OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Obrazová příloha je normativní ve smyslu ustanovení článků textové části normy.
Rozměrové a jiné odchylky jsou možné.
Podrobnosti stanoví dokumentace zavedeného typu zařízení.
V případě bezpečnostních nátěrů mohou podrobnosti stanovit také instrukce
vrchního přednosty Správy dopravní cesty nebo přednosty Správy sdělovací a zabezpečovací
techniky pro jejich provádění v konkrétním spravovaném obvodu
Poznámka:
Kóty spodního okraje (nebo jiné části) návěstní desky apod. vůči temenu kolejnice na obrázcích jsou hodnoty
informativní, které se s ohledem na situování návěstidla vůči průjezdnému průřezu, včetně jeho postranních
volných prostorů, popř. terénní poměry, stavby nebo jiné okolnosti, podle potřeby upraví.
OP 1
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
OP 2
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Seznam obrázků
Ke kapitole III. − Návěstní nátěry a návěstní značení návěstidel:
Obr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Druhy označovacích štítků návěstidel v základním provedení s příklady
alfanumerických znaků
Druhy označovacích pásů návěstidel
Indikátorové tabulky
Mechanické hlavní návěstidlo
Ramena mechanických hlavních návěstidel
Mechanická dvouznaková předvěst
Mechanické seřaďovací návěstidlo
Světelné stožárové návěstidlo
Světelné stožárové návěstidlo s označovacím pásem
Trpasličí hlavní návěstidlo s příklady uplatnění označovacího pásu a
indikátorové tabulky
Návěstní upozorňovadlo s návěstí „Skupinové návěstidlo“
Návěstní upozorňovadla s návěstmi „Hlavní návěstidlo je na opačné straně“,
„Samostatná předvěst je na opačné straně“, „Přejezdník je na opačné straně“
Předvěstní upozorňovadla s návěstmi „Stanoviště samostatné předvěsti“
Předvěstní upozorňovadlo s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“
Vzdálenostní upozorňovadla s návěstí „Vlak se blíží k samostatné předvěsti“
před předvěst vjezdového, cestového nebo odjezdového návěstidla a před
tabulku s křížem, která takovou předvěst nahrazuje
Vzdálenostní upozorňovadla s návěstí „Vlak se blíží k samostatné předvěsti“
před předvěst oddílového nebo krycího návěstidla a před tabulku s křížem,
která takovou předvěst nahrazuje
Světelné návěstidlo výhybky se samovratným přestavníkem
Vzdálenostní upozorňovadla s návěstmi „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“
Vzdálenostní upozorňovadlo s návěstí „Vlak se blíží k přejezdníku“
Návěstidlo pro vlakový zabezpečovač
Návěstidlo pro upozornění na kolejiště s vloženým návěstidlem
Uzávěra koleje
Vyčkávací návěstidlo
Lichoběžníková tabulka
Tabulka s křížem
Výkolejka a výkolejkové návěstidlo
Přejezdníky se světelnou návěstí „Uzavřený přejezd“ a světelnou nebo
retroreflexní návěstí „Otevřený přejezd“
Přejezdníky (atrapy přejezdníků) s retroreflexní návěstí „Otevřený přejezd“
OP 3
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr.
29. Přejezdník (atrapa přejezdníku) s retroreflexní návěstí „Otevřený přejezd“
obsahující symbol hudební noty
30. Návěstidlo k upozornění na hranici izolovaného úseku
31. Drhlík
32. Tabulka s upozorněním POZOR VLAK pro přejezdová zařízení
33. Příklad provedení nátěrů výstražníku a stožáru výstražníku
34. Příklad provedení nátěrů závory
35. Příklady provedení nátěrů závory s odrazným pásem
36. Radiovník
37. Návěstidlo pro upozornění na zkrácenou vzdálenost
38. Návěstidlo pro informaci o přejezdových zařízeních a pro příkaz k opatrné jízdě
k přejezdům
39. Návěstidlo s návěstí „Hranice pro návrat vozidel z širé trati“
40. Návěstidlo s návěstí „Místo zastavení“
41. Návěstidla pro obsluhu elektrického topení z motorových hnacích vozidel
42. Kříž neplatnosti – deskový
43. Terče, desky a štíty přenosných návěstidel s návěstmi „Stůj“ a „Výstraha“
44 až 50 na doplňky
Ke kapitole IV. − Bezpečnostní sdělení:
Obr.
51. Žlutočerný bezpečnostní nátěr (nátěrová značka)
52. Hlavní zásady pro uplatnění nátěrových značek při bezpečnostních nátěrech
venkovního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
53. Pomocné stavědlo
54. Trpasličí návěstidlo
55. Ochranná skříň přestavníku
56. Elektromagnetický zámek
57. Upozorňovadlo a obdobné objekty
58. Žebřík k návěstidlu a spodek stožárového návěstidla
59. Reléová skříň
60. Regulační skříň kolejových brzd
61. Dotahovač
62. Mechanický kompenzátor
63. Telefon
64. Rozhlasový stožár se skříňkou zpětného dotazu
OP 4
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 1 Druhy oznaèovacích štítkù návìstidel v základním
provedení s pøíklady alfanumerických znakù
OP
5
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
a = 110 ÷ 120 mm
b1 = 500 ÷ 520 mm
b2 = 400 ÷ 415 mm
Obr. 2
Druhy oznaèovacích pásù návìstidel
OP
6
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
IT5
IT3
ITæ
ITå
Obr. 3 Indikátorové tabulky
OP
7
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 4
Mechanické hlavní návìstidlo
OP
8
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 5 Ramena mechanických hlavních návìstidel
OP
9
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 6
Mechanická dvouznaková pøedvìst
OP
10
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 7 Mechanické seøaïovací návìstidlo
OP
11
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 8
Svìtelné stožárové návìstidlo
OP
12
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 9 Svìtelné stožárové návìstidlo s oznaèovacím pásem
OP
13
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 10
Obr. 11
Trpaslièí hlavní návìstidlo s pøíklady uplatnìní
oznaèovacího pásu a indikátorové tabulky
Návìstní upozoròovadlo s návìstí "Skupinové návìstidlo"
OP
14
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 12 Návìstní upozoròovadla s návìstmi "Hlavní návìstidlo je na opaèné
stranì", "Samostatná pøedvìst je na opaèné stranì", "Pøejezdník je
na opaèné stranì"
OP
15
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 14
Æ100
Pøedvìstní upozoròovadla s návìstmi "Stanovištì
samostatné pøedvìsti"
Æ220
Æ 320
Obr. 13
Pøedvìstní upozoròovadlo s návìstí "Stanovištì oddílového
návìstidla"
OP
16
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
1600
185
400
330
475
620
150
140
400
T.K.
0
11
80
680
°
750
45
290
780
0
11
24
41
151
2000
3 0°
260
80
T.K.
Obr. 15 Vzdálenostní upozoròovadla s návìstí "Vlak se blíží k samostatné
pøedvìsti" pøed pøedvìst vjezdového, cestového nebo odjezdového
návìstidla a pøed tabulku s køížem, která takovou pøedvìst nahrazuje
OP
17
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 16
Vzdálenostní upozoròovadla s návìstí "Vlak se blíží k samostatné
pøedvìsti" pøed pøedvìst oddílového nebo krycího návìstidla a pøed
tabulku s køížem, která takovou pøedvìst nahrazuje
OP
18
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
÷
Obr. 17 Svìtelné návìstidlo výhybky se samovratným pøestavníkem
OP
19
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
malé upozoròovadlo
(deska 3)
225
225
240
velké upozoròovadlo
(desky 1 až 3)
220
Obr. 18
Vzdálenostní upozoròovadla s návìstmi "Vlak se blíží k hlavnímu
návìstidlu"
Obr. 19 Vzdálenostní upozoròovadlo s návìstí "Vlak se blíží k pøejezdníku"
OP
20
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 20
Návìstidlo pro vlakový zabezpeèovaè
Obr. 21 Návìstidlo pro upozornìní na kolejištì s vloženým návìstidlem
OP
21
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 22 Uzávìra koleje
OP
22
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 23 Vyèkávací návìstidlo
OP
23
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
A
E
B
F
C
D
T.K.
Lichobìžníková tabulka
30
10
0
25
3050
520
Obr. 24
T.K.
520
800
Obr. 25 Tabulka s køížem
OP
24
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 26 Výkolejka a výkolejkové návìstidlo
OP
25
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Druh
A
B
a
850
850
b
1000
1000
c
320
320
d
672
672
Rozmìry v milimetrech
e
f
g
h
470
825
175
3100
450
800
175
3100
i
Æ 200
j
r 50
r 50
k
20
20
Obr. 27 Pøejezdníky se svìtelnou návìstí "Uzavøený pøejezd" a svìtelnou
nebo retroreflexní návìstí "Otevøený pøejezd"
OP
26
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Druh
A
B
Velikost štítu
N
XN
N
XN
a
640
730
640
730
b
730
730
350
350
c
270
360
540
630
Rozmìry v milimetrech
d
e
f
h
510
340
570
1700
510
470
570
1700
100
340
190
100
470
190
-
i
Æ 160
Æ 200
Æ 160
Æ 200
j
r 30
r 40
r 30
r 40
Obr. 28 Pøejezdníky (atrapy pøejezdníkù) s retroreflexní návìstí
"Otevøený pøejezd"
OP
27
k
20
20
20
20
250
500
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
250
møížka: 30x30 mm
Rozmìry v milimetrech
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
640
730
270
510
350
600
380
1700
Æ 160
r 30
20
Obr. 29 Pøejezdník (atrapa pøejezdníku) s retroreflexní návìstí
"Otevøený pøejezd" obsahující symbol hudební noty
OP
28
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 30
Návìstidlo k upozornìní na hranici izolovaného úseku
Obr. 31 Drhlík
OP
29
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Písmo: výška 80 mm; šíøka 35 mm; tlouška 11 mm.
Obr. 32
Tabulka s upozornìním POZOR VLAK pro pøejezdová zaøízení
* Možné umístìní dopravní znaèky výstražný køíž pro železnièní pøejezd jednokolejný (vícekolejný)
v pøípadì, kdy tato znaèka není umístìna na samostatném sloupku
Obr. 33 Pøíklad provedení nátìrù výstražníku a stožáru výstražníku
(pøevzato z ÈSN 34 2650)
OP
30
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
* Možné umístìní dopravní znaèky výstražný køíž pro železnièní pøejezd jednokolejný (vícekolejný)
v pøípadì, kdy tato znaèka není umístìna na samostatném sloupku
Obr. 34 Pøíklad provedení nátìrù závory
(pøevzato z ÈSN 34 2650)
Obr. 35 Pøíklady provedení nátìrù závory s odrazným pásem
OP
31
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 36
Radiovník
Rozmìr tabule: 300 x 210 mm
Rozmìr bílých polí: 40 x 180 mm
Vzdálenost mezi bílými poli: 120 mm
Obr. 37 Návìstidlo pro upozornìní na zkrácenou vzdálenost
OP
32
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 38 Návìstidlo pro informaci o pøejezdových zaøízeních a pro pøíkaz
k opatrné jízdì k pøejezdùm
OP
33
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Návìstidlo s návìstí "Hranice pro návrat vozidel z širé trati"
400
~2000
Obr. 39
T.K.
55
600
Obr. 40 Návìstidlo s návìstí "Místo zastavení"
OP
34
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 41
Návìstidla pro obsluhu elektrického topení
z motorových hnacích vozidel
Obr. 42 Køíž neplatnosti - deskový
OP
35
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
0
15
22
50
25
290
400
60
0
R2
0
0
490
600
600
Obr. 43
Terèe, desky a štíty pøenosných návìstidel
s návìstmi "Stùj" a "Výstraha"
Èísla obrázkù 44 až 50: Na doplòky
Èísla stran OP 37 a OP 38: Na doplòky
OP
36
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 51 Žlutoèerný bezpeènostní nátìr (nátìrová znaèka)
OP
39
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 52 Hlavní zásady pro uplatnìní nátìrových znaèek pøi bezpeènostních
nátìrech venkovního sdìlovacího a zabezpeèovacího zaøízení
OP
40
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 53 Pomocné stavìdlo
OP
41
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 54 Trpaslièí návìstidlo
OP
42
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 55 Ochranná skøíò pøestavníku
OP
43
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 56 Elektromagnetický zámek
OP
44
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 57 Upozoròovadlo a obdobné objekty
OP
45
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 58 Žebøík k návìstidlu a spodek stožárového návìstidla
OP
46
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 59 Reléová skøíò
OP
47
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 60 Regulaèní skøíò kolejových brzd
OP
48
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 61 Dotahovaè
OP
49
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 62 Mechanický kompenzátor
OP
50
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 63 Telefon
OP
51
OBRAZOVÁ PØÍLOHA k TNŽ 34 2605
(normativní)
Obr. 64 Rozhlasový stožár se skøíòkou zpìtného dotazu
OP
52
TNŽ 34 2605
Gestorský útvar:
České dráhy, a. s.
Divize dopravní cesty, o.z.
Odbor automatizace a elektrotechniky
Nábřeží L. Svobody 12
110 15 Praha 1
Gestor:
Ing. Václav Mareš
Tisk a distribuce: České dráhy, a. s.
Technická ústředna dopravní cesty
Sekce technické dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
Náklad:
500 výtisků
Rok vydání:
2003
Download

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605