Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Směrnice SŽDC č. 83
Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů
Č.j. :
S 49884 / 2012 - OZŘP
Ukládací znak
: 01.3.1
Skartační znak a lhůta: A – 10
Počet listů
Počet příloh
Počet listů příloh
: 32
:1
:5
Gestorský útvar
Zpracovatel:
Tel.
Fax
E-mail
: Odbor základního řízení provozu
: Josef Votoček
: 222 234 4548
:
: [email protected]
Rozdělovník
: GŘ, náměstci GŘ, Ředitelé odborů generálního ředitelství
SŽDC, Oblastní ředitelství, CDP Přerov, CDP Praha, Stavební
správa východ, Stavební správa západ,
Technická ústředna dopravní cesty Praha,
Na vědomí
Správa železniční energetika, Správa železniční geodézie,
Hasičská záchranná služba,
ČD-TELEMATIKA a.s.
Všichni dopravci; pouze elektronicky
Rozsah znalostí: Strana č. 7
Účinnost od :10.12.2012
V Praze dne 6.12.2012
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
generální ředitel v.r.
2/63
Směrnice SŽDC č. 83
Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů
Schváleno generálním ředitelem SŽDC
dne: 6.12.2012
č.j.: S 49884 / 2012 - OZŘP
Účinnost od 10.12.2012
Gestorský útvar:
Rok vydání:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor základního řízení provozu
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1
2012
3/63
OBSAH
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN ......................................................................................... 6
ROZSAH ZNALOSTÍ ....................................................................................................... 7
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK................................................................ 9
ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ .......................................................................... 11
Článek 1 Předmět úpravy a závaznost ustanovení .................................................. 11
Článek 2 Základní pojmy.......................................................................................... 11
Článek 3 Poskytování TTP....................................................................................... 15
Článek 4 Obsah a číslování TTP.............................................................................. 15
ČÁST DRUHÁ SESTAVA A TVORBA JEDNOTLIVÝCH TABULEK ............................. 18
Článek 5 Tabulka 01 – Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry
dráhy. ....................................................................................................................... 18
Článek 6 Tabulka 02 – Povolená postrková služba, posun mezi dopravnami za
vlakem zakázán........................................................................................................ 25
Článek 7 Tabulka 03 – Ustanovení místního významu *] ......................................... 27
Článek 8 Tabulka 04 – Popis oblastí ETCS ............................................................. 29
Článek 9 Tabulka 05 – Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný
postranní prostor (VPP) průjezdného průřezu.......................................................... 32
Článek 10 Tabulka 06 – Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti ................. 32
Tabulka 06a – Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti ................................ 33
Tabulka 06b – Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti ................................ 38
Tabulka 06c – Tabulka traťových rychlostí na infrastruktuře DB .............................. 41
Článek 11 Tabulka 07 – Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění
přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků ...................................................... 43
Článek 12 Tabulka 08 – Návěsti pro elektrický provoz............................................. 46
Tabulka 08a – Návěsti pro elektrický provoz na elektrizovaných tratích .................. 46
Tabulka 08b – Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a provoz
centrálního elektrického vytápění............................................................................. 49
Článek 13 Neobsazen .............................................................................................. 51
Článek 14 Tabulka 10 – Přehled železničních tunelů se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím a tunelů s délkou nad 350 metrů, jejich zabezpečovací prvky
................................................................................................................................. 51
Článek 15 Tabulka 11 - Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením .....
................................................................................................................................. 53
Článek 16 Tabulka 12 - Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky vozidel související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, zatřídění tratě pro hnací
vozidla podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých
úseků, popř. vybraných ŽST. ................................................................................... 54
Článek 17 Tabulka 13 - Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek
jako NPP .................................................................................................................. 56
ČÁST TŘETÍ SESTAVA TABULEK TRAŤOVÝCH POMĚRŮ PROVÁDĚNÍ ZMĚN ...... 57
Článek 18 Zdroje dat, jejich zpracování a ověření.................................................... 57
ČÁST ČTVRTÁ PUBLIKACE TABULEK ....................................................................... 60
Článek 19 Publikace TTP a jejich změn pro uživatele.............................................. 60
Článek 20 Distribuce TTP a jejich změn pro uživatele ............................................. 60
ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.................................................................... 60
Článek 21 Změny ..................................................................................................... 60
ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ ................................................................ 61
Článek 22 Omezená platnost návěstí pro elektrický provoz..................................... 61
4/63
Článek 23 Omezená platnost označení (B).............................................................. 61
Článek 24 Změna formátu tabulek ........................................................................... 61
Článek 25 Účinnost tabulky 3b................................................................................. 61
Článek 26 Zrušovací ustanovení.............................................................................. 61
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY............................................................................ 62
Přílohy...................................................................................................................... 63
5/63
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN
Č. j. změny
Číslo
změny
Datum
schválení
Změna se týká ustanovení a
příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6/63
Změnu
provedl
Datum
účinnosti
příjmení a
změny
jméno / podpis
ROZSAH ZNALOSTÍ
Organ. složka
Úsek náměstka
generálního
ředitele (dále
jen GŘ) pro
provozuschopnost dráhy
Pracovní činnosti
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími s řízením
nebo provozováním dráhy.
Znalost
Určí ve své pravomoci
ředitelé
jednotlivých odborů
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činUrčí ve své pravomoci
Úsek náměstka nostmi souvisejícími s realizací
staveb
podle
Plánu
investiční
výředitelé
GŘ pro moderjednotlivých odborů
stavby železniční dopravní infranizaci dráhy
struktury pro provozování dráhy
na drahách provozovaných
SŽDC.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Určí ve své pravomoci
Úsek náměstka Zaměstnanci zabývající se činředitelé
nostmi
souvisejícími
s
řízením
GŘ pro řízení
jednotlivých odborů
nebo provozováním dráhy. Zaprovozu
městnanci určení ředitelem odboru smluvních vztahů.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Určí ve své pravomoci
Zaměstnanci zabývající se činÚsek prvního
ředitelé
nostmi souvisejícími s řízením
náměstka GŘ
jednotlivých odborů
provozu nebo provozováním
dráhy.
Zaměstnanci organizující činnost
Určí ve své pravomoci
dále uvedených zaměstnanců.
jednotliví náměstci řediteZaměstnanci zabývající se činOblastní ředile jednotlivých OŘ
nostmi
souvisejícími
s
řízením
telství
provozu nebo provozováním
dráhy.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činUrčí ve své pravomoci
nostmi souvisejícími s realizací
ředitel
Stavební sprá- staveb podle Plánu investiční výSSV
va
stavby železniční dopravní infraSSZ
struktury pro provozování dráhy
na drahách provozovaných
SŽDC.
7/63
TÚDC
HZS
SŽG
SŽE
Dopravce
CDP Praha
CDP Přerov
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími s řízením
provozu nebo provozováním
dráhy.
Zaměstnanci určení vedoucím
složky ke sledování a provádění
změn dat infrastruktury SŽDC.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci využívající při své
činnosti data infrastruktury SŽDC.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími s provozováním dráhy.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími
s provozováním dráhy.
Zaměstnanci určení vedoucím
složky ke sledování a provádění
změn dat infrastruktury SŽDC.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci určení ředitelem OS
ke sledování změn dat infrastruktury SŽDC a jejich aktualizaci.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími
s provozováním dráhy.
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími s řízením
provozu nebo provozováním
dráhy
Zaměstnanci organizující činnost
dále uvedených zaměstnanců.
Zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími s řízením
provozu nebo provozováním
dráhy.
8/63
Určí ve své pravomoci
ředitel
TÚDC
Určí ve své pravomoci
ředitel
HZS
Určí ve své pravomoci
ředitel
SŽG
Určí ve své pravomoci
ředitel
SŽE
Určí ve své pravomoci
určený vedoucí zaměstnanec dopravce.
Určí ve své pravomoci
ředitel
CDP Praha
Určí ve své pravomoci
ředitel
CDP Přerov
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK
CDP………….. Centrální dispečerské pracoviště
CPS…………. Cizí právní subjekt
DK.................. Dopravní kancelář
ETCS………… Evropské vlakové zabezpečovací zařízení (European train control
system)
GŘ.................. Generální ředitel
GŘ SŽDC...…. Generální ředitelství SŽDC
HKV ……..….. Hnací kolejové vozidlo
JOP................ Jednotné obslužné pracoviště
JŘ .………….. Jízdní řád
K …………….. Zkratka označující konec tratě, sklonu, apod.
NPP …………. Nehodové pomocné prostředky
NTR………….. Nejvyšší traťová rychlost
OAE................ Odbor automatizace a elektrotechniky
OJ …………… Organizační jednotka
Ř_OŘ ……….. Ředitel Oblastního ředitelství
OŘ-ÚPI……… Oblastní ředitelství – úsek provozu infrastruktury
OŘ-ÚŘP…….. Oblastní ředitelství – úsek řízení provozu
OSV................ Odbor smluvních vztahů
OZŘP………... Odbor základního řízení provozu
PDF …………. Typ textového souboru s omezenou možností změny
PMD ………… Posun mezi dopravnami
PZZ................. Přejezdové zabezpečovací zařízení
RDP …………. Regionální dispečerské pracoviště
REVOZ……… Registr vozidel (aplikace)
Ř OJ.. ..……... Ředitel organizační jednotky
SKLON …….. Upozornění na spády se sklonem 20,1‰ a větším
SSV ………… Stavební správa východ
SSZ................. Stavební správa západ
ST …………… OŘ-ÚPI – Správa tratí
SŽDC ……….. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TJŘ …………. Tabelární jízdní řád
TR…………… Traťová rychlost
TTP …………. Tabulka(ky) traťových poměrů
TTZ ………….. Traťová třída zatížení
TÚDC……….. Technická ústředna dopravní cesty
TZZ ………….. Traťové zabezpečovací zařízení
URMIZA…….. Ústřední registr mimořádných zásilek
VOJ OŘ-ÚPI... Vedoucí organizační jednotky OŘ-ÚPI
VSDZ ……….. Výluka služby dopravních zaměstnanců
Z …………...... Zkratka označující začátek (tratě, sklonu, apod).
ZDD………….. Základní dopravní dokumentace
ZOJ………….. Zaměstnanec organizační jednotky
ZOS………….. Určení vedoucí zaměstnanci zabývající se kolejovou dopravou a
zaměstnanci přímo organizující činnost zaměstnanců zabývajících se činnostmi souvisejícími s provozováním dráhy
9/63
ŽST …………. Železniční stanice
Další značky a zkratky zde neuvedené, jsou z důvodu jejich vysoké četnosti a specifice tohoto dokumentu vysvětleny v textu dokumentu.
10/63
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět úpravy a závaznost ustanovení
1.1
Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) v souladu s Rozhodnutím Komise 2006/920/ES, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému, a Zákona č. 266/1994 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, vydává Směrnici SŽDC č. 83 pro tvorbu Tabulek traťových poměrů.
1.2
Tato směrnice stanoví zásady pro tvorbu, způsob provádění změn a zveřejňování tabulek
traťových poměrů (dále jen „TTP“). Účinností této směrnice se stanovuje odpovědnost za naplňování tabulek v centrálním souboru TTP údaji o vybraných prvcích infrastruktury. Tato směrnice upravuje podobu
centrálního souboru a mimo jiné stanovuje nový obsah tabulky č. 4, doplňuje centrální soubor o nové tabulky č. 11, 12 a 13. Obsah TTP řeší interní předpisy pro organizování dráhy a drážní dopravy.
1.3
Tato směrnice je závazná pro zaměstnance zabývající se činnostmi souvisejícími s tvorbou,
úpravami nebo zveřejňováním TTP na drahách provozovaných SŽDC a pro zaměstnance organizující
činnost těchto zaměstnanců.
1.4
Tato směrnice je ve stanoveném rozsahu závazná pro zaměstnance zabývající se činnostmi
souvisejícími s realizací staveb podle Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury pro provozování dráhy na drahách provozovaných SŽDC a pro zaměstnance organizující činnost těchto zaměstnanců.
1.5
Na částech dráhy celostátní, zařazených do evropského železničního systému, ostatních částech dráhy celostátní a drahách regionálních provozovaných SŽDC má být osoba řídící drážní hnací vozidlo, speciální hnací vozidlo nebo řídící vůz při jízdě vlaku, PMD nebo posunu (dále jen strojvedoucí) při
řízení drážního vozidla podle § 35 Vyhlášky č. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy ve znění pozdějších
předpisů, kterou se vydává Dopravní řád drah,ve znění pozdějších předpisů, vybavena TTP obsahujícími
vybrané údaje ze všech traťových úseků a dopraven, v nichž vlak, PMD nebo posunový díl jede.
Článek 2
Základní pojmy
2.1
Organizační jednotka, organizační složka
Popis Organizačních jednotek a Organizačních složek je uveden v Organizačním řádu Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace.
2.2
Organizační útvar
Obecné označení jakékoli ucelené organizované jednotky účelně sdružující určité činitele.
2.3
Ředitelé OJ
Pro potřeby Směrnice SŽDC č. 83 jsou pod názvem Ř OJ myšleni ředitelé OŘ, SSV, SSZ, TÚDC, SŽE,
SŽG, HZS, CDP Praha a CDP Přerov.
2.4
ZOJ, ZOS
ZOJ, ZOS jsou určení vedoucí zaměstnanci zabývající se kolejovou dopravou, zaměstnanci přímo organizující činnost těchto zaměstnanců a zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími s provozováním
dráhy.
2.5
Začátek a konec dráhy
Začátek a konec dráhy je dán Úředním povolením k provozování dráhy.
2.6
Trať
11/63
Pro potřeby Směrnice SŽDC č. 83 je trať vymezená část dráhy, která je popsána v příslušném souboru
Tabulek traťových poměrů.
2.7
Řízená oblast DOZ
Řízenou oblastí DOZ se rozumí soubor jednoho nebo více traťových úseků řízených traťovým dispečerem nebo výpravčím z:
1.
CDP
2.
RDP
3.
JOP v DK ŽST (tzv. „úsekové řízení“)
2.8
Přechodnost
Přechodností tratě se rozumí údaje, které charakterizují trať z hlediska schopnosti odolávat svislému i
příčnému zatížení způsobenému kolejovými vozidly.
2.9
Účinnost kolejového vozidla
Účinností kolejového vozidla pro účely Směrnice SŽDC č. 83 se rozumí údaj, který charakterizuje kolejové vozidlo (hnací vozidlo i železniční vůz) z hlediska účinků na železniční svršek a železniční spodek. Jde
jak o svislé, tak vodorovné a příčné účinky.
Údaje HKV jsou uvedeny v tab. 1j předpisu SŽDC (ČSD/ČD) D2/1 „Doplněk s technickými údaji
k Dopravním předpisům“ a v aplikaci REVOZ.
2.10
Délka staniční koleje
Délka té části staniční koleje, na níž mohou stát vozidla nebo vlak, aniž ohrožují jízdu vlaku nebo pohyb
vozidel na sousedních kolejích.
2.11
Užitečná délka koleje
Délka koleje použitelná pro dopravní účely.
2.12
Předjízdná kolej
Dopravní kolej určená pro předjíždění vlaku jiným vlakem jedoucím stejným směrem.
2.13
Skok ve staničení…………
Označení pro jakékoliv porušení v pravidelnosti nárůstu údajů staničení ve směru od počátku ke konci polohové soustavy staničení. Skok ve staničení je reprezentován bodem, ve kterém je jeho hodnota staničení určená z předchozího průběhu staničení změněna o stanovenou skokovou hodnotu tak, aby průběh
staničení za tímto bodem na tuto změněnou hodnotu dále plynule navazoval. Abnormální hektometr se
uvádí jako skok ve staničení.
(Původní definice abnormálního hektometru:
Úsek osy staničení, jehož délka je v dokumentaci stanovena jako odlišná od 100 m. Vyjadřuje oficiální
uznání skutečnosti, že některý úsek systému staničení neměří z důvodů hodných zřetele normativně danou vzdálenost. Od tohoto případu je třeba odlišit chybné umístění značky systému staničení jako chybu
ve výstroji dráhy).
2.14
Kilometrická poloha
Údaj vyjadřující hodnotu staničení charakteristického bodu železniční dráhy.
2.15
Začátek a konec trati
Stanovené body na trati, které jsou rozhodující pro určování polohy a číslování zařízení dráhy a většinou
určují i směr staničení (kilometrování) trati.
2.16
Tabulky traťových poměrů
Tabulkami traťových poměrů se rozumí pomůcka, ve které jsou uvedeny stavebně technické parametry
staveb dráhy a staveb na dráze a technickoprovozní údaje, které mají přímý vliv na bezpečnost a plynulost drážní dopravy.
2.17
Nejvyšší traťová rychlost
Rychlost, kterou smí být trať (traťový úsek) pojížděna vzhledem ke svému stavebnímu uspořádání a
vybavení.
12/63
2.18
Traťová rychlost
Rychlost, kterou smí být pojížděno určené místo na trati (úsek trati), je uvedena v tabulce č. 06 TTP a v
místech, kde dochází k její změně, je vyznačena rychlostníky.
2.19
Stanovená délka vlaku nákladní dopravy
Délka vlaku je stanovena předpisy SŽDC včetně hnacího vozidla na 700 m (v tabulce se neuvádí) pro zábrzdné vzdálenosti 400, 700 nebo 1000 m a nesmí být překročena.
2.20
Normativ délky vlaku
Normativ délky vlaku je stanoven jako délka zaručující možnost křižování nebo předjíždění v každé dopravně s kolejovým rozvětvením. Je rozdělen na normativ délky O pro vlaky osobní dopravy a normativ
délky N pro vlaky nákladní dopravy.
Normativ délky vlaku je odvozen od vlastností dopravní cesty.
2.21
Určení největší délky vlaku nákladní dopravy
Pro jednotlivé tratě se zábrzdnou vzdáleností 400, 700 nebo 1000 m je délka vlaku nákladní dopravy (dále jen normativ délky N) omezena užitečnou délkou kolejí v dopravnách s kolejovým rozvětvením.
Pro výpočet normativu délky N vlaku nákladní dopravy se na trati dané tabulkou č. 06 TTP v jednotlivých
dopravnách s kolejovým rozvětvením vyberou dvě koleje s největší užitečnou délkou. (Na dvou a vícekolejných tratích bude výběr prováděn ze čtyř užitečných délek kolejí, na jednokolejných tratích bude výběr
prováděn za dvou užitečných délek kolejí). Porovnáním vybraných užitečných délek dvojic kolejí z celé
trati se vybere dopravna s nejkratšími užitečnými délkami kolejí, podle které se stanoví normativ délky N
vlaku nákladní dopravy.
Poznámka:
Pokud je dopravní kolej v dopravně rozdělena výhybkou krytou hlavními nebo seřaďovacími
návěstidly, lze pro dopravní účely uvést celou její užitečnou délku.
2.22
Malá užitečná délka koleje
Pokud je v dopravně užitečná délka kolejí kratší než je normativ užitečné délky kolejí stanovený pro trať,
uvede se největší užitečná délka nejdelší koleje „md 100 m“ ve sloupci 7 v tabulce č. 1 v řádku dopravny.
2.23
Jízdy vlaků delších než je uvedená délka normativu délky N v tabulce č. 06 TTP
Se souhlasem provozovatele dráhy je možné zapracovat do ročního jízdního řádu nebo do jeho pravidelných změn jízdu vlaku nákladní dopravy delšího než je uvedená hodnota normativu délky N v tabulce č.
06 TTP. Konkrétní délka vlaku nákladní dopravy musí být provozovatelem dráhy odsouhlasena a konstrukce trasy provedena dle Směrnice SŽDC č. 69.
Pro každou jízdu vlaku nákladní dopravy delšího než je uvedená hodnota normativu délky N v tabulce č.
06 TTP v režimu ad-hoc (viz slovník cizích slov) musí dopravce požádat o souhlas provozovatele dráhy.
Konkrétní délka takového vlaku musí být provozovatelem dráhy odsouhlasena a při sestavení a jízdě tohoto vlaku nesmí být překročena.
Tuto činnost vykonávají u provozovatele dráhy zaměstnanci Odboru jízdního řádu a kapacity dráhy, popř.
dispečerský aparát provozovatele dráhy.
Délka vlaků nákladní dopravy, pokud projíždějí trať bez zastavení nebo zastavují pouze ve vybraných
stanicích, může být se souhlasem provozovatele větší než hodnota normativu délky N daná tabulkou č.
06 TTP. Provozovatelem stanovená délka pro tyto jednotlivé jízdy vlaků nesmí být překročena.
Tento výklad neřeší mimořádnosti v dopravě ani poruchy prvků infrastruktury.
Poznámka: ad-hoc (viz slovník cizích slov) je vysvětlen ve Směrnici č.70.
Veškerá konstrukce vlaků do ročního JŘ probíhá podle Směrnice 69. Naopak konstrukce vlaků ad-hoc
neprobíhá podle Směrnice 69.
2.24
Stanovená délka vlaku osobní dopravy
Stanovený počet náprav vzhledem ke způsobu brzdění a zábrzdným vzdálenostem je stanoven tabulkou
brzdících procent pro zábrzdné vzdálenosti 400, 700 nebo 1000 m na 100 náprav a nesmí být překročen.
Výjimku pro překročení této mezní hodnoty stanoví provozovatel dráhy (Odbor jízdního řádu a kapacity
13/63
dráhy) pro každý případ zvlášť.
2.25
Určení největší délky vlaku osobní dopravy
Pro výpočet délky vlaku osobní dopravy (dále jen normativ délky O) se na trati dané tabulkou č. 06 TTP v
jednotlivých dopravnách s kolejovým rozvětvením vyberou dvě nejdelší nástupištní hrany. Porovnáním
vybraných dvojic hran z celé trati se vybere nejkratší nástupištní hrana, podle které se stanoví normativ
délky O vlaku osobní dopravy. Na dvou a vícekolejných tratích bude výběr prováděn ze čtyř délek hran,
na jednokolejných tratí bude výběr prováděn ze dvou délek hran.
2.26
Malá délka nástupištní hrany
Pokud je v dopravně délka nástupištní hrany kratší než je normativ délky O stanovený pro trať, uvede se
délka nejdelší nástupištní hrany v řádku této dopravny jako kh.
Poznámka:
1.
Pokud bude ve stanici délka všech nástupištních hran kratší, něž normativ délky O, uvede se ve
sloupci 7 tabulky 01 délka nejdelší nástupištní hrany např. kh 90 m.
2.
Pokud je délka vlaku osobní dopravy větší, než stanovená délka nástupištní hrany v metrech,
provádí dopravce při zastavení vlaku osobní dopravy opatření podle Prováděcího nařízení ke
směrnici D7, část C.
3.
Délka vlaků osobní dopravy, pokud projíždějí trať bez zastavení nebo zastavují pouze ve vybraných stanicích, může být se souhlasem provozovatele dráhy větší, než Normativ délky O. Provozovatelem stanovená délka pro tyto jednotlivé jízdy nesmí být překročena.
4.
Pro získání normativu délky O (vlaky dálkové dopravy) stačí do výpočtu délky nástupištních
hran zahrnout jen dopravny s kolejovým rozvětvením.
5.
Pro získání normativu délky O (vlaky zastávkové) je třeba do výpočtu délky nástupištních hran
zahrnout i nástupištní hrany zastávek.
2.27
Jízdy vlaků delších než je uvedená délka normativu délky O v tabulce č. 06 TTP
Se souhlasem provozovatele dráhy je možné zapracovat do ročního jízdního řádu nebo do jeho pravidelných změn jízdu vlaku osobní dopravy delšího než je uvedená hodnota normativu délky O v tabulce č. 06
TTP. Konkrétní délka takového vlaku musí být provozovatelem dráhy odsouhlasena a konstrukce trasy
provedena dle Směrnice SŽDC č. 69.
Pro každou jízdu vlaku osobní dopravy delšího než je uvedená hodnota normativu délky O v tabulce č. 06
TTP musí dopravce v režimu ad-hoc (viz slovník cizích slov) požádat o souhlas provozovatele dráhy.
Konkrétní délka takového vlaku musí být provozovatelem dráhy odsouhlasena a při sestavení a jízdě tohoto vlaku nesmí být překročena .
Tuto činnost vykonávají u provozovatele dráhy zaměstnanci Odboru jízdního řádu a kapacity dráhy, popř.
dispečerský aparát provozovatele dráhy.
Poznámka:
1.
Pokud je dopravní kolej ve stanici rozdělena hlavními nebo seřaďovacími návěstidly a hrana
nástupiště pokračuje bez přerušení za hlavním nebo seřaďovacím návěstidlem, lze pro účely
výpočtu použít celou délku nástupištní hrany.
2.
Délka vlaků osobní dopravy, pokud projíždějí trať bez zastavení nebo zastavují pouze ve vybraných stanicích, může být se souhlasem provozovatele větší, než normativ délky O. Provozovatelem stanovená délka pro tento vlak nesmí být překročena.
3.
Tento výklad neřeší mimořádnosti v dopravě ani poruchy prvků infrastruktury.
2.28
Adresář TTP
Adresář TTP je umístěn na internetových stránkách Portálu provozování dráhy na adrese:
http://provoz.szdc.cz/Portal/
14/63
2.29
Netisknutelné údaje v TTP
V netisknutelných oblastech jednotlivých listů excelového sešitu tratě mohou být zapsány další údaje o
místní specifikaci jednotlivých prvků infrastruktury nebo o omezeních pro provozování dráhy.
Článek 3
Poskytování TTP
3.1
Forma poskytování TTP
SŽDC poskytuje TTP uživatelům pouze v elektronické podobě. Elektronická verze je v neměnitelném formátu PDF poskytována pro tisk ve formátu A5.
3.2
Umístění TTP
Centrální soubor všech tabulek je v komprimovaných souborech zveřejněna na internetových stránkách
Portálu provozování dráhy:
http://provoz.szdc.cz/portal/
3.3
Přístup k TTP
Přístup k elektronické podobě TTP mají uživatelé, kteří se na Portál mohou přihlásit přihlašovacím jménem a přihlašovacím heslem, a kterým byla přidělena přístupová práva do adresáře TTP.
Článek 4
Obsah a číslování TTP
4.1
TTP obsahují:
a) stavebně technické parametry staveb dráhy a staveb na dráze, které mají přímý vliv na bezpečnost a plynulost při provozování dopravy, tj.:
a.1. označení, staničení a evidenční čísla dopraven, závorářských stanovišť, zastávek, nákladišť a
odbočných výhybek vleček na širé trati nebo na spojovacích kolejích mezi samostatnými stanicemi, pokud odjezdy ze spojovací koleje do stanic budou dovoleny cestovými návěstidly.
a.2. označení a staničení vjezdových, oddílových a krycích návěstidel a jejich předvěstí, tabulek
s křížem, hranic dopraven, přejezdníků, z cestových návěstidel se uvedou ta, která plní funkci
vjezdového návěstidla ze spojovací koleje do dopravny (nikoliv do obvodu dopravny), dále umístění návěstí Očekávejte otevřený přejezd, Změna úrovně ETCS, Vstup do oblasti ETCS úrovně
2, Neproměnné návěstidlo ETCS, Výstupní hranice oblasti ETCS, Lokalizační šipka ETCS, návěst „Konec nástupiště“ označující na zastávkách ve směru jízdy konec nástupištní hrany, návěst „Změna rádiového systému“, „Přepněte kanálovou skupinu“, „Hranice pro návrat vozidel
z širé trati“ doplněnou návěstí „Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati“, „Místo zastavení
na širé trati“, "Kilometrická poloha" (bílá deska s oranžovými pruhy), "Kilometrická poloha" (žlutá
deska s oranžovými pruhy), "První staničník bez oranžových pruhů" a předpisem SŽDC (ČD) D1
stanovených dalších návěstidel;
a.3. začátek a konec tratě;
a.4. údaje o přechodnosti vozidel;
a.5. údaje o traťovém zabezpečovacím zařízení;
a.6. údaje o zařízení vlakového zabezpečovače;
a.7. údaje o sdělovacím zařízení určeném pro přenos informací ze zařízení trati na vozidlo a
opačně;
a.8. údaje o traťové rychlosti;
a.9. údaje o dovolené délce vlaku;
a.10. údaje o sklonových poměrech, rozhodných pro bezpečné brzdění vlaku, k zajištění vozidel
proti ujetí a pro určení normativů hmotnosti;
a.11. údaje o přejezdech a PZZ;
a.12. údaje o umístění určených návěstidel pro elektrický provoz;
a.13. úseky tratí, kde není dovolen PMD za vlakem;
a.14. úseky tratí, kde je dovolen postrk, nezavěšený postrk a kde je dovoleno použití dvou postrků;
a.15. údaje o umístění traťové části zařízení pro diagnostiku závad jedoucích vozidel;
a.16. údaje o tunelech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím bez rozdílu délky, a všech tunelů delších než 350m a jejich charakteristiku ve vztahu k případné evakuaci osob v případě
mimořádné události v tunelu;
15/63
a.17. úseky trati, ve kterých musí být použito překlenutí záchranné brzdy;
a.18. stavebně technické parametry dráhy, mající vliv na provozování dráhy a drážní dopravy (např.
oblouky o malém poloměru apod.) a z toho vyplývající pokyny provozovatele dráhy (např. podmínky pro svěšení souprav kolejových vozidel apod.);
b) další dopravní opatření pro doprovod vlaku, stanovená dle interních předpisů provozovatele
dráhy, popř. ZDD.
4.2
Všechny tabulky mají záhlaví, ve kterém je vlevo označení tratě, uprostřed číslo tabulky a vpravo číslo stránky, číslo změny a datum platnosti provedené změny.
4.3
Označení zařízení dráhy
Označení zařízení dráhy je pojem, který vyjadřuje číslicemi, popř. písmeny nebo jejich kombinací označení kolejí, výhybek, kolejových křižovatek, výkolejek, kolejových zábran a stanovených návěstidel.
4.4
Číslování TTP, Seznam tratí
Číslování TTP je provedeno podle Seznamu tratí pro tvorbu TTP. (Jednotlivé tratě TTP kopírují tratě, které jsou uvedené v seznamu TJŘ bez závorky.). Je-li trať v TTP rozdělena na více traťových úseků, jsou
tyto úseky rozlišeny písmennými indexy (A, B, C, …). Pokud příslušná trať není indexovaná, nahradí se
index pomlčkou. Mezi index nebo pomlčku a číselné označení tabulky se vkládá symbol „podtržítko“.
Seznam tratí pro tvorbu TTP je samostatným dokumentem a jeho aktualizace je prováděna (zpravidla
jednou ročně) při změně JŘ.
4.5
Číslování tratí a jednotlivých tabulek
Obvod jedné až několika tratí v podobě komprimované nebo nekomprimované je obecně nazván aaa, kde
aaa je vždy trojciferné číselné označení příslušného souboru jedné až několika tratí tvořené arabskými
číslicemi 0 až 9 (např. 516).………………………………………………………………………………….
Elektronická podoba jednotlivých TTP – jednotlivé soubory – se označují názvem, který má tvar
aaaB_cc, kde
B je vždy jednopísmenné označení příslušné tratě tvořené písmenem latinské velké abecedy
(např. A, B, …, Z),
cc je vždy dvojciferné číselné označení příslušné tabulky tvořené arabskými číslicemi 01 až 13,
PŘÍKLAD:
316A_07
Pokud má trať v celém úseku označení aaa a nemá žádný index B, pak se u čísla trati např. 711 objeví
"pomlčka“ místo abecedního indexu.
PŘÍKLAD:
711-_10
Z důvodu řazení tabulek je název tabulkového souboru vždy dvouciferný, před jednociferná čísla se přidává „0“ (např. 01, 05, 09).
4.6
Názvy dopraven, zastávek, nákladišť, případně traťových stanovišť
Použijí se názvy uvedené v SŽDC SR 70 – Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst.
4.7
Zavedení nových tabulek
Je zavedena a vstupuje v platnost tabulka 11, ve které jsou uvedeny podmínky pro jízdy hnacích vozidel,
jejichž jízda může nesprávným způsobem ovlivnit činnost zabezpečovacího zařízení.
Je zavedena a vstupuje v platnost tabulka 12, ve které je uvedeno dovolené zatížení tratě (části tratě)
svislými účinky vozidel - související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, zatřídění tratě pro hnací
vozidla podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných
ŽST (tento údaj zatím nebude do odvolání uváděn).
Tabulka 13, ve které jsou soustředěna data týkající se pouze jízd nehodových jeřábových jednotek při
mimořádných událostech, je již zveřejněna.
4.8
Formátování textu tabulek
4.8.1
Záhlaví stránky
16/63
Každá tabulka má záhlaví, ve kterém jsou údaje:
Vlevo: TTP + označení tratě – př. TTP 310B.
Uprostřed: označení tabulky – př. Tabulka č. 03
Vpravo pod sebou: pole strana č. … ; změna č. … ; účinnost od: dd.mm.rrrr
TTP 301A
Strana č. 1
Změna č. xx
Účinnost od:dd.mm.rrrr
Tabulka č. 06
4.8.2
Vzhled stránky ve wordu
Pro správné zobrazení tabulek je třeba vzhled stránky nastavit podle následujících údajů: do1.3.2013
WORD Na kartě – Vzhled stránky
NA ZÁLOŽCE
STRÁNKA
PAPÍR
Nahoře
1,3 cm
Záhlaví
1,3 cm
Formát papíru
Šířka
14,8 cm
Vlevo
2 cm
Vpravo
0,5 cm
A5
výška
21 cm
U hřbetu
0 cm
Zápatí
1,3 cm
Zdroj papíru
Orientace
Na výšku
První stránka
Stránky/ Více
stránek
Zrcadlové
okraje
Na celý dokument
Ostatní stránky
Slouží k nastavení tisku
Slouží k nastavení tisku
Na celý dokument
Auto (výchozí
zásobník)
Auto (výchozí
zásobník)
Náhled/Použít
Náhled/Použít
Obrázek 1 – Vzorové formátování tabulky ve wordu
4.8.3
Vzhled stránky v excelu
Pro správné zobrazení tabulek je třeba vzhled stránky nastavit podle následujících údajů:
EXCEL Na kartě – Vzhled stránky
Okraje
Levý
List
2 cm
1,3 cm
Pořadí tisku
stránek
Označí se
Dolů, a pak
příčně
Tisk
Označí se
Černobíle
Záhlaví
Na záložce
Horní
Dolní
2,3 cm
Pravý
0,5 cm
1,3 cm
Zápatí
1,3 cm
Vycentrovat
Zaškrtne se políčko
Vodorovně
Zaškrtne se políčko
Svisle
Po rozbalení tlačítka na konci okénka „Nahoře opakovat řádky“ se označí řádek, který bude automaticky opakován na
každé tištěné stránce. Opětovným kliknutím na toto tlačítko v
samotném řádku se řádek zavře zpět do karty List. Obdobný
postup je i při označení oblasti tisku.
Stránka
Orientace
Na výšku
Měřítko
Upravit na
„85“ % normální velikosti
Formát papíru
A5
Kvalita tisku
600 dpi
Číslo první
stránky
automaticky
Tisk názvů
Záhlaví a zápatí
Pokud bude zpracovatel měnit číslo změny a
datum platnosti tabulky, použije tlačítko
Vlastní záhlaví a do pravé části provede
změnu údajů.
Obrázek 2 – Vzorové formátování tabulky v excelu
4.8.4
Hlavička
Název tabulky a názvy železničních stanic se ve všech tabulkách uvedou tučným písmem Times New
Roman o velikosti 9, km údaje začátku a konce tratě v závorce se uvedou kurzívou, netučným písmem
Times New Roman o velikosti 9.
Ostatní údaje písmem Times New Roman o velikosti 8. Předepsaný text zůstane obyčejným písmem, dopisované údaje budou tučným písmem.
17/63
4.8.5
Datová část
Názvy železničních stanic se ve všech tabulkách uvedou tučným písmem, názvy ostatních dopraven a
míst (pokud jej mají) a ostatní údaje písmem normálním. (příklad tabulka 501 A01 v centrálním souboru
TTP). Typ a velikost písma datové části je Times New Roman o velikosti 8.
ČÁST DRUHÁ
SESTAVA A TVORBA JEDNOTLIVÝCH TABULEK
Článek 5
Tabulka 01 – Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy.
TTP
Trať 301A
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy
Začátek dráhy: Mosty u Jabl. st.hr. (km 286,534)
Začátek trati:
(Čadca ŽSR) - St.hranice CZ/SK (km …, …)
Konec dráhy:Bohumín (km 271,657)
Konec trati:
Bohumín (km …, …)
Platí pro koleje:
viz doprovodný text
Platí pro jízdu:
viz doprovodný text
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰)
Od začátku ke konci trati:
Provoz:
Od konce k začátku trati:
pravostranný/levostranný
Trakční soustava:
ss / 3 kV / st / 25 kV
Provozování dráhy podle:
viz doprovodný text
Organizace odpovědná za řízení
provozu:
Oblastní střediska
provozu:
Traťový radiový systém
základní rádiové spojení
GSM-R
náhradní rádiové spojení
VOS - 150,975 MHz - simplex
nouzové rádiové spojení
Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu
1
2
3
4
Čadca (ŽSR)
státní hranice SK/CZ
7/5
(X67 / 0)
279,800
286,534
286,534
286,580
x
x
x
x
AB
1-2872
287,231
x
AB
2-2874
287,311
x
T VJ
1LV, 2LV
287,493
x
Odb.
Šance
287,993
x
z
Mosty u Jablunkova
288,389
x
VZ
7/5
x
Mosty u Jablunkova
289,490
289,606=
289,611
290,219
1S, 2S
291,327
x
AB
2-2915, 1-2915
291,561
x
AB
1-2926, 1-2927
292,619
x
VZ
PKS
T VJ
5
x
x
15
6
7
změna kilometráže
nový kilometr
VZ 1,2,3,3a,4,4a
Obrázek 3 – Vzor tabulka 1
Vysvětlivky k tabulce 01:
5.1
Hlavička tabulky
Začátek a konec dráhy podle Úředního povolení k provozování dráhy Tento údaj se uvádí pouze
v tabulce č. 01 a.
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
18/63
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
Poznámka:
Názvy železničních dopraven nebo míst začátku a konce tratě se uvedou tučným písmem, a do
závorky za název začátku a konce tratě se uvede kurzívou a netučným písmem kilometr začátku a konce tratě.
5.1.1
Nadpis: Platí pro kolej
Platnost pro koleje se uvede následovně:
Pro jednokolejné tratě „Platí pro kolej traťovou“.
Pro spojovací nebo jinak označené koleje – jedno- až třímístné číslo koleje např. „Platí pro 93. kolej spojovací“.
Na dvou a vícekolejných tratích se uvede Platí pro kolej a doplní se číslo traťové koleje, pro kterou tabulka platí.
Poznámka:
Pokud jsou na dvou a vícekolejných tratích stavební parametry jednotlivých kolejí shodné, uvede se „Platí pro kolej 0., (1., 2.) traťovou“.
5.1.2
Platí pro jízdu
Do řádku Platí pro jízdu se uvede se jedna z možností:
Od začátku ke konci tratě.
Od konce k začátku tratě.
Oběma směry.
V úseku od km ... do km... .
5.1.3
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků
Do řádku se použije nejvyšší hodnota rozhodného spádu „Od začátku ke konci trati“ a „Od konce k začátku
trati“ pro oba směry jízdy z tabulky č. 06a ze sloupců 1 a 11 nebo u tabulky 06b ze sloupce 1 (na základě
údajů v tab. 06 doplněných dynamikem je doplňuje zpracovatel tabulky 01).
Poznámka:
Potřebná brzdící váha PMD se zjistí z Přílohy TTP z Tabulky potřebné brzdící váhy PMD pro
zábrzdné vzdálenosti 400m, 700m, 1000m umístěné na Portálu.
5.1.4
Provoz
Směr provozu pravostranný nebo levostranný.
5.1.5
Trakční soustava
Druh trakční soustavy se pro jednotlivé úseky zkráceně vyznačí údajem:
1.
ss 3 kV
– stejnosměrná soustava s uvedením hodnoty napájecího napětí.
2.
ss 1,5 kV
– stejnosměrná soustava s uvedením hodnoty napájecího napětí.
3.
st 25 kV/ 50 Hz
– střídavá soustava s uvedením hodnoty napájecího napětí a kmitočtu.
4.
st 15 kV/16 2/3 Hz – střídavá soustava s uvedením hodnoty napájecího napětí a kmitočtu.
5.1.6
Provozování dráhy podle
Název příslušného předpisu podle kterého je provozování dráhy prováděno.
Pro oblast, ve které je provozována dráha pod dohledem ústředny ETCS se uvede např.: Provozování
dráhy podle předpisu SŽDC (ČD) D2 a vlaků vybavených ETCS podle předpisu XY.
Poznámka:
Pokud je dráha provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D3 a sídlo dirigujícího dispečera (výpravčího) neleží na trati ani v jedné z přilehlých stanic, uvede se v tomto řádku hlavičky tabulky
sídlo dirigujícího dispečera (výpravčího) za předpis SŽDC (ČD) D3. Např. takto: SŽDC (ČD) D2
nebo SŽDC (ČD) D3 nebo SŽDC (ČD) D3 - SD (D3) Suchdol n/O.
5.1.7
Organizace odpovědná za řízení provozu, Oblastní střediska provozu:
Do řádku vlevo se uvede název organizace odpovědné za řízení provozu 1).
19/63
Vpravo se uvede název příslušného obslužného pracoviště, ze kterého je provoz řízen a seznam traťových úseků, které jsou na příslušné trati z tohoto pracoviště řízeny.
Pokud je z jednoho pracoviště řízeno více oblastí na jedné trati uvede se:
Řízená oblast CDP/RDP (dle klasifikace průkazu způsobilosti).
Dále se uvede souhrn všech řízených oblastí na jedné trati, které se řídí z jednoho dispečerského pracoviště dálkového řízení železniční dopravy – CDP nebo RDP.
Při úsekovém řízení se uvede JOP ŽST a název úsekově řízené ŽST.
Každé CDP nebo RDP může zahrnovat jednu či více řízených oblastí DOZ které se řídí z jednoho ovládacího pracoviště (sálu) jedním nebo několika traťovými dispečery.
Poznámka:
1.
U SŽDC se na základě dalších údajů dodaných OŘ-UŘP vyplní další údaje, např.název Provozního obvodu (např. PO Tábor).
2.
U CPS se uvede jméno a telefon odpovědného zaměstnance CPS odpovědného za aktuálnost
zveřejněných tabulek.
3.
Není li vybudováno DOZ, nevyplňuje se.
5.1.8
Traťový rádiový systém:
Základní rádiové spojení
Do řádku se uvede název příslušného rádiového spojení.
Uvede se druh použitého rádiového spojení, případně číslo použitého rádiového kanálu.
Uvede se „není“ v případě, že trať není vybavena žádným rádiovým zařízením provozovaným SŽDC.
Náhradní rádiové spojení
Do řádku se uvede název příslušného rádiového spojení.
Uvede se druh použitého rádiového spojení, případně číslo použitého rádiového kanálu.
Uvede se „není“ v případě, že trať není vybavena dalším rádiovým zařízením provozovaným SŽDC.
Nouzové rádiové spojení
Síť veřejného operátora (např. mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu nebo jiný.)
Uvede se „není“ v případě, že trať není pokryta sítí veřejného operátora v použitelném rozsahu.
Poznámka:
1.
Podklady o radiovém spojení dodává OAE SŽDC.
2.
Údaj o zábrzdné vzdálenosti aktuálně uváděný v TTP ve formátu wordu se při první změně tabulky odstraní, bude uváděn jen v tabulce 6.
5.2.1
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem, názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) písmem normálním.
5.2.2
Sloupec 1
Umístění určených zařízení
V levé části sloupce se uvede zkratka nebo značka názvu zařízení infrastruktury, v pravé části sloupce
název nebo označení dopravny, stanoviště, návěstidla nebo určeného zařízení:
5.2.3
Použité zkratky:
A....................... oddílové návěstidlo hradla nebo hlásky + označení
AB..................... návěstidlo automatického bloku + označení
AHr................... návěstidlo automatického hradla + označení
D3..................... uvede se název dopravny na trati D3
DOZ.................. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ŽST, výhybna nebo odbočka)
GSM-R.............. Radiové zařízení národního systému
HAB.................. uvede se skok ve staničení
HD.................... uvede se umístění lichoběžníkové tabulky
Hl...................... uvede se název hlásky
HN.................... uvede se umístění návěsti Hranice pro návrat vozidel z širé trati
HNC.................. uvede se umístění návěsti Hranice pro návrat vozidel z širé trati doplněná návěstí
20/63
Hr......................
IH......................
IPK....................
IHO...................
K.......................
KN....................
KPB..................
KR....................
křiž....................
MZ....................
n.......................
NV.....................
nz......................
Odb...................
PKS..................
Př......................
SD.....................
SD (D3) ...........
spl.....................
sklon.................
T.......................
TRS..................
VJ.....................
Vlečka..............
Výh..................
VZ 7/5..............
VZHL...............
VZK..................
VZPř.................
z........................
Z.......................
ZPB..................
ZRS..................
Zv.....................
ZZv...................
1.TK..................
2.TK..................
Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati (Po účinnosti předpisu SŽD D1)
uvede se název hradla
uvede se umístění čidla indikátoru horkoběžnosti ložisek kol
uvede se umístění čidla indikátoru plochých kol
uvede se umístění čidla indikátoru horkoběžnosti obručí
ve směru ke konci
uvede se umístění návěsti Konec nástupiště
uvede se umístění prvního staničníku bez oranžových pruhů označujícího konec
úseku na trati, ve kterém musí být použito překlenutí záchranné brzdy
krycí návěstidlo + označení (ve sloupci 7 se uvede důvod umístění)
uvede se umístění kolejové křižovatky
uvede se umístění návěsti Místo zastavení umístěné na širé trati
uvede se umístění a název nákladiště
uvede se umístění neproměnné návěsti „Výstraha“ (tabulka s křížem).
uvede se umístění nákladiště a název zastávky
uvede se název odbočky
uvede se umístění návěsti „Přepněte kanálovou skupinu" (bez černého velkého
písmene „X“)
uvede se umístění návěsti „Přepněte kanálovou skupinu" (s černým velkým písmenem „X“ před (nad) číslem kanálové skupiny)
uvede se umístění návěsti „Přepněte kanálovou skupinu" (s černým velkým písmenem „S“ před (nad) číslem kanálové skupiny)
uvede se umístění předvěsti vjezdového, oddílového nebo krycího návěstidla a doplní se o značení
Sídlo traťového dispečera
v dopravně je sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího řídícího
provozování dráhy v daném úseku podle předpisu SŽDC (ČD) D3
uvede se umístění kolejové splítky
Upozornění na spády se sklonem větším než 20,1‰
uvede se umístění venkovního telefonního objektu. Uvede se pouze u neobsazených stanovišť. Případné informace o klíči uvést do sloupce 7. Telefonní objekty se
uvádějí ve skutečné km poloze v samostatném řádku.
Traťové radiové sítě (systémy)
uvede se vjezdové návěstidlo ŽST, odbočky, výhybny a doplní se za pomlčku
označení
uvede se odbočná výhybka vlečky na širé trati. Do závorky se uvede značení výhybky.
uvede se název výhybny
uvede se umístění návěsti Přepněte VZ na kmitočet 50 Hz (75 Hz) nebo opačně.
Vyznačený přenos kódu VZ v čitateli platí pro směr jízdy vlaku Z → K, ve jmenovateli pro směr jízdy K → Z
uvede se umístění návěsti Místo zahájení přenosu kódu VZ podle návěsti hlavního
návěstidla.
uvede se umístění návěsti Bez přenosu kódu VZ.
uvede se umístění návěsti Místo zahájení přenosu kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti.
uvede se umístění a název zastávky
ve směru od začátku
uvede se umístění návěsti "Kilometrická poloha" (bílá deska s oranžovými pruhy)
nebo "Kilometrická poloha" (žlutá deska s oranžovými pruhy) označující začátek
úseku na trati, ve kterém musí být použito překlenutí záchranné brzdy
uvede se umístění návěsti „Změna rádiového systému“
uvede se označení závorářského stanoviště
uvede se (ve sloupci 7) v případě umístění návěsti „Zkrácená vzdálenost“ podle
SŽDC (ČD) D1.
První traťová kolej
Druhá traťová kolej
V TTP se neuvádí označení a staničení odjezdových, ostatních cestových a vložených návěstidel.
5.2.4
Další požadované údaje
21/63
Závislost hlavních návěstidel – základní informace je uvedena v TJŘ a dále se uvede:
! ……............. ŽST s vloženými návěstidly.
AB, BC, AC… Kombinace písmen pro selektivní volbu v TRS
5.2.5
Popis způsobu řízení provozu v dopravně
Za názvem nebo označením dopravny, stanoviště, návěstidla a určeného zařízení se uvedou následující
zkratky a značky:
5.2.6
Značka SD(D3) znamená, že v takto označené dopravně je sídlo dirigujícího dispečera nebo
dispozičního výpravčího řídícího provozování dráhy v daném úseku podle předpisu SŽDC (ČD) D3.
V případě, že sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího není na dirigované trati, postupuje
se podle odstavce 5.1.6 pro vyplnění hlavičky tabulky.
Značka SD označuje na tratích s řízením provozování dráhy podle předpisu SŽDC (ČD) D2 sídlo traťového dispečera ovládajícího dálkově ovládanou ŽST, výhybnu, odbočku nebo řízenou oblast DOZ.
Značka DOZ se uvede za název ŽST, výhybny nebo odbočky s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením. Například Roztoky (DOZ).
5.2.7
Nástupiště zastávek
Pro přesné vymezení polohy zastávky, se pro jízdu ve správném směru po traťové koleji, uvádí km poloha
návěsti Konec nástupiště. Ve sloupci se samostatně uvede zkratka KN.
Poznámka:
Sloupec č. 1 je rozdělen bez zvýrazněného ohraničení na dvě části. V levé části jsou uvedeny
zkratky názvů prvků infrastruktury nebo zkratky souborů prvků infrastruktury. V pravé jsou uvedeny názvy dopraven a zastávek, atd. V pravé části sloupce se uvede zbytek názvu zařízení,
název dopravny, údaj o selektivní volbě, doplňující údaje ke způsobu řízení provozu
v dopravně, apod.
5.2.8
Sloupec 2
Počet traťových kolejí
Počet traťových kolejí se uvede vyznačením příslušného počtu svislých čar, které se zarovnají k pravému
okraji sloupce 2. Příslušný počet čar se uvádí až do dopravny, kde se počet traťových kolejí mění. (Při
souběhu více traťových kolejí se tento souběh může uvést jako souběh jednotlivých x- kolejných tratí).
5.2.9
Sloupec 3
Staničení
Staničení objektu, zařízení nebo návěstidla.
U každého objektu se uvede km poloha. (Km polohy dopraven a míst uvádí SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst. Ostatní prvky infrastruktury mají
své zdroje dat.)
Změna staničení dotčené trati nebo skok v souvislém staničení (bývalý abnormální hektometr), např.
158,200 ≡ 0,221.
Staničení bodů dopraven se provede normálními čísly bez závorky, např 135,456.
Poznámka:
1.
Srovnávací km začátků/konců zaústěných tratí se uvedou ve sloupci 7.
2.
Staničení návěstí „Konec nástupiště“ se na vícekolejných tratích pro každou traťovou kolej samostatně uvede pouze ve správném směru.
3.
Na jednokolejné trati se uvede staničení návěsti „Konec nástupiště“ ve směru od začátku ke
konci tratě.
5.2.10
Sloupec 4
Zabezpečení jízd vlaků. Kategorie traťového zabezpečovacího zařízení
Zabezpečení jízdy vlaku – uvádějí se následující číslice, které vyjadřují kategorie způsobů zabezpečení
jízdy vlaku:
1 = 1. kategorie. Jízda vlaku se zabezpečuje telefonickým dorozumíváním.
2 = 2. kategorie. Jízda vlaku se zabezpečuje poloautomatickým traťovým zabezpečovacím zařízením,
které pomocí technických prostředků eviduje průjezd vlaku kontrolním místem. Oddílová návěstidla jsou
obsluhována dopravním zaměstnancem.
22/63
3 =
3. kategorie. Automatické traťové zabezpečovací zařízení, které pomocí technických prostředků
zjišťuje volnost úseků a eviduje průjezd vlaku kontrolním místem. Činnost oddílových návěstidel je automatická v závislosti na jízdě vlaku.
U této kategorie se za označením 3 dále doplní značky:

AH1 = automatické hradlo bez traťové části vlakového zabezpečovače.

AH2 = automatické hradlo s traťovou částí vlakového zabezpečovače v omezeném rozsahu
(v úseku na zábrzdnou vzdálenost před samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem).

AH3 = automatické hradlo s traťovou částí vlakového zabezpečovače v celém prostorovém
oddílu.

A3 = automatický blok trojznakový.

A4 = automatický blok čtyřznakový.
5.2.11
Způsob vyznačení kategorie traťového zabezpečovacího zařízení:
V řádku dopravny, kde konkrétní způsob zabezpečení začíná nebo kde končí, se ve sloupci vyznačí příslušnou číslicí (příp. u kategorie 3 bližší specifikace). Pokračování stejného způsobu zabezpečení jízd
vlaků se vyznačí postupně ve všech řádcích souvislou svislou čarou (umístěnou uprostřed sloupce) až
k řádku dopravny, kde se způsob zabezpečení mění.
V mezistaničním úseku, kde je povolena jízda proti správnému směru, se souvislá svislá čára nahradí
svislým sloupcem písmen X. V případě, že u vícekolejných tratí je rozdílný způsob zabezpečení jízd vlaků, uvede se tato skutečnost ve sloupci 7. Pokud v rozsahu stránky TTP není změna kategorie TZZ je
vhodné pro informaci uvést označení této kategorie (u jedné kategorie TZZ) ve vhodné dopravně uprostřed stránky. Označení se doplní vlevo vedle průběžného označení TZZ – viz značky (1 ; 2 ; AH2;
3AH3 ; A3 ). Pokud dochází v dopravně ke změně kategorie TZZ, uvedou se v řádku dopravny obě kategorie TZZ a oddělí se lomítkem /.
Příklad vyplnění:
1
T
Př
VJ
VJ
z
L
L
Bálkova Lhota
BC
S
z - Meziříčí
2
3
7,500
7,597
8,307
8,834
9,703
10,151
4
|
|
|
3AH/1
|
|
5
6
 8,2
 3,2
-
sklon
7

 6,5
Obrázek 4 – Způsob vyznačení kategorie traťového zabezpečovacího zařízení
5.2.12
Sloupec 5
Dopravna se stavebním sklonem větším než 2,5 ‰ nebo s tímto sklonem hraničící
ŽST, n, nz nebo dopravny D3 leží na stavebním spádu větším než 2,5 ‰ nebo s tímto spádem hraničí.
1.
Stavební sklon větší než 2,5 ‰
Skutečnost, že v ŽST, nákladišti, nákladišti zastávce nebo dopravně D3 je stavební sklon větší než 2,5 ‰
se vyznačí v řádku dopravny značkou (Z nebo Z) a udáním velikosti sklonu (v ‰) v řádku názvu dopravny.
Význam značek:
Značka Z znamená, že v dopravně trať klesá ve směru od začátku tratě ke konci tratě.
Značka Z znamená, že v dopravně trať stoupá ve směru od začátku ke konci tratě.
Údaje se uvedou na jedno desetinné místo. čl. 733 SŽDC (ČD) D2. (Údaje doplňuje pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI).
Poznámka:
Stavební sklon větší než 2,5‰ se týká společně staniční koleje, zhlaví a záhlaví. Pokud se v
ŽST, nákladišti, nákladišti zastávce nebo dopravně D3 vyskytne stavební sklon větší než 2,5‰
v obou směrech jízdy, uvedou se obě nejvyšší hodnoty pro každý směr jízdy, pokud se vyskytne sklon jen jedné nejvyšší hodnoty, doplní se jako druhá hodnota „ – „ (pomlčka). Pokud sta-
23/63
vební sklon v ŽST, nákladišti, nákladišti zastávce nebo dopravně D3 není větší než 2,5‰ buňka
se nevyplňuje.
2.
Hraničí se stavebním sklonem větším než 2,5 ‰
Pokud ŽST, n, nz nebo dopravna D3 hraničí na trati se stavebním sklonem větším než 2,5 ‰, vyznačí se
směr sklonu značkou ( Z nebo Z ) a udáním velikosti sklonu (v ‰) v řádku, ve kterém je uvedena km
poloha návěstidla označujícího hranici (začátek, konec) dopravny, kde návěstidlo není, uvede se km polohy hranice dopravny.
Význam značek:
Značka Z znamená, že trať klesá ve směru od začátku tratě ke konci tratě.
Značka Z znamená, že trať stoupá ve směru od začátku ke konci tratě.
Údaje se uvedou na jedno desetinné místo. čl. 733 SŽDC (ČD) D2. (Údaje doplňuje pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI).
Poznámka:
1.
Pokud ŽST, n, nz nebo dopravna D3 hraničí se stavebním spádem větším než 2,5 ‰, uvede se
nejvyšší hodnota sousedící s vnější stranou hranice ŽST, nákladiště, nákladiště zastávky nebo
dopravny D3 v řádku hranice dopravny.(Vjezdového náv., Lichoběžníkové tabulky, apod.). Pokud je stavební sklon v tomto úseku menší než 2,5‰, nevyplňuje se.
2.
Rozhodným úsekem pro určení spádu, se kterým dopravna hraničí, je jeden úsek zábrzdné
vzdálenosti od hranice dopravny směrem do tratě.
5.2.13
Sloupec 6
Dopravna na kterou navazuje úsek nebo trať se stavebním sklonem 20,1‰ a větším
Úsek nebo trať se stavebním sklonem 20,1‰ a větším, navazující na dopravnu se v tabulce označí
„sklon“, směr jízdy a druh sklonu se znázorní označením šipkou „” nebo „“ a doplní se písmenem Z
označujícím směr.
(Vzor zápisu do TTP: „sklonZ“ ; „sklonZ“).
Význam značek:
Značka sklon Z znamená, že trať klesá ve směru od začátku tratě ke konci tratě.
Značka sklon Z znamená, že trať stoupá ve směru od začátku tratě ke konci tratě.
(Údaje doplňuje pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI).
Poznámka:
Rozhodným úsekem, tratí, pro určení spádu, na který dopravna navazuje je mezistaniční úsek.
5.2.14
Sloupec 7
Poznámka
Uvedou se doplňující údaje
Malá délka koleje
md……......
Malá užitečná délka koleje … m - uvede se v m užitečná délka koleje kratší než normativ délkyna trati
Do poznámky (sloupec 7) se uvede např. md 100 m
Malá délka nástupištní hrany
kh …...........
Krátká hrana nástupiště … m - uvede se v m délka nástupištní hrany kratší než normativ délky na
trati
Do poznámky (sloupec 7) se uvede např. kh 135 m
Poznámka:
Oba údaje se uvádějí pouze pro hlavní staniční a předjízdnou(é) kolej(e).
Zkrácená zábrzdná vzdálenost
Uvede se značka ZZv a v závorce se uvede zkrácená vzdálenost v metrech. (U návěstidla uvedeného ve
24/63
sloupci 1 začíná zkrácená zábrzdná vzdálenost – zápis: např. ZZv (565 m).
Pro přenos kódu vlakového zabezpečovače:
Použité zkratky:
KVZ…… znamená, že pouze na uvedených dopravních kolejích (nikoliv ve zhlaví a záhlaví) je
přenos kódu vlakového zabezpečovače (ve sloupci 7) Např. KVZ 1,2,3,5
KVZS…. znamená, že na zhlavích při vlakových cestách na návěst neomezující traťovou rychlost je
přenos kódu vlakového zabezpečovače (ve sloupci 7) Např. KVZS 1,2,3,4
KVZZa... znamená, že pouze na záhlavích je přenos kódu vlakového zabezpečovače (ve sloupci
7), přitom při vjezdových vlakových cestách jen při jízdě na návěst neomezující traťovou
rychlost
Poznámka:
1.
Pokud nejsou ve stanici kódována všechna zhlaví, napíše se KVZS a použije se buď místní název nebo název nejbližší sousední stanice ( např. v ŽST. Lovosice to bude Chotiměřské zhlaví
(např. KVZS Chotiměřské zhlaví).
2.
V případě, že je kódování přes celou stanici (včetně obou zhlaví a záhlaví) napíše se např. KVZ
1, 2,3,5, KVZS, KVZZa.
3.
Staničení tratí zaústěných do stanice
Formát zápisu ve sloupci 7 uvedených kilometrických hodnot staničení do dopravny zaústěných
tratí, přepočtených do jednoho bodu (nejlépe do bodu staničení dopravny).
Staničení tratě dráhy celostátní zařazené do evropského železničního systému normálním písmem bez závorky, např. 135,456.
Staničení tratě dráhy celostátní nebo odbočné části dráhy celostátní, zařazené jako ostatní části dráhy celostátní, netučnou kurzívou, např. 456,785.
Staničení tratě dráhy regionální netučnou kurzívou v závorce, např. (24,741).
4.
V případě potřeby je možné uvést umístění hranice napájecích stanic 6 kV. (Hranice úseků napájecích stanic NS … a NS … ).
5.
V tabulce 01:
Je možno používat zkracování názvů dopraven s větším počtem písmen jako např. České Budějovice = Č. Budějovice.
Článek 6
Tabulka 02 – Povolená postrková služba, posun mezi dopravnami za vlakem zakázán
TTP
Trať 301A
Povolená postrková služba, posun mezi dopravnami za vlakem zakázán
Začátek trati: (Čadca ŽSR) - St. hranice (km
…) CZ/SK
Konec trati:
Platí pro kolej
Platí pro kolej traťovou
Povolení
Posun mezi
jízdy postr- dopravnami
ku
zakázán
3
4
Začátek postrku/začátek
zákazu PMD
Konec postrku/konec zákazu PMD
1
2
Bohumín (km …)
Poznámka
5
Obrázek 5 – Vzor tabulka 02
Vysvětlivky k tabulce 02:
6.1
Hlavička tabulky
6.1.1
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať
(úsek tratě) vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
.
6.1.2
Nadpis Platí pro kolej
Platnost pro kolej se uvede následovně:
25/63
Pro jednokolejné tratě „Platí pro kolej traťovou“.
Pro spojovací nebo jinak označené koleje – jedno- až třímístné číslo koleje např. „Platí pro 93. kolej spojovací“.
Na dvou a vícekolejných tratích se uvede Platí pro kolej a doplní se číslo traťové koleje, pro kterou tabulka platí.
Poznámka:
Pokud jsou na dvou a vícekolejných tratích stavební parametry jednotlivých kolejí shodné, uvede se „Platí pro kolej 0., (1., 2.) traťovou“.
6.2
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
6.2.1
Sloupec 1
Název stanice, případně kilometr tratě, kde dovolení postrkové služby začíná a kde začíná zákaz jízdy
PMD za vlakem. Vydává-li se strojvedoucímu postrkového hnacího vozidla traťový klíč, název stanice se
podtrhne.
6.2.2
Sloupec 2
Název stanice, případně kilometr tratě, kde dovolení postrkové služby končí a kde končí zákaz jízdy PMD
za vlakem.
6.2.3
Sloupec 3
Povolení jízdy postrku se vyznačí:
1z - jeden zavěšený postrk
1n - jeden nezavěšený postrk
2z - dva postrky musí být zavěšeny a zapojeny na průběžnou brzdu, pokud ve sloupci 5 není stanoveno
jinak.
6.2.4
Sloupec 4
Posun mezi dopravnami zakázán
Je-li posun mezi dopravnami za vlakem v určeném úseku tratě zakázán,
uvede se ve sloupci 4 značka ” / ”.
6.2.5
Sloupec 5
Poznámka
Uvede se důvod omezení.
Poznámka:
1.
Pokud je trať vzhledem k místním podmínkám rozdělena na více úseků, ve kterých je dovolen
PMD za vlakem, ve sloupci 3 se u všech úseků uvede počet dovolených postrků.
2.
Nezavěšený postrk elektrickým hnacím vozidlem není povolen přes místo, kde je nařízena jízda
se staženým sběračem nebo vypnutým proudem.
3.
2 postrky jsou brány vždy jako zavěšené postrky.
4.
Povolením nezavěšeného postrku je povolen vždy i zavěšený postrk; povolením dvou postrků
je povolen vždy i jeden zavěšený postrk.
5.
Pro postrková hnací vozidla platí další ustanovení předpisu SŽDC (ČSD/ČD) D2/1 – v části
V.(zejména čl. 27. – 31.)
6.
Postrk sestávající z dvou hnacích vozidel zapojených na vícenásobné řízení, ovládaných
z jednoho stanoviště je brán jako 2 postrky, pokud neplatí mezní hodnoty tažné síly, nebo součtu hmotností postrkových lokomotiv (lokomotivních dílů v činnosti) uvedené v čl. 27 předpisu
SŽDC (ČSD/ČD) D2/1.
7.
U dvou a vícekolejných tratí, pokud se podmínky na jednotlivých kolejích liší, vypracuje se pro
každou kolej samostatná tabulka.
26/63
Článek 7
Tabulka 03 – Ustanovení místního významu *]
Tabulka a
Trať 301A
TTP
Ustanovení místního významu
Začátek trati:
Konec trati:
Úsek trati, km, dopravna, stanoviště
1
(Čadca ŽSR) - St. hranice CZ/SK (km …)
Bohumín (km …)
Text ustanovení místního významu
Poznámka
2
3
Obrázek 6 – Vzor tabulka 03a
Vysvětlivky k tabulce 03a:
Ustanovení místního významu
7.1
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
7.1.1
Popis názvu sloupců
V levé části je nadpis Úsek, kilometr, dopravna, stanoviště
uprostřed nadpis Text ustanovení místního významu *]
v pravé části nadpis Poznámka.
Poznámka:
1.
Text jednotlivých ustanovení místního významu. Jednotlivá ustanovení se oddělí nadpisem vystihujícím obsah textu a jsou vždy orámována jako jeden celek.
2.
Oddělení tvoří i název úseku, kilometr tratě, dopravny nebo stanoviště, kterého se ustanovení
týká.
7.2
Datová část tabulky
V datové části tabulky se uvedou ustanovení místního významu trvalé platnosti, která musí znát doprovod
vlaku, případně další zaměstnanci.
7.2.1
Sloupec 1
Uvede se úsek trati, dopravna, stanoviště příp. km, ke kterému se ustanovení místního významu vztahuje.
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
7.2.2
Sloupec 2
Do sloupce se volnou formou textu zpracuje Ustanovení místního významu.
7.2.3
Sloupec 3
Uvede se případná poznámka k době jeho platnosti, případně další podrobnosti.
Jednotlivá ustanovení se oddělí nadpisem vystihujícím obsah textu. Oddělení tvoří i název úseku, kilometr
tratě, dopravny nebo stanoviště, kterého se ustanovení týká.
27/63
Tabulka b
Trať XXX
TTP
Umístění ohlašovacího pracoviště mimořádné události
Umístění (dopravna,
CDP)
Číslo telefonu
Obvod působnosti, příp. poznámka
2
3
1
ŽST Bavorov
trať D3 Bavorov – Horní Planá
Obrázek 7 – Vzor tabulka 03b
Vysvětlivky k tabulce 03b:
Umístění ohlašovacího pracoviště mimořádné události
7.3
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
.
7.4
Datová část tabulky
7.4.1
Sloupec 1
Uvede se umístění. (ŽST, CDP, apod.).
7.4.2
Sloupec 2
Uvede se telefonní číslo, na kterém je zaměstnanec pověřený přijímáním hlášení o vzniku mimořádné
události nepřetržitě (24 hodin denně) k zastižení.
7.4.3
Sloupec 3
Uvede se úsek nebo km poloha obvodu působnosti ohlašovacího pracoviště.
Poznámka:
1.
*] Dnem platnosti Směrnice SŽDC č. 83 se provede změna obsahu tabulky 03, ve které budou
od tohoto data uváděny tabulky „Ustanovení místního významu“ a „Umístění ohlašovacího pracoviště“.
2.
Tabulka „Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy a přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek bude zapracována do údajů uvedených v tabulce 12.
3.
Tabulka „Umístění ohlašovacího pracoviště“ - v tabulce budou uvedena místa trvale obsazených pracovišť se statutem Ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí (podle Zákona č.
266/1994 Sb. zákona o drahách v platném znění).
Ke sloupci 1 tabulky b):
4.
Je-li v ŽST (CDP) více obsazených pracovišť, uvede se za názvem ŽST (CDP) i označení funkce zaměstnance, který plní činnosti zaměstnance ohlašovacího pracoviště MU a nejedná se o
zaměstnance, který vykonává pouze střežení pracoviště.
Ke sloupci 2 tabulky b):
5.
Uvede se číslo pevné linky a do závorky se uvede: GSM-R a číslo telefonu GSM-R na příslušné
pracoviště.
Ke sloupci 3 tabulky b):
6.
Dálkově řízená a neobsazená dopravna se přiřadí do obvodu působnosti „Ohlašovacího pracoviště“ určeného SŘ;viz poznámka č. 9.
7.
U pracoviště, které bude činnost ohlašovacího pracoviště plnit (kterému se rozšíří působnost)
musí být toto rozšíření působnosti s udáním vymezení doby uvedeno také (vymezená doba by
měla být 00:00 – 24:00 hod).
28/63
8.
Obvod působnosti v dopravně se vymezuje pouze v případech, kdy je v dopravně více než jedno ohlašovací pracoviště.
Obvod působnosti (je obvod, do kterého budou spadat i dopravny, kde výkon dopravní služby
část dne vykonává výpravčí a část dne je VSDZ nebo střežení pracoviště, v základním stavu
neobsazené dálkově řízené dopravny a tratě D3, příp. tratě RB);
Neuvádí se:
9.
Dopravna, kde nebude prováděn výkon dopravní služby 24 hodin, případně výkon dopravní
služby bude prováděn 24 hodin denně, ale nebude zde ohlašovací pracoviště zřízeno (např.
odbočka), včetně dopraven D3, příp. dopraven RB, dopravny, kde výkon dopravní služby část
dne vykonává výpravčí a část dne je výluka dopravní služby nebo střežení pracoviště,
v základním stavu neobsazené dálkově řízené dopravny a traťové koleje – se v tabulce samostatně ve sloupci č. 1 neuvádějí.
Společné pro obě tabulky:
10.
Do tabulek „Ustanovení místního významu“ a „Umístění ohlašovacího pracoviště“ bude dodávat
údaje pouze OŘ-ŘP.
Článek 8
Tabulka 04 – Popis oblastí ETCS
Trať xxxA
TTP
Popis ETCS
Adamov (km …, …)
Rumburk (km ...,...)
Začátek trati:
Konec trati:
Platí pro kolej 1. traťovou
Platí: Oběma směry
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení
Začátek úseku:
Konec úseku:
Návěst, úroveň ETCS,
fonní číslo RBC
tele-
1
Dopravna, stanice, stanoviště,
km
2
Návěst, úroveň ETCS,
telefonní číslo RBC
3
4
355,825
VYHO ETCS
358,685
nnETCS 1-3587
Adamov
Bílina
PřZÚ ETCS
354,456
ZÚ ETCS
355,656
2. úroveň, verze 3.0.0
tlf. RBC
900 420 XXX XXX XXX
Citice
Dalovice
Frýdlant
tlf. RBC
+420 YYY YYY YYY
tlf. RBC
900 420 XXX XXX XXX
380,453
Grygov
Hracholusky
Chomutov
Ivančice
2. úroveň, verze 3.0.0.
411,654
tlf. RBC +420 ZZZ ZZZ ZZZ
tlf. RBC +420 YYY YYY YYY
412,357
2. úroveň, verze 2.3.0 d
Jedovnice
Pokračování tabulky 04
29/63
Dokončení tabulky
Most
Návsí
PřZÚ ETCS
468,786
ZÚ ETCS
469,803
tlf. RBC +420 ZZZ ZZZ ZZZ
2. úroveň, verze 2.3.0 d
1. úroveň, verze 2.3.0 d
469,954
ZÚ ETCS
470,989
PřZÚ ETCS
485,278
nnETCS So
Dokončení tabulky 04
Ohníč
nnETCS Lo
485,123
Pohled
nnETCS Lo
498,567
nnETCS So
Rumburk
(ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)
TTP
Trať xxxA
Popis ETCS
Znojmo (km …, …)
Most (km …, …)
Začátek trati:
Konec trati:
Platí pro 1. kolej traťovou
Návěst, úroveň ETCS,
telefonní číslo RBC
Platí: Oběma směry
Dopravna, stanice, stanoviště,
km
1
2
Návěst, úroveň ETCS,
telefonní číslo RBC
3
4
Znojmo
Valtice
Šatov
VDO ETCS 2. úrovně
15,445
ver. 2.3.0 d
tlf. RBC +420 ZZZ ZZZ ZZZ
15,698
VYHO ETCS
(tlf. RBC +420 ZZZ ZZZ ZZZ)
Most
(ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)
Obrázek 8 – Vzor tabulka 04
Použité zkratky pro sloupce 1 a 4:
nnETCS….....
VDOETCS.....
PřZÚ…………
ZÚETCS…….
VYHOETCS…
LZETCS……..
RBC………….
označuje místo, které vlak, jedoucí pod omezeným dohledem ETCS, nesmí projet v
případech, stanovených provozními předpisy pro provoz ETCS
uvede se umístění návěsti Vstup do oblasti L2 ETCS úrovně 2 (v tabulce se doplní
označením úrovně a verze v oblasti za návěstí, a pokud se jedná o 2. nebo 3. úroveň, v dalším řádku se uvede telefonní číslo pro navázání spojení s RBC)
uvede se umístění návěsti Předvěst změny úrovně ETCS
uvede se umístění návěsti Změna úrovně ETCS (v tabulce se v dalším řádku uvede
číslo úrovně a verze v oblasti za návěstí, a pokud se jedná o 2. nebo 3. úroveň, v
dalším řádku se uvede telefonní číslo pro navázání spojení s RBC)
uvede se umístění návěsti Výstupní hranice oblasti ETCS
uvede se umístění návěsti Lokalizační značka ETCS (Po účinnosti předpisu SŽDC
D1)
Radio block centre - viz slovník anglického jazyka, český název Radiobloková centrála
Vysvětlivky k tabulce 04:
8.1
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
30/63
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
8.1.1
Nadpis: Platí pro kolej
Platnost pro kolej se uvede následovně:
Pro jednokolejné tratě „Platí pro kolej traťovou“.
Pro spojovací nebo jinak označené koleje – jedno- až třímístné číslo koleje např. „Platí pro 93. kolej spojovací“.
Na dvou a vícekolejných tratích se uvede Platí pro kolej a doplní se číslo traťové koleje, pro kterou tabulka platí.
Poznámka:
Pokud jsou na dvou a vícekolejných tratích stavební parametry jednotlivých kolejí shodné, uvede se „Platí pro kolej 0., (1., 2.) traťovou“.
8.1.2
Do řádku Platí pro jízdu
Uvede se jedna z možností:
od začátku ke konci tratě
od konce k začátku tratě
oběma směry
v úseku od km ... do km...
8.1.3
Nadpis
Uvede se nadpis: Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení (ETCS)
8.1.4
Začátek/konec úseku
Do řádku se uvede začátek a konec úseku tratě, ve kterém je ETCS provozován.
8.2
Datová část tabulky
8.2.1
Sloupec 1
Uvede se název návěsti týkající se ETCS. Dále se uvádí úroveň ETCS, a verze. U 2. a 3. úrovně se uvádějí i telefonní čísla pro případné ruční zadání telefonního čísla pro navázání spojení s jednotlivými RBC.
Uvedou se údaje platné pro směr od začátku trati ke konci. Pokud oblast ETCS začíná ještě před začátkem tratě, resp. začátek tratě je již v oblasti ETCS, uvede se v prvních řádcích v závorce úroveň ETCS,
verze a telefonní číslo pro případné ruční zadání telefonního čísla pro navázání spojení s RBC.
8.2.2
Sloupec 2 a 3
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven stanovišť, míst (pokud jej mají) a km polohy se uvedou písmem normálním.
Uvede se název stanice, výhybny, odbočky, kilometr tratě, za pomlčku kilometrická poloha umístění návěsti (např. k.č.2, 0 - 313,200).
Na jednokolejných tratích se číslo traťové koleje neuvádí.
8.2.3
Sloupec 4
Uvede se název návěsti týkající se ETCS. Dále se uvádí úroveň ETCS, a verze. U 2. a 3. úrovně se uvádějí i telefonní čísla pro případné ruční zadání telefonního čísla pro navázání spojení s jednotlivými RBC.
Uvedou se údaje platné pro směr od konce trati k začátku. Pokud oblast ETCS začíná ještě před koncem
tratě, resp. konec tratě je již v oblasti ETCS, uvede se v prvních řádcích v závorce úroveň ETCS, verze a
telefonní číslo pro případné ruční zadání telefonního čísla pro navázání spojení s RBC.
Poznámka:
Sloupec 1,2 platí pro směr od Z ke K
Sloupec 3,4 platí pro směr od K ke K
31/63
Článek 9
Tabulka 05 – Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní
prostor (VPP) průjezdného průřezu
Trať 301A
TTP
Místa na širé trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor (VPP) průjezdného
průřezu.
(Podmínky jsou uvedené v předpise SŽDC S3 díl XVI – článek 11).
Začátek tratě
(Čadca ŽSR) - St. hranice (km
…)CZ/SK
Konec tratě
Bohumín (km ...,…)
Umístění
Poloha
Poznámka
1
2
3
Obrázek 9 – Vzor tabulka 05
Vysvětlivky k tabulce 05:
Místa na širé trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor (VPP) průjezdného průřezu
uvedený v předpisu SŽDC S3 díl XVI – článek 11. Na uvedených místech je třeba všeobecně dbát zvýšené opatrnosti, je nebezpečné vychylovat se z vozidel, zdržovat se na stupátkách vozidel a mezi kolejemi,
je zakázáno otevírat boční dveře vozidel.
9.1
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
9.2
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
9.2.1
Sloupec 1
Umístění
Ve stanici na koleji nebo u koleje … (číslo) v km, na trati u koleje … (číslo) v km.
9.2.2
Sloupec 2
Poloha
L vlevo od začátku trati
P vpravo od začátku trati
LP po obou stranách
9.2.3
Sloupec 3
Poznámka;
Bližší označení nebezpečného místa (např. výh. stojan, trakční stožár, osvětlovací stožár, tunel, mostní
objekt, opěrná zeď a pod.).
Poznámka:
Místa, kde není dodržen volný postranní prostor (VPP) průjezdného průřezu se v TTP uvádí pro
hlavní a předjízdné staniční koleje. OŘ-PI uvedou místa ve stanici, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu (C-D), (E-F). Ostatní místa v dopravnách s kolejovým rozvětvením jsou uvedena v ZDD.
Článek 10
Tabulka 06 – Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
Pro popis traťových poměrů rozhodujících o traťové rychlosti jsou použity tabulky 06 varianta a a 06 varianta b.
32/63
Tabulka 06 varianta a je obousměrná a je použita na tratích na kterých nejsou schváleny pravidelné jízdy
vozidel s naklápěcími skříněmi.
Tabulka 06 varianta b je jednosměrná a je použita na tratích, na kterých jsou umístěny rychlostníky pro
vozidla s naklápěcími skříněmi, pro stanovená vozidla vyhovující provozu s nedostatkem převýšení větším než 100 mm a případně s hmotností na nápravu stanovenou odchylně od základní hmotnosti na nápravu stanovené v tabulce 12 TTP.
Tabulka 06a – Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
10.1
Varianta a
TTP
Trať 301B
Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
Začátek trati: státní hranice CZ/PL - (km 292,602) Petrovice u Karviné
Konec trati:
Dětmarovice - (km 284,402)
Platí pro jízdu oběma směry
Zábrzdná vzdálenost v úseku:
Státní hranice CZ/PL
normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)
Dětmarovice
m
metry
normativ délky O ( vlaky dálkové dopravy)
metry
normativ délky O ( vlaky zastávkové)
metry
Nejvyšší traťová
rychlost v úseku
Jednotlivé úseky tratě:
Petrovice u Karviné
-
1000
Dětmarovice
120
km.h-1
Délka vlaku
nákladní dopravy v úseku
[m]
300
km.h-1
-
Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati
Rozhodný spád/třída sklonu od Z ke K trati
Platí pro kolej 1. traťovou
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy.
(Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)
rychl
N
rychl
3
<40
km.h-1
2
3
4
5
6
12 / V
(120)
st. hr. CZ/PL -
90
291,87
ž.sv.
<40
km.
h-1
rychl
3
rychl
N
rychl R příp.
jiné omezení
7
8
9
10
11
6 / III
1
rychl R příp.
jiné
omezení
120
přev.
12 / IV
(- - - - - )
65
290,34
90
ž.sv.
120
290,125
65
přev.
110
286,8
120
285,12
110
(- - - - - )
Dětmarovice -
(110)
(z kol.č.4)
5 / III
Petrovice u K.
Obrázek 10a – Vzor tabulka 06 varianta a
10.1.1
Smluvené zkratky a značky pro sloupce 2 a 10, vysvětlující důvod omezení rychlosti:
(--------).....…
 …….........
 ….........
hv…………..
nedostatečná nebo chybějící mezipřímá mezi oblouky, před výhybkami nebo mezi nimi
nevyhovující poloměr oblouku
oblouky opačných směrů
uvede se, je-li nad rychlostníkem tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli
33/63
x
křiž ………...
most ……….
NTR………..
pad. skal ….
pod. úz ……
prov ……….
přech ...……
přej ………..
přev ..……...
rychl.R …….
SK………….
spl …………
sváž. úz. ….
tunel …........
TV ...……….
v bez z.…….
VYHOETCS
z v ……….
ZZv ………..
ž. sp. ……..
ž. sv. ...……
kolejová křižovatka
omezující stav mostního objektu
nejvyšší traťová rychlost
traťový úsek je ohrožen padáním skal
poddolované území
provizorium
nedostatečná nebo chybějící přechodnice
nedostatečné rozhledové poměry na přejezdu nebo nedostatečná
délka přibližovacího úseku
nedostatečné nebo chybějící převýšení
rychlostník R
staniční kolej
kolejová splítka
traťový úsek se nachází ve svážlivém území
omezující stav tunelu
stav trakčního vedení dlouhodobě neodpovídá nejvyšší traťové rychlosti
výhybky nezávislé na hlavních návěstidlech
uvede se umístění návěsti Výstupní hranice oblasti ETCS
zabezpečení výhybek nevyhovuje nejvyšší traťové rychlosti
uvede se v případě umístění návěsti „Zkrácená vzdálenost“ podle čl.
10 přílohy 7 k SŽDC (ČD) D1.
železniční spodek dlouhodobě nevyhovuje nejvyšší traťové rychlosti
železniční svršek dlouhodobě nevyhovuje nejvyšší traťové rychlosti
Vysvětlivky k tabulce 06 varianta a:
10.2
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
.
10.2.1
Nadpis: Platí pro kolej
Platnost pro kolej se uvede následovně:
Pro jednokolejné tratě „Platí pro kolej traťovou“.
Pro spojovací nebo jinak označené koleje – jedno- až třímístné číslo koleje např. „Platí pro 93. kolej spojovací“.
Na dvou a vícekolejných tratích se uvede Platí pro kolej a doplní se číslo traťové koleje, pro kterou tabulka platí.
Poznámka:
Pokud jsou na dvou a vícekolejných tratích stavební parametry jednotlivých kolejí shodné, uvede se „Platí pro kolej 0., (1., 2.) traťovou“.
10.2.2
Do řádku Platí pro jízdu
Do řádku Platí pro jízdu se uvede jedna z možností:
od začátku ke konci tratě
od konce k začátku tratě
oběma směry
v úseku od km ... do km...
10.2.3
Zábrzdná vzdálenost v úseku
Do řádku se uvede začátek a konec úseku a daná zábrzdná vzdálenost. Pokud je v dané trati více úseků
s rozdílnou zábrzdnou vzdáleností přidají se další řádky pro jejich uvedení.
10.2.4
Délka vlaku
Vlevo se do řádku uvede nadpis „Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)“.
Vpravo se uvede délka vlaku nákladní dopravy v metrech - např. 500.
Vlevo se do řádku uvede nadpis „Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)“.
Vpravo se uvede délka vlaku osobní dopravy v metrech - např. 300
34/63
Vlevo se do řádku uvede nadpis „Normativ délky O (vlaky zastávkové)“.
Vpravo se uvede délka vlaku osobní dopravy v metrech - např. 150.
Poznámka:
Viz definice normativu délky vlaku O a normativu délky vlaku N.
10.2.5
Nadpis
Vlevo se uvede nadpis
Jednotlivé úseky tratě
Uprostřed se uvede nadpis
Traťová rychlost v úseku
Vpravo se uvede nadpis
Délka vlaku nákladní dopravy v úseku
Specifikace
Vlevo se uvede začátek a konec úseku
Uprostřed se uvede traťová rychlost v úseku
Vpravo se uvede délka vlaku nákladní dopravy v [m] pro daný úsek tratě
Poznámka:
1.
Nejmenší doporučený rychlostní skok je 20 km.h-1., aby nedocházelo v návazných tabulkách
ke zbytečnému zvyšování počtu řádek a tím ke snížení přehlednosti tabulek.
2.
Pokud trať není rozdělena na rychlostní úseky, příslušné řádky se nevyplňují.
3.
Pokud je trať rozdělena na více rychlostních úseků, posouvá se číslování dalších řádků o přidaný počet řádků rychlosti v jednotlivých úsecích.
4.
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí nejvyšší hodnota sklonu ze sloupce
1 a 11 bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).
10.3
Datová část tabulky
10.3.1
Sloupec 1
Ve svislém směru shora dolů se pro jednotlivé mezistaniční úseky nebo pro úseky přes více stanic uvedou ve zlomku rozhodný spád a třída sklonu
Poznámka:
Údaje doplňuje dynamik.
10.3.2
Sloupec 2
Důvod omezení rychlosti, příp. pro které typy vozidel nebo druhy souprav platí Rychlostník R.
Ve stanici (odbočce) ve které všechna světelná hlavní návěstidla dovolují strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí 50 km.h-1 se uvedou podle obvodu následující
zkratky:
0/5………celá stanice
1/5………zhlaví od km začátku tratě
2/5……. zhlaví ke km konci tratě
10.3.3
Sloupec 3
Rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h-1 – [návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník
N) platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N)].
Při omezení rychlosti Rychlostníkem R se v příslušné buňce před hodnotu rychlosti uvede zkratka
„rychl.R“.
10.3.4
Sloupec 4
Rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 v km.h-1 – [návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3)
platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N nebo Rychlostník 3)].
10.3.5
Sloupec 5
Rychlost přes výhybky nižší než 40 km.h-1 při jízdě vedlejším směrem; uvede se stanovená rychlost
v km.h-1.
10.3.6
Sloupec 6
1. Staničení polohy změny rychlosti v traťových úsecích.
2. Údaje se uvádí postupně ve směru uvedeném v záhlaví tabulky.
35/63
3. Ve stanici se v případě potřeby uvedou km polohy změny rychlosti pouze na hlavních staničních kolejích.
4. Název stanice (výhybny, odbočky, dopravny D3) se uvádí samotný bez staničení.
5. Pokud není ve stanici změna rychlosti označená rychlostníkem, uvede se název pouze stanice
v samostatném řádku; údaje se uvádí postupně ve směru uvedeném v hlavičce tabulky.
6. Staničení stanic, dopraven, míst pokud mají název je uvedeno v tabulce 01.
10.3.7
Sloupec 7
-1
Rychlost přes výhybky nižší než 40 km.h při jízdě vedlejším směrem; uvede se stanovená rychlost
-1
v km.h .
10.3.8
Sloupec 8
-1
Rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 v km.h – [návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3);
údaj platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N nebo Rychlostník 3)].
10.3.9
Sloupec 9
-1
Rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h - návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník
N); údaj platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N).
10.3.10 Sloupec 10
Důvod omezení rychlosti, příp. pro které typy vozidel nebo druhy souprav platí Rychlostník R.
10.3.11 Sloupec 11
Ve svislém směru zdola nahoru se pro jednotlivé mezistaniční úseky nebo pro úseky přes více stanic
uvedou ve zlomku rozhodný spád a třída sklonu (údaje doplňuje dynamik).
Poznámka:
1.
Údaje ve sloupcích 1 - 5 platí při jízdě od začátku trati ke konci, sloupce 7 - 11 pro jízdu směrem opačným v jedné koleji. Pokud se na dvou a vícekolejných tratích rychlosti v jednotlivých
kolejích liší, vypracuje se tabulka pro každou kolej zvlášť.
2.
Důvod snížení rychlosti se do sloupce 2 a 10 uvede vždy, pokud se jedná o kolejové křižovatky,
kolejové splítky, výhybky nezávislé na návěstidlech, výhybky vyžadující při jízdě vedlejším směrem rychlost nižší než 40km.h-1 a přejezd s nedostatečnou délkou přibližovacího úseku;
v ostatních případech se důvod snížení rychlosti uvede jen tehdy, je-li to účelné.
3.
Omezení rychlosti rychlostníkem „rychlostník R“ se použije k omezení rychlosti železničních
kolejových vozidel, pokud je třeba omezit rychlost s ohledem na vlastnosti železničních kolejových vozidel nebo na vlastnosti železničního svršku. (Toto omezení se netýká omezení rychlosti
pro vozidla skupiny přechodnosti „3“).
4.
Použití rychlostníků stanoví předpis SŽDC (ČD) D1.
5.
Ve sloupci 6 se uvede km poloha změny rychlosti na trati, příp. i ve stanici.
6.
Je-li údaj kilometrické polohy umístění rychlostníku společný pro oba směry jízdy, uvede se
uprostřed sloupce 6, pokud platí pouze pro směr jízdy od začátku trati ke konci uvede se v levé
části sloupce (zarovná se vlevo), platí-li pouze pro směr opačný, uvede se v pravé části sloupce
6 (zarovná se vpravo).
7.
V tabulce se uvedou všechny změny traťové rychlosti ve všech sloupcích. (Pouze v případě, že
ve sloupcích 4 (8) jsou údaje o rychlosti v celé trati shodné se sloupci 3 (9), nemusí se sloupce
4 (8)vyplňovat).
8.
Změny, které jsou návěstěny rychlostníkem, se uvedou normálním písmem.
Pokud je pro vozidla jedoucí podle údajů ve sloupcích 4 a 8 změna rychlosti návěstěna rychlostníkem N, uvede se údaj rychlosti ve sloupci 4 a 8 kurzívou v závorce.
9.
Na řádku první a poslední dopravny ve směru jízdy, označující začátek (konec) tratě musí být
ve sloupci 3 a 9 i 4 a 8, v závorce uvedena rychlost, kterou je dovoleno na trať odjíždět vzhledem k poslednímu předchozímu rychlostníku.
10.
U hlavových stanic musí být v závorce uvedena rychlost, kterou je dovoleno odjíždět a která
platí k nejbližšímu rychlostníku.
11.
U odbočných stanic, kterými příslušný úsek odbočné tratě začíná nebo končí, se uvede rychlost, kterou se smí na příslušnou trať odjíždět; ve sloupci 2, příp. 10 se uvede číslo hlavní staniční koleje (např. z kol. č.3).Všechny tyto údaje se uvedou v závorkách.
36/63
12.
Pokud se uvede umístění návěsti Výstupní hranice oblasti ETCS úrovně 2 (ve sloupci 2, příp.
10 se uvede “VYHOETCS“) musí být ve všech sloupcích tabulky vždy uvedeny (kurzívou
v závorce) traťové rychlosti pro jízdu do neřízené oblasti.
Horní rychlostníky N platí pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při nedostatku převýšení 130 mm a vyšším.
Rychlostníky NS platí pro jízdu vozidel s naklápěcími skříněmi, která jsou schopná průjezdu obloukem při nedostatku převýšení 275 mm a vyšším.
13.
14.
10.3.12 Způsob provedení zápisu změn rychlostí návěstěných rychlostníkem ve stanici
Příklad vyplnění změn rychlostí ve stanici, kde se v tabulce pro jízdu po hlavních staničních kolejích uvedou km polohy změny rychlosti v obvodu stanice.
Způsob provedení:
Řádky, které ve sloupci 6 mají platit pro obvod stanice, zůstanou bez zvýraznění mřížky a bez podbarvení. (Ve výsledném tisku nebudou vidět).
Ve sloupci 6 se uvede název stanice (tučným písmem) a km poloha změny rychlosti pro jízdu po hlavních staničních kolejích (neuvádí se km začátku jiné tratě ani km staničení pod názvem dopravny).
Do sloupce 2 a 10 se uvede jedno až třímístné číslo hlavní staniční koleje, pro kterou rychlost platí.
1
2
1. SK,
3
4
80
85
95
90
5
6
7
8
9
56,51
75
85
57,1
80
90
10
11
2. SK,
Hořovice
90
90
58,005
95
90
95
95
58,215
85
85
Obrázek 10a1 – Vzor tabulka 06 varianta a - ve stanici
Poznámka:
1.
Z důvodu umístění sklonů v této tabulce se zvýrazní řádkováním všechny dopravny s kolejovým
rozvětvením.
2.
Obvod stanice se změnou rychlosti se zvýrazní dvěma vodorovnými, čerchovanými čarami.
3.
Způsob umístění rychlostníků stanoví předpis SŽDC (ČD) D1.
37/63
Tabulka 06b – Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
10.4
Varianta b (pokud jsou osazeny rychlostníky typu NS nebo dva rychlostníky typu N)
TTP
Trať
501A
Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
Začátek trati:Česká Třebová (km …)
Konec trati:Praha Libeň (km …)
Rozhodný spád/třída sklonu od Z ke K trati
Platí pro kolej 1. traťovou
Platí pro jízdu od začátku ke konci (od konce k začátku)
Zábrzdná vzdálenost v úseku:
Česká Třebová
-
Praha Libeň
1000 m
normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)
metry
normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)
metry
normativ délky O (vlaky zastávkové)
metry
Nejvyšší traťová
rychlost v úseku
Jednotlivé úseky tratě:
Č. Třebová
Pardubice
Pardubice
Praha Libeň
Délka vlaku nákladní dopravy v
úseku (m)
160
kmh-1
600
140
-1
650
kmh
kmh-1
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)
1
2
nedost. převýš.
rychl <
40kmh-1
rychl
3
rychl.
N
N 130
NL
130
NE
150
NS
275
3
4
5
6
7
8
9
10
Obrázek 10b – Vzor tabulka 06 varianta b
Pokud nastane potřeba uvedení rychlostí pro další hnací kolejová vozidla (jednotky), bude tato
tabulka rozšířena o další část.
10.5
Použité zkratky a značky pro sloupec 10, vysvětlující důvod omezení rychlosti:
(--------) …….
 ……..........
 …..........
el. a m. jednotky………..
NL 130……..
NE 150…….
konec NS….
křiž ………...
NTR………..
most ……….
pad. skal ….
pod. úz ……
prov ……….
přech ...……
přej ………..
nedostatečná nebo chybějící mezipřímá mezi oblouky, před výhybkami
nebo mezi nimi
nevyhovující poloměr oblouku
oblouky opačných směrů
elektrické a motorové jednotky
horní rychlostník pro hnací vozidla s omezením hmotnosti na nápravu
na 18 tun a méně, vyhovující průjezdu oblouky při nedostatku převýšení
130 mm.
Pokračování tabulky
neosazený horní rychlostník pouze pro hnací vozidla jedoucí pod dohledem RBC ETCS, vyhovující průjezdu oblouky při nedostatku převýšení 150 mm.
konec úseku, ve kterém platí rychlostníky NS
kolejová křižovatka
nejvyšší traťová rychlost v úseku
omezující stav mostního objektu
traťový úsek je ohrožen padáním skal
poddolované území
provizorium
nedostatečná nebo chybějící přechodnice
nedostatečné rozhledové poměry na přejezdu nebo nedostatečná délka
přibližovacího úseku
38/63
přev ..……...
rychl.R …….
SK………….
spl …………
sváž. úz. ….
tunel …........
TV ...……….
v bez ..…….
začátek NS .
z v ……….
ZZv ………..
ž. sp. ……..
ž. sv. ...……
nedostatečné nebo chybějící převýšení
rychlostník R
staniční kolej
kolejová splítka
traťový úsek se nachází ve svážlivém území
omezující stav tunelu
stav trakčního vedení dlouhodobě neodpovídá nejvyšší traťové rychlosti
výhybky nezávislé na hlavních návěstidlech
začátek úseku, ve kterém platí rychlostníky NS
zabezpečení výhybek nevyhovuje nejvyšší traťové rychlosti
uvede se v případě umístění návěsti „Zkrácená vzdálenost“ podle čl. 10
přílohy 7 k SŽDC (ČD) D1.
železniční spodek dlouhodobě nevyhovuje nejvyšší traťové rychlosti
železniční svršek dlouhodobě nevyhovuje nejvyšší traťové rychlosti
Vysvětlivky k tabulce 06 varianta b:
10.6
Hlavička
V hlavičce se uvedou stejné údaje jako v hlavičce tabulky 06a.
Poznámka
1.
Tabulka 06 varianta b se vypracuje jako samostatná tabulka 06 (varianta b) pro každou kolej a
pro oba směry jízdy zvlášť.
2.
Nejmenší doporučený rychlostní skok je 20 km.h-1., aby nedocházelo v návazných tabulkách ke
zbytečnému zvyšování počtu řádek a tím ke snížení přehlednosti tabulek.
3.
Pokud trať není rozdělena na rychlostní úseky, příslušné řádky se nevyplňují.
4.
Pokud je trať rozdělena na více rychlostních úseků, posouvá se číslování dalších řádků o přidaný počet řádků rychlosti v jednotlivých úsecích.
5.
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu ze sloupce 1
bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)
10.7
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
10.7.1
Sloupec 1
Ve svislém směru shora dolů se pro jednotlivé mezistaniční úseky nebo pro úseky přes více stanic uvedou ve zlomku rozhodný spád a třída sklonu (údaje doplňuje dynamik).
10.7.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sloupec 2
Staničení polohy změny rychlosti v traťových úsecích (podoba tabulky se nemění).
Údaje se uvádí postupně ve směru uvedeném v záhlaví tabulky.
Ve stanici se v případě potřeby uvedou km polohy změny rychlosti pouze na hlavních staničních kolejích.
Název stanice (výhybny, odbočky, dopravny D3) se uvádí samotný bez staničení.
Pokud není ve stanici změna rychlosti označená rychlostníkem, uvede se název stanice
v samostatném řádku; údaje se uvádí postupně ve směru uvedeném v hlavičce tabulky.
Staničení stanic, dopraven a míst pokud mají název je uvedeno v tabulce 01.
10.7.3
Sloupec 3
Rychlost přes výhybky nižší než 40km.h-1 při jízdě vedlejším směrem se uvede stanovená rychlost
v km.h-1.
10.7.4
Sloupec 4
-1
Rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 v km.h -[návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3)
platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (samostatný Rychlostník N, Rychlostník 3 nebo rychlostník rychl.R)].
10.7.5
Sloupec 5
-1
Rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h -[návěst ”Traťová rychlost” (Rychlost-
39/63
ník N) platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N)].
10.7.6
Sloupec 6
Rychlost pro stanovená vozidla (vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm) v km.h-1-[návěst
”Traťová rychlost” (horní rychlostník N - při umístění dvou rychlostníků N nad sebou) platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N)].
10.7.7
Sloupec 7
Rychlost pro stanovená vozidla (vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm a s hmotností na
nápravu do 18 tun - NL130) v km.h-1-[návěst ”Traťová rychlost” (horní rychlostník NL - při umístění rychlostníků N a NL nad sebou) platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník NL nebo Rychlostník N)].
10.7.8
Sloupec 8
-1
Rychlost pro stanovená vozidla (vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 150 mm) v km.h -[návěst
”Traťová rychlost” (horní rychlostník (horní rychlostník N - při umístění dvou rychlostníků N nad sebou) platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N)]
10.7.9
Sloupec 9
Rychlost pro vozidla s naklápěcími skříněmi (vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 275 mm)
v km.h-1 - [návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník NS) platí k následující návěsti ”Traťová rychlost”
(Rychlostník NS)].
10.7.10 Sloupec 10
Poznámky – uvede se důvod omezení rychlosti.
(začátku/konec úseku, ve kterém platí rychlostníky NS, při osazení rychlostníku R se ve sloupci 4 uvede
poznámka rychl. R - pro vlaky nákl.dopravy, příp. jiné.)
Poznámka:
1.
TR by měla mít logickou vazbu na uzlové a odbočné stanice.
2.
Traťová rychlost - uvede se největší rychlost, kterou smí být část trati pojížděna vzhledem ke
své stavbě a vybavení.
3.
Ve sloupci 2 se uvede km poloha změny rychlosti na trati, název stanice (neuvádí se km začátku jiné tratě ani km staničení pod názvem dopravny).
4.
V tabulce se uvedou všechny změny traťové rychlosti ve všech sloupcích (pouze v případě, že
ve sloupcích 4, 6, 7, 8 a 9 jsou rychlosti v celé trati shodné, jako ve sloupci 5, nemusí se sloupce 4, 6, 7, 8 a 9 vyplňovat).
5.
Změny, které jsou návěstěny rychlostníkem, se uvedou normálním písmem. Pokud je pro vozidla jedoucí podle údajů o traťové rychlosti ve sloupcích 4, 6, 7, 8 a 9 změna rychlosti návěstěna
rychlostníkem N, uvede se údaj rychlosti ve sloupci 4, 6, 7, 8 a 9 kurzívou v závorce.
6.
Údaj kilometrické polohy umístění rychlostníku platí pouze pro jeden směr jízdy.
7.
Na řádku první dopravny musí být ve sloupci 4, 5, 6, 7, 8 a 9 v závorce uvedena rychlost, kterou
je dovoleno na trať (úsek trati) odjíždět vzhledem k poslednímu předchozímu rychlostníku.
8.
U hlavových stanic musí být v závorce uvedena rychlost, kterou je dovoleno odjíždět a která
platí k nejbližšímu rychlostníku.
9.
Důvod snížení rychlosti se do sloupce 10 uvede vždy.
10.
V místě, kde začíná platnost rychlostníků NS, musí být ve sloupci 9 uvedena traťová rychlost
pro soupravy s naklápěcími skříněmi.
11.
V místě, kde končí platnost rychlostníků NS, musí být uvedena ve sloupci 9 kurzívou traťová
rychlost v závorce pro soupravy s naklápěcími skříněmi stanovená rychlostníkem „N“.
12.
V místě, kde začíná/končí platnost rychlostníků NS, musí být ve sloupci 10 uvedeno „Začátek
NS“ nebo „Konec NS“.
13.
V místě, kde končí platnost rychlostníků NS, musí být vždy umístěn rychlostník N, popř. N 130.
14.
Postup při použití rychlostníků stanoví předpis SŽDC (ČD) D1.
10.7.11 Stanovená vozidla
Základní výčet stanovených kolejových vozidel, která vyhovují průjezdu oblouky při nedostatku převýšení 130 mm:
1. Aktuální přehled řad stanovených hnacích vozidel schválených pro nedostatek převýšení 130
40/63
mm je uveden v aplikaci REVOZ a předpisu SŽDC (ČSD/ČD) D2/1 Doplněk s technickými údaji
k dopravním předpisům.
2. Osobní a řídící vozy s kotoučovou brzdou.
3. Vozy pro přepravu osobních automobilů řady DDm 915.
Poznámka:
1.
Je-li ve vlaku zařazeno kromě vlakového další hnací vozidlo (vozidla), bez ohledu na to, zda se
jedná o vozidlo činné nebo dopravované, a strojvedoucí vlakového hnacího vozidla není prokazatelně zpraven o tom, že jde o vozidlo (vozidla) stanovená, řídí se při jízdě vlaku návěstmi dolních rychlostníků N.
10.7.12 Způsob provedení zápisu změn rychlostí návěstěných rychlostníkem ve stanici
Příklad vyplnění změn rychlostí ve stanici, kde se v tabulce pro jízdu po hlavních staničních kolejích uvedou km polohy změny rychlosti v obvodu stanice.
Způsob provedení:
Řádky, které ve sloupci 2 mají platit pro obvod stanice, zůstanou bez zvýraznění mřížky a bez podbarvení. (Ve výsledném tisku nebudou vidět).
Ve sloupci 2 se uvede název stanice (tučným písmem) a km poloha změny rychlosti pro jízdu po hlavních staničních kolejích (neuvádí se km začátku jiné tratě ani km staničení pod názvem dopravny).
Do sloupce 10 se uvede jedno až třímístné číslo hlavní staniční koleje, pro kterou rychlost platí.
spád/třída
sklonu od
Z do K
trati
1
2
rychl <
40
km.h-1
rychl
3
rychl.
N
3
4
5
N
130
6
nedost. převýš.
NL
NE
130
150
7
8
NS
275
9
10
336,318
X
4/I
344,677
135
145
347,169
120
130
347,601
110
347,651
100
347,701
105
347,801
90
110
110
100
120
120
155
1,2
110
Kolín
348,188
348,608
115
160
2 / II
349,954
140
140
350,751
160
160
převýšení
Obrázek 10b1 – Vzor tabulka 06 varianta b - ve stanici
Poznámka:
1.
Z důvodu umístění sklonů v této tabulce se zvýrazní řádkováním všechny dopravny s kolejovým
rozvětvením.
2.
Obvod stanice se změnou rychlosti je možné zvýraznit dvěma vodorovnými, čerchovanými čarami.
3.
Způsob umístění rychlostníků stanoví předpis SŽDC (ČD) D1.
Tabulka 06c – Tabulka traťových rychlostí na infrastruktuře DB
10.8
Údaje o traťové rychlosti na pohraničních tratích sousedních států
41/63
10.8.1
Podklady
Jako podklady se použijí údaje dodané vlastníkem infrastruktury pohraniční tratě sousedního státu. Údaje
zapracuje příslušné OŘ-ÚPI a dodané údaje po dobu jejich platnosti archivuje. OŘ-ÚPI při změně infrastruktury uvedené v TTP odešle protistraně podklady o aktuálním stavu příslušného úseku infrastruktury
ve svém obvodu.
10.8.2
Smlouva o navázání infrastruktur/Infrastrukturverknüpfungsvertag CZ - DB (dále jen Smlouva)
Podle Smlouvy má být v TTP zveřejněna traťová rychlost na pohraniční trati. Pro zveřejnění těchto údajů
je použita upravená tabulka 06b.
Tabulka traťových rychlostí na infrastruktuře DB.
VzG
VzG č.j......
DB
Trať 7808
Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
Začátek trati: Grenze CD/DB (km 11,860)
Konec trati: Schöna DB (km …)
Platí pro kolej 2. traťovou
Minimální nebo maximální sklon
Platí pro jízdu od konce k začátku
Zábrzdná vzdálenost
Grenze CD/DB km 11,860
Schöna DB
metry
normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)
metry
500
normativ délky O (vlaky zastávkové)
metry
Jednotlivé úseky tratě:
Traťová rychlost
Grenze CD/DB km 11,860
Stanice, návěst, návěstidlo, přejezd
4
1000 m
normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)
3a
Schöna DB
120
Umístění
Traťová
rychlost
Poloha
Pro
VT 642
BR 642
km
km/h
v km
km/h
3b
2R
1
2aR
Délka vlaku nákladní dopravy v
úseku (m)
kmh-1
600
neobsazeno
Obrázek 10c – Vzor tabulka traťových rychlostí na pohraniční trati DB
Vysvětlivky k tabulce traťových rychlostí na infrastruktuře DB
10.9
Hlavička
V hlavičce se uvedou obdobné údaje jako v hlavičce tabulky 06b. (Uvedou se data z VzG; ve VzG je uvedeno Grenze CD / DB).
Normativ délky vlaku je stanoven v Dodatkových ujednáních ke smlouvě
o navázání infrastruktur SŽDC a DB Netz AG a tato hodnota se opíše do tabulky.
Případná omezení rychlostí hnacích vozidel nebo jednotek se uvedou podle VzG.
10.10
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
10.10.1 Sloupec 4
Ve svislém směru shora dolů se pro jednotlivé úseky uvedou Minimální nebo maximální sklon (od Z ke K
trati) nebo (od K k Z trati) podle VzG.
10.10.2 Sloupec 3a
Postupně ve směru uvedeném v záhlaví tabulky se uvádí názvy stanic, návěstí, návěstidel, přejezdů a
zastávek.
10.10.3 Sloupec 3b
Ve sloupci 3b se uvede poloha staničení prvků infrastruktury, apod..
42/63
10.10.4 Sloupec 2R
Uvedou se změny traťové rychlosti.
10.10.5 Sloupec 2aR
Uvedou se změny traťové rychlosti pro motorové jednotky.
10.10.6 Sloupec 1
Uvedou se staničení změn traťové rychlosti pro všechna hnací kolejová vozidla a pro motorové jednotky.
Článek 11
Tabulka 07 – Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků,
opakovacích přejezdníků a drhlíků
TTP
Trať 301A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a
drhlíků
Začátek trati:
Konec trati:
(Čadca ŽSR) - St. hranice CZ/SK (km …)
Bohumín (km …)
Km poloha
Zkratky
Stanoviště
Km poloha
Km poloha
Poznámka
1
2
3
4
5
6
Obrázek 11 – Vzor tabulka 07
Vysvětlivky k tabulce 07:
11.1
Hlavička
11.1.1
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať
(úsek tratě) vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
11.2
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven, zastávek a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
11.2.1
Sloupec 1
Km poloha
V samostatném řádku se uvede kilometrická poloha určeného zařízení, tj. přejezdníku a opakovacího přejezdníku. U přejezdu se uvede evidenční km poloha přejezdu.
Za km polohu osy pozemní komunikace se doplní klasifikace komunikace pouze z těchto zkratek:
I. …......Silnice I. třídy
II. ..........Silnice II. třídy
III. …......Silnice III. třídy
a u silnic I., II. a III. třídy se uvede do zlomku číslo silniční komunikace.
ÚK ….....Účelová komunikace
MK ……..Místní komunikace
Identifikační číslo přejezdu (označení přejezdu pro případ mimořádné události) se podle níže uvedeného
příkladu uvede v jedné buňce pod evidenční kilometrickou polohu přejezdu.
Do samostatného řádku se uvede název stanice bez uvedení km polohy.
Příklad vyplnění:
215,126; II./350
P3678
nebo
43/63
293,937; ÚK
P8270
11.2.2
Sloupec 2 –
Zkratky
Použijí se následující zkratky:
PK ......….kmenový přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení přejezdníku např. PK-X60
a ve sloupci 6 se uvede číslicí počet přejezdů (je-li vyšší než 1) pro které přejezdník platí.
PKN ……kmenový přejezdník s neproměnnou návěstí Otevřený přejezd (dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe). Za zkratku se doplní pomlčka a označení přejezdníku např. PKN-X60 a ve sloupci 6
se uvede číslicí počet přejezdů (je-li vyšší než 1) pro které přejezdník platí.
OPK........opakovací přejezdník.
Za zkratku se doplní pomlčka a označení opakovacího přejezdníku např. OPK-OX60 a ve sloupci 6
se uvede číslicí počet přejezdů (je-li vyšší než 1) pro které opakovací přejezdník platí.
k ….....…přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži
kd . …… přejezd zabezpečený výstražnými kříži s doplněním (sloupek, turniket, meandrové zábradlí)
kzp …… přejezd opatřený uzamykatelnou zábranou (podmínky používání přejezdu viz ČSN 73 6380)
PZM2U ..přejezd opatřený uzamykatelnou závorou (podmínky používání přejezdu
viz Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád
drah,ve znění pozdějších předpisů.)
PZM = Přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické
Další symboly za PZM označují:
1 – obsluhované na dálku
2 – obsluhované na místě
3 – obsluhované kombinací obou předchozích způsobů
S – doplněné světelnou výstrahou
PZS = Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
Další symboly za PZS označují:
1, 2, 3 – se závislostmi provedenými podle ČSN 34 26 50
S – bez závor
Z – závorami
B – s pozitivním signálem
N – bez pozitivního signálu
L – informace je předávána strojvedoucímu na hnací vozidlo
I – informace je předávána obsluhujícímu zaměstnanci
LI – při kombinaci způsobu předávání informací
Je-li informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo, doplní se za
označení způsobu zabezpečení písmeno ”L”, je-li informace předávána obsluhujícímu zaměstnanci, doplní se písmeno ” I ”, v případě kombinace obou způsobů předávání informace doplní
se písmena, LI ”(na př.” PZS 2ZI ”; ” PZS 3SLI ” a pod. ).
Návěsti ZČZ/VČZ
ZČZ – zapněte čistící zařízení
VČZ – vypněte čistící zařízení
11.2.3
Sloupec 3
Stanoviště
Uvede se stanoviště pro obsluhu nebo umístění základního souboru indikačních a ovládacích prvků přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Na dirigovaných tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy se uvedou obě dopravny, ve kterých
jsou pro ovládání jednoho PZZ zřízeny ovládací a indikační prvky.
Na tratích s DOZ se uvádí trvale obsazené stanoviště, ze kterého je PZZ ovládáno.
Příklad: Dobřichovice DK, Řevnice St. 4, Přerov CDP, Děčín JOP.
Poznámka:
1.
Dočasné přepojení indikačních a ovládacích prvků PZZ do jiné obsazené dopravny při VSDZ se
v TTP neuvádí.
2.
Na tratích s DOZ se trvale neobsazená pracoviště s indikačními a ovládacími prvky PZZ v TTP
neuvádí.
44/63
11.2.4
Sloupec 4 –
Kilometrická poloha.
Uvedou se kilometrické polohy návěstí návěstí ZČZ/VČZ pro směr jízdy od začátku trati ke konci.
ZČZ – kilometrická poloha návěsti pro směr jízdy od začátku trati ke konci.
VČZ – kilometrická poloha návěsti pro směr jízdy od začátku trati ke konci.
11.2.5
Sloupec 5 –
Kilometrická poloha,
Uvedou se kilometrické polohy návěstí návěstí ZČZ/VČZ pro směr jízdy od konce trati k začátku.
ZČZ - kilometrická poloha návěsti pro směr jízdy od konce trati k začátku.
VČZ - kilometrická poloha návěsti pro směr jízdy od konce trati k začátku.
11.2.6
Sloupec 6 – poznámka:
V závorce se netučným písmem u přejezdů opatřených zabezpečovacím zařízením uvede kilometrická
poloha PZZ podle Průkazu způsobilosti, místní odchylky, krytí více přejezdů jedním přejezdníkem a pod.).
Značka „*)“ vyjadřuje skutečnost, že mimo jiné je povolující znak na hlavním návěstidle závislý na výstraze přejezdového zabezpečovacího zařízení, které pro dovolení jízdy po příslušné koleji musí být
v činnosti.
Poznámka:
1.
Značka vyjadřující směr jízdy, ve kterém je přejezdové zabezpečovací zařízení závislé na hlavním návěstidle. ( - ve směru od začátku ke konci tratě,  - ve směru od konce k začátku tratě.)
Ve všech případech, kdy je na stožáru hlavního návěstidla umístěna návěst „Očekávejte otevřený přejezd“ (štít Op), doplní se za značku „*)“ do závorky písmena (Op) s číslicí označující
počet přejezdů, ke kterým se štít Op vztahuje. Například „*) (Op2)“.
Pokud je ve 2. sloupci přejezdník platný pro více přejezdů, uvede se pro kolik.
2.
Pokud je komunikace určena pouze pro pěší, uvede se „přechod pro pěší“. Pokud je komunikace určena i pro cyklisty, uvede se „přechod pro pěší a cyklisty“.
3.
Informace o tom, že PZZ je na souběhu více tratí – je uveden příklad srovnávací km polohy.
11.2.7
Vzor zápisu souběhu dvou tratí v jednom PZS (ve sloupci č.6 je uvedeno staničení téhož PZS
na souběžné trati).
1
214,097 III.tř.
P1125
214,273 I.tř.
P1126
216,168 II.tř.
P 1128
216,726 I.tř.
P 1129
217,360 III.tř.č.10578
P 1130
2
PZS 3ZNI
3
Č.B. DK
PZS 3ZNI
Č.B. DK
PZS 3SNI
Nemanice DK
PZS 3ZNI
Nemanice DK
PZS 3SNI
Nemanice DK
4
5
6
), 214,097=0,709 trati
Č.Budějovice - Benešov
1
), 214,273=0,900 trati
Č.Budějovice - Benešov
1
), 216,168=3,044 trati
Č.Budějovice - Benešov
1
), 216,726=3,602 trati
Č.Budějovice - Benešov
1
)
1
X
/X
/X
X
Obrázek 11a – Vzor tabulka 07 – souběh dvou tratí na PZS
45/63
Článek 12
Tabulka 08 – Návěsti pro elektrický provoz
Tabulka 08a – Návěsti pro elektrický provoz na elektrizovaných tratích
TTP
Trať 301A
Návěsti pro elektrický provoz
Začátek trati:
(Čadca ŽSR) - St. hranice CZ/SK (km ...,…)
Konec trati:
Bohumín (km ...,…)
km… - km…
Rekuperace zakázána v úseku
km… - km…
Návěst
Umístění návěstí pro elektrický provoz
Návěst
1
2
3
Obrázek 12a – Vzor tabulka 08 – varianta a
12.1
Použité zkraty návěstí pro elektrický provoz pro sloupce 1 a 3.
KBTV.........
KSVTD......
NP.............
NS.............
PSS...........
SP.............
SS ............
SSP...........
RP.............
ÚD.............
VP.............
VYTO........
ZJ15..........
ZJ25..........
zkrv............
ZP..............
ZR.............
ZS..............
ZSS...........
ZSVTD......
uvede se umístění návěsti Kolej v … směru bez trakčního vedení, Všechny koleje bez trakčního vedení
uvede se umístění návěsti Konec snížené výšky trolejového drátu.
uvede se umístění neutrálního pole a důvod jeho umístění (např. stavba mostu)
uvede se umístění napájecí stanice
uvede se umístění návěsti Připravte se ke stažení sběrače (dle textu příslušné
poznámky)
uvede se umístění spínací stanice
uvede se umístění návěsti Stáhněte sběrač
uvede se umístění indikátoru Stáhněte sběrač – jedná se o indikátor platný pouze pro posun
uvede se umístění návěsti Rekuperace povolena
uvede se umístění návěsti Úsekový dělič (Děličník)
uvede se umístění návěsti Vypněte proud
uvede se umístění návěsti Vypněte trakční odběr
uvede se umístění návěsti Začátek jednofázové trakční proudové soustavy
15kV/16 2/3Hz
uvede se umístění návěsti Začátek jednofázové trakční proudové soustavy
25kV/50Hz
uvede se v případě umístění návěsti „Zkrácená vzdálenost“ podle čl. 10 přílohy 7
k SŽDC (ČD) D1.
uvede se umístění návěsti Zapněte proud
uvede se umístění návěsti Zákaz rekuperace
uvede se umístění návěsti Zdvihněte sběrač
uvede se umístění návěsti Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy
uvede se umístění návěsti Začátek snížené výšky trolejového drátu.
Za zkratkou se v závorce uvede hodnota snížené výšky dle doplňující bílé tabulky návěsti ZSVTD v metrech na dvě desetinná místa.
Vysvětlivky k tabulce 08a:
12.2
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
46/63
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
Uvede se seznam úseků, ve kterých je rekuperace zakázána, včetně přesného začátku a konce.
Rekuperace zakázána v úseku.
25kV podle dokumentu
3kv – Zakázána v úseku ...
Uvede se nadpis:
Umístění návěstí pro elektrický provoz.
12.3
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
12.3.1
Sloupec 1
Uvedou se údaje platné pro směr od začátku trati ke konci.
12.3.2
Sloupec 2
Uvede se název stanice, výhybny, odbočky, kilometr tratě. V dopravnách se uvedou čísla kolejí a za pomlčku kilometrická poloha umístění příslušné návěsti (např. Pardubice k.č. 1, 0 - 306,700).
Na trati se uvede číslo traťové koleje a za pomlčku kilometrická poloha umístění návěsti (např. k.č.2, 0 313,200).
Na jednokolejných tratích se číslo traťové koleje neuvádí.
12.3.3
Sloupec 3
Uvedou se údaje platné pro směr od konce trati k začátku.
Poznámka
Pro koleje určené pro jízdu vlaků platí:
1.
Návěsti Všechny koleje bez trakčního vedení, Kolej v ....směru bez trakčního vedení se uvedou
ve sloupci 1 nebo 3 pouze v případě, že jsou umístěny na širé trati, kde jsou provozována el.
hnací vozidla (např. Cheb - Schirndig) nebo v ŽST., ve které některé dopravní koleje v celé délce nebo jejich části nejsou elektrizované, popř. je v ŽST. v dopravních kolejích neelektrizovaná
kolejová spojka.
2.
V případě, že jsou návěsti Všechny koleje bez trakčního vedení, Kolej v ....směru bez trakčního
vedení umístěny na zhlaví, záhlaví nebo traťové koleji ve směru odbočení na neelektrizovanou
trať, tak se ve sloupci 1 nebo 3 neuvádí. Pokud se týkají pouze posunu, neuvádí se také.
3.
Je-li návěst ”Připravte se ke stažení sběrače” (dále PSS) umístěna na kratší než předepsanou
vzdálenost před návěstí ”Stáhněte sběrač” (dále SS), doplní se tato návěst návěstí ”Zkrácená
vzdálenost” (dále ZV) a ve sloupci 1, případně 3 se uvede za pomlčku zkratka Zv a skutečná
vzdálenost v m (např. SS-Zv520).
4.
Pokud není návěst ”Připravte se ke stažení sběrače” (PSS) umístěna vůbec, uvede se ve
sloupci 1 nebo 3 za názvem návěsti „Bez návěsti PSS“ (např. SS Bez návěsti PSS).
5.
Je-li návěst „Připravte se k vypnutí proudu“ (dále PVP) umístěna na kratší než předepsanou
vzdálenost před návěstí „Vypněte proud“ (dále VP) nebo „Vypněte trakční odběr“ (dále VTO),
doplní se tato návěst návěstí ZV a ve sloupci 1, případně 3 se uvede za pomlčku zkratka Zv a
skutečná vzdálenost v m (např. VP-Zv750). Pokud není návěst PVP umístěna vůbec, uvede se
ve sloupci 1 nebo 3 za názvem návěsti „Bez návěsti PVP“ (např. VP Bez návěsti PVP).
6.
Návěsti se do tabulky zapisují v pořadí podle staničení.
7.
Rekuperace
Pro návěst "Zákaz rekuperace" je stanovena zkratka "ZR". Pro návěst "Rekuperace povolena"
je stanovena zkratka "PR". Zkratky se uvedou do sloupce 1 respektive 3. Do sloupce 2 se poté
uvede kilometrická poloha návěstí. U elektrizovaných tratí, na kterých je v celém jejich úseku
rekuperace zakázána, se do příslušného řádku hlavičky tabulky uvede věta "Rekuperace je zakázána v celé trati" V případě, že trať je elektrizovaná pouze v dílčím úseku, je-li v tomto úseku
rekuperace zakázána a nejsou-li umístěna návěstidla pro rekuperaci, se do příslušného řádku
hlavičky tabulky uvede věta "Rekuperace je zakázána v úseku A až B.", kde A a B jsou názvy
dopraven, které ohraničují elektrizovanou část trati. Při umísťování návěstidel "Zákaz rekuperace" a "Rekuperace povolena" se postupuje podle metodiky vydané Odborem automatizace a
47/63
elektrotechniky v dopise č.j.:31242/2011-OAE ze dne 29.6.2011.
12.3.4
Indikátor s návěstí Stáhněte sběrač – platný pouze pro posun
Indikátor s návěstí Stáhněte sběrač je platný pouze pro posun v případě, že je doplněn označovacím pásem se střídavě umístěnými modrými a bílými pruhy.
48/63
Tabulka 08b – Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a provoz
centrálního elektrického vytápění
TTP
Trať 301A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění
(Čadca ŽSR) - St. hranice
Začátek trati:
Konec trati:
Bohumín (km ...,…)
CZ/SK (km ...,…)
Návěst, místo omezení
Staničení umístění návěsti, místa omezení.
Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční
soustavy:
Návěst, místo omezení
1
2
3
st/16 2/3 Hz
Netýká se této trati
V celé trati elektrické vytápění povoleno kromě úseků
st/22 Hz
Netýká se této trati
V celé trati elektrické vytápění povoleno kromě úseků
ss
Netýká se této trati
V celé trati elektrické vytápění povoleno kromě úseků
st/50 Hz
U řady 840, 841 povoleno v celé trati elektrické vytápění kromě
úseků
Chotěboř - Ždírec nad Doubravou
VP
17,815
ZP
ZP
km 26,641
km 38,175
VP
VP
ZP
km 39,211
VP
ZP
Ve stanici Bohumín je vytápění dovoleno na 3. a 7. koleji a v kusé koleji 6b.
Obrázek 12b – Vzor tabulka 08 – varianta b
12.4
Použité zkratky pro sloupce 1 a 3
NPPV**).........
NVPHV*).......
NZPHV*).......
uvedou se staniční koleje kde není dovoleno předtápění vlaků určeným
kmitočtem elektrického vytápění
uvede se začátek nenávěstěného vypnutí proudu určeného kmitočtu
elektrického vytápění
uvede se začátek nenávěstěného zapnutí proudu určeného kmitočtu
elektrického vytápění
ss..................
elektrické vytápění stejnosměrným proudem ( = )
st/16 2/3 Hz...
elektrické vytápění střídavým proudem o kmitočtu 16 2/3 Hz
st/22 Hz.........
elektrické vytápění střídavým proudem o kmitočtu 22 Hz
49/63
st/50 Hz.........
elektrické vytápění střídavým proudem o kmitočtu 50 Hz
VP.................
zkrv................
uvede se umístění návěsti Vypněte proud
uvede se v případě umístění návěsti „Zkrácená vzdálenost“ podle čl. 10
přílohy 7 k SŽDC (ČD) D1.
uvede se umístění návěsti Zapněte proud
ZP..................
Vysvětlivky k tabulce 08b
12.5
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
12.5.1
Návěst, místo omezení
V levé části a v pravé části nadpis Návěst, místo omezení
Uprostřed nadpis Typ hnacího vozidla/jednotky nezávislé trakce a parametry distribuční soustavy:
Uprostřed se za nadpis Typ hnacího vozidla/ jednotky specifikuje typ hnacího vozidla / jednotky nezávislé trakce a napětí/kmitočet napájecí soustavy pro centrální zásobování vozů elektrickou energií (vytápění).
Uvede se km poloha začátku a konce omezení.
12.6
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením se uvedou tučným písmem. Názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou písmem normálním.
Datová část je rozdělena na části podle kmitočtu centrálního elektrického vytápění. Pokud není použit některý z uvedených kmitočtů, uvede se v řádku pod ním text Netýká se této trati.
12.6.1
Sloupec 2
1. Pokud je v celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení, do sloupce
2 se podle povoleného kmitočtu uvede text:
„V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení“
2. Pokud není v celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení, do
sloupce 2 se uvede text:
”V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků”.
Uvedou se názvy dopraven s kolejovým rozvětvením, zastávek a míst, přes které je omezení podle
kmitočtů zavedeno. (V případě potřeby se v dopravnách uvede číslo koleje.)
3. Pokud není v celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií vůbec, do sloupce 2
se podle kmitočtů uvede text:
„V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií“.
12.6.2
Sloupec 1 a 3
Pro jízdu na trati:
Pro příslušný směr jízdy se uvedou zkratky návěstí pro elektrický provoz.
12.6.3
Sloupce 1, 2 a 3 - sloučené
Pro jízdu nebo pobyt ve stanici:
Omezení centrálního zásobování vozů elektrickou energií podle kmitočtů se ve stanici píše přes všechny
tři sloupce. Uvedou se km polohy začátku a konce úseků pro spolupůsobení vlaku na zabezpečovací zařízení nebo se úseky vymezí podobně jako na trati.
1.
2.
3.
Poznámka:
Ve sloupcích 1 a 3 se uvede umístění návěstí pro elektrický provoz, případně omezující podmínky podle směru jízdy.
Údaje ve sloupci 1 platí pro směr jízdy od začátku ke konci tratě, údaje ve sloupci 3 platí pro
směr jízdy opačný.
*) Hnací vozidlo vybavené pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centralizovaného elektrického vytápění vlakových souprav zdrojem nekompatibilním se stávajícím
zabezpečovacím zařízením.
50/63
4.
5.
6.
7.
**) Zákaz provozu centralizovaného elektrického vytápění vlakových souprav na staničních kolejích platí pro kmitočet elektrického vytápění ……….(doplní se určený kmitočet).
Ve sloupci 2 se km polohy staničení návěstí pro elektrický provoz zapisují v pořadí podle staničení (plynule vzestupně nebo sestupně nikoliv na přeskáčku!
Proudové systémy jsou na bílých deskách vyznačeny následujícími symboly:
a) 50 - střídavý proud o frekvenci 50 Hz;
b) 22 - střídavý proud o frekvenci 22 Hz;
c) 16 - střídavý proud o frekvenci 16 2/3 Hz;
d) = - stejnosměrný proud.
Zákaz vytápění vlakových souprav na staniční koleji, se uvede v řádku přes všechny tři sloupce.
Článek 13
Neobsazen
Obrázek 13 - Neobsazen
Článek 14
Tabulka 10 – Přehled železničních tunelů se zvýšeným nebo vysokým požárním
nebezpečím a tunelů s délkou nad 350 metrů, jejich zabezpečovací prvky
Trať 301A
TTP
Přehled železničních tunelů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a tunelů s délkou
nad 350 metrů, jejich zabezpečovací prvky
Začátek trati: (Čadca ŽSR) - St. hranice CZ/SK (km
Konec trati: Bohumín (km ...,…)
...,…)
Platí pro kolej:
ID tunelu
Začleněn do kategorie činností:
se zvýšeným požárním nebezpečím
s vysokým požárním nebezpečím
1
Název tunelu
2
Kilometrická poloha začátku a konce tunelu
3
Mezi dopravnami
4
Délka tunelu v metrech
5
Počet kolejí
6
Úniková cesta
7
Větrání únikové cesty
8
Osvětlení únikové cesty
9
Značení únikové cesty
10
Rádiové spojení
11
Zákaz vjezdu do tunelu
12
Další bezpečnostní prvky
Obrázek 14 - Vzor tabulka 10
Vysvětlivky k tabulce 10:
14.1
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
Poznámka:
51/63
Názvy železničních dopraven nebo míst začátku a konce tratě se uvedou tučným písmem, a do
závorky za název začátku a konce tratě se uvede kurzívou a netučným písmem kilometr začátku a konce tratě.
14.1.1
Nadpis: Platí pro kolej
Platnost pro kolej se uvede následovně:
Pro jednokolejné tratě „Platí pro kolej traťovou“.
Pro spojovací nebo jinak označené koleje – jedno- až třímístné číslo koleje např. „Platí pro 93. kolej spojovací“.
Na dvou a vícekolejných tratích se uvede Platí pro kolej a doplní se číslo traťové koleje, pro kterou tabulka platí.
Poznámka:
Pokud jsou na dvou a vícekolejných tratích stavební parametry jednotlivých kolejí shodné, uvede se „Platí pro kolej 0., (1., 2.) traťovou“.
14.1.2
Identifikace
Identifikační číslo tunelu - ID
14.1.3
Začlenění do kategorie činností
1. se zvýšeným požárním nebezpečím.
2. s vysokým požárním nebezpečím.
14.2
Datová část tabulky
14.2.1
Řádek 1
uvede se název tunelu. Není-li označení tunelu používáno uvede se “bez názvu“.
14.2.2
Řádek 2
uvede se kilometrická poloha začátku a konce tunelu.
14.2.3
Řádek 3
uvedou se názvy dopraven s kolejovým rozvětvením ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D2 nebo SŽDC (ČD)
D3.
14.2.4
Řádek 5
uvede se počet kolejí v tunelu / uvede se číslo koleje („1,2, ...“).
14.2.5
Řádek 6
uvede se, zda je tunel vybaven únikovým chodníkem s rovnou zpevněnou pochozí plochou šířky minimálně 750 mm, jinak se uvede „není“.
14.2.6
Řádek 7
uvede se, zda je tunelová trouba vybavena nucenou ventilací, jinak se předpokládá přirozené větrání a
uvede se „není“.
14.2.7
Řádek 10
uvede se, zda je v tunelu funkční rádiové spojení. Uvede se druh podle údajů uvedených v tabulce č. 1.
14.2.8
Řádek 11
uvede se, zda je případný zákaz vjezdu do tunelu návěstěn technickým zařízením např. krycím návěstidlem. Jinak se uvede “nejsou“.
14.2.9
Řádek 12
uvede se, zda je tunel vybaven:
1. záchrannou chodbou (úniková štola, úniková šachta se schodištěm či výtahem, propojky do sousední
tunelové trouby) s přetlakovou ventilací nebo bez přetlakové ventilace,
2. nástupní a záchrannou plochou u portálů /uvede se plocha v m2/,
3. nezavodněným požárním vodovodem = suchovod v tunelové troubě,
4. hydrantem nadzemním – kde – u portálů,
52/63
5. hydrantem podzemním – kde – u portálů.
14.2.10 Řádky 4, 8 a 9
uvedou se požadované údaje podle předtisku.
Článek 15
Tabulka 11 - Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením
TTP
Trať 713A
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením
Začátek trati: Beroun (km …, …)
Konec trati: Plzeň (km …, …)
Řada
vozidla
úsek (km, objekt-km, objekt
Omezení
Pokyn,
číslo spisu
1
2
3
4
vjezdová rychlost 10 km/h
č.j. 58920/11OPD ze dne
14.12.2011
680
na vjezdovém (východním) zhlaví
ŽST. Plzeň v úseku od krajní vjezdové výhybky ve st. koleji č. 2 výhybka č. 117 (km 108,561), případně
ve st. koleji č.1 výhybka č. 112 (km
108,527) k začátkům nástupišť
na odjezdovém (západním) zhlaví
ŽST. Plzeň v úseku od konce nástupišť k poslední krajní odjezdové
výhybce ve st. koleji č. 2 výhybka č.
307 (km 110,111), případně ve st.
koleji č. 1 výhybka č. 308 (km
110,209)
odjezdová rychlost 10 km/h
č.j. 58920/11OPD ze dne
14.12.2011
omezena rychlost na 55
km/hod
č.j. 58920/11OPD ze dne
14.12.2011
(č.j. 612/06O14 ze dne
23.11.2006 )
Dobřichovice (včetně) - Praha Radotín (včetně)
omezena rychlost na 55
km/hod
č.j. 58920/11OPD ze dne
14.12.2011
(č.j. 612/06O14 ze dne
23.11.2006 )
km 104,400 až km 109,665
nesmí vyvíjet tažnou sílu a
používat rekuperační elektrodynamickou brzdu
Praha Radotín (včetně) – Dobřichovice (včetně)
680
380
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati
V úseku:
Traťová kolej : 2
km…... - km …...
PPD
č.12/2010
Platí rychlostníky ...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati
Mimořádně
povolena přechodnost hnacího vozidla
………
Začátek trati: …….
km …...
……..
km …….
Obrázek 15 – Vzor tabulka 11
Vysvětlivky k tabulce 11:
V tabulce jsou uvedeny schválené řady hnacích vozidel nebo jednotek, pro jejichž provoz po uvedené trati
jsou vyžadována omezení z hlediska parametrů prvků železniční infrastruktury. Pokud řada vozidel má
v Rozhodnutí drážního úřadu o schválení typu stanoven provoz pouze na určitých tratích, tak tato
řada se v tabulce 11 pro neschválenou trať neuvádí a za nasazení vozidla zodpovídá dopravce/provozovatel vozidla.
53/63
15.1
Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
15.2
Datová část tabulky
15.2.1
Sloupec 1
uvede se konkrétní řada vozidla.
15.2.2
Sloupec 2
uvede se konkrétní úsek ve stanici, mezistaniční úsek, číslo traťové koleje a km polohy bodu/objektu, kde
začíná a končí omezení.
15.2.3
Sloupec 3
podle dokumentu uvedeného ve sloupci 4, se uvedou omezující provozní podmínky odlišné od normálního provozu.
15.2.4
Sloupec 4
uvede se č.j. dokumentu nebo číslo pokynu provozovatele dráhy (PPD), ve kterém jsou uvedeny omezující provozní podmínky odlišné od normálního provozu pro dopravce/provozovatele vozidla.
Poznámka:
technický důvod může být i platnost rychlostníků, mimořádně povolená přechodnost, apod.
Článek 16
Tabulka 12 - Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky vozidel - související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, zatřídění tratě pro hnací
vozidla podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST.
TTP
Trať 706A
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky vozidel - související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, zatřídění tratě pro hnací vozidla podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých
úseků, popř. vybraných ŽST.
Začátek trati:
Konec trati:
Summerau OBB st..hr. (km …,…)
České Budějovice (km …,…)
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena
v tabulce 1j předpisu SŽDC (ČSD/ČD) D2/1.
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost v jednotlivých úsecích je uvedena v tab. 06a a 06b
(Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny).
TTZ s maMax. TTZ
ximální
Skupina
Průjezdný
Trať (úsek tratě)
s přidruženou
Poznámka
přidruženou přechodnosti
průřez
rychlostí
rychlostí
1
2
3
4
5
6
V úseku Summerau-Horní
Summerau OBB st..hr. - km 56,683
D3/80
3
Dvořiště jsou přechodné jedkm 56,683 -km 80,500
D3/85
3
noduše HV řady OBB 1063
V úseku Horní Dvořiště
km 80,500 - km 117,874
D3/100
3
GČD GB
st.hr. – České Budějovice
jsou přechodná HV řady
OBB 1116 max. rychlostí
km 117,874 -Č.Budějovice
D3/70
3
100 km.h-1, pokud není na
tratí návěstěno méně
Obrázek 16 – Vzor tabulka 12
Vysvětlivky k tabulce 12
16.1
Hlavička
54/63
X
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou) Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
Pokud není uvedeno jinak, platí tabulka pro hlavní a předjízdné staniční koleje.
16.2
Datová část tabulky
16.2.1
Sloupec 1
Trať (úsek tratě)
Trať (úsek tratě) vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Rozdělení tratě na úseky musí být ve shodě
s tabulkou č. 6a a 6b, tj. stanovenými jednotlivými úseky v hlavičce těchto tabulek, které uvádějí nejvyšší
traťovou rychlost jednotlivých úseků.
16.2.2
Sloupec 2
Maximální TTZ s přidruženou rychlostí
Maximální TTZ s přidruženou rychlostí (stanoví se dle ČSN EN 15528). Údaj přidružené rychlosti není
směrodatný pro jízdu vlaku, je nutno dodržet rychlosti uvedené v tabulkách 6a a 6b, návěstěné rychlostníky na trati.
16.2.3
Sloupec 3
TTZ s maximální přidruženou rychlostí
TTZ s maximální přidruženou rychlostí (stanoví se dle ČSN EN 15528, ale volí se nejdříve maximální přidružená rychlost a k té se stanoví příslušná TTZ – důvodem je využití max. možné rychlosti na trati, především pro osobní dopravu). Údaj přidružené rychlosti není směrodatný pro jízdu vlaku, je nutno dodržet
rychlosti uvedené v tabulkách 6a a 6b, návěstěné rychlostníky na trati.
16.2.4
Sloupec 4
Skupina přechodnosti
Skupina přechodnosti podle příčných účinků. Údaje se uvedou netučným písmem.
16.2.5
Sloupec 5
Průjezdný průřez
Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST. Vzhled průjezdného průřezu řeší zásady uvedené v ČSN 73 6320.
16.2.6
Sloupec 6
Poznámka
Důvod nebo místo lokálního omezení. (Pro konkrétní kolejové vozidlo se příp. uvede omezení vjezdu na
určité koleje z důvodu prostorové průchodnosti kolejí ve vybraných ŽST nebo částích tratí.)
Poznámka:
1.
Údaj ve sloupci 2 a 3 uvádí tzv. přechodnostní parametr trati tj. sdruženou veličinu sestávající
z TTZ a s ní spojené přidružené rychlosti. Všechny druhy kolejových vozidel jsou přechodné ve
smyslu ČSN EN 15 528, pokud účinnost přechodnostního parametru kolejového vozidla je nižší
nebo rovná účinnosti přechodnostního parametru trati. Například účinnost C3-100 zvoleného
vozidla je nižší než účinnost D4-120 trati a zvolené kolejové vozidlo je potom přechodné.
2.
Údaj ve sloupci 3 znamená, že hnací vozidla této a nižší skupiny přechodnosti smějí na daném
úseku trati jezdit a být dopravována, jestliže jsou zároveň přechodná dle údaje sloupce 2 a tabulky 1j předpisu SŽDC (ČSD/ČD) D2/1.
3.
Číslice ve sloupci 4 znamená, že hnací vozidla této a nižší skupiny přechodnosti (z hlediska
příčných účinků na svršek) smějí na daném úseku trati jezdit a být dopravována, jestliže jsou
zároveň přechodná dle údaje sloupce 2 nebo 3 a tabulky 1j předpisu SŽDC (ČSD/ČD) D2/1.
4.
Údaje do tabulky č.12 předkládají VOJ OŘ-ÚPI ke kontrole a schválení na GŘ SŽDC, na pracoviště pracovníku odpovědnému za agendu „Přechodnost tratí SŽDC, s.o.“.
5.
Pozor, označení HKV řady 753 není jednoznačné, proto je nutné uvádět další číslici, např.
753.0 753.7. Důvodem rozlišení jsou rozdílné svislé účinky HKV.
55/63
6.
Při převodu údaje o přechodnosti z hlediska příčných účinků na železniční svršek se původní
sloupce 3,4 a 5 nahradí jediným údajem (arabskou číslicí) ve sloupci 4 tabulky 12 podle následujících údajů:
Skupina přechodnosti
Největší příčná síla [ kN ]
1
Menší než 50
2
50 – 60
3
Větší než 60
Článek 17
Tabulka 13 - Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek jako NPP
Tato tabulka zůstane z technických důvodů ve formátu PDF- nekomprimovaná.
TTP
TTP XXXy
Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek jako NPP.
(nehodová jeřábová jednotka vždy pouze jednoduše /tj. 1x/, při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ)
Začátek trati:
(Čadca ŽSR) Konec trati:
St. hranice CZ/SK (km …, …)
Bohumín (km …, …)
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční
svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.
Trať (úsek tratě)
Typ NPP
1
2
……….. - …….
EDK 750;
EDK 300;
EDK 300/5
EDK 1000
Povolená
rychlost
3
Omezující podmínky
4
40/20
Jeřáb oddělte od lokomotivy dvěma
dvounápravovými vozy o max. hmotnosti
3,8 t/bm
10
přes most v km xxx,xxx
30/20
Jeřáb oddělte od lokomotivy dvěma
dvounápravovými vozy o max. hmotnosti
2,4 t/bm
10
přes most v km xxx,xxx
Obrázek 17 – Vzor tabulka 13
Vysvětlivky k tabulce 13
V tabulce jsou uvedeny podmínky pro jízdu jeřábů k likvidaci následků mimořádné události a s tím souvisejícího zajištění obnovení provozuschopnosti dráhy celostátní nebo regionální a pro návrat jeřábů zpět.
Pokud v tabulce u některého typu jeřábu není uvedena rychlost, tak v daném úseku je tento jeřáb nepřechodný a jeho jízda je tam zakázána. Výjimku pro jednotlivý případ může udělit pouze SŽDC URMIZA.
Pro ostatní případy musí být jízdy jeřábů z důvodu překročení hmotnosti na běžný metr, projednány vždy
jako mimořádná zásilka. Projednání vyřídí a podmínky dopravy stanoví SŽDC URMIZA.
17.1 Hlavička
Hlavička každé tabulky musí mít označení TTP, číslo tratě a index tratě, název tabulky, trať (úsek tratě)
vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou). Název se uvede i v případě, že tato tabulka popisuje pouze
úsek z dráhy, na kterou je vydáno úřední povolení k provozování dráhy.
17.2
Datová část tabulky
Názvy železničních dopraven s kolejovým rozvětvením, názvy ostatních dopraven a míst (pokud jej mají) se uvedou normálním písmem. Km polohy začátku a konce omezení se uvedou
56/63
tučným písmem.
17.2.1
Sloupec 1
Trať (úsek tratě)
Trať (úsek tratě) vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou).
17.2.2
Sloupec 2
Typ NPP.
17.2.3
Sloupec 3
Povolená rychlost
Zlomkem se uvede:nejvyšší rychlost přímým směrem/nejvyšší rychlost do/z odbočky.
Rychlost jízdy ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D2.
17.2.4
Sloupec 4
Omezující podmínky.
Poznámka:
1.
ad tabulka
a) Pokud nejsou data k naplnění tabulky, tabulka se zveřejní s textem tohoto znění „Netýká se
této trati“.
2.
Údaje do tabulky č.13 předkládají OJ OŘ-ÚPI v souladu s Opatřením vrchního ředitele DDC
č.59 „Systém správy přechodnostních parametrů tratí“ ke kontrole a schválení na Ř SŽDC, na
pracoviště pracovníku odpovědnému za agendu „Přechodnost tratí SŽDC,s.o.“
ČÁST TŘETÍ
SESTAVA TABULEK TRAŤOVÝCH POMĚRŮ
PROVÁDĚNÍ ZMĚN
Článek 18
Zdroje dat, jejich zpracování a ověření
18.1
Zdroje dat pro TTP
18.1.1
Ředitel stavební správy (dále jen SS) dozorující stavbu zařízení, týkající se údajů uvedených
v TTP, při všech stavbách podle Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, zajistí
nejméně 40 dní před zahájením provozu, dodání návrhu změny TTP v tabulkové podobě odborně způsobilé osobě vrcholově odpovídající u příslušné OŘ-ÚPI za správnost dat v TTP, aby mohly být jednotlivé
tabulky traťových poměrů zveřejněny jako předpokládané parametry nové stavby dráhy. (Na základě žádosti Ř SS zajistí Ř OŘ-ÚPI dodání šablony příslušné tabulky k opravě údajů).
18.1.2
Ř SS dozorující stavbu zařízení, týkající se údajů uvedených v TTP, zajistí při všech nových
stavbách dodání změn údajů o infrastruktuře (vzniklých změnami projektové dokumentace) nejméně 24
dní před datem jejich platnosti odborně způsobilé osobě vrcholově odpovídající u příslušné OŘ-ÚPI za
správnost dat v TTP, aby mohl být jednotlivými tabulkami traťových poměrů doplnění centrální soubor
TTP pro dopravce. (Na základě žádosti Ř SS zajistí Ř OŘ-ÚPI dodání příslušné tabulky k opravě údajů).
18.1.3
Ř TÚDC dozorující stavbu zařízení, týkající se údajů uvedených v TTP, při všech nových stavbách podle Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, zajistí dodání změn údajů o projektovaných změnách infrastruktury telekomunikačních zařízení nejméně 40 dní před zahájením provozu
a při všech nových stavbách dodání změn údajů o infrastruktuře telekomunikačních zařízení (vzniklých
změnami projektové dokumentace) nejméně 24 dní před datem jejich platnosti zaměstnanci vrcholově
odpovídajícímu u příslušné OŘ-ÚPI za správnost dat v TTP, aby mohl být jednotlivými tabulkami traťových poměrů doplněn centrální soubor TTP.
18.1.4
Ř OŘ-ÚPI při rekonstrukcích a změnách zařízení, týkajících se údajů uvedených v TTP, vyvolaných jakoukoliv změnou stavebně technických parametrů drah a staveb na dráze, zajistí nejméně 24
57/63
dnů předem zaslání návrhu změny TTP v tabulkové podobě zaměstnanci spravujícímu centrální soubor
TTP.
18.1.5
Zpracovatel TTP OŘ-ÚPI (OŘ-ŘP) zajistí zaslání změny tak, aby změna TTP byla zveřejněna
nejméně 21 dní před její účinností. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu termín zveřejnění dodržen, musí
zpracovatel TTP na OŘ zajistit zpravování strojvedoucích o změně stavebně technických parametrů - viz
čl. 145 a 146 předpisu SŽDC (ČD) D2, účinného od 28.12.1997.
Termíny na dodání změn jsou závazné, při jejich zkrácení budou změny uveřejněny v nejbližším pravidelném termínu změn.
18.2
Obecný postup provedení změny
18.2.1
Změny se zasílají ve formátu excel.xls
18.2.2
Pro změnu TTP zajistí Ř OJ (OŘ-ÚPI, OŘ-ÚŘP, TÚDC) zkopírování složky příslušné tratě s
platnou tabulkou z Portálu, doplnění nových a odstranění neplatných údajů. Navrhované změny se vyznačí vpravo mimo obrys tabulky, viz body č. 20.2.3, 20.2.4.
18.2.3
U nově vloženého řádku nebo při vložení nových dat se v řádku, do buňky vpravo, mimo obrys
tabulky označí změna velkým písmenem X [písmeno iks].
18.2.4
Při změně odstraněním řádku se do buňky vpravo, mimo obrys tabulky, na poslední předcházející a první následující platný řádek, vloží znak / (lomítko). Potom se řádek mezi / / odstraní.
18.2.5
V záhlaví tabulky se navrhne číslo změny. V průvodním dopise se uvede požadované datum
účinnosti změny.
18.3
Odpovědnost za změny (obecně).
18.3.1
Ř OŘ určí ve své pravomoci pověřeného zaměstnance vrcholově odpovídajícího za správnost
dat v hlavičce a datové části TTP odeslané ke zveřejnění (dále jen pověřený zaměstnanec OŘ_PI). Jména těchto pověřených zaměstnanců zašlete zaměstnanci spravujícímu centrální soubor TTP. Každá provedená změna TTP musí být Ř OŘ schválena a opatřená číslem jednacím.
18.3.2
V případě, že trať spadá do působnosti více OŘ-ÚPI, koordinuje provedení změn a odpovídá za
kompletaci dílčích změn celé tabulky pověřený zaměstnanec toho OŘ-UPI, v jehož obvodu se nachází
začátek předmětné trati. Za správnost a aktuálnost údajů u jednotlivých tabulek odpovídá pověřený zaměstnanec té organizační složky, v jejíž působnosti se konkrétní profesní oblast nachází a která provádí
příslušnou změnu.
Pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI, v jehož obvodu se nachází začátek předmětné trati, zaeviduje všechny
obdržené dílčí změny; všechny změny pro trať vydá pod jedním číslem jednacím a zašle je k doplnění
centrálního souboru TTP. (Změny se provádějí postupným zápisem do jednoho formuláře tabulky).
18.3.3
Pro zveřejnění tabulek zajistí pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI, zaslání pouze elektronické verze tabulky a
elektronické verze průvodního dopisu se stručným popisem změny a číslem jednacím určenému zaměstnanci spravujícímu centrální soubor TTP. Průvodní dopis musí být opatřen číslem jednacím.
18.3.4
TTP zpravidla vstupují v platnost vždy 1. a 15. den v měsíci. (Změna JŘ je výjimkou).
18.4
Odpovědnost za změny údajů v tabulkách a jejich zveřejnění
18.4.1
Změny a odpovědnost za obsah tabulky 06
V případě změny stavebních parametrů prvků dráhy a na dráze ve vztahu k dynamice jízdy vlaku zašle
pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI vlakovému dynamikovi – Odboru jízdního řádu (dále jen dynamikovi)
všechny změny s možným dopadem na obsah tabulky 06 k odsouhlasení. Jedná se zejména o změny
sklonových poměrů, směrových poměrů a změny rychlosti a zábrzdné vzdálenosti. Dynamik provede případnou změnu údajů rozhodných spádů a tříd sklonu a podklady odešle zpracovateli. Pověřený zaměst-
58/63
nanec OŘ-ÚPI tabulky 06 doplní a zašle je se stručným zdůvodněním změny ke zveřejnění zaměstnanci
spravujícímu centrální soubor TTP.
Dynamik je oprávněn navrhnout změnu údajů rozhodných spádů a tříd sklonu v tabulce 06 i bez předchozích požadavků pověřeného zaměstnance OŘ-ÚPI, v tomto případě zašle návrh změny pověřenému zaměstnanci OŘ-ÚPI k vydání.
V případě změny údajů v tabulce 06 zajistí pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI zaslání změny zaměstnanci
spravujícímu centrální soubor TTP ke zveřejnění.
18.4.2
Změny a odpovědnost za obsah ostatních tabulek
OŘ-ÚPI zajistí zpracování obsahu tabulek 01, 05, 06, 07, 08 a 10 a pověřený zaměstnanec TÚDC v tabulce 01 zajistí informace o umístění návěstí pro telekomunikační zařízení. Informace o druhu použitého
rádiového spojení, případně číslo použitého rádiového kanálu zajistí určený zaměstnanec GŘ SŽDC úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor automatizace a elektrotechniky (OAE).
18.4.3
Změny v umístění návěstidel
Změny v umístění návěstidel (zejména hlavních návěstidel a jejich předvěstí, změny zkrácených vzdáleností mezi návěstidly apod.) ve vztahu k dynamice jízdy vlaku zašle pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI vlakovému dynamikovi k odsouhlasení. Změny v umístění návěstidel (zejména hlavních návěstidel a jejich
předvěstí, změny zkrácených vzdáleností mezi návěstidly apod.) ve vztahu k dynamice jízdy vlaku zašle
pověřený zaměstnanec OŘ-ÚPI vlakovému dynamikovi k odsouhlasení.
OŘ-ÚPI konzultuje vlastnosti tratě s OŘ-ÚŘP, která zajistí zpracování obsahu tabulky 02.
OŘ-ÚŘP zajistí zpracování obsahu tabulky 03. OŘ-ÚŘP zajistí zpracování obsahu tabulky 03 s případným využitím podkladů dodaných pověřeným zaměstnancem OŘ-ÚPI).
OŘ-ÚPI a TÚDC (telekomunikační zařízení) zajistí zpracování obsahu tabulky 10.
GŘ SŽDC - úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor automatizace a elektrotechniky (OAE) poskytne podklady pro zpracování obsahu tabulky 04 a 11 a u zpracovatelů zajistí jejich včasné zpracování.
Po schválení pověření zaměstnanci zajistí zaslání tabulek zaměstnanci spravujícímu centrální soubor
TTP.
Ř OŘ-ÚPI zajistí zpracování obsahu tabulek 12 a 13 a jejich zaslání zaměstnanci odpovědnému za
agendu „Přechodnost tratí SŽDC, s.o.“,který je po ověření zašle zaměstnanci spravujícímu centrální soubor TTP. Data ve sloupci č. 5, tabulky 12 spravuje GŘ SŽDC – Odbor základního řízení provozu (OZÚŘP)
- skupina služeb provozovatele dráhy – URMIZA.
Poznámka:
Údaje do tabulek č.12, 13 předkládají Ř OŘ-ÚPI v souladu s Opatřením vrchního ředitele DDC č.59 „Systém správy přechodnostních parametrů tratí“ ke kontrole a schválení na SŽDC, s.o. na centrální pracoviště zaměstnanci odpovědnému za agendu „Přechodnost tratí SŽDC, s.o.“.
18.5
Zveřejnění tabulek
Elektronická adresa, na kterou se zasílají změny TTP k vložení, je [email protected]
Zaměstnanec spravující centrální soubor TTP po příjmu elektronické verze změny provede kontrolu čísla
změny a data platnosti (po dohodě se zpracovatelem může upravit datum platnosti, číslo změny a údaje
v hlavičce tabulky) provede převedení tabulky do formátu PDF a doplnění Tabulky změn. Vloží tabulky do
výměnné složky pro potřeby OŘ-ÚPI a GŘ SŽDC a ve formátu PDF na stránky Portálu provozování dráhy
do adresáře Tabulky pro dopravce.
18.6
Mimořádnosti:
18.6.1
Změna číslování tratí
V případech, kdy dochází ke změně číslování tratí, jejich dělení nebo slučování, OŘ-ÚPI zajistí ve spolupráci s OŘ-ÚŘP rozdělení nebo sloučení stávajících tabulek a zajistí zaslání upravených tabulek ke vložení na internetové stránky Portálu provozování dráhy.
59/63
18.6.2
Zveřejnění
Určený zaměstnanec spravující centrální soubor TTP po příjmu elektronické verze změny provede kontrolu údajů v záhlaví a v hlavičce tabulky a provede vložení tabulky na internetové stránky Portálu provozování dráhy a doplnění seznamu změněných tabulek do Tabulky změn.
Poznámka:
1.
Dynamik je oprávněn provést změnu údajů v tabulce 06 i bez předchozích požadavků ST.
2.
Pro zachování formátu A5 u tabulky, jejího záhlaví a číslování stran, musí navrhovatel změny
vždy pracovat s celou tabulkou (ode dne platnosti Směrnice SŽDC č. 83 s celým sešitem
v tabulkovém editoru Excel), nikoli jen s vybranými stránkami (listy Excelu).
ČÁST ČTVRTÁ
PUBLIKACE TABULEK
Článek 19
Publikace TTP a jejich změn pro uživatele
19.1
Adresář TTP je umístěn na internetových stránkách Portálu provozování dráhy na adrese:
http://provoz.szdc.cz/Portal/
19.2
V adresáři TTP je složka „Tabulky OR_ÚPI“, ve které jsou ve složkách 3XX, 5XX, 7XX uloženy
TTP v měnitelném formátu.
Přístup mají pouze určení zaměstnanci SŽDC.
19.3
V adresáři TTP je složka „Tabulky TTP pro dopravce“, ve které jsou ve složkách 3XX PDF, 5XX
PDF a 7XX PDF– uloženy TTP ve formátu PDF.
Přístup mají určení zaměstnanci uživatele a zaměstnanci SŽDC.
19.4
Změnu formátu TTP do PDF provádí zaměstnanec určený pro správu centrální souborů TTP,
který TTP uloží do adresáře PDF – „Tabulky TTP pro dopravce“.
19.5
Kromě složek 3XX, 5XX a 7XX je v adresáři TTP zveřejněna složka Tabulky platné od
dd.mm.rrrr. Tato složka obsahuje vždy tabulky pro nejbližší termín zveřejnění změn. (Současně může být
zveřejněna složka pro nejbližší následující termín zveřejnění změn).
Přepis tabulek z této složky do složek 3XX, 5XX a 7XX je prováděn v den platnosti nebo v nejbližší pracovní den po dnu platnosti termínu změn této složky.
Článek 20
Distribuce TTP a jejich změn pro uživatele
20.1
Distribuce TTP může být prováděna prostřednictvím Webové služby. Podmínky stanoví příslušný dokument.
Zaměstnanci určení ŘOJ SŽDC nebo dopravce, kteří užívají TTP, zajistí sledování změn TTP.
ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 21
Změny
21.1
Změna obsahu tabulky
Obsah tabulky č. 04 je změněn.
Údaje pro hmotnosti PMD jsou zveřejněny na Portále, hodnoty rozhodných spádů jsou přesunuty do tabulky č. 06.
60/63
V tabulce 04 budou uváděny údaje týkající se ETCS.
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Článek 22
Omezená platnost návěstí pro elektrický provoz
22.1
Ukončení používání návěsti pro elektrický provoz označené pro potřeby TTP jako VP&SS
Návěst VP&SS [umístění návěsti Vypněte proud & Stáhněte sběrač (umístěny ve stejné km poloze)] byla
zrušena a místo ní byla zavedena návěst VTO (Vypněte trakční odběr). Z tohoto důvodu není už návěst
VP&SS ve zkratkách uvedena. Do tabulky 08a budou postupně uváděny návěsti VP a VTO, které ji postupně nahradí.
Článek 23
Omezená platnost označení (B)
23.1
Změna úseků bez dirigování podle předpisu SŽDC (ČD) D3
Do doby zrušení daných úseků řízených bez dirigování je možné použít označení (B) znamenající, že
provoz v daném úseku je řízen bez dirigování. Například Lužec (B).
Článek 24
Změna formátu tabulek
24.1
Změna formátu tabulek TTP
Dnem platnosti Směrnice SŽDC č. 83 bude pokračovat přenášení dat z tabulek ve formátu WORD.doc do
tabulek ve formátu Excel.xls. Šablony tabulek budou umístěny ve složce „Šablony“.
Vždy po převodu dat celé tratě z wordu do excelu bude soubor tabulek tratě zaměněn za sešit tratě v excelu.
Proces změny formátu musí být ukončen do 1. března 2013.
Článek 25
Účinnost tabulky 3b
Tabulka 3b
Definitivní datum naplnění je 1.7.2013
Článek 26
Zrušovací ustanovení
Vydáním této Směrnice SŽDC č. 83 ruším „Opatření - Tabulky traťových poměrů“, č.j.: 61 651/2006-O11.
Dále ruším č.j. 56 540/2005-O11, část II, „Příkaz GŘ č. 2/2009 – evidence označení přejezdů v Tabulkách
traťových poměrů“ – č.j. 31 113/2009-S.
61/63
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY
Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění
pozdějších předpisů.
ČSN 73 6380
- Železniční přejezdy a přechody
ČSN 34 2650
- Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení
TNŽ 34 2620
- Elektrická železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací
zařízení
SŽDC (ČD) M 21
- Předpis pro staničení železničních tratí
SŽDC (ČD) D1
- Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy
SŽDC (ČD) D2
- Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy
SŽDC (ČD) D3
- Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
SŽDC (ČSD/ČD) D2/1 Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům
SŽDC (ČD) SR70 - Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních
míst
SŽDC S3
- Železniční svršek
ČSN EN 15528
- Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a
maximálním zatížením vozidly
Rozhodnutí Komise 2006/920/ES Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního
systému
62/63
Přílohy
Příloha č. 1 …. Tabulka změn TTP, členěná do dvou částí (podle čísel tratí a podle
data platnosti), Vzor titulního listu TTP, List záznamu o změnách
TTP.
63/63
Download

Směrnice SŽDC č. 83 Tvorba a používání Tabulek