®
OBJEDNÁVKA NA ZÁVÌSNÁ LANKA
2015
24. - 27. 3. 2015, VÝSTAVIŠTÌ BRNO
Termín uzávìrky: 6. 3. 2015
Vystavovatel:
Kontaktní osoba:
E-mail:
GSM:
Tel.:
Fax:
Standardnì nabízíme zavìšení v úvazových bodech, které jsou pevnì dané v rastru jednotlivých hal. V tìchto úvazových bodech nabízíme realizaci:
ÚVAZY
Zavìšení ocelového lanka ø6 mm vè. pronájmu kladkostroje BVV
Souèástí této služby je montáž a demontáž kladkostroje, vè. montáže a demontáže øetìzu pro zvedání bøemen
4 500 Kè / 1 ks
Požadovaný poèet kusù:
Zavìšení ocelového lanka ø6 mm s volným koncem 4 m od podlahy výstavní haly
2 500 Kè / 1 ks
Požadovaný poèet kusù:
Dále nabízíme:
Pronájem závìsného oka Reutlinger - typ 66SV, urèeného pro lanka ø6 mm
250 Kè / 1 ks
Požadovaný poèet kusù:
PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY (1 200 Kè / 1 hod.)
Datum:
Èas (od - do):
Datum:
Èas (od - do):
Datum:
Èas (od - do):
Datum:
Èas (od - do):
Celkový poèet hodin:
Cena celkem:
Upozornìní – zavìšení ocelových lanek:
1. Pro vytvoøení oka na lanku pro zavìšení poutaèù, svìtelných ramp apod. se novì používají závìsná oka Reutlinger - typ 66SV urèeného pro lanka ø6 mm. Podrobné informace
dostupné zde: www.reutlinger.de, certifikáty a základní nákres: http://85.214.98.212/snr/pdf/anleitungen/ba_typ66.pdf
2. S ohledem na používání tìchto závìsných ok, která jsou certifikovaná na 190 kg je sjednoceno maximální jednotlivé zatížení na úvaz u všech výstavních hal na 150 kg.
3. Zavìšení mimo standardní úvazové body, které jsou uvedeny v rastru je øešeno individuálnì a je možno realizovat:
- vyvázáním ze 2 bodù (tzv. úvaz do V),
- zavìšením pomocné konstrukce (nejèastìjší øešení u výstavní haly F),
- zavìšení na konstrukci výstavní haly mimo standardní body - dle hmotnosti - nutno posoudit technikem a schválit Ing. Stanevou.
4. Nedílnou souèástí objednávky musí být pùdorysný náèrt stánku s vyznaèením vyvìšení lanka ze stropu.
5. Nedílnou souèástí projektu pøedkládaného k odsouhlasení na technický úsek, musí být u zavìšené atypické konstrukce statický výpoèet, u konstrukcí k tomu urèených
minimálnì výpoèet hmotnosti zavìšované konstrukce projektantem a maximální bodové zatížení na 1 závìs.
6. Objednávky obdržené po termínu uzávìrky budou zatíženy pøirážkou ve výši 25 % za pozdní objednání.
7. Za zavìšování na pøipravené závìsy z lanek a zvedání konstrukce zodpovídá zhotovitel a musí být provedeno v souladu s veškerými bezpeènostními pøedpisy.
8. Pøi zvedání konstrukce nesmí dojít k pøetížení povoleného zatížení jednotlivých závìsù.
Upozornìní - pronájem kladkostroje, montážní plošiny:
1. Veškeré kladkostroje jsou uloženy v pøepravním obalu, jehož souèástí je viditelnì umístìný Návod na provoz a údržbu. Pøed zahájením prací je nutno seznámit se s tímto
návodem a postupovat v jeho souladu.
2. Vázání a zvedání bøemene smí provádìt pouze osoba s platným vazaèským prùkazem, viz. ISO 12480-1.
3. Obsluhu kladkostroje smí provádìt pouze obsluhovatel (jeøábník tøídy "O"-13157), viz. CSN 270142 a CSN EN 2700550.
4. Montážní plošinu je možno pronajmout pro zavìšení malých bøemen na již objednaná ocelová lanka nebo úvazy vlastních kladkostrojù pøípadnì na ostatní výškové práce
na expozici.
5. Èas specifikovaný ve Vaší objednávce na pronájem montážní plošiny nelze garantovat s ohledem na døívìjší objednávky a koordinaci prací. Zodpovìdná osoba za práce montážní
plošiny je technik pøíslušné výstavní haly.
Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, tel.: +420 221 992 100, 144, 132, 146, fax: +420 221 992 139, DIÈ: CZ 48 11 55 92, IÈO: 48 11 55 92
Uvedené ceny jsou bez DPH.
V
dne:
razítko a podpis objednavatele
Download

stáhnout