Ostøihovací lis OL15-2, OL28-2,
OL50-2
Control Automation Systems
POUITÍ STROJE
Ostøihovací hydraulický lis OL 15-2 (OL28-2, OL50-2) je urèen pro odstraòování otøepù a jednoduché
obrábìní odlitkù nebo celých sad se vtokem pomocí øezù, dìrovadel apod. Lis je moné zaøadit do sestavy
automatizované výrobní jednotky tlakového licího stroje.
POPIS STROJE
Lis je svislé ètyøsloupové konstrukce. Upínací deska je spojena s horním tømenem ètyømi sloupy. Na
horním tømenu je šrouby pøipevnìn pohonný agregát a olejová nádr s èástí hydraulického, elektrického a
pneumatického rozvodu. Mezi boèní stìny skøíòového stojanu je moné vsunout pøepravní paletu šíøky 800
mm. Uspoøádání pohonu a ovládání na horní èást lisu usnadòuje manipulaci s paletami kolem stolu lisu.
Beran je veden po sloupech. Nástroj se upíná pomocí T dráek šrouby M16. Tlaky a prùtoky jsou øízeny
elektricky ovládanými proporcionálními ventily. Lisovací a odtahová síla je vyvozena hydraulickým válcem a
plynule regulovatelná. Pracovní polohy beranu jsou plynule nastavitelné. Pracovní prostor je standardnì
zabezpeèen pevnými kryty a pohyblivou, pneumaticky pohánìnou pøední zábranou. Lis je vybaven
bezpeènostním hydraulickým ventilem pohybu beranu. Vývody tahaèù jader jsou opatøeny zábranami. Pro
ošetøení nástroje je moné pouít øízené ofukování a mazání, pro manipulaci s odlitkem dolní vyráeè,
vyjímací zaøízení atd.
Øídící systém na bázi technologického poèítaèe zajišuje snadné ovládání a programování. Komunikace
s uivatele je pomocí 7“ LCD displeje a klávesnice. Databanka nástrojù umoòuje rychlou zmìnu øídícího
programu pøi výmìnì .
TECHNICKÉ PARAMETRY
UZAVÍRACÍ JEDNOTKA
Lisovací síla
Odtahová síla
Rychlost beranu dolù
Rychlost beranu pøi ostøihu
Rychlost beranu nahoru
Zdvih beranu
Výška beranu nad stolem
Zdvih pøidrovaèe
síla pøidrovaèe Ø 50
síla pøidrovaèe Ø 63
síla pøidrovaèe Ø 75
PROVOZNÍ ÚDAJE
Celkový pøíkon strojek
Provozní tlak hlavní / pom. obvody
Hmotnost stroje
ROZMÌRY
délka
šíøka
výška
šíøka x délka desek stroje
propadový otvor ve stole
prùchod mezi sloupy
s vlokou
výška pracovní desky nad podlahou
kN
kN
-1
mm s
-1
mm s
-1
mm s
mm
mm
mm
kN
kN
kN
W
MPa
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
OL 15-2
OL 28-2
OL 50-2
152
38
0 - 270
70
0 - 277
500
200 - 700
130
20
32
--
280
70
0 - 282
62
0 - 246
750
250 - 1000
250
20
32
--
502
95
0 - 280
50
0 - 266
750
250 - 1000
250
--
8,5
16/10
2000
17
16/10
4800
19
16/10
6000
1030
1660
3200
584 x 835
650 x 400
250 x 200
150 x 150
1000
1345
2055
3820
1300 x 960
1000 x 700
400 x 300
200 x 200
1000
1500
2200
4200
1420 x 1120
110 x 800
500 x 400
250 x 250
1000
32
44
Elap v.d.
Svìtlá Hora 321
793 31, Czech republic
Tel.: +420 554 793 021
Fax: +420 554 793 034
E-Mail: [email protected]
URL: http://www.elapsh.cz
Rakovnické Tváøecí Stroje, spol. s r. o.
Kuštova 637
Rakovník, 269 40
Czech republic
Tel.: +420 313 526 218
Fax: +420 313 517 269
E-Mail: [email protected]
OL 15
OL28
OL50
A
1660
2055
2200
B
1030
1346
1500
C
3200
3820
4200
D
834
1300
1420
E
584
960
1120
F
G
500
750
750
130
250
250
Elap v.d.
Svìtlá Hora 321
793 31, Czech republic
Tel.: +420 554 793 021
Fax: +420 554 793 034
E-Mail: [email protected]
URL: http://www.elapsh.cz
Rakovnické Tváøecí Stroje, spol. s r. o.
Kuštova 637
Rakovník, 269 40
Czech republic
Tel.: +420 313 526 218
Fax: +420 313 517 269
E-Mail: [email protected]
OL 15
OL28
OL50
A
800
1185
1350
B
550
890
1050
C
130
150
180
D
105
160
160
E
160
210
210
F
270
235
235
G
80
340
340
H
125
470
470
I
205
90
90
J
1660
190
190
k
18
18
22
L
50
50
110
Elap v.d.
Svìtlá Hora 321
793 31, Czech republic
Tel.: +420 554 793 021
Fax: +420 554 793 034
E-Mail: [email protected]
URL: http://www.elapsh.cz
Rakovnické Tváøecí Stroje, spol. s r. o.
Kuštova 637
Rakovník, 269 40
Czech republic
Tel.: +420 313 526 218
Fax: +420 313 517 269
E-Mail: [email protected]
OL 15
OL28
OL50
A
834
1300
1420
M
28
32
35
B
584
960
1120
N
14
14
18
C
250
400
500
O
18
18
22
D
320
470
570
P
32
32
40
E
200
300
400
F
200
350
450
G
80
90
100
H
240
270
300
I
50
60
80
J
150
220
260
k
140
200
250
L
140
200
250
Download

Ostřihovací lis OL15-2, OL28-2, OL50-2