Programovanie v jazyku JAVA
Zbierka úloh
Mgr. Lukáš Zmuda
Cykly
1. Vytvorte program, ktorý po načítaní prirodzeného čísla napíše stanovený počet krát pod
sebou vetu „Na hodiny programovania sa nepripravujem.“
2. Vytvorte program, ktorý pre zadané n (prirodzené) vypíše všetky druhé a všetky tretie
mocniny od 1 po n.
3. Vytvorte program, ktorý pomocou cyklu for spočíta všetky celé čísla v intervale <1, 100> a
výsledok vypíše na obrazovku!
4. Vytvorte program, ktorý od užívateľa načíta celé číslo n a vypíše sumu a aritmetický priemer
čísel od 1 až po n.
a. Modifikujte program použitím cyklu while.
5. Vytvorte program, ktorý vypíše prvých dvadsať čísel nasledovného číselného radu:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a)0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . .
b) 1, 3, 7, 15, 31, 63, . . .
c) 1, 2, 4, 8, 16, . . .
Vytvorte program pomocou ktorého zistíte, koľko čísel z intervalu <1, 2000> je deliteľných
číslom 5!
Pomocou Vami vybraného cyklu vypíšte všetky násobky čísla 4 menšie ako 100.
Zostavte program, ktorý bude načítavať reálne čísla dovtedy, kým nezadáme nulu a vypíše ich
súčet.
Zostavte program, ktorý bude načítavať celé čísla dovtedy, kým nezadáme nulu a vypíše
počet párnych čísel.
Vytvorte program TPS. Program bude vypisovať čísla od 1 po 110 tak, že v rámci riadku vypíše
11 čísel s tým, že ak je číslo deliteľné 3 tak vypíše T ak je deliteľné 5 tak vypíše P a ak je číslo
deliteľné 7, tak vypíše S.
Vytvorte program, ktorý vypočíta hodnotu .
1 1 1 1 1
1
1
=4∙ 1− + − + −
+
−
+⋯
3 5 7 9 11 13 15
12. Vytvorte program, ktorý od užívateľa načíta celé číslo n a na základe toho vykreslí daný útvar.
Príklady pre n=5:
*****
*****
*****
*****
*****
*****
****
***
**
*
*
**
***
****
*****
*
*
*
*
*
*
**
***
****
*****
13. Vytvorte program, ktorý na výstupe vráti prvú číslicu z načítaného celého čísla.
14. Vytvorte program, ktorý vypočíta faktoriál zadaného čísla.
~1~
*****
****
***
**
*
Programovanie v jazyku JAVA
Zbierka úloh
Mgr. Lukáš Zmuda
15. Vytvorte program, ktorý požiada používateľa o zadanie hodnoty premennej n (kladné číslo,
rôzne od nuly) a ako výstup vypíše na obrazovku trojuholník podľa nasledujúceho vzoru:
n=5
1
12
123
1234
12345
1234
123
12
1
16. Vypíšte čísla 1..100 do štvorca 10x10
a. po stĺpcoch
b. po riadkoch
~2~
Download

Programovanie v jazyku JAVA Zbierka úloh Mgr. Lukáš Zmuda