KATASTR NEMOVITOSTÍ XX.
2. října 2014 (čtvrtek)
GRAND HOTEL
Karlovo náměstí 5
Třebíč
****************************************
Program
8.00 - 8.45
9.00
9.15 - 14.30
Prezence účastníků
Zahájení
Seminář a diskuse
Přednášející
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
(Masarykova Univerzita Brno)
Vedlejší ujednání při převodech
nemovitostí
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
(Masarykova Univerzita Brno)
Podílové spoluvlastnictví
Mgr. Lenka Vrzalová (ČÚZK)
Poznámky spornosti
Ing. Pavel Doubek (ČÚZK)
Zápisy a evidence staveb v katastru
nemovitostí
Cílem semináře je
Organizační pokyny
 poskytnout aktuální informace v oblasti
katastru nemovitostí
 identifikovat významné právní úpravy
 představit realizace v technické praxi
Přihláška:
Seminář je určen pro
 oprávněné zeměměřické inženýry, vyhotovitele
geometrických plánů
 zaměstnance katastrálních a pozemkových
úřadů
 zaměstnance městských a obecních úřadů
 zaměstnance orgánů státní správy a
samosprávy
 projektanty pozemkových úprav
 zaměstnance realitních kanceláří
 advokáty, notáře, soudní exekutory
 zaměstnance bank, bytových a zemědělských
družstev
 všechny, kteří při své činnosti využívají
informace z katastru nemovitostí, nebo je tato
tematika zajímá
Organizační garanti semináře a informace:
Ing. Eva Eliášová
 +420 568 404 213
e-mail: [email protected]
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
 +420 608 331 336
e-mail: [email protected]
Dotazy do diskuse:
[email protected]
Uzávěrka přihlášek:
úterý 30. září 2014
Forma:
elektronická přihláška na adrese
http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A87/
Vložné:
(zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení)
Základní vložné
Členové Spolku zeměměřičů Brno
700 Kč
350 Kč
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem
(Spolek zeměměřičů
Brno)
a
odběratelem
(účastník).
Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
Prezentace firem:
Firmy, mající zájem seznámit v průběhu semináře
odbornou veřejnost s nabídkou technologií,
přístrojového vybavení, software, stabilizačního
materiálu, literatury apod., se vztahem ke katastru
nemovitostí, pozemkovým úpravám, projektové a
podobné činnosti, mohou projednat možnost
vystavování nebo rozsah přednesení vlastní
prezentace s garantem semináře: do 25.9.2014
Způsob úhrady:
Převodním příkazem na bankovní účet:
Fio banka, č. účtu: 2700316371/2010
variabilní symbol 1410
konstantní symbol 0308
Grand hotel Třebíč, – Karlovo náměstí. Parkování je možné na Karlově
náměstí nebo Komenského náměstí.
SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
Připravuje
6. - 9.10.2014
XX. mezinárodní polsko-česko-slovenské
geodetické dny, INTERGEO 2014 - Berlín,
Německo
19.2. - 20.2.2015
50. geodetické informační dny – Brno
20.2.2015
X. Ples zeměměřičů – Brno
duben 2015
Pozemkové úpravy XXI. – Třebíč
Nabízí
audio záznamy seminářů + foto na CD
 Pozemkové úpravy XX.
Třebíč 2014
(cena za 1 ks/á 200,- Kč)
 Pozemkové úpravy XIX.
Třebíč 2013
(cena za 1 ks/á 200,- Kč)
 Dřívější semináře
(cena za 1 ks/á 100,- Kč)
•
•
•
•
Pozemkové úpravy
Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a
GIS
Geodetické informační dny
Partner semináře
Spolek zeměměřičů Brno
si Vás dovoluje pozvat na
odborný diskusní seminář
KATASTR
NEMOVITOSTÍ
V PRÁVNÍ I TECHNICKÉ PRAXI
XX.
Mediální partner
_______________________________________
Třebíč 2. října 2014
Download

Seminář KN 2005 - Spolek zeměměřičů Brno