Generátory
pro malé vodní elektrárny
TEM
Elektrické stroje
Vyspìlé øešení
pro využití nejèistší energie
Renomovaný výrobce generátorù
pro malé vodní elektrárny
s celosvìtovou pùsobností
Elektrické pohony
TEC
TEM
TED
Elektrické stroje
Elektrické komponenty
Kompetence ve výrobě elektrických točivých strojů
pro vodní energetiku
Dodávky kvalitních elektrických točivých strojů pro obnovitelné i tradiční energetické zdroje
se spolehlivým servisem.
Konstrukční a výrobní tradice, mezinárodní zkušenosti
s dodávkami pro významné světové energetické společnosti.
Ověřená technická řešení
Rozsáhlé portfolio standardizovaných typů synchronních a asynchronních generátorů
i zakázková výroba pro řešení na míru plně dle specifických potřeb zadavatele.
Odbornost a profesionalita
sehraného týmu založená na kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců i péči věnované
pracovním podmínkám.
Kvalita je samozřejmostí
ISO 9001 + ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 3834–2, EN 15085–2, DIN 18800–7, ČD V95, zkušební
metody, audity a investice do přesných měřicích prostředků. Řízení kvality konstrukce a výroby
dle EN norem, testování dle ISO EN 60034 doplňuje proces integrace norem CSA a NEMA–UL.
Trvalé zlepšování
firemních procesů aplikací 5S, VSM, TPM, SMED a dalších nejmodernějších metod zaručuje
efektivní využívání zdrojů a eliminaci plýtvání.
Synergie
Kombinace autonomie a spolupráce v rámci produktově členěné divizní struktury společnosti.
Rozsáhlý strojní park a veškeré technologie pod jednou střechou.
TES VSETÍN s.r.o. | [email protected] | +420 571 812 111 | +420 571 812 203
w w w.tes.cz
TEM
Elektrické stroje
„Established in 1919”
Dlouholetá produkce generátorů pro vodní energetiku se odráží
ve zralosti a zkušenosti výrobce.
Inovace ve všech oblastech činností, od vývoje samotného výrobku
přes procesy až po znalosti a vědomosti zaměstnanců jsou zárukou
vyspělých řešení.
Elektrické stroje, pohony a komponenty realizované ve vsetínském
areálu o rozloze 100 000 m 2 s rozsáhlým výrobním parkem a téměř
800 zaměstnanci přináší uspokojení partnerům všech světadílů.
1919–1945
1945–1995
1995–2011
od 2012
Elektrotechnická
továrna Josef Sousedík
MEZ Vsetín
TES Vsetín
a Mezservis
TES Vsetín
TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111 | +420 571 812 203
„Partnerem na cestì od idey
k vlastním kilowattùm”
A
A
A
A
3D
A
3D
3D
3D
3D
Vysoká účinnost a efektivita v dlouhodobém horizontu
Dlouholetá
životnost a spolehlivost zařízení
S
Vysoký
technický standard
S
Snadný
přístup k dílům vyžadujícím kontrolu a údržbu
S
Technická
asistence od projekční fáze až po dohled při provozu
S
S
• Technická spolupráce v celém průběhu projektu
• Konstrukční řešení na míru – přizpůsobení připojovacích rozměrů
i jiných technických parametrů
• Doprava
• Instalace, uvedení do provozu, asistence při přejímkách
• Záruční a pozáruční servis
• LifeProtect – prevence prostřednictvím monitorování provozu stroje
w w w.tes.cz
TEM
Elektrické stroje
Generátory pro malé vodní elektrárny
Generátory jsou výsledkem dlouhodobé
optimalizace elektromagnetického obvodu
a konstrukčního provedení dle požadavků
zákazníků z oblasti vodní energetiky.
Portfolio výrobků s vlastním designem
zahrnuje vysoce účinné synchronní
bezkartáčové generátory do 30 000 kVA
a asynchronní generátory do 1 500 kW.
Množství variant provedení a příslušenství
umožňuje plnění veškerých individuálních
požadavků zákazníků. Výhradní používání
vysoce kvalitních materiálů a komponent
i robustní konstrukce zařízení předurčuje
jeho dlouholetou životnost.
Významná pozornost věnovaná vlastnímu
výzkumu a vývoji směřuje k nadčasovému
řešení vysoké spolehlivosti a efektivity.
Průběžná optimalizace
elektromagnetických návrhů
i projekčního software a kombinace
modulárního designu s přizpůsobením
vlastností produktu konkrétní lokalitě
přináší zvyšování hodnoty pro zákazníka
v podobě: zvyšování účinnosti
prodloužení životnosti
zlepšování poměru výkon|cena
zkracování dodacích lhůt.
R&D
TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111 | +420 571 812 203
[kVA]
Výkonový rozsah synchronních generátorù TES
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
Kompetence TES
pro aplikace vodní energetiky
5 000
0
1 500
600
300
150
200
120
100 [min-1]
Synchronní generátory
Výkonový rozsah: 200 – 30 000 kVA
Nominální otáčky: 100 – 1 500 min-1
Frekvence:
Tvary:
Krytí:
Chlazení:
Přetížitelnost:
Hlučnost:
50 nebo 60 Hz
horizontální i vertikální
IP 23 – IP 56
vzduch, voda
otáčková nebo proudová dle zadání
podle EN 60034–9, konstrukce
umožňuje instalace v blízkosti obydlí
Vibrace: chvění podle EN 60034–14
Ložiska: dimenzování ložiskových uzlů
dle požadavků zákazníka
Napětí: 400 – 13 800 V
Výkonový rozsah: 200 – 1 500 kW
Nominální otáčky: 250 – 1 500 min-1
Napětí: 400 – 6 600 V
Asynchronní generátory
Pøíklad typového znaèení generátorù TES:
GS
00450
V
0375
MV
Typ stroje:
GS - Synchronní generátor
GA - Asynchronní generátor
GP - Generátor
s permanentními magnety
Výkon [kVA, kW]
Tvar:
H = horizontální
V = vertikální
Otáčky [min-1]
Napětí:
LV = nízké napětí (do 999 V)
MV = střední napětí
(1000 - 9 999 V)
HV = vysoké napětí (od 10 000 V)
w w w.tes.cz
B
TEM
Elektrické stroje
Konstrukèní provedení
Magnetický obvod
Oboustranně izolované dynamoplechy s nízkými hysterezními ztrátami uložené
v kostře statoru, dle velikosti stroje kruhové nebo jho skládané ze segmentů.
Magnetický obvod rotoru složený z dynamoplechů nebo ocelových plechů stažených
v paket upevněný na hřídeli.
B
Stator
Kostra statoru svařena z plechů a profilů s vloženým statorovým paketem z dynamových
plechů zajištěným stahovacími kruhy. K plášti přivařeny patky s výškou a roztečí dle potřeb
zákazníka. Mechanické provedení zajišťuje dostatečnou tuhost a mechanickou odolnost.
35.8
Rotor
Paket rotoru s vestavěnou tlumicí klecí pro zajištění optimálních elektrických vlastností
je s rotorem budiče, rotujícím usměrňovačem a případně i ventilátorem upevněn na hřídeli.
V základním provedení konce hřídele válcové s drážkou a perem, speciální provedení
dle potřeby s uzpůsobením pro montáž setrvačníku či brzdy. Hřídele plné nebo vrtané
dle typu turbíny. Rotor je dynamicky vyvážen s perem, s půlperem nebo bez pera.
Rotor tzv. hladký nebo rotor s vyniklými póly dle elektrického provedení stroje.
8
B
35.8
Vinutí a izolační systém
Drátové nebo profilové cívky z kvalitní mědi.
Vinutí je mechanicky zpevněno klíny, bandážemi a impregnantem.
Vinutí rotoru je zároveň dimenzováno na zvýšené otáčky.
B
35.8
Ložiska a mazání
Volba druhu, typu a velikosti ložiska dle ověřených výpočtů a v úzké spolupráci s jejich
dodavateli. Aplikace valivých nebo kluzných ložisek předních světových výrobců, mazacích
a chladicích agregátů vyvinutých pro hydro generátory. Valivá ložiska jsou mazána tukem nebo
olejem, kluzná ložiska interním olejem nebo olejem vháněným externím lubrikačním agregátem.
TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111 | +420 571 812 203
35.8
B
Chlazení
IC 01 – vlastní chlazení, ventilátor na hřídeli, IC 06 – cizí chlazení, nezávislý ventilátor,
IC 21 – ventilátor na hřídeli, odvod vzduchu potrubím, IC 26 – nezávislý ventilátor,
odvod vzduchu potrubím, IC 81W - výměník voda-vzduch, ventilátor na hřídeli,
IC 86W - výměník voda-vzduch, nezávislý ventilátor.
Impregnace
Vakuo–tlaková impregnace epoxidovou pryskyřicí UL2002T
v moderním zařízení v tepelné třídě H,
popřípadě technologie Resin Rich.
B
35.8
Svorkovnice
B
B
B
35.8
35.8
Snadný přístup ke svorkám prostřednictvím prostorné svorkovnice
umístěné nahoře či na boku kostry.
Směr vyvedení kabelových průchodek dle potřeb zákazníka.
Svorkovnice obsahuje hlavní připojovací svorky, svorky pro čidla,
regulaci a měření, regulátory a ostatní potřebné přístroje.
Možnost pomocné svorkovnice pro přístroje.
35.8
Buzení
35.8
Budicí vinutí bezkartáčového budiče přímo napájeno regulátorem. Výkon vytvořený
ve třífázovém rotorovém vinutí budiče se usměrňuje 6pulsním můstkovým usměrňovačem
a napájí rotorové vinutí generátoru.
Regulace
Analogové i digitální regulátory cos phi / regulátory napětí. Obvod pro vypnutí při přebuzení
s inverzní časovou charakteristikou, obvod pro samonabuzení, 1 nebo 3fázové měření a napájení
z výstupu generátoru. Paralelní kompenzace a vstup příslušenství umožňující slučitelnost např.
s regulátory účiníku/jalového výkonu nebo omezovači buzení.
w w w.tes.cz
TEM
Elektrické stroje
Široká variabilita dodávaného příslušenství
uspokojí nejnáročnější potřeby provedení
i požadavky obsluhy stroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlídání teploty vinutí, ložisek, oleje
Měření otáček
Hlídání chvění
Klidové vyhřívání
Převodníky ke snímačům
Měřicí transformátory proudu, napětí
Automatické domazávání ložisek
Zařízení pro přesun z horizontální do vertikální pozice
(bez použití 2 jeřábů)
• Setrvačníky
• Filtry vstupního a výstupního chladicího vzduchu
• LifeProtect - zařízení určené ke vzdálenému sledování
hodnot generátoru, diagnostice provozu a plánování
prevenčních servisních zásahů
Pøíslušenství generátoru
TES VSETÍN s.r.o., Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, Česká republika | [email protected] | +420 571 812 111 | +420 571 812 203
Servis
Komplex služeb k dlouhodobé maximalizaci využití zařízení.
Zkušený tým servisních techniků je připraven být oporou
v kterékoli fázi realizovaného projektu:
•
•
•
•
•
•
Instalace zařízení a uvedení do provozu
Zajištění péče v průběhu životnosti stroje
Záruční i pozáruční servis
Dodávky a montáž náhradních dílů
Opravy generátorů
Poradenství a diagnostika výrobků jiných dodavatelů
w w w.tes.cz
Na základě 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zařízení aspiruje TES na pozici
celosvětově preferovaného partnera v oblasti na míru šitých točivých elektrických strojů,
pohonů a jejich komponentů.
Vodní
energetika
GERMANY
POLAND
PRAHA
OSTRAVA
VSETÍN
BRNO
ZLÍN
SLOVAKIA
AUSTRIA
VIENNA
TES VSETÍN s.r.o.
Jiráskova 691
755 01 Vsetín
Česká republika
[email protected] | +420 571 812 111 | +420 571 812 203
w w w.tes.cz
Download

Katalog Hydro - TES VSETÍN, sro