Pole VOLBY v souboru DRUHY.DBF
V poli VOLBY mohou být uvedeny požadavky na zaokrouhlení – viz. Popis
ZAOKROH.DOC nebo:
uvedením textu
ZAO.1/ZAOM.1/ZAO.5/ZAOM.5/ZAO1/ZAOM1/ZAO10/ZAOM10/ZAON v názvu pohybu
nebo v poli „volby“. Texty s M vedou k matematickému zaokrouhlení, bez M k úpravě ceny
vzhůru, ZAON k potlačení úprav ceny.
Zaokrouhlování se uplatňuje u prodejů za hotové a fakturace. Vyjmout nehotovostní faktury
lze vložením ZAON do druhu pohybu, pak však musí být způsob zaokrouhlení nastaven
v Parametrech modulu.
Další volby:
TEXT
NE+
NE-TV
-TD
-TF
+TV
+TD
+TF
+TP
NTI
NTV
NTD
NTF
NTP
-PD
-CV
-CD
NEPISD
NEPISRD
význam
v pohybu je povoleno jen záporné množství
v pohybu je povoleno jen kladné množství
při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na výdejku/příjemku
- „ - dodací list
- „ - fakturu
při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna výdejka/příjemka
- „ - dodací list
- „ - faktura
- „ - paragon, jedná-li se o hotovostní prodej
netisknout doklad
netisknout výdejku/příjemku
netisknout dodací list
netisknout fakturu
netisknout paragon
není povoleno antedatovat doklady
tisk výdejky/příjemky neponese ceny
tisk dodacího listu neponese ceny
příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na skladní kartě
příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na rozpisové skladní
kartě, na „obyčejné“ kartě ano
DOD
příjem musí být adresný, vyžaduje vyplnění dodavatele
ODB
výdej musí být adresný, vyžaduje vyplnění odběratele
-BAL
potlačení hlášení o tom, že přijímané/vydávané množství neodpovídá balení
-ADR
potlačí tisk adresy na dokladu (jen při tisku po F10)
D/O=kkkkkkkk do klíče dodavatele/odběratele bude nastavena hodnota kkkkkkkk
NEF10
při prodeji na fakturu potlačí možnost editace DPH rekapitulace po F10
nef10
při prodeji na fakturu přeskočí editaci DPH rekapitulace, stojí na dotazu
Uložit ?
ALTS
při F10 je na pozadí provedeno sečtení položek se stejným kodem a cenou,
totéž co „ručně“ můžete udělat stiskem Alt S
F2ext
F2 způsobí automatické uložení příjemky/výdejky do souboru F2 se jménem
číslo_dokladu.ext . Není-li ext uvedeno, rozšíření jména bude druh_pohybu.
Příklad: F2TXV
soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se
jméno souboru
F2NEPext
soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se
jméno souboru, neukládají se soubory, na základě makra MAKROdruh
(MAKRO92.MAK uloženo v adresáři pro data) a existenci souboru
NLUXPOST.DBF se plní tento soubor údaji z hlavičky, dokladu a adresy.
F2LOKTXV
Automatické ukládání souboru F2 u skladových převodek. Na posledním
místě názvu příjmové lokality musí být uveden příznak odběratele. Jméno
souboru pak vypadá takto LLL?DDDD.txv, kde: LLL - číslo lokality včetně
vodících nul, ? - odlišující příznak dodavatele - písmenko z názvu lokality,
DDDD - poslední čtyři čísla z čísla dokladu
F2LOKTXVKOD2 Stejné jako předchozí, ale pokud je v znak v lokalitě malý, je u
ukládaných položek nahrazeno pole KOD údaji z pole KOD2 (pokud není
prázdné).
-ROZ
tento druh pohybu nebude využívat rozpisy/řetězení
-LOC
tisk tohoto druhu pohybu neponese na konci řádku pole LOC/REGAL
-FLO
potlačí změny cen při pohybu výdejkou/dodacím listem. Ceny budou
„držet“
F9NEW
při příjmu a načtení souboru stiskem <F9> (textový soubor s kodem,
tabelátorem a množstvím) umožňuje zakládat nové skladní karty.
-VS
při fakturovaném výdeji nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo
faktury
F6
po uložení ceny příjmu je automaticky vyvoláno okno k úpravě prodejních
cen
-TICE0
netisknou se skladové položky s nulovou cenou u dodacích listů
VZDY+
potlačí zastavení v program kasa v poli množství při řetězení karet
ZAKSLE
při výdeji na zakázku bude použita sleva odběratele zakázky
-DLSK
při výdeji množství, přesahujícího zásobu, se neptá na uložení nedostatku do
objednávky „Dluhy skladu“
-VARSLN
Nevaruje při zlevňování položek po stisku * na ceně při výdeji
STADOD
při příjmu varuje, je-li na skladní kartu přijímáno od jiného dodavatele
(stálý dodavatel)
TC=XXXXXXXX Při prodeji je nějakým mechanizmem stanovena prodejní cena (např.
prodejním ceníkem *.CEN). Při tisku paragonu/dodacího listu může být
tisknuta sleva oproti ceně ze skladní karty. V případě nalezení ceny v
„tiskovém ceníku“ je sleva spočtena oproti této ceně. Při použití tiskových
formulářů je standardní cena braná z tiskového ceníku a ne skladní karty.
Bez TC= nebo při nenalezení tiskové ceny je sleva prodejní ceny spočtena
oproti ceně z skladní karty. Prozatím řešeno pro paragony a dod.listy.
XXXXXXXX
je jméno „tiskového ceníku“ . Pokud je jméno
AKTCENIK, berou se údaje z aktivního ceníku. Ceník je možné rozšířit o
KOD_TISK a NAZEV_TISK. Údaje se plní do proměnné @KOD_TISK a
@NAZEV_TISK
F2NEEext
UCF
jsou účty použity v modulu Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i
nerozepsané. Kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal.,
středisko a výkon.
UCF=das.daa.dat.vyk
UCF=das.daa
UCF=das
UCF= .daa
Příklad: UCF=604.011
MAKRO=XXXX
určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daný
pohyb, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být
povoleno.
DES_C=3
v předkontaci výdajového pohybu - počet desetinných míst při výdeji za
jednotku (POHYBY,POLOZKY)
RENF3ext
po načtení souboru v příjmu/výdeji stiskem <F3> bude načtený soubor
přejmenován změnou rozšíření jména na ext (např. ZRU). Není-li ext
uvedeno (volba je pak jen RENF3), nové rozšíření jména bude ZRP. Jedná
se o usnadnění evidence zpracovaných externích souborů.
NEZAKAR
nezakládat karty při příjmu, místo dotazu na založení nové karty se objeví
varování, že karta neexistuje.
CEDOPO
do poznámky na dokladu/objednávce zapíše jméno použitého ceníku
TINEB
tisk neúplného balení na DL
-DOPCE
při výdeji ze skladu nebude dopočtena na kartě neuvedená prodejní cena,
bude použita s varováním cena 0
-EDLO
při příjmu/výdeji ze skladu nebude editována lokalita-místo skladu
STR=xxx
při volbě editace střediska v dokladu přednastaví na dané středisko
-CEOBJ
při načítání objednávek se program dotazuje, zda načíst v objednávce
uložené ceny. Tato volba způsobí přednastavení odpovědi dotazu Ne
POZNOBJDL
při úplném vykrytí objednávky nebo její eliminaci je do poznámky
objednávky vložen vždy text s identifikací dodacího listu/příjemky
NETIFA
při tisku faktury nedojde k výstupu na tiskárnu, faktura však bude
zaúčtována, hrazena pokladnou a označena jako vytištěná
-OPCEN
při zapnutém ceníku, nalezení ceny v ceníku a její úpravě ve výdeji se
program neptá na úpravu ceny v ceníku – neopravuje ceníky
-POLOB
při zadání objednávky se nenačtou položky do příjemky/výdejky. Při
ukončení dojde k vykrytí objednávky.
+PRAROZ
při příjmu budou natahovány z rozpisu/řetězení i položky ceníku prací (lze
použít k následnému ručnímu ocenění „výroby“
+POP39
při výdeji převodem se obsah pole popis zkopíruje i do pohybu 39
SKUPINA=***X***F
po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na
SKUPINA * značí libovolný znak, pokud nesouhlasí, upozorní
JKV=K****** po zadání kódu karty se provede kontrola na JKV * značí libovolný znak
DPHHAL
u hotovostního prodeje v MC vynucené počítání DPH na haléře místo
desetihaléře
-STO
potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S
-STOrada
potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S,
jen pro doklady, které mají v poli Daň.doklad (FAKTURA) hodnotu
rada999999
+EDPOZNPA při výdeji bude editována poznámka k paragonu, i když nebude tištěna
SK=***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA,
* značí libovolný znak, pokud nesouhlasí, neumožní pokračovat
SK<>***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA,
* značí libovolný znak, pokud souhlasí, neumožní pokračovat
NECYK
doklady s předkontací POKLADNA ANO se standardně cyklicky opakují.
Tento parametr způsobí přerušení cyklu, tedy potřebu znovu vybrat druh
výdeje/příjmu.
+TIOBAL
v paragonu vyvolá dotaz na tisk obalového konta. (soubor OBALY.DBF)
-TIOBAL
v dodacím listu dotaz na tisk obalového konta vyloučí. (soubor
OBALY.DBF)
ZAPCEN
zapne ceník, pokud je nastaveno PRODEJ NE
NECH0
při načtení objednávky do výdejky a Natažení ve sjednaných cenách bez
daně? Ne se u položek, které mají v objednávce prodejní cenu 0,-, ponechá
cena 0,NENOR
při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy
MINI, NORM ani MAXI
Pro moduly SBSKLAD v předkontaci řady objednávek
REZCTRLT
rezctrlt
NOEDI
NEEDPOZ
SLEVA=C
DES_C=n
NENOR
v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "K
vykrytí".
v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství
"Objednané".
v předkontaci řady objednávek umožní rušit objednávky s prázdným EDI
needitace poznámky při záznamu objednávky, je-li OBJE_POL POZNAMKA
v přijaté objednávce při nalezení ceny v aktivním ceníku *.CEN má tato
cena absolutní váhu, není dále upravována slevou z hlavičky objednávky
editace ceny v položce objednávky na n ( 3 nebo 4 ) desetinných míst. Pro
promítnutí do položek objednávek je nutná úprava počtu des.míst v souboru
OBJE_POL.DBF
při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy
MINI, NORM ani MAXI
Pole VOLBY v souboru VZORY.DBF
Pole typu C o libovolné délce lze doplnit do souboru VZORY.DBF . Existuje-li, lze použít:
Pro modul SBFAKT
DPH=xxxx
v předkontaci FV/FP . Např. DPH=R410 pro exportní FV
DES_C=n
v předkontaci FV/FP . Např. DES_C=3 V této řadě faktur lze vkládat
cenu/mj na 3 desetinná místa (pro použití přesnější ceny např. v EUR)
POVPR=1,8,21 v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je
jiný druh - varuje
POVVY=56,66,45 v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury,
pokud je jiný druh – varuje
JENPR=1,8,21
v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je
jiný druh - nenačte
JENVY=56,66,45
v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury,
pokud je jiný druh – nenačte
CENIKFA=aaaaaaaa v předkontaci FV a automatické aktivaci ceníku způsobí aktivaci
ceníku aaaaaaaa
Pro moduly SBFAKT, SBSKLAD
SWIFT=xxx
v předkontaci FV/BU . Do tisku FV je pak doplněn SWIFT kód banky.
Přednost má SWIFT v předkontaci BU (bankovního účtu)
IBAN=xxxxxxxxxxxx v předkontaci BU. Do tisku FV je pak doplněn tento IBAN – nepočítá
se z čísla účtu
NEUCT
v předkontacích FV/FP způsobí, že faktura bude uložena, ale nezaúčtována
při pořízení a tisku. (Neplatí pro storna)
-VS
při tvorbě FV nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury
Pro modul SBPEN, SBJUCT
PDP=xxxx
V předkontaci pokladny vede k nastavení prvního dokladu příjmu na
hodnotu xxxx 1
PDV=yyyy
V předkontaci pokladny vede k nastavení pole Doklad na tvar yyyy 1
NF5
V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F5 (může být i ve VARS)
NF6
V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F6 (může být i ve VARS)
DPH=K25 / DPH=B25 / DPH=N po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného
pole ZAKL01-03)
DPH=9 / DPH=19 po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného
+ZPP=
-ZPP=
+ZPV=
-ZPV=
+RFP=
-RFP=
+RFV=
-RFV=
Při výběru faktur k úhradě v pokladně nebo bance lze filtrovat faktury na
základě způsobu úhrady (ZP) nebo řady faktur (RF) jak pro přijaté,
tak pro vydané (P/V). Výběr lze provést pozitivně (+) nebo negativně (-).
Způsob úhrady může být p/h/s/i/d/m/k/n.
Řada může být zadána i na méně znaků (FPSK,FP ,FVO ,), pak musí být
Příklad:
doplněna zprava mezerami do 4 znaků s koncem ,
+ZPP=H,P,S
-ZPP=N
+RFP=FPSK,FP ,FPO , -RFV=FVZ
JENPP
JENPV
JENPO
AUTUC
PP/PV/PO
V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty
peněžní předkontace, které mají ve volbách PP
V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty
peněžní předkontace, které mají ve volbách PV
V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty
peněžní předkontace, které mají ve volbách PP
V předkontaci pokladny způsobí po najetí do účelu zobrazení nabídky
peněžních předkontací (jako stisknutí *)
V peněžní předkontaci určují, ve kterých pokladnách se mohou nabízet
v závislosti na volbě pokladny JENPP / JENPV / JENPO
V Brně 28.02.2011
Download

Popis pole VOLBY