2243
2299
Geo revue
1558
2053/3
2053/1
108
Internetový zpravodaj | Zima 2011 | Číslo 29
109
2529
Editorial
Jiráskovy sady
176
237
Vážení přátelé,
aktuality
ry
179/3
dění ve firmě
179/8
3 Otevření Villy Hrdlička v České Lípě
183/1
opět se blíží konec roku a tak, jak bývá
241
zvykem, rok předchozí
bilancujeme.
Samozřejmě už jsme si zvykli, že místo 5666
56
chvilky odpočinku a rozjímání za dlou- 67
hých adventních večerů doháníme, co
jsme za uplynulé měsíce nestihli.
Celý rok 2011 provází pesimistické zprá51
54
vy o světové a především evropské515 eko5/2
nomice. Myslím si, že Evropa stojí
sku51
221
55
/1
tečně na rozhraní svého dalšího vývoje.
Dle mého názoru by bylo chybou vydat
110/2 Evropy.
se cestou opětovného štěpení
212/1
To by zvláště pro naší exportně laděnou
212/2
ekonomiku, která ze 70 % vyváží do EU,
2133
bylo osudné. Naopak
si myslím, že by se
Evropa měla ještě více propojit. Správnou cestou ale není byrokratizace, ale
163/1se snaží tyto 156/2
naopak liberalizace podnikatelského prostředí. Hrdlička Group
163/4
trendy reflektovat
a již několik let se soustřeďujeme na investice do vývoje242
nových řešení a rovněž i do zahraničních aktivit.
6103
Pro náš rozvoj jsme připravili
několik projektů, pro které jsme využili
mož2034/1
163/3
243
nost čerpání prostředků z Evropských fondů. Tyto projekty se týkají především služeb na bázi mapového serveru MAWIS. Rád bych vyzdvihl, že naše
3904
projekty výrazně posunuly vývoj v České republice v oblasti vyjadřování
k existenci sítí (služba e-UtilityReport) a zprovoznili jsme i Registr Subjektů164/2
231/2
2591jsme vybudovali nový firemní objekt
231/1
Technické
Infrastruktury
(RSTI). Dále
"Villa
Hrdlička"
v České
Lípě,
kde
sídlí
školicí a ICT centrum firmy. Výrazně
230/3
jsme investovali do technologií
166/1GPS a geografických informačních systémů
142
0/2
/1
(GIS).
23 K dotacím mám snad jen jeden povzdech: "Kdyby ta administrativa
nebyla tak rozsáhlá..."
Tere
/2
34
Hrdlička
na Slovensku, kde se naší zínská
20 Group je již několik let velmi úspěšná
157/2
firmě Hrdlička Slovakia daří být významným oborovým hráčem. Rovněž Geodata Bulgaria se po počátečním rozpačitém rozjezdu podílí na významněj214/1
2126
ších zakázkách3905
na území Bulharska. I nadále
se nám daří exportovat služby
na velmi náročný
německý trh.
166/2
Jsme rádi, že Hrdlička Group úspěšně bojuje s přetlakem na trhu i se
škrty v investicích na straně našich zákazníků. Podařilo se nám157/4
uspět v řadě 157/3
tendrů pro důležité zákazníky jako Česká republika, ČEZ, RWE, E.ON, Tele163/2
fónica. Díky161
patří Vám, našim zákazníkům,
kteří jste nám zachovali přízeň.
Díky tomu budou roční výsledky Hrdlička Group příznivé.
Jsem také rád, že naše skupina mohla poskytnout našim spolehlivým
zaměstnancům jistoty v této nestabilní době. Věřím, že se budeme 157/6
moci
s kapitálem našich věrných zákazníků, spolehlivých zaměstnanců a nabytého 221/4
know-how odpíchnout do příštích let k dalšímu 218/2
rozvoji.
Přeji Vám Všem požehnané Vánoce v rodinném kruhu a také hodně
štěstí v roce příštím.
 Ing. Martin Hrdlička
Sv.
Bar
bo
179/2
2–3
179/8
11
0/
3
8 Firemní kalendář 2012
179/1
dění v oboru
4 Nový občanský zákoník a jeho vliv
nejen na geodetickou praxi
179/5
6071
6179/4Mapy kolem nás: orientační běh
179/7
komplexní služby
ino
va
179/6
179/6
177/1
Koz
3097
180
7 Projektování elektro sítí
177/3
244/1
177/3
177/4
177/4
257
244/2
/2
21
23
247
229/2
2321/1
229/1
3
6/
16
246/2
0/4
230/1
23
245
227
/2
228
226
141
221/4
144
2035/1
145
225
221/1
2217
/2
168
6055
228/2
31
14
228/1
219
220
218/1
215
Ředitel společnosti
216
www.hrdlicka.cz
146/1
2033
Hlavní Tøída
aktuality
e-UtilityReport roste
Služba e-UtilityReport pro
laickou i odbornou veřejnost se před koncem roku
opět významně rozšířila. Od
10. 10. 2011 je možné podávat
elektronické žádosti o vyjádření také společnosti Vodafone.
Nejen ve městech zapojených
do projektu e-UtilityReport je
tedy možné přímo elektronicky oslovit dalšího celoplošného
správce.
V Opavě bylo dokončeno nasazení služby e-UtilityReport
pro celou působnost ORP (SÚ
Háj ve Slezku, Hradec nad Moravicí, Kobeřice, Litultovice,
Pustá Lom). Nově se mohou se
službou seznámit také občané
v České Lípě, Chrudimi, Jablonci nad Nisou, Králově Dvoře,
Mělníku, Mnichově Hradišti, Ostravě a Pohořelicích.
60 let od vzniku SPŠZ
Od založení Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze
uplynulo 60 let, přičemž téměř polovinu této doby působí jako
ředitel školy Ing. Jaroslav Růžek. V posledním zářijovém dni proto
proběhla výroční oslava, kde se sešlo mnoho absolventů, učitelů
a dnes úspěšných geodetů, či kartografů. Při této příležitosti byl
také vydán almanach 1951–2011. Za geodetické vzdělání vděčí
škole celá řada našich kolegů.
Energo-Pro koupilo E.ON Bulgaria
Energetická společnost E.ON prodala svou bulharskou dceru
české firmě Energo-Pro. E.ON v severovýchodním Bulharsku
provozoval distribuční síť v rozsahu 42 000 kilometrů. Objem
transakce činí 133 milionů eur. Energo-Pro bude mít cca 18%
podíl na bulharském trhu distribuce elektřiny. O zbytek trhu
se dělí český ČEZ a rakouská firma EVN. Společnosti Geodata
Bulgaria a Hrdlička spol. s r.o. realizují na území bulharské distribuční sítě větší projekty v oblasti sběrů dat, na které, věříme,
navážou další zakázky pro nového českého majitele.
Firma Hrdlička podpořila orientační běžce
CHKO Kokořínsko, (18.–19. listopad 2011) – Již po 56. se uskutečnil orientační běh pražských horolezců. Celkem 80 dvojic
v kategoriích ženy, muži a mixy se zúčastnilo noční a denní části závodu s volným pořadím kontrol „scorelauf“ v délce trvání
200 a 420 min. Závod nebyl pouze o běhání a orientaci v mapě.
Větší část kontrol měla lezecký charakter a tak si závodníci museli poradit se smyčkováním na stromech, provazovými žebříky, šplháním na laně nebo s malými skalními věžemi, kde se
obtížnost pohybovala od stupně I. do IV. Absolutním vítězem
se stal již po několikáté Tomáš Horský a Libor Kříž, kterým tak
po zásluze přísluší organizace ročníku příštího.
Registr Subjektů Technické Infrastruktury
Na sklonku léta byla v rámci pilotní nulté kampaně ověřena
funkčnost webového formuláře a na základě připomínek oslovených subjektů došlo k uživatelským vylepšením. Za podpory
MHMP následovala v polovině října kampaň oslovení subjektů
s jednoznačnou nebo možnou územní působností v Praze. Další kampaň byla cílena na subjekty s nadregionální územní působností. Celkem bylo ke konci listopadu osloveno řádově 500
subjektů a v průběhu roku 2012 bude osloveno dalších 6 000
subjektů. Na konci 1. čtvrtletí 2012 bude ve zkušebním provozu
zpřístupněn přístup do RSTI pro širokou veřejnost. Více informací o RSTI k nalezení v předchozím čísle Georevue, případně na
www.rsti.cz
•
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
Foto: Zdeněk Janů
2
aktuality, dění ve firmě
Sběr dat pro E.ON Bulgaria
V listopadu byly dokončeny terénní
práce na projektu "Tryavna – sběry
dat kabelů NN a VN". Realizaci
zakázky zajišťuje náš mezinárodní
česko-bulharsko-slovenský
tým.
Tento snímek byl pořízen dne
18. 10. 2011. V polovině října nikdo
z nás tolik sněhu v Bulharsku
nečekal. V současné době probíhá
kancelářské zpracování dat.
Otevření Villy Hrdlička v České Lípě
V České Lípě byl 6. října slavnostně zahájen provoz Villy Hrdlička za přítomnosti významných hostů. Symbolickou pásku přestřihl ředitel společnosti Martin Hrdlička spolu se starostkou města Hanou Modrou a Zuzanou Matějíčkovou,
ředitelkou odborů implementace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
„Věřím, že zrekonstruovaná Villa Hrdlička přispěje
svou malou měrou k zvelebení České Lípy a pohraničí, ve dvacátém století tolik zkoušenému dvěma
zločineckými režimy, dvěma válkami a nenávistí lidí
různých názorů, vyznání a národností, a že se stane
místem, kde se budou setkávat lidé schopni vzájemného respektu a tolerance,“ potrhl základní ideu Martin Hrdlička.
Vilový dům v Děčínské ulici 361 byl vystaven v podobě letohrádku okolo roku 1898 stejně jako na protější
straně ulice budova tehdejšího krajského soudu. Do
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
roku 1940 patřil dům rodině Altschulů, kdy byl ale
konfiskován jako židovský majetek a po roce 1945 byl
pro změnu zabaven jako majetek německý. Poté byl
dům zabaven v roce 1952 znovu, tentokrát diktaturou
komunistickou. Až do roku 1989 sloužila vila jako Dům
pionýrů a spořitelna.
V roce 2008 firma Hrdlička zakoupila vilu jako chátrající objekt s cílem zrekonstruovat ji do původní secesní podoby. Rekonstrukce probíhala v letech 2009 až
2011 a byla financována firmou Hrdlička za přispění
fondů Evropské unie prostřednictvím programu OPPI.
V průběhu prací nastalo mnoho problémů, ale i milých překvapení. Jedno z nich například bylo ukryté
pod zeleně obarveným stropem nad centrálním schodištěm, kde byla odkryta secesní malba. Dále byly nalezeny noviny z konce 19. století, vitráže a sgrafita na
fasádě vily.
Na podzim 2011 se do nových prostor přestěhovala
českolipská pobočka firmy. Vila spolu s její rozsáhlou
zahradou bude využívána nejen jako školicí centrum
a pobočka firmy, ale v budoucnu také jako kulturní
objekt.
V listopadu 2011 byl také zahájen provoz školicího
centra, který je vybaven moderní konferenční technikou. Větší ze sálů pojme až 18 účastníků, kteří mají
k dispozici PC. V případě požadavku na divadelní
3
dění ve firmě, dění v oboru
uspořádání jeho kapacita vzroste na 70 míst. Konání
komornější akce je možné v prostorách reprezentativního salónku. Součástí zázemí školicího centra je také
kuchyňka.
Pokud máte zájem o uspořádání školení, či jiné akce
kontaktujte Ing. Jana Kohouta na e-mail:
[email protected]
 Kristýna Hrdličková
Nová adresa pobočky firmy v České Lípě:
Hrdlička spol. s r.o.
Děčínská 361/7
470 01 Česká Lípa
Nový občanský zákoník a jeho vliv
nejen na geodetickou praxi
Nový občanský zákoník se připravoval řadu let. Teprve v roce 2006 se zintenzivnilo úsilí o nahrazení občanského zákoníku z dob totality, který byl po roce 1989 vždy pouze novelizován. Dne 9. 11. 2011 Poslanecká sněmovna schválila
návrh nového občanského zákoníku, který vstoupí v platnost v lednu 2014. Tomu předcházela několikakolová notářská lobby, jíž důsledky mohly mít vliv nejen na geodetickou praxi..
Na novém občanském zákoníku pracoval několik roků
Prof. JUDr. Karel Eliáš. Změny
v novém občanském zákoníku se týkají prakticky
všech sfér života nás občanů. Samozřejmě se také
týkají toho, co nás geodety zajímá, a to jsou vlastnické vztahy, jejich evidence a právní zajištění majetku
občanů. Proto se Komora geodetů a kartografů (KGK)
zaměřila na přípravu nového Občanského zákoníku.
Katastr nemovitostí se stal důležitou zárukou majetku před zneužitím různými spekulanty. Vklady vlastnických práv do katastru nemovitostí, zástavní právo
a věcná břemena se staly po roce 1989 samozřejmou
skutečností, která se zdála být neotřesitelnou jistotou.
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
Notářská lobby
Varováním byl pro nás článek, který vyšel v listopadu
2006 v časopise Týden „Notářů pečení holubi“. Článek
vypočítal, čeho všeho od roku 1989 notářská lobby
dosáhla a jaké dokumenty musí projít rukama notářů, kteří si za hodinu práce účtují i desetitisíce korun.
Zaujal nás požadavek, aby změna vlastnictví vznikala
již podpisem smlouvy sepsané u notáře a ne vkladem
do katastru. Článek varoval, že by si již nikdo nemohl
sepsat smlouvu sám i když je také právníkem, že by si
ani banky nemohly sepisovat zástavní smlouvy. Totéž
se týkalo i realitních kanceláří.
Pravdivost tohoto článku se potvrdila. Ministerstvo
spravedlnosti v roce 2008 skutečně předložilo dvě va4
dění v oboru
rianty změny vlastnických práv k nemovité věci. První
varianta zachovala vklady vlastnických práv do katastru nemovitostí, ale druhá uváděla, že změna vlastnických vztahů nabude platnosti již podepsáním kupní
smlouvy sepsané u notáře. To by znamenalo, že katastr nemovitostí by byl jen jakýmsi evidenčním místem
a nikoli úřadem, kde se rozhoduje o povolení vkladu
do katastru nemovitostí. Nejvyšší soud k tomu dodal,
že se ztratí kontrola nad vlastnictvím a že například
bude snazší prodat už jednou prodanou nemovitost
i vícekrát. Kromě toho by občan zaplatil místo tehdejších 500 Kč za vklad mnohonásobně více za notářskou
smlouvu dle odhadní ceny nemovitosti.
V mezirezortním projednávání nikdo tzv. notářskou
variantu nepodpořil a proti se v zásadních připomínkách vyslovila ministerstva, kraje, ČÚZK, SMO, Českomoravská konfederace odborových svazů a zejména
ČNB, kde se jedná o zástavní právo. Ministerstvo spravedlnosti notářskou variantu tedy stáhlo a Legislativní radě vlády byla předložena jen varianta s vklady
vlastnických práv do KN. Zdálo se tedy, že je problém
uspokojivě vyřešen. Při projednávání novely zákona
č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem se však znovu pokusila notářská lobby prosadit notářské smlouvy. Skutečně za minutu dvanáct
se podařilo, že návrh Ústavněprávního výboru v PSP
neprošel.
Komora geodetů zasahuje
V září letošního roku jsme dostali signál od ČÚZK, že se
notáři a advokáti opět pokusí v Poslanecké sněmovně o změny v jejich prospěch. Společně s Bankovní
asociací, ČÚZK a MV jsme začali situaci monitorovat.
Dne 11. 10. 2011 dostáváme zprávu od právničky Bankovní asociace, že poslanec Polčák (TOP 09) předložil
pozměňovací návrh §552, kterým by se zaváděla povinnost, aby smlouvy k nemovitostem byly sepsány
notářským zápisem nebo advokátním sepisem. Přijetí
této změny by znamenalo, že v případě:
- převodu vlastnického práva k nemovité věci,
- služebnosti inženýrské sítě,
- reálných břemen,
- zástavního práva aj.,
by musely smluvní strany (občané, právnické i fyzickéosoby) sepisovat příslušné smlouvy u notáře nebo
u advokáta!
Naše komora považovala za nutné znemožnit jakýkoli monopol notářů a advokátů při sepisování těchto
smluv, který by jim zajistil stejné příjmy, jaké by jim
bývaly plynuly z tzv. notářské varianty jimi prosazované v roce 2008, avšak za správnost těchto smluv
by již tentokrát nenesli takovou odpovědnost, neboť
by smlouvy procházely řízením o povolení vkladu do
katastru nemovitostí. Peníze za smlouvy, o které zřej-
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
mě hlavně jde, by byly stejné a odpovědnost za jejich
správnost mnohem menší. Dne 12. 10. 2011 tedy zasíláme dopis zpravodaji zákona poslanci Bendovi (ODS),
kde je tento návrh poslance Polčáka s důkladným zdůvodnění odsouzen. Následující den se dozvídáme, že
Ústavněprávní výbor, který měl tento zákon přidělen,
zahrnul změnu §552 do celého balíku dalších změn.
Bylo nutno dosáhnout toho, aby o změně §552 bylo
hlasováno ve 3. čtení odděleně. O věci jsme následně
informovali vrchní ředitelku ministra spravedlnosti,
strany ČSSD a KSČM, Svaz měst a obcí, poslanecký
klub TOP 09, Bankovní asociaci, Věci veřejné a předsedu poslaneckého klubu ODS.
Levice fandí notářům a advokátům
Dne 25. 10. proběhlo jednání o novém občanské zákoníku v plénu poslanecké sněmovny a předkladatel (tj.
vláda) ústy ministra spravedlnosti podpořil oddělené
hlasování o §552. S tímto zdůvodněním: „Změna povede ke zdražení právních služeb, se zvýšením nákladů, které jsou spojeny s převodem nemovitostí. Tato
úprava v konečném důsledku poškozuje občana. To je
také důvod, proč toto ustanovení Ministerstvo spravedlnosti v žádném případě nemůže doporučit k pozitivnímu hlasování“.
Výsledek hlasování byl překvapivý: ODS a VV všemi
hlasy proti návrhu. TOP 09 zásluhou námi osloveného poslance kromě 5 hlasů byli všichni proti návrhu.
ČSSD kromě několika hlasů všichni pro návrh. KSČM
kromě jednoho hlasu všichni byli pro návrh. Hlasování levicových stran bylo pro nás zcela nepochopitelné a úplně v rozporu s jejich trvalým odporem ke
zvyšování výdajů občanů, kteří by byli nuceni platit
několikanásobně vyšší částky za změny vlastnických
práv k nemovitostem. Možná si na základě předešlých
jednání o reformách zvykli hlasovat vždy proti pravici.
Notářské smlouvy byly tedy odmítnuty jen většinou
cca deseti hlasů.
Nový katastrální zákon
Současně s novým občanským zákoníkem musí nabýt
platnosti i nový katastrální zákon, na kterém již nyní
pracují legislativci ČÚZK. KGK dostala možnost vyjádřit se k zásadám návrhu nového katastrálního zákona,
které jsou zpracovány v souladu s novým občanským
zákoníkem a neměla k nim žádné vážné připomínky.
Komora se bude snažit, aby její členové měli možnost
vyjádřit se k návrhu nového katastrálního zákona, neboť to bude zákon, který na dlouhá léta bude jedním
z nejdůležitějších legislativních předpisů našeho oboru.
 Miroslav Hrdlička
ve spolupráci s KGK
5
dění v oboru
Mapy kolem nás: orientační běh
V minulém čísle jsme Vám přiblížili problematiku námořní navigace. V následujícím článku bychom Vám pro změnu rádi představili vytrvalostní sport, ve kterém jde především o rychlé rozhodování v neznámém terénu za pomoci
mapy a buzoly.
•
Foto: Zdeněk Janů
Nejdůležitější pomůckou každého orientačního běžce je mapa, která se řadí mezi speciální mapy velkých
měřítek. Měřítko mapy závisí na typu a délce závodu.
Pro závody na klasické trati, což je závod, který trvá
cca 90 minut pro muže a 75 minut pro ženy, se obvykle využívá měřítko 1:15 000, pro závody na krátké
trati, které trvají 35 minut, měřítko 1:10 000 a sprinty
(do 15 minut) měřítko 1:5  000 (popř. větší). Na mapy
pro orientační běh jsou kladeny vysoké nároky na detailnost a zároveň čitelnost. V mapě jsou zobrazeny
veškeré terénní tvary (vrstevnice, rýhy, jámy), porosty
rozlišené dle tzv. průběžnosti (bílá – vzrostlý les, odstíny zelené - hůře průběžný les, tzv. hustník), silniční
a cestní síť, a další výrazné prvky (vývraty, posedy, krmelce, výrazné stromy, skály).
Tvorbu map pro závod má na starost
tzv. mapař. Jako podklady pro
tvorbu mapy mu mohou
sloužit ortofotomapy a samozřejmě mapy topografické. Nejnovějším a zároveň nejpřesnějším podkladem
pro tvorbu orientačních map je digitální model reliéfu 4. generace, pro který jsou data pořízena metodou
laserscanningu. V současné době je bohužel těmito
daty zmapována pouze část České republiky. Mapař
si na základě zmíněných podkladových map vytvoří
pracovní verzi mapy, kterou po obchůzce v terénu postupně zpřesňuje a následně zpracovává v programu
OCAD tak, aby byla pro závodníky co nejvíce srozumitelná. Časová náročnost tvorby mapy je individuální
a závisí na obtížnosti a členitosti mapovaného terénu
a kvalitě dostupných podkladů. Není však neobvyklé,
že zpracování 1 km2 trvá i 100 hodin. Mapař tak tráví
prakticky celé dny v terénu procházením a mapováním doslova každého metru lesa. Na jeho schopnosti
přesného zachycení detailu a zároveň schopnosti generalizace pak závisí čitelnost mapy, spokojenost závodníků a celkový úspěch závodu.
Při samotném závodu musí závodník projít ve stanoveném pořadí tzv. kontrolami, které jsou v mapě
očíslovány a zakresleny červeně. Průběh kontrolou je
registrován načtením na speciální čip, který má každý
závodník při sobě. O úspěchu v závodu potom rozhoduje kombinace rychlého běhu a správné orientace
v terénu.
V posledních letech vznikla řada odnoží orientačního
běhu (OB), které se také řadí mezi disciplíny orientačního sportu. Na oblibě získává např. lyžařský orientační běh (LOB), orientační závody na horských kolech
(MTBO) a orientační závody pro vozíčkáře (Trail-O).
 Markéta Havlíčková
Ukázka mapy pro MČR družstev 2011. Mapu poskytl Klub vytrvalostních sportů Šumperk
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
6
komplexní služby
Projektování elektro sítí
Projektováním v oboru technologická zařízení staveb se specializací na energetiku se firma HRDLIČKA spol. s r.o. zabývá již od roku 2004. Právě v roce 2011 došlo k posílení této činnosti, jedné z komponent našich komplexních služeb.
Při zahájení projekční činnosti byla naším hlavním zákazníkem společnost E.ON. Střediskem činnosti v té
době bylo sídlo pobočky ve Strakonicích. Postupem
času přibývalo i zakázek ve středních Čechách od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
S odchodem našeho hlavního projektanta do politiky
v roce 2010 bylo nutné posílit projekční oddělení
přinejmenším z důvodu zajištění včasného odevzdání
rozpracovaných projektů. Na druhou by byla škoda
zbavovat se fungující činnosti, která velice úzce
souvisí jak s geodézií, tak s MAWISem a jeho službou
e-UtilityReport. Do firmy tedy nastoupila Ing. Radka
Valešová, elektroprojektantka s autorizací v oboru
technologická zařízení staveb a v dubnu tohoto roku
bylo založeno nové pracoviště Plzeň – projekce.
Zde je centrum tvorby projektové dokumentace sítí
nízkého (NN) a vysokého napětí (VN), transformačních
stanic, elektrických přípojek a s tím spojených rekonstrukcí a nových staveb veřejného osvětlení a rozhlasu. Projekční činnost poskytujeme v rozsahu od studie,
přes dokumentaci pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentaci, až po dokumentaci skutečného
provedení, včetně geodetického zaměření. V průběhu
projektování zajišťujeme veškerou inženýrskou činnost, tedy jednání s dotčenými orgány státní správy
a správci technické infrastruktury, jednání s majiteli
dotčených pozemků, uzavírání smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. V zastou-
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
pení našich zákazníků podáváme žádosti o umístění
staveb (územní rozhodnutí) a stavební povolení.
V případě potřeby zajišťujeme autorský dozor a inženýrskou činnost v době realizace, včetně podkladů
pro kolaudační řízení. Po dokončení staveb dílo geodeticky zaměříme, vyhotovíme dokumentaci skutečného provedení stavby, vytvoříme geometrické plány na zřízení věcného břemene a uzavřeme smlouvy
o zřízení věcného břemene a tato věcná břemena následně vložíme do katastru nemovitostí.
Nespornou výhodou projekční činnosti ve společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. je právě úzké spojení mezi
projektantem, geodetem a přístupem k datům z katastru nemovitostí. V dnešní době každý projektant
ví, že velkým problémem je právě jednání s majiteli
pozemků o umístění zařízení. A všichni okolo staveb
technické infrastruktury se děsí toho, že se po realizaci zjistí, že stavba zasahuje na jiné než zasmluvněné
pozemky. Toto nebezpečí se snažíme minimalizovat
naší odborností.
Práci nám také ulehčuje aplikace e-UtilityReport, kde
získáme informaci o správcích technické infrastruktury, navíc za nás během okamžiku části správcům elektronicky rozešle žádosti a zbylým vytvoří PDF dopisy.
Ale to už není výhoda jen pro naše projektanty...
 Radka Valešová
7
dění ve firmě
Firemní kalendář 2012
Stalo se již tradicí, že každoročně tvoříme firemní kalendář, který je sestaven výhradně z fotografií pořízených zaměstnanci Hrdlička Group. Počet fotografií, které se nám letos sešly, jen potvrzuje, že téma "spojnice" bylo pro naše
zaměstnance inspirací i výzvou. Na následujících stránkách, naleznete snímky, které se přes svoji nespornou kvalitu
do kalendáře nevešly.
1
2
3
4
Autoři fotografií, popis:
1 – Lukáš Krnec, sloup vysokého napětí, Slovensko
2 – Ing. Jan Kohout, infrastruktura v Dillí, Indie
3 – Martin Polanský, kamufláž, ČR
4 – Mgr. Tomáš Kadeřábek, most v Twente, Nizozemsko
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
8
dění ve firmě
1
2
3
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
4
5
Autoři fotografií, popis:
1 – Ing. Milan Kopal, Route 66, USA
2 – Mgr. Tomáš Kadeřábek, mravenčí dálnice, Venezuela
3 – Martin Píša, detail rostliny, ČR
4 – Mgr. Tomáš Kadeřábek, silnice po monzunech, Nepál
5 – Ing. Jan Kohout, stavba lešení v Kalkatě, Indie
9
2243
2299
tiráž
Na tomto čísle se podíleli
Společnosti Hrdlička Group
1558
2053/3
Kristýna Hrdličková
asistentka oddělení marketingu
108
Otevření Villy Hrdlička v České Lípě
HRDLIČKA spol. s r. o.
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
T +420 235 521 822 | F +420 235 521 827
[email protected]
www.hrdlicka.cz
2053/1
Ing. Miroslav Hrdlička
spolumajitel firmy Hrdlička spol. s r.o.
2529
109
176
Síť regionálních poboček
Beroun – Brno – Česká Lípa – České Budějovice
Cheb – Písek
Jiráskovy
sady – Plzeň – Praha – Příbram – Rakovník
Strakonice – Teplice
Nový občanský zákoník a jeho vliv
nejen na geodetickou praxi
237
ry
179/3
179/2
Sv.
Bar
bo
Ing. Markéta Havlíčková
241
CAD/GIS operátor
56
Mapy kolem nás: orientační běh
66
56
67
179/8
179/8
51
54
51
51
GIS SERVIS PRAGUE spol. s r. o.
Projektování elektro sítí
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
T +420 235 521 822 | F +420 235 521 827
[email protected]
2133
www.hrdlicka.cz
6071
179/4
179/7
3
55
vedoucí pracoviště Plzeň – projekce
179/5
179/6
179/6
/1
110/2
212/1
212/2
163/1
Koz
GEOREVUE (C) 2011
All rights reserved
177/1
Redakce: Jan Kohout
Sazba a zlom: Jan Kohout
[email protected]
180
177/4
177/4
257
Moyzesova 46, 040 01 Košice
T +421 557 289 043 | F +421 557 289 045
[email protected]
2591
231/1
www.hrdlicka.sk
231/2
244/2
230/3
/2
21
23
247
Tere
/2
34
20
229/2
2321/1
142
/1
0/4
230/1
164/2
23
23
3904
166/1
0/2
245
163/3
HRDLIČKA – SLOVAKIA s. r. o.
244/1
177/3
6103
2034/1
243
177/3
229/1
zíns
157/2
Hrdlicka – Hungária Kft.
Puskás Tivadar u. 4, 9027 Györ
3
6/
16
166/2
[email protected]
www.hrdlicka.hu
/2
228
228/2
227
31
226
157/4
157/3
163/2
14
228/1
ká
214/1
2126 96 310 198
3905
T +36 96 310 198 | F +36
246/2
156/2
163/4
242
221
ino
va
3097
/2
0/
Ing. Radka Valešová
179/1
55
11
183/1
161
Geodata Bulgaria EOOD.
221/4
www.hrdlicka.eu
168
2035/1
145
225
6055
144
221/4
Mladost 1, bl. 24, vh. 2, Sofia 1784
218/2
T +359 2 876 5000 | F +359 2 876 5000
[email protected]
www.geodata.bg
221/1
219
220
157/6
2217
/2
141
GEOREVUE 29 | 19. 12. 2011
146/1
215
216
218/1
10
2033
Hlavní Tøída
Download

Georevue 29 - HRDLIČKA Group