NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
M
Přílohy:
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 1 z 10
- elektrické schema kód 407.027
QTD10/kW-A-AR-DS
Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro 1 elektrické kalové čerpadlo s proudovou
ochranou a se sondou pro kontrolu přítomnosti vody v olejové náplni.
Charakteristiky :
– Elektronický rozvaděč;
– Napájení 3~ 50/60Hz 230/400V ± 10%;
– Vstup na malé napětí pro externí ovládací prvky / plovák.
spínače ( SL/SP 1) pro spouštění motoru;
– Vstup na malé napětí pro zapojení tlak. nebo plovák. spínače
minimální hladiny (SL/SP MIN);
– Vstup pro zapojení tepelné sondy ve vinutí motoru;
– Vstup na malé napětí pro externí řízení sondou nebo
plovákovým spínačem poruchového hlášení;
– Výstup pro poruchovou signalizaci 24V aktivovaný při
dosažení maximální úrovně hladiny (SL/SP MAX ) nebo při
zásahu proudové ochrany;
– Vstup SL/SP MAX (hlášení max. úrovně hladiny);
– Přepínač pro volbu kontaktů tlak. nebo plovák. spínače min.
hladiny ( rozpínací NC nebo spínací NO);
– 2 trimery pro nastavení citlivosti sond;
– Kontrolka pod napětím;
– Kontrolka motor v provozu;
– Kontrolka zásah proudové ochrany;
– Konrolka vody v olejové náplni;
– Kontrolka poruchové hlášení max. hladiny;
– Přepínač pro volbu režimů AUTOMATICKY-VYPNUTORUČNĚ;
– Modul (CLG/3S) pro připojení sond pro kontrolu vody v
olejové náplni;
Elektronická proudová ochrana s možností nastavení proudu a
doby zpoždění zásahu;
– Vnější tlačítko pro reset proudové ochrany;
– Přepínač pro vyřazení hlídání max. Úrovně hladiny;
– Motorové pojistky;
– Pojistky pomocných obvodů;
– Skříň rozvaděče z termoplastu ;
– Výstupy s kabelovými vývodkami;
– MA/1 modul externí poruchové signalizace aktivovaný
plovákovým spínačem (SL/SP MAX) a/nebo zásahem proudové
ochrany;
– MCL/3S modul hlídání hladiny pro tři sondy nebo 2 plovák.
spínače (plnění nebo vyprazdňování);
Technické informace:
– Jmenovité izolační napětí 450V;
– Jmenovité napětí pomocných obvodů:
- Pomocný obvod 15Vdc;
- napětí pro sondy 10V~;
- cívky stykačů 230V~;
Opatření pro ochranu osob:
– Krytí IP55;
– Ochranný obvod s ochranným vodičem;
– Bezpečnostní transformátor;
– Výstražné tabulky;
P
B
– Hlavní vypínač s blokováním dveří;
– K otevření krytu je nutno použít nářadí (ochrana krytím);

TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY
PŘIBLIŽNÝ VÝKON PŘI 400V
TYP
QTD10/3,7kW-A-AR-DS
QTD10/5kW-A-AR-DS
QTD10/7kW-A-AR-DS
QTD10/10kW-A-AR-DS
QTD10/13,5kW-A-AR-DS
QTD10/16kW-A-AR-DS
KÓD
272.10
272.11
272.12
272.13
272.14
272.15
Provozní podmínky:
- teplota okolního prostředí –5/+40ºC;
kW
0,55-3,7
0,55-5
0,55-7
7,5-10
7,5-13,5
7,5-16
Hp
0,75-5
0,75-7
0,75 - 9,5
10 - 14
10 - 18
10 - 22
PROVOZNÍ PROUD (A)
Min.
2
2
2
16
16
16
Max.
8
11
16
22
29
34
HMOTNOST
Kg.
12
12
12
12
12
18
ROZMĚRY mm.
A
B
P
430
315
170
430
315
170
430
315
170
430
315
170
430
315
170
500
420
240
– relativní vlhkost 50% při maximální teplotě 40°C;
PROVOZ ROZVADĚČE
Přepínač AUTO – VYP – RUČ pro každý motor
- V pozici “RUČ” je motor v chodu bez ohledu na signály z externích ovládacích prvků.
Přepínač se vrátí do pozice “VYP”.
- V pozici “VYP” motory nepracují, bez ohledu na signály z externího ovládání.
- V pozici “AUTO” jsou motory v chodu při sepnutí tlakových nebo plovákových spínačů atd.
Porucha
- Pokud voda pronikne do olejové náplně motoru a dosáhne příslušné sondy.
- Čerpadlo se zastaví a rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Aktivuje se výstup poruchové signalizace 24V~.
- Výstup poruchové signalizace 24V aktivovaný při max hladině, zásahu proudové ochrany nebo při vniknutí vody
do olejové náplně motoru.
Před instalací si pozorně pročtěte všeobecné instrukce pro instalaci.
A
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 2 z 10
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
M
QTD10-ATD10/kW-A-AR-DS : ZÁKLADNÍ DESKA A SCHEMA ZAPOJENÍ
SMPT1-994
ČINNOST PŘEPÍNAČŮ:
KONEKTOR MODULU
PROUDOVÉ OCHRANY
MPA10
Vyřazení modulu MR/ED-120 (MR/AS-120”):
PŘEPÍNAČ
VYŘAZENÍ
PORUCHOVÉHO
MODULU
MA/1
KONEKTOR SYNOPTICKÉHO
PANELU PS10
1
2
3
4
5
6
Zpoždění zapnuto
KONEKTOR
VSTUPŮ
NAPÁJENÍ
Zpoždění vypnuto
Přepínač pro volbu kontaktů plovák. nebo tlak.spínače
SL/SPMIN:
KONEKTOR MODULU
MA/1
POJISTKA CÍVKY
STYKAČE
T200 mA
KONEKTOR MODULU
HLÍDÁNÍ HLADINY
MCL/3S MCL/2ST
KONEKTOR ŘÍZENÍ
CÍVKY STYKAČE
n.c.
PŘEPÍNAČ PRO
VOLBU KONTAKTŮ
SLMIN
n.o
.
PŘEPÍNAČ PRO
VYŘAZENÍ
MR/ED-12.4
N.C.
N.O.
3 2
1
KONEKTOR MODULU
MR/ED-120“
Vyřazení poplachu SL/SP MIN na modulu MA/1
Vyřazení
VSTUPY PRO PŘIPOJENÍ
ŘÍDÍCÍCH PRVKŮ
Aktivace
1
1
MIN.
NASTAVENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ
Všechny modely série QTD10/kW-A-AR-DS jsou konstruovány pro třífázové
napájení o 400V nebo 230V s hodnotami použitého proudu uvedenými v tabulce
“technické vlastnosti a použitý výkon”.
NAPĚTÍ 400V
NAPĚTÍ 230V
12
0
12
400
230
0
12
0
12
400
230
0
Pozn. Výkony označené v uvedené tabulce se vztahují k hodnotě 400V a je
třeba je přepočítat pro hodnotu 230V na základě stanovené hodnoty použitého
proudu.
Rozvaděč je dodáván připraven pro 400V.
Pokud chcete změnit napájecí napětí na 230V, musíte zapojit dva napájecí
kabely primárního vinutí transformátoru T1 na svorky 0-230V tak jak je
uvedeno na obrázku a musíte přelepit štítkem všechna označení uvádějící
hodnotu 400V umístěná na rozvaděči. Viz příklady štítku pro kryt a štítku pro
propojení
Na štítku musí být uvedeno toto označení: “ 3 ~Il50/60
230Vl’apparecchiatura
±10%”.
fattoHzche
Skutečnost, že zařízení bylo podrobeno zkouškám u výrobce, nezbavuje instalačního technika povinnosti ověřit
zařízení po provedené instalaci.
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody způsobené osobám nebo majetku zapříčiněné úpravami
provedenými personálem, který nebyl autorizován, a nedostatky při údržbě nebo opravách.
.
3~50/60Hz 230V ±10%
3 ~ 50/60 Hz 230V ±10%
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 3 z 10
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
M
TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍMÉ SPOUŠTĚNÍ S TEPELNOU
NEBO PROUDOVOU OCHRANOU
PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE
Nepoužité otvory v rozvaděči musí být zaslepeny.
1.
VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO MONTÁŽ, NASTAVENÍ A ÚDRŽBU
1.1 - Přesvěčte se, zda přívodní napětí odpovídá zvolenému typu rozvaděče, zda je přívodní vedení správně jištěno
zda odpovídá platným předpisům a normám.
1.2 - Zkontrolujte, zda hodnoty výkonu a proudu uvedené na štítku motoru souhlasí s hodnotami rozvaděče
(viz. tabulka Technická data a provozní výkony).
1.3 - Zkontrolujte, zda krytí rozvaděče (IP..) odpovídá danému prostředí a vnějším vlivům.
1.4 - K upevnění rozvaděče použijte již vyvrtané nebo připravené otvory na zadní straně skříně. V případě, že bude
skříň upevněna pomocí opěrné konzoly, přečtěte si příslušné pokyny.
1.5 - Při upevňování rozvaděče je důležité nedotýkat se nebo nepoškodit komponenty nebo elektronické plošné
spoje vestavěné do rozvaděče.
1.6 - Odstranit jakýkoliv kovový nebo plastový odpad, který by případně mohl spadnout do rozvaděče
(např. šroubky, podložky, kousky drátu, těsnění, špony, prach adt.).
1.7 - Elektrické zapojení je nutno provádět podle schématu, který se nachází na štítku rozvaděče, nebo v návodu.
1.8 - Při zapojení kabelů do svorek použijte nářadí správných rozměrů tak, aby se nepoškodila kovová svorka a
její uložení.
1.9 - Před jakýmkoliv úkonem na rozvaděči nejdříve vypněte hlavní přívod el. proudu.
1.10- V případě zásahu ochrany nejdříve zjistěte příčinu zásahu a teprve poté zařízení resetujte.
1.11 - V případě, že je nutné vyměnit některé komponenty, použijte pouze díly se stejnými provozními
charakteristikami a výkony.
1.12 - Připojení a nastavení rozvaděče musí být provedeno pouze kvalifikovaným odborníkem!
2.
NASTAVENÍ A KONTROLA OCHRAN
2.1 Ochrana proti zkratu pojistkami
Hlavní i pomocné obvody jsou chráněny pojistkami.
V Případě výměny pojistek je nutné použít novou pojistku se
stejnou jmenovitou hodnotou proudu a napětí a charakteristikou.
(T = pomalá; F = rychlá; aM = s motorovou charakteristikou)
Elektrický symbol
Příklad pojistky
Tabulka pojistek pro hlavní okruhy třífázových rozvaděčů s přímým rozběhem.
Výkon (400V)
kW
0,37
0,55
0,9
1,5
2,2
3,7
5
5,5
7
10
13,5
16
18,5
22
Výkon (400V)
Hp
0,5
0,75
1,5
2
3
5
7
7,5
9,5
14
18
22
25
30
Rozměry
pojistky
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 8,5x31,5/aM 10,3x38
aM 10,3x38/aM 14x51
aM 10,3x38/aM 14x51
aM 10,3x38/aM 14x51
aM 14x51
aM 14x51
aM 22x58
Jmenovitý
proud (A)
2
2
4
6
6
10
12
16
20
25
32
40
50
63
Vypínací
výkon (kA)
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
M
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 4 z 10
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍMÉ SPOUŠTĚNÍ S TEPELNOU
NEBO PROUDOVOU OCHRANOU
2.2
3
Proudová ochrana (přetížení motoru)
2.2.1Na trimeru CURENT nastavte přibližně o 10 – 20% vyšší
hodnotu proudu, než je jm. proud motoru.
2.2.2Kvůli eliminaci proudového nárazu při rozběhu motoru,
nastavíme trimer DELAY-zpoždění přibližně na 4 sek.
Elektrická
2.2.3Pokud trimer DELAY chybí, zpoždění je továrně nastaveno na 4 sek. značka
Příklad trimerů umístěných na
2.2.4Spusťte na chvíli motor a zkontrolujte provozní proud. Pokud
základní desce
ochrana vypne, nastavíme vyšší hodnotu proudu nebo zpoždění.
2.2.5Zásah ochrany je signalizován na synoptickém panelu rozsvícením kontrolky MOTOR PROTECTION
2.2.6Aktivovanou ochranu resetujeme tlačítkem PROTECTION RESET ( pokud je), nebo odpojením rozvaděče od napájení
vypnutím hlavního vypínače.
Hlavní funkce rozvaděče
3.1 Přepínač AUTOMATICKY - VYPNUTO -RUČNĚ
3.1.1 - V režimu RUČNĚ pracuje motor tak dlouho, jak dlouho držíme přepínač v této poloze, nezávisle na tlakových
nebo plovákových spínačích, sondách atd. Pokud má rozvaděč přepínač s automatickým navrácením do základní polohy, po
puštění přepínače se tento přepne do polohy VYPNUTO.
3.1.2 - V režimu VYPNUTO motor nepracuje za žádných okolností, ale rozvaděč zůstává pod napětím.
3.1.3 - V režimu AUTOMATICKY pracuje motor plně v závislosti na tlakových nebo plovákových spínačích, sondách
atd.
3.2
Tlakové nebo plovákové spínače
3.2.1 - Zásah tlakového spínače/plováku minimální hladiny je signalizován příslušnou kontrolkou ‘POPLACH MINIMÁLNÍ
HLADINY.
Skutečnost, že zařízení bylo přímo u výrobce testováno, nezbavuje pracovníka provádějícího instalaci zodpovědnosti ,za
provedení řádné kontroly po provedení instalace.
Výrobce nezodpovídá za jakékoliv nehody způsobené lidem a škody na majetku způsobené neoprávněnou manipulací se
systémem nepovolanou osobou nebo nesprávnou údržbou či opravou.
MA1
Modul pro externí poruchové hlášení
B
Charakteristiky :
 Modul pro poruchovou signalizaci;
 Modul opatřený konektorem pro připojení k určitým typům našich rozvaděčů (1);
 Modul signalizuje MIN/MAX hladinu a přetížení motoru;
 Externí vstup pro signalizaci tlakovým nebo plovákovým spínačem ( spínací N.O.
nebo rozpínací N.C. kontakty);
 Releový výstup 1A 250V (odporový) N.O.-N.C. s volnými kontakty pro externí
poruchovou signalizaci (3);
 Délka plochého kabelu 100, 300 and 450mm.
1
MA/1
A
3
2
NC C NA
TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY
TYP
MA/1 -8
MA/1 -30
MA/1 -45
KÓD
221.23
221.24
221.71
HMOTNOST
Kg.
0,04
0,04
0,04
ROZMĚRY mm.
A
B
P
50
30
30
50
30
30
50
30
30
POZNÁMKA
Otevřená verze (plochý kabel=8cm)
Otevřená verze (plochý kabel=30cm)
Otevřená verze (plochý kabel=45cm)
Provozní podmínkys
– Teplota okolí -5/+40°C;
– Relativní vlhkost 50% při max. teplotě 40° C;
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
M
MCL/3S
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 5 z 10
Modul na kontrolu hladiny pro 3 sondy
Technické vlastnosti :
− Elektronický modul na kontrolu hladiny;
− Modul vybavený konektorem pro zapojení všech našich rozvaděčů připravených
k tomuto účelu (1);
− Vstupy pro 3 sondy nebo 2 plováky;
− Časový spínač seřízení citlivosti sond (2);
− Voliče pro funkce PLNĚNÍ nebo VYPRAZDŇOVÁNÍ (3);
− Napětí na zakončení sond: 10V~přibližně;
− Modul vhodný pro vodivé nehořlavé kapaliny;
CITLIVOST
SOND
CITLIVOST
SOND
TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY
TYP
MCL/3S-9
MCL/3S-30
KÓD
221.30
221.05
HMOTNOST
Kg.
0,04
0,04
Provozní podmínky – Teplota okolí -5/+40°C;
A
50
50
ROZMĚRY mm.
B
P
45
30
45
30
POZNÁMKA
Otevřená verze (plochý kabel=9cm)
Otevřená verze (plochý kabel=30cm)
– Relativní vlhkost 50% při max. teplotě 40° C;
MCL/3S: INSTALACE A NASTAVENÍ
Namontuje 4 plastické úchytky na desku rozvaděče nebo základní desky určené k tomuto účelu;
Namontuje modul na plastické úchytky a zapojte konektor;
Zapojte 3 sondy nebo 2 plováky na svorky modulu, při této operaci dodržujte umístění zobrazené na obrázku;
Seřiďte citlivost sond na základě vodivosti použité kapaliny pomocí trimru “CITLIVOST SOND”;
Zvolte funkci VYPRAZDŇOVÁNÍ nebo PLNĚNÍ pomocí můstku (3);
Můstek pro volbu funkce modulu:
R – zpoždění při PLNĚNÍ
S - zpoždění při VYPRAZDŇOVÁNÍ
Pozn. Můstek je třeba nastavit do správné polohy na základě požadované
funkce.
Modul je obvykle dodáván s můstkem v poloze VYPRAZDŇOVÁNÍ.
R
S
R
S
MCL/3S : FUNKCE MODULU S TLAKOVÝMI SPÍNAČI/PLOVÁKY
1
2
1
2
POLOHA 1: při VYPRAZDŇOVÁNÍ = spuštění čerpadla
při PLNĚNÍ = zastavení čerpadla
POLOHA 2: při VYPRAZDŇOVÁNÍ = zastavení čerpadla
při PLNĚNÍ = spuštění čerpadla
SO ND Y COM /M A X
O SL /S PM AX
SO ND Y COM /M I N
O SL /S PM IN
VÝSTUP RELÉ
Funkce při VYPRAZDŇOVÁNÍ (můstek modulu na straně S):
Použijte 2 plováky s kontakty NORMÁLNĚ ROZEPNUTÝMI:
Čerpadlo přijímá povel k funkci, jakmile plováky MAX a MIN hladiny jsou ve
stavu NC. Čerpadlo se zastaví pouze tehdy, až úroveň hladiny kapaliny klesne
pod plovák MIN hladiny.
Funkce při PLNĚNÍ (můstek modulu na straně R):
DIAGRAM FUNGOVÁNÍ NAPLNĚNÍ
SO ND Y COM /M A X
O SL /S PM AX
Použijte 2 plováky s kontakty NORMÁLNĚ ROZEPNUTÝMI:
SO ND Y COM /M I N
O SL /S PM IN
Pokud se plovák minimální hladiny a plovák maximální hladiny nacházejí ve
stejném stavu (NC), motor se zastaví (kontakt relé z NC na NO). Pokud P/MAX
VÝSTUP RELÉ
rozepne a následovně rozepne P/MIN, za těchto podmínek dojde k povolení
funkce čerpadla.
POZNÁMKA:
Jakmile se čerpadlo zastaví v důsledku zásahu sond ( jak u plnění tak u vyprazdňování), žlutá LED dioda na synoptickém panelu se rozsvítí
“POPLACH MIN/MAX HLADINY”.
M
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 6 z 10
MCL/3S : FUNKCE MODULU SE SONDAMI
VYPRAZDŇOVÁNÍ
COM MIN MAX
PLNĚNÍ
COM MIN MAX
SO ND Y COM /M A X
O SL /S PM AX
ÚROVEŇ HLADINY
PRO SPUŠTĚNÍ
ÚROVEŇ HLADINY
PRO ZASTAVENÍ
SO ND Y COM /M I N
O SL /S PM I N
ÚROVEŇ HLADINY
PRO ZASTAVENÍ
ÚROVEŇ HLADINY
PRO SPUŠTĚNÍ
VÝSTUP RELÉ NC
Funkce při VYPRAZDŇOVÁNÍ (můstek modulu na straně S):
Jakmile voda dosáhne MAXIMÁLNÍ úrovně hladiny, čerpadlo se zapne.
Čerpadlo se zastaví, jakmile voda klesne pod úroveň sondy MINIMÁLNÍ
úrovně hladiny.
Funkce při PLNĚNÍ (můstek modulu na straně R):
Jakmile se voda zastaví pod úrovní sondy MINIMÁLNÍ úrovně hladiny,
čerpadlo se zapne.
Jakmile voda dosáhne úrovně sondy MAXIMÁLNÍ úrovně hladiny, čerpadlo se
zastaví.
DIAGRAM FUNGOVÁNÍ NAPLNĚNÍ
SO ND Y COM /M A X
O SL /S PM AX
SO ND Y COM /M I N
O SL /S PM I N
VÝSTUP RELÉ NC
POZNÁMKA:
Jakmile se čerpadlo zastaví v důsledku zásahu sond ( jak u plnění tak u vyprazdňování), žlutá LED dioda na synoptickém panelu se rozsvítí
“POPLACH MIN/MAX HLADINY”.
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 7 z 10
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
M
CLG/3S KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY PRO 3 SONDY – OTEVŘENÁ VERZE
CLB/3S KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY PRO 3 SONDY – KRYTÁ VERZE
Charakteristiky:
Elektronická kontrola úrovně hladiny;
-
Napájení 1~50/60Hz 230V o 400V 10%;
Vstup na malé napětí pro externí ovládací prvky
jako sondy nebo plovákové spínače;
Napětí na koncích sond 10V ~;
Kontrolka pod napětím;
-
-
Použití pro vodivé a nehořlavé kapaliny;
Výstupní releové kontakty: zatížení 5A 250V
(odporová zátěž);
- Trimer pro nastavení regulaci sond;
- Skříň z termoplastu (CLB/3S);
Opatření pro ochranu osob:
krytí IP55 (CLB/3S).
-
A
P
B
TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY
TYP
CLG/3S-230V
CLG/3S-400V
CLB/3S-230V
CLB/3S-400V
KÓD
251.04
251.06
251.41
251.42
Provozní podmínky:
- Teplota okolí –5/+40°C
JMENOVITÝ
VÝKON
W
2
2
2
2
HMOTNOST
Kg
0,16
0,16
0,40
0,40
A
55
55
130
130
ROZMĚRY mm
B
80
80
110
110
P
45
45
65
65
POZNÁMKA
OTEVŘENÁ VERZE
OTEVŘENÁ VERZE
KRYTÁ VERZE
KRYTÁ VERZE
- Relativní vlhkost 50% při maximální teplotě 40°C
VŠEOBECNÉ INSTRUKCE PRO INSTALACI
-
Přesvěčte se, zda přívodní napětí odpovídá zvolenému typu zařízení, zda je přívodní napětí správně jištěno a zda odpovídá
platným předpisům a normám;
Při upevňování zařízení je důležité nedotýkat se nebo nepožkodit komponenty nebo elektronické karty vestavěné do
zařízení
Zkontrolujte, zda krytí zařízení ( IP..) odpovídá danému prostředí a vnějším vlivům;
Odstraňte jakýkoliv kovový nebo plastový odpad, který by případně mohl spadnout do zařízení ( např. šrouby,
podložky, zbytky drátu, těsnění, špony, prach atd.);
Elektrické zapojení musí být provedeno podle schematu, které je na etiketě zařízení nebo v návodu;
Při zapojení kabelů do svorek použijte nářadí správných rozměrů tak, aby se nepožkodila kovová svorka
a její uložení;
Před jakýmkoliv úkonem na zařízení ( nastavení, údržba, opravy atd.), nejdříve vypněte přívod el.
proudu;
Skutečnost, že zařízení bylo přímo u výrobce testováno, nezbavuje pracovníka provádějícího instalaci zodpovědnosti za
provedení řádné kontroly po provedení instalace.
Výrobce nezodpovídá za jakékoliv nehody způsobené lidem a škody na majetku způsobené neoprávněnou manipulací se
systémem nepovolanou osobou nebo nesprávnou údržbou či opravou.
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 8 z 10
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
M
CLG/3S CLB/3S…V :
PŘIPOJENÍ A ČINNOST
ČINNOST SE 3 ÚROVŇOVÝMI SONDAMI
Připojte sondy podle schématu.
Pokud hladina dosáhne sondy max, přepnou se kontakty relé. Pokud hladina klesne pod sondu min.kontakty se
přepnou nazpět.
Pozn: v případě použití 2 sond, použijte kontakty COM a MAX. Relé bude aktivováno, když úroveň hladiny
dosáhne sondu MAX a relé odpadne, když klesne pod úroveň MAX.
Pro činnost v režimu VYPRÁZDNĚNÍ použijte kontakty C a N.O. na výstupu relè. Pro činnost v režimu NAPLNĚNÍ
použijte kontakty C a N.C. na výstupu relè.
Pozn.: V režimu NAPLNĚNÍ je nezbytné, aby byla karta napájena společně s ovládáním.
CITLIVOST
ČIDLA
ÚROVNĚ
HLADINY
MAX
MIN
NC C
L1
COM
NA
MAX
MIN
L2
NAPÁJENÍ
VÝSTUP RELÉ
5A 230V
CO M
TRIMER PRO NASTAVENÍ CITLIVOSTI SOND
Umožňuje nastavení citlivosti sond na základě vodivosti kapaliny. Doporučuje se zahájit nastavení s minimální
citlivostí. Pokud zařízení nefunguje správně, zvýšíme citlivost sond na hodnotu při, které začnou sondy spínat.
ČINNOST SE 2 PLOVÁKOVÝMI SPÍNAČI
Připojte plovákové spínače dle schéma zapojení (COM+MIN=PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ MINIMÁLNÍ HLADINY –
COM+MAX= PLOVÁK MAXIMÁLNÍ HLADINY).
Pokud použijeme 2 plovákové spínače se SPÍNACÍMI KONTAKTY, relé sepne, když se horní plovákový spínač
dostane do horní polohy (spodní plovákový spínač musí být také v horní poloze).
Pokud spodní plovákový spínač klesne, spínací kontakty se rozepnou (horní plovákový spínač musí být také ve spodní
poloze).
Pro činnost v režimu VYPRÁZDĚNÍ použijeme kontakty relé C a N.O. Pro činnost v režřimu NAPLNĚNÍ použijeme
kontakty relé C a N.C.
Pozn.: V režime NAPLNĚNÍ je nezbytné, aby byla karta napájena společně s ovládáním
NAPLNĚNÍ
CITLIVOST
ČIDLA
ÚROVNĚ
HLADINY
MAX
Zastavení
čerpadla
VYPRÁZDNĚNÍ
rozběh
čerpadla
Úroveň zastavení
arresto
rozběhu
NC
L1
C NA
CO M
MI N
MA X
CO M
MIN
Úroveň rozběhu
úroveň
zastavení čerpadla
L2
NAPÁJENÍ
VÝSTU P RELÉ
5A 23 0V
POZICE 1: V REŽIMU VYPRÁZDNĚNÍ start čerpadla
V REŽIMU NAPLNĚNÍ zastavení čerpadla
POZICE 2: V REŽIMU VYPRÁZDĚNÍ start čerpadla
V REŽIMU NAPLNĚNÍzastavení čerpadla
M
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
POPIS A SCHEMA ZAPOJENÍ
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 9 z 10
M
NÁVOD K MONTÁŽI
A POUŽITÍ
POPIS A SCHEMA ZAPOJENÍ
Kód 769.038
Ed. 1 Rev. 1
Datum 06/07/2011
Strana 10 z 10
11
SA1
3
1
2
5
V
6
FU2
PV
T1
26
9
0V
230V
400V
0V
12
13
0V
8V
FU3
15
0V
14
24V
27
230V
10
QS1
PŘÍVOD
NAPĚTÍ
3~ 50/60Hz
400V±10%
FU1
L1
L2
3
PŘÍVOD
NAPĚTÍ
4
10
PS10
PS10
5
L3
SMPT1-994
PA1
6
MR/AS-120"
(MR/ED-120")
MR/ED-120"
TA3
MPA10
10
SA/2B
MPA10
4
6
MA/1
TA1
KCO
Citlivost sond
MAX
TA2
17
28
MIN
PŘÍVOD
230V
HL2
A1
NC
NA
C
m
13/94
M C
KM1
K1
A2
1
3
5
2
4
6
14
A1
14/93
MCL/3S
MCL/2ST
12
K1
A2
MCL/3S
CÍVKA
STYKAČE
20
CLG/3S-230V
SP
1
11
MA/1
10
SL
MIN
COM
MIN
MAX
3
4
5
COM
NC
C
Poruchové
hlášení
NA
KM1
16
25
19
18
1
2
VSTUP
KONTAKTU
N.C.
TEPLOTNÍ SONDY
MOTORU
6
23
28
K1
21
VSTUPY
SOND
21
U
V
W
7
POPIS ZÁKLADNÍCH KOMPONENTŮ
QS1 :
FU1 :
FU2/3:
T1 :
HLAVNÍ VYPÍNAČ S BLOKOVÁNÍM DVEŘÍ
POJISTKY MOTOR
POJISTKY POMOCNÝCH OBVODŮ
TRANSFORMÁTOR PRO NAPÁJENÍ POMOCNÝCH
OBVODŮ 0-230-400/0-8 0-24
SL.. : HLADINOVÉ SONDY
KM1 : STYKAČ
K1 : POMOCNÉ RELÉ
TA1,2: PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY
SMPT1-994 : ZÁKLADNÍ DESKA
PS10 : SYNOPTICKÝ PANEL
MPA10: MODUL PROUDOVÉ OCHRANY
MA/1 : MODUL PORUCHOVÉ SIGNALIZACE
CLG/3S-230V: SNÍMAČ CONTROLY VNIKNUTÍ VODY
MCL/3S
MCL/2ST
: MODUL HLÍDÁNÍ HLADINY PRO
SONDY NEBO PLOVÁKY
22
10
SODNA
PŘÍTOMNOSTI
VODY V OLEJOVÉ
NÁDRŽI MOTORU
VÝSTUP MOTOR
24
24 22
SL/SP
1
SL/SP
MIN
11
VÝSTUP
ALARMU
24V~
8
9
VSTUP
SL/SP
MAX
HLADINY
POPIS VOLITELNÉHO KOMPONENTU
(ŠRAFOVANĚ)
MR/ED-120" : MODUL ZPOŽDĚNÍ BUZENÍ
PA1
: AMPÉRMETR
TA3
: MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR
SA1
: VOLTMETRICKÝ PŘEPÍNAČ
PV
: VOLTMETR
KCO
: ČASOVÉ POČÍTADLO
40m9.428
Mod. QTD10/kW-A-AR-DS
Popis Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro 1 el.čerpadlo
s proudovou ochranou a s rozšiřitelnou základní deskou
Kód.
Datum
407.027
06/09/2006
Provedl
File
Vy
407027.sch
1
Rev. 0 Strana
Přezkoušel
1
di
1
Odsoul.Gen.řed
MANIERO ELETTRONICA je italská firma, která má více ne 30leté zkušenosti
v oblasti elektrických a elektronických zaøízení. Díky tìmto zkušenostem nabízí
širokou škálu výrobkù vyhovujících nejnároènìjším poadavkùm, v tìchto odvìtvích:
ELEKTRONIKA A ELEKTROTECHNIKA
TERMOHYDRAULIKA
- Nouzové zdroje (zaøízení pro napájení pøi
pøerušení dodávky el. energie, protipoární
jednotky a zaøízení proti zaplavení
- Automatika (èasové spínaèe, hladinové sondy,
støídaèe èerpadel atd.)
- Solární energie (systémy s fotoelektrickými
panely )
- Rozvadìèe pro øízení a ochranu elektrických
èerpadel
- Rozvadìèe pro motorová èerpadla
a generátory
- Protipoární rozvadìèe odpovídající normì
UNI 9490
- Rozvadìèe s frekvenèním mìnièem pro
udrování stálého tlaku
Mnohostrannost spojená s neustále se zvyšující zárukou kvality zaruèují provozní iekonomické
výhody pro koneèné uivatele.
UNI EN ISO
9001 : 2000
SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD
35020 S.Angelo di Piove (PADOVA-ITALY) via Chiusa, 1/B
Tel. +39 049 5846688 r.a. - Fax +39 049 5847688
e-mail: [email protected] http://www.manieroelettronica.it
Download

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ