KATASTR NEMOVITOSTÍ
Ing. Petr SKÁLA
FLE ČZU v Praze
Historie katastru nemovitostí
(do konce 18. století )





Katastr rustikální (1650)
Katastr dominikální (1748)
Katastr tereziánský (1756)
Josefský katastr (1785)
Katastr tereziánsko - josefský (1792)
Historie katastru nemovitostí
(za Rakouska-Uherska do roku 1918 )
Stabilní katastr (1817 - 1869)
Právní účinnost od roku 1851 (Morava a Slezsko) a od roku
1860 (Čechy).
Celkem zaměřeno: 12 691 obcí * 79 328 km2 území * 15 359
518 parcel.
Vyhotoveno bylo 40 907 mapových listů.
Reambulace stabilního katastru (1869)
Evidence reambulovaného katastru (1883)
Historie katastru nemovitostí
(v Československu a v Česku )
Pozemkový katastr (1927 - 1964)
Poválečný katastr (po roce 1945)
Jednotná evidence půdy (1954 - 1964)
Evidence nemovitostí (1964 - 1992)
Katastr nemovitostí (1992 - dosud)
Významné právní normy o KN
- Zákon č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem ve znění
pozdějších zákonů,
- Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR
(katastrální zákon) ve znění pozdějších zákonů,
- Vyhláška ČÚZK č.190/1996 Sb., kterou se
provádí předchozí dva zákony
- Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů
Mapy katastru nemovitostí
(Historie katastrálních map)
 Mapy v sáhovém měřítku (od roku 1824)
 Mapy v dekadickém měřítku
 Číselná mapa v systému Gusterberg a Sv. Štěpán (začátek XX.
století)
 Novoměřické mapy ( třicátá a čtyřicátá léta XX. století)
 Technickohospodářské mapy - THM (šedesátá a sedmdesátá leta
XX. století )
 Základní mapa velkého měřítka – ZMVM (sedmdesátá léta
XX.století)
 Katastrální mapa (od roku 1993)
Sáhové měřítko 1:2 880
Katastrální mapa
(současnost)
 Digitální katastrální mapa (DKM)
 Katastrální mapa obnovená digitalizací
mapy (KM - D)
 Katastrální mapa grafická
V katastru nemovitostí se evidují
pozemky v podobě parcel
budovy
byty
rozestavěné budovy nebo byty a nebytové
prostory
- stavby stanovené zvláštním předpisem
-
Je dobré vědět o katastru nemovitostí (KN)
Zápisy do KN týkající se práv k nemovitostem se provádějí
- vkladem
- záznamem
- poznámkou
Věcná práva k nemovitostem zapisovaná do KN
- vlastnické právo
- zástavní právo
- právo odpovídající věcnému břemeni
- předkupní právo s účinky věcného práva
Základní pojmy katastru nemovitostí
Zeměměřické a katastrální úřady
* Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
* Katastrální úřad (KÚ)
* Zeměměřický úřad (ZÚ)
Číslo …
- evidenční
- parcelní
- popisné
- orientační
Základní pojmy katastru nemovitostí
geometrický plán – GP
Důležité odkazy
Český úřad zeměměřický a katastrální
* www.cuzk.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí
* http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Český svaz geodetů a kartografů
*http://csgk.fce.vutbr.cz
• Zeměměřič (odbornýčasopis)
* www.zememeric.cz
Download

KATASTR NEMOVITOSTÍ