MOTOR DC
Pøed pøipojením motoru k regulátoru vždy provìøte velikost blokovacího proudu motoru (blokovací
proudy nìkterých motorù jsou uvedeny v tabulce viz strana è.2).
Motor pøi maximální úèinnosti odebírá proud mnohem nižší než pøi rozbìhové špièce nebo v
zablokovaném stavu (náraz auta do pøekážky, uvíznutí v blátì, zamotání vodních rostlin do lodního
šroubu atd.). Zablokování motoru a rychlé rozjezdy prudce zvýší odbìr proudu, který zpùsobí
vypínání motoru ochranami regulátoru a pøi nadmìrné velikosti mùže znièit regulátor.
Pøi nepøimìøenì silném motoru a ostrém brzdìní s rychlým nábìhem mùže dojít k poškození nebo
znièení regulátoru. Motor se pøi brzdìní chová jako dynamo a dodává proud zpìt do regulátoru,
který je schopen proud do mezních hodnot absorbovat. Nadproudy a pøepìové špièky vznikající pøi
ostrém brzdìní mùžete výraznì snížit nastavením nábìhu brzdy na více jak 0,5 sekundy.
Velikost proudu a pøepìových špièek ovlivòuje tvrdost a stav akumulátoru, prùøez silových vodièù,
kvalita konektorù, velikost provozních otáèek, použité pøevody, stav ložisek, velikost vrtule / šroubu,
stoupání vrtule / šroubu a hmotností modelu. Použijte akumulátory s malým vnitøním odporem,
velký prùøez silových vodièù, kvalitní a dostateènì dimenzované konektory. Nenapájejte regulátor
napìtím blízkém jeho maximálním hodnotám.
Motor pøipojujte k regulátoru pájením nebo použijte pouze kvalitní konektory s malým pøechodovým
odporem. Nekvalitní konektory mohou v modelu ztrácet kontakt nebo se samovolnì vysunout z
protikusu, což mùže za chodu motoru poškodit regulátor.
DC motor mùže být zdrojem pøepìových špièek, které nìkolikanásobnì pøevyšují napìtí
akumulátoru a pùsobí na øídicí prvky regulátoru, což mùže vést k destrukci výkonných obvodù
(MOSFET) regulátoru. Souèasnì zpùsobuje rušení RC pøijímaèe (snižuje jeho citlivost), zhoršuje
odezvu øízení elektromotoru a chodu servo-pohonù (cukání, chvìní).
Mechanické nebo elektrické závady motoru mohou zvyšovat úroveò rušení.
- Zneèistìné pøítlaèné kontakty (kartáèe) DC motoru: Vyèistìte kontakty a vnitøek motoru.
- Opotøebené pøítlaèné kontakty (kartáèe) DC motoru: Vymìòte kontakty za nové a zajeïte je (cca.
5 hodin bìžného provozu bez zátìže) pøipojením motoru pøímo k akumulátoru (bez regulátoru).
- Neèistotami v motoru. Vyèistìte pravidelnì motor a promažte ložiska.
- Nevyvážený motor: Nepoužívejte nekvalitní nebo èásteènì mechanicky poškozené motory!
Odstraòte chvìní rotujících èástí.
- Nevyváženou vrtulí: Vymìòte nebo vyvažte vrtuli.
Odrušte motor keramickými kondenzátory s kapacitami 10nF /
100V / X7R a bipolárním transilem pro potlaèení pøepìových
špièek (Pozor: Transilem nelze potlaèit pøepìové špièky
vznikající pøi brzdìní nepøimìøenì silného motoru. Brzdìní
nepøimìøenì silného motoru zpùsobí znièení regulátoru).
U keramických kondenzátorù a bipolárního transilu nezáleží na
polaritì.
Keramické kondenzátory
Transil
Pokraèování na další stranì
2014
www.dsys.cz
rev.: E-0-01
Strana: 1/2
Tabulka odebíraného proudu rùzných typù DC motorù
Motor
Speed 280
Speed 300
Speed 400 Race
Speed 400
Speed 400 Plus
Speed 400
Speed 400 Plus
Speed 480
Speed 480 Race
Speed 480 BB Race
Speed 500
Speed 500 ECO-Race
Speed 500 Race
Speed 500 BB Race VS
Speed 500 BB ON Road Race
Speed 500 BB Buggy Race 2WD
Speed 500 SP
Speed 500 SP Race
Speed 500 E
Speed 600 ECO
Speed 600
Speed 600 Race
Speed 600 BB SP
Speed 600
Speed 600 Race
Speed 600 BB SP
Speed 600
Speed 600 BB SP
Speed 650 BB Race
Speed 600 BB Turbo
Speed 600 BB Turbo
Speed 700 BB Turbo
Speed 700 BBTurbo Neodym
Speed 700 Race
Speed 700 BB Turbo
Speed 720 BB Torque
Speed 820 BB Turbo Race
Speed 900 BB Torque
CARSON, model sport POISON Truck
SATURN, high perf. 35T, hpi.racing
MABUCHI, motor rs-540SH, TDO58Z23
RC4WD, crawler motor, 80Turn
RALLY, MONTECARLO, The rally leg. speed
HIMOTO, Rc540
NOVAK, 55T, TERRA Clav, T1Z, 10412
Himoto, 70T high Torque
Novak, Fivtyfive 55T-20z
Novak, high torque expert 45T
Robitronic, Rock Crawler No: R03100, 55T
Axial, racing 55T, Ax24007
27SINGLE BLACK rebuildable team corally
AXIAL, 27T
AXIAL, 55T
RC4WD, 55Turn Crawler
Maverick, mm-21 high torque electric
Saturn 35T
Saturn 27T
Robbe power, 755/40
nom. napìtí
[U]
6
6
4,8
6
6
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
8,4
8,4
12
7,2
7,2
7,2
7,2
8,4
8,4
8,4
9,6
9,6
9,6
12
14
8,4
9,6
9,6
12
12
20
12
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,4
7,4
7,7
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
12
otáèky proud bez proud pøi max. blokovací délka
[1/min] zátìže [A] úèinnosti [A] proud [A] [mm]
14000
0,3
1,6
6,8
30,5
29000
0,7
5
28
30,8
22000
1
7
40
37,8
18000
0,7
4
25
37,8
18000
0,7
4
25
37,8
16400
0,5
3,3
21
37,8
16400
0,5
3,3
21
37,8
17000
1,1
5
31
47,3
22300
2,0
11
58
47,3
27000
1,6
8,5
60
47,3
17600
1,5
9
59
50
21000
1,5
18
90
57
21200
2
14
96
50
24500
1,6
17
112
50
27000
2,7
9
110
52
34000
4,2
18
190
52
17000
1
7
44
50
32000
3,5
18
85
50
12000
0,4
2
10
50
11000
1
7,5
50
57
18200
2
12
85
57
22635
2,4
18
130
57
21200
1,8
13
90
57
15500
1,8
11
70
57
21000
2,2
12
90
57
17000
1,2
10
88
57
14500
1
7
58
57
14300
0,8
6,6
55
57
19665
1,6
12
89
65
17200
1
7
40
57
14500
0,9
5
33
57
14700
2,5
15
75
67
15750
2,2
16
117
66
19000
3,3
18
90
66
11600
2
13
43
67
4100
0,8
3
14
72
24000
2,5
21
166
68
6500
1,1
8
54
85
7080
0,4
19
50
13500
1
65
50
16900
1,3
78
50
6110
0,4
13
50
19200
1,8
91
50
3,8
>110 50
8260
0,6
33
50
0,6
18
50
0,8
40
50
1,2
38
50
0,9
32
50
0,9
32
50
1,8
32
50
1,4
84
50
0,6
37
50
0,5
31
50
0,9
49
32
0,8
51
50
0,9
58
50
0,9
25
prùmìr hmotnost
[mm]
[g]
23,8
42
24,4
50
27,7
73
27,7
73
27,7
90
27,7
73
27,7
90
29,3
105
29,3
105
29,3
105
35,8
162
36
175
38,5
164
35,8
166
36
170
36
174
35,7
160
35,7
173
35,8
173
37
220
35,8
195
37,5
235
35,7
194
37
220
36
195
36
205
35,8
195
35,7
194
38
258
37
220
37
220
44
350
45
353
44,5
362
44
350
44,5
380
48
450
51,5
645
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
25
36
36
Nìkterá data èerpána z tabulky motorù: http://www.mo-na-ko.net/ruzne-SPEED.htm
Shlédnìte také další soubory na www.dsys.cz / Ke stažení / Praktické rady a tipy
2014
www.dsys.cz
rev.: E-0-01
Strana: 2/2
Download

Motor dc.pdf