ISO 9001 : 2000
platnost od 01.08.2009
Montážní návod
Univerzální sada domácí techniky
s tablem do zdi
Univerzální sada domácí techniky je urèená ke komunikaci domácího telefonu se
zvonkovým tablem. Pøi rozšíøení sady o elektrický zámek je možné otevírat
zámek u dveøí pomocí tlaèítka na domácím telefonu. Sadu lze rozšíøit o jeden
domácí telefon typu Czechphone 16A-Bz a elektrický zámek EFP511 .
sada obsahuje :
1.Domácí telefon Czechphone 16A-Bz
2.Zvonkové tablo EVTAH 9830 1E-S
3.Montážní krabice RZ
4.Síový napájeè NM 021707
Domácí telefon Czechphone 16A-Bz
vyhotovení : nástìnné (KU68)
vyzvánìcí signál : Czechphone 16A Bz tónový 72-77dB (12V - 1m)
poèet tlaèítek : 1 ovládání elektrického zámku
provozní teplota a vlhkost : +5°C až +40°C,45-80%
provozní prostøedí : bez výparù, kyselin, prachu a vodních pár
barva : bílá
rozmìry : 200x80x60 (v x š x h)
hmotnost : 0,4Kg
Zásady pøi montáži domácího telefonu :
- domácí telefon lze montovat do prostøedí s teplotou +5°C až +40°C
s relativní vlhkostí do 80%
- odpor jednotlivých vodièù od elektrického vrátného mùže být max. 7 (pøi Cu
vodièù 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)
- odpor vodièù na ovládání elektrického zámku nesmí být vìtší jak 4 .
4
2
3
Postup pøi montáži domácího telefonu :
-pøi montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to
následovnì :
odšroubujte šroubek è.1, velmi lehce svìste horní kryt
základny
-proveïte zapojení telefonu
- pøístroj zakrytujte opaèným zpùsobem jako pøi
demontáži
1
5
výrobce : ELEKTRO - FA. PAVELEK ,s.r.o. ,Zámecká 197, Velké Hoštice 747 31
www.czechphone.cz , [email protected]
tel. 553 663 322
1 - šroubek
2 - tlaèítko pro ovládání EZ
3 - tlaèítko(bez využití)
4 - sluchátko
5 - kroucená šòùra
strana 1-4
popis vnitøní èásti DT :
4
1
2
3
7
6
popis ovládacích prvkù plošného spoje
-
technické parametry :
zaruèený stupeò krytí
vstupní napìtí (síové),kmitoèet
výstupní stejnosmìrné napìtí
výstupní støídavé napìtí
maximální výstupní proud
pro stejnosmìrné napìtí
maximální výstupní proud
pro støídavé napìtí
pojistka
IP 00 ( použití pouze do rozvadìèe)
230V~ , 50Hz
8V=
12V~
I max - 60mA
I max - 400mA
T 32mA
90 mm
70 mm
mikrospínaè
EZ
+ regulace
hlasitosti
-
Pøi vyskytnutí se zpìtné vazby výrobce
doporuèuje citlivì zeslabit oba trimry, aby
nedošlo k velkému snížení hlasitosti pouze
jedné z komunikaèních cest.
+
regulace
hlasitosti
mikrofonu
(telefonu)
Síový napájeè NM 021707 je urèen pouze k napájení univerzální sady domácí
techniky. Slouží k napájení hovorové èásti a k trvalému podsvícení jmenovky na
zvonkovém table. Napájeè je urèen pro montáž do rozvodné krabice na lištu DIN.
65mm
1 - vidlicový pøepínaè
2 - trimr nastavení mikrofonu (MIC)
3 - trimr nastavení reproduktoru (SPK)
4 - mikrospínaè spuštìní elektrického zámku
6 - vyzvánìcí bzuèák (pouze typ 16A)
7 - svorkovnice
4...vyzvánìní
3...mínus pól
6...reproduktor (SPK)
2...mikrofon (MIC)
Z...elektrický zámek
Síový napájeè NM 021707
reproduktoru
(telefonu)
Cz
ec
hp
ho
W
ne
ek
ta
Ve
ro
na
4 3 6 2 Z
3
3
3
Z
Z
Z
2
2
2
6
6
6
4
4
4
popis svorek : N , L1 - vstup ze sítì 230V~
Ez1, Ez2 - 12V~ napojení el.zámku (12V~ je na výstupu pouze
pøi stlaèení tlaèítka pro otevøení el.zámku na domácím telefonu)
+8V
- 8V výstup pro napájení systému
- mínus pól
V síovém napájeèi je použité relé pro odstranìní støídavé složky napìtí
v hovorové èásti systému. Støídavé napìtí je pøivedené na elektrický zámek
pouze pøi stlaèení tlaèítka na domácím telefonu. Tím je zabránìno možnému
brumu u zvonkového tabla a v domácích telefonech.
Výmìnu pojistky mùže provádìt pouze osoba s pøezkoušením vyhlášky
ÈUBP 50/1978 paragrafu 6. Pøi výmìnì pojistky je nutné síový napájeè odpojit
od sítì.
strana 2-4
Zvokové tablo EVTAH 9830
Kabeláž
Zvonkové tablo slouží ke komunikaci s domácím telefonem ,je vybaveno
tlaèítkem pro vyzvánìní na domácí telefon. Jmenovka tabla je trvale podsvìtlená
led diodou. Tablo je dodávané v provedení" Antivandal" s montáží do omítky a v
povrchové úpravì "broušená a leštìná nerez".Pro uchycení do omítky je pod
zvonkové tablo dodávána krabice do zdi RZ.
blokové schéma zapojení univerzální sady domácí techniky
Domácí telefon
Czechphone 16
Zvonkové tablo
EVTAH 9830 1E
Napájecí modul
NM 021707
4M
Popis svorek tabla - G
1
(-)
6
+
2
: vstup pro vyzvánìcí generátor
: výstup pro vyzvánìní na domácí telefon
: mínus pól zvonkového tabla
: mikrofon tabla
: napájení 8V
: reproduktor tabla
100mm
4M
5
6
~230V
vodiè prùøez 0,6mm
max 130m
vodiè prùøez 0,8mm
max 240m
30mm
78mm
blokové schéma zapojení s možností øozšíøení o jeden domácí telefon a elektrický zámek
èást
vložená
do omítky
122mm
Domácí telefon
Czechphone 16
Domácí telefon
Czechphone 16
Zvonkové tablo
EVTAH 9830 1E
Napájecí modul
NM 021707
Elektrický zámek
EFP 511
100mm
4M
5
4M
5
6+2
2
~230V
5mm
rámeèek
šroubek pro uchycení modulu v rámeèku
mikrofon
jmenovka , tlaèítko pro zvonìní
modul
reproduktor
šroubek pro uchycení modulu v rámeèku
vodiè prùøez 0,6mm
max 130m
vodiè prùøez 0,8mm
max 240m
vodiè prùøez 1,0mm
usazení štítku se jménem :
1. vymontování modulu z rámeèku
2. povolení vrutu na pravé stranì
modulu, do té míry než se uvolní úchytka jmenovky
3. vyjmutí vrchního krytu jmenovky z plexiskla
4. vložení štítku se jménem na spodní kryt plexiskla s pøelisem
5. vložení vrchního krytu plexiskla na štítek se jménem
6. pøiložení kovové úchytka
7. lehkým dotažením úchytku upevníme
(vrut nedotahovat až na doraz, mùže dojít k jeho protáèení a špatné funkci
úchytky)
max 100m
doporuèený kabel pro zapojení : JY(ST)Y
pøi uložení kabelu do zemì je nutné použít ochranu proti zateèení kabelu
(možné použití kabelu vyrábìného pro uložení do zemì)
vrut
modul
úchytka
vrchní kryt plexiskla
spodní kryt plexiskla
strana 3-4
elektrické schéma zapojení
czechphone 16A-Bz
Z 3
4
6 2
czechphone 16A-Bz
Z 3
4
6 2
- + 1
6 2
možnost rozšíøení
-
ZVONKOVÉ TABLO
G
rozvodná skøíò
230V
4M
Z
_
+
EZ1 EZ2
N
L
NM 021707
možnost rozšíøení
EL.ZÁMEK
maximální odbìr el.zámku
400mA
strana 4-4
Download

schéma zapojení malá sada 1 DT czechphone do zdi