Roční zpráva
2013
Zpracovala: ŠKODA JS a.s.
Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o.
Roční zpráva
2013
OBSAH
Prezentační část
02
06
08
10
20
22
23
24
28
29
30
Úvodní slovo předsedy představenstva
a generálního ředitele
Představení společnosti
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Integrovaný systém managementu jakosti
Rozvoj ICT prostředků
Podpora vzdělávacích projektů
a společenská odpovědnost
Lidé ve společnosti ŠKODA JS a.s.
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s.
Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 4. 2014
Finanční část
34
38
39
43
44
48
Komentář k finančnímu hospodaření
Zpráva auditora (podle CAS)
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Zpráva auditora (podle IFRS)
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Kontaktní údaje
2 / 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Úvodní slovo
předsedy představenstva a generálního ředitele
Vážení akcionáři,
vážení obchodní partneři,
v roce 2013 vstoupila ŠKODA JS a.s. do složitého období,
které bylo ovlivněno pokračujícím útlumem jaderného trhu,
zejména ve střední a západní Evropě. I přes nepříznivé podmínky vykázala naše firma v loňském roce opět zisk. Kladného hospodářského výsledku dosahuje ŠKODA JS a.s.
již čtrnáctý rok v nepřetržité řadě za sebou. Objem nově
přijatých zakázek se blíží třem miliardám Kč. ŠKODA JS a.s.
docílila v roce 2013 konsolidovaného zisku před zdaněním
podle IFRS ve výši 173 mil. Kč.
Přesto nemůžeme být s dosaženými výsledky zcela spokojeni. V důsledku zejména odkladu dostavby JE Temelín se
nedařilo zajistit dostatek zakázek pro připravené projekční
týmy a výrobní provozy. Tyto nepříznivé vlivy vedly nakonec
v roce 2013 k poklesu tržeb z plánovaných 4 miliard na hodnotu téměř 3,4 miliardy Kč, z toho 53 % připadlo na export.
Investiční inženýring zůstává nadále nosným oborem
firmy ŠKODA JS a.s. s podílem na celkových tržbách více
než 50 %. Společnost se účastní v současnosti nejvýznamnějšího investičního projektu na Slovensku – dostavby
3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Jednou z hlavních událostí roku 2013 bylo podepsání dodatku ke smlouvě,
kterým bylo ze strany zákazníka oficiálně potvrzeno prodloužení celého projektu. Po podpisu tohoto dodatku došlo
k podstatnému nárůstu objemu prováděných montážních
prací. Výrazným způsobem byl také navýšen rozsah služeb,
poskytovaných společností ŠKODA JS a.s. v oblasti spouštěcích prací.
Významnou dlouhodobou investiční akcí, kterou
ŠKODA JS a.s. realizuje, je rovněž projekt „Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany“. V roce
2013 byly úspěšně ukončeny činnosti na pilotním 3. bloku,
kde byly instalovány poslední části díla a propojeny všechny modernizované systémy, které byly postupně uváděny
do provozu od roku 2009.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Výroba jaderného zařízení představuje druhý segment
firemních aktivit. V období roku 2013 pokračovaly dodávky
technologie VVER pro tradiční české, slovenské, maďarské
a ukrajinské zákazníky, tj. provozovatele jaderných elektráren
ČEZ, a. s., Slovenské elektrárne, a.s., MVM Paks NPP Ltd.
a NAEK „Energoatom“. Jednalo se zejména o modernizované pohony řídicích tyčí pro regulaci reaktoru, hermetické
kabelové průchodky a kompaktní mříže pro mokré skladování použitého jaderného paliva.
V roce 2013 pokračovala výroba a postupná instalace zařízení pro vyvážení použitého paliva z nově budovaného bloku
typu EPR francouzské jaderné elektrárny Flamanville. V tomto projektu je ŠKODA JS a.s. jediným přímým zahraničním
dodavatelem společnosti EDF. Celé zařízení bude uvedeno
do provozu v roce 2015.
Výroba zařízení pro transport a skladování použitého
jaderného paliva je pro společnost ŠKODA JS a.s. perspektivním a neustále rozvíjeným oborem. Úspěšně pokračují
práce na vývoji vlastních produktů, vycházejících z designu
kontejneru ŠKODA 440/84. Tato nová řada výrobků umožní
společnosti ŠKODA JS a.s. nabízet zákazníkům kompletní
řešení konce palivového cyklu.
Servis jaderných elektráren je třetím segmentem podnikání společnosti ŠKODA JS a.s. s vysokým potenciálem
dalšího rozvoje a rychlého růstu. Naše servisní týmy
postupně rozšiřují spektrum poskytovaných činností při
údržbě šesti českých jaderných bloků v Dukovanech
a Temelíně. Služby jsou poskytovány na základě rámcové
smlouvy se společností ČEZ, a. s. na poskytování údržby
logického celku Reaktorovna. Tento dlouhodobý kontrakt
má platnost do roku 2015 a budeme usilovat o jeho opětovné získání. Díky svému zodpovědnému přístupu k výkonu
údržby se ŠKODA JS a.s. stala pevnou součástí odstávkového týmu na obou jaderných elektrárnách.
V souladu s obchodní strategií skupiny OMZ považujeme
vedle jaderné energetiky za perspektivní také projekty pro
rafinérský, petrochemický a plynárenský průmysl. Již déle
než rok působí ve společnosti ŠKODA JS a.s. obchodní tým
Oil & Gas, který do této oblasti cíleně zapojuje inženýrské
a výrobní kapacity společnosti a navazuje tak na naše
aktivity v tomto odvětví v předchozích letech.
ŠKODA JS a.s. se v roli lídra Konsorcia MIR.1200 účastnila
od roku 2009 výběrového řízení na dodavatele projektu
„Dostavba jaderné elektrárny Temelín“. Celý rok 2013 byl
pro naši společnost ve znamení projednávání nabídky
konsorcia se zadavatelem tendru a její postupné aktualizace.
Před koncem roku 2013 byla zadavateli předána konsolidovaná nabídka, která zahrnovala veškeré změny přijaté
v průběhu předchozích jednání.
V dubnu 2014 oznámil zadavatel výběrového řízení zrušení
tendru. Při této příležitosti česká vláda deklarovala, že rozvoj
jaderné energetiky je pro ni i nadále prioritou. Máme za sebou pět let usilovné práce celého konsorcia. Doufáme,
že stát nedopustí, aby tato neopakovatelná příležitost –
podpořit český energetický průmysl a tím i celou českou
ekonomiku, zůstala nevyužita. Věřím proto, že již brzy bude
vládou určena konečná energetická koncepce, která bude
především znamenat energetickou nezávislost státu a bude
rovněž prospěšná pro všechny občany České republiky.
Závěrem bych rád poděkoval představitelům našeho
akcionáře, akciové společnosti OMZ B.V., za účinnou
podporu, ocenil vstřícný přístup bankovních institucí, které
poskytovaly důležité finanční služby v souvislosti s rozvojem
našich především exportních obchodních aktivit, rovněž
děkuji všem našim obchodním partnerům a subdodavatelům.
Ze strany zaměstnanců v příštím roce očekávám především
vysoké pracovní nasazení a aktivní přístup při realizaci
všech zakázek společnosti. Věřím, že v roce 2014 budeme
úspěšní a že se nám společně podaří splnit stanovené úkoly,
uspokojit akcionáře, potřeby našich zákazníků a dále zvýšit
hodnotu firmy ŠKODA JS a.s.
Ing. Miroslav Fiala
předseda představenstva
a generální ředitel
Servisní týmy
ŠKODA JS a.s. postupně
rozšiřují spektrum
poskytovaných činností
při údržbě českých
jaderných bloků
v Dukovanech a Temelíně
6 / 7 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Představení společnosti
Společnost ŠKODA JS a.s., která je členem ruské skupiny OMZ Group, ve svých čtyřech divizích
rozvíjí strategické obory podnikání, zaměřené na vývoj a dodávky pro jadernou energetiku
a pro rafinérský, petrochemický a plynárenský průmysl.
D1
D2
INŽENÝRING
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
SERVIS
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
• Výstavba jaderných elektráren
typu VVER
• Řízení odstávek zařízení reaktorovny
• Údržba a opravy zařízení reaktorovny
• Modernizace a rekonstrukce
provozovaných bloků VVER
• Modernizace zařízení reaktorovny
• Výstavba meziskladů pro uložení
použitého paliva
• Řízení/prodlužování životnosti
zařízení reaktorovny
• Výstavba a rekonstrukce
výzkumných reaktorů
• Provozní kontroly hlavního zařízení
reaktorovny – reaktor, parogenerátory,
hlavní cirkulační potrubí apod.
• Decommissioning
• Výpočty, projekty
• Autorský dozor při revizích a opravách
reaktoru a jeho součástí
(pohony řídicích tyčí)
• Zkoušky pohonů typu VVER, RBMK
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
D3
D4
JADERNÉ
ZAŘÍZENÍ
SYSTÉMY KONTROLY A ŘÍZENÍ
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
• Výroba zařízení pro jaderné elektrárny
s reaktory VVER
• Výroba zařízení pro jaderné elektrárny
s reaktory západních typů
• Výroba zařízení pro transport
a skladování použitého jaderného paliva
• Výroba zařízení pro rafinérský,
petrochemický a plynárenský průmysl
• Výroba zařízení pro výzkumná
a vývojová pracoviště
• Vývoj a projektování nového zařízení
(včetně obslužného a servisního)
pro výše uvedené technologie
• Modernizace a rekonstrukce systémů
kontroly a řízení (I&C) provozovaných
bloků VVER
8 / 9 FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY VE ZKRATCE
Finanční a provozní výsledky
ve zkratce
Konsolidační celek – finanční a provozní ukazatele dle IFRS
tis. Kč
(upraveno)** 2010
2011
2012
2013
4 127 952
4 107 649
3 178 445
2 834 158
Aktiva = Pasiva (netto)
Dlouhodobá aktiva (netto)
Oběžná aktiva (netto)
757 398
533 930
667 612
890 436
3 370 554
3 573 719
2 510 833
1 943 722
Zásoby (netto)
301 396
297 935
170 737
233 371
1 765 962
1 555 847
1 018 885
935 834
Finanční majetek (netto)
646 843
813 937
909 331
459 609
Ostatní aktiva (netto)
656 353
906 000
411 880
314 908
Vlastní kapitál
1 526 653
1 578 416
1 621 759
1 665 311
Cizí zdroje
1 168 847
Pohledávky (netto)
2 601 299
2 529 233
1 556 686
Rezervy
127 591
141 873
136 978
77 098
Závazky
1 267 902
554 602
643 590
524 598
Úvěry
0
0
0
46 384
Ostatní pasiva
1 205 806
1 832 758
776 118
520 767
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
4 574 950
4 948 024
4 983 389
3 393 695
Export
3 322 308
3 594 858
2 809 972
1 787 702
Osobní náklady
685 376
763 124
795 756
780 022
Provozní zisk (EBIT)
362 940
316 319
308 118
182 137
Zisk za účetní období
283 218
249 882
247 049
137 597
Zisk před zdaněním
365 327
319 252
310 353
172 928
1 064
1 170
1 214
1 199
985 259
922 601
909 287
802 468
Průměrný počet pracovníků *
Produktivita práce z přidané hodnoty
= EBIT+osobní náklady / prům.počet pracovníků (Kč/zaměstnance)
* Průměrný přepočtený stav
** Při sestavování IFRS účetních výkazů Skupiny za rok 2011 bylo provedeno posouzení členění poskytnutých a přijatých záloh k dlouhodobým projektům z pohledu
jejich vykazování v rámci nefinančních aktiv a pasiv. Na základě provedené analýzy jsou tyto položky nově klasifikovány jako krátkodobé, pokud jsou související
projekty realizovány v rámci běžného výrobního cyklu Skupiny. Srovnatelné údaje za rok 2010 byly adekvátně upraveny.
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků
a služeb dle IFRS (v tis. Kč)
Zisk před zdaněním dle IFRS
(v tis. Kč)
Export dle IFRS
(v tis. Kč)
6 000 000
400 000
4 000 000
3 500 000
5 000 000
300 000
3 000 000
4 000 000
2 500 000
200 000
3 000 000
2013
1 787 702
2012
2 809 972
2011
1 000 000
3 594 858
2010
0
1 500 000
3 322 308
2013
172 928
2012
310 353
3 393 695
2011
319 252
4 983 389
2010
0
100 000
365 327
4 948 024
1 000 000
4 574 950
2 000 000
2 000 000
2010
2011
2012
2013
50 000
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
ŠKODA JS a.s. – finanční a provozní ukazatele dle CAS
tis. Kč
2010
2011
2012
2013
Aktiva = Pasiva (netto)
5 189 929
4 411 530
3 507 172
3 076 702
Stálá aktiva (brutto)
1 626 376
1 696 681
1 796 376
2 064 001
Oběžná aktiva (brutto)
4 928 061
4 076 271
3 112 623
2 515 726
Zásoby (brutto)
3 207 196
2 360 166
1 415 567
1 431 644
Pohledávky (brutto)
1 174 776
975 123
822 948
659 845
546 089
740 982
874 108
424 237
13 592
14 006
12 452
45 070
Vlastní kapitál
1 101 439
1 296 853
1 505 378
1 444 107
Cizí zdroje
1 608 230
Finanční majetek (brutto)
Ostatní aktiva (brutto)
4 025 267
2 961 884
1 793 399
Rezervy
246 726
235 368
247 720
205 457
Závazky
3 778 541
2 726 515
1 545 679
1 356 389
46 384
Úvěry
0
0
0
63 223
152 794
208 395
24 365
4 187 050
5 912 022
5 317 825
3 078 278
Ostatní pasiva
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
Export
3 214 997
4 167 740
2 717 362
1 685 695
Přidaná hodnota
1 092 944
1 293 900
1 356 283
935 979
Provozní výsledek hospodaření
323 451
513 461
523 671
87 255
Výsledek hospodaření za účetní období
275 304
403 433
415 717
47 875
Výsledek hospodaření před zdaněním
350 959
500 850
518 051
59 073
975
1 056
1 095
1 081
1 120 968
1 225 284
1 238 615
865 845
Průměrný počet pracovníků *
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec)
* Průměrný přepočtený stav
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle
společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
Tržby na zaměstnance dle IFRS
(v tis. Kč)
Produktivita práce z přidané hodnoty
dle IFRS (v Kč/zaměstnance)
Rentabilita tržeb (ROS)
Zisk po zdanění/Tržby dle IFRS (v %)
5 000
1 400 000
7%
1 200 000
6%
1 000 000
5%
800 000
4%
600 000
3%
400 000
2%
2011
2012
2013
4
2010
0
5
2013
5
2012
0
1%
6
2 830
2011
802 468
4 105
2010
200 000
909 287
4 229
1 000
4 300
2 000
922 601
3 000
985 259
4 000
2010
2011
2012
2013
0%
10 / 11 ZPRÁVA O ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
Zpráva o činnosti a stavu majetku
INŽENÝRING PRO
JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany
ŠKODA JS a.s. je generálním dodavatelem projektu „Obnova
systému kontroly a řízení (SKŘ) jaderné elektrárny Dukovany“,
který má za cíl prodloužení životnosti elektrárny nejméně
do roku 2025 a splnění zvyšujících se požadavků na bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren. Jedná se
o nejvýznamnější investiční projekt, který je v současnosti
realizovaný v České republice v oblasti energetiky.
Činnosti na jednotlivých blocích probíhají během plánovaných odstávek na údržbu a výměnu paliva. Tento způsob
montáže klade značné nároky na koordinaci velkého množství činností v přípravě i během realizace. Způsob instalace,
strategie zkoušek a uvedení nových systémů SKŘ do provozu bez přerušení normálního chodu elektrárny jsou zcela
unikátní. Obdobný způsob záměny tak významné a rozsáhlé
části technologie jaderné elektrárny nebyl dosud na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě aplikován.
V roce 2013 byly úspěšně dokončeny činnosti na pilotním
3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. Zde byly instalovány
poslední části díla a propojeny všechny modernizované systémy, uváděné od roku 2009 postupně do provozu. Práce
na 3. bloku proběhly v souladu s plánovaným harmonogramem a rozpočtem. V loňském roce byly modernizované systémy SKŘ instalovány také na 4. výrobním bloku elektrárny.
V rámci programu zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny
Dukovany byl v loňském roce s provozovatelem uzavřen
kontrakt na zavedení důležitých měření do systému
pohavarijního monitorování. V roce 2013 pokračovaly práce
na projektu „Obnova SKŘ Neblokových souborů JE Temelín“.
Úspěšně byla dokončena a předána druhá z celkem čtyř
plánovaných etap projektu.
Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
ŠKODA JS a.s. se účastní v současnosti nejvýznamnějšího
investičního projektu na Slovensku – „Dostavby 3. a 4. bloku
jaderné elektrárny Mochovce“. Společnost je dodavatelem
důležitých provozních systémů elektrárny – primárního
okruhu, transportně-technologické části, spojovacího
potrubí, vložených chladicích okruhů, části řídicího systému
SKŘ a dílen údržby. Během roku 2013 byly dokončeny
dodávky klíčových zařízení, mj. byly dodány pohony
regulačních tyčí pro čtvrtý blok a hlavní pojišťovací ventily
kompenzátorů objemu.
Jednou z hlavních událostí bylo podepsání dodatku ke smlouvě,
ve kterém zákazník oficiálně potvrdil prodloužení termínu
uvedení celého projektu do provozu. V důsledku toho
podstatně vzrostl objem prováděných montážních prací.
Na základě nového kontraktu, uzavřeného s konečným
zákazníkem, vznikl pracovní tým spouštěcích specialistů
s bohatými zkušenostmi z předchozí výstavby jaderných
elektráren typu VVER. V dalším období chce ŠKODA JS a.s.
rozšířit svoji podporu i do oblasti koordinace montážních
a stavebních prací.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín
ŠKODA JS a.s. se v roli lídra Konsorcia MIR.1200 účastnila
od roku 2009 výběrového řízení na dodavatele projektu
„Dostavba jaderné elektrárny Temelín“. Předmětem veřejné
zakázky bylo projektové řešení (design), zpracování
dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka,
montáž na staveništi, zkoušky a uvedení do provozu dvou
kompletních bloků jaderné elektrárny Temelín tzv. formou
EPC dodávky „na klíč“ včetně paliva.
Konsorcium MIR.1200 v soutěži nabídlo evoluční projekt
jaderné elektrárny VVER-1200. Celý rok 2013 byl pro společnost ŠKODA JS a.s. ve znamení projednávání nabídky
konsorcia se zadavatelem tendru a její postupné aktualizace.
Před koncem roku 2013 byla zadavateli předána konsolidovaná nabídka, která zahrnovala veškeré změny přijaté
v průběhu předchozích jednání.
V dubnu 2014 oznámil zadavatel výběrového řízení zrušení
tendru. Při této příležitosti česká vláda deklarovala, že rozvoj
jaderné energetiky je pro ni i nadále prioritou a zadala příslušným institucím zpracování nové energetické koncepce,
která bude znamenat především energetickou nezávislost státu.
12 / 13 ZPRÁVA O ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
SERVIS PRO JADERNÉ
ELEKTRÁRNY
Údržba na českých jaderných elektrárnách
Již šestým rokem pokračovala ŠKODA JS a.s. v poskytování
údržby na JE Dukovany a JE Temelín. Rámcová smlouva
na servisní práce má platnost do konce roku 2015
a ŠKODA JS a.s. bude usilovat o její prodloužení i na další
období.
Kvalita personálu společnosti a připravenost skupiny subdodavatelských firem byla prověřena v průběhu plánovaných
i neplánovaných oprav zařízení při generálních opravách
všech šesti bloků a během jejich provozu na výkonu.
Kromě standardního rozsahu byly na JE Temelín provedeny
tyto činnosti:
vyjmutí a likvidace 17 ks kanálů měření neutronového toku
výměna 5 ks elektroohříváků kompenzátoru objemu
revize parogenerátorů včetně kontroly
teplosměnných trubek
záměna seizmických tlumičů na parogenerátorech
a hlavním cirkulačním potrubí na obou blocích
revize a záměna rotoru elektromotorů tří hlavních
cirkulačních čerpadel
kontrola stavu a uložení tras v nádrži havarijní
zásoby kyseliny borité
opravy a revize heterogenních spojů na odvodu
odluhů a odkalů ze všech parogenerátorů
Na JE Dukovany byla provedena již druhá oprava heterogenního svarového spoje kolektoru parogenerátoru. V rámci
ŠKODA
ODA JS a.s. ROČNÍ
ROČN ZPRÁVA 2013
toho byl vyčištěn meziprostor kolektorů všech parogenerátorů a uskutečnila se ultrazvuková kontrola heterogenního
svarového spoje DN 1100 na parogenerátorech tří bloků.
Kromě standardního rozsahu byly na JE Dukovany
provedeny tyto činnosti:
oprava potrubí tech. vody důležité výměnným způsobem
výměna podložek na svornících parogenerátoru
výměna spojovacího materiálu primárních
kolektorů parogenerátoru
oprava výběhu závitových hnízd primárních
kolektorů parogenerátoru
oprava vad na rozváděcím kole a tlakovém víku
hlavních cirkulačních čerpadel
V průběhu odstávek bloků, během přípravy a realizace
údržby a při zabezpečení preventivní a korektivní údržby je
ŠKODA JS a.s. pro provozovatele elektrárny spolehlivým
partnerem. Využívá přitom nejen zkušeností svých servisních
složek, ale jako výrobce původního jaderného zařízení i podpory odborných útvarů mateřské společnosti v Plzni.
Díky svému zodpovědnému přístupu k výkonu údržby se
společnost ŠKODA JS a.s. stala pevnou součástí odstávkového týmu v elektrárnách Temelín a Dukovany.
Provozní kontroly
V hodnoceném období ŠKODA JS a.s. realizovala následující kontroly a měření na českých jaderných elektrárnách:
kontrola obvodových svarů vždy jedné smyčky
hlavního cirkulačního potrubí ultrazvukem
kontrola vnitřních částí reaktoru, závitových lůžek
M170x6 a ruční kontroly součástí tlakové nádoby
reaktoru a primárního okruhu JE Temelín
kontrola tlakové nádoby reaktoru z vnějšího povrchu,
obvodového svaru víka, závitových hnízd M140x6,
svorníků i matic M140x6, obvodových svarů jedné
smyčky hlavního cirkulačního potrubí a ruční kontroly
austenitických svarů primárního okruhu na JE Dukovany
kontrola nerezových vložek (pouzder) nátrubků
HRK vířivými proudy na všech čtyřech blocích
JE Dukovany
kontrola teplosměnných trubek parogenerátorů
vířivými proudy na všech blocích JE Dukovany
a JE Temelín
měření účinnosti aerosolových a jódových vzduchotechnických filtrů na obou blocích a v budově aktivních
pomocných provozů JE Temelín
Dále bylo metodou akustické emise zkontrolováno
108 zásobníků LPG v České republice a na Slovensku.
Diagnostika a životnost komponent
Mezi významné projekty řešené v rámci řízení životnosti
komponent jaderné elektrárny patří úkol technického rozvoje
s názvem „Vývoj nové technologie opravného svařování
provozovaných tlakových nádob jaderných reaktorů VVER
1000“. Tento projekt, který je dotovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, navazuje na podobné úkoly z oblasti
technologie VVER, řešené v předchozích letech.
14 / 15 ZPRÁVA O ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
V roce 2013 byl dokončen projekt „Hodnocení zbytkové
životnosti tlakové nádoby reaktoru VVER 440 pro JE Metsamor v Arménii“, který završil sedmileté období, během něhož
byl hodnocen stav tlakové nádoby reaktoru především z pohledu radiační zátěže. V závěrečné zprávě byla Arménské
jaderné elektrárně doporučena opatření na prodloužení zbytkové životnosti tlakové nádoby, o jejichž případnou realizaci
bude ŠKODA JS a.s. v budoucnu usilovat.
Materiálové laboratoře
Materiálové laboratoře zajišťují materiálové zkoušky
a expertizy pro vlastní potřebu společnosti ŠKODA JS a.s.
i externích zadavatelů. Poskytují rovněž významnou podporu
výrobní divizi společnosti v oblasti výroby konektorů a průchodek pro pohony regulačních orgánů a dále pájení hlavic
a patic palivových souborů.
Zkušebny
Ve středisku Zkušebny byly provedeny kompletní předávací
a periodické zkoušky 65 ks lineárních krokových pohonů
LKP-M/2 pro Záporožskou JE. Na zkušebním stendu bylo
testováno 45 ks pohonů regulačního orgánu PRO-M pro
JE Mochovce. Část zkoušek pohonů probíhala za přítomnosti zákazníka a pod dohledem autorizované osoby. Pro
přírubové spoje horního bloku reaktoru VVER i pro dodávky
a zkoušky pohonů bylo v roce 2013 vyrobeno více než
11 000 kusů různých typů grafitových těsnění.
VÝROBA ZAŘÍZENÍ PRO
JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Východní trhy
V roce 2013 pokračovala ŠKODA JS a.s. v dodávkách
pohonů pro ukrajinské jaderné elektrárny dodávkou 65 ks
pohonů LKP-M/2 pro Záporožskou JE. Modernizovanými
pohony tohoto typu je na Ukrajině osazeno již dvanáct jaderných bloků. Na Záporožskou JE byla také dodána poslední
ze sady pěti mříží pro kompaktní skladování použitého paliva.
V rámci dostavby JE Mochovce dodala ŠKODA JS a.s.
59 ks hermetických kabelových průchodek, dvě univerzální
elektronicky řízené utahovací jednotky EZ 650 a EZ 650
TK&KNI umožňující utahování a povolování přírubových
spojů horního bloku reaktoru VVER 440 a sadu tří sekcí mříží
pro kompaktní skladování použitého paliva. Pro jaderné
elektrárny Dukovany a Paks pokračovaly dodávky kanálů
neutronového měření.
V roce 2013 získala ŠKODA JS a.s. zakázku na dodávku
vagon-kontejneru pro Černobylskou jadernou elektrárnu.
Byla zpracována dokumentace a dodán speciální vagon pro
transport kontejneru. Dodávka kontejneru, předání celého
zařízení do zkušebního provozu a licencování proběhne
v roce 2014.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
V uplynulém roce ŠKODA JS a.s. dodala utahovák matic pro
přírubové spoje horního bloku všech čtyř bloků VVER 1000
na Kalininské JE. Na základě dobrých referencí získala další
kontrakt na dodávku stejného zařízení pro Balakovskou JE.
Západní trhy
Školní a výzkumné reaktory
Rok 2013 byl pro společnost ŠKODA JS a.s. velmi úspěšný
v oblasti modernizace výzkumných reaktorů. V minulosti
dodala ŠKODA JS a.s. pro tuzemský trh celkem sedm
experimentálních reaktorů. Díky získaným zkušenostem
je schopna nabídnout komplexní dodávku tohoto zařízení
na klíč dle vlastního designu.
Společnost zvítězila v mezinárodním tendru na výrobu
a dodávku nové vnitřní vestavby pro belgický výzkumný
reaktor BR2, který je jedním z nejvýkonnějších výzkumných
reaktorů na světě, používaný především pro testování paliva
a materiálů pro jiné typy reaktorů a pro výrobu radioizotopů.
ŠKODA JS a.s. se dokázala prosadit v konkurenci lokálních
firem a vstoupila tak na zcela nový trh s případným dalším
potenciálem nových zakázek. Zakázka představuje výrobu
několika stovek dílů z nerezavějící oceli.
Koncem roku 2013 získala ŠKODA JS a.s. zakázku na modernizaci systému kontroly a řízení výzkumného reaktoru
Triga a dodávku nových pohonů pro rakouský ústav
Atominstitut, který je součástí Technické univerzity ve Vídni.
ŠKODA JS a.s. zde využila svých zkušeností z modernizace
řídicího a ochranného systému, realizované na školním
reaktoru VR-1 na ČVUT v Praze a rovněž modernizace
analogických systémů na výzkumném reaktoru LR-0
v ÚJV Řež, a.s.
ŠKODA JS a.s. zvítězila také v tendru na dodávku regulačních
orgánů pro výzkumný reaktor WWR-K, provozovaný Ústavem
jaderné fyziky v kazašském Almaty. Projekt výměny regulačních orgánů na tomto reaktoru se uskuteční v rámci celosvětového programu, zaměřeného na přechod k používání nízkoobohaceného paliva v civilních jaderných zařízeních, který
probíhá pod záštitou americké agentury NNSA a po technické stránce je koordinován organizací Argonne National
Laboratory. V rámci tohoto projektu ŠKODA JS a.s. vyvine,
vyrobí a dodá celkem dvanáct kusů regulačních orgánů.
16 / 17 ZPRÁVA O ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
Výroba zařízení pro skladování použitého
jaderného paliva
V roce 2013 se ŠKODA JS a.s. úspěšně kvalifikovala do veřejné zakázky společnosti ČEZ, a. s. na dodávku obalových
souborů pro palivo TVSA-T pro jadernou elektrárnu Temelín.
Podání nabídky a následné jednání se zadavatelem proběhnou v prvním pololetí roku 2014.
životní prostředí a udržitelný rozvoj (IES/JRC) v italském
městě Ispra. Cílem projektu je uložení ozářeného materiálu
vyprodukovaného v rámci předchozí výzkumné činnosti
JRC. Tento projekt sdružuje oblast designu a výroby
kontejnerů pro skladování radioaktivních materiálů s oblastí
decommissioningu, která může být pro společnost
ŠKODA JS a.s. v budoucnu velmi perspektivní.
ŠKODA JS a.s. také získala typové schválení Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost pro nový způsob zavážky paliva do
kontejneru na použité jaderné palivo typu CASTOR® 440/84M,
vyráběného podle licence firmy GNS, a v souladu s tím dodala
dva kontejnery do jaderné elektrárny Dukovany. Ve výrobě
se dále nachází zakázka pro firmu GNS na dva kontejnery
CASTOR® 1000/19 s termínem dodávky v r. 2014. Konečným
uživatelem těchto kontejnerů bude jaderná elektrárna Temelín.
V uplynulém období zvítězila ŠKODA JS a.s. také v tendru
na „Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro
hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia
realizace vzorku“. Byly tak zúročeny bohaté a dlouholeté
zkušenosti z realizace dodávek transportních a skladovacích
obalových souborů pro použité jaderné palivo z jaderných
elektráren a výzkumných reaktorů. Zakázka bude realizována v průběhu příštích pěti let.
Závěrem roku 2013 podala ŠKODA JS a.s. žádost o typové
schválení zavážky nových typů paliva s vyšším obohacením
pro kontejner CASTOR® 440/84M na jadernou elektrárnu
Dukovany. Úspěšně pokračují také práce na vývoji vlastních
typů kontejnerů, vycházejících z kontejneru ŠKODA 440/84
licencovaného již v roce 1999. Tato nová řada výrobků
umožní společnosti ŠKODA JS a.s. nabízet zákazníkům
kompletní řešení konce palivového cyklu.
Výroba komponent pro elektrárny typu VVER
V roce 2013 pokračovaly dodávky náhradních dílů regulačních mechanizmů pro dva reaktory VVER 440 jaderné
elektrárny Loviisa ve Finsku. Finský provozovatel elektrárny, společnost Fortum Power and Heat Oy, dlouhodobě
oceňuje vysokou kvalitu dodávaných komponent a dodržení
smluvních termínů dodávek.
V roce 2013 připravila ŠKODA JS a.s. společně s italským
partnerem kvalifikační dokumentaci pro projekt Ústavu pro
Investice
V roce 2013 vynaložila ŠKODA JS a.s. celkem více než
209 mil. Kč na pořízení a opravy investičního majetku, z toho
45 mil. Kč na opravy strojů, zařízení a budov, zbývající část
na modernizaci a nákup nové technologie včetně IT projektů
za 12 mil. Kč.
Mezi nejvýznamnější investiční projekty, které byly dokončeny v roce 2013, patří instalace zařízení pro svařování
velkých svařenců elektronovým paprskem ve vakuu, záměna
frézovacího centra pro výrobu hřebenových tyčí a záměna
tří velkých soustruhů s CNC řízením. V Reaktorové hale byla
dokončena modernizace řídicího systému pece CAN.
K dalším významným projektům patřilo pořízení CNC mobilního otočného stolu, pořízení systému sledování nářadí
Tool Management, SW CMIS (Configuration Management
& Information System) a Smart Plant (systém sledování
požadavků).
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Výzkum a vývoj
Práce výzkumu a vývoje byly zaměřeny na oblast transportu
a skladování použitého paliva a na zajištění a zkvalitnění
servisních činností na provozovaných jaderných elektrárnách.
V oblasti servisu jaderných elektráren se výzkum a vývoj
zaměřil na vývoj speciálních zařízení a technologií pro provádění diagnostiky, oprav a prodlužování životnosti komponent
jaderných elektráren a také na opravné svařování základního
materiálu tlakové nádoby reaktoru VVER1000 bez nutnosti
předehřevu a bez nutnosti tepelného zpracování po provedení opravy.
ŠKODA JS a.s. pokračuje v projektu CANUT (Center for
Advanced Nuclear Technologies). V rámci tohoto konsorcia
řídí dva projekty:
Skladování a transport radioaktivních odpadů,
zejména použitého jaderného paliva
Zařízení pro kontroly součástí primárního okruhu
tlakovodních jaderných reaktorů
V projektu Skladování a transport radioaktivních odpadů
pokračovaly práce na vývoji vlastního typu kontejneru pro
moderní palivo VVER 440 a 1000 zaměřené na ověření výroby komponent košů pro použité palivo.
V projektu Zařízení pro kontroly součástí primárního okruhu
tlakovodních jaderných reaktorů probíhá postupné zadávání
jednotlivých zařízení, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu,
do výroby a probíhají funkční zkoušky těchto výrobků.
Společnost se účastní i dalších projektů centra CANUT,
které mají souvislost s jejím zaměřením.
Další oblastí výzkumu a vývoje je ověřování klíčových
komponent prototypových zařízení a výzkum materiálů pro
výrobu komponent jaderných elektráren. K běžným činnostem patří také technická podpora výroby a servisu.
ŠKODA JS a.s. je jediným
držitelem oprávnění
ASME sekce III
ve střední Evropě
20 / 21 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI
Integrovaný systém
managementu jakosti
Certifikace a kvalifikace
Klíčovou událostí roku 2013 byl z pohledu Integrovaného
systému řízení (IMS) recertifikační audit systému řízení jakosti
podle ISO 9001, ochrany životního prostředí podle ISO
14001 a bezpečnosti práce podle OHSAS 18001. Tento
integrovaný audit byl vedený společností Det Norske Veritas,
která potvrdila připravenost a aktuálnost IMS společnosti
ŠKODA JS a.s. Současně proběhly audity zákazníků GNS,
jaderné elektrárny Paks a Černobylské jaderné elektrárny.
Všechny tyto zákaznické audity potvrdily schopnost a připravenost společnosti ŠKODA JS a.s. plnit veškeré požadavky
při výrobě a dodávce objednaných zařízení a komponent.
Ve společnosti ŠKODA JS a.s. byly v roce 2013 také provedeny dvě inspekce – Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Českým metrologickým institutem. Při obou inspekcích bylo konstatováno plnění zákonných požadavků. Dále
proběhl dozorový audit svařovacích procesů podle ISO
1090-2 a ISO 3834-2, který vedla společnost TÜV SÜD
Czech s.r.o. Také tento audit potvrdil způsobilost všech realizačních procesů zahrnutých do Integrovaného systému řízení.
V loňském roce proběhly každoroční pravidelné dozorové
návštěvy v akreditovaných laboratořích Defektoskopie,
Provozní prohlídky a Materiálové laboratoře dle ISO 17025,
provedené Českým institutem pro akreditaci. Velmi významnou událostí bylo úspěšné absolvování recertifikačního
auditu ASME sekce III (razidla N, NPT, certifikace NS).
Společnost ŠKODA JS a.s. je tak v současné době jediným
držitelem tohoto oprávnění ve střední Evropě.
Zajišťování jakosti zakázek
V roce 2013 byly provedeny první úspěšné kroky v oblasti
řízení kvality dodavatelů vedoucí ke sjednocení požadavků
společnosti ŠKODA JS a.s. s požadavky ČEZ, a. s. na provádění a hodnocení auditů dodavatelů v rámci servisních
prací na logickém celku Reaktorovna jaderných elektráren
Temelín a Dukovany. Cílem těchto kroků je dosažení stavu,
kdy bude možno vzájemně uznávat výsledky a kvalifikace
dodavatelů, a tím zefektivnit řízení dodavatelské kvality v této
oblasti. Celkem bylo v uplynulém roce provedeno 40 auditů
a inspekcí kvality u dodavatelů, kteří se podílejí na dodávkách pro zakázky všech divizí.
Velká pozornost byla rovněž věnována zajišťování jakosti
výrobních zakázek, od přípravy dokumentace nutné pro
zahájení výroby, přes její schvalování od zákazníků a dozorových institucí až po samotnou realizaci zakázek a závěrečné
předání zařízení a finální dokumentace zákazníkům.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Technická kontrola
Kvalifikace pracovníků technické kontroly je udržována
v souladu s požadavky legislativy pro nedestruktivní zkoušení
ČSN EN ISO 9712, české legislativy – vyhl. 309/2005 Sb,
dle požadavků ASME Code a v souladu s interní podnikovou návodkou na kontrolu.
Přístrojové vybavení středisek je průběžně udržováno na vysoké úrovni. Pracoviště technické kontroly byla nově vybavena přímou optickou sondou o průměru 3 mm a 3D měřicí
sondou umožňující přesnější endoskopické měření. Díky této
sondě se zvýšil rozsah průměrů, ve kterých je možno měření
endoskopem použít. Dalším krokem pro zkvalitnění měření
je postupná aktualizace softwaru Tango!3D měřicího stroje
ABERLINK s cílem umožnit složitá prostorová měření.
Zkušební laboratoř Defektoskopie
Defektoskopické kontroly jsou nedílnou součástí výrobního
procesu a podílely se na plnění přísných kritérií kontroly
kvality výrobků pro jadernou energetiku.
V roce 2013 probíhalo další zvyšování kvalifikace (dva pracovníci Level III) a recertifikace pracovníků po deseti letech
v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9712. Průběžně
byly prodlužovány certifikace po pěti letech dle uvedené normy a po třech letech dle SNT-TC-1A v souladu s požadavky
ASME Code.
Pro zvýšení úrovně radiační ochrany pracovníků bylo pracoviště pro zkoušky prozařováním v Reaktorové hale vybaveno
novým přístrojem německého výrobce Automess pro měření
dávkového příkonu.
Největší objem nedestruktivních zkoušek v Reaktorové
hale byl proveden na vyvážecím zařízení pro manipulaci
s použitým palivem pro francouzskou JE Flamanville
a na kontejnerech CASTOR®. Pro potřeby ŠKODA JS a.s.
probíhaly nedestruktivní zkoušky na vakuové komoře
pro svařování elektronovým paprskem a na modulárním
kontrolním systému pro provozní kontroly tlakových nádob
reaktorů. Zkušební laboratoř defektoskopie prošla v roce
2013 pravidelným dozorovým auditem Českého institutu
pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Dozorový audit
potvrdil odbornou způsobilost a fungující systém managementu jakosti ve Zkušební laboratoři defektoskopie.
Ochrana životního prostředí
Společnost ŠKODA JS a.s. plně respektuje platné zásady
ochrany životního prostředí. Environmentální chování
společnosti je předmětem zájmu řady zainteresovaných
stran a může významným způsobem ovlivnit prosperitu
podnikání. Přístup k životnímu prostředí hraje významnou
roli při výběru obchodních partnerů nejen u zahraničních
výběrových řízení, ale také u větších tuzemských firem.
Environmentální aspekty jsou součástí podnikatelské
strategie i každodenního řízení dobrovolných nástrojů,
které jsou doporučovány mezinárodními organizacemi
a politikou Evropské unie či jednotlivých členských států.
V roce 2013 byla dále rozvíjena spolupráce se společností
EKOvia EUROPE pro zvýšení kvality při plnění legislativních
povinností a zlepšování systému řízení ochrany životního
prostředí.
22 / 23 ROZVOJ ICT PROSTŘEDKŮ
Rozvoj ICT prostředků
Rozvoj IT infrastruktury
V roce 2013 bylo realizováno zajištění nepřetržitého provozu
datového centra v areálu Bolevec. Byl instalován dieselový
agregát, který umožňuje provoz datového centra i v případě
přerušení dodávky elektrické energie.
Byla také dokončena obnova stávajících optických tras
v areálu Bolevec. Kromě stáří stávajících tras bylo důvodem
k obnově také technické omezení použitých vláken, která
neumožňovala využití požadované přenosové rychlosti 10 Gb/s.
V loňském roce byl také zprovozněn přístup uživatelů
bezdrátových technologií do datové sítě ŠKODA JS a.s.
Kromě zaměstnanců společnosti je nově přístup umožněn
i návštěvníkům areálu Bolevec.
Rozvoj informačních systémů
Implementace CMIS
V roce 2013 se uskutečnil projekt implementace systému
Configuration Management Information System.
V rámci výběrového řízení bylo zvoleno řešení SmartPlant
od společnosti Intergraph v konfiguraci SPO Core
a SPO RM&T. Cílem je vytvořit pokročilý systém řízení
informací a konfigurace určený pro výstavbu a provoz jaderných elektráren, včetně řízení oběhu dokumentů a sledování
legislativních požadavků, požadavků regulátora, standardů
a specifikací a jejich navázání na projektovou nebo operativní
dokumentaci. Samotná implementace základního nastavení
proběhla v roce 2013, v dalším období bude CMIS optimalizován pro konkrétní projekt a spuštěn pilotní provoz.
Ve společnosti byly také rozvíjeny aplikace workflow
v prostředí Lotus Notes. Byly získávány zkušenosti z ostrého
provozu systému Document Management System pro technickou dokumentaci k zakázkám, který sjednocuje veškerou
dokumentaci a řídí oběh dokumentů od jejich tvorby,
schvalovacího procesu, případně elektronického podpisu
až po archivaci.
Možnosti ŠKODA JS a.s. v oblasti výpočtů
v systému ABAQUS
Programový systém ABAQUS (verze 6.13) byl vytvořen firmou
SIMULIA, jejímž vlastníkem je korporace Dassault Systemes
a je určen pro numerickou analýzu mechanických konstrukcí.
ABAQUS umožňuje tvorbu modelů konstrukcí a jejich následnou analýzu metodou konečných prvků (MKP). Program
umožňuje řešit stacionární i nestacionární a nelineární úlohy.
Výpočtový systém byl hodnocen dle Směrnice VDS 030,
vydané SÚJB-ČR pro účely hodnocení výpočtových programů. Je provozován a udržován v souladu s ustanoveními
řídicích postupů pro zajištění jakosti ŠKODA JS a.s.
ISO 9001:2000.
Konstrukce zařízení v systému I-DEAS / NX
Pro konstruování v prostředí 2D/3D, NC programování
a simulace MKP používá ŠKODA JS a.s. od roku 1994 systém I-DEAS/NX od Siemens PLM. NX je komplexní program
CAD/CAM/CAE zahrnující podporu širokého spektra činností
v konstrukci a výrobě od prvního ideového návrhu přes
výpočty, simulace a analýzy, modelování jednotlivých dílů
i celých sestav, tvorbu výkresové dokumentace, programování NC obráběcích a měřicích strojů a simulaci obrábění
až po kontrolu kvality, správu dat a projektů a integraci
do podnikového informačního systému.
NX I-DEAS je komplexní produkt CAD/CAM/CAE, původně
vyvinut firmou SDRC. Dnes je plně integrován s NX.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Podpora vzdělávacích projektů
a společenská odpovědnost
Podpora vzdělávacích programů
Tradičně nejširší je spolupráce společnosti ŠKODA JS a.s.
se Západočeskou univerzitou v Plzni. Výuka oboru „Stavba
jaderně energetických zařízení“ na strojní fakultě pokračovala
již čtvrtým rokem za přímé účasti odborníků ze společnosti
ŠKODA JS a.s. Na katedře energetických strojů a zařízení
Fakulty strojní ZČU zajišťují specialisté společnosti výuku
jednotlivých předmětů, mj. Primární okruh jaderných elektráren, Regulace jaderných reaktorů a Provozní diagnostika
na JE. Společnost ŠKODA JS a.s. také tradičně podpořila
vyhodnocení nejúspěšnějších magisterských a doktorských
prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti
na Fakultě strojní Západočeské univerzity.
Specialisté na jaderná zařízení ze společnosti ŠKODA JS a.s.
pravidelně přednášejí také na dalších fakultách Západočeské univerzity, především na elektrotechnické a pedagogické
fakultě. Pokračuje i mimořádně úspěšná spolupráce mezi
odborem Výpočty společnosti ŠKODA JS a.s. a katedrou
matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU na vývoji
výpočtových nástrojů pro neutronově-fyzikální výpočty
aktivní zóny reaktorů typu VVER.
V roce 2013 pokračovala úspěšná spolupráce ŠKODA JS a.s.
se Západočeskou univerzitou a její elektrotechnickou
fakultou na činnosti Centra pokročilých jaderných technologií (CANUT). V rámci CANUT spolupracuje ŠKODA JS a.s.
s významnými průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a univerzitami ČVUT v Praze a VUT v Brně. Dvě z celkem sedmi výzkumných témat, kterými se CANUT zabývá,
řídí ŠKODA JS a.s. a na řešení dalších tří spolupracuje.
ŠKODA JS a.s. pokračovala v podpoře české sítě pro jaderné vzdělávání CENEN, která sdružuje vysoké školy zajišťující
výuku v oblasti jaderného inženýrství. Podílela se také jako
partner na organizaci Letní školy jaderného inženýrství
2013 i na výuce.
Přednášky odborníků společnosti ŠKODA JS a.s. se uskutečnily například na mezinárodním semináři „Design, spolehlivost a životnost zařízení v jaderné energetice“, pořádaném
Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava,
na Mikulášském setkání mladé generace ČNS v Brně a také
pro gymnázium Luďka Pika v Plzni.
Odborníci ze společnosti ŠKODA JS a.s. se podíleli nejen
na organizaci již třetího ročníku „Jaderných dnů v Techmanii“, ale zajišťovali i velkou část exponátů a odborných
přednášek pro studenty i širokou veřejnost.
Spolupráce s plzeňským science centrem Techmania v uplynulém roce pokračovala také účastí na celoevropské akci
Noc vědců, tentokrát pod heslem „Energií k poznání“.
Pro tuto akci si Techmania SC již druhým rokem vyžádala
přednášku předního odborníka společnosti s názvem
„Energie pro život“.
Společenská odpovědnost
Společensky odpovědné chování je součástí firemní filozofie
společnosti ŠKODA JS a.s. Společnost si uvědomuje své
závazky, které vyplývají z postavení jedné z nejvýznamnějších firem v Plzeňském regionu. Každoročně podporuje
celou řadu kulturních, vzdělávacích, sportovních a charitativních projektů.
Společnost dlouhodobě aktivně podporuje technické
školství v regionu. V roce 2013 se společnost zapojila do
programu Plzeňského kraje „Motivace pro technické vzdělávání mládeže“. Tento program je zaměřen na motivaci žáků
posledních ročníků základních škol ke studiu technických
oborů. Studentům Západočeské univerzity je nabízena
možnost zpracování témat zadaných společností
ŠKODA JS a.s. v diplomových pracích. Spolupráce
pokračuje také v oblasti praktické výuky učňů strojírenských
oborů nebo odborné praxe studentů středních technických
škol. Pro zvýšení zájmu veřejnosti o vědu a techniku se
společnost aktivně účastní projektů pořádaných společností
Techmania Science Center.
ŠKODA JS a.s. se dlouhodobě zaměřuje na pomoc potřebným, a to zejména prostřednictvím ústavů sociální péče,
dětských domovů a charitativních organizací působících
v Plzeňském kraji.
24 / 25 LIDÉ VE SPOLEČNOSTI ŠKODA JS a.s.
Lidé ve společnosti ŠKODA JS a.s.
V roce 2013 se společnost ŠKODA JS a.s. zaměřila na zajištění optimálního složení zaměstnanců především z hlediska
počtu a profesního složení.
Oproti roku 2012 se průměrný počet zaměstnanců snížil
o 14, tzn. počet průměrných přepočtených zaměstnanců
bez dceřiné společnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. v roce
2013 činil 1081 zaměstnanců.
K 31. 12. 2013 činil koncový fyzický počet zaměstnanců
ve společnosti ŠKODA JS a.s. 1040 zaměstnanců, tj. oproti
koncovému fyzickému počtu zaměstnanců předcházejícího
roku 2012 byl nižší o 28 zaměstnanců.
1300
1170
1200
1100
Počet zaměstnanců
Konsolidovaný průměrný přepočtený počet zaměstnanců
ŠKODA JS a.s. včetně dceřiné společnosti ŠKODA
SLOVAKIA, a.s. činil v roce 2013 celkem 1199 zaměstnanců, tzn. meziročně poklesl o 15 zaměstnanců.
Stavy zaměstnanců ŠKODA JS a.s. v letech 2009–2013
1000
Vzdělanostní struktura zaměstnanců je dlouhodobě udržovaná na stejné úrovni – viz graf.
2013
800
700
600
500
2010
2011
Průměrné přepočtené stavy konsolidované
Věková struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
(k 31. 12. 2013)
do 30 let
51 let
a výše
17%
37%
24%
22%
Rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání
41– 50 let
Společnost dlouhodobě klade důraz na odbornou způsobilost svých zaměstnanců. Proto do oblasti vzdělávání
zaměstnanců v roce 2013 investovala částku 3 265 412 Kč.
V roce 2013 každý zaměstnanec absolvoval v průměru
2,37 dne vzdělávání.
2012
945
900
2009
Věková struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s. je dlouhodobě udržována v rovnoměrném rozložení v jednotlivých
věkových kategoriích. Průměrný věk zaměstnanců se v roce
2013 udržel na stejné úrovni jako v předchozím roce,
tj. na 44,1 let. Nejvíce rostoucí skupinou zaměstnanců byla
věková kategorie 31 až 40 let.
1199
1064
K 31. 12. 2013 činil konsolidovaný fyzický počet zaměstnanců 1155 zaměstnanců, tj. oproti koncovému počtu
zaměstnanců předcházejícího roku 2012 byl nižší
o 35 zaměstnanců.
Věková a vzdělanostní struktura
zaměstnanců
1214
31– 40 let
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Vzdělávání bylo zaměřeno především na systematické
prohlubování kvalifikace zaměstnanců v oblasti odborné
a jazykové a na manažerské vzdělávání perspektivních
zaměstnanců.
Nedílnou součástí vzdělávání byla pravidelná školení a certifikace zaměstnanců vyplývající z obecně závazných předpisů
a vyhlášek.
Oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Ve společnosti je certifikován systém managementu
BOZP OHSAS 18001:2008.
Počet pracovních úrazů ve společnosti ŠKODA JS a.s.
je dlouhodobě udržován na nízké hodnotě. V roce 2013
se jednalo pouze o tři méně závažné pracovní úrazy s pracovní neschopností, což je nejméně za posledních sedm let.
Příčinou klesajícího počtu úrazů je především intenzivní
a systematická práce věnovaná zlepšování úrovně znalostí
zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.
Vzdělanostní struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
(k 31. 12. 2013)
1% základní
vysokoškolské
26%
32%
střední
odborné
bez maturity
41%
úplné střední
Sociální program
Ve společnosti je stanovena pracovní doba
37,5 hodiny týdně.
Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění
zaměstnancům částkou 900,- Kč měsíčně.
Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním
prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční rehabilitační
péči s poskytnutím pracovního volna.
Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování
sociálních potřeb zaměstnanců.
Společnost dále poskytuje zaměstnancům:
- týden dovolené nad základní výměru dovolené
dle zákoníku práce
- příplatky za práci nad rámec zákoníku práce
- pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec legislativy
- pracujícím ve společnosti déle než 5 let, při prvním
skončení pracovního poměru po nabytí nároku
na důchod jubilejní odměnu
- příspěvek za první tři dny pracovní neschopnosti
Čerpání sociálního fondu v roce 2013 (v tis. Kč)
Příspěvek na stravování
267
Dětské a rodinné rekreace
151
Příspěvek na preventivní ozdravné programy
Sportovní, kulturní a další činnost
Celkem čerpání
1 309
472
2 199
K nejvýznamnějším
zákazníkům společnosti
ŠKODA JS a.s. patří
provozovatelé jaderných
elektráren ve střední
a východní Evropě
28 / 29 ŠKODA JS a.s. A KONSOLIDAČNÍ CELEK
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Mateřská společnost
Mateřská společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Akcionář:
Vklad:
IČO:
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266, 316 06 Plzeň
5. 3. 1993
ŠKODA a.s.
OMZ B.V.
100 %
25235753
Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku
Dceřiná společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Akcionář:
Vklad:
IČO:
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Hornopotočná 4, 917 00 Trnava, Slovenská republika
25. 4. 1995 (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu
Bratislava, oddíl s.r.o., vložka 3544/K)
ŠKODA JS a.s.
(v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
ŠKODA JS a.s.
100 %
34120220
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
IČO:
Nuclear Power Alliance a.s.
Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
12. 6. 2013 (zapsána do obchodního rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 19172)
ŠKODA JS a.s., ZAO „Atomstrojexport“ a OKB „Gidropress“
34 %
01781570
Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
IČO:
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
Právní forma:
ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
31. 12. 1992 (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1833)
Společnost byla založena jediným zakladatelem
Federálním fondem národního majetku
17,40 %
46356088
Interatomenergo M.CH.O.
Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva, Ruská federace
13. 12. 1973, poslední registrace: 11. 1. 1994 u Moskovskoj
registracionnoj palaty č. 11520-cl.
Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí
bývalé RVHP a SFRJ
10,53 %
mezinárodní hospodářské sdružení
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Organizační schéma
společnosti ŠKODA JS a.s. k 1. 4. 2014
Valná hromada
Dozorčí rada ŠKODA JS a.s.
Představenstvo ŠKODA JS a.s.
Generální ředitel
Kancelář generálního ředitele
Úsek
Obchod
Zástupce generálního
ředitele pro ekonomiku
a finance
Divize D2
Servis JE
Úsek
Personalistika
Úsek
Business Controlling
Divize D3
Jaderné
zařízení
Úsek
Management jakosti
Úsek
Finance
Divize D4
SKŘ JE
Úsek
Řízení projektů
Divize D1
Inženýring JE
Zástupce generálního
ředitele pro
administrativu
30 / 31 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Statutární orgány
a vedení společnosti k 1. 4. 2014
Představenstvo
společnosti
Vedení
společnosti
Miroslav Fiala
Miroslav Fiala
předseda představenstva
generální ředitel
Iliya Novickov
Miloslav Provod
místopředseda představenstva
obchodní ředitel
Miloslav Provod
Josef Perlík
člen představenstva
ředitel úseku Řízení projektů
Josef Perlík
Jan Kleisner
člen představenstva
finanční ředitel
Jan Kleisner
Mikhail Ignatenkov
člen představenstva
zástupce generálního ředitele
pro administrativu
Mikhail Ignatenkov
člen představenstva
Elena Borisova
zástupce generálního
ředitele pro ekonomiku a finance
František Krček
Dozorčí rada
společnosti
ředitel divize Servis JE
Vadim Makhov
Jiří Janeček
předseda dozorčí rady
ředitel divize SKŘ JE
Igor Molibog
Kateřina Říhová
místopředseda dozorčí rady
personální ředitelka
Yuri Utochkin
Libor Holík
člen dozorčí rady
ředitel úseku Business Controlling
Dmitry Zauers
Roman Zdebor
člen dozorčí rady
ředitel pro jakost
Vladimír Bejvančický
Petr Altschul
člen dozorčí rady
pověřený řízením divize Inženýring JE
Karel Hegner
pověřený řízením divize Zařízení JE
Miroslav Fiala
Jaroslav Eliášek
člen dozorčí rady
Roman Zdebor
Kateřina Říhová
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Iliya Novickov
Elena Borisova
Petr Altschul
František
Krček
Jiří Janeček
Josef Perlík
Jan Kleisner
Karel Hegner
Libor Holík
Mikhail Ignatenkov
Miloslav Provod
Nově instalované zařízení
pro svařování elektronovým
paprskem ve vakuu
umožní společnosti
ŠKODA JS a.s. vyrábět
efektivně rozměrné
komponenty jaderných
elektráren
34 / 35 KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ
Komentář k finančnímu hospodaření
Výkaz zisku a ztráty
Společnost ŠKODA JS a.s. vykázala v roce 2013 dle
Mezinárodních účetních standardů (IFRS) zisk před zdaněním ve výši 172 928 tis. Kč, to je 5,1 % z realizovaných
tržeb. Tento výsledek hospodaření představuje pokles oproti
předchozímu období, ale za daných podmínek roku 2013
se nejedná o neúspěch. Relativně dobrého výsledku bylo
dosaženo především v důsledku efektivního řízení průběhu
realizace dlouhodobých dodavatelských obchodních
případů, zejména jde o projekty „Dostavba JE Mochovce 3,4“
a „Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany“. Významně přispěl už tradičně i servis, který je z pohledu tržeb i ziskovosti trvale úspěšný. Celkové tržby společnosti se oproti
minulému roku ale propadly o 1,59 miliardy Kč, zejména
v důsledku nerealizace nových investičních akcí v jaderné
energetice a prodloužení termínu dostavby JE Mochovce
o více než dva roky.
Finanční situace společnosti,
financování projektů a pojištění
Platební schopnost společnosti zůstala v roce 2013 velice
dobrá, inkaso pohledávek probíhalo bez vážnějších problémů a všechny závazky byly hrazeny v termínu splatnosti.
V průběhu celého roku byla vykazována silná likvidní pozice,
přestože došlo k poměrně výraznému úbytku peněžních
prostředků na bankovních účtech. Rozhodující příčina
záporného peněžního toku v roce 2013 (450 mil. Kč) souvisí
s prodlužováním realizace projektu „Dostavba JE Mochovce 3,4“, čímž dochází k posunu plusových finančních inkas
za jednotlivá plnění do dalších let. Na negativním finančním
toku se v roce 2013 dále projevila zvýšená investiční činnost
společnosti (investiční výdaje v sumě téměř 200 mil. Kč)
a pokračující práce na nabídce pro dostavbu jaderné
elektrárny Temelín, 3. a 4. blok. Výplata dividend našemu
akcionáři byla v uplynulém roce realizována dle plánu ve výši
2,3 mil. EUR.
Společnost opět financovala realizaci větších projektů
prostřednictvím záloh. Kladné saldo mezi přijatými a poskytnutými zálohami dosahovalo na konci roku 2013 v přepočtu
430 mil. Kč a mírně převyšovalo úroveň konce roku 2012.
Během roku 2013 nebylo nutné řešit žádné vážné problémy
při inkasu pohledávek, a proto je příznivě nízká 3% výše
pohledávek po splatnosti z obchodního styku. K nejvýznamnějším odběratelům patřily stabilní evropské energetické
společnosti, především ČEZ, a. s., Slovenské elektrárne, a.s.,
NAEK Energoatom, Electricité de France, Areva, a pro kontejnerový program GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH.
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku se podílely
na celkových pohledávkách z obchodního styku 29 %.
Jedná se o smluvní zádržné z fakturace související zejména
s projekty Obnova SKŘ JE Dukovany realizovanými pro
společnost ČEZ, a. s.
Obdobně jako v předcházejících letech si jak nabídková činnost, tak i realizace obchodních případů vyžádala vystavení
celé řady bankovních instrumentů ve prospěch obchodních
partnerů společnosti. Nové bankovní záruky byly vystavovány v rámci linek, zřízených společností ŠKODA JS a.s.
u Komerční banky, a.s., Citibank Europe plc., Československé obchodní banky, a.s. a GE Money Bank, a.s. Pravidelně
dochází k ročnímu obnovování těchto linek. Vzhledem
k finančním potřebám společnosti, limitované výši jednotlivých linek i v čase se měnícímu přístupu jednotlivých bank
ke klientům, jejichž obchodní činnosti souvisí s jadernou
energetikou, preferuje dlouhodobě naše společnost spolupráci s více bankovními domy. V průběhu roku 2013 proto
ŠKODA JS a.s. navázala na dřívější úspěšnou spolupráci
s LBBW Bank CZ a.s., došlo k obnovení úvěrové a záruční
linky v této bance.
Exportní financování prostřednictvím vývozních odběratelských úvěrů je podmínkou úspěšné realizace našich
projektů na Ukrajině. S podporou České exportní banky, a.s.
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. uskutečnila ŠKODA JS a.s. v dubnu roku 2013 dodávku 2 ks
skladovacích mříží a v květnu 2013 expedici 70 ks pohonů
LKP-M pro Záporožskou jadernou elektrárnu. Celková suma
exportního odběratelského úvěru činila 353 mil. Kč.
Obchodní případ „Lineární krokové pohony LKP-M pro
ukrajinské jaderné elektrárny“ a způsob jeho financování byl
v 19. ročníku soutěže „Exportér roku“ oceněn 1. místem
v kategorii „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“.
V oblasti pojištění zastupuje naši společnost při jednání
s pojišťovnami v činnostech spjatých s analýzou pojistných
rizik i správou pojistného programu společnost RENOMIA, a.s.,
která je největší českou pojišťovací makléřskou společností.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Ve spolupráci s touto makléřskou společností dochází pravidelně k obnově základních pojistných smluv, jako je pojištění
majetku, pojištění odpovědnosti i k zajišťování specifických
druhů stavebně montážního nebo profesního pojištění pro
vybrané projekty.
Struktura tržeb v roce 2013 dle oborů činnosti
za konsolidovaný celek (IFRS)
Zajišťování měnových rizik
Velkou část svých produktů a služeb exportuje ŠKODA JS a.s.
do zahraničí a většina příjmů z těchto exportů je inkasována
v EUR. Příjmy v EUR dlouhodobě převyšují výdaje v této
měně a musíme proto jejich část prodávat za české koruny.
Kromě běžných bezhotovostních transakcí, jako byly úhrady
pohledávek či závazků v cizí měně, ovlivnily loňský výsledek
hospodaření také FX transakce. Dominující mezi nimi byly
měnové swapy představující prodej či nákup EUR za CZK.
Průměrný kurz EUR vůči CZK v roce 2013 (25,974) proti
roku 2012 (25,143) stoupl asi o 3,3 %. Takovéto oslabení
české koruny mělo negativní dopad na výsledek FX transakcí
vypořádaných v roce 2013. Navíc při porovnání nominálních
hodnot kurzu EUR/CZK platných k 31. 12. 2012 (25,14)
a k 31. 12. 2013 (27,425) bylo oslabení české koruny v roce
2013 mnohem výraznější, a to -9,1 %. Tento fakt se projevil
negativně především při ocenění nevypořádaných derivátů
existujících k 31. 12. 2013.
Z výše uvedených důvodů byla výsledkem všech FX transakcí realizovaných v roce 2013 ztráta ve výši -3,9 mil. Kč.
Vzhledem k objemům transakcí a posunu kurzu EUR/CZK
nebyla výrazná a šlo o první roční ztrátu z uvedených
transakcí za uplynulých 14 let. Menší část ze zaúčtované
ztráty se projevila snížením tržeb u konkrétních zakázek
(-0,7 mil. Kč), kdy bylo postupováno dle principů zajišťovacího účetnictví a znamenalo to snížení provozního výsledku
hospodaření. Zbývající větší část (-3,2 mil. Kč) byla zahrnuta
do finančního výsledku hospodaření, přičemž šlo o výsledek
transakcí klasifikovaných jako deriváty k obchodování.
Saldo mezi prodejem a nákupem cizích měn v roce 2013
činilo asi -91 mil. Kč, nákup cizích měn mírně převažoval
nad jejich prodejem. Celkový nominální obrat všech
FX transakcí vypořádaných v roce 2013 (součet jejich
absolutních hodnot) dosáhl téměř 2,13 miliardy Kč.
V mnohem menší míře byly cizí měny nakupovány nebo
Ostatní
Skladování
vyhořelého paliva
7,4%
9,4%
Zažízení
pro jaderné
elektrárny
Investiční
inženýring
53,1%
12%
18,1%
Servis pro JE
Struktura tržeb v letech 2010-2013 dle oborů činnosti
za konsolidovaný celek (IFRS)
5,9
%
Skladování
vyhořelého paliva
1,9% Ostatní
Investiční
inženýring
Zažízení
pro jaderné
elektrárny
57,4%
20,6%
14,2%
Servis pro JE
36 / 37 KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ
prodávány i za aktuální tržní kurz a v součtu tyto „spotové“
transakce znamenaly prodej necelých 6 mil. Kč. Šlo převážně
o nákupy amerických dolarů.
Nominální hodnota nevypořádaných finančních derivátů
k 31. 12. 2013 byla v součtu asi 874 mil. Kč. Znamenalo to
závazek společnosti prodat zhruba 33,2 mil. EUR za CZK.
Tržní ocenění těchto nevypořádaných derivátů k 31. 12. 2013
činilo celkem -34,3 mil. Kč a při porovnání s celkovou
nominální hodnotou to představovalo „ztrátu“ asi -3,8 % (pro
srovnání - na konci roku 2012 to bylo -1,0 mil. Kč a -0,2 %).
Jak už bylo zmíněno, důvodem záporného ocenění bylo výrazné oslabení koruny v posledním čtvrtletí 2013, způsobené
intervencí ČNB. Ocenění větší části nevypořádaných derivátů, klasifikovaných jako zajišťovací deriváty (-25,2 mil. Kč),
bylo v souladu s principy zajišťovacího účetnictví účtováno
do kapitálových fondů jako oceňovací rozdíl z přecenění
majetku a neovlivnilo proto výsledek hospodaření roku 2013.
Toto negativní ocenění předpokládáme kompenzovat zvýšením tržeb z našich exportních zakázek (v přepočtu na CZK)
v dalších obdobích vzhledem k očekávanému vyššímu kurzu
EUR vůči CZK ve srovnání s průměrným kurzem uplynulých
dvou let. Zbývající menší část ocenění nevypořádaných derivátů se týkala derivátů k obchodování a ovlivnila výsledek
hospodaření roku 2013 ve výši -9,1 mil. Kč.
Struktura tržeb v roce 2013 dle teritoria země určení
za konsolidovaný celek (IFRS)
0,3% Asie
Česká
republika
47,3%
52,4%
Evropa
Struktura tržeb v letech 2010-2013 dle teritoria země
určení za konsolidovaný celek (IFRS)
Závěrem
Společnost ŠKODA JS a.s. v roce 2013 dosáhla výsledků
hospodaření, které v dané situaci akcionáře uspokojily.
V meziročním srovnání došlo k významnému poklesu tržeb,
který byl způsoben především rozložením realizace, tedy
i tržeb z projektu Mochovce, na delší časové období a zároveň faktem, že se na našich trzích zatím nezačíná realizovat
žádná nová významnější jaderně energetická investiční
akce. Vzhledem k zásobě uzavřených zakázek je reálné
v roce 2014 dosaženou úroveň tržeb udržet. Přes aktuálně
nepříznivou situaci na trhu společnost využije veškeré svoje
schopnosti, aby se ve střednědobém horizontu vrátila
k výborným výsledkům předchozích let.
1,1% Asie
Česká
republika
35,7%
63,2%
Evropa
Ing. Jan Kleisner
finanční ředitel
38 / 39 ZPRÁVA AUDITORA
Zpráva auditora (podle CAS)
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, výkazu zisku a ztráty,
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2013 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu
použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém,
který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2013
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze, dne 21. března 2014
KPMG Č
Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel
Ing
Karel Růžička
Partner
Oprávnění číslo 1895
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2013
Označ.
TEXT
(v tisících Kč)
Skutečnost v účetním období
2013
2012
Tržby za prodej zboží
5 092
490
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
5 092
0
+
Obchodní marže
0
490
I.
II.
Výkony
3 128 181
5 065 899
II.
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3 073 186
5 317 335
II.
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
23 022
- 251 436
II.
3.
Aktivace
31 973
0
2 192 202
3 710 106
B.
Výkonová spotřeba
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
B.
2.
Služby
618 497
1 304 736
1 573 705
2 405 370
+
Přidaná hodnota
935 979
1 356 283
C.
Osobní náklady
690 377
710 048
503 782
521 898
C.
1.
Mzdové náklady
C.
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
C.
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.
4.
5 973
13 866
162 568
159 935
14 349
Sociální náklady
18 054
D.
Daně a poplatky
1 007
1 101
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
43 647
42 119
3 139
5 314
349
3 452
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)
III.
1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.
2
Tržby z prodeje materiálu
2 790
1 862
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)
2 257
5 134
4
2 872
F.
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.
2.
Prodaný materiál
G.
IV.
2 253
2 262
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
63 812
33 521
26 263
Ostatní provozní výnosy
18 314
H.
Ostatní provozní náklady
69 077
72 266
*
Provozní výsledek hospodaření
87 255
523 671
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
584
30 649
12 838
8 086
Výnosové úroky
473
2 228
Nákladové úroky
120
0
71 479
62 860
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
X.
N.
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
87 760
93 271
- 28 182
- 5 620
Daň z příjmů za běžnou činnost
11 198
102 334
Q.
1.
-splatná
15 901
96 706
Q.
2.
-odložená
- 4 703
5 628
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
47 875
415 717
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
47 875
415 717
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
59 073
518 051
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
40 / 41 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Rozvaha k 31. prosinci 2013
Označ.
AKTIVA
B.
B.
B.
I.
III.
B.
III.
I.
C.
I.
II.
C.
II.
C.
III.
C.
III.
C.
IV.
C.
IV.
D.
I.
D.
I.
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
4 624 797
-1 548 095
3 076 702
3 507 172
Dlouhodobý majetek
2 064 001
-1 380 176
683 825
453 991
116 745
- 91 509
25 236
16 645
Software
94 363
- 71 899
22 464
7 156
4.
Ocenitelná práva
21 637
- 19 419
2 218
2 626
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
191
- 191
0
257
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
554
0
554
6 022
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
2.
Stavby
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
1.
Podíly - ovládaná osoba
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
584
1 782 937
-1 288 667
494 270
383 221
93 770
- 15 978
77 792
53 899
1 628 588
-1 262 570
366 018
276 817
1 863
- 1 180
683
748
53 768
- 6 507
47 261
25 161
2 403
0
2 403
26 314
2 545
- 2 432
113
282
164 319
0
164 319
54 125
8 346
9 104
0
9 104
109 436
0
109 436
0
45 779
0
45 779
45 779
Oběžná aktiva
2 515 726
- 167 919
2 347 807
3 040 729
Zásoby
1 431 644
- 163 078
1 268 566
1 345 843
1.
Materiál
245 753
- 36 931
208 822
151 657
2.
Nedokončená výroba a polotovary
922 049
- 126 147
795 902
868 384
325 802
6.
C.
2012
Korekce
3.
C.
C.
2013
Brutto
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
B.
(v tisících Kč)
Poskytnuté zálohy na zásoby
263 842
0
263 842
Dlouhodobé pohledávky
185 679
0
185 679
179 774
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
149 946
0
149 946
157 452
8.
Odložená daňová pohledávka
35 733
0
35 733
22 322
Krátkodobé pohledávky
474 166
- 4 841
469 325
641 004
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
363 180
- 4 806
358 374
540 946
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
21 450
0
21 450
0
6.
Stát - daňové pohledávky
84 901
0
84 901
15 461
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
877
0
877
256
8.
Dohadné účty aktivní
1 628
0
1 628
18 152
9.
Jiné pohledávky
2 130
- 35
2 095
66 189
424 237
0
424 237
874 108
Krátkodobý finanční majetek
1.
Peníze
2.
Účty v bankách
1.
1 744
0
1 744
1 573
422 493
0
422 493
872 535
Časové rozlišení
45 070
0
45 070
12 452
Náklady příštích období
45 070
0
45 070
12 452
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
(v tisících Kč)
Označ.
PASIVA
A.
A.
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
2013
2012
PASIVA CELKEM
3 076 702
3 507 172
1 505 378
Vlastní kapitál
1 444 107
Základní kapitál
550 000
550 000
1.
Základní kapitál
550 000
550 000
1.
Emisní ážio
Kapitálové fondy
2.
Ostatní kapitálové fondy
50
50
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
- 48 106
- 498
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
112 881
112 579
1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
111 472
111 472
2.
Statutární a ostatní fondy
1.
1 409
1 107
Výsledek hospodaření minulých let
669 711
315 834
Nerozdělený zisk minulých let
669 711
315 834
47 875
415 717
1 608 230
1 793 399
205 457
247 720
A.
IV.
V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
I.
Rezervy
B.
Cizí zdroje
B.
II.
B.
II.
3.
Rezerva na daň z příjmů
4.
1.
Závazky z obchodních vztahů
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
9.
B.
III.
B.
III.
B.
C.
I.
I.
0
10 050
Ostatní rezervy
205 457
237 670
Dlouhodobé závazky
413 279
279 568
Jiné závazky
72 403
56 438
339 949
223 100
927
30
Krátkodobé závazky
943 110
1 266 111
340 342
558 703
1.
Závazky z obchodních vztahů
3.
Závazky - podstatný vliv
83 300
0
5.
Závazky k zaměstnancům
50 326
80 471
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
25 739
31 088
7.
Stát - daňové závazky a dotace
11 771
49 765
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
361 834
509 995
10.
Dohadné účty pasivní
35 725
32 423
11.
Jiné závazky
34 073
3 666
Bankovní úvěry a výpomoci
46 384
0
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
46 384
0
Časové rozlišení
24 365
208 395
1.
Výdaje příštích období
175
175
2.
Výnosy příštích období
24 190
208 220
IV.
C.
111 248
111 696
3.
A.
B.
63 640
111 696
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
42 / 43 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2013
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
(v tisících Kč)
2013
2012
874 108
740 982
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
59 073
518 051
A.
1.
Úpravy o nepeněžní operace
92 755
88 994
A.
1.1.
Odpisy stálých aktiv
43 647
42 119
A.
1.2.
Změna stavu:
63 812
33 521
A.
1.2.2.
rezerv a opravných položek
63 812
33 521
A.
1.3.
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
- 345
- 580
A.
1.6.
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
- 353
- 2 228
A.
1.7.
A*.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
-14 006
16 162
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
151 828
607 045
změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
A.
2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.
2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
A.
2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
A.
2.3.
Změna stavu zásob
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami
A.
3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.
4.
Přijaté úroky
A.
5.
A.***
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
-285 461
-53 743
213 585
148 101
-482 969
-1 131 753
-16 077
929 909
- 133 633
553 302
- 120
0
473
2 228
-97 652
- 99 148
- 230 932
456 382
Peněžní toky z investiční činnosti
B.
1.
Nabytí stálých aktiv
-204 134
-118 071
B.
1.1.
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
-156 327
- 108 301
B.
1.2.
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
-12 107
- 9 770
B.
1.3.
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
-35 700
0
B.
2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
349
3 452
B.
2.1.
B.***
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
349
3 452
-203 785
-114 619
Peněžní toky z finančních činností
C.
1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
C.
2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.
2.5.
Platby z fondů tvořených ze zisku
C.
2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
46 384
0
-61 538
-208 637
-2 198
-2 157
-59 340
-206 480
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-15 154
-208 637
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
-449 871
133 126
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
424 237
874 108
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Zpráva auditora (podle IFRS)
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční pozici
k 31. prosinci 2013, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného
výkazu o peněžních tocích za rok 2013 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor
posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní
jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s.
k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
V Praze, dne 17. dubna 2014
Česká
Audit,
KPMG Č
ká republika
blik A
dit s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel
Ing
Karel Růžička
Partner
Oprávnění číslo 1895
44 / 45 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (podle IFRS)
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 31. prosinci 2013
AKTIVA
(v tisících Kč)
2013
2012
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peníze a peněžní ekvivalenty - volné zdroje
72 999
722 780
Peníze a peněžní ekvivalenty - vázané zdroje
386 610
186 551
Pohledávky - finanční
377 020
565 969
Nevyfakturované částky odběratelům
459 625
432 169
Zásoby
233 371
170 737
Pohledávky z derivátových operací
583
2 595
343 289
399 171
Ostatní oběžná aktiva - finanční
24 761
18 152
Ostatní oběžná aktiva - nefinanční
45 464
12 709
1 943 722
2 510 833
Ostatní nefinanční pohledávky
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Realizovatelná finanční aktiva
25 688
16 191
561 946
449 762
45 779
45 779
Investice v přidružených podnicích
109 436
0
Ostatní dlouhodobé pohledávky - finanční
147 587
153 056
Odložená daňová pohledávka
0
2 824
Dlouhodobá aktiva celkem
890 436
667 612
2 834 158
3 178 445
320 146
554 107
33 962
3 554
0
8 215
AKTIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky - finanční
Závazky z derivátových operací
Daňové závazky - daň z příjmů splatná
Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky
46 384
0
Ostatní závazky - finanční
92 424
23 136
Ostatní závazky - nefinační
520 767
776 118
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
77 098
136 978
1 090 781
1 502 108
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky - finanční
71 150
54 578
Závazky z derivátových operací
911
0
Ostatní dlouhodobé závazky - nefinanční
179
0
Odložený daňový závazek
5 826
0
78 066
54 578
Základní kapitál
550 000
550 000
Kapitálové a ostatní fondy a rezervy
190 749
225 454
Nerozdělený zisk
924 562
846 305
Vlastní kapitál celkem
1 665 311
1 621 759
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
2 834 158
3 178 445
Dlouhodobé závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
za rok končící 31. prosincem 2013
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
Tržby
Spotřeba materiálu a služeb
Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby
Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
Odpisy
(v tisících Kč)
2013
2012
3 393 695
4 983 389
3 393 695
4 983 389
-2 315 858
-3 785 509
3 545
33 096
31 973
0
-780 022
-795 756
-57 358
-57 638
88 858
103 035
-182 696
-172 499
182 137
308 118
Finanční výnosy
476
2 235
Finanční náklady
-120
0
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností
Zisk před zdaněním
-9 565
0
172 928
310 353
Daň z příjmu
-35 331
-63 304
Zisk po zdanění
137 597
247 049
Ostatní úplný výsledek:
Položky, které budou nebo mohou být zahrnuty do výsledku hospodaření:
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností
Zisky/ztráty ze zajištění peněžních toků
Daň z příjmu vztahující se k položkám ostatního úplného výsledku hospodaření
2 800
-628
-46 303
4 200
8 798
-798
Ostatní úplný výsledek po zdanění
-34 705
2 774
CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ
102 892
249 823
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
46 / 47 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)
Základní
kapitál
Zákonný
rezervní
fond
Kapitálové
a ostatní
fondy
Kumulované
kurzové
rozdíly
Zajištění
peněžních
toků
Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený
zisk
Celkem
550 000
95 388
109 201
2 796
-3 402
-1 371
825 804
1 578 416
-
-
-
-
-
-
247 049
247 049
Kurzové rozdíly z přepočtení
-
-
-
-628
-
-
-
-628
Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků
-
-
-
-
-
-
-
-
Zúčtování změny reálné hodnoty penežních toků
do výsledku hospodaření
-
-
-
-
4 200
-
-
4 200
Daňový dopad zúčtování změny reálné hodnoty
peněžních toků
-
-
-
-
-798
-
-
-798
Celkový ostatní úplný výsledek
-
-
-
-628
3 402
-
-
2 774
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
-
20 068
-
-
-
-
-20 068
-
Vyplacené dividendy
-
-
-
-
-
-
-206 480
-206 480
Stav k 1. lednu 2012
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky účtované
ve vlastním kapitálu
Celkem transakce s vlastníky
-
20 068
-
-
-
-
-226 548
-206 480
550 000
115 456
109 201
2 168
-
-1 371
846 305
1 621 759
Základní
kapitál
Zákonný
rezervní
fond
Kapitálové
a ostatní
fondy
Kumulované
kurzové
rozdíly
Zajištění
peněžních
toků
Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený
zisk
Celkem
550 000
115 456
109 201
2 168
-
-1 371
846 305
1 621 759
-
-
-
-
-
-
137 597
137 597
Kurzové rozdíly z přepočtení
-
-
-
2 800
-
-
-
2 800
Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků
-
-
-
-
-46 303
-
-
-46 303
Zúčtování změny reálné hodnoty penežních toků
do výsledku hospodaření
-
-
-
-
-
-
-
-
Daňový dopad zúčtování změny reálné hodnoty
peněžních toků
-
-
-
-
8 798
-
-
8 798
Celkový ostatní úplný výsledek
-
-
-
2 800
-37 505
-
-
-34 705
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyplacené dividendy
-
-
-
-
-
-
-59 340
-59 340
Stav k 31. prosinci 2012
Stav k 1. lednu 2013
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky účtované
ve vlastním kapitálu
Celkem transakce s vlastníky
Stav k 31. prosinci 2013
-
-
-
-
-
-
-59 340
-59 340
550 000
115 456
109 201
4 968
-37 505
-1 371
924 562
1 665 311
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2013
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2013
Zisk před zdaněním
Odpisy
(v tisících Kč)
2013
2012
172 928
310 353
57 358
57 638
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a fin. investic
-601
-630
Vyúčtované přijaté / zaplacené úroky
-356
-2 235
-59 880
-4 895
476
2 235
-120
0
Změna stavu rezerv
Přijaté úroky
Zaplacené úroky
Podíl na zisku / ztrátě přidružených společností
9 565
0
16 551
11 483
-97 883
-106 286
98 038
267 663
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
224 856
971 810
Změna stavu zásob
-62 634
127 198
Ostatní nepeněžní operace
Placená daň z příjmu
Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu závazků z provozní činnosti
-198 840
98 810
Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků
-308 727
-1 101 700
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
-247 307
363 781
-172 026
-117 255
Investiční činnost:
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
Výdaje na pořízení přidružených společností
-35 700
0
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
605
3 502
Peněžní toky z investičních činností
-207 121
-113 753
64 046
51 846
Finanční činnost:
Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků
Splátky závazků z finančního leasingu
Vyplacené dividendy
Peněžní toky z finančních činností
Čistá změna peněz a peněžních prostředků
0
0
-59 340
-206 480
4 706
-154 634
-449 722
95 394
Peníze a peněžní prostředky na začátku období
909 331
813 937
Peníze a peněžní prostředky na konci období
459 609
909 331
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
48 KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 06 Plzeň
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
+420 378 041 111
+420 377 524 755
[email protected]
www.skoda-js.cz
IČ:
DIČ:
OR:
CZ25235753
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň
Číslo účtu (CZK):
74303311/0100
IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311
Číslo účtu (USD):
4848440247/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
Swift: KOMB CZ PP
Číslo účtu (EUR):
4848610277/0100
IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
Swift: KOMB CZ PP
25 23 57 53
Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811
www.skoda-js.cz
Download

pdf - ŠKODA JS as