Kontrolní systémy
Dodatečný návod k obsluze
1070.81/6-64 G3
Kontrolní systémy k dodržení nevýbušnosti pro
bezucpávková čerpadla
Secochem-Ex (SCX)
Secochem-Ex K (SCX-K)
Magnochem (MAC)
Výrobní č.:
______________________________
Konstrukční řada:
______________________________
Kontrolnĺ systémy
Obsah
Strana
Strana
1
Všeobecně . . . .
4
5.2.1
4
2
Bezpečnost
2.1
Označování pokynů v provozním
předpisu
4
2.2
Kvalifikace a školení pracovníků
4
2.3
Nebezpečí při nedodržení
bezpečnostních předpisů
4
2.4
Vĕdomĕ bezpečná práce
4
2.5
Bezpečnostní předpisy pro provozovatele
/ obsluhu
4
2.6
Bezpečnostní předpisy pro obslužné,
kontrolní a montážní práce
4
2.7
Svévolná přestavba a výroba náhradních
dílů
4
2.8
Nedovolené zpusoby provozování
5
3
Doprava / skladování
5
3.1
Doprava
5
3.2
Skladování
5
4
Kontrola teploty --- Sensorik
5
4.1
Kontrola teploty pomocí termistoru (PTC)
⇒ typy SCX / SCX-K
5
4.1.1
Termistor (PTC)
5
4.1.2
Oznacení při zabudovaném termistoru
5
4.2
Kontrola teploty rotorového prostoru
pomocí odporového teploměru Pt 100
⇒ Typy SCX / SCX-K / MAC
5
4.2.1
Odporový teplomĕr Pt 100
5
4.3
Pt 100 pro SCX
5
4.3.1
Montaž do čerpadla (Pt 100) SCX
6
4.4
Odporový teplomìr Pt 100 pro zařízení
SCX-K s pružným mìřicím hrotem
6
4.4.1
Montaž do čerpadla SCX-K
6
4.5
Pt 100 pro MAC
6
4.5.1
Montaž do čerpadla (Pt 100) MAC
7
4.6
Kontrola teploty membrány pomocí
termočlánku (1 kusy) ⇒ typ MAC
7
4.6.1
Montaž do čerpadla (termočlánku) MAC
7
4.6.2
Pokyny pro montáž / demontáž
7
4.6.3
Termočlánek pro MAC
7
5
Kontrola teploty - Vyhodnoceni
7
5.1
Vyhodnoceni PTC---termistoru
7
5.1.1
Vypinaci p.istroj PTC
7
5.1.2
Indikator zařizeni / chybove hlášeni PTC
8
5.2
Vyhodnocenĺ Pt 100
8
2
Elektrické připojení Pt 100
8
5.2.2
Bariéra
9
5.2.3
Technické údaje Z954
9
5.2.4
Spinač meznĺch hodnot
9
5.2.5
Technické údaje CF1M
9
5.2.6
Nastavení mezní hodnoty
10
5.2.7
Hlášení přístroje / chybové hlášení CF1M
10
5.2.8
Hlášení přístroje / chybové hlášení
11
5.3
Vyhodnocení termoclánku MAC
12
5.3.1
Vyhodnocení v zóne bez nebezpecí
výbuchu
12
5.3.2
Vyhodnocení v zónĕ s nebezpečím
výbuchu
12
6
Kontrola stavu hladiny --- sensorik
13
6.1
Vysílač hladiny (Liquiphant)
13
6.1.1
Technická data Liquphant
13
6.1.2
Přednastavení Liquiphantu M z výrobního
závodu
13
6.2
Montáž vysílače hladiny
13
6.2.1
Uspořádání 1, Rotorový prostor je
propojen s hydraulikou (typ SCX / MAC)
13
6.2.2
Uspořádání 2, Rotorový prostor je
oddĕlen od prostoru hydrauliky (typy s
prívodem kapaliny z cizího zdroje (F) /
chladic (SCX-K))
14
6.3
Kontrola stavu hladiny – vyhodnocení
15
6.3.1
Odpojovací zesilovač
15
6.3.2
Technická data FTL325N
15
6.3.3
Přednastavení z výroby FTL325N
16
6.3.4
Hlášení přístroje / chybové hlášení
FTL325N
16
7
Návrh zapojení (proudové schéma)
17
7.1
Kontrolní koncept Ia: ⇒ SCX / SCX-K /
MAC
17
7.2
Kontrolní koncept Ib: ⇒ SCX / SCX-K
17
7.3
Kontrolní koncept II: ⇒ SCX / SCX-K
18
7.4
Kontrolní koncept termočlánek: ⇒ MAC
18
Kontrolnĺ systémy
Abecední seznam pojmů
Bod
Strana
Bariéra
5.2.2
9
Bezpečnost
2
4
Bod
Strana
Pokyny pro montáž / demontáž
4.6.2
7
Pt 100 pro MAC
4.5
6
Pt 100 pro SCX
4.3
5
Odporový teplomìr Pt 100 pro zařízení
SCX-K s pružným mìřicím hrotem
4.4
6
6.1.2
13
Bezpečnostní předpisy pro obslužné,
kontrolní a montážní práce
2.6
4
Bezpečnostní předpisy pro provozovatele
/ obsluhu
2.5
4
Doprava
3.1
5
Přednastavení Liquiphantu M z výrobního
závodu
Doprava / skladování
3
5
Přednastavení z výroby FTL325N
6.3.3
16
Elektrické připojení Pt 100
5.2.1
8
Skladování
3.2
5
Hlášení přístroje / chybové hlášení
5.2.8
11
Spinač meznĺch hodnot
5.2.4
9
Hlášení přístroje / chybové hlášení CF1M
5.2.7
10
Hlášení přístroje / chybové hlášení
FTL325N
Svévolná přestavba a výroba náhradních
dílů
2.7
4
6.3.4
16
Technická data FTL325N
6.3.2
15
Indikator zařizeni / chybove hlášeni PTC
5.1.2
8
Technická data Liquphant
6.1.1
13
Kontrola stavu hladiny --- sensorik
6
13
Technické údaje Z954
5.2.3
9
Kontrola stavu hladiny – vyhodnocení
6.3
15
Technické údaje CF1M
5.2.5
9
Kontrola teploty --- Sensorik
4
5
Termistor (PTC)
4.1.1
5
Kontrola teploty - Vyhodnoceni
5
7
Termočlánek pro MAC
4.6.3
7
Kontrola teploty membrány pomocí
termočlánku (1 kusy) ⇒ typ MAC
4.6
7
Uspořádání 1, Rotorový prostor je
propojen s hydraulikou (typ SCX / MAC)
6.2.1
13
Kontrola teploty pomocí termistoru (PTC)
⇒ typy SCX / SCX-K
4.1
5
Kontrola teploty rotorového prostoru
pomocí odporového teploměru Pt 100
⇒ Typy SCX / SCX-K / MAC
4.2
5
Kontrolní koncept Ia: ⇒ SCX / SCX-K /
MAC
7.1
17
Kontrolní koncept Ib: ⇒ SCX / SCX-K
7.2
17
Kontrolní koncept II: ⇒ SCX / SCX-K
7.3
18
Kontrolní koncept termočlánek: ⇒ MAC
7.4
18
Kvalifikace a školení pracovníků
2.2
4
Montaž do čerpadla (Pt 100) MAC
4.5.1
7
Montaž do čerpadla (Pt 100) SCX
4.3.1
6
Montaž do čerpadla (termočlánku) MAC
4.6.1
7
Montaž do čerpadla SCX-K
4.4.1
6
Montáž vysílače hladiny
6.2
13
Nastavení mezní hodnoty
5.2.6
10
Návrh zapojení (proudové schéma)
7
17
Nebezpečí při nedodržení
bezpečnostních předpisů
2.3
4
Nedovolené zpusoby provozování
2.8
5
Odpojovací zesilovač
6.3.1
15
Odporový teplomĕr Pt 100
4.2.1
5
Oznacení při zabudovaném termistoru
4.1.2
5
Označování pokynů v provozním
předpisu
2.1
4
Uspořádání 2, Rotorový prostor je
oddĕlen od prostoru hydrauliky (typy s
prívodem kapaliny z cizího zdroje (F) /
chladic (SCX-K))
6.2.2
14
Vĕdomĕ bezpečná práce
2.4
4
Vyhodnoceni PTC---termistoru
5.1
7
Vyhodnocení termoclánku MAC
5.3
12
Vyhodnocení v zóne bez nebezpecí
výbuchu
5.3.1
12
Vyhodnocení v zónĕ s nebezpečím
výbuchu
5.3.2
12
Vyhodnocenĺ Pt 100
5.2
8
Vypinaci p.istroj PTC
5.1.1
7
Vysílač hladiny (Liquiphant)
6.1
13
Všeobecně . . . .
1
4
3
Kontrolnĺ systémy
Všeobecně
1
2.2
Pro bezpečný provoz bezucpávkových čerpadel v oblastech s
nebezpečím výbuchu je nutné s ohledem na ochranu proti
výbuchu podle prohlášení o shodě popř. certifikátu typu
respektovat zvláště tyto pokyny označené symbolem
.
Tento provozní předpis platí
bezucpávkových čerpadel:
pro
následující
typy
Kvalifikace a školení pracovníků
Osoby pro obsluhu, údržbu, kontrolu a montáž musí mít pro tyto
práce odpovídající kvalifikaci.
Okruh odpovĕdnosti, příslušnost a dohled/péče nad pracovníky
musí být provozovatelem přesnĕ stanoveny. Pokud nemají
přacovníci potřebné požadované znalosti, je třeba, aby byli
poučeni a vyškoleni. To může být, pokud je to nutné, provedeno
výrobcem/dodavatelem na objednávku provozovatele stroje.
Dále musí provozovatel zajistit, aby pracovníci zcela porozumĕli
obsahu provozního předpisu.
Typ
Popis
Zkrácené
označení
2.3
Secochem-Ex
Čerpadlo s obtékaným
motorem (SMP)
SCX
Secochem-Ex K
Čerpadlo s obtékaným
motorem s externím
chladičem
SCX-K
Magnochem
Čerpadlo s magnetickou
spojkou
MAC
Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek jak
ohrožení osob, tak také životního prostředí a zařízení.
Nedodržení bezpečnostních pokynů vede ke ztrátĕ jakýchkoliv
nároků na náhradu škody.
Porušení bezpečnostních předpisů může způsobit například
následující nebezpečí :
- ohrožení osob elektrickými, mechanickými a chemickými
vlivy
- nebezpečí pro životní prostředí únikem nebezpečných látek
- selhání důležitých funkcí stroje/zařízení
- selhání předepsaných metod pro kontrolu
2
Bezpečnost
Tento provozní předpis obsahuje základní pokyny, kterých je
třeba dbát při montáži, provozu a údržbě. Proto je
bezpodmínečně nutné, aby tento předpis přečetli před
zahájením montáže a uvedením do provozu montéři a příslušný
odborný personál/provozovatel a aby tento předpis byl rovnež
trvale k dispozici v místě použití stroje.
Je nutné dodržovat nejenom tyto, v kapitole Bezpečnost
uvedené, všeobecné bezpečnostní pokyny, ale také zvláštní
bezpečnostní pokyny, obsažené v ostatních kapitolách.
Při pracích na čerpacím agregátu je nutné respektovat pokyny
příslušného provozního předpisu.
2.1
Označování pokynů v provozním
předpisu
Bezpečnostní upozornění uvedené v tomto návodu k obsluze,
jejichž nedodržování může způsobit ohrožení osob, jsou zvlášť
označena symbolem
všeobecné místo ohrožení podle DIN 4844 --- W 9,
při výstraze před elektrickým napětím
bezpečnostní značkou podle DIN 4844 --- W 8,
a se zřetelem na ochranu před výbuchem pomocí.
Při bezpečnostních pokynech, jejichž nedodržení může
zapříčinit ohrožení strojů a jejich funkčnost, je uvedené slovo:
Pozor
4
Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních
předpisů
2.4
Vĕdomĕ bezpečná práce
Je potřebné dodržovat v tomto provozním předpisu uvedené
bezpečnostní pokyny, současnĕ platné národní bezpečnostní
předpisy a také případné vlastní pracovní, provozní a
bezpečnostní předpisy provozovatele.
Při použití agregátu v prostředí s nebezpečím výbuchu
je třeba obzvlášť respektovat odstavce v tomto
provozním předpisu označené značkou Ex.
2.5
Bezpečnostní předpisy pro provozovatele /
obsluhu
Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti
viz zvláštní národní předpisy a předpisy místních rozvodných
energetických závodů).
2.6
Bezpečnostní předpisy pro obslužné,
kontrolní a montážní práce
Provozovatel se musí starat o to, aby byly všechny obslužné,
kontrolní a montážní práce provádĕny autorizovanými a
kvalifikovanými odbornými pracovníky, kteří byli dostatečnĕ
seznámeni s provozními předpisy jejich důkladným studiem.
Zásadnĕ lze práce na přístroji provádĕt jen ve stavu bez
napĕtí.
Bezprostřednĕ po ukončení prací musí být všechna
bezpečnostní a ochranná zařízení zase namontována,
příp. uvedena do činnosti.
2.7
Svévolná přestavba a výroba náhradních
dílů
Přestavba nebo zmĕny jsou přípustné jen po dohodĕ s
výrobcem. Originální náhradní díly a výrobcem schválené
příslušenství zajišťují bezpečnost.
Kontrolnĺ systémy
Důraznĕ se poukazuje na to, že výrobcem
nedodané náhradní díly, popř. autorizované
díly příslušenství také nejsou výrobcem kontrolovány a
uvolnĕny. Montáž a/nebo použití takových výrobků může proto
negativnĕ zmĕnit dané vlastnosti přístroje. Za škody vzniklé
použitím jiných, nepůvodních dílů a neautorizovaného
příslušenství výrobce neručí!
Pozor
2.8
Nedovolené zpusoby provozování
Bezpečnost provozu dodaného přístroje je zajištĕna jen při
použití, které odpovídá jeho účelu.
Mezní hodnoty uvedené v bodech „Technická data“,
popř. na typovém štítku nesmí být v žádném případĕ
překročeny.
3
Doprava / skladování
3.1
Doprava
Doprava přístrojů musí být provádĕna odbornĕ. U přístrojů bylo
před odesláním kontrolováno dodržení všech udaných dat.
Proto by se mĕly přístroje nacházet při příjmu v elektricky a
mechanicky bezvadném stavu. Abyste se o tom přesvĕdčili,
doporučujeme při převzetí zkontrolovat, zda nebyly přístroje při
dopravĕ poškozeny. V případĕ stížnosti je třeba s doručitelem
sepsat soupis poškození.
3.2
Skladování
Skladování musí být v suchu a bez otřesů a v originálním obalu.
Teplota okolí nesmí ležet mimo rozsah –20°C až +40°C.
4
Kontrola teploty --- Sensorik
Čerpadlo s obtékaným motorem je vypnuto při dosažení mezní
teploty pro dodržení teplotní třídy pomocí vypínacího zařízení ve
spojení s mĕřícím místem ve statorovém vinutí a/nebo mĕřením
teploty čerpané kapaliny. To znamená, že podle provedení musí
být hlídána teplota rotorového prostoru.
Při použití kontrolních zařízení je zajištĕno, že tato zařízení jsou
provedena podle smĕrnice 94/9/EG, příloha II, odstavec 1.5.5 a
EN 1127---1. Ta, která jsou popsána v následujících kontrolních
zařízeních, jsou provedena a schválena podle výše uvedených
norem.
Mají úspĕšnĕ vykonány funkční zkoušky vypínacích systémů v
typovém certifikátu EU s osvĕdčeními číslo PTB 99 ATEX 1133,
1134, 1135, 1142 a 1143.
4.1
Kontrola teploty pomocí termistoru (PTC)
⇒ typy SCX / SCX-K
4.1.1
Termistor (PTC)
Termistory (podle DIN 44082) jsou zabudované jako trojice
článků ve vinutí, čímž je kontrolována jednotlivĕ každá fáze.
Dodatečnĕ je u teplotní třídy T4 pro SCX zabudovaný samotný
termistor PTC (podle DIN 44081) na membránĕ. Termistory jsou
všechny zapojeny v řadĕ a propojeny s vypínacím relé PTC,
které se nachází v oblasti bez nebezpečí výbuchu. Je-li
překroèena přĺpustná teplota ve vinutí a/nebo v prostoru rotoru,
zvýší termistor PTC skokovì svùj odpor, èímž se aktivuje spínaè
a èerpadlo se odpojí od sítì.
4.1.2
Oznacení při zabudovaném termistoru
Termistory jsou zabudovány již z výroby. Na typovém štítku (viz
obr. 15) se potom nachází označení „PTC 180/ --- ---„ nebo „PTC
180/110“ popř. „PTC 180/155“ pro SCX---K. Je ---li označení
„PTC --- ---/ --- ---, není zabudován žádný termistor.
1. číslo = vinutí PTC
2. číslo = hermetická trubka PTC
4.2
Kontrola teploty rotorového prostoru
pomocí odporového teploměru Pt 100
⇒ Typy SCX / SCX-K / MAC
4.2.1
Odporový teplomĕr Pt 100
Pt 100 je odporový teplomĕr. Pracuje jako pasivní konstrukční
díl v nevýbušné oblasti. Připojení se provádí podle typu s 3--nebo 4---vodičovou technikou pomocí jiskrovĕ bezpečné
kabeláže. Pro montáž v rotorovém prostoru SCX je vybaven
ochrannou trubkou, která je k dispozici z různých materiálů. Pro
použití u SCX-K a MAC disponuje čidlo pružným hrotem sondy,
který zajišťuje definovaný dotyk na mĕřící plochu.
4.3
Pt 100 pro SCX
Technické údaje
Typ
TR 10-C+SR1) (TR 201)
ochrana proti výbuchu
jiskrová bezpečnost
certifikát o shodĕ
typ senzoru
tolerance senzoru
druh zapojení
technologická přípojka
materiál ochranné
trubky
Ex ib IIC T6
TÜV 02ATEX 1793X
Pt 100 odporový teplomĕr
třída B podle EN 60751
3 vodiče
G1A
ocel CrNi 1.4571, volitelnĕ 2.4610
kabelový vývod
M 20 x 1,5
druh krytí
IP65
povolená teplota okolí
---20 … +40°C
Rozsah mìření
--200.... +600 _C
Bezpečnostnĕ ---technické nejvyšší hodnoty
napájecí a signální pro- Ex ib IIC
udový obvod
Ui = 30 V
Ii = 550 mA
Pmaxsensor= 500 mW
Pmaxhlavy= 2 W
připojovaci
tvar B typ BSZ
otvor klíče 27
D00791
otvor klíče 24
Obr.1
Rozměrový výkres TR 10-C+SR1) (TR 201)
1) SR = ochranná trubka
5
Kontrolnĺ systémy
D00756-2
Rotorový
prostor
Obr.2
D01087
Montaž TR 10--C+SR1) (TR 201) do čerpadla
1) SR = ochranná trubka
4.3.1
Montaž do čerpadla (Pt 100) SCX
Následující práce smĕjí být provádĕny jen při beztlakém a
vypušteném čerpadle. Odstranit šroubovou zátku 903.91
(chybějící čísla dílů lze zjistit z výkresu řezu v provozním
předpisu čerpadla) na ložiskovém tĕlese 382. Našroubovat
šroubení s rozříznutým kroužkem 731.91 s tĕsnĕním 411.91 do
ložiskového tĕlesa 382. Přišroubovat adaptér 132 spolu s
tĕsnĕním 411.94 na Pt 100 a ochrannou trubku 692. Potom
zastrčit oba díly do šroubení s rozříznutým kroužkem 731.91 a
nastavit kabelovou průchodku na připojovací hlavě Pt 100. Nyní
utáhnout šroubení s rozříznutým kroužkem 731.91 a
zkontrolovat těsnost spojení.
4.4
Odporový teplomìr Pt 100 pro zařízení SCX-K
s pružným mìřicím hrotem
Technické údaje
Typ
TR 55 (TR 217)
ochrana proti výbuchu
jiskrová bezpečnost
certifikát o shodě
typ senzoru
tolerance senzoru
druh zapojení
technologická přípojka
materiál ochranné trubky
(s pružným měřícím
hrotem)
kabelový vývod
druh krytí
povolená teplota okolí
Ex ib IIC T6
TÜV 02ATEX 1793X
Pt 100 odporový teplomer
trída B podle EN 60751
4 vodice
G ¼ B / upínací kroužek
ocel CrNi 1.4571
M 16 x 1,5
IP65
---20 … +40°C
Rozsah mìření
--50...+450 _C
jmenovitá délka NL
85 mm
Bezpečnostnĕ-technické nejvyšší hodnoty
napájecí a signální
Ex ib IIC
proudový obvod
Ui = 30 V
Ii = 550 mA
Pmaxsensor = 500 mW
Pmaxhlavy = 2 W
Obr.4
Montaž (SCX-K) TR 55 (TR 217) do čerpadla
4.4.1
Montaž do čerpadla SCX-K
Upínací šroubení G ¼ našroubovat až k dorazu. Potom
nasunout odporový teplomer skrze šroubení k dorazu, až se
hrot odporového teplomeru dosedne na dno merícího otvoru
popr. na merící plochu (dno pouzdra T ---kusu). Potom vytáhnout
zpet cca 1 mm. Otácením odporového teplomeru muže být
pripojovací hlava natocena do požadované polohy. Upínacím
šroubením zajistit odporový teplomĕr proti povolenĺ a
pootočenĺ. Provést elektrické připojenĺ.
4.5
Pt 100 pro MAC
Technické údaje
Typ
TR 55 (TR 217)
ochrana proti výbuchu
Ex ib IIC T6
jiskrová bezpecnost
certifikát o shodĕ
TÜV 02ATEX 1793X
typ senzoru
Pt 100 odporový teplomĕr
tolerance senzoru
třída B podle EN 60751
druh zapojení
4 vodice
technologická přípojka G ¼ B / upínací kroužek
materiál ochranné
ocel CrNi 1.4571
trubky (s pružným
měřícím hrotem)
kabelový vývod
M 16 x 1,5
druh krytí
IP65
povolená teplota okolí
---20 … +40°C
Rozsah mìření
--50...+450 _C
jmenovitá délka NL
75, 85 a 125 mm
Bezpečnostnĕ-technické nejvyšší hodnoty
napájecí a signální
Ex ib IIC
proudový obvod
Ui = 30 V
Ii = 550 mA
Pmaxsensor = 500 mW
Pmaxhlavy = 2 W
Jmenovitá dělka
Obr.5
Obr.3
6
Jmenovitá dělka
Rozměrový výkres TR 55 (TR 217)
Rozměrový výkres TR 55 (TR 217)
Kontrolnĺ systémy
Demontáž: Před sejmutím lucerny ložiskového kozlíku se musí
bezpodmínečně přívodní vedení uvolnit. S vytahováním lucerny
ložiskového kozlíku je současne opatrně vysunováno přívodní
vedení otvorem (G ¼).
Možné působení indukce, popř. vířivých proudů na
kontrolu teploty jsou omezeny konstrukčními
opatřeními.
Proto
je
dodatečná
montáž
popř.
autorizovaným personálem KSB.
4.6.3
Termočlánek pro MAC
Technické údaje
D01109
Obr.6
Montaž do čerpadla (MAC) TR 55 (TR 217)
4.5.1
Montaž do čerpadla (Pt 100) MAC
Upínací šroubení G ¼ našroubovat až k dorazu. Potom
nasunout odporový teploměr skrze šroubení k dorazu, až se
hrot odporového teploměru dosedne na dno merícího otvoru
popr. na měřící plochu (membránu). Potom vytáhnout zpět cca
1 mm. Otáčením odporového teploměru může být připojovací
hlava natocena do požadované polohy. Upínacím šroubením
zajistit odporový teplomĕr proti povolení a pootočení. Provést
elektrické připojení.
4.6
Kontrola teploty membrány pomocí
termočlánku (1 kusy) ⇒ typ MAC
Pomocí jednoho, v čerpadle integrovaného plášťového
termočlánku podle IEC 584, který je přichycen na membráně
MAC, může být kontrolována teplota.
Zabudovaný termočlánek pracuje jako pasivní prvek
ve výbušném prostoru a je interpretován podle
DIN EN 60079-11 jako takzvaný „jednoduchý elektrický
provozní prostředek“.
4.6.1
Montaž do čerpadla (termočlánku) MAC
Termočlánek je do čerpadla zabudován ve výrobním závodě.
Měrící hrot termočlánku je umístěn v závislosti na konstrukční
velikosti tak, jak je vidět spodním výřezu, čímž je sledováno
teplotně kritické místo membrány.
Připolovaci hlavice
Kabelová
průchodka k
připojovaci hlavici
Lagerträgerlaterne
Vnějši rotor
Hrot
termočláku
Přpojovaci vedeni
Membrána
Fixace
propojovaci pouzdro
Vnitřni rotor
Obr.7
Montáž termočlánku MAC
4.6.2
Pokyny pro montáž / demontáž
Pozor
Při montáži / demontáži provedení MAC se
zabudovaným termočlánkem je nutné dbát na
následující body:
Montáž: Při nasunování lucerny ložiskového kozlíku přes vnejší
rotor nejprve přívodní vedení provléct otvorem (G ¼). Během
montáže lucerny postupně přívodní vedení opatrně potahovat,
aby se zabránilo poškození termočlánku lucernou.
Typ
Plášťový termočlánek typ K
ochrana proti výbuchu
jiskrová bezpečnost „jednoduchý
elektrický“ provozní prostředek
podle DIN EN 60079-11
typ senzoru
K, chromel / alumel
tolerance senzoru
IEC 584
měřící místo
izolované
prumer
0,34 mm
materiál plášte
austenitická ocel
přívodní vedení materiál
průměr délka
PTFE 3,5 mm 1 m
délka plášte podle veli130 a 230 mm
kosti
Obvykle je termočlánek veden na keramický podstavec
v připojovací hlavì.
Jako nadstandardní vybavení je možné použít převodník teploty
T12.10.002.
Lze ho naprogramovat a musí být správnì nastaven.
5
Kontrola teploty - Vyhodnoceni
5.1
Vyhodnoceni PTC-- termistoru
Vypínací přístroj PTC kontroluje termistorové články. Skoková
změna odporu jednoho nebo více termistorů při dosažení
odpojovací teploty vede k vypnutí přístroje a tím k odpojení
čerpadla od sítě. Podle toho musí mít termistory pevné vypínací
teploty, aby nebylo provedeno žádné nastavení teploty.
5.1.1
Vypinaci přistroj PTC
Technické data
Typ
MK 9163N.12/110 ATEX
napájecí napětí [VAC]
230
príkon [VA]
1,5
frekvence sítě [Hz]
50 / 60
souctový odpor za studena
[k.]
= 1,5
vypínací odpor [k.]
3,2 … 3,8
návratný odpor [k.]
1,5 … 1,8
pracovní oblast teplot [°C]
---20 … +60
tepelný proud Ith [A]
5
výstupy
2 přepínače
dálkové obnovení původního
stavu
X1/X2; Ltg: max 20m
indikátor provozního stavu
zelená
indikátor chyby
červená
schválení
03ATEX 3117 Ex II (2) GD
7
Kontrolnĺ systémy
Indikator zařizeni / chybove hlášeni PTC
5.1.2
MK 9163N.12/110 ATEX
indikáto
LEDs
přičina
červená
Čerpadlo
bĕžĺ
d
D
d
D
ne
ne
D
d
ano
správné siťové napětĺ
--přĺstroj vadný
ano
- teplota přĺliš visoká
- porušenĺ vodiče
- zkrat
- stlačeno “Test/Reset”
ne
d LED vypnuto
bilá
zelená
hlášeni
červená
chybové
D LED zapnuto
Obr.9
Keramický podstavec - 3-vodičové připojeni
5.2
Vyhodnocenĺ Pt 100
Měřící obvod pro kontrolu teploty pomocí Pt 100 se skládá ze 3
prvků:
- jeden odporový teploměr závislý na typu (Pt 100),
- bariéra (pri použití ve výbušném prostredí)
- spínač mezních hodnot.
Pt 100, které se nachází ve výbušné oblasti, registruje teplotu
kapaliny v naplneěném rotorovém prostoru popř. chladiči a
predává ji na spínač mezních hodnot. Vložená bariéra slouží
jako rozmezí mezi výbušnou a nevýbušnou oblastí. V případě
chyby (např. zkrat) je omezena elektrická energie, která může
být prěnášena z nevýbušné do výbušné oblasti, tím se zabrání
jiskření ve výbušné oblasti (jiskrově bezpečné vedení). Bariéra
sama musí být namontována v oblasti bez nebezpecí výbuchu.
Kde nečekaný rozběh čerpadla ohrožuje osoby, tam
není povoleno automatické opětovné zapnutí.
5.2.1
Elektrické připojení Pt 100
Připojovací svorky jsou namontovány na keramický podstavec.
Připojovací svorky a keramický podstavec se nacházejí v
připojovací hlavě odporového teploměru. Tam jsou červeně
označené přípojky vodičů, které jsou společne připojené na
jedné straně Pt 100 – měřícího odporu.
červená
červená
bilá
bilá
Obr.10 Schéma zapojení - 4-vodičové připojení Pt 100
červená
červená
červená
bilá
bilá
Obr.11 Keramický podstavec - 4-vodičové připojeni
Obr.8
8
Schéma zapojení - 3-vodičové připojení Pt 100
Kontrolnĺ systémy
5.2.2
Bariéra
Bariéra je pasivní konstrukční díl slouží jako rozmezí mezi
výbušným a nevýbušným prostředím. Na vstupní straně je
napojen na bariéru Pt 100 výhradně 3---vodičovou technikou.
Odporový teploměr Pt 100 TR217 je v případe kombinace s
bariérou přizpusoben na 3---vodičové zapojení. Na výstupní
straně je provedeno připojení k čidlu mezních hodnot. Montáž
se provádí ve spínací skříni v zóně bez nebezpečí výbuchu.
5.2.3
Technické údaje Z954
Typ
Z954
ochrana proti výbuchu
[Ex ia] IIC
teleso
zachycené na 35 mm
normované
lište podle DIN EN 60715
max. prurez žíly
2,5 mm2
jmenovitý proud
50 mA
5.2.5
Technické údaje CF1M
Typ
CF1M
napájecí napětí
95 … 240V AC, 50/60 Hz
príkon
cca. 5VA
výstup
kontakt, 250V AC, 3A (ohm.) /
1A (ind.)
teplota okolí
0 … 50 °C
montáž
ve spínací skříni prostřednictvím
pripojeného upevňovacího
adaptéru na 35 mm normalizované liště podlě DIN EN 60715
druh krytí
IP20
Montáž: CF1M je posouván zepředu v pravoúhlém výřezu
připojeného montážního úhelníku a potom zezadu fixován
ozubeným třmenem. Montážní úhelník může být potom
zachycen na montážní liště.
pojistky
druh krytí
IP20
povolená teplota okolí
---20 … +60°C
D00784/1
Obr.13 Rozměrový výkres bariéry CF1M
Při elektrickém připojení je bezpodmínečnĕ nutné
dbát na správné přiřazení jednotlivých vodičů mezi
odporovým teplomĕrem, Ex-bariérou a spínačem mezních
hodnot. Jinak mohou být signalizovány chybné namĕřené
hodnoty, popř. nemůže být dodržena daná vypínací teplota.
Obr.12 Rozměrový výkres bariéry
5.2.4
Spinač meznĺch hodnot
Jako spínač mezních hodnot je v tomto měrícím obvodu použit
teplotní regulátor s digitálním ukazatelem skutečné a
požadované hodnoty (mezní hodnoty). Odpovídající
parametrizací je redukována jeho regulační odezva na vypnutí
při překročení mezní teploty. Jeho výstup se skládá z
izolovaného kontaktu. Pokud teplota v rotorovém prostoru,
chladiči popř. membráně překročí na pří ---stroji nastavenou
mezní hodnotu, je motor vypnut přes stykač motoru. Tím se
zamezí nepovoleně vysoké hodnotě teploty povrchu. Na spínači
mezních hodnot musí být před uvedením do provozu nastavena
mezní hodnota daná na typovém štítku čerpadla (vypínací
teplota TEX) (viz obr. 15).
9
Kontrolnĺ systémy
5.2.6
5.2.6.2 Nastavení mezní hodnoty pro MAC
Nastavení mezní hodnoty
5.2.6.1 Nastavení mezní hodnoty pro SCX / SCX-K
Na typovém štítku cerpadla (viz obr. 15) uvedená vypínací
teplota (TEX) musí být nastavena na spínači mezní hodnoty. Při
překrocení této teploty je čerpadlo vypnuto a tím je zabráněno
nedovolené povrchové teplotě způsobené provozem čerpadla.
Opětovné zapnutí je možné teprve po poklesu teploty pod
uvedenou hranici.
Podmíněné konstrukcí a provozem nemůže čidlo
Pt 100 při použití v MAC snímat žádnou absolutní
hodnotu maximální skutečné teploty membrány. Kontrola
je, jak je vidět, vyhodnocení provozního stavu čerpadla. Je
zde rozlišováno mezi „dobrým stavem“ (normální provoz)
a „poruchovým stavem“ (zvýšení teploty za normálního
provozu).
Pouze správná mezní hodnota (vypínací teplota TEX)
zajišťuje dodržení teplotní třídy a tím nevýbušnost.
Po zapnutí zdroje napětí se nachází přístroj v základním režimu
(viz obr. 14 Pohled zepředu). Po krátkém hlášení nastaveného
Tyto provozní stavy se nastaví následovně:
- poruchový stav
Pro případ poruchy je nyní čidlo nastaveno na vyšší hodnotu
teploty (se zahrnutým bezpečnostním navýšením – obvykle 10
K). Pomocí tohoto nastavení je možná kontrola eventuálních
poruchových stavů způsobených zvýšením teploty (např.
ucpání chladících otvorů, utržení spojky atd.).
Hlášení přístroje / chybové hlášení CF1M
LED
OUT
CF1M
display
chlobové hlášeni
přĺčina
tlačitko ZAPNUTO
tlačitko VYPNUTO
Obr.14 Pohled zrpředu
Secochem-Ex
Vypĺnacĺ
teplota
....
Použitelnost
termistoru
Obr.15 Typový štĺtek
Zbývající parametry jsou přednastaveny ve výrobním
závodě. Prístroj je nyní funkční.
10
žádé nebo chybné sĺťové napétĺ
--elektrické připojenĺ
--správné sĺťové napétĺ
ne
výstup relé
deaktivován
(aktivovánĺ
tlačĺtkem
OUT/OFF)
ano Pt 100
blliká
- vadný
- chynmě
připojený
porušenĺ vodiče
skutečná
hodnota
se neměnĺ
ne
skutečná hodnota
skutečná
> meznĺ hodnota
hodnota
ne
skutečná hodnota
skutečná
> meznĺ hodnota
hodnota
d LED vypotno D LED zapnuto
d
d
d
Čerpadlo běžĺ
5.2.7
zelená
) je signalizována skutečná hodnota teploty
senzoru (
(bod LED pod „PV“ svítí červene). Nyní musí být na spínači
mezních hodnot nastavena jako parametr 0.1 (predepsaná
hodnota) mezní hodnota (vypínací teplota TEX) uvedená na
typovém štítku cerpadla (viz obr. 15). Přitom se postupuje takto:
- stisknout tlačítko MODE
- pomocí tlačítek ZAP/VYP (AUF/AB) (trojúhelníky) může být
zadána příslušná mezní hodnota
- potvrdit tlačítkem MODE. Tím je hodnota přijata.
Přístroj se nachází znovu v základním režimu: hlášení skutečné
hodnoty.
- dobrý stav (normální provoz)
Čerpadlo se nechá ustáleně bežet při normálních provozních
podmínkách. Přitom jsou zohledněny možné procesní popř.
otáckově závislé změny teploty! Při ustáleném provozu se
zaznamená zobrazená hodnota.
ne
ne
ne
d
ne
D
ano
Kontrolnĺ systémy
5.2.8
Hlášení přístroje / chybové hlášení
Správná funkce snímače mezních hodnot je zajištěna pouze
tehdy, pokud signalizuje hodnoty přidělené parametrům
udaným v následující tabulce.
Pokud nejsou při kontrole zobrazeny další
parametry nebo signalizované hodnoty nejsou ve
shodĕ s údaji v tabulce (výjimka: mezní hodnota parametr
0.1), není přístroj funkční a nesmí být použit v provozu.
V tomto případĕ se prosím spojte s KSB.
Při přezkoušení parametrů se postupuje následovne:
Přístup ke 3 úrovním se provádí současným stlačením více
tlačítek minimálně na 3 sekundy: ň
- úroveň 1:
tlačĺtko AUF (ZAP)a MODE
- úroveň 2
tlačĺtko AB (VYP) a MODE
- úroveň 3:
tlačĺtko AUF (ZAP) a AB (VYP) a MODE
Parametr a příslušná hodnota jsou signalizovány střídavým
blikáním na displeji.
Přednastavením uzavíracích funkcí parametru na Lc2 nemůže
být mimo danou hodnotu změněn žádný jiný parametr, tj. je
možný jen čtecí přístup.
Přechod k příslušnému dalšímu parametru se děje stlačením
tlacítka MODE.
Na konci každé úrovně probíhá znovu přechod do základního
režimu.
Nastavení parametrù na zařízení CF1M
Parametr
Název
Hodnota
0.1
daná dodnota /zde: mezni
hodnota)
např. 50 °C (závislá na čerpadle!)
1.1
proporcionánĺ pásmo
0 (=on/off - postup)
2.1
předvolba
hodnota)
2.2
parametrická uzaviracĺ funkce
Lc2 (možná jen změna dané
hodnoty)
2.3
maximálni daná hodnota
200 °C
2.4
minimálni daná hodnota
0 °C
2.5
korekce senzoru
0.0 K
3.1
volba senzoru
Pt 100 (IEC) bez velĺna
3.2
vstupnĺ filtračnĺ doba
0.0
3.3
hystereze výstup
1.0 K
3.4
funkce výstup alarmu
teplotnĺ alarm
3.5
funkce teplotnĺ alarm
žádný alarm
3.6
min. mĺra růstu
0 K / min.
3.7
max. mĺra růstu
0 K / min.
3.8
smĕr
působenĺ
výstupu
(úroveň č.)
Hlášeni na CF1M
Parametr
hlášeni
hodnota
(skut./daná PV (= skutečná hodnota)
regulačniho heat (topenĺ)
11
Kontrolnĺ systémy
Vyhodnocení termočlánku MAC
5.3
Při kontrole teploty u MAC pomocí zabudovaného pláštového
termočlánku podle kapitoly 4.6 existují pro vyhodnocení signálu
volitelně dve možnosti:
1. Vyhodnocení v zóne bez nebezpecí výbuchu
Prímé vyhodnocení připojením na keramický podstavec a
spínač mezní hodnoty (např. CF1M).
2. Vyhodnocení v zóně s nebezpečím výbuchu:
Připojení na převodník v hlavici pro převod na proudový
signál 4 – 20 mA.
Připojení převodníku k odpojovači napájení pro výbušné
prostředí.
Připojení odpojovače napájení ke spínači mezních hodnot na
4---20 mA. (např. DGW 1.00)
5.3.1
Vyhodnocení v zóne bez nebezpečí výbuchu
Potřebný měřící obvod je realizován pomocí:
Termoclánek ⇒ spínač mezní hodnoty
Termočlánek, který se nachází v zóně bez nebezpečí výbuchu,
snímá teplotu membrány a předává ji dále na spínač mezní
hodnoty. Pripojení termočlánku se provádí na připojovací patici,
která se nachází v připojovací hlavici. Na spínači mezní hodnoty
je nastavena pro čerpadlo nebo podle podmínek zařízení
specifikovaná teplota (zjištěná podle kapitoly 5.2.6.2). Při
prekročení této teploty je čerpadlo vypnuto a tím se zabrání
nedovolené teplotě vzniklé provozem čerpadla. Opětovné
zapnutí čerpadla je možné teprve po poklesu teploty pod
uvedenou hranici.
5.3.1.1 Spínač mezní hodnoty viz kapitola 5.2.4
5.3.1.2 Nastavení typu senzoru
Z výrobního závodu je spínač mezní hodnoty přednastaven pro
použití Pt 100. Pro realizaci přeprogramování na termočlánek
jsou nutné následující kroky:
Po zapnuti zdroje napětĺ se nacházi přĺstroj v základnĺm režimu
(viz obr. 14 Pohled zepředu).
Termočlánek, který se nachází v zóně s nebezpečím výbuchu,
snímá teplotu membrány a předává ji dále na převodník v hlavici
(měřící prevodník). Tento realizuje vedle galvanického oddlění
současně převod termoelektrického napětí (μV) na normovaný
analogový proudový signál 4 – 20 mA.
5.3.2.1 Technické údaje převodníku v hlavici (mĕřícího
převodníku)
převodník teploty série T12,
digitální vstup
Typ
Provedení
verze s hlavicí, s ochranou proti výbuchu
Konfigurace
v závodě předkonfigurováno na: typ K,
NiCr---Ni IEC 584
Výstup
analogový 4 … 20 mA
Identifikace poruchy
přerušení vodice, zkrat
Nevýbušná ochrana
II 2 G Ex ib II B / II C T4/T5/T6 typové
osvědčení EU DMT 98 ATEX E 008X
Pomocná energie UB DC 9 … 30 V
Okolní teplota
---40 °C … +85 °C pri T4 ---40 °C …
+75 °C pri T5 ---40 °C … +60 °C pri T6
Bezpečnostnĕ-- technické nejvyšší hodnoty
Obvod proudové
Ui = 30 V, li = 100 mA, Li = 0,65 mH
smyčky (připojení +
Ci = 25 nF, Pi = 705 mW
a ---)
Obvod senzoru
Uo = 30 V, Io = 31 mA, Po = 87 mW Li
(připojení 1 až 4)
= 0,65 mH, Ci = 125 nF skupina II C:
Co = 1,5 μF, Lo = 8,6 mH
Max. příkon
pri UB = 24 V max. 552 mW
Tĕleso pro montáž hlavice
Materiál
plast
druh krytí
těleso IP 66 IEC 529 / EN 60529
připojovací svorky IP 00 IEC 529 /
EN 60529
Připojovací průřez
max. 1,5 mm2
svorek
Po krátkém hlášení nastaveného senzoru, zde Pt 100 se
symbolem (
), se přestaví přístroj na senzor
termočlánek, typ K s následujícím symbolem:
Pritom se postupuje takto:
- současne stisknout tlačítka AUF ---, AB a MODE na cca 3 sec.
Rozsvítí se pro výběr senzoru následující údaj:
-
tlačítky se šipkou AUF nebo AB se zvolí termočlánek typ K
s následujícím symbolem
Tlačítkem MODE potvrdit.
Tím je nastaven správný senzor.
Přístroj se nachází znovu v základním režimu. Skutečná
hodnota se nyní zobrazí po připojení termočlánku.
Obr.16 Rozmĕry převodníku v hlavici (mĕřícího převodníku)
5.3.2.2 Připojení termočlánku na převodník v hlavici
Nastavení mezní hodnoty se provádí podle kapitoly 5.2.6.1.
Thermočlánek
5.3.2
4 ...20 mA-smyčka
Vyhodnocení v zónĕ s nebezpečím výbuchu
Potřebný mĕřící obvod je realizován pomocí:
Termočlánek ⇒ převodník v hlavici (mĕřící převodník) .
napájecí zdroj
Obr.17 Připojení termočlánku na převodník v hlavici
12
Kontrolnĺ systémy
Podle svojí bezpečnostnĕ ---technické nejvyšší
hodnoty je převodník jiskrovĕ bezpečnĕ napájen.
Popsaný převodník je považován jako vyzkoušené
doporučení. Při použití odlišného přístroje je nutné dbát na
příslušné bezpečnostnĕ ---technické mezní hodnoty,
konfigurace a rovnĕž právĕ platné zvláštní montážní
podmínky provozovatele!
6
Kontrola stavu hladiny --- sensorik
Naplnĕnĺ agregátu
Při provozu čerpadla se vychází z toho, že systém
sacího a výtlačného potrubí a tím kapalinou dotčený
vnitřní prostor čerpadla je trvale naplnĕn kapalinou tak, aby
tam nemohla existovat žádná výbušná atmosféra. Pokud to
nemůže provozovatel zajistit, je nutné pamatovat na
odpovídající kontrolní opatření (smĕrnice 94/9/EU, příloha
II, odstavec 1.5.5 a EN 1127-1).
Upozornění Rovněž je také nutné dbát na pečlivé naplnění
rotorového prostoru (zvláště při použití
uzavírací kapaliny nebo předrazeného filtru) a topného a
chladícího systému.
Obecně se skládá měřící obvod ke kontrole stavu hladiny ze
dvou prvků:
- vysílače hladiny (Liquiphant) a
- odpojovacího zesilovače.
6.1
Vysílač hladiny (Liquiphant)
Kyvná vidlice senzoru kmitá vlastní rezonancí. Při zaplavení
kapalinou se zmenší frekvence kmitů. Tato změna frekvence
způsobí přepnutí odpojovacího zesilovače.
6.1.1
Technická data Liquphant
Typ
Liquiphant M
Konstrukce
FTL 50 kompakt
Technologická přípojka
závit G ¾ A
Materiál
1.4435 alternativně 2.4610
D00782
Obr.18 Rozměrový výkres Liquiphantu
Pomocí z výroby přednastaveného miniaturního spínače v
elektronické cásti je prístroj funkční.
6.2
Montáž vysílače hladiny
Podle uspořádání / propojení kontrolovaného
prostoru s prostorem rotoru čerpadla, je nutné dbát
speciálních montážních podmínek!
6.2.1
Uspořádání 1
Rotorový prostor je propojen s hydraulikou
(typ SCX / MAC)
Princip
Díky trvalému naplnění čerpadla čerpanou kapalinou nemůže
vzniknout žádná výbušná atmosféra. Liquiphant je umístěn buď
v sacím nebo výtlačném potrubí. Rotorový prostor je propojen
s hydraulikou. Vysílač snímá stav hladiny v potrubí a tím
naplnění hydrauliky. Tento stav je dále předán přes jiskrově
bezpečné vedení do odpojovacího zesilovače, který se nachází
v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Při nezaplnení je rozpojen
výstupní kontakt, tak aby se odpojila ochrana motoru a tím bylo
čerpadlo vypnuto.
Rozsah teploty média
---40 °C … 150 °C
Elektronická část
FEL 56
Teplotní odolnost Liquiphantu je omezena podle
technických údajů (viz kapitola 6.1.1) na max.
150 °C. Při teplotĕ média nad 150 °C (použití MAC) jsou
potřebné speciální varianty Liquiphantu.
Prenos signálu
podle DIN EN 60947-5-6
(Namur) dvoudrátovým
vedením
6.2.1.1 Montáž do potrubí / zařízení
Vysílač hladiny (Liquiphant) je zamontován do potrubí zařízení.
Elektrické napájení
jiskrově bezpečné přes
odpojovací zesilovac
spínací čas
cca. 1 s
hlášení LED v elektronické
části
zelená: provozní pohotovost
cervená: zaplaven / nezaplaven
montáž
do potrubí / okruh chladiče
teplota okolí
---50 … +70°C
druh krytí
ocelové těleso IP 66
certifikát o shodě
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6
6.1.2
Mezi Liquiphantem a čerpadlem se nesmĺ nacházet
uzavĺracĺ orgány.
Podélná osa vysílače hladiny musí v
zamontovaném stavu probíhat horizontálnĕ,
aby mohl být spolehlivĕ zjištĕn stav naplnĕní potrubí.
Pozor
Kyvná vidlice by neměla čnít do potrubí. Pokud prece ční kyvná
vidlice do potrubí, je třeba respektovat pokyny „pro montáž do
potrubí“ přiloženého návodu výrobce.
Montáž do potrubí může být provedena umístěním
svařovaného nátrubku / T-kusu (viz obr. 19) nebo použitím
mezikusu (viz obr. 20, volitelné příslušenství).
Přednastavení Liquiphantu M z výrobního závodu
Oba miniaturní spínače se nachází v elektronické části FEL 56 v
připojovací hlavici Liquiphantu. Nastavení z výrobního závodu
je uvedeno v následující tabulce.
Spínač
MAX / MIN
>0,7 / >0,5
Nastavení
MIN
>0,7
13
Kontrolnĺ systémy
Montáž do sacího potrubí:
Při montáži vysílače hladiny do sacího potrubí (viz obr. 21) je
nutné dávat pozor na to, aby byl umístěný o rozmer h2 vertikálně
nad osou čerpadla (stred sacího hrdla), avšak minimálně ve
výšce horní hrany tělesa motoru / lucerny ložiskového kozlíku.
Výhodou montáže na sací straně je vedle kontroly stavu hladiny
v prostoru rotoru i ochrana čerpadla proti běhu nasucho.
Montáž do výtlačného potrubí:
Při montáži do výtlačného potrubí (viz. obr. 22) může být vysílač
hladiny umístěn přímo nad výtlačné hrdlo (h2). Musí být však
splněn požadavek montáže alespon ve výšce horní hrany tělesa
motoru / lucerny ložiskového kozlíku. Na rozdíl od montáže do
sacího potrubí zde Liquiphant nepřebírá funkci ochrany
čerpadla proti bĕhu nasucho.
D01152
Obr.22 Montáž na výtlačné straně (h2 viz rozměrový výkres
čerpadla)
Uspořádání 2, Rotorový prostor je oddĕlen od
prostoru hydrauliky
(typy s přívodem kapaliny z cizího zdroje (F) /
chladič (SCX-K))
Kontrola stavu hladiny hydraulického prostoru se provádí s
Liquiphantem v sacím nebo výtlačném potrubí analogicky
kapitole 6.2.1.1.
6.2.2
D00787/1
Obr.19 Montáž se svarovaným nátrubkem
6.2.2.1 Provedení F (přívod kapaliny z cizího zdroje)
Chladící a mazací průtok není již odnímán jako vnitřní cirkulace
z hydraulického prostoru, nýbrž je napájen externě z tlakového
uzavřeného systému. Průtok je veden zpět pres rotorový prostor
na sací stranu oběžného kola. K tomu slouží přípojka uzavírací
kapaliny 10E. (viz obr. 23).
Uzavřený tlakový systém musí zajištĕn vhodnými
kontrolními opatřeními, aby rotorový prostor zůstal
za provozu vždy naplnĕn.
D00788/1
Obr.20 Montáž s mezikusem
D00807/2
Obr.23 Připojení uzavírací kapaliny 10E
D01152
Obr.21 Montáž na sací straně (h2 viz rozměrový výkres
čerpadla)
14
Kontrolnĺ systémy
Kontrola stavu hladiny – vyhodnocení
6.3
Vyhodnocení stavu hladiny se provádí pomocí volitelně
dodávaného odpojovacího zesilovače.
FEL56
6.3.1
Odpojovací zesilovač
Odpojovací zesilovač slouží k jiskrově bezpečnému napájení
vysílače hladiny v oblasti s nebezpečím výbuchu a příslušnému
vyhodnocení signálu. Výstupní kontakt se nachází v ovládání
pro motorový stykač a tím zapíná cerpadlo, popř. ho vypíná.
6.3.2
EExia
H
I
L
Odpojovací zesilovač
podle IEC 60947-5-6
(NAMUR)
Endres und Hauser: L00--FTL5xxxx--04--05--xx--de--004
Obr.24 Elektrické zapojení snímače hladiny Liquiphant
Technická data FTL325N
typ
FTL325N
provozní napětí
85 V … 253 V AC, 50/60 Hz
odber proudu
70 mA při 230 V, max. 1,75 W
jiskrová bezpečnost
[Ex ia] II C
vstup, řídící signál
NAMUR ---standard
výstup, relé
2, izolovaný přepínací kontakt
max. 250V AC, 2A
hlášení LED na přední
desce
zelená: provozní pohotovost
žlutá: poloha spínače
červená: porucha
montáž na montážní lištu
35mm
teplota okolí
---20 … +60°C
druh krytí
IP 20
certifikát o shodě
DMT01ATEXE052
112 mm
22,5 mm
95 mm
6.2.2.2 Externí chladič (SCX-K):
Chlazení motoru se provádí přes kapalinový výměník tepla,
upevněný na tělese motoru, do kterého je v místě provozu
přivádeno chladící médium. Přídavná pomocná hydraulika
slouží pro dopravu cirkulačního průtoku přes rotorový prostor a
výmeník tepla.
108 mm
1 2
Montáž Liquiphantu na chladič
Hlídač stavu naplnění pro kontrolu stavu hladiny v chladiči a
rotorovém prostoru může být namontován na nejvyšším místě
chladiče (viz obr. 24).
Obr.26 Rozměrový výkres odpojovacího zesilovače
--
+
7 8
Snímač 1 (EEx ia)
4
D01123
Obr.25 Montáž Liquiphantu na chladic
5
6
Relé mezních hodnot 1
L1/L+ N/L--
1 2
Napájení
15 16
Poplašné relé
Obr.27 Elektrické přípojky
15
Kontrolnĺ systémy
6.3.3
Přednastavení z výroby FTL325N
Dva miniaturní spínače se nachází za sklopnou čelní deskou.
Nastavení z výrobního závodu je uvedeno v následující tabulce.
Spínač
---č.
Poloha
Přiřazení
1
zapnuto
1+2:
2
zapnuto
6.3.4
Max. ---bezpečné spínání
Hlášení přístroje / chybové hlášení FTL325N
Liquiphant / FTL325N
16
červená
zelená
žlutá
červená
Čerpadlo
bĕžĺ
Přĺčina
Žádné nebo chybné síťové
napětí
--el. připojení
Správné síťové napětí
ano - Liquifant / FTL325N
chybne zapojený
- Liquiphant vadný
ano - chybějící naplnění
kapalinou
- kyvná vidlice
Liquifantu vadná
ne
neexistuje náplň
kapaliny
1) bliká
d LED vypnuto D LED zapnuto
LED
FTL325N
zelená 1)
Chybové
hlášení
Liquiphant
d
d
d
d
d
ne
d
d
D
d
D
ne
D
D
D
d
d
ne
D
d
D
D
d
ano
Kontrolnĺ systémy
7
Návrh zapojení (proudové schéma)
7.2
Kontrolní koncept Ib: ⇒ SCX / SCX-K
Návrhy zapojení (ve stavu bez napětí) ukazují elektrická
připojení motoru a kontrolních zařízení v závislosti na zvoleném
kontrolním konceptu. Eventuální požadavky zařízení nebo
místní předpisy nejsou v tomto případě zohledněny.
7.1
Kontrolní koncept Ia: ⇒ SCX / SCX-K / MAC
A1
11
14
A2 P1 P2
1 5
2
6
7
4
5
4
6 7 2 1
8
8 6
2
6
7
4
8
3
5
4
6
7 2
8 6
1 3
1
5
3
2+
1--
2+
1--
white / bilá
Obr.29 Kontrola teploty v prostoru rotoru externé pomocĺ
Pt 100 a PTC-ochrany vinutĺ
red / červená
red / červená
white / bilá
Obr.28 Kontrola teploty v prostoru rotoru externě pomocĺ
Pt 100 bez ochrany vinutĺ
pouze pro rady SCX (Secochem ---Ex) a SCX---K
(Secochem ---Ex ---K)
Označení typu
Název
Popis
0A1
FTL325N
odpojovací
zesilovač
viz bod 6.3.1
0A2
CF1M
spínač mezních
hodnot
viz bod 5.2.4
bariéra
viz bod 5.2.2
4
red / červená
red / červená
4
D00796/5
1
5
D00797/5
1 5
3
Označení typu
Název
Popis
0A1
MK
9163N.12/110
PTC --- vypínací
přístroj ATEX
viz bod 5.1
0A2
FTL325N
odpojovací zesilovač
viz bod 6.3.1
0A3
CF1M
spínač mezních
hodnot
viz bod 5.2.4
0A4
Z 954
bariéra
viz bod 5.2.2
0S1
Liquiphant M
vysílač hladiny
viz bod 6.1
0S2
TR 10C
3-vodičový
odporový teploměr
Pt 100
viz bod 4.3
TR 55
4-vodičový
odporový teploměr
Pt 100
viz body 4.4 +
4.5
Z 954 1)
0A3
KFD2-UT2Ex1 2)
0S1
Liquiphant M
vysílač hladiny
viz bod 6.1
0S2
TR 10-C
3-vodičový
odporový teploměr
viz bod 4.3
TR 55
4-vodičový
odporový teploměr
viz body 4.4 + 4.5
1) pouze pro typy SCX (Secochem-Ex) a SCX--K (Secochem-Ex-K)
2) pouze pro typ MAC (Magnochem)
17
Kontrolnĺ systémy
7.3
Kontrolní koncept II: ⇒ SCX / SCX-K
A1
11
14
1
5 6
Kontrolní koncept termočlánek: ⇒ MAC
7.4
P1
P2
2
7
9
2
4 5
7
1 5
6 4
2
8
4
14
A2
1
15
OA5 15 =
8 15
7
-+
8
D00798/4
3
--
green / zelená 2
+
7
+
8
=
14
white / bilá
-7
3 1
2
1
1
D01153/2
2
Obr.30 Kontrola teploty v prostoru rotoru interně pomocí PTC
a PTC-ochrany vinutí
Označení
typu
Obr.31 Kontrola teploty membrány pomocĺ termočlánku
Označení typu
Název
Popis
0A1
--
viz bod 5.1
0A3
T12.10
0A4
FTL325N
0S1
Liquiphant M
KFD2STC4EX1
KFA6STR1.24.500
0A1
MK
PTC --- vypínací
9163N.12/110 prístroj ATEX
0A2
FTL325N
odpojovací
zesilovač
viz bod 6.3.1
0S1
Liquiphant M
vysílač hladiny
viz bod 6.1
OA2
OA5
18
Název
Popis
regulátor/displej s
proudovým vstupem
převodnĺk v hlavici
viz bod 5.3.2
odpojovacĺ
viz bod 6.3.1
zesilovač
vysĺlač hladiny
viz bod 6.1
Odpojovač napájení
pro výbušné
prostředí
Napájecí zdroj
Kontrolnĺ systémy
19
1070.81/6-64
15.04.2010
Kontrolnĺ systémy
Download

1070.81_064