Časopis pro zaměstnance společnosti NOVUS Česko s.r.o. ■ vydání 2/2013 ■ říjen 2013 ■ 6.číslo
firemní magazín
Návštěva z Číny
FOR ARCH 2013
Meisterschule
Svatební okénko
Erwin Müller Gruppe Lingen
Časopis 6 - další verze.indd 1
10/9/2013 2:37:47 PM
Úvodní slovo jednatele
Vážené kolegyně a kolegové, milí spolu-
vání produktivity. Musíme optimalizovat
pracovníci,
logistiku a skladování materiálu. Připravujeme pronájem nových skladovacích
za poslední období se nám podařilo
prostor. V oblasti životního prostředí
ukončit řadu projektů. Výroba na rohož-
zavádíme systém kvality dle normy ISO
kách jede na plné obrátky. Hospodářské
14001.
výsledky byly ke konci srpna mírně nad
plánem. Postupně si „sedá“ zavedený
Náš další rozvoj však není možný bez
systém řízení kvality ISO 9001 a v praxi
kvalifikovaných a motivovaných spolu-
se osvědčují absolventi Meisterschule.
pracovníků. Proto jsme zahájili nové kolo
Do posledního čtvrtletí roku tedy vstu-
vzdělávacích kurzů. Postupně se budeme
pujeme podstatně optimističtěji, než to
snažit zapojovat další z Vás do procesu
vypadalo na jaře.
řízení. Na rozdíl od politiky mají u nás
schopní šanci se prosadit!
Po náročných investičních projektech nás
nyní čeká období, kdy se budeme více
Všem Vám i Vašim blízkým přeji jen to
zaměřovat na stabilizaci výroby a zvyšo-
nejlepší
Karel Drapák
jednatel společnosti
2
Časopis 6 - další verze.indd 2
10/9/2013 2:37:52 PM
Obsah
4 Stalo se v NOVUSu
6 FOR ARCH
8 Požární ochrana
11 Meisterschule
14 Výrobky NOVUS
16 NOVUSáci na cestách
18 Akce Liberecký kraj
20 Firemní mač
21 NOVUSácká rodina
3
Časopis 6 - další verze.indd 3
10/9/2013 2:37:52 PM
Stalo se v
NOVUSu
Návštěva z Číny
Ve dnech 3. – 5. Září 2013 navštívil NOVUS
Česko s.r.o. jednatel společnosti NOVUS Česko s.r.o. A. W. Rutenberg v doprovodu dvou
kolegů z čínské pobočky Novus Office Products Chuzhou.
Jen pro zajímavost – výrobní pobočka ve vý-
chodočínském Chuzhou vznikla zhruba ve
4500 m² specializuje na koupelnové doplňky,
stejné době, jako náš raspenavský závod. V
vstupní rohože a další.
roce 1996 se rozběhla výroba v závodu Novus Office Products (Chuzhou) Ltd., která
Pan Ing. K. Drapák připravil pro návštěvníky
dnes produkuje na výrobní ploše 8000 m²
pestrý program – např. výlet do Prahy s pro-
sešívačky, sponky, řezačky a MPS díly. O pár
hlídkou nejzajímavějších pamětihodností
let později, v roce 2000 vznikl v Chuzhou
nebo prohlídku frýdlantského zámku. Poté
další výrobní závod EMCO Bulding Techno-
už se výhradně věnovali našemu závodu.
logy Chuzhou Ltd., který se s výrobní plochou
Návštěvníci si v doprovodu jednatelů společnosti Novus Česko s.r.o. Ing. K. Drapáka, A. W.
Rutenberga a výkonného ředitele M. Šveňka
prohlédli celý závod a seznámili se s výrobou
na jednotlivých střediscích.
Návštěva z Číny měla možnost porovnat systém a organizaci práce v obou pobočkách.
Z rozhovoru vyplynulo, že veškeré prostory
a zařízení v našem raspenavském závodu
jsou na vysoké úrovni a dosahují vysokých
standardů. Nejvíce je zaujala výroba sponek včetně automatického balení, kde jsme
schopni na malém prostoru zvládnout zpracování materiálu přes výrobu a balení po
koncového zákazníka. Čínští kolegové ocenili
také množství denně vyrobených rohožek a
schopnost v krátké době expedovat výrobky
zákazníkům.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za vstřícnost a ochotu se podělit o své zkušenosti s čínskými kolegy, kteří
byli naším přístupem velmi nadšeni.
Miroslav Šveněk
výkonný ředitel
4
Časopis 6 - další verze.indd 4
10/9/2013 2:37:53 PM
Oslavy 140.výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
Lužec
ukončení tohoto klání začal taneček pod širým nebem. Okolo 22:00
hodiny všichni vzhlédli k rozzářenému nebi, jelikož začal ohňostroj.
Počasí přálo a tak dobrá nálada neutichala, trvala až do svítání.
OHNI ZMAR!
V sobotu 3.8.2013 Sbor dobrovolných hasičů zahájil slavnostní program k tomuto výročí. Oslava začala slavnostní schůzí, kde starosta
hasičů poděkoval svým kolegům za obětavou práci. V 11:00 hodin
bylo námětové cvičení ve firmě NOVUS Česko s.r.o. Byla to rekonstrukce hašení požáru z roku 1968, kdy hořela textilní továrna v dnešních prostorách firmy. Této akce se zúčastnilo pět pozvaných sborů a
dvě družstva z Lužce. Ve 13:00 hodin vyjel od raspenavského zámečku průvod 23 hasičských aut až do Hejnic a zpět k prostoru hasičské
zbrojnice. Mezitím se na louce za zbrojnicí konala soutěž družstev. Po
5
Časopis 6 - další verze.indd 5
10/9/2013 2:37:54 PM
Vystavovali jsme na
24.mezinárodním
stavebním veletrhu
FOR ARCH 2013
Dny 17. až 21. září patřily nejvýznamnější výstavní události v
to víc se firmy snaží hledat nové cesty k zákazníkovi a navazo-
oboru stavebnictví v ČR, veletrhu FOR ARCH. Více než 800
vat užitečné obchodní kontakty.
českých a zahraničních vystavovatelů letos zaplnilo svými
expozicemi plochu 18 533 m2. Své zastoupení zde měli přední
Letošní FOR ARCH, který přilákal 71 290 návštěvníků, překročil
výrobci a dodavatelé ve stavebním průmyslu z celkem 15 zemí
svou návštěvností minulý ročník o 3%. Oproti loňsku proběhla
světa včetně Belgie, Francie, Itálie a Maďarska.
akce v nových halách, a proto nabídla vystavovatelům i veřejnosti větší komfort.
Letošní rok lze charakterizovat pokračující krizí ve stavebním
sektoru, způsobenou celkovou recesí v zemích EU, odlivem ve-
Na veletrhu nechyběla pochopitelně ani naše firma Novus,
řejných zakázek a finančním problémům na straně investorů.
která již tradičně představila svůj výrobní program v oblasti
Tyto okolnosti dolehly na většinu firem podnikajících v oboru
vstupních čistících rohoží emco. Náš veletržní stánek byl ten-
stavebnictví a pro některé z nich je situace dokonce kritická. O
tokrát koncipován samostatně bez zapojení naší realizační
6
Časopis 6 - další verze.indd 6
10/9/2013 2:37:55 PM
firmy KMD Plus Praha a měl rozlohu 24,5 m2. Podařilo se nám
ho částečně situovat na hlavní návštěvnické tepně tak, aby
ho mělo možnost shlédnout co nejvíce návštěvníků. Veřejnosti jsme představili kromě tradičních modelů poprvé novou
ekologickou rohož Ecoline Pionier, která je výjimečná hned ve
dvou aspektech – je vyrobena z komponentů, které jsou plně
recyklovatelné a může se pochlubit výjimečnými protipožárními vlastnostmi – třídou Bfls1. Je určena výhradně pro použití v interiéru budov. Tento výrobek si získal zaslouženou pozornost u projektantů a architektů, kteří náš stánek navštívili.
Našemu stánku se dostalo i zvláštní pocty v tom, že ho navštívila vzácná návštěva z diplomatických kruhů, a sice obchodní
rada velvyslanectví SRN v Praze p. Milan Šimandl v doprovodu pracovnice veletržní správy paní Radky Mesker. P. Šimandl
projevil o naši firmu velký zájem a celé jednání proběhlo v přátelské atmosféře.
Celkově lze naši účast na tomto veletrhu hodnotit kladně, jak
z hlediska prezentace naší firmy, tak z hlediska získaných nových kontaktů a rozjednaných obchodních případů.
Pokud jde o strukturu návštěvníků veletrhu, byla velmi rozmanitá. Nejvíce bylo pochopitelně spotřebitelské veřejnosti, lidí,
kteří shánějí vše potřebné pro stavbu svého rodinného domku, přes zástupce různých bytových družstev a sdružení, kteří
hledají efektivní řešení čištěné v jimi spravovaných objektech,
dále bylo možno spatřit majitele různých objektů, firemních
sídel, ordinací, hotelů atp., facility managery (správce budov),
kteří pečují o jejich bezporuchový provoz a příslušný úklid.
Naší rozhodující cílovou skupinu představují však již zmínění
projektanti, kteří rozhodují o zapisování konkrétních výrobků
do stavebních projektů a mívají tak často rozhodující podíl na
tom, který výrobek si investor objedná.
7
Časopis 6 - další verze.indd 7
10/9/2013 2:37:58 PM
POŽÁRNÍ
OCHRANA
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru……tohle slyší
každý nově nastupující zaměstnanec do
práce.
Rok 2008
Cestou trnitou jsme si krásně opravili a zkrášlili naší firmu a došel čas na plány, jak se o ni musíme náležitě postarat.
Plán taktického cvičení 4. 11. 2008
Vedení společnosti NOVUS Česko s.r.o. se po špatné zkušenosti
z Německa, kdy v listopadu (4.11.1996) kompletně vyhořela hala
8
Časopis 6 - další verze.indd 8
10/9/2013 2:38:00 PM
EMCO-BAU a lakovna rozhodlo mimo teoretické školení i v
celé akce bylo dohodnuto s pěti spolupracovníky, kam se mají
praxi vyzkoušet planý poplach požáru lakovny. Do tohoto vel-
schovat. V rámci výcviku jsme se učili my i hasičský sbor. Jiní
kého kroku byl zapojen celý integrovaný záchranný systém a
venku připravovali hadice a veškerý potřebný hasičský mate-
my jsme měli možnost si vyzkoušet opuštění pracovišť a shro-
riál k zásahu.
máždění na určeném místě.
Na stanovišti pracovnice z personálního oddělení, ale i předá4.11.2008 začala houkat siréna a všude se rozezvonili telefo-
ci, dohledávali spolupracovníky z listiny přítomnosti zaměst-
ny – hlas na druhém konci oznamoval požár. Všichni opustili
nanců. Někteří přední zaměstnanci tuto listinu podceňují, ale
svá pracoviště a nejbližší cestou šli na stanoviště (parkoviště)
v těchto krizových situacích je to velký pomocník, proto by se
před firmou. Během pár minut přijela první hasičská auta z
vyplňování nemělo podceňovat.
Raspenavy, Hejnic, ale i z Libverdy a začal samotný zásah.
Po několika minutách byli všichni v pořádku nalezeni a posláHasiči začali prohledávat firmu, kde je ložisko požáru a zda
ni do bezpečí. Hasiči odvedli svoji práci, „oheň byl uhašen“, do-
někdo nezůstal „v zakouřeném objektu“. Ještě před začátkem
šlo i na vyhodnocení zásahu a my jsme se mohli vrátit ke své
9
Časopis 6 - další verze.indd 9
10/9/2013 2:38:05 PM
práci. Každý si odnesl pár poznatků z akce, ale hlavně i po tolika letech si dlouholetí pracovníci pamatují stanoviště a těm
novým to vštěpujeme do hlavy při nástupu, vždyť ……
…..každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru…..
10
Časopis 6 - další verze.indd 10
10/9/2013 2:38:12 PM
Meisterschule
NOVUS Česko má 7 úspěšných
studentů školy mistrů na Technické univerzitě v Liberci
Úspěšné ukončení „1.Jizerskohorské školy
mistrů“ pod záštitou Technické univerzity v
Liberci má za s sebou 7 zaměstnanců ze společnosti NOVUS Česko s.r.o. Tým ve složení:
Martin Pagáč, Ladislav Zeman, Hynek Vaníček, Jan Jožák, Georg Worischek, Filip Šedo a
René Veselka 19. – 20. 4. 2013 úspěšně složili
závěrečné zkoušky včetně obhajoby projektů.
den testy, druhý den obhajoby. Na první po-
Česko s.r.o.
hled zcela banální záležitost, na ten druhý
S myšlenkou založení tohoto vzdělání při-
Cesta to nebyla lehká. Po dobu dvou let jez-
velké úsilí, nervy, stres, ale také zasloužená
šly čtyři roky zpět firmy CIS SYSTEMS s.r.o.
dili studenti pátky a soboty společně se za-
odměna za úspěch. Páteční den byl ve zna-
a Knorr Bremse s.r.o. „K druhému ročníku
městnanci firmy CiS Systems s.r.o. a Knorr
mení testů. Psali se celkem 4, které byly
této „školy mistrů“ jsme se připojili i my. Pro
Bremse s.r.o. na výuku, připravovali projekty
rozděleny do několika oblastí – techniky,
NOVUS to byla jedinečná příležitost další-
a úspěšně skládali testy.
personálního řízení, ekonomie a účetnictví,
matematiky, logistiky, údržby…..Po každé
ho vzdělání svých zaměstnanců v technické
oblasti“, říká Veronika Vlčková, Vedoucí per-
„Za celé vedení společnosti všem ještě jed-
části byla menší přestávka a pokračovalo se
sonálního oddělení ve společnosti NOVUS
nou gratulujeme a zároveň děkujeme i ro-
dál. Po napsání testů přišli na řadu hodiny a
dinným příslušníkům za
hodiny opravování a vyhodnocování. Ještě
pochopení a podporu při
týž večer se věděli výsledky, ale studenti se je
studiu“, řekl Miroslav Šve-
dozvěděli až druhý den ráno – o to více napě-
něk, výkonný ředitel spo-
tí a u někoho i bezesná noc.
lečnosti.
Sobotní ráno nás přivítalo trochu deštivo na
Závěrečné zkoušky
obloze, ale s úsměvem na tvářích studentů
Jak probíhali závěrečné
– přišlo vyhodnocení testů a prorektor Tech-
dva dny zkoušek? Jeden
nické univerzity doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
11
Časopis 6 - další verze.indd 11
10/9/2013 2:38:16 PM
oznámil, že všichni prošli přes hranici, která
všichni zúčastnění odebrali do irské restaura-
byla potřeba získat pro splnění úspěšnosti
ce Black Horse na vynikající 4chodové menu,
testů.
které bylo připraveno místním šéfkuchařem
právě pro tuto příležitost. Tímto bylo završe-
Byla před námi obhajoba – v komisi zasedli
no dvouleté úsilí studentů, které nebylo jed-
zástupci společnosti NOVUS Česko s.r.o., CiS
noduché! Ještě jednou všem gratulujeme!
Systems s.r.o. a Knorr-bremse s.r.o. Za Technickou univerzitu tam byl doc. Dr. Ing. Pavel
Němeček, Ing. Petr Novotný a Ing. Lubina.
Pro mnoho zaměstnanců to byla zcela nová
zkušenost – obhajovat svůj napsaný projekt
na akademické půdě před svými kolegy, kolegy z jiných firem a zároveň před komisí, která
měla mnohdy nemálo otázek jak z teoretického tak praktického hlediska. Následné vyhodnocení nebylo také jednoduché – trvalo
okolo jedné hodiny.
Výsledky vyhlásil k pozdnímu odpoledni sám
prorektor Technické univerzity v Liberci – doc.
Dr. Ing. Pavel Němeček. Všichni prospěli, což
byla radostná zpráva. Následovalo předávání
diplomů a poté společné focení. Na závěr se
Poděkování
Firma NOVUS, CIS, KNORR-BREMSE vybrali několik zaměstnanců, kteří měli možnost studovat na Technické
univerzitě v Liberci Meisterschule.
V Německu je toto vzdělávání velmi žádané. Studium trvalo 2 roky a letos v dubnu 2013 studenti úspěšně
složili zkoušky.
Za firmu NOVUS – s nejvyšším počtem dosažených bodů byl Martin Pagáč, který byl nejlepším studentem.
Tímto by chtěli studenti poděkovat panu Ing. Karlu Drapákovi za možnost studia, které jim otevřelo nové
možnosti zdokonalování a sebevzdělávání. Toho využil Martin Pagáč a přihlásil se po rozmluvě s Dominikou
Molčanovou, která chtěla též studovat na Vysoké škole. Byl přijat do bakalářského studijního programu na
Technické univerzitě v Liberci. Studium je tříleté a s pracovním vytížením to nebude nijak lehké.
Tímto přejeme mnoho studijních úspěchů!
12
Časopis 6 - další verze.indd 12
10/9/2013 2:38:21 PM
13
Časopis 6 - další verze.indd 13
10/9/2013 2:38:31 PM
Vyrobky
´
NOVUS
květnu přešel na řadu převod výroby řady
40/413XX-40/414XX. Průběh převodu byl
totožný s řadou předchozí a proběhl stejně
úspěšně. V současné chvíli jsme ve stavu
zaučování se pro řadu výrobků 40/415XX-40/416XX. To znamená, že výrobní linka a
materiál pro výrobu je zde a probíhá zaučení
opět ve spolupráci s kolegy z firmy DAHLE.
S celkovou montáží byla převedena také výroba sestav a ještě nás čeká převod výroby
seitenwandu pro skartovačky a výroby dřevotřískových skříní pro skartovače.
Stávajícím převodem výroby se otevřely
pracovní pozice pro 9 nových zaměstnanců a doufáme, že s převodem další výroby
či zvyšováním objemu výroby dojde k jejich
navýšení.
Článek – z NOVUSu obchod
Každý obytný prostor, ve kterém nějakou
Převod a výroba skartovačů
dobu žijeme, se nám časem okouká. Dochází
O převodu výroby skartovačů řad 40/411XX-
k opotřebení jeho zařízení, nebo jednodu-
-40/416XX ze závodu firmy DAHLE v Röden-
še, ikdyž se ke všemu chováme s patřičnou
talu bylo rozhodnuto již v minulém roce
opatrností, mnohdy dojde k morálnímu za-
a v únoru letošního roku začalo navážení
starání. Nějakou dobu s tím ještě duševně
jednotlivých komponentů pro výrobu řady
bojujeme, ale nakonec stejně dospějeme k
40/411XX-40/412XX. Jako poslední byla pře-
názoru, že je třeba „chtě-nechtě“ udělat ra-
vezena montážní linka a s pomocí kolegů z
dikální změnu a námi obývané prostory zre-
DAHLE byla také ustavena. Začátkem března
konstruovat.
byla zahájena výroba této řady skartovačů
pod dohledem pracovníků z firmy DAHLE.
Bohužel to nekončí jenom vymalování, spíš
Po zaučení jsme zahájili sériovou výrobu. V
naopak. Stejná situace platí v našem soukro-
14
Časopis 6 - další verze.indd 14
10/9/2013 2:38:34 PM
mém životě i v tom profesním. V kanceláři
kladeny výrazně větší nároky na jejich desig-
trávíme mnoho času. V dnešní době si trou-
nové zpracování. Při použití právě této řady
fáme říct, že možná víc jak v tom soukro-
působí váš pracovní stůl velmi elegantně, je
mém. Z tohoto důvodu je třeba si vytvořit
funkční a celé řešení dodá vašemu pracovišti
takové prostředí, ve kterém se budeme cítit
jistý individualismus. K dispozici je také ře-
nejen dobře, ale bude i po stránce zdravotní
šení s uchycením pro dva monitory. V praxi
odpovídat všem dnešním nárokům a para-
to znamená, že stačí pouze jeden sloupek a
metrům.
dokážeme vyřešit buď dvě protilehlá pracoviště najednou, anebo jedno s dvěma moni-
Okamžitě každého z Vás napadá, že pokud si
tory.
o svém pracovním prostředí nerozhodujete
Dalším dnes již neodmyslitelným pomocní-
sami, tak přesvědčit svého šéfa o nutnos-
kem v kanceláři je popisovatelná tabule. Na
ti investice do Vás je na první pohled velmi
první pohled naprosto jasná záležitost, ke
složité. V této chvíli ale musí promluvit argu-
které toho není příliš mnoho co říct. Opak je
menty. Jasně „pro“ hovoří fakt, že nákupem
ale pravdou. Popisovatelnou magnetickou
nového zařízení v každém případě zlepšíte
tabuli lze nakoupit v několika kvalitativních
ergonomii pracoviště a tedy automaticky i
řadách. Společnost Novus Česko s.r.o nabí-
Váš zdravotní stav. To je velmi pádný argu-
zí vysoce kvalitní tabule značky DAHLE již
ment. Další zcela jasný fakt je celkové ze-
mnoho let.
fektivnění a zrychlení samotné práce. Odborníkem, který patří mezi přední evropské
Svou nabídku rozšířila o řadu profesionál-
výrobce právě v této oblasti, je společnost
ních tabulí distribuovaných pod názvem
Novus Česko s.r.o. Ve svém portfoliu nabízí
Professional Boards. Jedná se o vysoce kva-
od jednoduchých doplňků v podobě držá-
litní bílé magnetické tabule. Popisovací plo-
ků na telefon až po zařízení velínů letišť. V
cha tabule je vyrobena ze smaltované ocele
tomto náročném odvětví je třeba neustále
vypalované při 800˚C, takže plocha je velmi
investovat do vývoje a své výrobky zdoko-
odolná vůči poškrábání a zlomení. Vysokou
nalovat. Poslední novinkou, která se právě
torzní tuhost také zaručuje masivní hliní-
uvádí na trh, je nová designově velmi kva-
kový rám s plastovými rohovými spojkami,
litní řada distribuovaná pod obchodním ná-
který je i po designové stránce velmi zdaři-
zvem „MY“. Jedná se o velmi jednoduché a
lý. Nedílnou součástí tabule je i odkládací
efektivní řešení uchycení monitoru pomocí
přihrádka a upevňovací sada. K dispozici je
sloupku a ramene. Sloupek nám dopomůže
hned v několika rozměrech. Ten nejmenší je
k správnému výškovému nastavení moni-
k dispozici ve velikosti 45x60 cm a naopak
toru a rameno nám zase umožní správné
ta největší 100x200 cm. V dnešní době snad
natočení monitoru. Jistě si všichni pamatu-
víc jak jindy platí známé úsloví, které všichni
jeme dobu, kdy monitor vážil cca 10 kg a v
často používáme a to:
případě jeho uchycení na sloupek a rameno
Výrobky od společnosti Novus Česko s.r.o,
musel být použit opravdu velmi masivní ma-
splňují po stránce kvalitativní i designové
teriál. Ta doba už je ale pryč. Dneska i velmi
všechny požadavky dnešního náročného
velké monitory jsou poměrně lehké a tento
trhu a tak staví zdravý protiklad levným do-
fakt se samozřejmě promítl i do samotných
vozům z dálného východu.
držáků. Jsou výrazně tenčí a můžou tedy být
15
Časopis 6 - další verze.indd 15
10/9/2013 2:38:39 PM
NOVUSáci
na cestách
Výlet do Českého ráje
Valdštejnem jsme našli. Výstup na samotný
Valdštejn byl nádherný, klikatá cesta a rozkvetlé stromy se sluníčkem nad hlavou byla
pohodička. Malá přestávka u tamní hospůdky a hlavně příjezd nevěsty a ostatních svatebčanů byl pro malé výletníky zpestřením.
Dále jsme pokračovali na tamní vyhlídky
Lvíček, Kapela, Arboretum a pokračovali k
Adamovu loži na zámek Hrubá Skála. Též
jsme se zastavili u symbolického hřbitova
horolezců a pomalu se vraceli zpět. Děti nej-
Letošní jaro bylo velice uplakané. Všichni jsme to poznali na vlastní kůži, ale přes
všechno jsme uspořádali výlet do Českého
ráje. Ranní vstávání 27. 4. bylo jak jinak do
deště. Musím přiznat, že představa chození
celého dne v dešti nebyla zrovna lákavá. Ale
co naplat – výletníci stáli na zastávkách podle harmonogramu a tak se jelo. Jen jsme se
blížili k Turnovu, přestávalo pršet a v Sedmihorkách se na nás už z dálky smálo sluníčko.
Malinko jsme zakufrovali, ale cestu k vesničce Pelešany a poté na parkoviště pod
více zaujala skála Dračí zub, kde Vašek (z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny) dostal
naplácáno na zadek od své filmové maminky
a úsek, kde herečka jezdila na kole v písku.
Tam se nám také ukázala asi 3metrová skála
(u Apače), kde zřejmě skoro každý návštěvník
leze nahoru a dolů jede po zadku. Dále jsme
pokračovali k Lázním Sedmihorky a alejí sestupovali rovnou k restauraci BOWLING. Zde
se všichni občerstvili, přijel autobus a nastal
čas návratu domů.
Kdo jel na výlet – nelitoval krásně prožitého
a prosluněného dne!
Pozn.: FOTOGRAFIE – zbytek fotografií najdete na webových stránkách společnosti: www.novus.cz/pro-zamestnance/, kde se přihlásíte dole na stránce přes uživatelský účet do intranetu společnosti.
Pozor – účet je třeba vytvořit pomocí registračního formuláře. V
případě problémů se obracejte na personální oddělení.
16
Časopis 6 - další verze.indd 16
10/9/2013 2:38:48 PM
Litoměřice – Zahrada Čech
V sobotu 14. 9. 2013 jsme se podruhé vydali na autobusový výlet
do Litoměřic. Ráno moc pršelo, dokonce mě podezřívali, že jsem
se málo modlila za hezké počasí, ale během jízdy se situace úplně obrátila. Začalo svítit sluníčko, které nás provázelo celý den.
Tento zájezd byl pojat částečně i jako poznávací. Téměř půlka
zúčastněných se šla nejprve podívat na Litoměřické náměstí a
jeho překrásné okolí. Hlavním průvodcem byl bývalý rodák Ing.
Jiří Liška, který v tomto krásném městě vyrůstal do svých 15 let.
Touto cestou mu musím poděkovat za hezký a zajímavý výklad.
Z náměstí nás zavedl k divadlu K. H. Máchy, odtud naše kroky
vedli k Máchovým schodům (zde básník napsal báseň „Máj“),
zde byl nádherný pohled na Dómské náměstí s areálem biskupství. Mistním zákoutím jsme se dostali až k Arboretu. Zde bylo
jezírko přes které vedl můstek. V jezírku plavali červené rybky
a okolo rostli zvláštní rostliny. Uprostřed areálu stála krásná
kaplička. Poté naše kroky vedli k Litoměřickému hradu, kde byla
stálá expozice vína a kongresové sály. Hrad byl opraven z evropských fondů a v roce 2011 zpřístupněn veřejnosti.
Po takto vyčerpávající exkurzi jsme cestou potkali hospůdku
Budvarku a zde načerpali energii v podobě dobrého jídla a pití.
V dalekém odpoledni jsme pokračovali na výstaviště, kde si to
každý užil po svém a v 17:00 jsme se všichni sešli u autobusu.
Cesta domů byla krkolomná, samá objížďka, ale nám to nevadilo hlavně, že jsme se v pořádku vrátili domů a pevně doufám,
že i spokojeni.
Plánovaná akce
Národní divadlo – Sluha dvou pánů
Jedna z nejlépe navštěvovaných inscenací z repertoáru Národního
divadla – Sluha dvou pánů. Sluha dvou pánů se odehrává v úzkém
rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí zásnuby, které komplikuje
sluha Truffaldino, mazaný a přihlouplý zároveň. Rozehrává komedii
záměn a nedorozumění, poháněn svým věčným hladem, skrze nečekané peripetie až ke šťastnému konci.
Vzhledem k četnosti představení (jednou/dvakrát v měsíci) a okamžité vyprodanosti, se nám podařilo zajistit lístky na 27. března 2014
(čtvrtek), je třeba, aby zájemci o lístky uhradili nejpozději do 20. 10.
2013 – v případě neuhrazení bude automaticky vstupenka/ky nabídnuta dalším zájemcům.
Zájemci se mohou hlásit u paní Pavlíkové.
Cena:
700,- Kč / 2. balkon národního divadla
Autobus:hrazeno firmou
Předpokládaný odjezd:
15:30
Začátek představení:
19:00 (3 hodinové představení)
17
Časopis 6 - další verze.indd 17
10/9/2013 2:38:52 PM
Kterak Frýdlant ke
svému jménu pRišel
ˇ
Pověsti o městu a hradu Frýdlantu
dobách nově vznikající sídla dostávala jméno po svém zakladateli,
Vypráví se, že na dnešním Zámeckém vrchu stávala před více než
jmenovala po něm. Jeden z bratrů zdůrazňoval, že je nejstarší, a že
tisíci lety dřevěná věž, která jako maják ukazovala karavanám kupců, putujícím po jantarové stezce od severu, z nehostinných krajů
při Batlickém moři, do přívětivé České kotliny. S nákladem vzácného
jantaru se zde zastavovali k odpočinku a dostali zde jídlo, pití, a když
byla nepohoda, mohli ve věži i přenocovat. Za tyto služby dostával
strážný od kupců na starosti i svým sedm statných synů a ti už něco
spořádali! Když synové dospěli, strážný, který byl zároveň i ohnivcem,
požádal svého pána, kterému tento kout země u české hranice patřil,
zda by za svou věrnou službu mohl dostat pro své syny sedm lánů
půdy. Pán mu ochotně vyhověl a dal mu do užívání půdu při březích
říčky Smědé. Voda této říčky bývala často zabarvená potůčky z horských rašelinišť a to dalo říčce její název.
Sedm mladých mužů se s chutí pustilo do namáhavé práce. Mýtili prales a zanedlouho na darovaných sedmi lánech vyrostlo sedm
skromných domků. To byl základ nově vznikající osady – pozdějšího
ale zde bylo zakladatelů sedm a každý by chtěl, aby se nová osada
má jako prvorozený přednostní právo. Druhý syn tvrdil, že on odpracoval nejvíc, takže by bylo spravedlivé, aby osada nesla jeho jméno.
Tak každý vyzdvihoval nějakou svou zásluhu, že se docela znepřátelí,
dostali spásný nápad. Obrátili se na otce. Ten je vyslechl a rozhodl:
„Vaše sídlo se nebude jmenovat ani po jednom ani po druhém, ale po
tom, co dělá rodinu a obec silnými – po svornosti a míru. Ať se vaše
osada jmenuje F r i e d l a n t !
Tak prý podle pověsti Frýdlant ke svému jménu přišel Prvních sedm
usedlostí bylo po dlouhou dobu nejvýznamnějšími hospodářstvími
nové obce a jejich držitelé, rod Hubnerů nejvlivnějšími osadníky.
Podle jiné pověsti to bylo možná jinak: Jeden saský šlechtic, aby unikl
svým nepřátelům, opustil svoji domovinu a uchýlil se do těchto, bohy
zapomenutých míst. Protože zde našel hledaný mír a bezpečí, nazval
toto místo Friedlant.
města. Osada by ale měla mít i své jméno, jenže jaké? V těch dávných
18
Časopis 6 - další verze.indd 18
10/9/2013 2:38:58 PM
ˇ
Jeden den nestaCí
Patnáct let, přesně tolik letos oslaví jedna z
nátů z nejrůznějších oblastí lidského života.
spojit s doprovodným programem v zábavné
libereckých dominant - Centrum Babylon.
Mimo jiné tam najdete napřiklad i Titanic. S
části. Ať je to právě aquapark, lunapark nebo
U zrodu jedinečného projektu v České re-
podporou operačního programu Výzkum a
iQpark, nově také můžete zažít skvělou jízdu
publice byla myšlenka využít prostory staré
vývoj pro inovace vyrůstá v sousedství Ba-
ve 4D kinu, zábavný boj při laser game nebo
továrny a vytvořit centrum zábavy pro ce-
bylonu unikátní science centrum iQlandia.
začít s golfem na indoor golf simulátoru. Ne-
lou rodinu. A tak postupně vzniklo nákupní
Nové centrum volně naváže na stávající sci-
chybí tradiční zábava – bowling, ale v netra-
městečko plné malých obchůdků, lunapark
ence centrum iQpark a jeho cílem bude po-
dičním, originálním prostředí amerických 50.
s kolotoči, autíčky i divokým býkem, kavár-
pularizace, propagace a medializace vědy a
let.
na Královská zahrada, první místa, která
techniky. Své brány iQlandia otevře 28. břez-
návštěvníci mohli navštívit. Čas se ani po
na 2014 v 11:11 hodin.
Centrum Babylon prochází obnovami interiérů, využívá moderních technologií a tak je
patnácti letech nezastavil a neustále přibývají nové možnosti zábavy i relaxace. Dnes
Babylon ale nabízí mnohem více! Největší
stále centrem zábavy, ale i relaxace a nových
už Vám jeden den k návštěvě nestačí. Ale
mimopražský hotel s počtem víc než tisíc lů-
zážitků pro celou rodinu, které stojí za to na-
nevadí, můžete se přeci ubytovat v hotelu,
žek, který nabízí luxusní ubytování s přímým
vštívit a na jehož návštěvu Vám prostě jeden
který je na zábavnou část napojen.
vstupem do wellness centra. A zmíněné
den nestačí.
wellness centrum? I to se v narozeninovém
S čím si ale návštěvníci spojují Babylon nejví-
roce změnilo. Původní prostory ve stylu an-
ce? Přece s aquaparkem. Bazény a skluzavky,
tických lázní, kde najdete saunu, římskou
čtyři tobogány, romantické jeskyně a divo-
páru, vířivku, solné a bylinkové inhalace,
ká řeka, unikátní mořská akvária s mořskou
Kneippovy koupele, Sluneční louku a Tepi-
faunou, sauna i pára, a to vše doprovázeno
dárium, se rozrostly o nově zrekonstruované
atmosférou antických lázní. Nově je v aqua-
plochy původně patřící k aquaparku. Můžete
parku vytvořen saunový svět, jehož součástí
zde využít další dvě sauny, parní lázeň, ob-
je odpočinková zóna s lehátky i posezením
čerstvení v Sauna baru, ochlazovací prostor,
a zóna pro saunování, kam je povolen vstup
nové procedury z přírodních zdrojů: pivní a
pouze bez plavek. Celá část je oddělena od
vinné koupele, peelingy, dary Mrtvého moře
hluku aquaparkové části, čímž vznikla oáza
a rašelinové a bylinkové obklady. Služby
pro ty, kteří chtějí mít blízko z vody k od-
maséra nově najdete přímo uvnitř wellness
počinku. Ti, co rádi zažívají něco nového a
centra. Novinkou je nabídka dětských masá-
neobvyklého, mohou vyzkoušet chůzi po
ží. Bez spěchu a v klidu si dopřejte relaxaci
vodní hladině – aquazorbing. A co dostane
na ploše více než 1000 m2 - i zde je možné
aquapark a jeho návštěvníci k narozeninám?
strávit i celý den.
Dárek opravdu speciální - úžasnou světelnou
show s 3D efekty. Ta bude k vidění pravidelně
Dalším unikátem, který Centrum Babylon
již od listopadu tohoto roku. Jelikož je první
nabízí, je možnost využití pro společenské
svého druhu v celé České republice, show
a firemní akce. Výběr z mnoha druhů sálů
bude opravdu jedinečná. Víc vám nepovíme,
s různou kapacitou (10 – 2000 míst), které
to prostě musíte vidět!
jsou plně audio a video vizuálně vybavené,
samozřejmostí je zajištění cateringu na vy-
Vzpomínáte na dobu, kdy Vás zajímalo
všechno, s čím se dalo hýbat, prozkoumávat
a bylo tak trochu záhadné? Nejlepší je, když
tomu můžete přijít na kloub sami. Jak říkají
v IQparku: „Co si vyzkoušíš, tomu porozumíš.“ V duchu této myšlenky vzniklo science
centrum, kde si „chytrou“ zábavu užijí děti i
rodiče a kde je dnes více jak dvě stě interaktivních, hravých, zábavných i poučných expo-
soce profesionální úrovni. To vše je možné
SOUTĚŽ
Kolik let slaví Babylon?
Odpovědi zasílejte na: [email protected]
3 vylosovaní výherci obdrží 2 volné vstupenky do Centra Babylon.
19
Časopis 6 - další verze.indd 19
10/9/2013 2:39:00 PM
Firemní mač 2013
Hvizd píšťalky, grilované maso, hudba, křik dětí a zaměstnanci
NOVUSu. Přesně tak to vypadalo na hřišti v Raspenavě u Monte
Carla. NOVUS Česko s.r.o. pořádal další firemní mač.
Letos se podruhé v historii firmy konalo spor-
Chvíle napětí byla při předávání speciální
tovní klání ve fotbale. Přihlášených družstev
ceny a tudíž vyhlášení nejlepšího hráče tur-
bylo několik, ale bohužel vzhledem k dokon-
naje. Tím se stala Miluše Sršňová a co mohlo
čování zakázek musela některá družstva od-
být tou speciální cenou? Osobně ji předával
stoupit. I tak se na hřiště u Monte Carla se-
jednatel firmy Ing. Karel Drapák, kdy paní
šlo mnoho zaměstnanců společnosti, jejich
Sršňová dostala od něho chléb na tácku. Ti,
rodinných přátel a zavítali k nám také hosté
kteří si pamatují z minulého úvodního roční-
z Centra Kašpar, kteří tvořili jeden soutěžní
ku předávání cen, má to s tím velkou spoji-
tým. Ceny letos byly velmi lákavé – poukazy
tost. Tehdy právě pan Drapák předával cenu
do wellnes, pivo, salámky, medaile, pro vítě-
družstvu, kde byla paní Sršňová a chléb mu
ze pohár a jedna speciální cena, která byla do
vypadl celý na zem na trávník. Celý večer se
poslední chvíle utajena.
pak linul touto příhodou. Nemohli jsme tedy
jinak, než vzpomenout na loňský mač.
Soutěží se družstva probojovávala systémem
každý s každým a na konci z dosažených
Doufáme, že příští rok se opět zúčastní do-
bodů se udělalo pořadí základní skupiny.
statek družstev, po domluvě s vedoucími
Tu neohroženě ovládl tým složený z hráčů z
jednotlivých úseků se bude hledat všem vy-
FC DAHLE. Ti se pak utkali s týmem Sršáňů
hovující termín (připadá v úvahu i sobota)
o 1. Místo. O 3. Místo soutěžili Kašpárci a FC
a takovéto společné setkání opět přispěje k
Montáž.
pozitivnímu vlivu na pracovištích, k vytváření firemní kultury ve sportovním duchu fair
Přišlo předávání cen za přítomnosti jednate-
play. Na závěr děkujeme za pomoc rozhod-
le firmy Ing. Karla Drapáka, ekonoma firmy
čím a fotografům – též z řad zaměstnanců
Ing. Lenky Drapákové a výkonného ředitele
firmy a těšíme se na další setkání u kulatého
Miroslava Šveňka. Zkrátka nepřišli ani děti
balonu 
Konečné pořadí
družstev:
1. FC DAHLE
2. Sršáni
3. FC Montáž
4. Kašpárci
našich hostů – každý dostal na krk medaily.
20
Časopis 6 - další verze.indd 20
10/9/2013 2:39:11 PM
NOVUSácká rodina
Ztráta zlatého prstýnku
Ranní cesta do práce vlakem
S potěšením se s Vámi musím podělit o hezký zážitek, který se nedáv-
Ranní cestování vlakem je ještě lepší zážitek. Zkušenosti našich za-
no stal v naší firmě.
městnanců jsou opravdu kuriózní. Zpoždění je normální, buď nefungují dveře, nebo není natankováno. Ve stanicicíh se vlaky rozdvojují,
Nejenže se občas něco nenávratně ztratí, ale také něco najde. Hlavní
ale cestující, kteří nejezdí pravidelně tyto změny nezaznamenají včas
je, že se daná věc vrátí majiteli nebo majitelce. Ztráta zlaté náušnice
a je problém. Naše kolegyně potřebovala být v práci brzo a tak vyra-
je celkem jednoduchá záležitost. Majitelka se vždy prokáže druhou a
zila ranním vlakem z Liberce do Luhu. Cesta probíhala bez komplika-
je jistota, že patří jí.
cí, vlas se úspěšně blížil ke stanici Luh, kde je zastávka na znamení.
Nikdo nebyl na nástupišti, ale uvnitř vlaku kolegyně mačkala knoflík
V tomto případě musíme poděkovat paní Marii Červinkové za nález
na znamení. Strojvedoucí nebral tuto skutečnost na vědomí a pokra-
zlatého prstýnku v dámské šatně. Prstýnek odevzdala na personální
čoval směr Lužec. Tam již stáli cestující, vlak tudíž zastavil a naše ces-
oddělení (spodní kanceláře), kde byl vypsán letáček a vyvěšen na ná-
tovatelka byla vysvobozena – vystoupila a jak jinak – z Lužce musela
stěnce. Majitelka slečna Simona Adámková se okamžitě přihlásila o
jít pěšky. Do práce přišla opravdu brzy!
svůj prstýnek, ale musela ho nejdříve náležitě popsat. Přesný popis
seděl, tak se šťastná majitelka shledala opět s prstýnkem a okamžitě
Výběr z babyboxu
šla poděkovat paní Červinkové. Co k tomu dodat – budeme si přát
Unavenost a přepracovanost je v každém z nás. Jeden z našich za-
více takových poctivých zaměstnanců v naší firmě.
městnanců jel do Liberce k nemocnici a zjistil, že potřebuje vybrat
peníze. Na jedné ze stran nemocnice viděl „bankomat“ s cedulí ko-
Ranní cesta do práce autobusem
mereční banky. Neváhal, přeběhl silnici, vytáhl kartu a chtěl ji použít.
Není nic horšího, než ráno brzo vstávat a přijít do práce pozdě. Po roz-
Myslel si, že je bankomat rozbitý, protože mu to kartu nechtělo vzít.
bitých silnicích se autobus všelijak kolébá a tak zaměstnanec v au-
Po chvíli usilovného snažení si všiml, že nestojí u bankomatu, ale u
tobuse usnul. Zastávka Luh mu nic neříkala. Všichni jsme vystoupili,
babyboxu. Ten mu peníze opravdu nedá )
ale při odjezdu si jeho kamarádka všimla, že jeden z nás tam zůstal a
spí. Zvonění mobilu ho hned za Mysliveckým Zátiší probralo, ale řidič
mu odmítl zastavit a zavezl ho až do Lužce. Odtud musel jít pěšky,
naštván na sebe, ale i na řidiče. Po deseti minutách dorazil do práce a
ještě stihl začátek pracovní doby.
21
Časopis 6 - další verze.indd 21
10/9/2013 2:39:13 PM
Svatební okénko
V měsíci dubnu uzavřeli své manželství Hana (Farská) a Jakub Pávkovi. Gratulujeme!
V měsíci dubnu uzavřeli své manželství Zuzana (Kofroňová) a Petr Svobodovi. Gratulujeme!
V měsíci červnu uzavřeli své manželství Milena (Siváková) a Tomáš Barůškovi. Gratulujeme!
V měsíci srpnu uzavřeli své manželství Kateřina (Novotná) a Josef Puchýřovi. Gratulujeme!
V měsíci srpnu uzavřeli své manželství Michaela (Jirátková) a Radek Kubátovi. Gratulujeme!
V měsíci říjnu uzavřeli své manželství Pavla (Vlková) a Jiří Hudákovi. Gratulujeme!
22
Časopis 6 - další verze.indd 22
10/9/2013 2:39:21 PM
Vánoční večírek pro dospělé, Mikulášská pro děti a Vánoční trh pro všechny
Tímto Vás zveme 20.12.2013 na firemní vánoční večírek, který se bude konat v České besedě v Raspenavě.
Mikulášská pro děti bude opět 5.12.2013 v Mysliveckém zátiší.
Začátkem prosince jsme se rozhodli udělat zájezd na vánoční trhy do Prahy.
Veškeré další podrobnosti budou umístěny na nástěnkách.
V měsíci červenci oslavil náš bývalý kolega, dnes důchodce, p. Konrád Jung krásné 75.narozeniny. Pana Junga
jsme navštívili při této příležitosti a předali mu malý dárek v jeho pěkném altánku na zahradě. Dostalo se nám
dobrého občerstvení a společně jsme zavzpomínali na začátky ve firmě, ale také projevil zájem o dnešní dění.
Pan Konrád Jung se těší v tomto věku dobrému zdraví a mi mu ještě jednou touto cestou přejeme vše nejlepší.
V měsíci srpnu se Tomášovi Mařanovi narodila krásná dvojčátka – Terezka a Kubíček. Gratulujeme!
Redakce
Veronika Jiroušková ([email protected])
Hana Pavlíková ([email protected])
Květa Červinková ([email protected])
Jakub Zobín ([email protected])
23
Časopis 6 - další verze.indd 23
10/9/2013 2:39:28 PM
Proč si pořídit vstupní čisticí rohož?
Zabrání roznášení nečistot dále do interiéru
Zachycování nečistot a vlhkosti
Šetří okolní podlahové krytiny
Výroba na míru
Snadná údržba
... a další
Chcete si ušetřit námahu a čas strávený nad
pravidelným úklidem a zachovat krásný
neponičený vzhled podlahových
krytin ve vstupních prostorech?
Chcete mít v domě čisto a věčně nezametat
špínu, prach a kamínky v zádveří?
Pořiďte si kvalitní vstupní čisticí rohož
od firmy Emco s dlouhou životností.
www.emco-rohozky.cz
NOVUS Česko s.r.o.
Časopis 6 - další verze.indd 24

Raspenava 191, 464 01

tel: +420 482 360 750

fax: +420 482 360 399

[email protected]
10/9/2013 2:39:40 PM
Download

Příloha ke stažení