ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
I.
Základní informace o projektu
Název
projektu:
Systém
interního
lektorství
jako
nedílná
součást
komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
Firma:
Statutární město Hradec Králové
Československé armád y 408
502 00 Hradec Králové
www.hradeckralove.org
Nominace projektu: Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice magistrátu města
Představení a prezentace projektu: Mgr. Radomíra Nováková, Bc. Markéta
Holubová, specialistk y pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců (kancelář
tajemníka - personální oddělení)
tel.: 495 707 286, e-mail: [email protected]
tel.: 495 707 285, e-mail: [email protected]
Kategorie: 3. Kategorie - Projekt y podávané veřejnými, státními subjekt y
a neziskovými organizacemi
Autor projektu: Ing. Jaroslav Kříž, Ph.D., vedoucí personálního oddělení
(kancelář tajemníka)
tel.: 495 707 280, e-mail: [email protected]
II.
Popis projektu
Proč interní lektorství (výchozí situace)?
V návaznosti na koncepční řízení lidských zdrojů b yl v roce 2009 ve své
první
fázi
spuštěn
Systém
interního
lektorství
(dále
S ystém
IL)
s následujícími cíli:
•
zefektivnit rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v podmínkách magistrátu
města (propojení externího a interního vzdělávání),
•
nabídnout zaměstnancům prostřednictvím pozic interních lektorů (dále IL)
další rozvoj horizontální odborné kariéry, interní lektoři b yli nominováni
1
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
na základě s ystémového ročního hodnocení zaměstnanců,
•
podporovat
předávání
informací
a
sdílení
znalostí
a
dovedností
rozvoje
a
vzdělávání
zaměstnanců zařazených do magistrátu města,
•
optimalizovat
finanční
prostředk y
v oblasti
zaměstnanců (ekonomický faktor neb yl primárním, ale doprovodným
důvodem vzniku S ys tému IL).
Na které oblasti je Systém IL zaměřen?
Systém interního lektorství je záměrně koncipován na předávání odborných
znalostí/hard
skills
a
IT
dovedností
v návaznosti
na
pracovní
pozici,
kompetence a know-how konkrétního lektora. Z tohoto důvodu se S ystém
interního lektorství nezaměřuje na sociální a komunikační dovednosti/soft
skills a jaz ykové dovednosti.
V podmínkách magistrátu města působí IL v následujících sekcích:
a) průřezová (např. uživatelské IT dovednosti, právní minimum, veřejné
zakázk y, nástupní školení, BOZP, PO, bezpečnost informací - ISMS,
e-Spis),
b) specializovaná odborná (např. EIS, specifické IT aplikace),
c) odborová (např. metodika útvaru, garant adaptace, webmaster).
Interní lektoři jsou využíváni podle definovaných vzdělávacích oblastí, jejich
periodického
opakování
a
zejména
aktuálních
vzdělávacích
potřeb,
identifikovaných v rámci ročního hodnocení zaměstnanců. Z tohoto pohledu
lze konstatovat, že skupinu IL lze dále rozdělit na aktivně/pravidelně školící
IL, lektory školící v případě vzniku potřeb y vzdělávání, interní metodik y
a garant y (realizují převážně individuální konzultace).
V rámci
S ystému
IL
je
zpracováno
Portfolio
vzdělávacích
oblastí,
které je průběžně aktualizováno (viz Příloha č. 1).
Pro koho je interní lektorství určeno (cílová skupina)?
Systém IL je určen pro zaměstnance na různých stupních řízení (management,
řadoví
zaměstnanci).
Jedná
se
o
(stav k 31. 12. 2012) v rámci 19 odborů.
2
celkový
počet
410
zaměstnanců
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
Čím byl z hlediska Systému IL rok 2012 významný?
V tomto roce byl Systém IL zakomponován jako nedílná součást nově
nastaveného
systému
rozvoje
a
vzdělávání
zaměstnanců
zařazených
do magistrátu města, jako jeden z 3 pilířů/základních atributů.
Jedná se o t yto 3 pilíře:
1) S ystém interního lektorství,
2) externí vzdělávání v oblasti odborných znalostí,
3) vzdělávání
v oblasti
sociálních,
komunikačních
a
manažerských
dovedností.
Kontinuální rozvoj Systému IL b yl v roce 2012 dále zaměřen na:
•
v yhodnocení
a
zapracování
podnětů
získaných
v rámci
pravidelného
hodnocení zaměstnanců,
•
věcnou revizi kvalitativních a kvantitativních ukazatelů v yhodnocování
činnosti IL,
•
podporu aktivního přístupu IL (rozšíření nabídk y témat v návaznosti
na analýzu potřeb cílových skupin, nové možnosti prezentací),
•
v ytvoření odborné sekce/komunikačního prostředí pro IL na intranetu,
včetně praktické příručk y pro IL,
•
technickou podporu s ystému (v ytvoření aplikace k registraci na vzdělávací
akce).
Jaké byly v roce 2012 klíčové aktivity (časový harmonogram projektu)?
1. Začlenění
interního
lektorství
do
systému
rozvoje
a
vzdělávání
zaměstnanců prostřednictvím směrnice tajemnice magistrátu města
(05/2012).
2. Věcná revize kvalitativních a kvantitativních ukazatelů v yhodnocování
činnosti IL (05/2012).
3. Vyhodnocení
a
zapracování
podnětů
získaných
v rámci
hodnocení
zaměstnanců 2012, analýza potřeb cílových skupin (05/2012).
4. Aktualizace Portfolia vzdělávacích akcí zabezpečované IL (05/2012).
5. Zpracování příručk y pro IL - praktický manuál pro činnost IL v rámci
magistrátu města (08/2012).
3
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
6. Spuštění nového komunikačního prostředí/odborné sekce pro IL (10/2012).
7. Spuštění nové technické aplikace pro registraci zaměstnanců na vzdělávací
akce (10/2012).
8. Komunikační kampaň (průběžně).
Jaký je současný stav interního lektorství?
•
počet vzdělávacích oblastí/podoblastí: 7/43
•
počet IL: 44 (11% z celkového počtu zaměstnanců)
•
počet aktivně školicích IL a metodiků: 30 (ostatní jsou v yužíváni
dle aktuální potřeb y)
•
aktuální stav činností ve fázi příprav či realizace: rozšíření technické
aplikace o v yhodnocování zpětné vazb y na realizované akce a na činnost
jednotlivých IL; analýza možností zařazení nových témat; větší v yužití
multimediálních výukových prostředků
III.
Hodnocení projektu
Co podstatného přinesl Magistrátu města Hradec Králové rok 2012
z pohledu interního lektorství?
Z dlouhodobého hlediska je nejvýznamnější přidanou hodnotou zásadní
kvalitativní změna, kd y S ystém IL se v roce 2012 stal integrální součástí
uceleného a jednotného s ystému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců,
což přináší s ynergické efekt y, např. v další optimalizaci finančních
prostředků. Potvrdil se předpoklad, kdy zaměstnanci oceňují možnost
absolvovat
vzdělávací
akce
přesně
nastavené
pro
jejich
potřeb y,
pod vedením lektora - koleg y (s možností následných konzultací), v rámci
známého prostředí (v sídle magistrátu města či přímo na pracovišti),
v kratším časovém úseku (max. 3 hod./akce). Také výstup y z hodnocení
zaměstnanců v roce 2012 ukázal y, že S ystém IL je z pohledu zaměstnanců
přínosný a účelně nastavený, vedle podpory s ystému posk ytli zaměstnanci
(v
rozsahu
59%
připomínk y/podnět y
z celkového
z hlediska
počtu
dalšího
vzdělávacích akcí.
4
zaměstnanců)
zkvalitnění
konstruktivní
nabídk y
interních
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
Jaká je role personálního oddělení (HR oddělení)?
Personální oddělení zajišťuje metodickou podporu, včetně průběžného
v yhodnocování lektorské činnosti v rovině kvalitativních ukazatelů (přínos
realizovaných akcí, aktivita IL, kvalita lektorských dovedností atd.)
a kvantitativních ukazatelů (evidence počtu realizovaných akcí, počet
účastníků, náklad y na externí vzdělávání IL).
Vyhodnocení probíhá v následujících úrovních/fázích:
1) průběžné kontrol y/náslech y na akcích,
2) komunikace na úrovni personálního oddělení, vedoucích zaměstnanců,
IL a účastníků vzdělávacích akcí,
3) manažerské konzultace tajemnice magistrátu města s vedoucími odborů.
Zpětná vazba a její v yhodnocování je významná ze dvou důvodů, jednak
v nastavení koncepčních cílů pro následující období, ale také pro stanovení
priorit v oblasti individuálního rozvoje interních lektorů.
Závěrem několik v ybraných ukazatelů za rok 2012 (implementace nového
s ystému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců) a 2009 (1. fáze S ystému IL)
Ro k
P o čet se mi n ář ů
P o čet
r eal izo va ný c h
p r o š ko l e ný c h
in ter n í m
o so b I L
le kto r e m ( I L )
P o čet p r o š ko l e ný c h
o so b I L z c el ko vé ho
p o čt u p r o š ko l e ný c h
o so b v %
Usp o ř e né
f i na nč n í
p r o stř ed k y
Fi n a nč ní
ú sp o r a
v n á vaz no st i
na r o zp o č et
v %
2009
38
201
1 0 ,5
1 0 0 .0 0 0
5
2012
63
516
32
2 5 0 .0 0 0
25
Uspořené
finanční
prostředk y
b yl y
jednak
investován y
do
rozvoje
zaměstnanců v oblasti soft skills, zároveň b ylo možné efektivně snížit
rozpočtové náklad y magistrátu města.
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Portfolio vzdělávacích oblastí zabezpečované interními lektory
Příloha č. 2: SWOT analýza projektu
5
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
Příloha č. 1
Portfolio vzdělávacích oblastí zabezpečované interními lektory*
Oblasti
IS Agendio
1. Ekonomika
Rozpočet
Bezpečnost informací
Matrika
Památková péče
Posk ytování příspěvků, dotací
Požární ochrana
Právní minimum
Přestupkové řízení
Vnitřní kontrolní s ystém
Vyřizování petic a stížností
Veřejné zakázk y
Spisový a skartační řád
2. Legislativa
Správní řád všeobecně (SŘ)
SŘ ve vazbě na matriku
SŘ ve vazbě na přestupk y
SŘ ve vazbě na rušení trvalého pob ytu
Stavební zákon
Stavební řízení
Územní rozhodování
Vodní zákon
Volb y
Zákon o ochraně utajovaných skutečností
Zákon y č. 133/2000, 328/1999 a 329/1999 Sb.
BOZP
3. Personální záležitosti
Personální proces y v rámci magistrátu města
Portál P IS VEMA
6
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
ASPI
CzechPoint
Geoinformatika
4. Specifické IT aplikace
Intranet, Extranet
Nástěnka
Spisová služba
Projekční program y
Usnesení RM, ZM
5. Školení řidičů
Školení řidičů referentů
referentů
Organizace jízd, informace před jízdou
MS Word, MS Excel, MS Outlook
6. Uživatelské IT
Obecné IT dovednosti
dovednosti
Vyšší uživatelské IT dovednosti
Základní pravidla práce s IT
7. Veřejná správa
Firemní kultura
a samospráva
Veřejná správa a samospráva
* Poznámka:
Portfolio
neobsahuje
nabídku
oblastí
odborovými metodiky - interními lektory.
7
garantovanou
a
realizovanou
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
Příloha č. 2
SWOT analýza: S ystém interního lektorství Magistrátu města Hradec Králové
Silné stránky:
Slabé stránky:
•
podpora CEO
•
•
leadership představitele HR
•
návaznost na další personální
(i kd yž minoritní) IL
•
předávání/sdílení know how
•
v yužití potenciálu talentů
•
pozitivní zpětná vazba
•
slabší propustnost informací
po vertikální linii
proces y
•
nižší aktivita určité části
•
absence části IL z důvodu odchodu
na MD/RD
•
ve specifických případech
od zaměstnanců v rámci
přesvědčení, že externího lektora
hodnocení/2012
nemůže IL nahradit
kvalitní technické zázemí
Příležitosti:
Hrozby:
•
rozvoj horizontální odborné
•
konec podpory CEO
kariéry talentů
•
konec leadershipu představitele HR
další optimalizace finančních
•
omezení lektorské činnosti
•
•
prostředků
v souvislosti s rozsahem pracovní
rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
agend y IL
•
dle potřeb, ne dle přání
•
prostor realizovat progresivní HR
a nepřehlednosti
•
trend y z privátního sektoru
v podmínkách veřejné správ y
•
zvyšování legislativní náročnosti
nes ystémové zásah y do fungování
organizace
výběr nových zaměstnanců
s lektorskými dovednostmi
8
Download

Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního