VLOŽNÉ
na odbornou akci „GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU“ (25.4.2013)
Účastník
Vložné 1 účastníka
21% DPH
Vložné za 1 účastníka
bez DPH
včetně DPH
Základní vložné
1 405,- Kč
295,- Kč
1 700,- Kč
Členové ČSGK (individuální i
1 240,- Kč
260,- Kč
1 500,- Kč
kolektivní), AO ČKAIT
Člen informačního centra ČSGK
793,- Kč
167,- Kč
960,- Kč
Studenti, důchodci
99,- Kč
21,- Kč
120,- Kč
(jen vstupné – bez sborníku,
bez občerstvení)
cena samotného sborníku
198,- Kč
42,- Kč
240,- Kč
Při platbě na místě bez
předchozí registrace
+ 99,- Kč
+21,- Kč
+120,- Kč
ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika
ODBORNÁ SKUPINA 1701 - INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE
si Vás dovoluje pozvat
na odbornou akci,
GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
Pozn.:
Nárok na zlevněné vložné je třeba prokázat. V případě neúčasti se vložné nevrací.
Ve vložném je obsažena cena sborníku a malé občerstvení (káva, bageta nebo chlebíčky).
CENÍK PRO VYSTAVOVATELE:
Výstavní plocha
Reklamní a propagační panely, plakáty
Reklamní strana ve sborníku (barevně), inzerát ve sborníku
Reklamní odborný příspěvek do sborníku
Vkládané reklamní materiály účastníkům:
bez DPH
3 000,- Kč / 8m2
1 000,- Kč / 1m2
2 500,- Kč / 1A5
1 000,- Kč / 4A5
1 000,- Kč /100 ks
DPH
21%
21%
21%
21%
21%
včetně DPH
3 630,- Kč
1 210,- Kč
3 025,- Kč
1 210,- Kč
1 210,- Kč
PŘIHLÁŠKA
na odbornou akci GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU, Brno 25.dubna 2013
JMÉNO :
která je součástí doprovodného programu
18. MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU V BRNĚ
ČTVRTEK 25. DUBNA 2013
V BRNĚ - NA VÝSTAVIŠTI,
KONGRESOVÉ CENTRUM, SÁL B
ZAHÁJENÍ V 9:30 HOD.
ADRESA (bydliště nebo zaměstnavatele, IČ, DIČ):
Prezentace účastníků od 8:00 hod.
Předpokládané ukončení do 16:00 hod.
Email:
Jsem autorizovaná osoba (AO) ČKAIT:
ANO
NE
(nehodící se škrtněte)
CELKOVÁ ČÁSTKA ............... Kč poukázána dne: ...............................
Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
a ohodnocena 1 kreditním bodem.
Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení
ČSGK a KGK.
(Číslo účtu účastníka …………………………............................................................. )
Pozn.: Částka za vložné může být uhrazena i v hotovosti proti potvrzení na místě konání odborné akce.
Pozvánka po potvrzení účasti je daňovým dokladem.
Mediální partneři:
...................................................................
Podpis, razítko
PŘIHLÁŠKY zasílejte na adresu organizačního garanta nebo se elektronicky zaregistrujte na webové adrese
http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A74/
Brno 2013
ODBORNÝ PROGRAM
GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
1. BLOK 9:30 – 10:40 – aktuální problémy
Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
Radomír Havlíček (Správa železniční dopravní cesty, s.o.)
Role železniční geodézie v procesu majetkoprávní transformace české železnice
Václav Šanda (Gefos a.s.)
Geodézie versus Inženýrská geodézie a fetiš souřadnic
DISKUSE
TÉMATICKÁ KOMISE:
předseda:
Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně, ČSGK)
členové:
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČSGK)
Ing. Radomír Havlíček (Správa železniční dopravní cesty, s.o., ČSGK)
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (ČVUT v Praze, ČSGK)
Ing. Hana Staňková, Ph.D. (VŠB v Ostravě, ČSGK)
Ing. Pavel Sobotka (PRAGOPROJEKT, a.s., ČSGK)
Ing. Václav Šanda (Gefos a.s., ČSGK)
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČSGK)
Ing. Rudolf Urban, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČSGK)
PŘESTÁVKA 10:40 – 11:00
2. BLOK 11:00 – 12:40 – legislativa, dokumentace
Martin Hrdlička (Hrdlička s.r.o.)
e-Utility Report – služba pro podání žádosti o vyjádření k inženýrským sítím
Odborná akce je především určena:
►úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě
►autorizovaným osobám ČKAIT
►specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb
►specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb
►účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovitelům, stavebním
dozorům, přípravářům staveb, specialistům inženýringu staveb, stavebním
společnostem
►podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví
DISKUSE
FIREMNÍ PREZENTACE
Elektronická adresa odborné akce s přihláškou:
Jiří Doležal (Česká společnost pro stavební právo)
Novela stavebního zákona - zákon č. 350/2012 Sb.
Štefan Lukáč (STU v Bratislave)
Legislatívne a technické podmienky na výkon geodetických a kartografických činností
v oblasti inžinierskej geodézie na Slovensku
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:40 – 13:15
http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A74/
3. BLOK 13:15 – 14:25 – speciální měření
Peter Kyrinovič, Martin Kršiak (STU v Bratislave)
Testování DINI12 při umělém osvětlení
Marek Fraštia (STU v Bratislave)
Monitoring poddolovaného územia UAV technológiou Gatewing X100
Tomáš Křemen, Václav Smítka (ČVUT v Praze)
Měření dynamických deformací vnějšího pláště konstrukce při požární zkoušce (TLS)
DISKUSE
PŘESTÁVKA 14:25 – 14:45
4. BLOK 14:45 – 16:00 měření deformací konstrukcí
Rostislav Dandoš, Hana Staňková (VŠB TU Ostrava)
Analýza metod pro sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47
Rudolf Urban, Martin Štroner, Lukáš Vráblík, Zdeněk Matouš (ČVUT v Praze)
Měření průhybové čáry na mostě Generála Chábery v Litoměřicích
Marek Hořejš, Marek Chlup (Brněnské komunikace a.s.), Jiří Bureš (VUT v Brně)
Geodetický monitoring stavby retenční nádrže Jeneweinova v Brně
MODEROVANÁ DISKUSE
16:00 ZÁVĚR
TERMÍNY:
Uzávěrka přihlášek:
Uzávěrka plateb převodem:
25. dubna 2013
22. dubna 2013
Bankovní spojení pro převod vložného:
Česká spořitelna a.s., Pobočka Praha 1
Č. účtu: 1937568329/0800
Variabilní symbol: 250413
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: XXXX je registrační číslo člena ČSGK (nečlen nevyplňuje)
Český svaz geodetů a kartografů o.s. je plátcem DPH.
ORGANIZAČNÍ GARANT:
ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ o.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
IČ: 00552739
DIČ: CZ00552739
Ing.Jana Chudobová, tajemník ČSGK
tel.: +420 221 082 374 (fax i záznam.)
e-mail: [email protected] , WEB: http://www.csvts.cz/csgk/
Download

Přiložený soubor - Český svaz geodetů a kartografů