VÝVOJ A VÝROBA
Kompletní øešení elektroniky
pro vaše drážní vozidlo
www.msvelektronika.cz
1.
Øídící a ovládací systémy
MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících
systémù vozidel, jakož i modulù nadøazeného øízení.
snímání, zobrazování a záznam provozních dat a
poruchových stavù, diagnostiku vozidla
vazbu na zabezpeèovací zaøízení
Øídící systémy jsou
postaveny na bázi stavebnice
ModuRail, zpravidla doplnìných moduly výkonových
mìøení, zobrazování a registraci rychlosti vlaku a
dalších informací
výstupù NR5 a/nebo informaèních systémù cestujících a
modulù distribuovaného øízení s komunikací CAN.
Násobné øízení vozidel v aplikacích øídících a diagnostických
poèítaèù pro kolejová vozidla firmy MSV elektronika s.r.o. je
Nadøazené øízení je realizováno pomocí modulu CRV_AVV,
realizováno prostøednictvím standardizované sbìrnice WTB
který spolupracuje s øídícím poèítaèem vozidla a rozšiøuje
nebo národní vlakové linky.
jeho funkce.
ÈD "Dálkové øízení a pøenos informací po vlaku" (NVL). NVL
Øídící poèítaèe jsou doplnìny displeji strojvedoucího,
se používá od konce 90. let u øady vozidel Èeských drah i
klávesnicemi ARR nebo ARR_AVV a snímaèi magnetických
jiných dopravcù (843-043-943, 854-054-954, 842, 750.7,
informaèních bodù.
741.7,742.7, 750.7,753.6, 753.7, 363.5 (71Em), Dm12 (Finské
dráhy), loko 705.9 ( JHMD), loko 755, modernizované loko
ModuRail - 19" stavebnicový systém pro
øídící poèítaèe vozidel
754), vedle MSV elektroniky ji používají i jiní výrobci øídících
systémù. Pøenos dat probíhá zpravidla po dvou u ÈD bìžnì
nepoužívaných párech UIC kabelu, pro realizaci øídící a
ModuRail - je stavebnicový mikroprocesorový systém,
diagnostické linky je možné použít i jiných vodièù
využívající 16 a 32-bitové procesory Fujitsu. Je urèen
obdobných parametrù.
zejména pro sestavování vozových poèítaèù pro kolejová
vozidla, kde zajištují zejména následující funkce:
øízení jízdních režimù a ovládání technologie øízení
vlaku
øízení buzení alternátoru hlavního a pomocných
pohonù
automatická regulace rychlosti s øízením souèinnosti
rùzných typù brzd protiskluzovou a protismykovou
regulaci
mezivozovou komunikaci a násobné øízení trakèních
vozidel libovolné trakce
automatické vedení vlaku
Øídící poèítaè vozu CRV_DPV_NRV_842
|1|
Pro komunikaci v rámci daného kolejového vozidla se
používají sériové linky CAN, popø. RS485, pro pøipojení
servisních PC pak RS232 nebo USB.
Zásuvné jednotky pro interní sbìrnici CAN:
jednotka vstupù IN
jednotka výstupù OUT
Stavebnicové øešení øídících systémù vede k opakovanému
jednotka výstupù OUT 110V
používání omezeného sortimentu odzkoušených modulù,
jednotka reléových výstupù OR
což vedle zkrácení doby vývoje systému pro konkrétní
jednotka A/D pøevodníkù
aplikaci snižuje nároky na náhradní díly. Modulární
jednotka D/A pøevodníkù
koncepce rovnìž umožòuje rozšiøování škály jednotek
zásuvný modul regulátoru trakce RTR s vlastním
stavebnice ModuRail o další moduly pro optimální øešení
diagnostickým displejem 128x64 bodù
øídících systémù ve specifických aplikacích nebo jejich
jednotka øízení krokového motoru
postupnou inovaci.
Zásuvné jednotky stavebnice ModuRail jsou realizovány na
deskách malého evropského formátu 160x100mm
umístìných ve standardní 19" aluminiové skøíni pro EMC
aplikace výšky 3U nebo 6U a hloubky 290mm, zpravidla o
šíøce 84TE. Vnitøní propojení jednotek je realizováno
individuálnì pro použitou sestavu jednotek v konkrétní
aplikaci.
Zásuvné jednotky napájení zdrojù PSU:
galvanické oddìlení vstupního a výstupního napìtí
vstupní napájecí napìtí 24VDC, 48VDC nebo
110VDC
výstupní napájecí napìtí 5VDC
výkony 35W, 70W pro rùzné aplikace
výkon 15W s pomocnou baterií
Ostatní zásuvné jednotky:
jednotka pøepínaèe komunikaèních linek HUB
jednotka reléových odpojovaèù DS
blok výkonového modulu BVM
modul DISPLAY s následujícími vlastnostmi:
- obsahuje alfanumerický displej 2x16 znakù a
ovládací tlaèítka
- komunikace s CPU pomocí RS232 nabo CAN
- používá se pro zobrazování a zadávání parametrù
systému
- umožòuje výbìr a zobrazování diagnostických dat
a poruchových stavù
CRV_DPV_750.7
Stavebnicový systém 19" pro øídící poèítaèe vozidel
"ModuRail" od firmy MSV elektronika s.r.o. se používá na
vozidlech ø. Dm12, 054, 842 a modernozovaných
Pro pøipojení kabeláže na vozidle k øídícímu systému jsou
lokomotivách 162/163, 362, 705.9, 741.7, 742.7, 750.7, 753.6,
použity robustní konektory Harting na zadní a boèní stranì
753.7, 754, 755, TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM35, revizním
skøínì.
voze MVTV2.2 aj.
Zásuvné jednotky pro paralelní sbìrnici:
Modul nadøazeného øízení CRV&AVV
jednotka centrálního procesoru CPU s rozhraním CAN a
USB nebo RS232
jednotka frekvenèních vstupù FRQ pro mìøení
rychlosti nebo otáèek
jednotka sériových komunikací SIO (8 komunikaèních
linek CAN, RS232 nebo RS485
jednotka mezivozové komunikace TBA (komunikace
Modul CRV_AVV umožòuje provozování trakèního vozidla v
automatických režimech rùzné úrovnì. Umožòuje násobné
øízení lokomotiv nebo ovládání lokomotivy s øídícího vozu a
ve všech režimech podporuje souèinnost pneumatických a
elektrodynamických brzdových systémù hnacích vozidel.
Spolupracuje s øídícím poèítaèem vozidla, který na základì
prostøednictvím národní vlakové linky ÈD, "Dálkové
požadavkù z nadøazeného øízení ovládá zejména trakèní
øízení a pøenos informací po vlaku”
skupinu lokomotivy i její pomocné pohony.
|2|
Hlavními standartními ovladaèi nadøazeného øízení
cílové brzdìní k nástupištím stanic a zastávek,
CRV_AVV jsou hlavní jízdní páka, klávesnice strojvedoucího,
cílové brzdìní k pomalým jízdám, které jsou ruènì
voliè režimu øízení, voliè smìru jízdy a ovladaèe pomocných
zadány,
funkcí brzdièe DAKO BSE. Poloha vlaku je snímána pomocí
respektování snížené tratové nebo stanovené rychlosti
snímaèù magnetických informaèních bodù MSIB.
nebo snížené rychlosti
naøízené hlavním návìstidlem v úseku její platnosti a
bìhem výjezdu vlaku z tohoto úseku,
vyhodnocení kódu opakovaèe VZ a jeho pøevod na
nejzávažnìjší možný návìstní znak (vícepovolující
návìstní znaky pøíslušné skupinovým kódùm jsou
vkládány ruènì strojvedoucím).
Modul nadøazeného øízení CRV_AVV od firmy MSV
elektronika s.r.o. je použit v lokomotivách ø. 380/381 (109E),
elektrických jednotkách emj. 671 a emj. 675 (Ukrajina),
soupravy push-pull ŽSSK a øídících vozech ø. 961.
Modul CRV_AVV
Barevné grafické displeje
Barevné grafické displeje jsou urèeny pøedevším pro
aplikace v kolejových vozidlech, ale lze je použít také v
Modul nadøazeného øízení CRV_AVV umožnuje øízení jízdy
prùmyslových aplikacích. MSV elektronika vyrábí displeje
vozidla (vlaku) ve ètyøech režimech øízení:
typu ZJS01 s úhlopøíèkou 8,4" a ZJS03 s úhlopøíèkou 10,4".
(MAN) - ruèním, kdy strojvedoucí nastavuje pomìrný
Displeje jsou vybaveny barevnou grafickou obrazovkou TFT
tah a úèinek prùbìžné brzdy vlaku,
a membránovými tlaèítky po jejím obvodu.
(AUT) - automatizovaném, kdy strojvedoucí nastavuje
Mikroprocesorový øídící systém umožòuje použití displeje
požadovanou rychlost jízdy a volí jízdní režim
jako inteligentní zobrazovací jednotky, ale také jako
( jízda/výbìh), zùstává mu pøi tom zachována možnost
nezávislou centrální jednotku pro øízení jednodušších
ruèního brzdìní jak brzdou elektrodynamickou, tak i
aplikací. Dobrou èitelnost zobrazovacích informací pøi
pneumatickou a to bez nutnosti pøechodu do režimu
promìnných svìtelných podmínkách provozu na
MAN,
kolejových vozidlech zajištuje regulace jasu displeje.
(CB) - automatizovaném s cílovým brzdìním, kdy je
jízda vlaku øízena samoèinnì na základì dat
obsažených v tzv. mapì tratì, pøedpokladem je
vybavení tratì tratovou èástí AVV (nebo v budoucnu
ETCS), strojvedoucímu zùstává zachována možnost
volby nižší než tra•ové rychlosti i možnost ruèního
brzdìní brzdou elektrodynamickou i pneumatickou
a to bez nutnosti pøechodu do režimu AUT nebo MAN,
(OJV) - automatizovaném s CB a optimalizací jízdy
vlaku, kdy jsou funkce vyjmenované v pøedchozím
bodì rozšíøeny o výpoèet a realizaci energeticky
optimální jízdní strategie.
Samoèinné øízení jízdy vlaku v režimech CB a OJV zahrnuje:
Zobrazovací jednotka strojvedoucího ZJS03
Displeje jsou urèeny pro použití v širokém rozsahu teplot dle
cílové brzdìní k místùm snížení tratové a stanovené
EN50155 ed. 3 tøída T1 s rozšíøením - 30°C. Bezproblémový
rychlosti vlaku,
provoz i zapínání pøi nízkých teplotách je zajištìno
cílové brzdìní k návìstidlùm zakazujícím jízdu nebo
vytápìním vnitøního prostoru a zobrazovací plochy s
naøizujícím jízdu sníženou rychlostí,
regulací teploty.
|3|
Displeje jsou standartnì vybaveny tøemi galvanicky
signálek LED v tlaèítkách na základì pøijaté informace a
oddìlenými komunikaèními linkami CAN a servisní linkou
øízení jasu podsvícení.
USB. Volitelnì lze displej vybavit vstupem analogového
signálu nebo pøipojením do sítì Ethernet.
Barevné grafické displeje typu ZJS01 se používají na
vozidlech ø. 054, 842, 843, 943, a lokomotivách 705.9, 750.7,
753.7, 754 755, displeje typu ZJS03 jsou použity na
lokomotivách ø. 162/163, 362, 741.7, 742.7, 753.6, TME-3,
TEM-LTX, TEM-33, TEM35, revizním MVTV2 aj.
S nadøízeným zaøízením ve vozidle klávesnice komunikuje
po sériové lince CAN, volitelnì s protokolem CANOPEN.
Elektronika klávesnice je ze zadní strany chránìna kovovým
krytem. Toto øešení umožòuje její snadnou montáž do pultu
strojvedoucího.
Klávesnice se vyrábí v tìchto variantách:
BKL01 - klávesnice urèená pro systém ARR s
Klávesnice strojvedoucího BKL
mechanickými tlaèítky typu RAFI
Klávesnice strojvedoucího je mikroprocesorové zaøízení
systém ARR
komunikace obsluhy s øídícím systémem, které je urèeno
BKL03 - membránová klávesnice urèená pro systém
pro vyšší formu øízení drážního kolejového vozidla.
ARR&AVV
BKL02, BKL10 - membránová klávesnice urèená pro
Slouží k zadávání pøíkazù strojvedoucím v jízdních režimech
s automatickou regulací rychlosti ARR, popø. s
automatickým vedením vlaku ARR&AVV. Poèet a
uspoøádání tlaèítek klávesnice se liší podle jejího použití.
Klávesnice se základní sestavou tlaèítek se používá pro øídící
systémy vozidel, umožòující režim jízdy s automatickou
regulací rychlosti (ARR). Je urèena pro zadávání požadované
rychlosti, a dále k omezení velikosti pomìrného tahu a
zadávání konce pomalé jízdy.
Klávesnice strojvedoucího se používají na následujících
vozidlech:
typ BKL02 - emj. 575, 671 a 675, loko ø. 705.9, 741.7,
742.7, 754
typ BKL03 - mv ø. 842, elektrické jednotky
RegioPanter, loko ø. 380, 162 a 362/363, 363.5, 750.7 a
øídící vozy ø. 961
typ BKL10 - loko TME-3, TEM-LTX, TEM-33, TEM-35
Magnetické snímaèe informaèních bodù
Magnetický snímaè informaèních bodù MSIB 24V MSV jsou
standartní periferií systému CRV&AVV. Slouží k detekci
polohy trakèního vozidla, popø. øídícího vozu na trati,
vybavené tratovými informaèními body MIB-6.
Klávesnice strojvedoucího BKL03
Magnetické informaèní body jsou tvoøeny dvìma
monolitickými døevìnými bloky délky 5m s až 6 øadami
Pro vozidla s øídícím systémem umožòujícím jízdu v
feritových magnetù. Bloky se pøipevòují pomocí
režimech automatického vedení vlaku (AVV), popø.
upevòovacích armatur paralelnì mezi kolejnicemi pražcù.
cílového brzdìní nebo optimalizace jízdy se používají
Jejich úkolem je pøedávat øídícímu systému informaci o
klávesnice s rozšíøenou sestavou tlaèítek (ARR&AVV), která
poloze vlaku na trati.
má navíc ovládací tlaèítka potøebná pro tyto jízdní režimy.
Snímaèe MSIB 24V MSV tra•ových informaèních bodù MIB-6
Tlaèítka klávesnice jsou prosvìtlená s možností
za hardwarové a softwarové podpory øídícího poèítaèe
nastavování jasu strojvedoucím. Piktogramy jednotlivých
vozidla snímají stejnosmìrné oboupolaritní magnetické
tlaèítek jsou výmìnné a dají se dle potøeby modifikovat pøi
pole tratového informaèního bodu MIB-6, které tvoøí
výrobì.
stacionární èást subsystému automatického vedení vlaku
AVV. Elektronika snímaèù je øešena takovým zpùsobem,
Øídící elektronika zajištuje ètení stavu jednotlivých
aby bylo možno jejich správnou funkci diagnostikavat
tlaèítek,vysílání jejich stavu po komunikaèní lince,
pomocí vozidlového poèítaèe.
|4|
Parametry vstupù a výstupù:
optronový vstup........4mA, 16,8-60V, odolný proti
pøepólování
reléový výstup........pøepínací kontakt, 1A
polovodièový výstup 1A/24V, min. zátìž 10mA
vstup A/D........0-10V, 0-20mA, 4-20mA
výstup D/A........0-10V, 0-20mA, 4-20mA
vstup PT100........standartnì od -40°C do +80°C
Magnetický snímaè informaèních bodù MSIB 24V
výstup PWM........støída 0-100%
Snímaèe magnetických informaèních bodù MSIB dodává
Pøipojení vstupù a výstupù je provedeno pomocí
MSV elektronika pro emj. 471. mv842, loko 162, 362/363,
vícepólových konektorù Phoenix s pružnými kontakty.
363.5, 380/381, 750.7, øv. 961.
Bezpeènost funkce modulu CAN zvyšuje relé "porucha",
slouží k indikaci nesprávné funkce procesoru modulu nebo
Jednotky distribuovaného øízení a sbìru dat
detekované chyby v øízeném procesu.
CAN
Standartnì jsou dodávány:
Jednotky CAN jsou elektronické moduly urèené zejména k
F-CAN_IN01 (24 binárních vstupù do 60V),
distribuovanému sbìru dat, ovládání a øízení procesù na
F-CAN_I/O01 (16 binárních vstupù, 8 polovodièových
dopravních prostøedcích i v rùzných prùmyslových
výstupù),
aplikacích. Konstrukènì jsou moduly CAN øešeny jako
F-CAN_A/D (8 binárních vstupù 24V, 8 analogových
samostaný celek v uzavøeném kompaktním krytu z
vstupù),
hliníkového profilu s uchycením na DIN lištu. Moduly se
F-CAN_IN/AD01 (16 binárních vstupù, 8 analogových
vyrábí v nìkolika konfiguracích vstupù a výstupù.
Každý modul obsahuje dvì komunikaèní linky CAN a linku
USB. Moduly CAN se dodávají s podsvìtleným
alfanumerickým displejem 2x16 znakù a fóliovými tlaèítky
(šipky pro pohyb v menu) nebo ve variantì bez tìchto
zobrazovacích a ovládacíh prvkù.
vstupù),
F-CAN_UIC01 (16 binárních vstupù, 8 reléových
výstupù),
F-CAN_MINI_I/O_A (zmenšená verze, 12 vstupù
16,8-144V/1mA, 8 polovodièových výstupù),
F-CAN_MINI_IN (zmenšená verze, 12 vstupù
16,8-144V/1mA),
F-CAN_MINI_I/O/1W (12x vstupù 16,8-144V/1mA,
5x polovodièových výstupù, 2x komunikace 1 WIRE)
Gateway národní vlakové linky GTBA
Modul distrubuovaného sbìru dat CAN I/O
Zásuvná jednotka GTBA slouží k zajištìní mezivozové
Linka USB slouží pro diagnostiku, testování a nahrávání
trakcí prostøednictvím národní vlakové linky ÈD NVL
provozního SW, nahrávání a ètení EEPROM pamìti. Pomocí
zpravidla prostøednictvím kabelu UIC. Její použití pro
linek CAN lze v aplikacích pøipojit moduly do sítì, a to
standart NVL je obdobné jako gateway WTB, osvobozuje
hierarchické.
výrobce øídících systémù vozidla od øešení mezivozových
Modul CAN obsahuje 24 pozic, které mohou být variabilnì
pøipojuje standartnì prostøednictvím sériového rozhraní
osazeny dle požadavku vstupními a výstupními obvody s
RS485 (2x) nebo CAN bus (2x).
komunikace hnacích a hnaných kolejových vozidel všech
komunikací. Øídící systémy na vozidlech se k jednotce GTBA
následujícími parametry.
|5|
Mobilní jednotka systému MCR je umístìna v rozvadìèi
lokomotivy, pomocí komunikaèních linek je pøipojena k
ostatním systémùm vozidla (DPV, CRV, Tachograf,….).
Souèástí jednotky MCR je také GPS rozhraní pro stanovení
pøesné polohy vozidla na základì signálu ze satelitù
systému GPS.
Hlavním úkolem této jednotky je z pøipojených systémù
schraòovat požadovaná diagnostická data a ta dále
pøedávat pøes GSM sít serverové aplikaci MCR. Dále je
jednotka MCR schopna z serverové aplikace pøes GSM sí•
data/pokyny pøijímat a provést patøiènou akci (napø.
zobrazení pøijatých dat na displej).
Serverová aplikace pøijímá a ukládá data ze všech jednotek
MCR do své databáze.
Jednotka GTBA je øešena jako zásuvná jednotka urèená k
montáži do skøínì 19" výšky 6U, lze ji však upevnit i
samostatnì. Kabeláž vozidla se pøipojuje konektory na
èelním panelu jednotky.
Každý zákazník pak má pøidìlen k této databázi pøístup
pomocí kterého má kdykoliv dostupné veškeré
diagnostické informace o všech svých vozidlech
vybavených jednotkou MCR.
Mezivozová komunikace probíhá prostøednictvím
diagnostické a øídící linky. Provádí automatickou identifikaci
vozidel v soupravì, zjištuje poøadí a orientaci vozidel
sestaveného vlaku. Dále kontroluje stav komunikace, kdy v
soupravì mùže být jen jediné vozidlo v režimu "MASTER" a
ostatní v režimu "SLAVE", a eventuálnì vyhodnotí "konflikt
MASTERÙ".
Modul bezdrátové komunikace MCR
Systém MCR se skládá ze dvou èástí:
Mobilní jednotka systému MCR
Modul bezdrátové komunikace MCR
Funkce systému MCR:
Serverová jednotka systému MCR
Sbìr diagnostických dat a polohy vozu, jejich
Zálohování a pøehledné zobrazení zákazníkovi
Zjištìní aktuální polohy vozidla, identifikace
strojvedoucího, stav lokomotivy, stav paliva (pøi
vypnutí lokomotivy)
- pravidelné denní hlášení stavu vozu
- hlášení napadení vozidla
- pøedávání polohy vozidla systému AVV
Do budoucna se plánují další funkce systému MCR jako napø.
aktualizace SW jednotky MCR, pøenos dat/pokynù
zákazníka do vozidla, funkce „Pomoc” - odeslání aktuálních
diagnostických dat.
Blokové schéma komunikaèního systému MCR
|6|
2.
Informaèní systémy cestujících
MSV elektronika je výrobce a dodavatelem vizuálních a
akustických informaèních systémù pro kolejová vozidla i
jejich jednotlivých komponent (ISC). Øešení informaèních
systémù je optimalizováno pro pøíslušnou aplikaci na
vozidle tak, aby využívalo standardních na vozidle
existujících modulù mezivozových komunikací a jednotek
styku s obsluhou.
Subsystém ISC zajiš•uje vedle pøedávání informací
Tabule informaèního systému TIS02
cestujícím informaèními tabulemi a vlakovým rozhlasem i
na vozidlech i hovorové spojení mezi stanovišti
Vnìjší tabule TIS01 a TISE01 jsou urèeny pro montáž za
strojvedoucího v soupravì a stanovištìm vlakového
oknem ve vnitøním prostoru vozidla, popø. v jeho boènici.
personálu, hovorové spojení s cestujícími prostøednictvím
Tabule jsou tvoøeny maticí 32x160 LED, umožòující
interkomù a umožòuje akustická hlášení strojvùdce èi
zobrazení až tøí øádkù textu nebo dvou øádkù s rùznou
vlakového personálu.
velikostí písmen. Jsou urèeny pro zobrazování výchozí a
cílové stanice vlaku a jeho a nácestných stanic. Výchozí
Mezivozové propojení mùže být realizováno standartním
UIC kabelem.
stanice se uvozuje slovem "z", nácestná pak slovem "pøes".
Zobrazení nácestných stanic na trase mùže být dynamicky
modifikováno vzhledem ke skuteèné poloze vlaku. Tabule
Jádrem informaèních systémù je øídící jednotka BIS, ve které
TIS01 jsou použity na emj. 460 a 560 a mv843, TISE01 na
jsou uloženy texty pro zobrazování a akustická hlášení.
mv842 a øv961.
Øídící jednotka na základì informací o ujeté dráze, rychlosti,
otvírání dveøí popø. o poloze z vlastního nebo cizího GPS
Dvojøádkové tabule TISE03 jsou urèeny pro zabudování do
pøijímaèe vysílá zprávy s texty pro zobrazení
boènic patrového vozu. Jejich montáž lze jednoduše provést
prostøednictvím linek CAN pro zobrazovací panely vlastního
bez zásahu do interiéru vozidla.
vozidla a pomocí komunikaèní jednotky vozidla do linek
CAN pro zobrazovací panely vlastního vozidla a pomocí
komunikaèní jednotky vozidla do celého vlaku.
Pro obsluhu informaèního systému na vozech regionální
pøepravy se využívají displeje strojvùdce na pultech, které
jsou využity i pro další aplikace. Je možné využívat i
samostatné zobrazovací jednotky.
Vnìjší tabule informaèního systému TISE03
|7|
Jednoøádkové tabule TISE102 a TISE102A jsou urèeny pro
vedení dle UIC 558. Souprava plní funkce dle kodexu UIC 568
umístìní za èelní okno hlavového vozidla - emj. 671 a 675,
a je urèena k pøipojení k jednotce TVC01. Rozšiøuje funkce
soupravách push-pull ŽSSK, øv. 961 èi loko 162/163.
jednotky interkomu TVC01 o funkce žádané UIC 568.
Vnitøní tabule jsou urèeny k montáži na stìnu nebo pøíèku
oddílu pro cestující. Jsou vyrábìny jako jednoøádkové (typ
TIS01, TIS02, TIS03, TIS04) nebo dvouøádkové (typ
Jednotka TVC01 napájí hovorovou soupravu a zajištuje
spolupráci této hovorové soupravy s ústøednou vozového
informaèního systému.
TIS02_ZNZ12). Používají se k zobrazování cílové stanice a
Hovorová souprava se skládá ze základny a sluchátka s
pøíští zastávky vlaku. Pro zobrazení slouží matice LED o
ovládacími prvky. Je urèena pro montáž na pult
prùmìru 3mm.
strojvedoucího a nebo do hovorny osobního vozu a tedy
Tabule TIS02 a TIS02_ZNZ12 obsahují rovnìž reproduktor
pouze pro použití pro vlakový a lokomotivní personál.
pro akustická hlášení, což mj. umožòuje její použití u
rekonstruovaných vozidel ve stávajícím systému "zastávka
na znamení" ZNZ použitého napø. u vø. 843-043-943. na
Modul øízení hlasitosti BRH01 a modul mìøení
vozidle lze zobrazovat text "ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ",
hluku BMH01
"ZASTAVÍME" a reprodukovat požadovaný akustický gong.
Moduly BMH01/BMH02 a BRH01 slouží k automatickému a/
Tabule TIS03 a TIS04 mají integrováno zobrazení stavu WC.
nebo manuálnímu nastavení hlasitosti vlakového rozhlasu.
jsou propojeny sériovou komunikaèní linkou (MSV ONE-
Interkomy cestujících TVC01, TVC02
Interkom cestujícího TVC01 je urèen k použití do interiéru
WIRE) s nadøazeným procesorem JCA informaèního
systému cestujících, který øídí mj. hlasitost reprodukce
zvuku.
drážních vozidel a prostøedkù hromadné dopravy osob k
hovorovému spojení cestujícího a k zobrazování informací
pro cestující textem nebo jednoduchými grafickými
symboly.
Dotykový displej je opatøen ochranným pouzdrem na
èelním panelu. U typu TVC01 je nutné pøed dotykem prstu na
displej, odsunout chránící kryt dotykového displeje. Pomocí
mikrofonu instalovaného v TVC lze sdìlit dùležité informace
Blok regulace hlasitosti BRH01
vlakovému personálu.
Linka CAN je urèena pro komunikaci s nadøazeným
poèítaèem vozidla. Linka CAN je rovnìž urèena pro
nahrávání software ve výrobním závodì.
Modul mìøení hluku BMH provádí mìøení a zpracované
výsledky vysílá komunikaèní linkou. Modul regulace
hlasitosti BRH01 umožòuje manuální nastavení hlasitosti
pomocí tlaèítek, úroveò hlasitosti je signalizována pomocí
LED.
Informaèní systém elektrické jednotky
Informaèní systém elektrické jednotky využívá vozidlových
Interkom cestujících TVC01
poèítaèù VOPO, které zajištují pøenos dat z øídící jednotky
informaèního systému BIS mezi vozidly jednotky po
Hovorový adaptér VCA01
komunikaèní lince jednotky i mezi spøaženými jednotkami
vlakovou linkou WTB, jakož i obsluho ISC prostøednictvím
Hovorová souprava VCA01 je urèena k ovládání vlakového
displejù strojvùdce.
rozhlasu a dorozumívacího systému využívajícího vlakové
|8|
Vlaková linka WTB
Vlakový rozhlas
Komunikace jednotky
DISPLAY
VOPO
VOPO
BIS
BIS
Informaèní systémy od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou
používány na motorových vozech ø. 842,8423 a pøípojném
voze 054 (komunikace NVL), emj. 460, 560 (bez
mezivozové komunikace), emj. 671, 675 (ruština +
angliètina), soupravách pish-pull (komunikace WTB Škoda,
øv. 961 a loko162/163 (komunikace WTB).
CAN ISC
CAN ISC
TISE
TIS
AKU
TISE
MOTOROVÝ VÙZ
ØÍDÍCÍ VÙZ
AKU
TIS
VLOŽENÝ VÙZ
Pøenos dat na zobrazovací panely TIS a TISE v rámci vozidel
a øízení komponent akustického subsystému AKU
(zesilovaèe vlakového rozhlasu, komunikátory
strojvedoucího, prùvodèího, cestujících) jsou zajištìny
prostøednictvím vlastní jednotky BIS.
Informaèní systém vozidel s Národní vlakovou
linkou NVL
Implementace informaèního systému na vozidla x43, 842 a
054 maximálnì využívá hardware vozidel. Øídící jednotkou
informaèního systému je jednotka BIS. Pro komunikaci jsou
využity diagnostické poèítaèe DPV vozidel, kdy vlaková
komunikace je realizována prostøednictvím Národní
vlakové linky NVL. Pro obsluhu informaèního systému slouží
displeje strojvedoucího. Pøenost dat pro vnìjší tabule TISE a
vnitøní TIS probíhá prostøednictvím linky CAN. Pro akustická
hlášení jsou využity zesilovaèe vlakového rozhlasu.
Vlakový rozhlas
Vlaková linka NVL
DISPLAY
DPV
DPV
BIS
CAN ISC
CAN ISC
TISE1
TISE2
TIS1
MOTOROVÝ VÙZ 843
ØÍDÍCÍ VÙZ 943
TIS3
TIS1
...
TIS4
VLOŽENÝ VÙZ 043
|9|
3.
Ovládání dveøí a plošin, øízení WC
MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem øídících
Øídící jednotky jsou urèeny pro rùzné typy dveøí na
jednotek pro ovládání dveøí na kolejových vozidlech. Vedle
jednotlivých vozech. Obsahují optronové vstupy,
øídící jednotek dodává MSV elektronika i další pomocné
polovodièové a reléové výstupy a komunikaèní linky CAN
moduly pro dveøní systémy.
pro zapojení do vozidlových sítí a servisní USB nebo RS232
Pro vstupní, pøedsuvné i lámací dveøe s pneumatickým
(u starších typù).
ovládáním pro aplikace na osobních vozech i elektrických
jednotkách slouží jednotky SOD97, SOD98, SOD02, SOD05 a
DCS04, které zajištují funkce dveøí v souladu se standardem
UIC560, pokud to umožòuje elektrická výstroj vozidla.
Pro èelní a vnitøní posuvné dveøe jsou používány øídící
jednotky APD10K.
pro vstupní i vnitøní dveøe s elektrickým ovládáním nabízí
MSV elektronika øídící jednotky EDC07.
Blok ovládání dveøí SOD98
UIC kabel (vlaková linka)
vozidlové signály
Jejich aplikaèní SW zajištují následující funkce:
5km/h
50km/h
z protismyku nebo BPK01
otevírání a zavírání dveøí z pultu strojvedoucího
zavírání dveøí v soupravì po kabelu UIC
odjištìno vlevo
odjištìno vpravo
blokování otevírání dveøí z pultu strojvedoucího
Øídící jednotka
vstupní dveøe
otevøít
zavøít centrálnì
tøi nezávislé ochrany proti pøivøení cestujícího
zavøít
odjištìní
zvukovou a svìtelnou výstrahu
automatické zavírání dveøí
dveøe zavøeny (smyèka)
plošina vysunuta
optická ochrana proti pøivøení
akustická
signalizace
kontaktní ochrana proti pøivøení
uzamèení dveøí
komplexní diagnostiku a zadávání provozních
parametrù
pneumatické ventily
popø. elektromotor
| 10 |
komunikaci s nadøízeným øídícím systémem po lince
synchronizace pohybu køídel u dvoukøídlých vstupních
dveøí
ovládání výsuvné stupaèky pomocí modulu RKM10
Øídící jednotky a pomocné moduly systému ovládání dveøí
od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou používány na
elektrických jednotkách ø. 471, 575, 671, 675, soupravách
push-pull ŽSSK, motorových vozech RegioNova, pøípojném
voze 054, motorové jednotce 813-913 ŽOS Zvolen,
Blok vodního hospodáøeství BVH02
modernizovaných vozech Bdteer a Bdghmeer ŽSSK,
Bbdgmsee a Bdmpee a Bdmpee Èeské dráhy.
MSV elektronika dodává tøi typy øídících jednotek:
BVH01 pro øízení vìtších systémù s možností
Øídící jednotky ovládání
komunikace CAN na nadøízený systém
BVH02 shodné s BVH01 s integrovaným displejem
MSV elektronika s.r.o. je výrobcem komponent pro øízení
- 8 binárních galvanicky oddìlených vstupù 24VDC
zdvihacích plošin pro invalidy. Její dodávky zahrnují øídící
- 3 analogové vstupy PT100
jednotky plošin typu SOP02 a MS320, výkonové moduly a
- 1 analogový vstup 0-30V (napìtí baterie)
rozvadìèové skøínì s elektrickou výzbrojí ovládání plošin
- 8 reléových výstupù
pro invalidy.
- Rozhraní USB
- Komunikaèní rozhraní pro sériovou sbìrnici CAN
Pro aplikace plošin na vozidlech zpracovává MSV
BVH 10 pro øízení malých systémù
elektronika projekèní dokumentaci. MSV elektronika
- 6 binárních galvanicky oddìlených vstupù 24VDC
dodává øídícící jednotky ovládání plošin pro Dm12, emj. 471,
- 4 polovodièové výstupy 24V DC
øv 954, vozy Bbdgmsee ÈD a Bdghmeer ŽSSK.
- 2 reléové výstupy
- Rozhraní RS232
- Programovací vstup Rj45
Øídící systémy zabezpeèují zaèlenìné WC Evac do vozidlové
sítì a ovládají ventily vody pro mytí a splachování, popø.
odsávací ventilátor. Rovnìž mohou øídit i dvìøe WC, pokud
mají elektrické ovládání. Na základì údajù o teplotách
vzduchu a vody, tlaku vzduchu a napìtí baterie zajištují
ochranu WC a vodojemu proti zamrznutí.
WC EVAC
TIP
signalizace WC
DVEØE
WC
Rozvadìè plošiny Bdghmeer
Ovládací panel
Øídící jenotka
BSV05
BSV05
signalizace vodojemu
BSV06
signalizace odpadní nádrže
Pomocná relé
BSV06
Øízení WC a vodního hospodáøství
Svorkovnice
linka CAN
MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem komponent
vodního hospodáøství pro kolejová vozidla. V jednotlivých
aplikacích spolupracujeme s firmou VKV Praha, která je
dodavatelem WC Evac a dalších komponent vodního
T
T
BOJLER
teplota vody
splachování WC
teplota vzduchu
ohøev vody
mytí rukou
hospodáøství a je výrobcem odpadních nádrží. Øídící
vypouštìní vodojemu
systémy zajištují vedle vlastního øízení systému jeho
odvodnìní v pøípadì rizika zamrznutí pomocí
sofistikovaných algoritmù na základì mìøení øady velièin.
Typické schéma øízení vodního hospodáøství
| 11 |
Øídící jednotka vodního hospodáøství mùže být dodávána
Komponenty a øídící systém vodního hospodáøství pro
jako jeden montážní celek spolu s pomocnými relé a
kolejová vozidla od firmy MSV elektronika s.r.o. je používán
svorkovnice pøipojení kabeláže vozidla.
na elektrických jednotkách ø. 471, 575, 671, 675,
soupravách push-pull ŽSSK rekonstruovaném vloženém
Pro signalizaci stavu vodojemù a odpadních nádrží vyrábí
voze 054 , modernizovaných vozech Bee ÈD a
MSV elektronika nìkolik typù stavoznakù.
modernizovaných vozech Bdteer a Bdghmeer ŽSSK.
Pro signalizaci stavu WC (obsazeno, porucha) dodává MSV
Spoleènost VKV Praha s.r.o. vyrábí uzavøenou buòku WC,
elektronika signalizaèní panely TIP01 a TIP10.
pro kterou MSV elektronika dodává øídící jednotku a další
komponenty. Uzavøené buòky WC jsou použity napø. na
vozidlech 814-914 regioNova, øídících vozech ø. 954.
Signalizaèní panel TIP01
Stavoznaky vodojemu a odpadní nádrže
Rozvadìè Bee_WC_panel_pøístrojù
MSV elektronika dodává øadu stavoznakù pro signalizaci
naplnìní vodojemu, odpadní nádrže popø. kombinované
stavoznaky s obìma funkcemi.
Pro signalizaci vodojemu jsou využity stavoznaky BSV01,
BSV02, BSV03, BSV06 a BSV07.
Stavoznak BSV06 využívá samostatnou mìøící jednotku
BCV06 V, která vysílá namìøené hodnoty do stavoznaku
prostøednictvím sériového komunikaèního rozhraní MSV
ONE-WIRE.
Pro signalizaci stavu odpadní nádrže se používají BSV05.
MSV elektronika dodává kombinované stavoznaky BSV08 a
BSV10, které zobrazují jak stav vodojemu, tak i odpadní
nádrže. Obì využívají samostatnou mìøící jednotku
BSV06_V pro mìøení naplnìní vodojemu.
Blok signalizace stavu odpadní nádrže BSV05
| 12 |
4.
Vnìjší LED osvìtlení
MSV elektronika je výrobcem návìstních svìtel LED typu
BKS02 a reflektorù LED typu BKS11. Oba typy svìtel splòují
požadavky barevnosti a svítivosti dle EN15153-1 a UIC534 a
úspìšnì byly certifikovány jako prvek interoperability dle
TSI2011/291/UE LOC&PAS.
LED svìtla jsou vyrábìna v následujích variantách :
BKS02_N/A bílé návìstní svìtlo
BKS02_N/B èervené návìstní svìtlo
BKS02_N bílé / èervené návìstní svìtlo
Návìstní svìtlo BKS02
BKS11 dálkový LED reflektor
BKS11/B dálkový LED reflektor s bílým návìstním
svìtlem
MSV elektronika je schopna ve spolupráci se zákazníkem
BKS11/A dálkový LED reflektor s bílo / èerveným
vyvinout návìstní svìtla i v jiných rozmìrech nebo tvarech.
návìstním svìtlem
Jako zdroj svìtla jsou použity vysoce svítivé LED diody s
Svìtlomety jsou urèeny pro použití v teplotním rozsahu T1
technologií povrchové montáže. Návìstní svìtla BKS jsou
dle EN50155 ed. 3 rozšíøeném do -40°C.
konstruována s využitím èiré optiky. Optické vlastnosti
svìtel jsou zajištìny speciálním odražeèem z vysoce
odolného plastu s pokoveným povrchem, konstrukènì
vycházícím z principù používaných v automobilovém
Návìstní svìtla BKS02
prùmyslu. Technické øešení návìstního svìtla je v Èeské
republice registrováno jako užitný vzor.
Návìstní svìtla pro drážní vozidla na bázi LED diod jsou
urèena k použití jako návìstní svìtla, kde jsou dosahovány
Svìtla BKS02 jsou dodávána pro øadu vozidel v Èeské
výraznì lepší užitné vlastnosti ve srovnání s bìžnými
republice i zahranièí. Mezi nejvìtší zahranièní zakázky patøí
žárovkami svítivost a životnost. Díky zapojení LED diod v
dodávka 250 svìtel pro Bombardier.
nìkolika vìtvích a interní diagnostice je dosaženo vysoké
spolehlivosti a tím bezpeènosti v provozu drážního vozidla.
Svìtla umožòují jejich tlumení na polovièní intenzitu
svítivosti.
Dálkové reflektory BKS11
Dálkový svìtlomet BKS11 využívá 10 vysokosvítivých LED
diod v kombinaci s originálnì navrženou optikou, aby
Návìstní svìtla LED jsou montována do krytù, které jsou
splòovalo požadavky norem. BKS11 disponuje také
rozmìrovì shodné se svìtly, které se standardnì používají
diagnostikou LED diod a pomocí komunikaèní sbìrnice nebo
na drážních vozidlech, aby je bylo možné jednoduše použít
diagnostického výstupu mùže informovat o poruchovém èi
pøi modernizacích vozidel.
bezporuchovém stavu. BKS11 je vybaven seøizovacím
| 13 |
systémem pro snadné nastavení svìtla do požadované
polohy na voze. Svìtelné parametry svìtlometu splòují
Svìtlo 680 pro Pendolino
normu ÈSN EN 151 53-1 a UIC 534 pro tlumený i netlumený
provoz.
Dálkové svìtlo BKS11
Svìtlo 680
Reflektor LED typu BKS11 je vyrábìn ve variantách s
Èeské dráhy se rozhodly vymìnit vnìjší osvìtlení u
návìstním svìtlem bílým a èerveným.
jednotek Pendolino. Stávající osvìtlení bylo nahrazeno
Reflektory BKS11 jsou použity napø. na loko 753.6 a 744,
modernizovaných revizních vozech MVTV2.2, emj. 471 aj.
návìstními svìtly LED MSV elektronika a halogenovými
reflektory Hela. MSV elektronika pro Pendolino vyvinula
montážní celek s obìma svìtly a zajistila i schválení zmìny
na Drážním úøadì.
Výbìr dodavatele provedly ÈD na základì kvality a provozní
spolehlivosti svìtel BKS02, použitých na vozech 054,
motorových vozech ø. 842, lokomotivách 163/363, øídících
vozech 961 aj. Nová svìtla jsou úspornìjší pøi vìtším
výkonu. Zlepšují viditelnost, èímž ulehèují práci
strojvedoucím a pomáhají zvyšovat bezpeènost železnièní
dopravy.
| 14 |
5.
Øízení a ovládání brzd
Jednotka øízení brzdového systému (zkrácenì „brzdový
Jednotka brzdového poèítaèe vozu disponuje øadou
poèítaè vozu“) ovládá a diagnostikuje kompletní systém
komunikaèních rozhranní, prostøednictvím kterých lze tento
pneumatické brzdy DAKO-CZ kolejového vozidla dle
brzdový poèítaè velice jednoduše zaèlenit do kompletního
zadaných požadavkù konstruktérù vozidla, konstruktérù
øídicího systému vozidla (spolupráce se systémy
pneumatické brzdy a v neposlední øadì také dle požadavkù
automatické regulace rychlosti èi automatického vedení
nadøazeného systému øízení samotného drážního vozidla.
vlaku) nebo propojit s dalšími øídicími systémy brzdy jako je
Konstrukèní øešení je plnì modulární a umožòuje snadnou
napø. protismykový regulátor ASS06 èi jednotka øízení
konfigurovatelnost pro rùzné typy drážních vozidel a
magnetické kolejnicové brzdy RMB01. Nedílnou souèástí
brzdových systémù èi pøípadné budoucí rozšíøení.
jednotky brzdového poèítaèe vozu je i rozhranní ETHERNET,
Obrovskou výhodou tohoto øešení je jeho témìø
které se v dnešní dobì stává již pomalu standardem.
neomezená možnost použití, která pokrývá naprostou
vìtšinu konstrukèních øešení pneumatické brzdy, které
sahají od jednoduchých pneumatických brzd pro soupravy
Øídící jednotky elektronického protismyku
metra až po velice složité ucelené soupravy kombinující
ASS06.1 a ASS06.2
velké množství rùzných typù pneumatických brzd vèetnì
ovládání elektronického brzdièe samoèinné brzdy BSE.
Øídící jednotka elektronického protismyku je urèena pro
Kromì výše zmínìných výhod, nabízí toto kompletnì
železnièní kolejová vozidla vybavená kotouèovou nebo
modulární øešení i velice jednoduchou údržbu a servis, bez
špalíkovou brzdou. Je vhodná pro použití na dvou- nebo
jakékoliv složité demontáže celého zaøízení. Jednotka
ètyønápravových vozidlech se 4 nebo 2 brzdovými válci,
brzdového poèítaèe vozu se nachází ve standardní skøíni 19“
využívajícím pasivní nebo aktivní generátory rychlosti
výšky 3U.
náprav DAKO FE1.4 a tøípolohové vypouštìcí ventily DAKO
N8.
Jmenovité napájecí napìtí pro jednotku brzdového poèítaèe
vozu pokrývá všechny standardní napì•ové úrovnì
vozových baterií od standardních 24 V DC až po 110 V DC
(samozøejmì s pøihlédnutím ke standardním povoleným
tolerancím). Veškeré diskrétní, analogové a frekvenèní
vstupy jsou navzájem galvanicky oddìlené a plnì
konfigurovatelné dle konkrétních dispozic pøíslušného
pneumatického schéma brzdy. S tím úzce souvisí i
jednotlivé výstupy pro ovládání jednotlivých periferií
p n e u m a t i c k é b r zd y, k t e r é j s o u r o v n ì ž p l n ì
konfigurovatelné dle konkrétních dispozic pneumatické
brzdy. Napì•ovì lze tyto výstupy zatìžovat v plném
standardním rozsahu vozových baterií od 24 do 110 V DC.
Øídící jednotka elektronického protismyku ASS06.1_110V
| 15 |
Modifikované jednotky ASS06 mohou využívat i jiné
nouzového brzdìní, pomocného brzdìní na velkých
snímaèe rychlosti èi pneumatické ventily. Pøi použití na
spádech, popøípadì umožòuje zlepšení adhezních
vícenápravových vozidlech èi jednotkách se používají
podmínek v pøípadì brzdìní za velmi špatných
zpravidla dvì nebo tøi øídící jednotky.
povìtrnostních podmínek. Za špatné adhezní podmínky lze
Øídící jednotka ASS06 na základì mìøení rychlostí otáèení
náprav poèítá skuteènou rychlost vozidla. V prùbìhu
brzdìní samoèinnou tlakovou brzdou se na základì rozdílù
rychlostí jednotlivých náprav a jejich poklesù vyhodnocuje
vznik smyku. V tomto pøípadì øídící jednotka krátkodobì
sníží brzdnou sílu pùsobící na nápravu a nastaví úèinný smyk
pro dosažení minimální brzdné dráhy pøi minimální spotøebì
vzduchu.
napø. považovat kolej pokrytou vrstvou napadaného
mokrého listí, jinovatkou, vrstvou rosy, atd. Za tìchto
podmínek magnetická kolejnicová brzda úèinnì odstraòuje
výše zmínìné negativní aspekty, „èistí“ povrch koleje a
zlepšuje tak adhezi brzdícího dvoukolí, které se nachází
tìsnì za ní. Modul øízení magnetické brzdy RMB01 neustále
vyhodnocuje rychlost drážního vozidla bìhem samotného
brzdìní a v pøípadì nízké rychlosti, a s tím souvisejícího
možného nepøíjemného cuknutí, vypne magnetickou
Øídící jednotka provádí regulaèní zásah každých 10 ms,
kolejnicovou brzdu a po opìtovném zvýšení rychlosti
hodnoty skuteèných rychlostí a zrychlení náprav se
drážního vozidla ji opìt spustí.
aktualizují po 500µs.
Nezávislými prostøedky je kontrolována èinnost procesoru a
délka výstupních impulsù na tøípolohové ventily.
Kontrolovány jsou i cívky ventilù (zkrat, odpojení) nebo pøi
poruše odpovídajícího snímaèe otáèek.
Øídící jednotky ASS06 jsou vybaveny grafickým displejem
OLED pro zobrazování stavù a poruch s ovládacími tlaèítky.
Poruchy se ukládají do pamìti, kterou je možno prohlížet
ruènì nebo pomocí pøipojeného PC. Jednotku je možno
propojit s øídícím poèítaèem vozidla pomocí linky CANOPEN.
Modul øízení magnetické brzdy RMB01
Øídící jednotky ASS06.1 jsou dodávány ve skøíních výšky 6U,
jednotky ASS06.2 pak ve standardních skøíních 19“ výšky
Chování tohoto modulu vyhovuje veškerým pøíslušným
3U. K dispozici jsou varianty pro napájecí napìtí 24V, 36V,
normám a pøedpisùm. Zmínìný modul je umístìn ve
48V a 110V.
spoleèném elektrickém rozvadìèi spoleènì se silovými
pøístroji, které se starají o samotné napájení brzdných
Øídící jednotka elektronického protismyku ASS06 od firmy
magnetù jednotlivých trámcù. Modul øízení magnetické
MSV elektronika s.r.o. je používána napø. na vozech ø. 054,
kolejnicové brzdy RMB01 disponuje komunikaèním
Bgmrsee, Bdmpee, 961, dvounápravových lokomotivách
rozhranním CAN s protokolem aplikaèní vrstvy CANopen,
TME-3, ètyønápravových lokomotivách ø. 380, 757, 744,
které slouží pro propojení s øídicím poèítaèem vozu. Tímto je
šestinápravových lokomotivách ø. 773, TEM-33 a TEM-35,
umožnìno velice jednoduše sledovat korektní chování
motorových jednotkách RegioNova Trio, 813-913 ŽOS
modulu øízení magnetické brzdy a rovnìž jednotlivých
Zvolen, motorových vozech ø. 842 a soupravách metra v
mechanických èástí magnetické brzdy vozu. Kromì
Kyjevì.
zmínìného komunikaèního rozhraní disponuje modul øízení
Øízení magnetické kolejnicové brzdy
CAN, které slouží pro pøipojení diagnostického displeje
magnetické kolejnicové brzdy také speciálním rozhranním
DISPLAY03. Tento diagnostický displej lze velice snadno
Modul øízení magnetické brzdy RMB01 slouží pro ovládání
umístit napø. do hlavního rozvadìèe vozu, kde je velice
magnetické kolejnicové brzdy, pro kterou zajiš•uje její
snadno pøístupný obsluze vozu. Prostøednictvím tohoto
korektní funkci za všech možných provozních podmínek dle
displeje je možné sledovat veškeré provozní èi pøípadné
pøíslušných pøedpisù. Tento modul využívá pokroèilou
poruchové stavy magnetické kolejnicové brzdy.
mikroprocesorovou techniku zpracování veškerých
dùležitých provozních parametrù a mìøených velièin.
Modul øízení magnetické kolejnicové brzdy RMB01 od firmy
Použitím magnetické kolejnicové brzdy v provozu je
MSV elektronika s.r.o. je používán napø. na vozech Bdbmsee
zajištìna znatelnì kratší zábrzdná vzdálenost v pøípadì
èi Bdmpee.
| 16 |
6.
Rozvadìèe, pulty a kabelové svazky
MSV elektronika se mimo vývoje a výroby elektronických
Zabezpeèujeme následující èinnosti:
øídících systémù zabývá také návrhy, vyvazováním a
dodávkou rozvadìèù a rozvadìèových sestav, pultù a také
Návrhy a projektování rozvadìèù a pøístrojových¨
výrobou kabelových svazkù pro oblast kolejové dopravy.
skøíní
Návrhy a projektování pultù strojvùdce
Návrhy a projektování elektromechanických celkù
Vyvazování a vyzbrojování rozvadìèù a pultù
Výroba kabelových svazkù
Zajištìní materiálu a pøíslušných elektrických
komponentù
RTO428
Hlavní rozvadìè HR1 vozu 851
Rozvadìè NN pro vùz Bee
Rozvadìèe od firmy MSV elektronika jsou použity napø. na
elektrických jednotkách ø. 471, 575, 675, 951, motorových
vozech 842 a Dm12, modernizovaných revizních vozech
MVTV2.2, modernizovaných vozech 054, Bee, Bbdgmsee,
Rozvadìè NN pro vùz Bdghmeer
Bdteer, Bdghmeer.
| 17 |
7.
Ostatní výrobky
Pomocné relé RP810SI
Pomocné relé RP 810 SC/A, RP 810 SI/A s možností uchycení
na DIN lištu slouží jako plnohodnotná náhrada za dnes již
nevyrábìné relé s oznaèením RP 810 S1 PC-L, široce
používané na kolejových vozidlech (dle ÈSN 341510).
Charakteristickými vlastnostmi tohoto relé jsou 3 pøepínací
kontakty, signalizace sepnutého stavu LED diodou, široký
Cyklovaè stìraèù BCS01
rozsah ovládacího stejnosmìrného napìtí, nízký pøíkon a
snadná vymìnitelnost.
Lampièka MLO02
Základem modulu je dvojice relé CR-P012DC2 osazené na
DPS. Na plošném spoji jsou rovnìž svorky WAGO pro
pøipojení vodièù k cívce a jednotlivým kontaktùm.
Modul LED osvìtlení MLO02 je osazen 12 ks LED diod bílé
barvy a slouží k osvìtlení plochy urèené k umístìní jízdního
øádu na pultu strojvedoucího. Modul je instalován pøímo do
Rp810 se vyrábìjí v nìkolika variantách :
Rp810 - SI pro nominální napìtí 24V
Rp810 - TI pro nominální napìtí 48V
pultu. Ovládání intenzity svìtla je øešeno pomocí externího
prvku (napø. vypínaè, stmívaè), který je umístìn mimo
modul osvìtlení MLO2.
Cyklovaè stìraèù BCS01
Cyklovaè stìraèù BCS01, se vyrábí ve dvou variantách - pro
motory se stále pøipojeným záporným nebo kladným
pólem. V pøípadì aplikace, kde je potøeba použít více
cyklovaèù, lze jejich chod synchronizovat. Výstup pro
spínání motoru stìraèù je na bázi polovodièù, èímž je
Model LED osvìtlení MLO02
dosaženo dlouhé životnosti cyklovaèe. Periodu cyklováni
lze nastavit v kroku po 1s v rozmezí 3-60s.
Cyklovaè je zabudován v plastové krabièce, která je
Jednotka monitorování napìtí BMN01
pøizpùsobena pro montáž na 35mm DIN lištu.
Jednotka BMN01 je programovatelný modul, který svými
releovými výstupy mùže ovládat rùzné obvody napø.
svìtelné okruhy na základì mìøeného napìtí bateriové sítì
| 18 |
vozidla. Úroveò spínaní výstupù a jejich hystereze je
Blok BPK01
stanovena softwarem jednotky.
Jednotka monitorování napìtí BMN01 obsahuje:
2 AD vstupy 24V DC
4 reléové výstupy
rozhraní RS232
programovací vstup RJ45
Stavy jednotlivých vstupù a reléových výstupù jsou
signalizovány LED na èelním panelu.
Jednotka BMN01 je urèena k montáži na pøístrojovou lištu
DIN 35mm.
Blok BPK01 je urèen k mìøení rychlosti kolejového vozidla a
ujeté vzdálenosti na základì frekvenèních signálù
nápravových generátorù rùzného typu. Výstupy bloku
BPK01 jsou uživatelsky nastavitelné tak, aby byla pokryta
široká škála aplikací.
Typické použití modulu je zavírání a blokování vstupních
dveøí osobního vozidla nebo mìøení ujeté dráhy vozidla.
Blok poèítadla kilometrù MPCI, BPK01 obsahuje:
dva galvanicky oddìlené vstupy 24V DC
?2 polovodièové výstupy 24V DC
3 reléové výstupy
Regulátor topení SOT01
Modul SOT01 je programovatelný mikroprocesorový
systém z øady modulù distribuovaného øízení a sbìru dat
2 frekvenèní vstupy
?Rozhraní RS232
?Programovací vstup Rj45
CAN pro drážní vozidla. Je urèen k øízení jednoduchých
systému vytápìní kolejových vozidel.
Typické schéma vnìjšího pøipojení
Regulátor topení SOT01
SOT01 svými výstupy ovládá akèní èleny aplikace a svými
binárními vstupy se stará o sbìr dat, v tomto pøípadì se
jedná o regulaci vytápìní oddílu pro cestujíci ve voze. Tyto
informace jsou pøedávány pomocí sbìrnice CAN do
nadøazeného øídicího systému. SOT01 lze pro download
nebo diagnostiku pøipojit k PC pøes rozhraní USB.
G1, G2 - Frekvenèní vstupy nápravových
genenerátorù, možnost nastavit typ vstupního
signálu (sinusový nebo obdélníkový 0-24V), poèet
pulsù na otáèku, prùmìr støednì opotøebovaného
dvojkolí. Blok pracuje i pøi poruše jednoho
tachogenerátoru.
50km/h - Releový výstup, spíná pøi pøekroèení
rychlosti 50km/h.
5km/h - Releový výstup, spíná pøi poklesu rychlosti
Komunikaèní modul MCC01
pod 5km/h.
ERR - Releový výstup, spíná pøi správné èinnosti
Modul MCC01 je komunikaèní modul, vybavený tøemi
BPK01, odpadá pøi poruše bloku nebo aktivním vstupu
galvanicky oddìlenými CAN linkami. Všechny CAN sbìrnice
NOUZE, periodicky spíná pøi poruše jednoho
jsou vyvedeny na konektory 3x D-SUB9 a 1x RJ45. Pod
tachogenerátoru.
krytem na èelní stranì jsou LED diody pro signalizaci režimu
TEST - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V na tento
zaøízení a konektor USB pro diagnostiku a download SW.
vstup se simuluje pøekroèení rychlosti 5km/h
Modul lze použít v režimu master nebo pøiposlech
komunikace po lince CAN. Obsahuje i rezistory zakonèení
sbìrnice, které je možné zapojit pomocí propojky v
pøíchozím konektoru.
pro odzkoušení systému blokování dveøí .
NOUZE - Binární vstup, pøivedením napìtí 24V se
vyøadí blokování dveøí nad 5 km/h .
KP - Polovodièový výstup generuje pulsy 24V DC
| 19 |
pro mechanické poèítadlo kilometrù, je možné
Plynulé rozsvìcování a stmívání se ovládá pomocí dvou
nastavit dráhu, po jejímž ujetí se generuje puls 500ms
tlaèítek. V závislosti na délce stisku tlaèítka se svìtlo mùže
pro poèitadlo.
rozvítit resp. zhasnout okamžitì nebo postupnì v prùbìhu
DV - Polovodièový výstup, je možné jej nastavit do
zvoleného èasového intervalu. Nastává hodnota jasu je
dvou režimù provozu, buï jako periodicky spínaný
uložena do pamìti regulátoru a použije se pøi jeho
dráhový výstup s generováním pulsù 500ms po
opakovaném zapnutí.
ujetí stanovené dráhy nebo jako výstup, který se trvale
sepne po ujetí nastavené dráhy, napøíklad pro potøeby
údržby.
Øídící a výkonové obvody regulátoru jsou od sebe
galvanicky oddìleny. Je urèen k montáži na DIN lištu.
Blok elektronického spínaèe BES01
Blok elektronického spínaèe BES01 je urèen pro vzdálené
spínání výkonových prvkù, napø. návìstních svìtel pro
kolejová vozidla. Obsahuje dva samostatné výkonové
polovodièové spínaèe, jeho øídící a výkonové prvky jsou
plnì galvanicky oddìleny.
Výhodou tohoto elektronického spínaèe je ovládání
výkonových prvkù nízkým výkonem a pomocí malého
Modul BPK01
napìtí.
Spínaè je zkratuvzdorný, vyhodnocuje pøerušenou èi
odpojenou zátìž. Tato informace mùže být využita
Volitelné parametry se do bloku BPK01 zadávají pomocí
obslužného programu BPK01 pro PC prostøednictvím
rozhraní Rs232. Obdobným zpùsobem je možné èíst ujetou
dráhu zaznamenanou v pamìti bloku a resetovat interní
poèítadlo kilometrù.
Bloky regulace svítivosti BRN
diagnostickým systémem vozu.
Blok elektronického spínaèe se standartnì vyrábí pro
napájení 24Vss a výstupní proud 4A. Na pøání je rovnìž
možné blok dodat pro napájecí napìtí 48Vss.
Stavìè paliva pro naftové motory se
vstøikovacím èerpadlem SKM-SM3xx
Pro regulaci jasu svìtelného zdroje jsou vyrábìny dva typy
regulátorù. Pro plynulou zmìnu jasu s halogenovou
Stavìè paliva s krokovým motorem je urèen k nastavování
žárovkou 12V/20W se dodává blok BRN01. Pro regulaci jasu
polohy høebenové tyèe palivových èerpadel naftových
zdroje s LED 12V nebo 24V/200mA je vyrábìn blok BRN02.
motorù. Je pøednostnì urèen pro pøipojení k øídicí jednotce
stavìèe paliva RKM02.
Stavìè paliva je pohánìn krokovým motorem, který
prostøednictvím pøevodovky s èelním ozubením ovládá
polohu výstupní páky v úhlu 60o. Nastavenou polohu drží
svým statickým momentem a poètem zadaných krokù je
možné regulovat a zároveò mít pøehled o aktuální poloze
výstupní páky. Pøi pøerušení napájení je páka pružinami
vrácena do výchozí polohy. Stavìèe paliva se vyrábí ve
dvou provedeních dle momentu na výstupním høídeli a je
možné provedení s pravým nebo levým chodem.
Stavìèe paliva od firmy MSV elektronika s.r.o. jsou
Blok regulace svítivosti BRN01
používány na loko 754, 705.9 a revizním voze MVTV2 a
motorových vozech ø. 810 s novým motorem Tedom.
| 20 |
1. Øídící a ovládací systémy
2. Ovládání dveøí a plošin, øízení WC
3. Vnìjší LED osvìtlení
4. Øízení a ovládání brzd
5. Rozvadìèe, pulty a kabelové svazky
6. Ostatní výrobky
MSV elektronika s.r. o
+420 777 750 970 mobil
Poštovní 662, 742 13 Studénka
+420 556 455 330 telefon
www.msvelektronika.cz
Czech Republic
+420 556 455 331 fax
[email protected]
Download

Vývoj a výroba_2013 - MSV elektronika sro