���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
������� ��� ���������� �������� ��� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������
Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz
Podìkování
Rádi bychom na tomto místì jmenovali Vás všechny, kteøí jste nìjakým zpùsobem
pøispìli k vydání této knihy, ale nemùžeme to udìlat s klidným svìdomím. Zcela urèitì
bychom si vzpomnìli pouze na nìkteré z Vás, a i to by staèilo na mnoho stránek. Pøesto
bychom chtìli vyjádøit, že si velice vážíme Vaší pomoci, rad, inspirace, povzbuzování i kritiky. Zvláštní dík patøí našim rodinám, které s námi trpìlivì snášely útrapy bìhem nároèné práce, uèitelùm, kteøí nás vybavili dùležitými znalostmi a zkušenostmi,
konzultantùm a recenzentùm, s nimiž jsme dlouhé hodiny hledali výslednou podobu
textu, a pøedevším všem našim klientùm, se kterými jsme mohli spoleènì objevovat
terapeutické možnosti tak zázraèného daru, jakým je hudba.
Za kolektiv autorù Jiøí Kantor
I©(eStlGBikrNatšdotn9ěPi7cuk8nbá-livsáhe0ir-nz2gvee4,va7e.s-fro20zm1áe8t-u)6
Níže uvedená kapitola a podkapitoly byly realizovány za podpory
grantu Univerzity Karlovy è. 252–601:
Muzikoterapie a psychoterapie
Kreativní muzikoterapie
Vývojová muzikoterapie
Mgr. Jiøí Kantor, Mgr., Mgr. Matìj Lipský,
Mgr. Jana Weber, MT-BC a kol.
ZÁKLADY MUZIKOTERAPIE
Autorský kolektiv:
Mgr. Tomáš Procházka
PhDr. Katarína Grochalová
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400
www.grada.cz
jako svou 3705. publikaci
Odpovìdná redaktorka Alice Dudáková
Sazba a zlom Milan Vokál
Fotografie Ak. malíøka Ivana Lipská
Poèet stran 296
Vydání 1., 2009
Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s.
Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod
© Grada Publishing, a.s., 2009
Cover Photo © profimedia.cz
Recenzovali:
Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
Mgr. Jitka Pejøimovská
PhDr. Jana Procházková
Mgr., Mgr. Zdenìk Šimanovský
ISBN 978-80-247-2846-9
ISBN 978-80-247-7008-6
(tištěná verze)
(elektronická verze ve formátu )
© Grada Publishing, a.s. 2011
verze osvit 2, Thursday, 4th June, 2009
OBSAH
O AUTORECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PØEDMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. VYMEZENÍ MUZIKOTERAPIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Jiøí Kantor
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Zaøazení a pojem muzikoterapie . . . . .
Obecná východiska muzikoterapie . . . .
Povaha muzikoterapie . . . . . . . . . . .
Muzikoterapie v užším a širším významu .
Elementy a vztahy v muzikoterapii . . . .
Klasifikace muzikoterapeutických pøístupù
Charakteristika a definice muzikoterapie .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
21
22
23
24
25
26
2. MUZIKOTERAPIE A HUDEBNÍ PEDAGOGIKA . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Matìj Lipský, Jiøí Kantor
2.1
2.2
Rozdíly mezi muzikoterapií a hudební pedagogikou
Hudebnì-pedagogické inspirace pro muzikoterapii .
2.2.1 Orffùv Schulwerk . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Kodályho metoda . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Suzukiho metoda . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Dalcroseho Eurytmika . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
32
32
33
34
35
3. MUZIKOTERAPIE A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jiøí Kantor
3.1
3.2
3.3
Význam muzikoterapie u osob se specifickými potøebami . . .
Institucionální zázemí muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . .
Muzikoterapeutické modely u osob se specifickými potøebami
3.3.1 Pøíklady terapeutických situací . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
39
40
41
4. MUZIKOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Matìj Lipský
4.1
4.2
4.3
4.4
Psychodynamický pøístup v muzikoterapii . . . . . . . . . .
4.1.1 Muzikoterapie psychoanalytická . . . . . . . . . . .
4.1.2 Muzikoterapie analytická . . . . . . . . . . . . . . .
Behaviorální pøístup v muzikoterapii . . . . . . . . . . . . .
Kognitivní a kognitivnì-behaviorální pøístup v muzikoterapii
4.3.1 Muzikoterapie a transakèní analýza . . . . . . . . .
4.3.2 Muzikoterapie a racionálnì-emoèní terapie . . . . .
4.3.3 Muzikoterapie a racionálnì-behaviorální terapie . .
4.3.4 Muzikoterapie a kognitivnì-behaviorální pøístupy . .
Muzikoterapie a humanistický pøístup . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
5. MUZIKOTERAPIE A MEDICÍNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Jiøí Kantor, Jana Weber
5.1
5.2
5.3
5.4
Poèátky a vývojové tendence muzikoterapie v medicínì .
Postavení muzikoterapie v medicínì . . . . . . . . . . .
Fyzické a psychosociální potøeby . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Fyzické potøeby . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Psychosociální potøeby . . . . . . . . . . . . . .
Muzikoterapie v jednotlivých oblastech medicínské péèe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
59
60
60
61
61
62
6. CELOSTNÍ PØÍSTUP V MUZIKOTERAPII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tomáš Procházka
6.1
6.2
6.3
Vývoj pøístupu k nemoci v èase a kontext vzniku celostního pøístupu . . .
6.1.1 Systemický pøístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Radikální konstruktivismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3 Neexpertní pøístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celostní pøístup v muzikoterapii v kontextu vývoje souèasné psychoterapie
Uplatnìní celostního pøístupu v muzikoterapeutické praxi . . . . . . . . .
6.3.1 Vlastní muzikoterapeutický model . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65
65
66
68
69
71
72
7. MUZIKOTERAPIE V NÌKTERÝCH ZEMÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jiøí Kantor, Jana Weber
7.1
7.2
Mezinárodní muzikoterapeutické asociace a sdružení
7.1.1 Svìtová federace muzikoterapie . . . . . . .
7.1.2 Evropská muzikoterapeutická konfederace .
7.1.3 Evropská asociace studentù muzikoterapie .
Charakteristika muzikoterapie v nìkterých zemích . .
7.2.1 Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2 Austrálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3 Belgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.4 Èeská republika . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.5 Dánsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
76
76
77
77
78
79
80
81
84
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.2.17
7.2.18
Finsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Holandsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Itálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nìmecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Norsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Rakousko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Spojené státy americké . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Španìlsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Švédsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Švýcarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Velká Británie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
8. STRUKTURA MUZIKOTERAPIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Jiøí Kantor, Matìj Lipský, Jana Weber
8.1
8.2
8.3
Pøíprava muzikoterapeutického programu . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 Doporuèení do muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1.1 Indikace a kontraindikace . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1.2 Zamìøení muzikoterapie vzhledem k potøebám klienta
8.1.2 Vstupní diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2.1 Nìkteré pøístupy k diagnostice . . . . . . . . . . . . .
8.1.2.2 Charakteristika vstupní diagnostiky . . . . . . . . . .
8.1.3 Plánování muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.3.1 Zabezpeèení organizaèních podmínek . . . . . . . . .
8.1.3.2 Výbìr muzikoterapeutických strategií . . . . . . . . .
8.1.3.3 Upøesnìní terapeutických cílù . . . . . . . . . . . . .
8.1.3.4 Muzikoterapeutický plán . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizace terapeutického programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1 Nìkteré zpùsoby vedení terapie . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1.1 Direktivní a nedirektivní intervence . . . . . . . . . .
8.2.1.2 Kauzální a symptomatická intervence . . . . . . . . .
8.2.1.3 Intervence podpùrná a rekonstrukèní . . . . . . . . . .
8.2.2 Formy muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2.1 Individuální terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2.2 Skupinová terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2.3 Komunitní terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3 Vedení dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4 Struktura muzikoterapeutické jednotky . . . . . . . . . . . . .
8.2.5 Muzikoterapeutická místnost a její vybavení . . . . . . . . . .
Evaluace terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1 Závìreèná zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.2 Ukonèení terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
108
109
109
110
112
112
113
117
117
117
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
124
124
125
126
127
128
128
9. HUDBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Jiøí Kantor
9.1
9.2
9.3
9.4
Vymezení základní terminologie . . . . . . . . . .
9.1.1 Úrovnì hudební zkušenosti . . . . . . . .
9.1.2 Výbìr hudby pro terapii . . . . . . . . . .
Tón a hudební výrazové prostøedky . . . . . . . .
9.2.1 Barva zvuku . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2 Síla zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3 Výška tónù . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.4 Délka tónù a tempo . . . . . . . . . . . .
9.2.5 Rytmus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.6 Melodie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.7 Harmonie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teorie terapeutického pùsobení hudby . . . . . . .
9.3.1 Zpùsoby a funkce slyšení . . . . . . . . .
9.3.2 Hudba a fyziologické procesy . . . . . . .
9.3.3 Hudba a struktura . . . . . . . . . . . . .
9.3.4 Hudba jako metafora . . . . . . . . . . .
9.3.5 Hudba jako prostøedek komunikace . . .
9.3.6 Hudba a spirituální zkušenosti . . . . . .
Hudební prostøedky muzikoterapeutických technik
9.4.1 Hra na tìlo . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4.2 Hlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4.3 Hudební nástroje . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
130
131
133
134
134
135
136
137
138
139
140
142
143
144
145
146
148
149
151
151
152
155
10. MUZIKOTERAPEUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Jiøí Kantor, Katarína Grochalová
10.1 Profesionální požadavky na muzikoterapeuta
10.1.1 Odborné kompetence . . . . . . . .
10.1.2 Osobnostní kompetence a etika . . .
10.2 Osobnosti muzikoterapie v zahranièí . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
160
160
163
165
11. KLIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Jiøí Kantor
11.1 Definice zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Terapeutická zmìna – nehudební faktory . . . . . . . .
11.2.1 Vnitøní zdroje klienta v terapii . . . . . . . . .
11.2.2 Terapeutický vztah . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Specifika muzikoterapie z hlediska vìku . . . . . . . .
11.3.1 Muzikoterapie a vývoj jedince . . . . . . . . .
11.3.2 Klient z pohledu vývojové muzikoterapie . . .
11.3.3 Klient z pohledu rehabilitaèní muzikoterapie . .
11.4 Sociokulturní faktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5 Zvláštnosti muzikoterapie z hlediska specifických potøeb
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
169
171
171
173
174
175
176
177
178
179
11.5.1 Vznik specifických potøeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.5.2 Indikace muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
12. METODY A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Jiøí Kantor, Jana Weber
12.1 Hudební improvizace . . . . . . . . . . . .
12.1.1 Klasifikace improvizaèních technik .
12.2 Hudební interpretace . . . . . . . . . . . . .
12.2.1 Vokální interpretace . . . . . . . . .
12.2.2 Instrumentální interpretace . . . . .
12.2.3 Hudební produkce . . . . . . . . . .
12.3 Kompozice hudby . . . . . . . . . . . . . .
12.4 Poslech hudby . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
184
185
194
195
196
197
198
201
13. MUZIKOTERAPEUTICKÉ MODELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Jiøí Kantor, Matìj Lipský, Jana Weber, Katarína Grochalová
13.1 Kreativní a nekreativní muzikoterapeutické modely . . . .
13.1.1 Muzikoterapie kreativní . . . . . . . . . . . . . .
13.1.2 Muzikoterapie nekreativní . . . . . . . . . . . .
13.2 Charakteristika muzikoterapeutických modelù . . . . . .
13.2.1 Akcelerované uèení . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.2 Aktivní a receptivní muzikoterapie (Schwabe) . .
13.2.3 Analytická muzikoterapie (Priestley) . . . . . . .
13.2.4 Antroposofická muzikoterapie . . . . . . . . . .
13.2.5 Asthma Music (Tateno & Suzuki) . . . . . . . .
13.2.6 Experimentálnì-improvizaèní terapie (Bruscia) .
13.2.7 FMT-metoda (Hjelm) . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.8 Hudební integrativní neuroterapie (Graur) . . . .
13.2.9 Improvizaèní muzikoterapie dospìlých (Langdon)
13.2.10 Kreativní muzikoterapie (Nordoff & Robbins) . .
13.2.11 Melodicko-intonaèní terapie . . . . . . . . . . .
13.2.12 Metoda dobrého startu . . . . . . . . . . . . . .
13.2.13 Metoda kontinuálního uvìdomìní (Boxill) . . . .
13.2.14 Orffova muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . .
13.2.15 Øízená imaginace a hudba (Bonny) . . . . . . . .
13.2.16 Tomatisùv poslechový program . . . . . . . . . .
13.2.17 Vibroakustická terapie (Skille) . . . . . . . . . .
13.2.18 Vokální psychoterapie (Austin) . . . . . . . . . .
13.2.19 Volná improvizace (Alvin) . . . . . . . . . . . .
13.2.20 Vývojová muzikoterapie (Wood) . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
206
206
206
207
207
208
210
212
213
214
216
217
218
220
222
223
224
225
227
228
229
231
233
234
14. MUZIKOTERAPEUTICKÝ VÝZKUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Jiøí Kantor
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Kvantitativní výzkum . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalitativní výzkum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem
Ukázky kvantitativních a kvalitativních výzkumù . . . .
Metaanalýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specializovaná pracovištì a zdroje výzkumù . . . . . .
Muzikoterapeutický výzkum v Èeské republice . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
236
237
239
241
243
244
245
ZÁVÌR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
PØÍLOHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Pøíloha A: Klasifikace muzikoterapie (Bruscia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Bruscii, 1998).
1 Úrovnì muzikoterapeutické praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2 Oblasti muzikoterapeutické praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Pøíloha B: Zpùsoby práce v muzikoterapii (Smeijsters) . . . . . . . . . . . . . . 252
Upravil Jiøí Kantor (podle Frütel, 2005).
Pøíloha C: Modely muzikoterapie v inkluzivních edukaèních programech
(McWilliam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle McWilliam in Kern, 2004).
Pøíloha D: Zpùsoby muzikoterapeutické intervence v medicínì (Standley) . . . . 256
Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Standley, in Saperston, West, Wigram, 2000).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zpùsob: poslech hudby . . . . . . . . . . . . .
zpùsob: aktivní zapojení pøi hudbì . . . . . . .
zpùsob: hudba a poradenství . . . . . . . . . .
zpùsob: hudba pro vývojové a edukaèní zámìry
zpùsob: hudba a stimulace . . . . . . . . . . .
zpùsob: hudba a biofeedback . . . . . . . . . .
zpùsob: hudba a skupinové aktivity . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
256
257
258
259
259
260
261
Pøíloha E: Vývoj pøístupu k nemoci v èase a kontext vzniku celostního pøístupu . 262
Tomáš Procházka
Pøíloha F: Dotazník – hudební zázemí, dovednosti a preference . . . . . . . . . . 266
Jiøí Kantor
Pøíloha G: Nestrukturované vstupní ohodnocení (Ruona) . . . . . . . . . . . . . 268
Pøeložil Jiøí Kantor (podle Ruony, 2005).
Pøíloha H: Terapeutická jednotka v náhledové muzikoterapii (Hanser) . . . . . . 269
Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Hanser, 1987).
Pøíloha I: Etický kodex Evropské muzikoterapeutické konfederace . . . . . . . . 271
Pøeložili Jiøí Kantor, Jana Weber (podle pùvodního dokumentu Evropské
muzikoterapeutické konfederace, 2007).
Pøíloha J: Dynamické modely hudební zkušenosti (Bruscia) . . . . . . . . . . . . 274
Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Bruscii, 1998).
1
2
3
4
5
6
Hudba jako objektivní zkušenost . . .
Hudba jako univerzální forma energie
Hudba jako subjektivní zkušenost . .
Hudba jako kolektivní zkušenost . . .
Hudba jako estetická zkušenost . . . .
Hudba jako transpersonální zkušenost
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
274
275
275
276
277
278
SLOVNÍÈEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
REJSTØÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
/ 13
O AUTORECH
Mgr. Jiøí Kantor vystudoval speciální pedagogiku a hudební výchovu na Univerzitì
Palackého v Olomouci a dále pokraèuje vzdìláváním se v oblasti psychoterapie (výcviková komunita SUR u Jitky Vodòanské a Johana Pfeiffera). Muzikoterapii a hudebnímu vzdìlávání žákù se zdravotním postižením se vìnuje v Mateøské, Základní
a Støední škole Credo a v Mateøské škole Blanická v Olomouci. Pùsobí také v rámci
soukromé praxe. Externì vyuèuje muzikoterapii na Univerzitì Palackého v Olomouci.
Mgr. Jana Weber, MT-BC, vystudovala muzikoterapii na Molloy College, Long
Island, USA. Pod vedením Gillian Langdon zde prošla výcvikem v muzikoterapeutickém modelu „Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“. Dále studovala psychologii, hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 2007 získala diplom – diplomovaný muzikoterapeut MT-BC (Music
Therapist Board Certified) v USA. Je èlenkou AMTA – Americké muzikoterapeutické
asociace – a vìnuje se rehabilitaèní muzikoterapii na psychiatrii. Je zastøešující lektorkou postgraduálního vzdìlávání v oboru edukaèní muzikoterapie na Pedagogické
fakultì UP v Olomouci.
Mgr. Matìj Lipský, hudebník, psycholog a speciální pedagog, vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy se zamìøením na etopedii a muzikoterapii. Pracuje jako hudební supervizor v Diagnostickém ústavu sociální
péèe v Tloskovì u Neveklova, dále jako muzikoterapeut v Kojeneckém ústavu Thomayerovy nemocnice v Praze 4, na klinické logopedii v Praze 5, v Mateøské škole
Sulanského v Praze 4 a v soukromé praxi. Externì pøednáší muzikoterapii na Pedagogické fakultì UK pro studenty psychologie a speciální pedagogiky. Je organizátorem
a zastøešujícím lektorem akreditovaného postgraduálního vzdìlávání v oboru edukaèní muzikoterapie pro psychology a speciální pedagogy na Pedagogické fakultì
UK v Praze. Spravuje internetové stránky www.muzikoterapie.cz
Mgr. Tomáš Procházka je absolvent Státní konzervatoøe v Praze a oborového studia
speciální pedagogiky na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy. Z dlouhodobých
výcvikù absolvoval výcvik ve skupinové terapii SUR (Jan Kožnar), výcvik v integrované supervizi (Jan Kožnar, Marie Henková), v roce 2008 dokonèuje výcvik v rodinné
terapii psychosomatických poruch (Vladislav Chvála, Ludmila Trapková, Jan Knop).
Muzikoterapii se vìnuje od roku 1991, podle jeho metodiky vycházející z celostního
pøístupu pracuje øada pomáhajících zaøízení v Èeské republice. Je lektorem výcvikù
v muzikoterapii a od roku 1996 externím vyuèujícím na Pedagogické fakultì UK.
Dále je kvalifikovaným supervizorem Èeského institutu pro supervizi. Vedle supervizní a lektorské praxe pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut v soukromém
14
?
/
Základy muzikoterapie
zdravotnickém zaøízení Psychoterapeutické sanatorium Ondøejov v Praze 4, kde je
èlenem týmu oddìlení pro léèbu závislostí.
PhDr. Katarína Grochalová, pùvodnì absolventka hudební vìdy na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì, jako jediná v Èeské republice provádí hudební
terapii „FMT-metodou“. V letech 1999–2002 studovala hudební terapii ve Švédsku,
v hudebnì-terapeutickém institutu v Uppsale. V roce 2002 studium úspìšnì zakonèila
a získala diplom jako diplomovaný terapeut FMT. V souèasnosti – kromì privátní
praxe – pracuje jako hudební terapeut v Základní a Mateøské škole pro zrakovì postižené v Brnì. Již druhý rok spolupracuje také s psychiatrickým oddìlením lázní Jeseník. O metodì a dosažených výsledcích pøednáší na semináøích spoleèností pomáhajících dìtem se zdravotním postižením. Je èlenkou FMT-terapeutické spoleènosti ve
Švédsku – RFDM (Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter).
/ 15
PØEDMLUVA
Sál Lékaøského domu v Praze je v posledních nìkolika letech kromì jiného
i svìdkem pravidelných setkání skupiny lidí z celé republiky. Jsou v ní lékaøi, uèitelé,
sociální pracovníci a psychologové. A pøivádí je sem zájem o to, jak užívat léèivých
úèinkù hudby v terapii. Veèer se tøemi prezentacemi pak pokraèuje už neformální debatou, ve které je znát zaujetí pøítomných pro podivuhodnou schopnost hudby – vzít
èlovìka za ruku a mlèky ho vést ke koøenùm bytí, tam, kde je harmonie…
Na tìchto srazech mluvíme o metodách, vzorech a nových trendech v muzikoterapii, nìkdy o dávných obøadech s tancem u dunících bubnù… Muzikoterapie není
v Èechách novinkou. Pùsobila zde v tomto oboru øada osobností, v osmdesátých letech vydávala Sekce muzikoterapie i kvalitní èasopis Muzikoterapeutické Listy.
V naší spoleènosti si však muzikoterapie dosud hledá své místo, tak jako i jiné metody smìøující k hlubším pravdám, pøestože „pravda všech vìcí je nám už vrozena, není
tøeba za pravdou jít, protože ji máme v sobì. Staèí jen procitnout a uvìdomit si svou
pravou pøirozenou podstatu. Hudba je nástrojem, jenž to umožní…“ (Sudo, 1997).
V øadì zemí je muzikoterapie dávno oficiálnì uznávána vládou, univerzitami a vedením klinik. Dostává se jí hmotné a morální podpory. U nás je mnohdy trpìna
a uplatòuje se v této zemi èasto zvané „hudební velmoc“ nìkdy jaksi „naèerno“. Jsem
proto rád, že se objevuje na trhu tato kniha. Bere obor s úctou, jak je to ve vyspìlých
zemích obvyklé.
Autoøi jí vìnovali mnoho hodin obìtavé práce pøi výbìru materiálu, upøesòování
struktury a formulací. Hlavní èást autorského kolektivu tvoøí Jiøí Kantor, speciální
pedagog, otec myšlenky a velké èásti rukopisu, Matìj Lipský doplnil mnoho zajímavých informací ze své disertaèní práce a praktických zkušeností, a Jana Weber, která
rovnìž pøipojila svùj díl z praxe a teorie osvojené na Karlovì univerzitì v Praze, na
studiích v USA i pøi práci muzikoterapeutky. Ke spoleènému dílu byl dále pøizván
Tomáš Procházka, autor pojednání o celostním pøístupu v muzikoterapii, a Katarína
Grochalová, která pøispìla poznatky ze švédské školy FMT. Na knize tito autoøi pracovali pìt let. Po jejím vydání bude pro nì muzikoterapie urèitì dál pøedmìtem hlubokého zájmu a tématem mnoha vìcných i vzrušených debat, cílem cest… Jejich kniha
pøináší v pøehledné struktuøe cenné informace o podobách muzikoterapie v øadì zemí
Evropy, Austrálie, Ameriky Severní a Jižní. Píší o významných osobnostech oboru
a èeskou muzikoterapii zde uvádìjí do kontextu dìní ve svìtì.
Malé národy, stíhané èastìji nepøízní osudu, mají ve svém kulturním dìdictví
mnohdy krásnou hudbu. Ta jako by pro nì byla balzámem, jenž jim léèí rány. „Hudba
má sílu zachraòovat životy. Mnoha zoufalým lidem už hudba ukázala, proè dál žít…“
(Sudo, 2000). Má také sílu, která obrací na útìk vojska, a právì náš národ umìl tyto
vlastnosti hudby ve své historii docenit.
Download

Základy muzikoterapie