Návod k obsluze JA-60 Comfort
Signálky událostí - informují co se v systému stalo,
Comfort
poplach
údaj na displeji upøesòuje, odkud je událost hlášena
poplach vyvolaný vniknutím do objektu, kouøem,
plynem apod. (viz. údaj na displeji)
sabotá
sabotá# otevøením krytu, poškozením snímaèe, pøekroèením poètu pokusù o zadání kódu apod. (viz. údaj
na displeji)
88
porucha
v periférii zobrazené na displeji dochází baterie
(viz. výmìna baterií na druhé stranì této karty)
baterie
porucha výpadkem napájení, ztrátou spojení se snímaèem apod. (viz. údaj na displeji) - poruchu potvrïte
klávesou N
bezdrát. siréna
ovladaèe
tato ústøedna
digitální pøípojka
èásteèné hlídání
jiná ústøedna
telefonní linka
programování
u'ivatel. re'im
zapoèatá volba
snímaèe :
Vysvìtlivky k informaci na DISPLEJI
(udává zdroj události nebo re/im ústøedny)
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
napájení
zajištìno
system JA-60
událost hlásí:
1 a# 16 snímaè èíslo
c1 a# c8 ovladaè èi klávesnice èíslo
C ústøedna
A bezdrátová siréna
J podøízená ústøedna
L telefoní linka
d digitální linka (pøípojka PC)
P programovací re im
U u ivatelský re im (výmìna baterií a testování)
H èásteèné zajištìní (nehlídají snímaèe 11 a 16)
ústøedna èeká na dokonèení zapoèaté volby
-
Prostor k poznámkám o umístìní snímaèù
(popisovaè je v pøíbalu)
svítí = napájeno ze sítì, akumulátor v poøádku
bliká = porucha (sítì nebo akumulátoru)
nesvítí = systém nemá napájení vùbec
svítí = zajištìno
bliká pomalu = odchodové zpo dìní
bliká rychlé = pøíchodové zpo dìní
Pro ovládání z klávesnice rozlišuje systém dva rùzné kódy:
Master kód -
slou í k ovládání, zmìnám kódù a pøechodu
do u ivatelského re imu pro výmìnu baterií
a testování (z výroby je 1234)
Ovládací kód -
umo òuje systém pouze ovládat
(z výroby je vymazán)
[email protected] 0455/688600, 0603/329 135
Zajištìní - zadejte kód, nebo stisknìte tlaèítko A dálkového ovládaèe. Ústøedna jednou
pípne a zaène odmìøovat odchodové zpo dìní. Bìhem odchodového zpo dìní musíte
opustit objekt.
Odjištìní - zadejte kód nebo stisknìte tlaèítko B dálkového ovládaèe. Ústøedna dvakrát
pípne a odjistí se. Pokud pøed odjištìním vstoupíte do objektu, zaène bì et pøíchodové
zpo dìní. Je-li odjištìní systému potvrzeno tøemi pípnutími, zkontrolujte signálky
na ústøednì (pamì poplachu, porucha apod.).
Zrušení poplachu - omylem vyvolaný poplach zrušíte zadáním kódu
nebo stiskem tlaèítka B dálkového ovládaèe.
Tísòový poplach - souèasným stiskem a podr ením obou tlaèítek
dálkového ovládaèe nebo zadáním F 7 „kód“ je mo no vyvolat tichý
poplach systému.
A
B
Pøehled ovládacích pøíkazù:
kód
zajištìní nebo odjištìní - dle pøedchozího stavu (kód = Master nebo ovládací)
F1
zajištìní bez kódu - odjistit lze pouze platným kódem
F2
èásteèné zajištìní - snímaèe 11 a 16 budou ignorovány
F3
otevøení dveøí - uvolní elektrický zámek dveøí, pokud je pøipojen
F4
zobrazení pamìti - signálky a displej uká í co a kde se stalo, klávesou 4
je mo no krokovat do minulosti. (Podrobnou historii mo no èíst pøipojeným poèítaèem)
F5
nový Master kód - vy aduje pùvodní kód, nový kód a jeho potvrzení,
pøíklad: pro zmìnu Master kódu z 1234 na 2738 zadejte: F 5 1234 2738 2738
F6
nový ovládací kód - vy aduje Master kód a nový ovládací kód, pøíklad:
pøi Master kódu 2738 nastavíte nový ovl. kód 6789 takto: F 6 2738 6789
(neplatí pro po ární snímaèe)
Pokud chcete ovládací kód zcela zrušit, nastavte jej stejný jako Master kód.
F7
ovládání pod nátlakem - v tísni, zadejte F 7 a Váš kód, zapne se tichý polach.
Pokud byl systém zajištìn, zároveò se odjistí.
F9
pøehrání zprávy - mo nost zkontrolovat hlasovou zprávu telefonního hlásièe
F0
u#ivatelský re#im - zadání F 0 „Master kód“ potvrdí ústøedna znakem U,
je umo nìna výmìna baterií ve snímaèích a testování systému (konec tl. N)
N
zrušit - zapoèatou volbu, zobrazení události, u ivatelký re im apod.
Pozor, nastavením ústøedny mohou být funkce F1, F2, F3, F4 a F9 podmínìny následným zadáním
kódu. Zmìnit lze té akustické projevy a další volitelné parametry systému. Bezdrátová klávesnice
JA-60D umo òuje nastavit rùzné u ivatelské kódy (Master i ovládací) ne jsou kódy nastavené
na ústøednì.
Výmìna baterií - kdy nìkterý snímaè èi klávesnice vy aduje výmìnu baterií, pøepnìte ústøednu
do u ivatelského re imu (viz. F0). Potom otevøete kryt snímaèe a vymìòte jeho baterie za nové (u ívejte výhradnì alkalické baterie pøedepsaného typu). Po zavøení krytu zkontrolujte funkci snímaèe
a nakonec pøepnìte ústøednu zpìt do normálního provozu klávesou N.
[email protected] 0455/688600, 0603/329 135
Download

Uživatelský manuál ve formátu PDF