2243
Geo revue
2053/3
2053/1
Internetový zpravodaj | Léto 2012 | Číslo 31
2529
Editorial
Vážení čtenáři časopisu Georevue,
aktuality
179/3
179/2
2–3
komplexní služby
3
179/8
e-UtilityReport nově v celé ČR
183/1
179/8
4
Výkon ÚOZI-O na stavbě dálnice D3
5
Majetkoprávní vypořádání věcných břemen
7
Digitalizace sítí pro firmu SAG GmbH
179/1
179/5
rozhovor
6071
3097
179/4
6 Automatizace procesu vyjadřování
179/6
179/6
179/7
v Teplárně Strakonice, a.s.
177/1
180
177/3
244/1
177/3
177/4
177/4
257
244/2
245
/2
21
23
247
229/2
2321/1
229/1
246/2
228/1
227
/2
228
228/2
141
Příjemné čtení Vám za HRDLIČKA GROUP přeje:
144
2035/1
145
www.hrdlicka.cz
146/1
226
blíží se čas dovolených a prázdnin
a Vám se do rukou dostává další
vydání našeho internetového zpravodaje. Jako osoba v naší firmě odpovědná za GIS technologie a naše
SW produkty, bych rád zhodnotil
dosavadní vývoj služby e-UtilityReport, jenž vnímáme jako vlajkovou
loď v portfoliu technologií Mawis.
Před rokem jsme Vás informovali
o nasazení služby podatelny elektronických žádostí (e-UtilityReport)
pro společnost E.ON. Dnes lze konstatovat, že většina žádostí tomuto správci prochází právě skrze naší
službu, rozšířenou navíc o automatický výdej grafických dat inženýrských sítí. Krom orientace na správce inženýrských sítí, došlo k významnému posunu i v nasazování podatelny v rámci samosprávných celků ve spolupráci se stavebními úřady. Výrazným úspěchem
je potom uzavření smlouvy s Krajským úřadem Středočeského kraje
na provozování podatelny na celém jeho území. Jako úspěch vidím
i zvyšování důvěry ostatních správců technické infrastruktury, který
vede k postupnému zavádění rozhraní pro elektronický příjem žádostí, což v konečném důsledku znamená zvýšený komfort podání
hromadných žádostí právě přes podatelnu e-UtilityReport.
Plošné nasazování služby e-UtilityReport by nebylo možné bez vazby na centrální registr správců technické infrastruktury (RSTI). Jako
provozovatele RSTI nás těší celkový zájem ze strany správců i vlastníků technické infrastruktury o tento registr, kteří svým aktivním přístupem napomáhají udržovat registr aktuální.
Kromě podatelny jsme soustředili naše aktivity do vývoje služeb
návazných na e-UtilityReport. Jedná se především o komplexní upgrade modulu pro podporu vytváření stanoviska správce sítě k poloze sítě (vyjádření správce) a zcela nový modul pro automatické
vyjádření, od 4/2012 nasazené u ČEPS. V nejbližší době uvedeme na
trh zcela zásadní technologický upgrade mapových komponent ve
všech našich webových produktech a službách s cílem nabídnout
našim uživatelům moderní rozhraní a kvalitní mapové podklady.
 Ing. Vladimír Lhoták
technický náměstek
aktuality
Vyjádření k sítím obratem
Začátkem dubna byla služba
e-UtilityReport,
provozovaná
pro společnost ČEPS, rozšířena
o funkci tzv. automatického negativního vyjádření. Tato funkce
žadatelům umožňuje vystavit žádost o vyjádření společnosti ČEPS
i v oblastech, kde tato společnost
nemá svoje sítě, technické zařízení a rozvojové záměry. V tomto
případě systém e-UtilityReport
vygeneruje vyjádření k existenci
sítí obratem, což výrazně zrychluje celý proces. Standardní lhůta
pro vystavení vyjádření k existenci sítí je dle zákona 30 dní.
Služba e-UtilityReport ve Středočeském kraji!
O úspěšnosti služby e-UtilityReport svědčí rychlost jejího nasazování u nových zákazníků. Kromě přibývajících měst, mikroregionů nebo obcí s rozšířenou působností se podařilo zvítězit
ve výběrovém řízení také na území Středočeského kraje. Stavebníci i široká technická veřejnost budou mít možnost využít
automatizované online podání žádostí o vyjádření k existenci
inženýrských sítí na území působnosti všech 106 středočeských stavebních úřadů. Spuštění služby se předpokládá v září
a bude ho doprovázet i několik novinek, které žadatelům zpříjemní práci v mapovém okně a vyhledávání zájmového území.
Zaměstnanci firmy Hrdlička se v běhu neztratí
20. 6. 2012, Praha – Již podruhé se záměstnanci společnosti
Hrdlička zúčastnili štafetového firemního orientačního běhu
"Klacky Open" pořádaného kartografickým nakladatelstvím
ŽAKET. Letos byly vyslány 2 týmy do Krčského lesa reprezentovat firemní barvy. Zkušenější trojice (Markéta Havlíčková, Petr
Pavelka, Pavel Fornůsek) se umístila na výborném 12. místě.
Druhý tým (Karel Trunečka, Jan Gregar, Miroslav Těhle) skončil
na 21. místě.
Letecké snímky
V srpnu 2011 firma Hrdlička pořídila za přispění fondů EU barevné
georeferencované ortofotomapy celého území ČR. Snímky jsou
nasnímané v letech 2008–2010
v rozlišení 10–20 cm/pixel. Již brzy
budou letecké snímky využívány
v aplikacích mapového serveru
MAWIS.
Uhádnete, jaké místo je zachycené na leteckém snímku? První 3
správné odpovědi odměníme malým dárkem. Své tipy zasílejte na
adresu: [email protected]
Významné jubileum Jiřího Bžocha, prvního zaměstnance firmy
V červnu 2012 oslavil Jiří Bžoch šedesát let života. Již od roku 1991 pracuje na pracovišti v Praze na pozici geodeta. Mezi jeho nejvýznamnější zakázky patří například
práce v Německu na stavbách dálnic, dokumentace koridorů německých železnic
v délce 200 km, zpracování dokumentace plavebních komor pro Ředitelství vodních
cest ČR (viz Georevue 21). O jedné z dalších významných zakázek (Rekonstrukce cementových sil) si budete moci přečíst v příštím vydání Georevue. Velký dík mu také
patří za kontinuální práci s mladými geodety a předávání svých letitých zkušeností.
Tímto bychom mu rádi poděkovali a popřáli mnoho zdraví a elánu do dalších let.
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
2
aktuality, komplexní služby
Podnikatelské mise: Vietnam a Filipíny; Albánie a Makedonie
Pan Martin Hrdlička se zúčastnil dvou doprovodných podnikatelských misí při oficiálních cestách našich
vrcholných představitelů. V březnu to byla cesta ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Vietnamu a na Filipíny, v dubnu pak cesta premiéra Petra Nečase do Albánie a Makedonie. Panu Hrdličkovi se
podařilo navázat kontakty jak s místními podnikateli a politiky, tak i s českými účastníky mise. Teď je naším
úkolem na výsledky této cesty navázat a perspektivních kontaktů využít k rozvoji našich obchodních aktivit.
e-UtilityReport nově v celé ČR
62 zapojených měst, 24 917 vystavených žádostí v r. 2011, 27 správců, kteří akceptují žádosti o vyjádření v elektronické
formě. Taková je bilance služby, která byla uvedena do provozu teprve v srpnu 2009. Nejčerstvější novinkou, o které
pojednává následující text, je spuštění celorepublikového provozu.
Počátkem května letošního roku byl zahájen celorepublikový provoz služby e-UtilityReport. Pro žadatele (stavebníka) to znamená, že pro vstup do aplikace
e-UtilityReport může využít univerzálního vstupního
bodu na adrese http://verejnost.mawis.eu/. Žadatel
může nově vytvořit žádost o vyjádření k existenci sítí
pro jakékoliv místo v ČR, tedy i mimo území měst, která jsou do služby již zapojena a která verifikovala registr správců (subjektů technické infrastruktury). Stávající
řešení vstupu do aplikace přes webové stránky zapojených měst a obcí samozřejmě zůstává zachováno.
V případě, že stavebník žádá v území, kde Stavební
úřad verifikoval registr správců, je na tento fakt upozorněn. Pokud se žadatel "trefí" mimo území zapojených měst, je mu nabídnut seznam správců, který
vzniká na základě projektu RSTI. Pokud se žadatel
domnívá, že seznam správců nabídnutý po lokalizaci jeho zájmového území není úplný, má možnost si
správce přidat dle svého uvážení a i pro tyto správce
mu následně systém vygeneruje žádosti o vyjádření.
Plánované inovace
Službu e-UtilityReport čekají významnější inovace
i v nadcházejících měsících. Aktuálně se pracuje na vy-
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
Mapové okno celorepublikového přístupu ke službě e-UtilityReport
lepšení způsobu lokalizace a zákresu zájmového území a také přepracování mapového okna, které si klade za cíl zlepšit uživatelský komfort. Uživatelé se také
budou moci těšit na nové ortofotomapy (blíže o nich
v aktualitách).
 Jan Kohout
3
komplexní služby
Výkon ÚOZI-O na stavbě dálnice D3
O dálniční trase D3, která má spojit Prahu a hraniční přechod Dolní Dvořiště se hovoří již od roku 1939. V současné
době je v provozu prozatím 17 km dálnice z celkem plánovaných 172 km, přičemž ve výstavbě je úsek mezi Táborem
a Veselí n. L. v celkové délce cca 26 km. V následujícím textu bychom Vás rádi seznámili s činností ÚOZI-O (úředně
oprávněného zeměměřického inženýra objednatele) na této stavbě.
Účelem prací je zajištění geodetických činností dle
požadavků TDS (technické dozorčí správy) stanovené
investorem stavby (Ředitelstvím silnic a dálnic) a to
v období nejen před začátkem, ale samozřejmě i v celém průběhu výstavby, až do kolaudace a následném
n převzetí stavby investorem.
Práce byly zahájeny na jaře 2009 a předpokládaný
termín uvedení do provozu je 6/2013. Výkon geodetických prací zajišťuje pracoviště Jižní Čechy, kterému
při příležitostně vypomáhá i řada ostatních pracovišť
v rámci společnosti Hrdlička.
Protože se jedná o značně rozsáhlou agendu výsledků
různých geodetických činností, u které navíc dochází
ke změnám v průběhu času, a také kterou je zároveň
nutno zpřístupnit pro více oprávněných subjektů, byl
zvolen model správy agendy jako strukturované soubory dat na geoportále.
Geodetická činnost ÚOZI-O:
- Zajištění všech dostupných podkladů mapových
a projekčních, konzultace s projektanty
- Zaměření a vyrovnání primární ZVS (základní vytyčovací síť) a mikrosítí včetně následných periodických kontrol, případně doplnění ZVS
- Zaměřování podkladů pro projekt – podklady změny během výstavby
- Vytyčení záborů trvalých i dočasných pro hlavní trasu včetně pozemků dosud majetkoprávně nevypořádaných včetně následných kontrol jejich nepřekročení
- Zaměřování a evidence tras stávajících inženýrských
sítí v prostoru stavby a jejich změn podle plánovaných přeložek
- Vytyčení stavebních objektů (dále jen SO) mimo
hlavní trasu včetně dočasných záborů (prac. pruhů)
- Kontrolní měření během výstavby na jednotlivých
SO dle dílčích požadavků TDS – nejen kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí stavebních objektů, ale i kubatury, plochy, dílčí konstrukční vrstvy
- Přebírání a kontrola geodet. dokumentace skutečných provedení staveb jednotlivých SO
- Vyhodnocování geodetické stránky výsledků kontrolních měření.provedených dodavatelem
- kontrola činnosti ÚOZI-Z (geodet zhotovitele)
- Geometrické plány věcných břemen včetně kontrol
a výkazu výměr zasažených parcel
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
Plzeò
Praha
DOPRAVN
19
Dražice
Výstavba úse
hrnuje soubor
rekonstrukce
ní přibližně 26
Tábor
jihočeské aglo
silnici I/3 pov
19
dopravní zatíž
Pelhøimov
při pravidelné
Sezimovo
Ústí
vyplývá, že st
nešovem je již
hovující. Denn
Dálnice D3
soubor staveb
Tábor – Veselí nad Lužnicí
infografika D3-Tabor-Veseli-nL-prehled-u-080810
2005 hodnot
Planá
n. Luž.
Dálnice D3 se
Praha
kové sítě evro
stavby 0307A-C
přes naši repu
E55, který ve
Rakousko a I
Košice
v dálničních p
Tábor
České středo
3
Èeské
Budìjovice
současně pře
lastí jižních Če
Øešená stavba
0
2
na republikovo
4 km
3
na jih na silnič
Celková délk
ní silnice R3
Tuèapy
je přibližně 1
Sobìslav
rem a Český
křižovatku (M
ce D3 a úsek
kouskem jako
na 12 staveb
stavby 0308A-B
v pokročilém
členěny na dí
hlednější finan
Navržené šířk
23
váno v katego
rychlostní siln
Jindøichùv Hradec
Èeské Budìjovice
Veselí n. Luž.
Stavba dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí n.L. (zdroj: ŘSD ČR)
- Geometrické plány stavby a GP oddělovací objektů
mimo hlavní trasu dálnice
- Kompletace a odevzdání závěrečné geodet. části
dokumentace
Naše společnost během prací na takto rozsáhlém projektu získala cenné zkušenosti a věříme, že je budeme
moci uplatnit na podobných projektech i v budoucnu.
 Martin Klečka
4
komplexní služby
Majetkoprávní vypořádání věcných břemen
V nedávné historii bylo na liniové stavby technické infrastruktury pohlíženo jako na stavby veřejného zájmu, k jejichž
povolení nebyly dohody s vlastníky dokládány. Za uplynulých 20 let ale zaznamenaly sítě veřejné infrastruktury celoplošný rozvoj, který si vyžádal obrovské investice. Tento fakt bylo nutné zohlednit i v legislativě pro zajištění ochrany
práv majitelů nemovitostí, na kterých se tato infrastruktura nachází, tak i stanovení práv a povinností vlastníků této
infrastruktury. Při výstavbě sítí veřejné infrastruktury byla v ČR postupně zaváděna povinnost investora sjednat k nemovitostem, na kterých je stavba umístěna, právní titul jejich užívání.
Workflow zasmluvňování věcných břemen
Souhlas s umístěním stavby udělují vlastníci před jejím zahájením a uzavírají (prostřednictvím projektanta) smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného
břemene. Smlouvy o věcném břemeni jsou většinou
uzavírány po dokončení staveb na podkladě zaměření
skutečného provedení stavby (DSPS). Před dokončením staveb nezřídka dochází u dotčených pozemků
ke změnám jejich zápisu v katastru nemovitostí (KN).
Mění se vlastnická práva, mění se hranice pozemků
a jejich evidence při obnově katastrálního operátu. Určování návaznosti na smlouvy o smlouvách budoucích
usnadňuje dobrá spolupráce mezi specialisty společnosti Hrdlička. Díky přehlednému archivu máme i s časovým odstupem k dispozici dokumentaci k vytyčení
stavby a zaměření skutečného provedení. Velmi složitá bývají často jednání s vlastníky. Stejně jako investoři
staveb si vlastníci z řad právnických osob vypracovali
své normy a metodiky pro zřizování věcných břemen.
Našim úkolem je pak skloubit oba „správné“ postupy.
Při předkládání smluv k podpisu vlastníkům (fyzickým
osobám) musíme někdy vynaložit doslova detektivní
úsilí, v případě že vlastník nepobývá na adrese trvalého bydliště.
Právní pozadí
Dnes platné zákony (č. 458/2000 Sb. „energetický zákon“, č. 127/2005 Sb. „o elektronických komunikacích“
a č. 274/2001 Sb. „o vodovodech a kanalizacích“) nařizují investorům zajistit si práva věcných břemen k dotčeným pozemkům a tato práva deklarovat zápisem
v evidenci KN. Společnost Hrdlička v tomto procesu
pomáhala svým zákazníkům již od prvních legislativních změn. Společně s geometrickými plány pro vymezení věcného břemene jsme zajišťovali uzavírání
smluv o věcném břemeni a jiných dohod podle zákonů 222/1994 Sb. a č. 151/2000 Sb., ať už jako podklad
pro vkladové řízení do KN nebo pro potřeby investora.
Pro vymezení věcných břemen na budovách jsme vyhotovovali a vyhotovujeme popisky (fotografie nebo
plánky) zařízení umístěných na budovách.
Vyhlídky
Přestože se změnou zajišťování práv užívání pozemků
pro stavby technické infrastruktury bylo započato už
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
Geometrický plán se zákresem věcného břemene
v roce 1994, je proces evidence věcných břemen v KN
na začátku. Legislativa se stále vyvíjí a klade distributorům další podmínky. Podle poslední změny zákona
č. 458/2000 Sb (pozměňovací zákon 158/2009 Sb.
§ 98 odst. 14) jsou provozovatelé energetických sítí
povinni zajistit promítnutí existujícího věcného břemene (sítě zbudované před nabytím účinnosti tohoto
zákona) do KN do konce roku 2017. Na zvláštní právní
přepis (vyhlášku) stanovující podrobnosti zápisu provozovatelé čekají.
Dlouhodobé zkušenosti
Mimo menší zakázky dlouhodobě pracujeme pro
společnost ČEZ Distribuce, v současnosti také jako
subdodavatel jejích smluvních partnerů. Úspěšně
jsme realizovali dlouhodobou zakázku pro společnost
Telefónica O2.
S přibývajícími zkušenostmi se ukázalo jako nejefektivnější převzetí kompletní agendy věcných břemen
formou zplnomocnění, tedy zastupování investora při
jednání s vlastníkem, při podpisu smlouvy, při vkladovém řízení i při vyplácení náhrad za věcné břemeno.
Sepisujeme smlouvy, obesíláme vlastníky, jsme prostředníky při jednáních o náhradě, podáváme žádosti
o zápis věcných břemen do KN a vyplácíme náhrady.
Naše administrativa si poradí také s přípravou souvisejících dokumentů pro zápisy práv do KN.
 Vladimíra Holubová
5
rozhovor
Automatizace procesu vyjadřování
v Teplárně Strakonice, a.s.
Optimalizace administrativy, ochrana sítě, vstřícnost vůči zákazníkům a v neposlední řadě úspora na vnitrofiremních nákladech. To jsou hlavní přínosy aplikace e-UtilityReport, která řeší agendu spojenou s procesem „vyjádření
k existenci sítí“ v Teplárně Strakonice, a.s. Tato služba žadatelům o vyjádření již od roku 2009 umožňuje pohodlné
vytvoření on-line žádosti i se zákresem zájmového území nad katastrální mapou. Vytvořenou žádost obdrží správce
(TST) v elektronické podobě. Na přínosy systému e-UtilityReport, jsme se zeptali generálního ředitele a předsedu představenstva TST, pana Aleše Seitze.
Pro nasazení služby e-UtilityReport
se TST rozhodla již v roce 2009. Můžete shrnout, co Vás k tomu vedlo a jaké
jsou hlavní přínosy této služby?
Cílem bylo zajistit zaslání všech nezbytných údajů, které žadatel o vyjádření potřebuje k získání odpovídajícího vyjádření. Služba e-UtilityReport
pomůže žadateli při zadávání popisných údajů, získání
nezbytného mapového podkladu a také zajistí potvrzení o přijetí žádosti správcem sítí.
Pro TST je výhoda zřízení podání žádosti o vyjádření
elektronickou cestou zřejmá. Standardizace obsahu
a formy žádosti, jejich evidence a archivace.
Součástí služby pro veřejnost je i možnost náhledu
na tzv. orientační polohu sítí TST. Co vás vedlo ke
zpřístupnění dat o vašich sítích veřejnosti?
Stavebníci mají možnost náhledu na sítě v majetku
TST na podkladu katastrální mapy, čímž je možné
ověřit případný výskyt sítí pro jakoukoliv parcelu bez
nutnosti dotazu na správce. To značně zrychluje celý
proces. Takto získané informace o průběhu sítí samozřejmě není možné použít pro jakýkoliv stupeň schvalování dokumentace dle stavebního a energetického
zákona. Leckdy ale může výrazně pomoci ve fázi projektové přípravy budoucí stavby.
Od počátku roku 2012 jste nasazovali systém pro
elektronické odbavení žádostí a vystavení vyjádření. Můžete nám přiblížit hlavní rysy tohoto systému?
Služba využívá prostředí běžného webového prohlížeče. Je tedy možné bez omezení získat okamžitý
přístup k přehledu stavu žádostí, kontrole jejich zpracování odpovědnými osobami i možnosti připojit své
připomínky nebo výhrady. Konkrétní žádost je možné
zobrazit v mapovém okně, kde je také vidět případný
konflikt sítí TST se zájmovým územím žadatele.
K technickému řešení patří také automatizované nastavení odpovědných osob k vyřízení konkrétní žádosti dle jejího typu, zasílání notifikačních mailů při
vlastním zpracování žádosti. Samozřejmostí je mož-
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
nost odeslání vyhotoveného vyjádření elektronickou
cestou.
Jaké byly hlavní požadavky na systém z vaší strany a kolik zaměstnanců TST ho využívá?
Hlavním požadavkem na službu pro elektronické
odbavení žádosti bylo přizpůsobení systému našim
zvyklostem tak, aby se vycházelo z takzvaného Průvodního listu žádosti, který slouží k vyhotovení dílčích
stanovisek jednotlivými skupinami odpovědnými za
přidělený úsek. Žádost o vyjádření tedy není záležitostí pouze jediného vyhrazeného oddělení, informace o připravované výstavbě nebo úpravách sdílí
všechny zájmové skupiny.
Děkujeme za rozhovor!
 Jan Kohout
Služba e-UtilityReport: zobrazení orientační polohy sítí TST
Jak podat elektronickou žádost o vyjádření společnosti TST?
1) Zadejte do svého prohlížeče adresu www.tst.cz a pokračujte:
Mapové služby >> Podání žádosti o vyjádření existence sítí TST
2) Vyberte: Veřejný přístup
6
komplexní služby
Digitalizace sítí pro firmu SAG GmbH
GIS a datařské práce pro německé partnery mají v Hrdlička Group dlouhou historii. Rádi bychom vám představili
zakázku pro společnost SAG GmbH, která je lídrem v oblasti servisních činností a komplexních služeb pro subjekty
technické infrastruktury.
Plzeňská pobočka firmy Hrdlička
spolupracuje již od svého založení (září 2007) na projektech pro
společnost SAG GmbH a to zejména pro pobočku ve
Wallenhorstu. V současné době se podílíme na dvou
rozsáhlých projektech.
Na realizaci zakázky pro Stadtwerke Saerbeck (digitalizace kabelů NN a osvětlení v rozsahu 150 km
a cca 1800 přípojek) a na realizaci velké zakázky pro
Stadtwerke Hof na které v rámci Hrdlička Group vypomáhají i firmy Hrdlička–Slovakia a Geodata Bulgaria.
V rámci zakázky pro Stadtwerke Hof digitalizujeme
plynovodní, vodovodní a elektrické sítě v software
GISMobil 2000. Z důvodu velkého rozsahu je zakázka
je rozložená do několika etap. Aktuálně zpracováváme a digitalizujeme území o rozsahu 170 km vodovodních sítí. Zakázka je náročná především z důvodu
nutnosti digitalizovat sítě ze dvou různých „papírových“ podkladů. Jsou to tzv. Rohrnetzplan (plán hlavních řádů) a jednotlivé přípojky do domů se digitalizují dle evidence z tzv. přípojkových karet, s velkým
množstvím technických informací o jednotlivých přípojích. Předpokládáme, že práce na „vodě“ dokončíme na sklonku srpna.
Digitalizace elektrických sítí bude rozdělena na 2 části. První z nich je dokumentace osvětlení, přičemž
Ukázka přípojkové karty včetně zákresu podrobné situace
práce započnou již v průběhu srpna 2012. Digitalizace
sítě nízkého napětí (0,4kV a 10kV) budou realizovány
v průběhu roku 2013.
Díky našim dlouhodobým zkušenostem z rozsáhlejších projektů, zavedenému a funkčnímu managementu kvality, nabízíme našemu německému zákazníkovi
to, co očekává. Tedy vysokou kvalitu práce, flexibilitu
a termínovou zodpovědnost.
 Marie Běželová
Ukázka Rohrnetzplan (vlevo) a výsledná situace po zapracování do GIS (vpravo)
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
7
tiráž
Na tomto čísle se podíleli
Společnosti Hrdlička Group
Marie Běželová
vedoucí pracoviště Plzeň – digitalizace
Digitalizace sítí pro SAG GmbH
HRDLIČKA spol. s r. o.
oddělení katastru nemovitostí
Majetkoprávní vypořádání věcných břemen
Síť regionálních poboček
Beroun – Brno – Česká Lípa – České Budějovice
Cheb – Písek
Jiráskovy
sady – Plzeň – Praha – Příbram – Rakovník
Strakonice – Teplice
ry
Vladimíra Holubová
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
T +420 235 521 822 | F +420 235 521 827
[email protected]
www.hrdlicka.cz
Sv.
Bar
bo
Ing. Martin Klečka
vedoucí pracoviště Jižní Čechy
Výkon ÚOZI-O na stavbě dálnice D3
Ing. Jan Kohout
vedoucí oddělení marketingu
GIS SERVIS PRAGUE spol. s r. o.
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
T +420 235 521 822 | F +420 235 521 827
[email protected]
www.hrdlicka.cz
Koz
ino
va
Automatizace procesu vyjadřování
v Teplárně Strakonice, a.s.
HRDLIČKA – SLOVAKIA s. r. o.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
T +421 557 289 043 | F +421 557 289 045
[email protected]
www.hrdlicka.sk
Hrdlicka – Hungária Kft.
Puskás Tivadar u. 4, 9027 Györ
T +36 96 310 198 | F +36 96 310 198
[email protected]
www.hrdlicka.hu
GEOREVUE (C) 2012 All rights reserved
Redakce: Ing. Jan Kohout
Sazba a zlom: Ing. Jan Kohout
[email protected]
www.hrdlicka.eu
GEOREVUE 31 | 30. 6. 2012
Geodata Bulgaria EOOD.
Mladost 1, bl. 24, vh. 2, Sofia 1784
T +359 2 876 5000 | F +359 2 876 5000
[email protected]
www.geodata.bg
8
Download

Georevue 31 - HRDLIČKA Group