Projekt
V záložce Nástroje / Projekt MISYS jsou přehledně uspořádány funkce, které slouží k sestavení a editaci projektu. Lze také zapnout nástrojovou lištu
Projekt (pravé tlačítko myši v šedé oblasti panelů nástrojů, následně volba Panely / Projekt).
Inicializační soubor projektu má příponu .ref a jedná se o referenční soubor, ve kterém jsou definovány cesty ke všem datům integrovaným do
projektu, jejich zobrazování, vazby na téma, území atd.
Sestavení projektu
Před založením nového projektu je vhodné nastavit několik následujících věcí. V záložce Nástroje / Tabulky nastavit takové tabulky (barev, čar, vrstev,
symbolů, fontů a ploch), s jakými se implicitně mají výkresy zobrazovat. Dobré je také zkontrolovat parametry ve funkci Nástroje / Nastavení programu.
Pokud bude projekt obsahovat binární rastry (např. rastrovou katastrální mapu), v záložce Technické se zatrhne volba Černobílé rastry nad plochy a Černobílé
rastry kreslit linií. První pokyn je zřejmý, druhý zajistí lepší kreslení binárního rastru nad barevným (kombinace ortofotomapa a rastrová katastrální mapa).
Budou-li v projektu použita data ve formátu DGN, je potřeba zkontrolovat texty, zda se zobrazuje správně čeština. Kódování lze změnit v záložce DGN.
Pokud se ve výkresu DGN vyskytují barevné plochy, zatrhne se políčko Nezávislé kreslení ploch a čar, což umožní mít čárovou kresbu i binární rastr nad
plochou.
Výše uvedená nastavení lze udělat i později, ale potom je potřeba referenční soubor uložit v Soubor / Seznam referencí / Uložit REF. Data použitá
v projektu je vhodné mít přehledně uspořádána, např. takto:
Nový projekt
Nový projekt se založí v záložce Nástroje / Projekt MISYS / Nový projekt... V zobrazeném dialogu se nastaví cesta do adresáře s daty.
V následujícím dialogu se vyplní název projektu (libovolný název, např. název k.ú., pro které se projekt sestavuje). Dále se zadá identifikátor okresu (buď
přímo jeho číslo nebo pomocí tlačítka … se zvolí v dialogu Seznam okresů). Poslední položkou je umístění referenčního souboru s příponou .ref (obvykle
adresář run).
Tlačítkem další se přejde do hlavního dialogu Editor projektu. Dialog je rozdělen na čtyři základní bloky: seznam zdrojů, obsah datového zdroje, téma a území
a dále obecné volby (podrobný popis viz nápověda funkce, tlačítko Help nebo klávesa F1).
Jako pomůcka při definování zdroje dat poslouží tlačítko Přidat, kde jsou nachystány základní zdroje dat. Pokud je potřeba přidat data, která v nabídce
nejsou, lze použít volby import z disku nebo nový.
V zobrazeném dialogu Import zdrojů z disku se vyplní následující položky (příklad je naznačen pro přidání výkresu definičních bodů KN parcel):
Tlačítkem Vlastnosti… se přejde k nastavení parametrů výkresů či rastrů. Pro výkresy lze zadat barva, šířka (tloušťka čáry) a dále rozsah od jaké do
jakého měřítka se bude daný výkres zobrazovat v grafickém okně. Dalším parametrem je zobrazení podle vrstev nebo podle klíčů a nastavení, zda půjde
výkres vidět, editovat a nebo identifikovat. Předposlední volbou je výběr příslušné technologie tvorby výkresu (pro definiční body parcel a výkresy
katastrálních map obvykle DKM). Parametry rastrů není potřeba vyplňovat, rastry nebudou obsahem datového zdroje.
Tlačítkem ISKN se přejde k nastavení atributů výkresu, které zajišťují propojení s databází SPI KN. Nastavení je opět nadefinované pro výkres definičních
bodů KN parcel. Důležité je zaškrtnou vazbu na ISKN, vyplnit číslo k.ú. a technologii. V rámečku parcely ve výkresu se zatrhává, jaké parcely jsou obsahem
daného výkresu. Nyní pouze pozemkové a stavební a nesoulad číselných řad (parcely katastru jsou číslovány v jedné číselné řadě, ale ve výkresu jsou
rozlišeny).
Zadané parametry se potvrdí tlačítkem OK a funkce přejde do hlavního dialogu Editace projektu.
Cesta k databázi SPI KN se zadá v dialogu Nastavení databáze ISKN, který se vyvolá tlačítkem Databáze. Rozbalením nabídky datum platnosti se zobrazí
kalendář, kde lze zadat požadované datum.
V případě, že je potřeba vyměnit obsah datového zdroje (např. výkres definičních bodů doplnit o rastrovou katastrální mapu, nebo doplnit výkres
částečné DKM, či současné podklady zcela nahradit úplnou DKM) lze tak učinit přímo v referenčním souboru s příponou *.ref nebo v Editoru projektu.
Doplnění např. rastrové katastrální mapy se udělá tlačítkem Přidat, dole uprostřed (pouze se doplňuje obsah datového zdroje).
V okně Výběr souborů se zatrhne formát, v jakém je rastrová katastrální mapa zpracována a požadované soubory se myší označí v seznamu všech
nalezených. Výběr se potvrdí tlačítkem OK.
Parametry rastrů lze ovlivnit v prostřední části dialogu, soubory se označí a dole se jim např. zvolí požadovaná barva.
Následující přehled ukazuje postupné fáze zápisu různých podkladů katastrální mapy pro jedno katastrální území v referenčním souboru. Postup
ukazuje přechod od definičních bodů a rastrové katastrální mapy přes částečnou DKM až po finální stav DKM na celém území. V prostředí systému MISYS
v Editoru projektu se vždy upravuje obsah datového zdroje. Pouze u částečné DKM a úplné DKM je potřeba v atributech zaškrtnout hranice parcel
(samozřejmě na rozdíl od výkresu def. bodů jsou obsahem výkresu).
1/ pouze výkres definičních bodů
[MISYS.1]
path="..\data\kn\"
1="DB711292.VYK" /&"KU=711292;TECH=DKM;CONT=3" locked bykey
A.1="KM"
A.2="711292"
2/ výkres definičních bodů včetně rastrové katastrální mapy
[MISYS.1]
path="..\data\kn\"
1="DB711292.VYK" /&"KU=711292;TECH=DKM;CONT=3" locked bykey
2="G304GV102604.cit" [2] locked
3="G304GV112601.cit" [2] locked
A.1="KM"
A.2="711292"
3/ částečná DKM, definiční body i rastrová katastrální mapa
[MISYS.1]
path="..\data\kn\"
1="711292.VYK" /&"KU=711292;TECH=DKM;CONT=4611" locked bykey
2="DB711292.VYK" /&"KU=711292;TECH=DKM;CONT=3" locked bykey
3="G304GV102604.cit" [2] locked
4="G304GV112601.cit" [2] locked
A.1="KM"
A.2="711292"
4/ pouze výkres úplné DKM
[MISYS.1]
path="..\data\kn_2012_02\"
1="711292.vyk" /&"KU=711292;TECH=DKM;CONT=4611" locked bykey
A.1="KM"
A.2="711292"
V následující části je ukázka zápisu několika dalších podkladů.
1/ ortofotomapy
[MISYS.1537]
path="..\data\ortofoto\"
1="HUMP94.JPG" locked
2="HUMP95.JPG" locked
3="HUMP96.JPG" locked
4="PACO04.JPG" locked
5="PACO05.JPG" locked
6="PACO06.JPG" locked
A.1="ortofoto"
A.2="600415"
2/ BPEJ
[MISYS.868]
path="..\data\bpej\"
1="BP797154.VYK" [2] /&"KU=797154;TECH=;CONT=0" locked bykey
A.1="bpej"
A.2="797154"
3/ břemena
[MISYS.873]
path="..\data\bremena\"
1="VB616249.VYK" [13] /&"KU=616249;TECH=;CONT=0" locked bykey
A.1="brem"
A.2="616249"
[MISYS.873]
path="..\data\bremena\"
1="VB616249.VYK"
[13]
/&"KU=616249
TECH=
CONT=0
locked
bykey
… uvození sekce s daty, číslování musí být vzestupné v rámci celého REFu od začátku do konce
… umístění datového zdroje
… název načítaného výkresu
… barva nastavená pro celý výkres
… vazba na k.ú.
… technologie tvorby výkresu (může být DKM1_3, WKOKES, atd.)
… výsledný kód (kombinace) zatržených atributů výkresů (u KM obvykle 4611)
… výkres je zamčen pro editaci
… zobrazení podle kreslicích klíčů
Download

Projekt Sestavení projektu