MSV elektronika s.r.o.
Poštovní 662, 742 13 Studénka, Czech Republic
tel/fax: +420-556 455 330/331
e-mail: [email protected]
www.msvelektronika.cz
Elektronické komponenty a rozvadìèe
Bloky regulace svítivosti BRN
Rozvadìèe
Pro regulaci jasu svìtelného zdroje jsou vyrábìny dva typy
regulátorù. Pro plynulou zmìnu jasu zdroje s halogenovou
žárovkou 12V / 20W se dodává blok BRN01. Pro regulaci jasu
zdroje s LED 12V nebo 24V / 200 mA je vyrábìn blok BRN02.
MSV elektronika s.r.o. se mimo vývoje a výroby elektronických
øídících systémù zabývá také návrhy, vyvazováním a dodávkou
rozvadìèù a rozvadìèových sestav pro oblast kolejové dopravy.
Pomocné relé RP 810
Panel signalizace TIP01
Návìstní svìtlo BKS02
Blok mìøení rychlosti BPK01
Bloky regulace svítivosti BRN
Blok elektronického spínaèe BES01
BRN01
Náhradní díly
Plynulé rozsvìcování a stmívání se ovládá pomocí dvou tlaèítek.
V závislosti na délce stisku tlaèítka se svìtlo mùže rozsvítit resp.
zhasnout okamžitì nebo postupnì v prùbìhu zvoleného
èasového intervalu. Nastavená hodnota jasu je uložena do pamìti
regulátoru a použije se pøi jeho opakovaném zapnutí.
Pøístrojová skøíò PFB
na vùz ø.DM12
Rozvadìèe
Rozvadìè RTO na Ej ø. 471
Øídící a výkonové obvody regulátoru jsou od sebe galvanicky
oddìleny. Je urèena k montáži na DIN lištu.
Zabezpeèujeme následující èinnosti:
Blok elektronického spínaèe BES01
Blok elektronického spínaèe BES01 je urèen pro vzdálené
spínání výkonových prvkù, napø. návìstních svìtel pro kolejová
vozidla. Obsahuje dva samostatné výkonové polovodièové
spínaèe, jehož øídící a výkonové prvky jsou plnì galvanicky
oddìleny.
[
[
[
návrhy a projekci rozvadìèù
vyvazování a vyzbrojování rozvadìèù
zajištìní materiálu a pøíslušných elektrických
komponentù
Pomocné relé RP810
RP810 se vyrábí v nìkolika variantách:
Pomocné relé RP 810 SC/A, RP 810 SI/A s možností uchycení
na DIN lištu slouží jako plná náhrada za dnes již nevyrábìné relé s
oznaèením RP 810 S1 PC-L, široce používané na kolejových
vozidlech (dle ÈSN 341510). Charakteristickými vlastnostmi
tohoto relé jsou 3 pøepínací kontakty, široký rozsah ovládacího
stejnosmìrného napìtí 16 - 60V, nízký pøíkon a snadná
vymìnitelnost.
Výhodou tohoto elektronického spínaèe je ovládání výkonových
prvkù nízkým výkonem a pomocí malého napìtí.
Spínaè je zkratuvzdorný, vyhodnocuje pøerušenou èi odpojenou
zátìž. Tato informace mùže být využita diagnostickým systémem
vozu.
[
náhrada za patici ZCU SIEMENS
[
náhrada za patici LR02 SCHRACK
[
možnost doplnìní nulovou diodou
[
možnost signalizace sepnutého stavu relé pomocí LED
Základem novì zkonstruovaného relé je paticové relé ZELIO
osazené na DPS. Na plošném spoji jsou rovnìž svorky Wago pro
pøipojení vodièù k cívce a jednotlivým kontaktùm. Dle požadavku
mùže být relé doplnìno svítící diodou LED, indikující aktivní stav
relé (pøítomnost ovládacího napìtí na cívce).
Blok elektronického spínaèe se standardnì vyrábí pro napájení
24Vss a výstupní proud 4A. Na pøání je rovnìž možné blok dodat
pro napájecí napìtí 48Vss.
Náhradní díly
MSV elektronika s.r.o. je výrobcem širokého spektra náhradních
dílù - elektronických blokù a jednotek zejména pro motorové vozy
Vagónky Studénka. Vzhledem k obtížné dostupnosti pùvodní
souèástkové základny byly tyto komponenty konstrukènì
pøepracovány tak, aby byla zachována jejich plná zamìnitelnost.
Pøístrojová skøíò GRTO na vùz ø. DM12
Pomocné relé RP810
Zapojení pomocných relé RP810 na modulu WC
Rozvadìèe od firmy MSV elekronika jsou použity na vozech
ø.054, elektrické jednotce ø. 471, elektrické jednotce ø. 575,
motorovém voze Dm12
MSV elektronika s.r.o.
Poštovní 662, 742 13 Studénka, Czech Republic
tel/fax: +420-556 455 330/331
Certifikát Èeských drah
Panel signalizace TIP
Panel signalizace TIP je øešen jako malý univerzální zobrazovaè s
maticí 16 øádkù x 15 sloupcù LED o prùmìru 3 mm. Vyniká dobrou
èitelností v promìnných svìtelných pomìrech v širokém
pozorovacím úhlu.
Díky programovému øízení zobrazování je možné zobrazit nejen
textovou, ale i grafickou informaci dle požadavku zákazníka, a to
jak statickým, tak i dynamickým zpùsobem. Zobrazení na panelu
TIP lze ovládat prostøednictvím logických signálù. MSV
elektronika s.r.o. nabízí zobrazovaèe TIP s komunikací CAN,
která umožòuje ovládat zobrazení z nadøazeného systému
vozidlové sítì.
V souèasné dobì se zobrazovaèe TIP vyrábí s èervenými LED
jako TIP01 a žlutými LED jako TIP02. Na pøání je pak možno dodat
panely se zelenými, modrými nebo bílými LED.
Panel signalizace TIP02
Panel signalizace TIP od firmy MSV elektronika s.r.o. je používán
na vozidlech ø. 054, RegioNova, osobní vùz 054, øídící vùz 954,
vozy Rola a Bmeer ŽOS Trnava
Návìstní svìtlo BKS
Návìstní svìtlo pro drážní vozidla na bázi LED diod je urèeno k
náhradì stávajících žárovkových návìstních svìtel. Svìtla s LED
diodami jsou více než plnohodnotnou náhradou bìžných svìtel,
nebo• mají výraznì lepší užitné vlastnosti. Zdroj svìtla - diody
LED - mají podstatnì vyšší životnost ve srovnání s bìžnými
žárovkami. Zpùsobem jejich zapojení je dosaženo vysoké
spolehlivosti a tím bezpeènosti v provozu drážního vozidla.
Návìstní svìtla LED jsou montována do krytù výrobce Pokrok
Žilina, které se standardnì používají na drážních vozidlech.
Toto øešení umožòuje jejich snadnou aplikaci pøi náhradì
stávajícího osvìtlení vozidel. Svìtla typu BKS02 jsou montována
do krytù US006, svìtla typu BKS03 pak do krytù US004 a dalších
se stejnou konstrukcí rámeèku se sklem.
MSV elektronika je schopna ve spolupráci se zákazníkem
montovat svìtla i do krytù jiných typù, napø. VD1839.
Pro aplikaci na vozidlech se sklonìnými nebo vyboèenými èely
(napø. loko ø. 362, 363, 162, 163) se vyrábìjí svìtla s možností
jeho nastavení v horizontální i vertikální rovinì, aby byla zajištìna
požadovaná svítivost vzhledem k podélné ose vozidla.
Blok BPK01
Typické použití modulu je zavírání a blokování vstupních dveøí
osobního vozidla nebo mìøení ujeté dráhy vozidla.
Jako zdroj svìtla jsou použity vysoce svítivé LED diody s
technologií povrchové montáže. Návìstní svìtla BKS jsou
konstruována s využitím èiré optiky. Odražeè (místo obvyklé
sklenìné èoèky) konstrukènì vychází z principù používaných v
automobilovém prùmyslu a je vyroben z vysoce odolného plastu s
pokoveným povrchem. Technické øešení návìstního svìtla je v
Èeské republice registrováno jako užitný vzor.
LED diody jsou rozdìleny do nìkolika skupin, které jsou
rovnomìrnì rozloženy po ploše odražeèe. Pøi poruše nìkteré z
LED diod pøestane pouze pøíslušná skupina, což zpùsobí jen
urèité snížení svítivosti, pøièemž svìtlo zùstává funkèní. Výpadek
nìkteré ze skupin LED nebo celková porucha svìtla je
signalizována prostøednictvím indikaèního obvodu.
Návìstní svìtla BKS mají oddìlené výkonové obvody od
ovládacích. Toto øešení umožòuje v nových konstrukcích používat
ovládací prvky na podstatnì menší spínací výkon. Pokud se
svìtlem BKS nahrazuje stávající svìtlo žárovkové, ovládací a
výkonové obvody se propojí a ovládají se jediným spínacím
prvkem.
Svìtla BKS jsou dodávána v následujících provedeních:
v krytu US006 : BKS02 dvojbarevné (bíloèervené), BKS02/A
èervené, BKS02/B bílé
v krytu US004 : BKS03 dvojbarevné (bíloèervené), BKS03/A
èervené, BKS03/B bílé
v krytu US006 s nastavováním v horizontální a vertikální
rovinì: BKS02_N dvojbarevné (bíloèervené), BKS02_N/A
èervené, BKS02_N/B bílé
[
G1, G2 - Frekvenèní vstupy nápravových
tachogenerátorù, možnost nastavit typ vstupního
signálu (sinusový nebo obdélníkový 0-24V), poèet pulsù
na otáèku, prùmìr støednì opotøebovaného dvojkolí.
Blok pracuje i pøi poruše jednoho tachogenerátoru.
[
50km/h - Releový výstup, spíná pøi pøekroèení rychlosti
50km/h.
[
5km/h - Releový výstup, spíná pøi poklesu rychlosti pod
5km/h.
[
ERR - Releový výstup, spíná pøi správné èinnosti
BPK01, odpadá pøi poruše bloku nebo aktivním vstupu
NOUZE, periodicky spíná pøi poruše jednoho
tachogenerátoru.
[
TEST - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V na tento
vstup se simuluje pøekroèení rychlosti 5km/h pro
odzkoušení systému blokování dveøí .
[
NOUZE - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V se vyøadí
blokování dveøí nad 5 km/h .
[
KP - Polovodièový výstup generuje pulsy 24V DC pro
mechanické poèítadlo kilometrù, je možné nastavit
dráhu, po jejímž ujetí se generuje puls 500ms pro
poèitadlo.
[
DV - Polovodièový výstup, je možné jej nastavit do dvou
režimù provozu, buï jako periodicky spínaný dráhový
výstup s generováním pulsù 500ms po ujetí nastavené
dráhy nebo jako výstup, který se trvale sepne po ujetí
nastavené dráhy, napøíklad pro potøeby údržby.
Blok BPK01 je urèen k mìøení rychlosti kolejového vozidla a ujeté
vzdálenosti na základì frekvenèních signálù nápravových
generátorù rùzného typu. Výstupy bloku BPK01 jsou u živatelsky
nastavitelné tak, aby byla pokryta široká škála aplikací.
Modul BKP01
Blok poèítadla kilometrù MPCI, BPK01 obsahuje:
[
dva galvanicky oddìlené vstupy 24V DC
[
2 polovodièové výstupy 24V DC
[
3 reléové výstupy
[
2 frekvenèní vstupy
[
Rozhraní RS232
[
Programovací vstup Rj45
Barvy a svítivosti svìtel odpovídají UIC534 a TNŽ 27 7204.
Modul BPK01
Volitelné parametry se do bloku BPK01 zadávají pomocí
obslužného programu BPK01 pro PC prostøednictvím rozhraní
RS232. Obdobným zpùsobem je možné èíst ujetou dráhu
zaznamenanou v pamìti bloku a resetovat interní poèítadlo
kilometrù.
Koncové svìtlo BKS02/N
Typické schéma vnìjšího pøipojení
Vùz RegioNova z koncovými svìtly BKS02
e-mail: [email protected]
www.msvelektronika.cz
Koncová svìtla BKS02 od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou
používána na vozech ø.054, RegioNova, loko 754, loko 736, 742
US Steel, vozy Rola ŽOS Trnava.
Download

Elektronické komponenty a rozvaděče