Použití
Pøístroj E-ITN 10 je urèen pro rozdìlování nákladù na vytápìní místností
s otopnými tìlesy v budovách s jednotrubkovými nebo dvoutrubkovými
horizontálními nebo vertikálními rozvody.
Popis
Indikátor pracuje na principu mìøení dvìma teplotními snímaèi s možností zaznamenání a zobrazení údajù po jednotlivých mìsících. Umožòuje
pøesné a spolehlivé mìøení s dlouhou dobou životnosti. Údaje jsou prùbìžnì zobrazovány na 5-ti místném displeji, na kterém jsou také indikovány i pøípadné poruchy. E-ITN 10.4 je zabezpeèen proti neoprávnìné
manipulaci plombou se symbolikou CT.
Technické parametry
Teplotní rozsah (teplota otop. tìlesa) 20 až 90°C
Mìøící rozsah senzoru teploty 0 až 110°C
Zpùsob montáže
Uprostøed tìlesa 75% stavební výšky, na èlánkové otopné tìleso pomocí
šroubu a pøíchytky, na deskové otop. tìleso pomocí navaøovacích šroubù a
matic. Místo instalace je dáno montážním pøedpisem výrobce.
Zobrazované informace
·
·
·
·
·
Umístìní E-ITN 10.4 na otopném tìlese
aktuální údaj indikátoru
údaj indikátoru za minulé období
kontrolní kód
sériové èíslo indikátoru (rozdìlené do dvou èástí)
datum poèátku období
Teplota zaèátku registrace pro letní/zimní topné období
·
·
teplotní rozdíl v letním období t = 4 K
teplotní rozdíl v zimním období t = 3 K
Datum zaèátku letního/zimního období
·
1.5./1.10.
Datum zaèátku zúètovacího období
·
1.12. (1.1.)
Reálný èas
·
vèetnì integrovaného kalendáøe s korekcí na pøestupné roky
Napájení
·
Pøístroj plnì odpovídá ÈSN EN 834
a je certifikován v SZÚ Brno.
lithiová baterie 3V s životností 12 let
Hmotnost
·
66 g
COOP THERM spol. s r.o.,
sídlištì Vajgar 675 /III, 377 04 Jindøichùv Hradec
tel.: 384 372 716, 384 372 720, Fax: 384 372 710
e-mail: [email protected], www.cooptherm.cz
Námìr indikátoru za aktuální topné období
526
1258
Námìr indikátoru za aktuální topné období je zobrazován ve tvaru „526“. Poèítá
se od zaèátku topného období.
Námìr indikátoru za minulé topné období
SM
AA722
. . . . .
Alfanumerický kód
5-ti místný kód tvoøen èíslicemi a písmeny (napø. A.0.i.h.t.). Generuje se pøi
pøepisu námìru za aktuální topné období do námìru indikátoru za minulé topné
období.
Sériové èíslo indikátoru
-100
4321U
Námìr indikátoru za minulé topné období se zobrazuje ve tvaru „1258 SM“.
Pøepis námìru za aktuální topné období do námìru indikátoru za minulé topné
období se provede pøi dosažení datumu zaèátku topného období v 00:00:00.
Sériové èíslo pøedstavuje 8-mi místný èíselný údaj, který je také uveden na
krytu indikátoru. Zobrazení sériového èísla je rozdìleno na dvì èásti. Napø.
èíslo „01004321“ se zobrazí postupnì jako hodnoty „-0100“ a „4321-“. Znak
pomlèky slouží k rozlišení 1. nebo 2. èásti sériového èísla.
Datum zaèátku úètovacího období
Datum zaèátku úètovacího období je zobrazeno ve tvaru „u 1.12.“. Po dosažení
uvedeného datumu indikátor provede v 00:00:00 pøepis námìru za aktuální topné
období do námìru indikátoru za minulé topné období a je vygenerován
odpovídající alfanumerický kód
1. 1.
BAT
Poslední rok životnosti baterie
Poslední rok životnosti baterie je zobrazen na displeji blikáním zvláštního symbolu
„BAT“. Po uplynutí této doby zùstane údaj trvale zobrazen. Provozní doba
indikátoru je 10 let.
ERROR
Chyba indikátoru
Indikátor umí rozpoznat funkèní problém. Pokud dojde k chybì, zobrazí se na
displeji „Error“. Po odstranìní poruchy se znovu objeví bìžný údaj. V pøípadì
chyby indikátoru neprodlenì kontaktujte naše technické oddìlení
Cooptherm s.r.o . (tel. 384 372 716)
COOP THERM spol. s r.o.,
sídlištì Vajgar 675 /III, 377 04 Jindøichùv Hradec
tel.: 384 372 716, 384 372 720, Fax: 384 372 710
e-mail: [email protected], www.cooptherm.cz
Download

Technický list Metra E-ITN 10.4