www.green.cz
www.parking-system.com
Minimalizuje
neefektivní pojiždìní
po parkovišti
Indikace volných,
obsazených
a rezervovaných míst
Rùzné režimy
provozu
Èíselná indikace stavu
obsazenosti zóny,
patra, parkovištì
Grafická nadstavba:
indikace volných míst
na displeji dispeèera
Navigace na volná místa
GP PGS
Navigaèní systém GPP PGS
Made by GREEN Center
Všeobecné informace
Navigaèní systém GPP PGS slouží pro navádìní vozidel pøi vyhledávání volných parkovacích míst ve velkokapacitních
garážích, s možností vzdálené správy z PC na dispeèinku s více variantami konfigurací. Obsazenost parkovacího místa je
urèována pomocí èidla s ultrazvukovým mìøením vzdálenosti a indikována signalizaèním svìtlem s barevnými LED diodami.
Navádìcí tabule informují uživatele o vjezdech do parkovacích zón. Systém GPP PGS je v reálném èase a v rámci zón èi pater
pøesnìjší, proti systémùm hlídajícím vjezd nebo výjezd vozidel z parkovacích zón, nebo detekuje vozidla pøímo na
parkovacím místì. Základními komponenty systému jsou GP PGS Server, GP PGS Cu (øídící jednotka), GP PGS Sen
(èidlo), GP PGS Li (signalizaèní LED svìtlo), GP PGS Hub (opakovaè), GP PGS Di (displej navigaèního systému), GP PGS
Client ( uživatelské PC se softwarem). Volitelnì je možné doplnit o software 3D vizualizace parkovištì.
Technické údaje
Parkovací senzor GP PGS Sen
Napájení
24 V
Pøíkon
0,36W
Vyzaøovací úhel
30o od svislé osy
Ultrazvuk frekvence
40 kHz
Mìøená vzdálenost
až 8 m
Typická výška èidla nad podlahou pøi standardní šíøce
parkovacího stání
3 m (až 5 m)
Materiál:
PES
Rozmìry v/š/d:
74x41x89 mm
Výhody GPP PGS
Hmotnost:
140 g
Komunikaèní hub GP PGS Hub
• Rychlá orientace pøi vyhledávání parkovacích míst
Materiál:
PES
• Pøímá detekce parkovacích míst
Rozmìry v/š/d: 115/200/250
• Eliminace zbyteèného pojíždìní vozidel
Hmotnost:
1,8 kg
• Snadná montáž - pøijímaè i vysílaè ultrazvuku jsou integroNapájení
24 V
Pøíkon
1W
vány v jednom zaøízení
Øídící
jednotka
GP
PGS
Cu
• jednodušší údržba zaøízení než u systémù využívající
Materiál:
PES
polarizaèní odrazky umístìné na komunikaci
Rozmìry v/š/d: 130x230x315
Hmotnost:
2,6 kg
Vlastnosti GPP PGS
Napájení
24 V
• Navádìcí informaèní displeje tvoøí systém sestavující se z
Pøíkon
0,8 W
Signalizaèní svìtlo GP PGS Li
modulù se symboly, èíslicemi, texty
Napájení:
24 V
• Detekèní zaøízení pracuje na principu ultrazvuku
Pøíkon: 1W
• Indikace obsazenosti pomocí vysoce svítivých LED zelená Materiál: polykarbonát
- volno, èervená - obsazeno, modrá rezervace/ vyhrazené
Rozmìry: prùmìr 30 mm, d 55 mm
+ délka držáku až 500 mm
místo (pro abonenty nebo osoby s handicapem)
Hmotnost:
60g (+10 cm držák 50g)
• Komunikace RS 422/TCP/IP
Displeje GP PGS box
• Režim kalibrace èidla - automaticky z jednotky nebo
Rozmìry v/š/d: 160x80x230-1150 mm
manuálnì
(dle poètu modulù v displeji)
Materiál:
Al
• Nastavení adresy èidla ultrazvukovým ukazovátkem
Hmotnost:
1,4
– 4,1 kg
• Dva mìøící režimy senzoru- samoèinný/na vyžádání
Použití GPP PGS
Garáže nákupních center, velkokapacitní garáže
Ovládání GPP PGS
Autonomní nebo z PC
Varianty nastavení navádìcího systému GPP PGS
Autonomní – pro signalizaci stavu obsazenosti parkovacího
místa (bez další komunikace)
Zónová - pro sledování obsazenosti jednotlivých zón
parkovištì a vzdálenou správu tìchto zón s možností místní
indikace obsazenosti jednotlivých míst parkovištì
Místní - umožòuje indikaci obsazenosti jednotlivého místa,
zóny nebo patra vèetnì sledování obsazenosti na PC na
dispeèinku parkovištì a vzdáleného øízení provozu
parkovištì.
GREEN Center s.r.o.
GREEN Center © 2012
Zmìna technických parametrù vyhrazena
Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 266 090 090, fax: +420 266 311 069
e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]
http://www.green.cz
Download

Navigační systém GPP PGS