OBSAH
• EKOSYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
• EKOSAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• MINICASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• TERMOSTATICKÉ SM̊OVAÈE K BOILERU A POD UMYVADLO . . . . . . 9
• ÈASOVÉ VENTILY MAGIC - MINIMAGIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• SPRCHOVÉ KONCOVKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• PEDÁLOVÉ VENTILY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• VÝTOKOVÁ RAMÍNKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• UMYVÁTKO NEREZOVÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• ZAØÍZENÍ PRO VELKOKUCHYNÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• ÈASOVÉ VENTILY A ARMATURY ANTIVANDAL V P
. . . . . . . . . . . 35
• BEZDOTYKOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ BATERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• ÈASOVÉ VENTILY A ARMATURY PRO TÌLESNÌ POSTIŽENÉ . . . . . . . 44
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
art. EKOSYSTÉM Æ 1/2" -2"
Smìšovací termostatická centrála s recirkulaèním okruhem
Toto zaøízení umožòuje snížit na co nejmenší míru pasivní ztráty kalorií a zabraòuje odebírání vody s vyšší teplotou, než je
nutné. V mnoha zemích je použití termostatického smìšovaèe nutné také jako prevence proti „legionella pneumophila“ u
zaøízení s akumulací teplé sanitární vody, aby se zabránilo riziku vzniku tohoto velmi nebezpeèného mikroorganismu.
Teplota vody v zásobníku nesmí nikdy klesnout pod 60°C. Voda této teploty se nemùže pøímo používat a je tudíž nutné
instalovat termostatický smìšovaè, který sníží a udrží teplotu vody na konstantní úrovni.
ECOSYSTEM umožòuje nejen úspory odebírané vody a energetické úspory, ale regulací teploty vody v okruhu snižuje
dále spotøebu a zajišuje maximální komfort. Pokud uzavøeme vodovodní baterii s teplou vodou, v potrubí mezi kotlem a
baterií voda cirkuluje a nevychladne. Aby bylo možno optimalizovat spotøebu a tím docílit maximální energetické
úspory, pøedevším u veøejných rozvodù, je tøeba dodržet i další opatøení. S èasovými armaturami MAGIC a s redukcemi
prùtoku pro sprchy RIVER 280/7 docílíme úspory vyšší než 60%.
Charakteristika funkce a bezpeènost
Konstantní teplotu vody nastavíme otáèením ovladaèe. Trvale reguluje množství teplé a studené vody a každá zmìna
teploty je korigována témìø okamžitì termostatickým elementem. Aby se zabránilo nebezpeèí opaøení, zaøízení
zablokuje dodávku teplé vody pokud by náhle došlo k pøerušení dodávky studené vody.
ECOSYSTEM mùže být napájen jakýmkoli zaøízením na ohøev vody vèetnì prùtokového ohøevu. V tomto pøípadì je tøeba
zkontrolovat, zda ohøáté množství je dostateèné pro požadovaný odbìr. Pokud je nedostateèné, vytvoøí se pøídavná
akumulaèní nádrž a z ní bude odebírána teplá voda do smìšovaèe, který mùže být instalován v jakékoli poloze, jak
horizontální, tak vertikální.
ECOSYSTEM je dodáván vèetnì patentovaného regulátoru pro snadné vyvážení recirkulaèního okruhu, vèetnì
speciálních šoupat se zpìtnými ventily a s nerezovými filtry.
Instalace s ECOSYSTEMEM je výraznì levnìjší a snadnìjší na realizaci, než je tradièní instalace recirkulaèního okruhu.
2
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
Regulace smìšování je velmi pøesná,
otoèíme ovladaèem a pøímo odeèteme
teplotu na výstupu smíšené vody
Šoupata plnoprùtoèná se zpìtnými
ventily – nerezové filtry a teplomìry
na vstupu teplé a studené vody
Regulace teploty recirkulaèního okruhu
cirkulaèní èerpadlo
odbìrová místa
zpìtná klapka
Teplomìr na výstupu udává
•
pøi otevøených odbìrových místech
teplotu smíšené vody
•
pøi uzavøených odbìrových místech
teplotu recilkulaèního okruhu
Instalaèní schéma
S ECOSYSTEMEM je nejjednodušší a nejlevnìjší instalace, kterou lze realizovat. Nepøedpokládá instalaci zpìtných
ventilù a regulaèních kohoutù pro recirkulaèní okruh. Nelze udìlat chybu!
Dimenzování ECOSYSTEMU
Pøesné dimenzování je dùležité, aby bylo dosaženo dobrého výsledku a citlivosti smìšovaèe a pøesnosti teploty. Pro
rychlý výpoèet jsme pøipravili jednoduchý souhrn, který bere v úvahu vlastnosti rozvodu.
Nastavení ECOSYSTEMU
1) otevøít alespoò polovinu a jedno odbìrové místo, které má být napájeno, ovladaèem nastavit teplotu smíšené vody
dle teplomìru.
2) uzavøít všechna zaøízení, po nìkolika minutách bude teplomìr udávat teplotu v recirkulaèním okruhu. Pomocí
šroubováku seøídit regulátor, normálnì musí teplota v okruhu odpovídat teplotì, která byla døíve zvolena pro smíšenou
vodu.
Je dobrým zvykem neotvírat nikdy ve fázi montáže teplou vodu døíve než studenou vodou, aby nedošlo k šoku kartuše,
který mùže porušit její funkci.
Údržba ECOSYSTEMU
I údržba je obzvl᚝ jednoduchá. Termostatická kartuš má neomezenou životnost díky své konstrukci, díky
opakovaným kontrolám pøi výrobì a díky kvalitì použitých materiálù. Pokud dojde k funkèním anomáliím, je tøeba
zkontrolovat zaøízení. Nejèastìjším pøípadem je neodpovídající teplota vody. Pro demontហkartuše sejmìte ovladaè
a pomocí klíèe OK24 odšroubujte víko. Vyjmìte kartuš a peèlivé umyjte vodou, èímž se odstraní pøípadná cizí tìlesa.
Zkontrolujte tìsnìní (O-RING) ventilu a pøípadnì ho vymìòte. Pokud je v kartuši mnoho vápenatých usazenin, namoète
ji do octa (viz ZÁVADA – PØÍÈINA – ODSTRANÌNÍ).
3
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
ECOSAN Æ 1/2" - 2"
Smìšovací termostatická centrála bez
recirkulaèního okruhu
Æ
amm
b mm
G 1/2" - 3/4"
98
98
G 1 - 1 1/4"
123
118
G 1 1/2 - 2
182
138
Nastavení ECOSANU
Neotevírejte teplou vodu pøed otevøením studené, pøedejdete tepelnému šoku kartuše. Otevøete alespoò polovinu a
jedno odbìrové místo, které má být napájeno, nastavte požadovanou teplotu dle teplomìru. Pokud byl realizován
okruh recirkulaèní , po nastavení smíšené vody uzavøete veškerá zaøízení a vyèkejte, dokud teplomìr nebude udávat
teplotu recirkulaèního okruhu. Pokud bude jiná, než teplota smíšené vody, pomocí šoupìte A a B je tøeba okruh
vyrovnat. Pokud je teplota okruhu vyšší, snižte co nejvíce prùchod pomocí šoupìte A.
Špatná funkce zaøízení
Je velmi nepravdìpodobné, že je závada ve smìšovaèi. Díky svým funkèním vlastnostem nemùže v žádném pøípadì
zpùsobit náhlé zmìny teploty. Jedinou možností je, že existují rozdíly tlaku nebo prùtoku mezi rozvody studené a teplé
vody. Je tøeba najít pøíèinu tìchto rozdílù. Napøíklad mùže být zablokován jeden zpìtný ventil, nebo sekundární
pøípojky snižují prùtok napájecích trubek smìšovaèe. Vyskytuje se také pøípad pøedimenzovaných smìšovaèù pro
poèet odbìrových míst, pøedevším tehdy, pokud jsou instalovány èasové armatury. Naše technické oddìlení je vám
stále k dispozici pro jakékoli ujasnìní, pokud by ho bylo tøeba.
4
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
ZÁVADA
Teplota smíšené vody se mìní, pokud jsou
otevøená všechna napájená zaøízení nebo pouze
nìkterá z nich.
PØÍÈINA
ODSTRANÌNÍ
Smìšovaè nebyl správnì nastaven
Otevøít polovinu + jedno napájené zaøízení a
pomocí regulaèní páèky nastavte požadovanou
teplotu, kterou odeètete na teplomìru
Dimenze smìšovaèe je pøíliš velká, chybný
výpoèet
Vymìòte smìšovaè, spoèítejte správnou dimenzi
Vyrovnejte napájení smìšovaèe pomocí šoupat
studené a teplé vody
Náhlé zmìny teploty - rozvod je bez recirkulaèního
okruhu
Nejsou instalovány nebo správnì nefungují zpìtné
ventily
Konzultujte instalaèní schéma
Cizí tìleso v kartuši
Sejmìte držadlo a pomocí klíèe OK24 odšroubujte
víko a vytáhnìte smìrem nahoru kartuš.
Neoddìlujte kartuš od víka, postaèí její peèlivé
umytí vodou
Zkontrolujte tìsnìní (O-RING) ventilu, pøípadnì jej
vymìòte
Velmi vápenatá voda
Namoète kartuš do octa
Velké rozdíly v tlaku nebo prùtoku mezi studenou a
teplou vodou
Vyhledejte pøíèinu této nerovnosti v rozvodu. Napø.
mùže být zablokován jeden zpìtný ventil –
sekundární pøípojky snižují prùtok pøívodních
trubek smìšovaèe – zmìkèovaè není namontován
na hlavním potrubí studené vody, ale na obvodu
smìšovaèe
Teplota smíšené vody zùstává vysoká (neklesá), i
když je regulaèní páèka zašroubována až do
koncové polohy
Cizí tìleso v kartuši
Viz pøedchozí pokyny
Pøevládá teplá voda v zaøízení
Èásteènì uzavøít šoupì teplé vody
Náhlé zmìny teploty
Cizí tìleso v kartuši
Viz pøedchozí pokyny
- rozvod s recirkulaèním okruhem
Obvod cirkulace nebyl správnì nainstalován
Nezapojovat trubky recirkulace pouze na kotel. Za
obìhovým èerpadlem musí jít smíšená voda
z nejvìtší èásti do trubky studené vody, která
napájí smìšovaè, a z minimální èásti ke kotli.
Pøi zastavených zaøízeních teplomìr smìšovaèe
udává teplotu velmi vysokou, nìkdy stejnou teplotu
kotle
Okruh cirkulace není vyrovnán pomocí šoupat A a
B. pro mod. ECOSYSTEMU nebyl nastaven
OMEZOVAÈ teploty
Po nastavení smíšené vody (otevøít polovinu +1
odbìrné místo) uzavøít všechna zaøízení a vyèkat,
dokud
teplomìr
nebude
udávat
teplotu
recirkulaèního okruhu. Pokud bude jiná, než je
teplota stanovená pro smíšenou vodu, pomocí
šoupìte A a B vyrovnejte okruh. Pomocí šoupìte A
snižte co nejvíce prùtok. Pro mod. ECOSYSTEM
pomocí šroubováku otoète OMEZOVAÈ se
záøezem pro šroubovák smìrem k MIN
Pøi zastavených zaøízeních udává teplomìr pøíliš
nízkou teplotu
Okruh cirkulace není vyrovnán pomocí šoupat A a
B. pro mod. ECOSYSTEMU nebyl nastaven
OMEZOVAÈ teploty
Pomocí šoupìte B snižte co nejvíce prùtok. Pro
mod. ECOSYSTEM pomocí šroubováku otoète
OMEZOVAÈ se záøezem pro šroubovák smìrem k
MAX
5
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
Údržba smìšovacích termostatických centrál
ECOSYSTÉM a ECOSAN
Díky dokonalému konstrukènímu øešení, kvalitì použitých materiálù a peèlivé kontrole bìhem celéhovýrobního
procesu má termostatická kartuš neomezenou životnost. Nejèastìjší pøíèinou možných funkèních nedostatkù je rozdíl
prùtoèných množství v pøívodních vìtvích studené a teplé vody èi rozdíl tlakù studené a teplé vody vyšší než 0,1 MPa.
Pro správnou funkci obou typù smìšovaèù je nezbytný správný výpoèet dimenze smìšovaèe.
Postup:
1 - povolte šroub (A) a sejmìte regulátor (B).
2 - Klíèem OK 24 povolte šroub krytky a krytku (C) sejmìte.
3 - Kartuš nerozebírejte, pouze proudem vody odstraòte drobné neèistoty.
4 - Zkontrolujte O-kroužek, pøípadnì jej vymìòte.
5 - Pokud je kartuš zanešena velkým množstvím vápenatých usazenin, ponoøte ji na
potøebnou dobu do roztoku, který vzniklou usazeninu odstraní (roztok octa)
Rychlé urèení potøebné dimenze ECOSYSTEM a ECOSAN
OBYTNÉ BUDOVY
poèet
odbìrových
míst
BAZÉNY - SPORTOVNÍ AREÁLY
Tradièní baterie
Tlak(Bar)
Tlak(Bar)
MAGIC
Tlak (Bar)
2
3
4
2
3
4
2
3
4
5
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
10
3/4"
1/2"
1/2"
1" 1/4
1" 1/4
1"
1"
3/4"
3/4"
15
1"
3/4"
1/2"
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1"
20
1"
3/4"
3/4"
2"
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
30
1" 1/4
1"
1"
2"
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/4
1" 1/4
50
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
2"
2"
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/4
100
1" 1/2
1" 1/2
1" 1/2
2"
1" 1/2
1" 1/2
Pøesný výpoèet potøebné dimenze ECOSYSYTEM a ECOSAN
A) Prùmìrné odbìry v litrech /min tradièních baterií: ( uvedené hodnoty jsou pouze orientaèní - pøesné hodnoty záleží
na typu použité baterie )
Døez
Bidet
Vana
Sprcha
Umyvadlo
Koupelna
MAGIC
10
5
15
12
10
25
7
B) Maximální odbìry v litrech/min pro celý okruh, vynásobení celkového maximálního prùtoku koeficientem
souèasnosti
C) Koecifient souèasnosti : ( urèuje pravdìpodobnost poètu užívaných odbìrných míst ve stejnou dobu )
D) Urèení dimenze smìšovací centrály v závislosti na tlaku a prùtoku
Poèet odbìrných míst
1-2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
80
100
Byt
1
0,7
0,6
0,5
0,33
0,27
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
Hotel
1
1
1
1
0,82
0,67
0,57
0,52
0,47
0,42
0,40
0,35
0,33
0,32
0,31
Sportovní areály
1
1
1
1
1
1
1
1
0,86
0,76
0,68
0,57
0,49
0,46
0,44
6
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
Kapacita prùtoku ECOSYSTÉMU a ECOSANU v litrech/min ( s ohledem na 20%
kapacitní ztráty )
Dimenze
Tlak (Bar)
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
1
28
43
53
82
155
212
2
40
63
75
118
255
300
3
50
76
92
145
270
370
4
58
90
108
167
320
430
Pøíklady pøesného výpoètu dimenze systému ECOSYSTÉM a ECOSAN
Tìlocvièna - 20 sprch, 10 umyvadel, èasové baterie MAGIC, tlak 3 Bary
• ad B 30 x 7 = 210 l/min
• ad C 210 x 0,86 = 180 l/min
• ad D EKOSYSTÉM nebo ECOSAN 1" 1/4 ( DN 32 )
Tìlocvièna - 20 sprch, 10 umyvadel, tradièní baterie, tlak 3 Bar
• ad A 20 x 12 = 240 l/min a 10 x 10 = 100 l/min celkem 340 l/min
• ad C 340 x 0,86 = 292 l/min
• ad D EKOSYSTÉM nebo ECOSAN 1" 1/2 ( DN 40 )
Dùm - 4 byty se dvìma koupelnami, 4 kuchynì, tlak 2 Bary
• ad A 4 byty x 2 koupelny x 25 = 200 a 4 kuchynì x 10 = 40 celkem 240 l/min
• ad C 240 x 0,33 = 79 l/min
• ad D EKOSYSTÉM nebo ECOSAN 1" ( DN 25 )
DIAGRAM TLAKOVÝCH ZTRÁT
7
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ CENTRÁLY
MINICASTOR - art. R 284
Smìšovací termostatická centrála bez
zpìtného cirkulaèního okruhu
• Funkce je zaruèena i pro plynový kotel s prùtokovým
ohøevem. Termostatická kartuš má ultra rychlou reakci a má
neomezenou životnost. Její použití je ideální pro malé
rozvody (kadeønictví – tìlocvièny) a pro speciální prùmyslové
využití (vyvolávání fotografií). Pokud bude nenadále
pøerušena dodávka studené vody, zaøízení zablokuje
dodávku, èímž zamezí riziku opaøení. Pro nastavení teploty
smíšené vody otevøete polovinu plus jedno zaøízení.
Nastavení smìšovaèe je provedeno na zkušební stolici
výrobcem. Pokud teplota uvedená na regulátoru neodpovídá
skuteèné teplotì, postaèí sejmout regulátor (viz obr.) a
namontovat jej do správné polohy. Otoèením regulátoru
zcela vpravo bude voda studená.
• Na 3 bary se napájí 5 sprch za použití chromovaných redukcí prùtoku RIVER art. 280/7 (mezi ramenem sprchy a
sprchou). Tento smìšovaè je doporuèován obzvl᚝ do malých rozvodù s èasovanými kohouty.
PRÙTOÈNÉ MNOŽSTVÍ SM̊OVACÍM TERMOSTATEM MINICASTOR
bar
1
1,5
2
2,5
3
4
5
l/min
20
26
30
34
38
45
50
Æ
a mm
b mm
c mm
G 3/4
139
85
55
SCHÉMA POUŽITÍ MINICASTORU
• S RECIRKULAÈNÍM OKRUHEM
• BEZ RECIRKULAÈNÍHO OKRUHU
• Na 3 bary se napájí 5 sprch za použití chromovaných redukcí prùtoku RIVER art. 280/7 (mezi ramenem sprchy a
sprchou). Tento smìšovaè je doporuèován obzvl᚝ do malých rozvodù s èasovanými kohouty.
8
SM̊OVACÍ TERMOSTATICKÉ VENTILY
art. R 700/260
Smìšovací minitermostat pro 1 výtokové
místo pod umyvadlo
• souèástí jsou zpìtné klapky a nerezové filtry
a mm
145
art.
R 00700
Ruèní smìšovací ventil
• souèástí jsou zpìtné klapky
a mm
b mm
c mm
67
90
34,5
art.
R 00265
Termostatický smìšovaè k boileru
• excentrické pøipojovací trubièky s možností nastavení
rozteèe 45 až 120 mm
9
ÈASOVÉ MECHANISMY
Série
MAGICpatentovaná
• aniž by bylo tøeba demontovat kartuš, seøídí se èas otevøení
pomocí imbusového klíèe (který je souèástí každé armatury) od
0 do 30 sec. – sprchy od 0 do 50 sec.
• pøi každém stisknutím páèky leštìná jehla z inox oceli AISI 303
svým posunem vyèistí otvor v kartuši
• kartuš má zabudovanou automatickou redukci prùtoku a dva
nerezové filtry
• spoøiè vody 7 l/min od 0,5 do 9 barù
• modré nebo èervené oznaèení na páèce udává studenou nebo
teplou vodu
Série
MINIMAGIC patentovaná
• po vyšroubování kartuše mùžeme pomocí šroubováku
jednoduše nastavit prùtok tak, abychom docílili maximální
úspory vody.
• kartuš se sama èistí posunem jehly pøi každém zmaèknutí
páèky
• naklonìné tìleso kohoutu usnadòuje pohyb rukou pro otevøení
• ekonomická série s vysokou spolehlivostí
Armatura typ
MAGIC
Armatura typ
MINIMAGIC
ÚSPORA VODY A ENERGIE
10
M T C - Ma g i c T i m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
SPRCHOVÉ ÈASOVÉ BATERIE
art. R 7500
Sprchový èasový podomítkový ventil se
spoøièem a se systémem MTC
• doba výtoku cca od 0 do 50 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
art.
a mm
b mm
c mm
35-36
72
117
R 7510/40
Sprchový èasový smìšovací ventil
podomítkový se spoøièem a systémem MTC
• doba výtoku cca od 0 do 50 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
• Armatura je opatøena zpìtnými klapkami a nerezovými
filtry
art.
a mm
b mm
137
30 - 50
R 745/40
Sprchový èasový smìšovací ventil nástìnný
se spoøièem
• doba výtoku cca 30 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
• možnost regulace prùtoku teplé a studené vody
• možnost uzavøení teplé a studené vody
a mm
b mm
125 ¸ 165
70 ¸ 170
MT C - M a g i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
11
SPRCHOVÉ ÈASOVÉ BATERIE
art. R 7400
Sprchový èasový ventil nástìnný se
spoøièem a se systémem MTC
• doba výtoku cca od 0 do 50 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
art.
a mm
b mm
150 - 165
110
R 743
Sprchový èasový ventil stropní se
spoøièem a øetízkem (790 mm)
• doba výtoku cca 30 sec 7 l/min pøi 4 Bar
a mm
170
12
MT C - M ag i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
SPRCHOVÉ ÈASOVÉ BATERIE
art. R 7480
Sprchový èasový ventil nástìnný se spoøièem a
systémem MTC, se sprchou
• doba výtoku cca od 0 do 50 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
• mosazná sprchová trubka Æ 14 mm
art.
R 749/40
Sprchový èasový smìšovací ventil nástìnný
se spoøièem a sprchou
• doba výtoku cca 30 sec., 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
• mosazná sprchová trubka Æ 14 mm
a mm
b mm
c mm
950
125 ¸ 165
870
MT C - M a g i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
13
SPRCHOVÉ KONCOVKY
art.
R 790
Sprchová koncovka se spoøièem 7 l/min
• prùtok 7l/min
art.
R 791
Sprchová koncovka bez spoøièe
a mm
b mm
c
65
55
1/2"
Výhody sprchových koncovek RIVER
ANTICALCARE
Proud vody, který vychází z turbíny, vytvoøí samoèistící rázy v otvoru difusoru a proto není nutná èastá údržba.
ANTIVANDAL
Tìlo odlito z mosazi, sprchová kancovka je zabezpeèena proti snadnému odmontování a svým tvarem brání jakékoli
manipulaci a demontáži.
ÚSPORA
Zabudovaný omezovaè prùtoku dokáže uspoøit více než 60% vody a energie. Zaruèuje maximální prùtok 7l/minutu
nezávisle na tlaku.
DOKONALOST
Turbína vytváøí velmi intenzivní pøerušovaný sprchový proud, který navodí velmi pøíjemný pocit pøi sprchování.
art.
R 795
Sprchová koncovka kloubová se spoøièem
7 l/min
14
a mm
b mm
73
32
MT C - M ag i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
UMYVADLOVÉ ÈASOVÉ BATERIE
art. R 7100
Stojánkový èasový umyvadlový ventil se spoøièem
prùtoku 7 l/min se systémem MTC
•
doba výtoku cca od 0 do 30 sec.
•
doba výtoku je závislá na teplotì, tlaku a kvalitì vody
art.
a mm
b mm
c mm
44
85
110
R 00710
Stojánkový èasový umyvadlový ventil MINIMAGIC s
regulací prùtoku
•
doba výtoku cca 10 sec., pøi 4 Bar
•
možnost regulace prùtoku
art.
a mm
b mm
c mm
44
85
110
R 00715
Stojánkový èasový umyvadlový smìšovací ventil
MINIMAGIC s regulací prùtoku
•
doba výtoku cca 10 sec., pøi 4 Bar
•
možnost regulace prùtoku
•
souèástí zpìtné klapky
art.
a mm
b mm
c mm
43
73,5
120
R 715/40
Stojánkový èasový umyvadlový smìšovací ventil
•
doba výtoku cca 30 sec., pøi 4 Bar
•
prùtok 7l/min
•
souèástí zpìtné klapky
a mm
b mm
c mm
55
115
140
MT C - M a g i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
15
UMYVADLOVÉ ÈASOVÉ BATERIE
art. R 00701
Nástìnný èasový umyvadlový ventil MINIMAGIC s
regulací prùtoku
•
doba výtoku cca 10 sec., pøi 4 Bar
•
možnost regulace prùtoku
a mm
b mm
115
68
art.
R 7003
Nástìnný èasový ventil s otoèným ramínkem a
spoøièem 7 l/min se systémem MTC
•
doba výtoku cca od 0 do 30 sec., pøi 4 Bar
•
výtokové ramínko Æ16 mm
a mm
b mm
135
205
art.
R 00703
Nástìnný èasový ventil s otoèným ramínkem
MINIMAGIC a regulací prùtoku
•
doba výtoku cca 10 sec., pøi 4 Bar
•
výtokové ramínko Æ16 mm
•
možnost regulace prùtoku
a mm
b mm
115
225
art.
R 705/40
Nástìnný èasový smìšovací ventil
16
•
možnost regulace nebo uzavøení teplé a studené vody
•
doba výtoku cca 30 sec., pøi 4 Bar
•
prùtok 7l/min
•
v excentrickém pøipojení zabudovaná zpìtná klapka a nerezový filtr
a mm
b mm
c mm
125-165
180
180
M T C - Mag i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
ÈASOVÉ SPLACHOVAÈE PRO WC
art. R 732
Èasový splachovaè podomítkový pro WC
• doba výtoku cca 6 sec., 1,2 l/sec. pøi 2 Bar
• pøisávání vzduchu
• pøipojovací trubice Æ 30 mm
• chromovaná krytka 85 x 150 mm
Æ
a mm
b mm
c mm
3/4"
138
80
100
art.
R 731
Èasový splachovaè nástìnný bez pøipojovací
trubice
• doba výtoku cca 6 sec., 1,2 l/sec. pøi 2 Bar
• pøipojovací trubice Æ 30 mm
• pøipojovací závit G 3/4
art.
a mm
b mm
115
225
R 734
Èasový splachovaè nástìnný pro WC
• doba výtoku cca 6 sec.
• pøipojovací závit G 3/4
• pøipojovací trubice Æ30 mm
a mm
b mm
890 - 700
100
MT C - M a g i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
17
ÈASOVÉ SPLACHOVAÈE PRO PISOÁRY
art.
R 737
Èasový splachovaè podomítkový pro pisoáry
• doba výtoku cca 6 sec., 5 l/min pøi 4 Bar
art.
a mm
b mm
c mm
35 - 65
72
Æ117
R 00730
Èasový ventil nástìnný pro pisoáry
MINIMAGIC s regulací prùtoku
• doba výtoku cca 6 sec.
• nutné použít original výtokovou trubièku Æ14 mm
• krytka 56 mm
18
a mm
b mm
c mm
d mm
270
115
Æ 50
53
M T C - Mag i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
ÈASOVÉ SPLACHOVAÈE PRO WC
Dimenzování rozvodù pro splachovaèe
• pro pøesný výpoèet dimenzování trubek lze použít diagram. Touto metodou, pokud jsou známy dvì velièiny, napø.
prùtok a rychlost nebo prùtok a tlakové ztráty, spojením dvou hodnot èarou, mùžeme odeèíst další hodnoty na
prùseèíku dvou stupnic. Je tøeba brát v úvahu, že limit funkce prùtokomìru jsou 1,2 litry/sec. pøi 1 baru. Abychom
zabránili zvukùm pøi prùtoku splachovaèù, je vhodné nepøekraèovat rychlost vody pøes 2 m/sec.
- napø. pøi instalaci 5 zabudovaných splachovaèù R 732 s koeficientem souèasnosti bereme v úvahu 2 zaøízení
a tudíž prùtok 2,4 l/sec. (1,2 x 2). Na grafu, v prùseèíku linie prùtoku l/sec. 2,4 pro trubku, kterou je tøeba
použít a linii rychlosti m/sec. dostaneme Æ 1“ 1/4.
Poèet instalovaných
splachovaèù
Koeficient souèasnosti
1-3
1
4-8
2
9 - 18
3
19 - 28
4
MAGIC a MINIMAGIC
Èasové kartuše série MAGIC a MINIMAGIC jsou vyrobeny z mosazi s jehlou pro automatické èištìní kartuše a
s vyrovnávací pružinou z nerezové oceli, píst je z materiálu hostaform. Nedeformují se, mají neomezenou životnost a
jejich údržba je obzvl᚝ jednoduchá. Kartuš MAGIC se nikdy nemusí vyhodit!
• Všechny modely MAGIC s nastavitelným èasem jsou vybaveny modrým nebo èerveným oznaèením a regulaèním
klíèem.
• Pro údržbu nepoužívejte mazací tuk, postaèí peèlivì umýt všechny souèásti vodou a zkontrolovat, zda na plochém
tìsnìní a na speciálním tìsnìní se nevyskytují neèistoty
• uzavøení prùtoku probìhne pouze pùsobením pístu uvnitø kartuše. Pokud armatura nezavírá, neprodlužujte
nerezovou pružinu, která má pouze funkci „vyrovnávání“ pøi nízkém a vysokém tlaku
MT C - M a g i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
19
ÈASOVÉ ARMATURY
PØÍÈINA
ZÁVADA
ODSTRANÌNÍ
Armatura zùstává stále otevøená nebo Nádoba je blokovaná, cizí tìleso pod Odšroubovat víèko pod páèkou a
kape
plochým tìsnìním, cizí tìleso na vyjmout
speciálním tìsnìní
kartuš.
Vyjmout
redukci
prùtoku a filtry inox a šestiúhlým klíèem
10 odšroubovat tìleso kartuše, vyèistit
peèlivì ploché tìsnìní a speciální
tìsnìní.
Pokud
jsou
komponenty
kartuše poškozené, vymìòte jako celou
sadu. Namontujte kartuš zpìt, nemažte
vnitøní èást tukem.
Armatura má dobu otevøení velmi Nádoba s tryskou a speciální tìsnìní je Vyjmìte kartuš a odšroubujte tìleso
krátkou nebo velmi dlouhou
opotøebené
kartuše od víèka šestiúhlým klíèem 10.
Pomocí nástrèkového klíèe 7 mm
vyjmìte nerezový kolík a vymìòte díly
jako celou sadu. Namontujte kartuš
zpìt, nemažte vnitøní èást tukem.
Armatura dodává málo vody
Filtr je èásteènì zanesený
Vyèistit nerezové filtry a omezovaè
prùtoku
Armatura netìsní pod páèkou
Hlavice sprchy je zanesená
Vyèistit hlavici sprchy
Redukce prùtoku
Pokud chcete docílit vìtší prùtok (cca
15 l/min.), vyjmìte ploché tìsnìní
(èerné) automatické redukce prùtoku,
instalované do všech kartuší MAGIC.
o-kroužek tlaèítka je opotøebený
Demontujte kartuš. Šestiúhlým klíèem
10 mm demontujte víèko a nástrèkovým
klíèem 7 mm demontujte nerezový
kolík. Vymìòte o-kroužek tlaèítka Ø
6,07x1,78
Dle pøedcházejících pokynù vyèistìte
také inox filtry na vstupu studené a teplé
vody smìšovaèe
Smìšovaèe R 7510-R 7520 dodávají Viz kohout
málo vody
Neuspokojivé smìšování u modelu R Víèko smìšovaèe je uvolnìné
7510
Tlak studené nebo teplé vody v rozvodu
Dotáhnout víèko na doraz
Vyrovnat napájení smìšovaèe
Filtry na vstupu studené a teplé vody Zkontrolovat filtry na vstupech
jsou èásteènì zneèištìné
Neuspokojivé smìšování u modelu R Tlak studené nebo teplé vody v rozvodu Vyrovnat napájení smìšovaèe
7520
Filtry na vstupu studené a teplé vody Zkontrolovat filtry na vstupech
jsou èásteènì zneèištìné
Teplota uvedená na páèce se stupnicí u Páèka se stupnicí je mimo polohu
modelu R 7520 neodpovídá skuteèné
teplotì
Demontovat páèku a pomocí klinického
teplomìru zmìøit teplotu, znovu páèku
namontovat se skuteènými stupni u
pøíslušných údajù
Otáèení páèky se stupnicí u modelu Usazený vodní kámen v termostatické Sejmout víèko a vyèistit kartuš octem
R7520 je obtížné.
kartuši
20
M T C - Mag i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
ÈASOVÉ ARMATURY
PØÍÈINA
ZÁVADA
Armatura zùstává stále otevøená nebo Nádoba je zablokovaná, cizí tìleso pod
kape
plochým tìsnìním, cizí tìleso na
speciálním tìsnìní
Nebyla provedena regulace prùtoku
Armatura dodává pøíliš mnoho vody
ODSTRANÌNÍ
Odšroubovat víèko pod páèkou a vyjmout
kartuš. Vyèistit peèlivì ploché tìsnìní a
speciální tìsnìní.
Namontovat kartuš zpìt, nemazat vnitøní
èást tukem.
Pokud jsou komponenty kartuše opotøebené,
vymìnit je za celou sadu.
Pro regulaci spotøeby vody vyjmout kartuš
pomocí klíèe CH27 a pomocí šroubováku
utáhnout nebo uvolnit šroub v kohoutu
+ voda = vyšroubovat
- voda = zašroubovat
Armatura kape pod páèkou
o- kroužek tlaèítka je opotøebený
Vymontovat kartuš a pomocí šestiúhlého
nástrèkového klíèe 7 mm vyjmout nerezový
kolík
a
vymìnit
o-kroužek
tlaèítka
Ø
6,07x1,78
Jednoovládací smìšovaè zùstává stále Píst je blokován, cizí tìleso pod Vyjmout dva upevòovací kolíèky páèky –
odšroubovat
chromovanou
objímku
plochým tìsnìním, cizí tìleso na s páèkou – vyjmout zavírací chromovanou
pružinu a regulaèní objímku. Vytáhnout
speciálním tìsnìní
otevøený nebo kape
èasovanou kartuš a peèlivì vyèistit ploché
tìsnìní a speciální tìsnìní
Jednoovládací
smìšovaè
má
èas Píst s tryskou a speciálním tìsnìním Vytáhnout èasovou kartuš (viz pøedcházející
otevøení velmi krátký nebo velmi dlouhý
jsou opotøebené
Jednoovládací smìšovaè dodává málo Filtr je èásteènì zneèištìný
vody
pokyny). Nástrèkovým šestiúhlým klíèem 7
vyjmout nerezový kolík a vymìnit díly za
celou sadu.
Namontovat kartuš zpìt,
nemažte vnitøní èást tukem.
Vyèistit nerezové filtry na vstupu studené a
teplé vody tìlesa smìšovaèe, vyèistit
nerezové filtry kartuše a redukce prùtoku.
Hlavice sprchy je zneèištìná
Vyèistit hlavici sprchy
Redukce prùtoku
Pokud chceme docílit vìtší prùtok (cca 15
l/min.) vyjmout ploché tìsnìní (èerné)
automatické redukce, které je instalováno ve
všech kartuších MAGIC
MT C - M a g i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
21
ÈASOVÉ SPLACHOVAÈE PRO PISOÁRY
Neuspokojivé
smìšování
u Regulaèní objímka je uvolnìná
jednoovládacích modelù
Pøevládá teplá nebo studená voda
v rozvodu
Filtry inox jsou èásteènì zanesené
Sejmout páèku odšroubováním dvou
blokovacích šestiúhlých kolíèkù 2. Uvolnit
chromovanou objímku, utáhnout objímku se
4 záøezy a zablokovat ji chromovanou
objímkou
U jednoovládací umyvadlové baterie R 715
vyrovnat napájení s rohovými kohouty. U
všech nových nástìnných typù lze vyrovnat
prùtok studené a teplé vody na každém
jednotlivém zaøízení pomocí šestiúhlého
klíèe 3 mm.
zkontrolovat filtry na vstupu
ZÁVADA
PØÍÈINA
ODSTRANÌNÍ
Splachovaè zùstává otevøený nebo
kape
Píst je zablokovaný, cizí tìleso pod
plochým tìsnìním, cizí tìleso na
speciálním tìsnìní
Odšroubovat víèko pod páèkou a
vyšroubovat kartuš. Peèlivì vyèistit ploché
tìsnìní a speciální tìsnìní. Namontovat
kartuš zpìt, nepoužívat mazací tuk dovnitø.
Pokud
jsou
komponenty
kartuše
opotøebené, vymìnit je za celou sadu
Zneèištìné nasávací otvory
Vyèistit otvory, které jsou u zabudovaných
modelù èasto zaneseny vodním kamenem
Nedostateèný
dynamický
tlak,
nedostateèný prùmìr pøívodních trubek
Zkontrolovat dimenzování rozvodu, pokud
možno zvýšit tlak, aniž by byla pøekroèena
rychlost vody 2 m za sekundu
Vytéká voda z nasávacích otvorù
Splachovaè odebírá vìtší množství
vody než je odebíráno z WC
Snížit
prùtok
splachovaèe,
vypouštìcí trubku
Splachovaè netìsní pod páèkou
o-kroužek tlaèítka je opotøebený
Vymontovat kartuš a pomocí šestiúhlého
nástrèkového klíèe 7 mm vyjmout inox kolík
a vymìnit o – kroužek tlaèítka Ø 6,07x1,78
Splachovaè nedodává dostatek vody
22
vymìnit
M T C - Mag i c Ti m e C o n t r o l - m o ž n o s t ma n u á l n í h o n a s t a v e n í d o b y v ý t o ku
ZAØÍZENÍ PRO HYGIENICKÉ PROVOZY
A
art. R 501
Pedálový výtokový ventil podlahový
• (A) regulátor prùtoku vody
• prùtok vody je ovládán pedálem
• regulace prùtoku postupným stlaèením
a mm
b mm
265
150
• souèástí nerezový filtr
art.
R 502
Pedálový výtokový ventil nástìnný
• (A) regulátor prùtoku vody
• prùtok vody je ovládán pedálem
A
• regulace prùtoku postupným stlaèením
• souèástí nerezový filtr
• pøi montáži nutno dodržet pøesnou vzdálenost od podlahy
(viz montážní návad)
art.
a mm
b mm
280
240
R 2510
Pedálový smìšovací ventil podlahový
• pøi sešlápnutí voda studená - postupným stlaèováním
pedálu - voda teplejší
• možnost nastavení prùtoku smíchané vody regulaèním
šroubem (A)
• rozmìry závitù pro pøipojení vody G 1/2 vnitøní
• Souèástí jsou nerezové filtry
• (B) omezovaè teploty
Nerezový filtr pro
teplou vodu
Regulátor prùtoku
a mm
b mm
290
170
Nerezový filtr pro
studenou vodu
Kartuš mosazná,
jednoduše demontovatelná
23
ZAØÍZENÍ PRO HYGIENICKÉ PROVOZY
art. R 2520
Pedálový smìšovací ventil nástìnný
• pøi sešlápnutí voda studená - postupným stlaèováním
pedálu - voda teplejší
• možnost nastavení prùtoku smíchané vody regulaèním
A
šroubem (A)
• rozmìry závitù pro pøipojení vody G 1/2 vnitøní
• Souèástí jsou nerezové filtry
• pøi montáži nutno dodržet pøesnou vzdálenost od podlahy
(viz montážní návod)
art.
a mm
b mm
300
250
R 560
Pedálový výtokový ventil podlahový
• prùtok vody ovládán pedálem
• pøípadná oprava armatury je možná bez její demontáže z
podlahy
a mm
b mm
245
150
• nerezový filtr na vstupu
art.
R 562
Pedálový výtokový ventil nástìnný
• prùtok vody ovládán pedálem
• pøípadná oprava armatury je možná bez její demontáže ze
stìny
• nerezový filtr na vstupu
24
a mm
b mm
295
250
ZAØÍZENÍ PRO HYGIENICKÉ PROVOZY
art. R 566
Pedálový smìšovací ventil podlahový
• pøi sešlápnutí voda studená - postupným stlaèováním
pedálu - voda teplejší
• pøípadná oprava armatury je možná bez její demontáže z
podlahy
a mm
b mm
265
170
• nerezový filtr na vstupu
art.
R 568
Pedálový smìšovací ventil nástìnný
• pøi sešlápnutí voda studená - postupným stlaèováním
pedálu - voda teplejší
• pøípadná oprava armatury je možná bez její demontáže ze
stìny
• nezezový filtr na vstupu
art.
R 599
Pevný umyvadlový výtok
• rozmìr závitu pro pøipojení vody G 1/2 vnìjší
art.
a mm
b mm
70
120
R 800 xx
Otoèný umyvadlový výtok
• rozmìr závitu pro pøipojení vody G 1/2 vnìjší
a
Art.
a mm
b mm
R 800 00
210
180
R 800 01
260
250
R 800 02
310
300
R 800 03
350
350
b
25
ZAØÍZENÍ PRO HYGIENICKÉ PROVOZY
art. R 726
Oválné nerezové umývátko 400 x 350 mm s
èasovým smìšovacím ventilem ovládaným
kolenem
• rozmìr 400 x 350 x 205
• možnost pøednastavit teplotu smíšené vody
art.
R 500
Otoèný døezový výtok
• rozmìr závitu pro pøipojení vody G 1/2 vnìjší
a
b
art.
a mm
b mm
170
150
R 596
Nástìnný výtok
• rozmìr závitu pro pøipojení vody G 1/2 vnìjší
a mm
210
26
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art. 824 06/1
Stojánková oplachová souprava
• kuželky s keramickými disky
• zabudované zpìtné klapky
a mm
b mm
1140
295
a
b
art.
R 1007
Stojánková oplachová souprava
• instalaèní otvor Æ 33 mm
• napouštìní výtokovým ventilem 22 l/min (3 Bar)
• sprcha 16 l/min (3 Bar)
• dvì zpìtné klapky
a
a mm
b mm
940
295
b
27
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art.
840 07/BIS
Oplachová souprava pro nástìnné vodovodní
baterie
• pøipojovací rozmìr G 3/4 / G 1/2
art.
09.868/B
Nástìnná kohoutková vodovodní baterie pro
oplach
• rozteè 150 mm, art. 09 868/B
• rozteè 100 mm. art. 09 839/B
• pro kombinaci s 840 07/BIS
art.
GS 5800 CR
Nástìnná páková vodovodní baterie pro
oplach
• rozteè 150 mm
• pro kombinaci s 840 07/BIS
28
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art. 800/1000
Sprchová koncovka pro oplachové soupravy
• sprcha byla navržena pro každodenní používání. Je velmi
praktická pro užívání
ergonomickému tvaru
díky
svému
designu
a
• patentovaná
• otoèné G 1/2" pøipojení sprchové hadice
• progresivní prùtok vody
• vestavìný regulátor prùtoku
• pøi rychlém uzavøení nevyvolává tlakové rázy
• soustøedìný oplachový proud
• možnost aretace ovládací páèky ventilu
• prùtok 16 l/min pøi 3 Bar
29
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art. 800/2010
Sprchová koncovka pro oplachové soupravy
• moderní lehké provedení
• pøi rychlém uzavøení nevyvolává tlakové rázy
• soustøedìný oplachový proud
• velmi jemné zvyšování prùtoku vody
• prùtok 16 l/min pøi 3 Bar
art.
800/20..
Tlaková pøipojovací hadice
• délka: 1,5 m - 800/2015
2,0 m - 800/2020
art.
800/401
• pøipojovací ventil G1/2 x G1/2
30
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art. 800 06
Stojánková oplachová
souprava, s otoèným
výtokovým ventilem s
keramickou kuželkou
• otvor Æ 28 mm
• prùtok pøi tlaku 3 Bar
- sprcha 16 l/min
- ventil 32 l/min
a mm
b mm
1060
295
a
b
31
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art. 823 02/2
Stojánková døezová baterie s keramickými
kuželkami
b
• prùtok pøi tlaku 3 Bar 55 l/min
• rozteè 150 mm
• prodloužení stojánkové 60 mm
a
art.
a mm
b mm
335
300
846 09
Nástìnná døezová baterie
• výtokové raminko Æ 20 mm
• prùtok pøi tlaku 3 Bar 26 l/min
a
a mm
b mm
125 ¸ 175
200
b
art.
814 00
Stojánková døezová baterie s keramickými
kuželkami
• prùtok pøi tlaku 3 Bar 36 l/min
a
a mm
b mm
205
195
b
32
OPLACHOVÉ ARMATURY PRO VELKOKUCHYNÌ
art. 867 01/8
Stojánková døezová baterie
a mm
b mm
340
250
a
b
art.
800/2015
Nástìnná oplachová souprava
art.
800/2012
Sprchová oplachová koncovka se
stopventilem a držákem
a
800/2012
a mm
100
33
MAGIC
V P
èasové a smìšovací
armatury s antiblokaèním
systémem
tato série je navržena hlavnì
pro instalaci ve veøejných zaøízeních,
kde je velké riziko vandalizmu jako jsou
vìzeòská zaøízení, kempy, sportovní areály, parky atd.
kartuš anticalcare se spoøièem
a nerezovým filtrem
píst je vyrobený z hostaformu
s nerezovou samoèistící jehlou
Tyto armatury oznaèené MAGIC V P (VANDAL PROOF)
jsou vybaveny patentovanou kartuší, která v pøípadì
úmyslného zablokování automaticky zabrání výtoku vody.
VANDAL PROF
art.
ANTIVANDAL SYSTÉM
1750 VP
Sprchový èasový ventil podomítkový
ANTIVANDAL
• doba výtoku cca 30 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
• kartuše s antiblokaèním systémem V P
• plastová montážní krabice
• nerezová krytka se 4 bezpeè.
šrouby a šroubovákem
art.
a mm
b mm
150
170
1751 VP
Sprchový èasový smìšovací ventil
podomítkový ANTIVANDAL
• doba výtoku cca 30 sec 7 l/min pøi 4 Bar
• doba výtoku je závislá na teplotì , tlaku a kvalitì vody
• kartuš s antiblokaèním systémem V P
• plastová montážní krabice
• nerezová krytka se 4 bezpeè. šrouby a šroubovákem
MONTÁŽNÍ KRABICE
a mm
b mm
190
210
ŠROUBOVÁK PRO BEZPEÈNOSTNÍ ŠROUBY
35
ANTIVANDAL SYSTÉM s montáží za stìnu
art. 151 VP
Sprchový èasový ventil s montáží za stìnu ANTIVANDAL
• kartuš s antiblokaèním systémem V P
do 4 barù okamžité zastavení
dodávky vody, pokud bude páèka
úmyslnì zablokována – patentováno
• pro umyvadlo – bidet – sprchu –
pisoar
• doba výtoku cca 30 sec. 7 l/min pøi
4 Bar.
• uzavírací ventil G 1/2 s nerezovým
filtrem a zpìtnou klapkou
• držák RIVER s možností regulace od
1 ¸ 150 mm
a mm
b mm
c mm
otvor (mm)
55
290
150
Æ 15
art.
154 VP
Èasový splachovaè s montáží za stìnu ANTIVANDAL
• kartuš s antiblokaèním systémem V P
do 4 barù okamžité zastavení
dodávky vody, pokud bude páèka
úmyslnì zablokována – patentováno
• doba výtoku cca 6 sek. 1.2 l/sek. pøi
3 Bar.
• Uzavírací ventil G 3/4 s nerezovým
filtrem a zpìtnou klapkou
• držák RIVER s možností regulace od
1 ¸ 150 mm
36
a mm
b mm
c mm
otvor (mm)
55
295
235
Æ 15
art.
ANTIVANDAL SYSTÉM s montáží za stìnu
155 VP
Èasový smìšovaè s montáží za stìnu ANTIVANDAL
• pro umyvadlo – bidet – sprchu
• vèetnì držáku
• doba výtoku cca 30 sec. 7 l/min pøi 4 Bar.
• uzavírací ventil G 1/2 s nerezovým filtrem a
zpìtnou klapkou
• kartuš s antiblokaèním systémem V P
art.
a mm
b mm
c mm
otvor mm
49
310
200
Æ 23
170 VP
Ovládací tlaèítko pro montហza stìnu,pro všechny ventily MAGIC
• pro umyvadlo – bidet – sprchu
art.
a mm
b mm
otvor mm
55
195
Æ 15
171 VP
Èasový ventil
• pro umyvadlo – bidet – sprchu
V P
• kartuš s antiblokaèním systémem
• doba výtoku cca 30 sec. 7 l/min pøi 4 Bar.
• montហs ovládáním za stìnou art. 170VP
• uzavírací ventil G 1/2 s nerezovým filtrem a
zpìtnou klapkou
a mm
b mm
150
88
uzavírací ventil se
zpìtnou klapkou a
nerezovým filtrem
37
ANTIVANDAL SYSTÉM s montáží za stìnu
art. 174 VP
Èasový splachovaè
• pro WC a turecký záchod
• doba výtoku cca 6 sek. 1.2 l/sek. pøi 3 Bar.
• montហs ovládáním za stìnou art. 170VP
• kartuš s antiblokaèním systémem V P
• uzavírací ventil G 3/4 se zpìtnou klapkou a nerezovým filtrem
a mm
b mm
c mm
235
117
92
art.
180 VP
Sprchová koncovka ANTIVANDAL
• omezovaè prùtoku 7 l/min. od 0.5 do 9 Bar.
a mm
b mm
c mm
otvor mm
65
55
180
Æ 23
art.
181 VP
Výtokové ramínko ANTIVANDAL
• rùžice Æ 55 mm
• ramínko Æ 30 mm
38
a mm
b mm
c mm
100
180
1/2" M
art.
ANTIVANDAL SYSTÉM s montáží za stìnu
185 VP
Smìšovaè vèetnì držáku pro montហza stìnu ANTIVANDAL
• pouze jako smìšovací armatura bez
uzavírání
• mùže být instalován spoleènì s art. 171 VP
pro regulaci teploty umyvadel, bidetù a
sprch
• prùtok pøi tlaku 3 Bar je cca 25 l/min.
• s jedním smìšovaèem lze napájet souèasnì
3 kohouty MAGIC VP
• uzavírací ventily G 1/2 se zpìtnou klapkou
a nezezovým filtrem
a mm
b mm
c mm
otvor mm
180
280
55
Æ 15
39
BEZDOTYKOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ BATERIE
art. E 2001/2
Optoelektronická stojánková umyvadlová
baterie
• elegantní design pøizpùsobený pro použití ve veøejných
prostorech (ANTIVANDAL)
• napájení 9V baterií
• správná funkce je garantovaná pøi tlaku od 0,5 do 6 bar.
• pokud zùstane zastínìné optoelektronické èidlo, voda se
automaticky vypne po 60 sec.
• pokud je baterie vybitá, zaène blikat kontrolka ve 2 sec.
intervalech
• po vyndání rukou z aktivní zóny voda se automaticky zastaví
40
a mm
b mm
c mm
kg
165
150
70
2,1
BEZDOTYKOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ BATERIE
art. E 2010/2
Optoelektronická stojánková umyvadlová
baterie se smìšovaèem
• napájení 9V baterií
art.
a mm
b mm
c mm
kg
165
150
70
2,25
E 2110
Optoelektronická stojánková døezová baterie
se smìšovaèem
• napájení 9V baterií
a mm
b mm
c mm
kg
270
150
185
3,18
art.
E 2012/2
Optoelektronická nástìnná døezová baterie
• napájení 9V baterií
• možnost nastavení teploty smíchané vody pomocí
vestavìných uzavíracích ventilù
• rozteè pro montហna zeï 125 - 175mm
a mm
b mm
c mm
kg
165
150
70
2,25
41
BEZDOTYKOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ BATERIE
art. E 2610/5
Optoelektronická nástìnná sprchová baterie
se smìšovaèem
• napájení 9V baterií
art.
a mm
b mm
c mm
kg
1095
70
845
3,26
E 2410
Optoelektronická podomítková døezová
baterie se smìšovaèem
• napájení 9V baterií
• provedení ANTIVANDAL
42
a mm
b mm
c mm
190
210
100
BEZDOTYKOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ BATERIE
art. E 2614
Optoelektronická podomítková sprchová
baterie se smìšovaèem
• napájení 9V baterií
• povedení ANTIVANDAL
art.
a mm
b mm
190
210
E 2030
Optoelektronický nástìnný pisoárový ventil
• napájení 9V baterií
• možnost regulace prùtoku
• možnost užavøení vody na vstupu (jednoduchá úprava)
• nerezový filtr
a mm
b mm
c mm
kg
280
130
55
1,45
Jednoduchá a rychlá instalace na stávající rozvod
43
BATERIE PRO TÌLESNÌ POSTIŽENÉ
art. 100702VP
Nástìnný èasový výtokový ventil s možností
regulace výtokového èasu
• reaguje vychýlením páèky kterýmkoli smìrem
• výtokový èas cca 15 sec pøi 3 bar.
• provedení ANTIVANDAL
art.
a mm
b mm
215
68
100711VP
Stojánkový umyvadlový výtokový ventil s
možností regulace výtokového èasu
• reaguje vychýlením páèky kterýmkoli smìrem
• výtokový èas cca 15 sec pøi 3 bar.
• provedení ANTIVANDAL
art.
a mm
b mm
c mm
44
85
210
R514
Stojánková umyvadlová smìšovací baterie
• ovládání v horizontální rovinì
• prùtok 7 l/min
44
a mm
b mm
c mm
d mm
210
125
40
140
BATERIE PRO TÌLESNÌ POSTIŽENÉ
art.
R771
Podlahový termostatický smìšovaè
• nastavitelná hloubka instalace 48 - 63 mm
• jednoduché ovládání najetím
art.
a mm
b mm
c mm
d mm
1/2"
50 - 63
1/2"
14
R518
Umyvadlová výpus s ovládací pákou 340 mm
45
Download

River - GEOS AGT sro