Program Mosaic
™
zvýšení hygieny
ve spoleèných prostorech
ANTIMIKROBIÁLNÍ PØÍSTROJE
Antimikrobiální pøístroje
/// Charakteristika použitého materiálu
Použitý materiál obsahuje ionty støíbra Ag+.
Efekt zabíjení bakterií souvisí s výmìnou, která probìhne mezi
ionty sodíku v bakteriích a ionty støíbra. Bakterie jsou tedy zabíjené
mechanicky a nestávají se imunními (riziko pøi chemickém
zpùsobu èištìní).
Oblá horní hrana
Viditelné oznaèení „Antimicrobial“
Materiál obsahující Ag+,
odolný vùèi èisticím
prostøedkùm
//
TE
ŽE
MI
sklý povrch
Hladký a lesklý
Speciální funkce: hygienická zásuvka 2P+T, bezdotykový
spínaè, ekvipotenciální zásuvka
2
P
S
E
C
A
e
Ag+,
cím
ùm
Modul zabraòující
vytrhnutí kabelu
Žlutá zásuvka 2P+T
Zdravotnická izolovaná
soustava (ZIS)
Zelená zásuvka 2P+T
Dùležité obvody (DO)
/// Normy
Antimikrobiální pøístroje øady Mosaic™ byly testované podle mezinárodnì
uznávané japonské normy JIS Z 2801. Tato norma posloužila jako základ
pro ISO 22196:2007. Obì dvì normy hodnotí biocidní efekty plastových
materiálù s antimikrobiální úpravou, které jsou po dobu 24 hodin
vystavené pùsobení kontaminujících èinitelù.
TESTY V NEZÁVISLÉ LABORATOØI BIOTECH-GERMANDE VE FRANCII POTVRDILY,
ŽE ANTIMIKROBIÁLNÍ PØÍSTROJE MOSAIC™ ZNIÈÍ 99,9 % NÁSLEDUJÍCÍCH
MIKROORGANISMÙ:
Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467
Staphylococcus aureus CIP 4.83
Escherichia coli CIP 54127
Candida albicans CIP 4872
Aspergillus niger CIP 1431.83
Mycobacterium terrae CIP 104 321
Mycobacterium avium CIP 105 415
Bacillus cereus CIP 105 151
Bacillus subtilis CIP 52.62
3
Ohrožené prostory
/// Použití pøístrojù z antimikrobiálního materiálu je
vhodné pøedevším ve spoleèných prostorech, jakými
jsou operaèní sály, ordinace, èekárny, nemocnièní pokoje,
chodby, toalety, jídelny, supermarkety, bazény…
RIZIKO NÁKAZY
+
ZDRAVOTNICTVÍ
/// operaèní sály
/// bezprašné prostory
/// výzkumné laboratoøe
/// ordinace
/// nemocnièní pokoje, èekárny
/// toalety
4
POTRAVINÁØSTVÍ
/// výrobní provozy
/// závodní kuchynì
/// supermarkety
PRO SPECIFICKÉ
VÌKOVÉ KATEGORIE
/// školky
/// jesle
/// domovy pro seniory
PROSTORY S RIZIKEM
ŠÍØENÍ BAKTERIÍ
/// spoleèné toalety
/// koupelny
/// bazény
/// místnost na odpadky
5
Infekèní nemoci
Infekèní nemoci pøedstavují riziko
pro veøejné zdraví
/// Celosvìtovì až 14 milionù úmrtí roènì kvùli infekèním
nemocem (26 % z celosvìtové úmrtnosti)*
KDO JE NEJVÍCE OHROŽENÝ?
JA
Nejvíce ohrožení jsou ti nejslabší **
Tra
Dùchodci
Dìti
Lidé, kteøí se léèí
JAK SE MIKROBY PØENÁŠEJÍ?
Mo
Pøímo
Nepøímo
Dotyk rukou – 80 % ***
Voda, jídlo, zemì
Pokožka, krev, vzduch
Komáøi, mouchy atd.
* zdroj: www.pasteur.fr
6
** zdroj: CMIT 2008, www.infectiologie.com
*** zdroj: The Lancet“ medical review, 2005
JAKÁ JE PREVENCE INFEKÈNÍCH NEMOCÍ?
Tradièní
Umývání rukou
Nošení ochranných rukavic
Pravidelné chemické èištìní vybavení náchylného
na zachytávání infekcí
Tyto tradièní metody
prevence mají své
rezervy – množení bakterií
mezi 2 èištìními, nìkteré
bakterie se po èase stávají
odolné vùèi chemickým
prostøedkùm, èištìní
klik a vypínaèù se èasto
zanedbává.
Moderní
POUŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ
S OBSAHEM IONTÙ
STØÍBRA
Ag+
2005
7
Program Mosaic™
Program
Mosaic™
Pr
Antimikrobiální
pøístroje
antimikrobiální pøístroje
771 12
Bal.
771 17
Obj. č.
An
771 32
787 01
Zásuvky 2P+T 16 A – 250 V
Bezšroubové svorky (kromě obj. č. 771 12 a 771 15).
Vybavení clonkami na ochranu dětí.
Velikost 2 moduly.
787 01
Zásuvka 2P+T bílá
1
771 16
Zásuvka 2P+T zelená
1
771 17
Zásuvka 2P+T oranžová
1
771 18
Zásuvka 2P+T červená
1
SP78701YE
Zásuvka 2P+T žlutá
1
SP78701BR
Zásuvka 2P+T hnědá
1
SP78701BL
Zásuvka 2P+T modrá
1
787 12
787 00
Speciální zásuvky
Bal.
Obj. č.
1
771 50
Zásuvka pro malé napětí (ELV)
Zásuvka pro malé napětí (ELV), 3 A – rozteč 12
mm pro použití s vidlicí obj.č. 500 05, šroubové
svorky, 1 modul
1
771 31
Zásuvka 2P+T pro snadné vysunutí vidlice
Zásuvka 2P+T s páčkou ulehčující vytahování
vidlice.
Pro kabel průměru 4 – 8 mm.
Velikost 5 modulů vertikálně.
1
770 80
Modul proti vytržení
Přidružením k silové zásuvce zabrání
nechtěnému odpojení citlivých el. přístrojů
(kopírka, fax, server, nemocniční zařízení,…).
Odolnost proti vytržení silou 350 N (35 kg). Pro
kabel průměru 4 – 8 mm.
Velikost 1 modul.
1
787 00
Ekvipotenciální zásuvka
Zásuvka umožňující ochranné pospojování.
Vyhovuje normě IEC 60364-7-710.
Velikost 1 modul.
10
7759 93
Svorka na ekvipotenciální zásuvku
Svorka pro ochranné spojení, průřez kabelu
max. 6 mm2.
787 10
Střídavý přepínač č. 6, 10 AX, 1 modull
Zásuvka 2P+T se signalizací napětí
Velikost 2 moduly. Signálka obj. č.676 64
je součástí dodávky.
8
787 10
Spínače a tlačítka
1
771 12
Zásuvka 2P+T bílá, se signálkou
1
1
771 15
Zásuvka 2P+T červená nezáměnná, se
signálkou
1
787 11
Střídavý přepínač č. 6, 10 AX, 2 moduly
Zásuvka 2P+T hygienická
1
787 12
Po vytáhnutí vidlice se zadní část zásuvky vysune dopředu,
což umožní důkladné očištění a současně zabraňuje
nechtěnému usazování prachu a nečistot. Vhodné
především do nemocničních prostor. Velikost 2 moduly.
Střídavý přepínač č. 6, 10 AX,
podsvětlený, 2 moduly
1
787 14
Tlačítko – spínací kontakt, 6 A, 1 modul
1
787 15
Tlačítko – spínací kontakt, 6 A, 2 moduly
1
787 16
Tlačítko – spínací kontakt, 6 A podsvětlený, 2 moduly
1
770 43
Tlačítko – přepínací kontakt,
s držákem štítku, 2 moduly
1
771 32
Zásuvka 2P+T hygienická bílá
1
771 33
Zásuvka 2P+T hygienická červená
1
787 04
Zásuvka 2P+T hygienická zelená
7
B
Program Mosaic™
Antimikrobiální pøístroje
766 66
770 27
Bal.
Obj. č.
1
766 66
12
ové
ce
ní
765 83
Bezdotykový spínač
Umožňuje ovládání světelného okruhu jen
pohybem ruky v bezprostřední blízkosti
spínače. Vhodný např. pro operační sály.
Možnost sdružení 5 bezdotykových spínačů
na ovládání stejného okruhu. S osazenou
signalizační LED-diodou. Velikost 2 moduly.
787 22
788 80
Krycí rámečky
Bal.
Obj. č.
1
787 22
Krycí rámeček pro 2 moduly
1
788 80
Krycí rámeček IP44 pro 2 moduly,
vybavený membránou pro mechanismy
Mosaic™ – zásuvky a spínače (není možná
montáž do instalační krabice na povrch).
1
787 24
Krycí rámeček pro 4 moduly horizontálně
1
787 25
Krycí rámeček pro 2 x 2 moduly horizontálně
1
787 23
Krycí rámeček pro 2 x 2 moduly vertikálně
1
787 26
Krycí rámeček pro 6 modulů horizontálně
±
Ovládač ventilácie (VMC) 10 AX – 250 V
1
770 27
Pro
Střídavý přepínač č. 6 na přímé ovládání
pohonu ventilátorů.
Připojení vodičů pomocí bezšroubových svorek,
2 moduly.
Zásuvky RJ 45
1
765 83
Zásuvka RJ 45, Cat. 6 STP, 1 modul
1
765 82
Zásuvka RJ 45, Cat. 6 FTP, 1 modul
1
765 81
Zásuvka RJ 45, Cat. 6 UTP, 1 modul
Kontrolky
Pro signalizační a orientační funkce.
Dodávané se 4 barevnými etiketami
(červená, oranžová, zelená a modrá).
Velikost 1 modul.
1
785 01
787 23
Záslepky
1
787 20
Záslepka pro 1 modul
1
787 21
Záslepka pro 2 moduly
Kontrolka, jednoduchá, 230 V (1 W)
1
785 02
Kontrolka, dvojitá, 230 V (1 W)
1
785 51
Kontrolka, jednoduchá, 12 – 24 V (0,2 W)
1
785 52
Kontrolka, dvojitá, 12 – 24 V (0,2 W)
9
Signalizaèní systémy
pro zdravotnictví
/// Pro zabezpeèení kvalitní zdravotní péèe v moderních nemocnièních
budovách je nutné vybudovat komunikaèní systém mezi sestrou
a pacientem. V naší nabídce jsou 3 typy signalizaèních systémù pro
zdravotnictví. Liší se pøedevším úrovní komunikace (svìtelná signalizace,
hlasové spojení, atd.) mezi pacientem a sestrou a poètem volání, které
dokážou tyto systémy zpracovat.
SIGNALIZAÈNÍ
SYSTÉM
DO 24 VOLÁNÍ
SYS
OD
Signalizaèní systém
Jednoduchý systém umožòující pøivolání ošetøujícího personálu.
/// Signalizaèní panel opticky a akusticky signalizuje sestøe pacientovo volání.
/// Sestra volání akceptuje stlaèením odpovídajícího tlaèítka na signalizaèním panelu.
/// Signalizace je deaktivovaná.
SYSTÉM
SESTRA – PACIENT
OD 12 DO 72 VOLÁNÍ
10
Systém sestra – pacient
Sy
Pokroèilý systém, vhodný pro oddìlení, kde se nevyžaduje hovorové spojení mezi sestrou a pacientem.
Popis funkce:
/// Signalizaèní panel opticky a akusticky signalizuje sestøe pacientovo volání
/// Optická signalizace nad dveømi a uvnitø pacientova pokoje
/// Po akceptování pacientova volání sestrou, LED diody na všech pøístrojích zmìní barvu (z èervené na bílou)
/// Po vyøešení pacientova problému sestra stlaèením tlaèítka v pacientovì pokoji deaktivuje signalizaèní
volání – všechna svìtla se vypnou
Sof
Mož
///
///
///
lou)
SYSTÉM ELIOCAD™
OD 50 – 1000 VOLÁNÍ
Systém Eliocad™
Sofistikovaný sbìrnicový systém umožòující hlasové spojení (INTERCOM) s ošetøujícím personálem.
Možnost volby jednoho z 3 volajících programù:
/// Pacientovo volání (funguje na stejném principu jako „Signalizaèní systém“)
/// Pacientovo volání + lokalizace sestry (funguje na stejném principu jako „Systém sestra – pacient“)
/// Pacientovo volání + lokalizace 2 ošetøujících pracovníkù
V pøípadì zájmu kontaktujte Legrand Èeská republika
11
Program Mosaic™
Pr
Systém Sestra-Pacient
Sy
robiál
Antimik
766 63
766 64
782 04
766 60
782 14 + 766 60
783 62
Signalizační systém Sestra-Pacient pro použití v nemocničních
prostorách.
Způsob ovládání:
• Z pokoje pacienta: volání, nouzové volání, potvrzení přítomnosti sestry, zrušení volání sestrou
• Ze sesterny: potvrzení pacientova volání
Použití systému:
• Signalizační panel sestře opticky i akusticky signalizuje pacientovo volání
• Optická signalizace nad dveřmi a uvnitř pokoje pacienta
• Po akceptování pacientova volání sestrou, LED diody na všech přístrojích změní barvu
(z červené na bílou)
• Po vyřešení pacientova problému, sestra stlačením tlačítka v pokoji pacienta deaktivuje
signalizaci volání – všechny světla se vypnou
Bal.
Obj. č.
1
766 60
1
1
Přístroje – sesterna
Signalizační panel
Zobrazuje volání od pacientů pomocí
světelných indikátorů a zvukového signálu.
Umožňuje zobrazit víc volání najednou.
Obsahuje 6 očíslovaných indikátorů, pro
zobrazení volání ze 6ti pokojů.
Lze montovat:
- Pod omítku: instalační krabice hloubka 50 mm
(3x obj. č. 801 51 nebo 1x obj. č. 800 53),
6M rámeček (obj. č. 788 16), 6M montážní deska
(obj. č. 802 53)
- Na povrch: povrchová krabice (obj. č. 802 86),
6M rámeček (obj. č. 788 16), 6M montážní deska
(obj. č. 802 53)
- Blok signalizačních panelů, obj. č. 782 14
- Instalační lišta DLP
Velikost 6 modulů.
Blok signalizačních panelů
782 14
Lze osadit 6ti signalizačními panely
obj.č. 766 60. Horizontální nebo vertikální
montáž. Rozměry: 310x295x75 mm
782 89
Bal.
1
1
1
Napájecí zdroj 24V – 2A – 48W
Slouží jako zdroj napětí pro systém.
8 modulů
1
1
Řídící jednotka
782 12
Pro ovládání 3 pokojů. Dodatečná
signalizace (signálka, zvonek, pager...)
pomocí beznapěťového NO spínacího
kontaktu.
4 moduly
1
12
Obj. č.
Přístroje – pokoj pacienta a chodba
Dodávané včetně krycího rámečku a montážní desky.
Velikost 2 moduly
Montáž povrchová nebo zapuštěná.
Vybavené LED diodami s dlouhou životností.
Dveřní jednotka se signálkami
782 04
Slouží k vizuální indikaci stavu volání
(nepřijaté/přijaté) pro pacienta. Zároveň
indikuje přítomnost sestry v daném pokoji na
hlavním signalizačním panelu v sesterně.
Použití: 1 dveřní jednotka do 1 pokoje, umístěná při
vstupních dveřích.
Obsahuje: 1x červená signálka, 1x bílá signálka, 1x
tlačítko. Antimikrobiální provedení.
Chodbová jednotka s LED
signalizací – červená/bílá
766 72
Dvojitá signálka (červená/bílá). Vizuálně
signalizuje volání pacienta (červená barva)
a přítomnost sestry v pokoji (bílá barva)
Pokojová jednotka – tlačítková
Umožňuje pacientovi přivolat sestru pomocí
volacího tlačítka (obj. č. 783 62). Přístroj se
umisťuje k posteli. Po stlačení vyšle normální
volání. Balení obsahuje rámeček a montážní
desku. 2 moduly
Koupelnová jednotka – tahová
766 64
Umožňuje pacientovi přivolat sestru tahem.
Přístroj se umisťuje do koupelny nebo na
toaletu. Po stlačení vyšle urgentní volání
(pacient spadl, resp. má jiný vážný problém).
Obsahuje LED indikátor, který signalizuje pacientovi, že
jeho volání bylo zaznamenáno sestrou.
Balení obsahuje rámeček a montážní desku. 2 moduly
Volací tlačítko s kabelem
783 62
2A NC rozpínací kontakt. Délka 2 m.
Použití s pokojovým modulem (obj. č. 766 63)
766 63
3 V
• Za
766
782
Volite
Blok
• Za
766
• Za
782
• Za
766
• Za
Poko
Volac
obj.
Program Mosaic™
Systém Sestra-Pacient
 Návrh systému: jak správně určit počty jednotlivých komponentů systému
1 Vyplňte následující políčka
D
A
D
D
B
Počet
pokojů
C
Počet pokojů
s koupelnou
D
Počet
oddělených
koupelen
Počet
postelí
2 Vypočítejte počet volání
Zjištění celkového počtu volání spočítáme následovně:
sky.
A + B+ C =
E
3 Vytvořte celkovou specifikaci
i na
• Zařízení v sesterně a řídící prvky
ři
766 60 Signalizační panel
x
ocí
se
ální
ážní
m.
782 12 Řídící jednotka
Volitelné:
Blok signalizačních panelů obj. č. 782 14
• Zařízení na chodbě
766 72 Chodbová jednotka s LED
• Zařízení v pokoji – u dveří
782 04 Dveřní jednotka
• Zařízení v pokoji – v koupelně
766 64 Koupelnová jednotka
• Zařízení v pokoji – u postele
Pokojová jednotka obj. č. 766 63
Volací tlačítko s kabelem
obj. č. 783 62
= E /6 t.j.
= E /3 t.j.
= E /36 t.j.
přístrojů
přístrojů
přístrojů
= E t.j.
přístrojů
= E t.j.
přístrojů
= B + C t.j.
přístrojů
= D t.j.
přístrojů
= D t.j.
tlačítek
• Napájení:
Napájecí zdroj obj. č. 782 89
Počet zdrojů vypočítáme součtem příkonů jednotlivých přístrojů podle
následující tabulky:
782 04
0,7 W
766 72
0,9 W
766 60
0,4 W
pro 1 volání
Poznámka: Systém umí současně zpracovat maximálně 30 %
z celkového počtu volání. Proto je možné vynásobit celkovou spotřebu
systému koeficientem 0,3.
230 V
±
2 x 1,5 mm2
2 x 2 x 0,6 mm2
Napájecí zdroj
Obj. č. 782 89
5 x 2 x 0,6 mm2
pro 3 pokoje
ém).
vi, že
oduly
766 64
0,7 W
Signalizační panel
Obj. č. 766 60
Koupelnová
jednotka – tahová
Obj. č. 766 64
2 x 2 x 0,6 mm2
pro 1 pokoj
Řídící jednotka
Obj. č. 782 12
1 x 2 x 0,6 mm2
Dveřní jednotka
Obj. č. 782 04
Pokojová
jednotka – tlačítková
Obj. č. 766 63
2 x 2 x 0,6 mm2
6 63)
Chodbová
jednotka s LED
Obj. č. 766 72
13
PMA201101
Legrand: celosvìtová pùsobnost,
obchodní zastoupení v 180 zemích.
Poèet zamìstnancù: 35 000
Více než 150 000 výrobkù
pro elektrické instalace
a datové rozvody.
Váš distributor:
Legrand s.r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669
E-mail: [email protected]
www.legrand.cz
www.vypinacezasuvky.cz
Download

Program Mosaic