Telefonní pøístroj
Údrba pøístroje
Na èištìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry pouívejte navlhèený
hadøík. Nepouívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické
prostøedky. Nepouívejte ani ádné èistící prostøedky. Pøístroj
nevystavujte pøímému sluneènímu záøení a extrémnímu vlhku.
Návod k pouití
Identifikaèní údaje
TELCO PH-895 ID
1112 - telefonní pøístroj
TELCO systems, s. r. o.
SLOVAK REPUBLIC
Tento pøístroj je urèen k pøipojení
na analogovou telefonní linku
v Èeské republice.
Telefonní pøístroj TELCO PH-895 ID
splòuje základní poadavky
a všechna pøíslušná ustanovení Smìrnic
1999/5/EC a 2002/95/EC.
www.telco.sk
16
04/2010
Prohlášení o shodì podepsané statutárním zástupcem
dodavatele je umístìno na www.micos.cz
© 2010 TELCO systems, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
TELCO PH − 895 ID
VLASTNOSTI:
Indikace volajícího systémem
FSK a DTMF
76-ti místná pamì
pøíchozích volání
10-ti místná pamì èísel
odcházejících volání
70 pamìových míst v telefonním seznamu
Indikace nových neodpovìzených hovorù
Vymazání jednotlivých nebo
všech hovorù
Zobrazení volaného èísla na
LCD displeji
Zobrazení jména a èísla pøíchozích hovorù
Zpìtné volání ze seznamu
neodpovìzených hovorù
Nastavení aktuálního èasu a data
Frekvenèní volba
Opakování naposledy
volaného èísla REDIAL
Funkce Flash
Funkce pauza ve volbì
èísla - PAUSE
Hlasitý telefon - SPEAKER
Mìøení délky hovoru
Jednodotyková pamì
Indikátor stavu baterií
Výbìr komunikaèního jazyka
Podsvícení displeje
Zobrazení èísla volajícího - CLIP
Obsah
Instrukce o správném postupu s elektroodpadem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpeènostní informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pøipojení telefonní linky a kroucené šòùry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obsluha telefonního pøístroje a jeho funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VIP pamì pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informace o displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pøehled zpráv na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zobrazení èísla volajícího - CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Údrba pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Identifikaèní údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indikace nového volání
Nové volání je signalizováno blikáním èervené Led diody (NEW).
Seznam neodpovìzených hovorù
Pomocí kláves 65 je moné listovat v seznamu neodpovìzených
volání. Jestli je èíslo delší ne 13 znakù pomocí 65 je mono
zobrazit následující znaky. Na konci seznamu je informace: KONEC
SEZNAMU. Stisknìte DIAL pro návrat.
Uloení èísla
Pøístroj automaticky uloí a 76 èísel do pamìti neodpovìzených
hovorù. Pokud je pamì plná a pøichází další hovor, nejstarší èíslo
bude automaticky vymazané a vytvoøí se místo pro nové èíslo.
Pouití funkce zpìtné volání
Instrukce o správném postupu s
elektroodpadem
Pøístroj je oznaèen v souladu s Evropskou smìrnicí 2002/96/ES o
likvidaci elektrických a elektronických zaøízení (WEEE).
Zabezpeèením, e výrobek bude zlikvidován správným zpùsobem,
pomùete pøedcházet potenciálním negativním dopadem na ivotní
prostøedí a lidské zdraví.
Symbol
na zaøízení nebo na dokumentaci znaèí, e s
výrobkem se nesmí zacházet jako s bìným domovním odpadem.
Zaøízení je nutno odevzdat do sbìrného dvora na recyklaci
elektrických a elektronických zaøízení. Likvidace musí být vykonána v
souladu s pøedpisy na ochranu ivotního prostøedí pro likvidaci
odpadù. Podrobné informace o zacházení a recyklaci zaøízení si
vyádejte ve sbìrných dvorech nebo v obchodì, kde jste zaøízení
koupili.
2
1) Zpìtné volání u volaného èísla: (max. 10 èísel)
a) Mikrotelefon je odloený, zmáèknìte klávesu RD / P nebo DIAL.
b) Pouitím 65 vyberte èíslo ze seznamu odcházejících volání.
c) Zvednìte sluchátko nebo zmáèknìte SPEAKER ( ).
d) Telefon automaticky uskuteèní volbu vybraného èísla.
2) Zpìtné volání na èíslo ze seznamu neodpovìzených hovorù
a) Pomocí kláves 65 vyberte èíslo, na které chcete volat.
b) Zvednìte sluchátko nebo zmáèknìte SPEAKER ( ) .
Telefon automaticky uskuteèní volbu vybraného èísla zobrazeného
na displeji.
Poznámka: Pouití zpìtného volání není moné pro tel. èísla, která
jsou blokovaná nebo nepøístupná. Pokud je linka obsazena, polote
sluchátko, pak zvednìte sluchátko nebo zmáèknìte SPEAKER ( ).
Kdy dostanete oznamovací tón, zmáèknìte 2x DIAL. Mùete té
stisknout REDIAL pro volbu poslednì volaného èísla.
15
Všechna a nová volání - Na displeji se zobrazí poèet nových
nepøijatých volání a celkový poèet pøíchozích volání. V tomto pøípadì
je na displeji informace o 8 voláních, z toho 2 jsou nové (ST je den v
týdnu).
10:52
03/7NEW 02
CELKOVE 08 ST
ádná volání - Jestli byla všechna volání vymazaná, na displeji se
zobrazí ZADNY HOVOR
10:52
03/7
ZADNY HOVOR
Opakované volání REPEAT - zobrazí se, jestli pøíchozí volání
obsahuje stejné informace o telefonním èísle, jak nìkterý z
pøedchozích (volání ze stejného telefonního èísla).
REPEAT
.
TELCO SYSTEMS
Konec telefonního seznamu - Pokud listujete v telefonním seznamu
a dojdete na jeho konec, zobrazí se na displeji KONEC SEZNAMU.
10:52
03/7
KONEC
SEZNAMU
ID nedostupné - OUT OF AREA - text se zobrazí, pokud hovor
pøichází z jiné operátorské sítì, která neposkytuje informaci o
volajícím èísle.
Indikátor nízké kapacity baterií - Symbol se zobrazí, pokud je
kapacita baterií pouitých ve vašem telefonním pøístroji nízká.
LOW
10:52
Bezpeènostní informace
V rámci eliminace nebezpeèí poáru, úrazu elektrickým proudem a
poranìní osob dodrujte pøi pouívání telefonního pøístroje
následující bezpeènostní pokyny:
1. Pøed prvním pouitím telefonního pøístroje si peèlivì prostudujte
tento návod k pouití.
2. Dodrujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
3. Nepokládejte ádné pøedmìty na napájecí kabel. Umístìte
výrobek na takové místo, kde bude chránìn proti pøípadnému
náhodnému fyzickému poškození.
4. Vyvarujte se kontaktu výrobku s vodou, napø. mokré ruce,
koupelna (sprcha, vana, umyvadlo), kuchyòský døez, praèka,
bazén, neodkládejte výrobek na mokrý podklad.
5. Pøed èištìním odpojte výrobek od telefonní linky. Nepouívejte
tekuté a aerosolové èistièe. Na utírání výrobku pouijte suchý
hadøík.
6. Nezasahujte do výrobku. Pokud je potøeba výrobek opravit,
vyhledejte autorizovaný servis. Otevøením krytu nebo jeho
odstranìním se vystavujete nebezpeèí úrazu napìtím el. proudu
nebo jiným rizikùm. Nesprávné sestavení výrobku po vašem
zásahu mùe zapøíèinit úraz el. proudem pøi následném
zprovoznìní výrobku.
7. Vyvarujte se zkratùm napájecích kontaktù, mùe to zpùsobit
poškození pøístroje, nebezpeèí poáru nebo úraz el. proudem.
8. Pokud dojde k následujícím situacím, odpojte výrobek od
telefonní zásuvky a navštivte autorizovaný servis:
- pøívodní šòùra je poškozena,
- do výrobku se dostala kapalina nebo výrobek byl vystaven
pùsobení deštì èi jiné vody,
- výrobek se nechová tak, jak by mìl pøi postupu dle návodu k
pouití
- výrobek spadl nebo byl jeho kryt poškozen.
9. Nepouívejte telefon k ohlášení úniku plynu v místì, kde uniká
plyn.
03/7 NEW 02
CELKOVE 08 ST
14
3
Popis pøístroje
Informace o displeji
Jednodotyková pamì
LCD displej
Indikace
provozu
Mute
VIP
DEL
NEW
MUTE
R
Posouvá záznamy
v seznamu smìrem
dozadu (dopøedu),
sniuje (zvyšuje)
nastavovanou
hodnotu.
Seznam pøíchozích
volání
DIAL
IN USE
RD/P
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
DEL
Potvrzovací klávesa
DIAL
Indikace nových
hovorù
Speaker
Redial / Pauza
Sniuje / Zvyšuje
hodnotu nastavení
hlasitosti
Telefonní
seznam
Tento telefonní pøístroj je vybavený displejem se zobrazováním èísla
volajícího (Caller ID). Aby bylo moné tuto funkci vyuít, musí tuto
slubu poskytovat váš telekomunikaèní operátor, pøípadnì musí být
tento pøístroj pøipojený na ústøednu, která tuto slubu umoòuje.
LCD displej ID telefonu zobrazí následující informace:
10:52
03/7 NEW 02
-Èas a datum, poèet nových pøíchozích
volání
CELKOVE 04 ST
- Celkový poèet volání, den v týdnu
10:52 03/7 NEW 02 .
00420484161966
TELCO SYSTEMS
- Èíslo volajícího
- Jméno volajícího, pokud je uloeno v
telefonním seznamu
FLASH
0
Mikrotelefon
obr. 1
Pøehled zpráv na displeji
Informace o zprávì – poskytuje-li váš telekomunikaèní operátor,
resp. ústøedna slubu hlasové zprávy, pak v pøípadì, e máte ve své
hlasové schránce vzkaz resp. hlasovou zprávu, zobrazí se na displeji
vašeho telefonu text CEKANI NA ZPRAVU a ikona MSG.
MSG
CEKANI NA ZPRAVU
Poznámka: Tato funkce musí být
podporovaná vaším telekomunikaèním operátorem.
vyzvánìní
obr. 2
4
13
Nastavení kódu oblasti
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku NASTAV. AREA&LDS a
potvrïte stiskem DIAL.
Nejdøív nastavte kód oblasti. Èísla nastavíte pomocí 65 . Potvrïte
stiskem DIAL, vdy po potvrzení se kursor posune na následující
èíslo.
Po nastavení kódu oblasti nastavte stejným zpùsobem dálkový
kód.
Pøíklad: Jestli nastavíte kód oblasti 048 a pøíchozí èíslo bude 048 111
222 pøi volání zpìt na uvedené èíslo se na displeji ukáe a navolí
jen 111 222.
Poznámka: Tuto funkci není potøebné na linkách v Èeské republice
nastavovat.
Nastavení délky kalibrovaného pøerušení FLASH
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku NASTAV. FLASH a potvrïte
stiskem DIAL.
Pomocí 65 vyberte jednu z moností (100ms / 120ms / 300ms /
600ms) a potvrïte stiskem DIAL.
Poznámka: V Èeské republice se nejèastìji uívá délka FLASH 100
ms.
Nastavení 12/24 hodinového zobrazení
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku FORMAT HODIN, potvrïte
stiskem DIAL.
Pomocí 65 vyberte jednu z moností (CYKLUS 12 HOD. /
CYKLUS 24 HOD.) a potvrïte stiskem DIAL.
Nastavení formátu data
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku FORMAT DATA, potvrïte
stiskem DIAL . Pomocí 65 vyberte jednu z moností DD-MM (den mìsíc), MM-DD (mìsíc-den) a potvrïte stiskem DIAL.
12
Instalace
Obsah balení v krabici
– Telefonní pøístroj s mikrotelefonem
– Kroucená mikrotelefonní šòùra, linková šòùra
– 4 ks baterie typu AA, 1,5V
– Návod na obsluhu, záruèní list
– Drák pro stolní pouití
Instalace baterií:
Baterie slouí k napájení LCD displeje a pamìtí pøístroje.
Pouijte 4 ks baterií 1,5V typu AA. Pøístroj lze pouít i bez baterií, ale
displej ani pamì nebudou funkèní.
1. Otevøete kryt baterií na spodní stranì telefonního pøístroje.
2. Vlote 4 ks baterií do telefonu ve správné polaritì.
3. Zavøete kryt baterií.
Poznámka: Místo baterií mùete pouít síový adaptér s výstupním
jednosmìrným napìtím 7,5 V – 200mA (není souèástí balení).
Poznámka: V pøípadì, e jsou baterie vybité (svítí ikona LOW )
doporuèujeme je vymìnit nebo z pøístoje vyjmout.
Kdy baterie vyteèou, zaøízení se poškodí. Na tento typ poruchy
se nevztahuje záruèní oprava!
Poznámka: V pøípadì
montáe zaøízení na stìnu
odstraòte drák pro stolní
pouití stiskem obou koncù
smìrem k sobì. Pod tímto
drákem se nachází otvory
s rozteèí 67mm urèené k
montái telefonního
pøístroje na stìnu.
Stlaète a potáhnìte smìrem
nahoru zobáèek pod
sluchátkem a otoète jej o
180 stupòù, aby nedošlo k
pádu mikrotelefonu.
Uchycení na
stěnu pomocí
šroubů
Pozice 1
5
Pozice 2
Pøipojení telefonní linky a kroucené šòùry
Telefonní linku pøipojte linkovou šòùrou s modulárními konektory,
která je souèástí dodávky. Zapojte jeden konec linkové šòùry do
konektoru telefonního pøístroje ”Linková šòùra” obr.2 a druhý do
telefonní zásuvky. Kroucenou šòùru zapojte pomocí RJ konektorù.
Jeden konec zapojte k mikrotelefonu a druhý na samotný pøístroj.
Poznámka: PH - 895ID je dodávaný s linkovou šòùrou, zakonèenou
modulárními konektory, odpovídajícími schválenému typu vidlice.
Jestli vaše telefonní zásuvka neodpovídá tomuto typu vidlice, pouijte
vhodnou redukci, nebo se obrate na dodavatele pøístroje, který vám
zajistí odborné pøipojení.
Obsluha telefonního pøístroje a jeho funkce
Nastavení hlasitosti vyzvánìní
Nastavení hlasitosti vyzvánìní je moné ve dvou úrovních HI/LO +
monost “Vypnuto”. Pro maximální zvonìní pøepnìte pøepínaè
(”Nastavení hlasitosti vyzvánìní” obr.2) do polohy HI. Pro tiché
vyzvánìní pøepnìte pøepínaè do polohy LO. Pro vypnutí vyzvánìní
pøepnìte pøepínaè do polohy OFF.
Volba z telefonního pøístroje
Zvednìte telefonní sluchátko nebo zmáèknìte ”SPEAKER ” obr.1.
A dostanete oznamovací tón, navolte èíslo nebo jej zadejte z
telefonního seznamu.
Nastavení hlasitosti mikrotelefonu a reproduktoru
Hlasitost mikrotelefonu a reproduktoru je nastavitelná pomocí kláves
”Sniuje / Zvyšuje hodnotu nastavení hlasitosti” obr.1. Hlasitost je
nastavitelná ve ètyøech úrovních. Hlasitost mùete nastavit jenom
kdy je linka aktivní .
6
Pøidání èísla se seznamu hovorù do telefonního seznamu
Èíslo zobrazené na displeji (èíslo ze seznamu hovorù, pøípadnì èíslo
Redial) mùete pøidat do telefonního seznamu zmáèknutím
na víc
ne 3 sekundy. Èíslo se pøidá do seznamu a mùete zadat jméno.
Nastavení kontrastu displeje
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku KONTRAST LCD a potvrïte
stiskem DIAL. Zobrazí se aktuální nastavení. Je mono zvolit z dvou
poloek KONTRAST VYSOKY a KONTRAST NIZKY. Volbu
potvrïte stiskem DIAL.
Nastavení èasu
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku NASTAV. CASU a potvrïte
stiskem DIAL. Èas nastavíte v poøadí hodiny, minuty, mìsíc, den, rok
a den v týdnu. Pomocí 65 nastavte poloku a vdy potvrïte
stiskem DIAL.
Poznámky:
1. Pøipojíte-li telefonní pøístroj na linku, která podporuje funkci CLIP,
èas bude nastaven automaticky po pøijetí prvního hovoru (FSK
standard).
2. Pøi nastavovaní èasu se den v týdnu nastaví automaticky jestli
zadáte správný rok. Zobrazení dne v týdnu je mono deaktivovat. Den
v týdnu sa nastaví èísly 1 a 7, jestli nastavíte " - " je funkce
deaktivována. Na displeji se zobrazí POCET VOLANI XX.
Nastavení komunikaèního jazyka
Na telefonním pøístroji je moné nastavit nìkolik jazykù napø.:
anglický, èeský, slovenský.
Nastavení:
Pomocí 65 nalistujte v menu poloku NASTAV. JAZYKA a
potvrïte stiskem DIAL. Na displeji se zobrazí aktuální komunikaèní
jazyk, pomocí 65vyberte poadovaný jazyk. Potvrïte zmáèknutím
DIAL.
11
Zmáèknutím
uloíte èíslo a jméno do telefonního seznamu
(nebo stisknìte asi na 3 vteøiny DIAL). Telefon je nastaven na zadání
následujícího èísla do seznamu.
Pøehled èísel a jmen v telefonním seznamu
Po dvojím zmáèknutí DEL se jako první poloka menu objeví
JMENNY SEZNAM. Zmáèknìte DIAL pro potvrzení a na displeji se
objeví PROHLIZENI >>. Potvrïte DIAL. Pomocí 65 mùete
listovat v seznamu. V telefonním seznamu mùete hledat i pøímým
zmáèknutím prvního písmena hledaného jména. Pak pomocí 65
listujete jen v jménech zaèínajících na dané písmeno. Do telefonního
seznamu mùete vstoupit zmáènutím .
Volba ze seznamu
Vyberte telefonní èíslo (pomocí funkce PROHLIZENI >>), zvednìte
sluchátko nebo zmáèknìte SPEAKER . Èíslo bude automaticky
navoleno.
Úprava jména v seznamu
Pokud chcete upravit jméno v seznamu, vyberte telefonní èíslo
na víc ne 3
(pomocí funkce PROHLIZENI >>), a zmáèknìte
sekundy. Upravte pùvodní jméno a potvrïte zmáèkutím .
Vymazání èísla z telefonního seznamu
Vyberte telefonní èíslo (pomocí funkce PROHLIZENI >>), které
chcete vymazat a zmáèknìte jednou DEL. Na displeji se zobrazí
VYMAZAT?.
Zmáèknìte DEL ještì jednou a èíslo bude vymazáno.
10
Opakování naposledy volených èísel
Stisknìte RD / P obr.1. Na displeji se zobrazí naposledy volané èíslo.
Pøístroj obsahuje pamì na 10 naposledy volaných èísel. V pravém
dolním rohu displeje je zobrazené poøadí èísel tak, jak byla volaná.
Pokud chcete volat èíslo zobrazené na displeji, stisknìte klávesu
SPEAKER
nebo zvednìte mikrotelefon. V seznamu naposledy
volaných èísel mùete listovat pomocí tlaèítek šipka nahoru a dolu.
Seznam naposledy volaných èísel mùete vyvolat také zmáèknutím
klávesy “Potvrzovací klávesa DIAL” obr.1.
Funkce PAUSE - pauza ve volbì èísla
Kdy zmáèknete bìhem volby èísla tlaèítko RD / P obr.1, vloíte do
volby mezeru v délce trvání asi 3 sekundy. Tato funkce se vyuívá
hlavnì pro vkládání èísel do pamìti a opakování volby èísla. Pauzu je
nutné pouít, je-li zapotøebí vyèkat na druhý oznamovací tón pøi
výstupu z poboèkové ústøedny na státní linku.
Funkce Flash
Zmáèknutím klávesy R (Flash) obr.1 se krátkodobì pøeruší telefonní
spojení pøi probíhajícím hovoru. Tato funkce se vyuívá nejèastìji ve
spolupráci s poboèkovou ústøednou pro pøepojení hovorù, pøípadnì k
aktivaci slueb, které poskytuje ústøedna.
Indikace nového volání
Èervená kontrolka ”Indikace nových hovorù” obr.1 bude na
telefonu blikat, pokud máte nový nepøijatý hovor (hovory). Kontrolka
bude blikat do té doby, dokud si na displeji neprohlédnete všechny
nepøijaté hovory.
Hlasitý provoz SPEAKER
Zmáèknutím tlaèítka SPEAKER
obr.1 je moné bez zvednutí
mikrotelefonu telefonovat. Chcete-li komunikovat pøes mikrotelefon,
jednoduše zvednìte sluchátko telefonního pøístroje.
Funkce DEL
Pomocí této funkce je moné vymazat vybrané èíslo, které je
zobrazeno na displeji. Zmáèknutím klávesy DEL obr.1 se na displeji
objeví VYMAZAT?. Opakovaným zmáèknutím DEL se èíslo vymae.
Pokud pøidríte klávesu DEL déle jak 6 sekund, na displeji se zobrazí
VYMAZAT VSE?. Zmáèknìte DEL znovu a vymaou se všechna
èísla. Pokud je telefonní pøístroj v provozu, zmáèknutím DEL se
zastaví mìøení délky hovoru, opakovaným zmáèknutím DEL se èas
zaène poèítat od nuly.
Zmáèknutím klávesy DEL dva - krát rychle po sobì vstoupíte do Menu
pøístroje.
7
Nastavení telefonu
VIP pamì pøístroje
Pøístroj obsahuje jednu pøímou VIP pamì.
Pøímá VIP pamì
Postup programování:
1. Zadejte telefonní èíslo, které chcete uloit.
2. Zmáèknìte a podrte klávesu VIP.
3. Na displeji se zobrazí ULOZENO.
Volba VIP èísla:
Zvednìte mikrotelefon nebo zmáèknìte klávesu SPEAKER ( ) .
Zmáèknìte klávesu VIP.
Prohlíení obsahu pamìti:
Mikrotelefon je poloen, zmáèknìte klávesu VIP. Na displeji se
zobrazí èíslo, které je uloené v pamìti.
V tomto telefonním pøístroji je moné nastavit následující funkce:
Telefonní seznam (JMENNY SEZNAM) , kontrast displeje
(KONTRAST LCD), nastavení èasu (NASTAV. CASU), nastavení
komunikaèního jazyka (NASTAV. JAZYKA), nastavení kódu oblasti
(NASTAV. AREA&LDS), nastavení délky FLASH (NASTAV. FLASH),
formát hodin (FORMAT HODIN), formát data (FORMAT DATA).
Do menu pro nastavení pøístroje vstoupíte zmáèknutím DEL 2-krát
rychle nebo zmáèknutím klávesy MUTE. Pro pohyb v polokách menu
stisknìte 65 . Pro potvrzení zvolené hodnoty stisknìte DIAL . Pro
návrat o krok zpìt stisknìte DEL. Pøístroj se automaticky vrátí do
klidového stavu po 25 sekundách od posledního zmáèknutí klávesy.
Telefonní seznam (JMENNY SEZNAM)
Pøidání èísla a jména do telefonního seznamu
Po dvojím zmáèknutí DEL se jako první poloka menu objeví
JMENNY SEZNAM.
Zmáèknìte DIAL pro potvrzení a na displeji se objeví PROHLIZENI
>>. Pomocí 65 zvolte PRIDAT ZAZNAM >>. Potvrïte DIAL.
(Pøidat èíslo do telefonního seznamu mùete i pøímo stiskem a
podrením klávesy ).
Zadejte telefonní èíslo. Jestli potøebujete smazat nìkterou èíslici
zmáèknìte DEL. Maximální délka èísla je 20 znakù. Jestli zadáte více
èíslic na displeji se zobrazí DLOUHY ZAPIS a poslední èíslice
nebudou uloeny.
Zadání èísla potvrïte stiskem
(nebo stisknìte asi na 3 vteøiny
DIAL). Pak zadejte jméno z klávesnice pøístroje. Písmena a znaky
jsou uloeny v klávesnici podle následující tabulky str.10. Pokud
potøebujete pouít mezeru nebo znak, který je pod stejnou klávesou
jako pøedcházející, stisknìte DIAL‚ pro posunutí kursoru.
8
9
Download

Telco PH-895ID CZ