LETECKÁ DOPRAVA JIPOCAR
OSOBNÍ I NÁKLADNÍ DOPRAVA
SPOLUPRACUJEME S TIMEAIR PRAHA RUZYNÌ - SPECIALISTA NA INDIVIDUÁLNÍ PØEPRAVY
CESTOVÁNÍ VE STYLU 21. STOLETÍ
- Nejrychlejší a nejbezpeènìjší
- 24 hodin dennì/7dnù v týdnu
- Individuální øešení
- Pohodlí
- Bezpeènost
- Kvalita
www.jipocar.cz
www.timeair.cz
1
Letištì v Èeské republice
Brno - Tuøany*
Praha - Ruzynì*
Praha - Kbely
Ostrava - Mošnov*
Karlovy Vary*
Pardubice
Jindøichùv Hradec
Hosín (Èeské Budìjovice)
Planá (Èeské Budìjovice)
Hradec Králové
Plzeò - Línì
Mnichovo Hradištì
Kunovice (Uherské Hradištì)
www.jipocar.cz
Otrokovice
Pøerov
Pøíbram
Vysoké Mýto
Vodochody
Panenský Týnec (Louny)
Hoøovice
Jihlava - travnaté letištì
*pøílety i odlety 24 hodin dennì
www.timeair.cz
2
DOLETOVÉ KRUŽNICE
PIPER CHEYENNE
•V rámci EU z každého letištì bez pasového a celního odbavení = rychlost a flexibilita
3
Pøehled nabízených letadel
1
PIPER SARATOGA
Informace k letounu:
Kapacita:
4 cestující + posádka
Cestovní rychlost: 320 km/h
Letová hladina: max 4,5 km
Registrace:
OK-MPM
Maximální dolet:
Užiteèná váha:
1 200 km
3
400 kg, objem nákladu 1,8 m
3
Možnost startu z Jihlavy, travnaté letištì
Cenová kalkulace:
9 000 Kè za letovou hodinu
pøistání dle tax na letišti
Cenová kalkulace zpracována pøed letem je koneèná a zahrnuje veškeré provozní náklady, pøistávací a letištní poplatky, náklady na posádky a catering.
2
PIPER CHEYENNE
Informace k letounu:
Typ letadla:
Kapacita:
Cestovní rychlost:
Letová hladina:
Registrace:
turbovrtulové
8 cestujících + posádka
620 km/h
8,5 - 10 km
OK-MPM
Maximální dolet: 2 500 km
Užiteèná váha:
3
1 500 kg, objem nákladu 5,4 m
Pøistání i na kratších dráhách
Cenová kalkulace:
1 300 EUR za letovou hodinu
500 EUR za pøistání ( mimo letištì: Moskva, Lvov, Samedan, Paøíž, Nice, Kiev, St. Petersburg)
500 EUR za pøenocování
Cenová kalkulace zpracována pøed letem je koneèná a zahrnuje veškeré provozní náklady, pøistávací a letištní poplatky, náklady na posádky a catering.
4
LETECKÉ CARGO
PØEPRAVA EXPRESNÍCH ZÁSILEK
PIPER SARATOGA
www.jipocar.cz
www.timeair.cz
5
LETECKÉ CARGO
PØEPRAVA EXPRESNÍCH ZÁSILEK
PIPER CHEYENNE
65
43
105
120
max 130
51
70
20 30
56
80
330
280
100
max 125
113
max
122
110
110
65
73
45
100 80
max
90
200
80
70
90
70
max
80
50
70
60
Volume (m3): 0,2 + 3,8 + 1,4 = 5,4m3
fwd + main + rear = total
Kontaktní informace:
JIPOCAR
Rantíøovská 284, Jihlava
Ing. Jiøí Gregor
Telefon: +420 567 575 144
Mobil: +420 606 769 425
E-mail: [email protected]
Time Air, s.r.o.
Letištì Praha Ruzynì, teminál 3
Lenka Malíøová
Telefon: +420 220 117 057
Mobil: +420 776 777 302
E-mail: [email protected]
6
Download

Katalog letecka doprava.pdf