Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014
www.mir1200.cz
ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE
BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY
ŠKODA JS SPOLUPRACUJE SE SPRÁVOU
ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
NA TRANSFORMÁTORECH PRO
JE TEMELÍN JIŽ NYNÍ PRACUJEME
SIGMA GROUP DODÁ ČERPADLA PRO LENINGRADSKOU JADERNOU ELEKTRÁRNU
Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v rozhovoru s předsedkyní organizace Women in Nuclear Czech Larisou Dubskou.
ŠKODA JS zvítězila v tendru na „Výzkum
a vývoj ukládacího obalového souboru
pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia
realizace vzorku“.
strana 5
Přinášíme vám rozhovor s generálním
ředitelem společnosti ETD Transformátory Zdeňkem Ryklem nejen o úspěších
jeho společnosti na zahraničních trzích.
strana 6
Společnost Sigma Group slaví další
úspěch na ruském trhu a upevňuje svoji
spolupráci s Rosatomem.
strana 4
strana 7
Editorial
Drazí přátelé,
před několika týdny
skončil rok 2013, který
byl z hlediska tuzemské
jaderné energetiky určitě důležitý. Původně
právě tento rok měl zodpovědět otázku zásadní pro celý tuzemský průmysl, a to, kdo dostaví třetí a čtvrtý blok Jaderné elektrárny Temelín. Jak již všichni dobře víte, v současnosti se
operuje s termínem poloviny roku 2015. Navíc
se v posledních dnech vyrojily nepodložené
zprávy o ukončení tendru a potenciálním vyhlášení nového tendru. Mohu vás ubezpečit,
že navzdory různým nepříznivým informacím
naše cíle zůstávají nezměněny. Stále bojujeme za náš projekt dostavby Temelína, který
bez debat přinese výraznou vzpruhu celému
hospodářství České republiky.
V následujícím období bude proto důležité sledovat počínání nové politické reprezentace země. Nová vláda složená z ČSSD, ANO
a KDU-ČSL má před sebou mnoho závažných
rozhodnutí. Jedním z nich je určitě otázka dostavby Temelína a s tím související garance
návratnosti temelínské investice, kterou požaduje ČEZ. Je logické, že vláda se k tomuto
horkému tématu bude muset vyjádřit. Doufejme, že Sobotkův kabinet nalezne takové řešení, které povede k dostavbě Temelína.
Abych ale nemluvil jen o nepříjemných
tématech, rád bych zmínil i ta, která celému Konsorciu MIR.1200 dělají radost. V první řadě se jedná o nedávné úspěchy Rosatomu, jehož dvě společnosti jsou součástí našeho Konsorcia. Rosatom výrazně zabodoval
v Maďarsku a ve Finsku. Konkrétní informace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
naleznete právě v tomto bulletinu. Vedle toho
si můžete přečíst o dalších úspěších Konsorcia MIR.1200 a jeho partnerů – např. o uzavření kontraktu mezi společností ŠKODA JS
a Správou úložišť radioaktivních odpadů či
o novinkách společnosti ETD Transformátory, která našemu bulletinu poskytla zajímavý rozhovor.
Hodně zdaru do nového roku s bulletinem
“Věcně o jádru“ v ruce přeje
Miroslav Fiala, předseda představenstva
a generální ředitel, ŠKODA JS a.s.
Specifika
technologie
VVER
> Prohlédněte si schéma bezpečnostních systémů
jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200
> Z čeho se skládá primární okruh reaktoru VVER-1200?
> Jaké jsou základní principy uspořádání reaktoru
VVER-1200 a proč může reaktor sloužit až 60 let?
> Jaký je princip fungování parogenerátoru?
VÍCE SE DOZVÍTE NA STRANÁCH 2–3
Aktualita
Rosatom dostaví maďarskou
jadernou elektrárnu Paks
V polovině ledna podepsali generální
ředitel ruské státní korporace Rosatom
Sergej Kirijenko a ministryně národního
rozvoje Maďarska Zsuzsanna Nemeth
Laszlone dohodu o spolupráci v oblasti
mírového využití jaderné energie. Podpisu byli přítomni ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor
Orbán. Strany se ve smlouvě zavázaly, že na maďarské jaderné elektrárně
Paks budou vybudovány dva bloky s reaktory VVER o výkonu 1000-1200 MW.
Výstavba dvou nových bloků a jejich uvedení do provozu bezesporu zvýší energetickou nezávislost Maďarska
a přispěje k vyřešení problémů spojených se zajištěním bezpečnosti.
Pokračování na straně 7
Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku
1
Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj – Konsorcium MIR.1200
leden 2014 l www.mir1200.cz
Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj – Konsorcium MIR.1200
leden 2014 l www.mir1200.cz
Téma
Schéma bezpečnostních systémů
jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200
1 čerpadla chladící vody důležité (nebo “užitkové vody“)
2 tepelné výměníky vloženého okruhu chlazení pro prioritní spotřebiče
3 čerpadlo vloženého okruhu
4 tepelný výměník bazénu vyhořelého paliva
5 systém havarijního vstřikování, nízkotlaké čerpadlo
6 systém havarijního vstřikování, vysokotlaké čerpadlo
7 havarijní čerpadlo napájecí vody
8 skladovací nádrže pro vysoce koncentrovanou kyselinu boritou
9 nouzové čerpadlo pro systém kyseliny borité
10 skladovací nádrže vysoce koncentrované kyseliny borité
11 havarijní čerpadlo systému kyseliny borité
12 skladovací nádrže pro chemická činidla
13 podávací čerpadlo pro chemická činidla
14 čerpadlo sprchového systému kontejnmentu
15 filtr
16 odplyňovák systému regulace objemu a chemických procesů
17 čerpadlo systému regulace objemu a chemických procesů
18 ventilační komín
19 čerpadlo řízených úniků
20 nádrž řízených úniků
21 vnější kontejnment
22 parogenerátor
23 úpravna vody
24 dochlazovač
25 bazén vyhořelého paliva
26 barbotážní nádrž
27 regenerační tepelný výměník systému regulace objemu a chemických procesů
28 reaktor
29 hlavní cirkulační čerpadlo reaktoru
30 lapač roztavené aktivní zóny
31 jímka havarijního dochlazování aktivní zóny a skladovací nádrž vody
pro výměnu paliva
32 havarijní rezervní nádrž NaOH
33 MISV, montáž bezpečnostních a pojistných ventilů Soubor hlavního
odpojovacího ventilu ostré páry, pojistného aa přetlakového
přetlakového ventilu
34 kontejnment
35 kompenzátor objemu
36 hydroakumulátory havarijního dochlazování aktivní zóny
37 nádrž pasivního systému odvodu tepla
38 kondenzátor pro pasivní systém odvodu tepla kontejnmentu
39 sprchový systém
40 pasivní rekombinátor vodíku
41 vysokotlaké ohříváky
42 pomocné čerpadlo napájecí vody s elektrickým pohonem
43 odplyňovák
44 čerpadlo napájecí vody s elektrickým pohonem
45 kondenzátor
46 nízkotlaké ohříváky
47 kondenzátní čerpadla, první stupeň
48 bloková úpravna demineralizované vody
49 úprava hlavního kondenzátu50 přehřívač
51 oběhová čerpadla chladící vody
52 čerpadlo chladící vody pro spotřebiče strojovny
53 spotřebiče strojovny
54 záložní snižovací transformátor
55 generátor
56 nízkotlaké části turbíny
57 středotlaké části turbíny
58 vysokotlaké části turbíny
59 plnicí čerpadlo
60 kondenzátní čerpadla pro blokovou úpravnu demineralizované vody
61 havarijní napájecí čerpadlo
62 skladovací nádrž demineralizované vody
Základní zařízení primárního okruhu s reaktorem VVER-1200
V případě vítězství Konsorcia MIR.1200 v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín bude na Temelíně
využita ruská technologie, která úspěšně funguje na všech českých jaderných elektrárnách. Jednou z hlavních výhod nabízeného projektu je zvýšená životnost reaktoru až na šedesát let.
Projekt elektrárny s reaktorem VVER1200 o výkonu 1200 MW navazuje
na více než 1300 let bezhavarijního provozu reaktorů typu VVER v Rusku a dalších zemích světa. V Rusku je v současné
době v různých fázích výstavby šest bloků VVER-1200. Technologie VVER-1200
ale slaví úspěchy po celém světě. Byla
vybrána pro plánovou výstavbu jaderných elektráren v Bělorusku, Jordánsku,
Finsku, Turecku či Maďarsku.
Z čeho se tedy skládá základní zařízení primárního okruhu s reaktorem
VVER-1200?
Uspořádání hlavních komponentů
Základní principy uspořádání reaktoru
VVER-1200 jsou následující:
> koncentrace všech budov jaderného
ostrova kolem budovy reaktoru,
2
> fyzické oddělení budov obsahující
bezpečnostní prvky do čtyř bezpečnostních tras,
> minimální délky potrubí a kabeláže
mezi budovami,
> optimalizované uspořádání zajišťující
lepší průběh prací a snížení nákladů.
Reaktor
Projektovaná životnost reaktoru je 60
let. Pro zvýšení projektové životnosti
nádoby reaktoru byla použita nová řešení, mj. omezení obsahu niklu ve svarech,
omezení škodlivých příměsí v základním
kovu a ve svarech, snížení kritické teploty křehkosti materiálu prstenců zóny
nátrubků na mínus 35 °C, použití osvojené technologie výroby, snížení fluence
neutronů na nádobu reaktoru díky zvětšení jejího průměru.
K vnitřním částem reaktoru patří šachta, plášť aktivní zóny, blok
ochranných trub, aktivní zóna, řídící
tyče a čidla vnitroreaktorového měření
neutronového toku a teploty. Víko reaktorové nádoby je konstrukčně spojeno s horním blokem. Pouzdra pohonů řídicích tyčí jsou umístěna na horním bloku reaktoru. Možnému zvedání šachty, pláště aktivní zóny a bloku
ochranných trub v podmínkách normálního provozu brání velká hmotnost
uvedených komponentů a rovněž přítlačné jednotky s pružnými komponentami vyrobenými z expandovaného grafitu. Aktivní zóna se skládá ze
163 palivových souborů se 121 řídicími tyčemi s absorbérem. Řídicí tyče
jsou rozděleny do skupin pro havarijní ochranu a řízení. Do měřicích kaná-
lů v palivových souborech je umístěno
54 čidel vnitroreaktorového měření,
která monitorují neutronový tok, teplotu a hladinu chladiva (fázové rozhraní směsi vody, páry a plynů). Palivový
soubor VVER-1200 obsahuje svazek
312 palivových proutků a palivových
proutků s gadoliniem.
Hlavní cirkulační potrubí.
Hlavní cirkulační potrubí (primární) má
čtyři chladicí smyčky, které spojují reaktor s parogenerátory a hlavními cirkulačními čerpadly, Má jmenovitý průměr
Dnom= 850 mm a životnost 60 let. Vnější průměr potrubí je 990 mm a tloušťka
stěny 70 mm. Celková délka potrubí je
146 m.
Cirkulační čerpadlo reaktoru
Hlavní cirkulační čerpadlo (HCČ) reaktoru je typu GCNA-1391. Kromě cirkulace chladiva v primárním okruhu
při normálním provozu má také další
funkci při zajišťování doběhu cirkulace během havarijních scénářů se
ztrátou napájení. To umožňuje hladký
přechod k chlazení přirozenou cirkulací.
Základní údaje tohoto čerpadla jsou:
> výkon 22000 m3.h-1,
> výtlak 0,588 MPa,
> jmenovitý tlak na sání 16,02 MPa,
> otáčky 1000 min-1,
> příkon v horkém stavu <5 MW,
> příkon ve studeném stavu < 6,8 MW,
> frekvence napájení 50 Hz,
> hmotnost (bez motoru) 75,5 t,
> životnost 60 let.
Při vývoji projektu čerpadla byla věnována zvláštní pozornost opravitelnosti a sníženým nárokům na údržbu.
Čerpadlo GCNA-1391 je vertikální sestava skládající se z odstředivého jednostupňového čerpadla s mechanicky
utěsněnou hřídelí, sférické ulity sva-
řované z asynchronního dvourychlostního elektrického motoru se setrvačníkem. Mazání ložisek je bezolejové.
Projekt ucpávek zajišťuje, že v případě
výpadku čerpadla nebude po dobu 24
hodin překročen nominální únik. Projekt čerpadla umožňuje výměnu hlavních komponent bez roztěsnění hlavní dělicí roviny, což výrazně usnadňuje
údržbu a opravy.
Parogenerátor
Parogenerátor je typu PGV-1000MKP a jako horizontální parogenerátor
používá koridorové uspořádání teplosměnných trubek v potrubním svazku. Toto společně s etanolaminovým
chemickým režimem sekundárního
okruhu a vyloučením komponent obsahujících měď na sekundární straně
umožňuje dosažení očekávané životnosti 60 let. Primární chladivo proudí potrubím o průměru Dnom 850 mm
do hlavního vstupu chladiva (v doku-
mentaci VVER nazývaného „kolektor“), odkud se rozděluje do svazku
trubek. Chladivo v trubkách předává
své teplo napájecí vodě parogenerátoru a po ochlazení přechází do hlavního
výstupu chladiva („kolektoru“).
Parogenerátor vyrábí sytou páru.
Ta prochází otvory v děrovaném ponořeném plechu a opouští odpařovací plochu. V parním prostoru se
pára suší působením gravitace. Proudí k děrovanému rozdělovači v horní
části parogenerátoru a dále odchází deseti hrdly do parního kolektoru,
který je umístěn nad parogenerátorem. Objem vyrobené páry se po délce parogenerátoru vyrovnává pomocí děrovaných plechů. Pára zbavená
vlhkosti proudí z parního kolektoru
do parovodu a dále k turbíně. Napájecí voda přitéká potrubím o průměru
Dnom 400 mm do rozdělovacího kolektoru napájecí vody parogenerátoru. Při havarijním dochlazování je
napájecí voda zajišťována systémem
havarijního napájení.
Nad parogenerátorem je umístěn
parní kolektor o průměru 630 mm
a tloušťce stěny 25 mm. K tomuto
parnímu kolektoru je připojen hlavní parovod (průměr 630 mm, tloušťka stěny 25 mm) a potrubí PHRS
(systém pasivního odvodu tepla)
o průměru 219 mm, tloušťce stěny
13,5 mm. Opěrná konstrukce parogenerátoru a hydraulický tlumicí systém jsou projektovány tak, aby byly
schopné kompenzovat svislou a vodorovnou složku seismického zatížení vyplývající ze zadání „zemětřesení
umožňující bezpečné odstavení“.
Výňatek z časopisu Nuclear Engineering International, autoři jsou D. E. Kolčinský, A. V. Molčanov, V. V. Bezlepkin,
A. M. Altschuller ve spolupráci s J. Laaksonenem.
3
Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj – Konsorcium MIR.1200
leden 2014 l www.mir1200.cz
Téma
Ženy v jaderné energetice
Co znamená zkratka WiN Global a jaké je poslání této organizace?
WiN Global neboli Women in Nuclear je
celosvětová nezisková organizace žen
pracujících v jaderné energetice nebo
oborech souvisejících s využíváním radionuklidů a ionizujícího záření. Organizace
byla založena v roce 1992 a klade si za cíl
zvýšení podpory těchto oborů u veřejnosti. V současnosti tvoří členskou základnu
asi 25 000 zástupců ze 102 zemí. WiN
Global má po celém světě více než 30 národních, regionálních a mezinárodních poboček a jejich počet neustále roste.
Hlavním cílem organizace je zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti, především mladých lidí a žen, o oboru
jaderné energetiky, jaderné vědy a jaderných technologií. Mezi činnosti WiN Global patří organizace každoroční konference, kde si členky vyměňují nejnovější
poznatky z oboru a porovnávají situace
v členských zemích. Dalším zajímavým
počinem je mentoring mladé generace
jaderných expertů, kteří studují jaderný
obor nebo jsou na počátku své profes-
ní kariéry. Každoročně je udílena cena
za přínos v komunikaci o jaderném oboru
„WiN Award“. V roce 2013 tuto cenu obdržela Elizabeth Dipuo Peters z Jihoafrické republiky, která se zasadila o možnost účasti jaderných odborníků, včet-
ně mladých odborníků a žen, na diskuzích týkajících se rozhodovacích procesů
o jaderném sektoru v zemi.
WiN Global je přidruženým členem
Světové jaderné asociace se sídlem
v Londýně. Členem se může stát každý,
muž i žena, kdo svou činností podporuje jaderné aktivity. Od roku 2009 je prezidentkou organizace Dr. Se-Moon Park
z Jižní Korey. Předsedkyní za Českou republiku je paní Larisa Dubská, se kterou
vám přinášíme rozhovor.
Rozhovor
Žádná vyspělá země se neobejde bez rozvoje jaderné energetiky
Rozhovor s předsedkyní Women in Nuclear Czech a ředitelkou pro HR a marketing ve společnosti ENVINET Larisou Dubskou
Jaké jsou aktivity Women in Nuclear
v České republice?
Organizace WiN Czech je součástí České nukleární společnosti. Účastníme se
tedy profesních i vzdělávacích aktivit,
které společnost pořádá. V rámci našeho působení se samozřejmě snažíme
plnit poslání, kvůli kterému celá organizace vznikla, a tím je objektivní informování laické veřejnosti o „jádře“. Vydáváme informační měsíčník infoWiN,
který přináší zajímavosti ze světa jádra a seznamuje čtenáře s ženami zajímavých profesí. Některé naše členky
se účastní vzdělávacího programu pro
studenty středních škol. Dále pořádáme setkání, kde prezentujeme vlastní
profesní zkušenosti. Věřím, že každá
z mých kolegyň „dělá osvětu“ ve svém
okolí prostě tím, že mluví o své práci
spojené s jadernou energetikou, měřením ionizujícího záření, výzkumem či
výukou studentů.
V rámci WiN Global se každý rok konají konference, kde je kromě odborného
programu věnován čas aktivitám jednotlivých organizací. Kromě osobních
setkání nám při výměně poznatků pomáhá také internet.
Jakým způsobem pomáhá organizace Women in Nuclear ve zvýšení počtu
žen v oboru jaderné energetiky?
Doufám, že pomáháme tím, že mluvíme o své profesi s mladými lidmi, studenty i studentkami středních škol.
Máme při tom možnost ukázat, jak za-
jímavá, rozmanitá a perspektivní může
být práce v jaderné elektrárně nebo
ve výzkumu.
Vedle Vašich aktivit ve sdružení Women in Nuclear Czech je nutné zmínit
i Vaši práci ředitelky ve firmě ENVINET,
která je jedním z dodavatelů Konsorcia pro plánovanou dostavbu Temelína.
Jak vnímáte tento významný projekt?
Napomůže zvýšit prestiž oboru?
Je to velmi těžká otázka. Samozřejmě,
že jsem jako správná „jaderná žena“
přesvědčena o tom, že se žádná vy-
Ženy dokážou snáze sdělit
technické informace řečí,
která je srozumitelná všem
a pomohou tak překonat
iracionální obavy z jaderné
elektrárny.
Jak jste sama uvedla, považujete se
za „jadernou ženu“. Jakou výhodu
může podle Vás přinést ženský element do tak výhradně mužského světa
jako je jaderná energetikay?
Pominu-li obecné pravdy o tom, že smíšený pracovní kolektiv má plus nad ryze
ženským nebo ryze mužským, dostáváme se k jádru věci. Muži v tomto oboru skutečně převažují nejen u nás, ale
i ve světě. Právě díky tomuto faktu jsou
ženy více vidět. Když potom mluví k veřejnosti z pozice těch, kdo se v oboru
pohybují, mohou k odborným zkušenostem přidat vlastní pocity představitelky „něžného pohlaví“. Dokážou snáze
sdělit technické informace řečí, která je
srozumitelná všem a pomohou tak překonat iracionální obavy z jaderné elektrárny.
Věřím, že každá z mých kolegyň „dělá osvětu“ ve svém
okolí prostě tím, že mluví
o své práci spojené s jadernou energetikou, měřením
ionizujícího záření, výzkumem
či výukou studentů.
Jak se angažujete v rámci globální
sítě Women in Nuclear? Co vám přináší spolupráce v rámci globální sítě Women in Nuclear?
To, že jsme součásti celosvětové organizace WiN Global, nám pomáhá získat
větší přehled o tom, jak působí ženy
v jaderné oblasti v jiných zemích. Nejlepší možností je samozřejmě výměna zkušeností při osobních setkáních.
spělá země neobejde bez rozvoje jaderné energetiky. Proto podporuji výstavbu nových jaderných bloků. Věřím,
že jaderná energetika je a bude prestižním oborem pro studium i pro zaměstnání.
Larisa Dubská, předsedkyně Women in Nuclear Czech a ředitelka pro HR a marketing
ve společnosti ENVINET
Co Vám působení v organizaci přineslo
v profesní i soukromé rovině?
Díky aktivitám ve WiN a obecně i v České nukleární společnosti jsem poznala
nové zajímavé lidi z oboru a navštívila
mnoho zajímavých míst.
4
Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj – Konsorcium MIR.1200
leden 2014 l www.mir1200.cz
Aktuality
Kdo je kdo
ŠKODA JS zvítězila v tendru Správy
úložišť radioaktivních odpadů
ŠKODA JS zvítězila v tendru
na „Výzkum a vývoj ukládacího
obalového souboru pro hlubinné
ukládání vyhořelého jaderného
paliva do stádia realizace vzorku“. Ten v první polovině roku
2013 vyhlásila Správa úložišť
radioaktivních odpadů. Projekt
v hodnotě téměř 50 milionů korun je rozvržen na pět let a je další významnou zakázkou ve strategickém oboru výroby technologického zařízení pro skladování
použitého jaderného paliva.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou výzkumně-vývojové
práce vedoucí k návrhu a realizaci ukládacího obalového sou-
boru typu D pro ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného
paliva z jaderných elektráren Dukovany a Temelín a z nových jaderných zdrojů. Hlubinné úložiště
má předpokládanou projektovou
životnost ukládacího obalového
souboru 10 000 let.
Bude také prokázáno zajištění dlouhodobé bezpečnosti úložiště pro navržené obalové soubory. Nedílnou součásti zakázky je
realizace jednoho vzorku obalového souboru pro použité jaderné
palivo typu VVER-440. V případě
českého konceptu pro ukládání
vyhořelého jaderného paliva bude
obalový soubor uložen v podobě
tzv. superkontejneru do ukládacích vrtů v hlubinném úložišti.
ŠKODA JS bude na této zakázce spolupracovat se svými subdodavateli, společnostmi Energovýzkum Brno a ÚJV Řež. Ty disponují špičkovými odborníky v oblasti materiálového výzkumu,
resp. materiálové koroze v aerobním (kyslíkovém) a anaerobním
(bez vzdušného kyslíku) prostředí. ŠKODA JS zúročí své dlouholeté zkušenosti z dodávek transportních a skladovacích obalových
souborů pro použité jaderné palivo
z jaderných elektráren a výzkumných reaktorů, které jsou základem jejího unikátního know-how.
ŠKODA JS testuje akustickou
emisí zásobníky LPG
Již více než deset let testují pracovníci ŠKODA JS akustickou
emisí zásobníky LPG (propan-butan). Testy probíhají na základě licence, kterou společnost
získala od zkušebního úřadu TÜV
Austria. Pro účely testování bylo
vyvinuto speciální servisní vozidlo obsahující měřicí systém
akustické emise a tlakovací zařízení. Celá investice byla asi z 50
procent hrazena grantem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Ve společnosti ŠKODA JS se této
činnosti věnuje středisko Provozní prohlídky a kontroly.
Jedná se o nedestruktivní
zkoušení materiálu, kdy při vlastní
zkoušce se na povrch pláště zásobníku LPG připevní piezoelektrické snímače detekující odezvy
vznikající při namáhání materiálu
tlakem. Výstupní elektrické signály jsou snímány a vyhodnocovány měřicím systémem akustické
emise v servisním vozidle. Plášť
zásobníku je zatěžován tlakem
pomocí čerpadla, které pracuje
v uzavřeném cyklu. Zařízení čerpá kapalnou fázi LPG ze zásobníku. Kapalina se v servisním autě
ohřevem ve výparníku přemění
na plyn a ohřátá plynná fáze LPG
je tlačena zpět do zásobníku.
V roce 2002 firma začínala
s technologií instalovanou v nástavbě na podvozku vozidla Pe-
5
ugeot Boxer. Pracovníci skupiny postupně absolvovali školení
u TÜV Austria, získali osvědčení
revizního technika vyhrazených
tlakových zařízení a certifikaci
v oboru nedestruktivních zkoušek pro metodu akustické emise.
V průběhu let byl průběžně modernizován hardware i software
měřícího systému včetně metodiky vyhodnocování výsledků
měření. Na základě předchozích
provozních zkušeností byla celá
technologie výrazně modernizována a instalována v nové dodávce Mercedes-Benz Sprinter.
K dnešnímu datu se uskutečnilo již více než 1500 zkoušek
zásobníků LPG na území České republiky, Slovenska a Maďarska. Současná technologie umožňuje zkoušet nadzemní i podzemní zásobníky LPG
do objemu 25.000 litrů. U zákazníků i u revizních techniků se
pracovníci ŠKODA JS zpočátku
setkávali se zvědavostí, neznalostí metody i jistou nedůvěrou.
Během let se však pro většinu
z nich zkoušky akustickou emisí a nabízené služby staly samozřejmostí.
Ing. Vlastimil Kraus
středisko Provozní prohlídky a kontroly, skupina Akustická emise
ŠKODA JS a.s.
Speciální servisní vozidlo pro testování zásobníků LPG
Konsorcium MIR.1200
vzniklo v říjnu 2009 a je jedním ze tří
uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku
JE Temelín. Lídrem česko-ruského konsorcia je společnost
ŠKODA JS, která ke spolupráci přizvala firmy Atomstrojexport a OKB Gidropress. Obě jsou dceřinými společnostmi
státního podniku Rosatom. Konsorcium MIR.1200 nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200, který byl kontinuálně vyvíjen po celou dobu existence jaderné energetiky.
Těží ze zkušeností více než 1300 reaktorových let provozu
jaderných elektráren typu VVER. Vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností a je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což
z něj činí jednoho z nejlepších reprezentantů generace III+.
ŠKODA JS
stála u zrodu české a slovenské jaderné
energetiky (JS znamená jaderné strojírenství) a je jednou z předních inženýrských
a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Společnost Škoda JS byla založena roku 1859, do roku 1956
spadají počátky jejích aktivit v jaderné energetice. Za dobu
své existence firma zajišťovala inženýring a dodávala zařízení i servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory
a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní
Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném
východě. ŠKODA JS je členem skupiny OMZ. Dle předběžného hodnocení dosáhla ŠKODA JS v roce 2012 zisku před
zdaněním více než 300 milionů Kč a tržeb téměř 5 miliard
korun, z nichž přes 50 % představují exportní aktivity.
ATOMSTROJEXPORT (ASE)
je přední ruskou státní inženýringovou společností, která realizuje mezistátní a obchodní dohody na výstavbu objektů jaderné energetiky v celosvětovém měřítku. V současné době ASE plní
zakázky v rozsahu přibližně 20 % objemu světového trhu.
Společnost při své práci těží z půlstoleté zkušenosti ruského
jaderného průmyslu a staví jaderné elektrárny nové generace plně odpovídající mezinárodním požadavkům a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
OKB GIDROPRESS
realizuje komplexní projektové práce, výpočty, teoretický
a experimentální výzkum pro
realizaci jaderných závodů (jaderných systémů dodávky
páry) a výrobu zařízení pro jaderné elektrárny založené
na technologii VVER, které se v současné době vyznačují zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, účinností a konkurenceschopností jak v Ruské federaci, tak v zahraničí.
Rusatom Overseas
je dceřinou společností státního podniku
Rosatom. Byla založena za účelem rozvoje ruských jaderných technologií ve světě
a globálních obchodních aktivit Rosatomu.
Rusatom Overseas integruje široké spektrum nabídky společnosti Rosatom v oblasti jaderné energie. To zahrnuje širokou škálu produktů
a služeb, počínaje těžbou uranu přes výstavbu jaderných
elektráren, přípravu právních dokumentů, rozvoj národních regulací a právního rámce až po vzdělávání a školení,
investice projektu. Jedním z poslání společnosti je vytvořit síť globálního zastoupení. Společnost Rusatom Overseas vystupuje ale i v roli zákazníka, investora a vlastníka
zahraničních projektů státního podniku Rosatom realizovaných podle modelu build–own–operate (postav– vlastni–provozuj).
Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj – Konsorcium MIR.1200
leden 2014 l www.mir1200.cz
Představujeme partnery
ETD TRANSFORMÁTORY a.s., dodavatel transformátorů
Zdeněk Rykl:
Na transformátorech pro JE Temelín již nyní pracujeme
Rozhovor s generálním ředitelem společnosti ETD TRANSFORMÁTORY Zdeňkem Ryklem.
Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2013?
Byl pro Vaši společnost úspěšný?
Musím říci, že rok 2013 nebyl pro naši
společnost příliš úspěšný, zejména co
se týče dosažených tržeb. Až do roku
2012 se naše společnost významným
objemem produkce podílela na velkých
energetických projektech, jako bylo
zvyšování výkonu JE Dukovany nebo
dostavba třetího a čtvrtého bloku JE
Mochovce. V roce 2013 bohužel žádný
z takových projektů zahájen nebyl. Skutečnosti, že tyto velké projekty v Česku
i na Slovensku končí, jsme si byli vědomi už v roce 2010 a od té doby navyšujeme objem produkce zvýšeným exportem. Procentuálně se nám to v roce
2013 podařilo, ale objem tržeb exportu
byl ještě malý. Přes problémy s výpadkem produkce se společnosti podařilo
v roce 2013 udržet kladný hospodářský
výsledek.
Jak se export v současné době podílí
na celkových tržbách?
Řekl bych, že zvládnutí zahraničního
obchodu je v případě naší firmy priorita
číslo jedna. Trh České republiky je pro
nás malý, proto intenzivně expandujeme
na zahraniční trhy. V minulém roce jsme
našli nové obchodní zástupce firmy pro
Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Začali jsme
pracovat i na polském či finském trhu
a jsme velmi aktivní v Ruské federaci.
Podíl exportu na našich tržbách roste,
v loňském roce se na tržbách podílel ze
70 procent.
Loni na podzim dostala Vaše společnost
ocenění Štika českého byznysu v Plzeňském kraji. Může takové ocenění pomocí při získávání nových zakázek?
Toto ocenění je pro nás velkou morální podporou a povzbuzením zejména
v dobách, kdy se byznysu až tak nedaří. Skutečnost, že v hodnocení posledního ročníku jsme za sebou nechali mnoho významných firem, svědčí o tom, že
naši konstruktéři, dělníci i technici jdou
správnou cestou a svojí pílí nám zajistili místo mezi těmi nejlepšími. Myslím,
že toto ocenění podporuje v jednotlivých
firmách snahu udržet se mezi nejlepšími
a zároveň přispívá k pozitivnímu vnímání oceněné firmy jako seriózní a úspěšné. Dá se tedy říci, že ocenění nepřímo
podporuje obchodní úspěch.
6
Pro nás je velmi důležité, že toto ocenění jsme dokázali obhájit dva roky
po sobě.
Jste jedním z partnerů Konsorcia
MIR.1200 a pro potenciální dostavbu
Temelína byste dodali transformátory. Je už nyní na takovou zakázku Vaše
firma připravená nebo by potřebovala
ještě některé věci vylepšit? Např. zvýšit výrobní kapacitu, nabrat nové lidi…
Když jsme se zapojili do dodavatelského řetězce Konsorcia, dali jsme jasně
najevo, že transformátory pro dostavbu Temelína jsme schopni vyprojektovat a dodat. Tyto transformátory
včetně technických specifikací jsme
již také nabídli. Naši technici a výpočtáři na nich již pracují a některá dílčí řešení postupně zkoušíme aplikovat
na podobných typech transformátorů.
Konstrukční novinky (týkají se vinutí
transformátorů) byly úspěšně odzkoušeny při výrobě autotransformátoru
250 MVA pro lotyšskou Rigu. Některé konstrukční uzly budeme aplikovat
i u dalších zakázek, které budou napěťově podobné. V případě, že k výrobě transformátorů pro Temelín opravdu dojde, bude to pro nás znamenat
přijmout zhruba 25 manuálních pracovníků. Některé dělnické profese ale
musíme postupně posilovat již nyní,
abychom zajistili zapracování nového
personálu. Jedná se zejména o navíječe, kteří musí projít alespoň dvouletou
přípravou, aby byli dostatečně odborně
připraveni složitá vinutí transformátorů
vyrábět. Průběžně také nabíráme inženýry pro konstrukční a výpočtářské
oddělení, kde je nutnost zapracování do dané oblasti ještě naléhavější.
V oblasti výrobních technologií jsme
objednali nový vertikální navíjecí stroj,
který již v letošním roce navýší kapacitu
naší navijárny. Domníváme se, že celá
firma pracuje krok za krokem k tomu, že
na dodávky pro Temelín bude připravena na sto procent.
Myslím, že Rosatom je firma, která má
za sebou hodně referencí z výstavby
jaderných zařízení. To, že v současné
době se svými projekty uspěla v Maďarsku a ve Finsku jen potvrzuje fakt, že
nabízí kvalitní produkt, který je atraktivní i pro trhy mimo Ruskou federaci.
V posledních dnech se objevily tři
úspěšné investiční akce Rosatomu, jehož dvě společnosti jsou členy Konsorcia MIR.1200. Rosatom by se měl podílet na dostavbě JE Paks v Maďarsku,
JE Hanhikivi ve Finsku, ale zvažuje se
i jeho účast na projektu výstavby nového jaderného zdroje ve slovenských
Jaslovských Bohunicích. Myslíte, že
by se to mohlo brát i jako pozitivní impuls směrem k Česku a jeho politické
elitě, která se nedokáže rozhodnout,
co dál s Temelínem?
Čekají Vás letos nějaké zajímavé zakázky, ať v České republice nebo zahraničí?
Nejzajímavější zakázky, které nás v letošním roce čekají, jsou dodávky dvou
kusů autotransformátorů 350 MVA/420
kV pro rozvodnu Slovenská Voľa, tří
kusů 40 MVA/ 110 kV v nízkohlukovém
provedení do Rakouska, čtyř kusů jednofázových transformátorů 90 MVA /
420 kV pro přečerpávací elektrárnu Dalešice nebo dvou kusů 75 MVA / 220 kV
pro Egypt.70 procent.
Zdeněk Rykl, generálním
ředitelem společnosti ETD
TRANSFORMÁTORY
Základní informace o společnosti
Firma ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
je významný výrobce řadových i speciálních výkonových transformátorů,
tlumivek a reaktorů s vlastním vývojem, konstrukcí, komplexní technologií výroby a speciálním vybavením
zkušebny v regionu střední Evropy.
Má přes 90 let zkušeností v oboru,
z velké části pod značkou ŠKODA,
své výrobky vyváží do celého světa.
Tržby společnosti v roce 2012 činily 610,7 mil. Kč, počet zaměstnanců
180. Je součástí nadnárodní skupiny
International BEZ Group. Tato skupina poskytuje široký sortiment výkonových a distribučních transformátorů, tlumivek a reaktorů, včetně
příslušenství a dalších služeb dle požadavků zákazníků. ETD TRANSFORMÁTORY a.s. je partnerem Konsorcia
MIR.1200 – uchazeče o dostavbu Temelína.
Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj – Konsorcium MIR.1200
leden 2014 l www.mir1200.cz
Aktuality
Rosatom dostaví maďarskou
jadernou elektrárnu Paks
Dokončení ze strany 1
Podepsali jsme vysoce kvalitní
smlouvu, kterou nyní předložíme
ke schválení maďarskému parlamentu. Úspěšně probíhají také jednání o druhém dokumentu, který se
týká finanční oblasti,“ dodal Viktor
Orbán. „ „V závěrečném stádiu je
nyní dohoda mezi ministerstvy financí o podmínkách půjčky. Dosud je určen celkový limit ve výši
10 miliard euro, ale konečná částka bude nižší,“ vysvětlil Sergej Kirijenko.
„Významná část vynaložených
prostředků přitom zůstane v Maďarsku“, zdůraznil Vladimir Putin
a pokračoval: „Jde o dohodu, která
je unikátní tím, že více než 40 procent objemu prací vykoná maďarská strana. To znamená, že přibližně
tři miliardy dolarů budou směřovat
na podporu pracovních míst v Maďarsku a jen daňové odvody do rozpočtu budou tvořit více než miliardu
dolarů“.
Ruská strana bude pro nové bloky
zajišťovat palivo a garantovat jejich
servis a údržbu. Odpovídající smlouvy podepsala za ruskou stranu společnost Rusatom Overseas a za maďarskou stranu společnosti MVM
a Paks-2. V souladu s nimi mají být
podle časového plánu vypracovány
a podepsány nezbytné kontrakty pro
zahájení aktivní fáze realizace dostavby JE Paks.
V současné době provozuje společnost MVM na JE Paks čtyři bloky s reaktory VVER-440, které byly
zprovozněny postupně v letech 1982
až 1987. Ty do sítě dodávají přibližně
40 procent veškeré elektrické energie
vyrobené v Maďarsku a byly nedávno
zmodernizovány ruskou společností
Atomstrojexport s cílem zvýšit jejich
výkon, prodloužit provozní životnost
a posílit bezpečnost.
Po podpisu rusko-maďarské dohody má Rosatom ve svém portfoliu již 31 bloků, z nichž 22 se nachází mimo Rusko. V prosinci 2013
uzavřela korporace Rosatom dohodu o výstavbě JE Hanhikivi ve Finsku, v listopadu téhož roku zvítězila v tendru na výstavbu první jaderné elektrárny v Jordánsku. Přibližně ve stejné době byl položen
základní kámen první jaderné elektrárny v Bangladéši a zahájena výstavba prvního bloku jaderné elektrárny v Bělorusku. V Indii probíhá
energetické spouštění prvního bloku JE Kudankulam a v příštím roce
bude spuštěn druhý blok. V Číně buduje Rosatom třetí blok JE Tianwan
a připravuje se k výstavbě čtvrtého
bloku. V Turecku probíhají přípravné
práce ke stavbě čtyř bloků na první
jaderné elektrárně v zemi JE Akkuyu
a ve Vietnamu se Rosatom v souladu s uzavřenou mezivládní dohodou
připravuje na výstavbu čtyř bloků JE
Ninh Thuan-1. Další úspěch si Rosatom připsal letos v lednu 2014, kdy
byl oficiálně pozván k jednání o přípravě výstavby jaderné elektrárny
s technologií VVER ve Velké Británii.
Sigma Group dodá čerpadla pro
Leningradskou jadernou elektrárnu
Hodnota kontraktu na dodávku čerpadlových zařízení pro druhou fázi výstavby Leningradské jaderné elektrárny
(JE), uzavřeného s akciovou společností
Atomenergomaš, přesahuje 1,8 milionu
euro. Dodávku bude tvořit průmyslový
blok čtyř hlavních cirkulačních čerpadel
chladicích systémů a čtyři síťová čerpací zařízení s pomocným zařízením.
„Rosatom je jedním z našich hlavních partnerů. Spolupráce s ním je pro
nás nejlepší referencí nejen na ruských,
ale také na mezinárodních trzích. Zkušenost s výrobou čerpacích zařízení pro
reaktor VVER 1200 Leningradské JE-2
bude pro naši společnost prospěšná
také pro případ, že v tendru na dostav-
bu JE Temelín zvítězí česko-ruské Konsorcium MIR.1200,“ říká marketingový
ředitel Sigma Group Miroslav Veselý.
Sigma Group má na ruském trhu již
dlouhou dobu vynikající pověst. Jen
v posledních pěti letech dodala zařízení pro Novovoroněžskou, Bělojarskou,
Kalininskou a Leningradskou jadernou
elektrárnu. „Kontrakt, který jsme dnes
uzavřeli, je výsledkem transparentní soutěže a dalším důkazem toho, že
produkce českých společností je konkurenceschopná jak z hlediska kvality, tak z hlediska ceny,“ zdůraznila náměstkyně obchodního ředitele akciové
společnosti Atomenergomaš Maria Sorokina.
V Rusku začalo
spouštění rychlého
reaktoru
Na Bělojarské jaderné elektrárně ve Sverdlovské oblasti bylo koncem loňského roku zahájeno fyzikální spouštění reaktoru čtvrté generace BN 800, který pracuje na bázi rychlých
neutronů.
Během fyzikálního spouštění bude reaktor
naplněn chladícím médiem v podobě tekutého sodíku a následně bude založeno jaderné
palivo. Celý tento proces by měl být ukončen
v dubnu příštího roku. Poté bude zahájeno
energetické spouštění.
„Čtvrtý blok Bělojarské jaderné elektrárny
s reaktorem BN 800 dosáhne plného výkonu
ke konci roku 2014,“ oznámil první náměstek
generálního ředitele Státní korporace pro jadernou energii Rosatom Alexandr Lokšin.
Energoblok s rychlým reaktorem BN 800 je
modernizovanou verzí unikátního reaktoru BN
600, který je na Bělojarské jaderné elektrárně
již 30 let ve výzkumně-průmyslovém provozu.
Technologii reaktorů na bázi rychlých neutronů ovládá jen velmi malý počet zemí a Rusko
patří v tomto směru ke světové špičce.
Na vybudování energobloku s rychlým reaktorem BN 800 se podílely i české firmy, například společnost Arako dodala vlnovcové
uzavírací a zpětné ventily.
Rosatom zahájil přípravu k výstavbě
první jaderné elektrárny v Jordánsku
V polovině ledna navštívil generální ředitel Rosatomu Sergej Kirijenko jordánskou metropoli Ammán, kde na schůzce
s králem Abdalláhem II. jednal o plánech na výstavbu první jaderné elektrárny v zemi.
Rosatom se stal vítězem mezinárodního tendru, který v roce 2011 vyhlásila jordánská vláda. Konkurentem ruské
jaderné korporace bylo francouzsko-japonské konsorcium Areva-Mitsubishi.
V elektrárně budou pracovat dva bloky s reaktory VVER-1000. Předpoklá-
dá se, že první bude uveden do provozu
v roce 2024. V současné době se vybírá vhodná lokalita a stavební parcela,
která bude odpovídat všem parametrům
bezpečnosti z hlediska seismické aktivity v oblasti.
Jordánsko je zcela závislé na dodávkách ropy a plynu ze sousedních zemí
a vydává více než 20 procent ze svého
rozpočtu na zajištění dostatku elektrické energie pro rostoucí spotřebu země.
Výstavba jaderné elektrárny proto patří
k prioritám jordánské vlády.
7
Download

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks