PROGRAM
Organizační garant
Spolek zeměměřičů Brno
Moravské náměstí 1
602 00 Brno
Česká republika
Odborní garanti
Jiří Bureš
Lenka Hrčková
Vladimíra Ţufanová
Středa 19.2.2014
9:00 – 10:00
10:00 – 17:00
Podávání přihlášek a informace:
Přihláška účastníků na www adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A79/
Uzávěrka přihlášek
17. 2. 2014
Objednávka vystavovatelů prostřednictvím e-mailu [email protected]
Uzávěrka objednávek
13. 2. 2014
Ceník:
cena vloţného
Účast dva dny
Účast jeden den
Společenský večer
1950 Kč / os
1050 Kč / os
350 Kč / os
Výstavní plocha (4 m2…jednotka)
Reklamní panel
Vkládané materiály (200 ks…jednotka)
cena vloţného včetně
společenského večera


2300 Kč / os
1400 Kč / os

3000 Kč / jed
1500 Kč / m2

neplatí pro vystavovatele uvnitř jejich výstavní plochy
1500 Kč / jed
Bankovní spojení:
Fio banka, č. účtu 2700316371 / 2010,
variabilní symbol 0214
Ubytování
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně v recepci hotelu.
Rezervace je moţná telefonicky, faxem, elektronicky nebo písemně na adrese
Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, 602 00
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863
e-mail: [email protected], URL: http://brno-hotel.hotelavanti.cz/
Heslo pro ubytování „Geodetické informační dny“
Kontakt:
Spolek zeměměřičů Brno, IČ 605 54 231
Moravské náměstí 1
602 00 Brno, Česká republika
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW stránky: http://www.spolekzememericubrno.cz








Prezence
Odborné přednášky
Vystoupení předsedy ČÚZK (Karel Večeře)
Vystoupení předsedkyně ÚGKK SR (Mária Frindrichová)
Zásada materiální publicity katastru nemovitostí ČR (Lenka Vrzalová, ČÚZK)
Sluţba sledování změn v katastru nemovitostí (Jana Apeltauerová, ČÚZK)
Ochrana půdy a GIS (Jiří Hladík, VÚMOP, v.v.i.)
RÚIAN – evidence staveb a soulad s KN (Jiří Formánek, ČÚZK)
Vybrané aktuální otázky veřejného stavebního práva ve vztahu ke katastru
nemovitostí ve světle NOZ (Ivana Průchová, Právnická fakulta, MU)
40. let technické mapy města Brna (Lenka Hrčková, Magistrát města Brna)
Vyuţití leteckých snímků v archeologii (Ivan Čiţmář, Ústav archeologické
památkové péče Brno, v.v.i.)
Moţnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí
metodou pozemní radarové interferometrie (Milan Talich, Ústav teorie informace
a automatizace AV ČR, v.v.i.)
Geodetické zajištění stavby retenční nádrţe Jeneweinova v Brně (Marek Hořejš,
Marek Chlup, Brněnské komunikace a.s., Jiří Bureš, VUT v Brně)
Firemní prezentace
19:00 – 23:00
Společenský večer
9:00 – 14:00
Odborné přednášky
Čtvrtek 20.2.2014




Elektronizace správy katastru nemovitostí (Karel Štencel, ČÚZK)
Aplikace nového katastrálního zákona (Pavel Doubek, ČÚZK)
Elektronické sluţby ČÚZK v roce 2014 (Petr Souček, ČÚZK)
Geonames – údrţba místního a pomístního názvosloví (Irena Švehlová,
Zeměměřický úřad)
 Proces zpracování geometrického plánu (Jan Kmínek, ČÚZK)
 Zápis staveb do KN, geometrické plány (Jiří Fojtášek, KÚ pro Jihomoravský kraj)
 Firemní prezentace
V průběhu akce bude probíhat výstava měřické techniky.
Program akce sledujte na stránkách http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A79/
Spolek zeměměřičů Brno
Hotel AVANTI
pořádá
49. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY
za podpory
MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Hotel AVANTI
Střední 61, Brno
http://brno-hotel.hotelavanti.cz/
Dopravní spojení městskou hromadnou dopravou:
Tramvajová linka č. 1 a 6 směr Řečkovice nebo Královo Pole, výstup na
zastávce Hrnčířská, cca 200 m od hotelu Avanti.
GPS navigace: 49°12'46.17"N,16°36'16.64"E
mediální partner
Brno
19. - 20. únor 2014
Download

• Vystoupení předsedy ČÚZK (Karel Večeře) • Vystoupení