Stanice „Regumat-180“ DN 25
s kulovým kohoutem před čerpadlem
Datový list
Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.
Rozsah použití:
Stanice pro pøipojování kotlù Oventrop „Regumat-180"
pro rychlou a úspornou montហkotlù k potrubním systémùm.
Stanice „Regumat 180“ k dostání s vysoce výkonnými
čerpadly.
Výhody:
– pøedmontovaná sada pro pøipojení èerpadla, délka 180 mm
– vysoce kvalitní materiály
– standardnì s izolací
– snadná montហpomocí sady připojovacích koncovek
– bez konopné izolace
Výbìr stanic „Regumat-180“ :
Skupina armatur DN 25 pro délku èerpadla 180 mm
Regumat mùže být v provedení s obìhovým èerpadlem
nebo bez nìj, v základním provedení (bez smìšovaèe),
v provedení s tøícestným nebo ètyøcestným smìšovaèem
s přednastavitelným obtokem a servopohonem.
Dodateènì mùže být instalována pøepouštìcí jednotka.
Montážní rozmìry v = 512 mm, š = 248 mm, h = 211 mm
Provedení
bez funkce smìšování
Provedení
s funkcí smìšování
„Regumat S-180“
„Regumat M3-180“
„Regumat M4-180“
6.11
6.12
6.13
Uzavírací zaøízení
(bez pøepouštìcí jednotky)
X
X
X
Pøírubová trubice
s uzavíracím ventilem
X
X
X
Èíslo stránky katalogu
Tøícestný smìšovaè
se servomotorem
(vhodný pro bìžné regulace kotlù)
X
Ètyøcestný smìšovaè
se servomotorem
(vhodný pro bìžné regulace kotlù)
X
Distanèní mezikus
X
X
X
Izolace
X
X
X
Jako pøíslušenství jsou k dostání pøípojné sady.
2012 Oventrop
6.2-1
Stanice „Regumat-180“ DN 25
s kulovým kohoutem před čerpadlem
Popis: „Regumat S-180“ DN 25
Skupina armatur pro pøipojení kotle k potrubním rozvodùm.
Skládá se z: uzavírací sady ze 2 kulových kohoutù
pro uzavření otopného okruhu. 2 teplomìry pro zobrazení
teploty na vstupu a výstupu. 1 kulový kohout umístìný pøed
èerpadlem.
Přírubová trubka s uzavíracím ventilem ve výstupním vedení.
Izolace.
Kulové kohouty:
Tìleso a vøeteno z mosazi, s tìsnìním
dvojitým O-kroužkem.
Koule z pochromované mosazi, tìsnìní
z PTFE.
Pøevleèné matice z mosazi.
Pøipojení:
6
Na stranì kotle a otopného okruhu vnìjší
závit (11/2") bez pøevleèné matice pro připojovací sady koncovek.
Svìtlost:
DN 25
Max. provozní teplota:
110 °C
Max. provozní tlak:
10 bar
Rozsah mìøení teplot:
20 °C až 100 °C
Otevírací tlak zpìtného ventilu: 20 mbar
kv = 7,4
Pøipojení èerpadla: Pro èerpadla s vnìjším závitem (11/2")
vestavná délka 180 mm.
Rozteè mezi vstupem a výstupem 125 mm
Funkce:
„Regumat S-180“ je na vstupu osazen kulovým kohoutem.
Sada pro uzavření otopného okruhu se skládá se z odpojovací
sady s teplomìrem a pøírubové trubky s uzavíracím ventilem
ve zpátečce. Pokud je tøeba, lze Regumat doplnit přepouštěcí
vložkou.
Tato skupina armatur umožňuje uzavření otopného okruhu na vstupu i výstupu a výměnu čerpadla i při napuštěné
soustavě.
Upozornìní:
V pøípadì vypojeného obìhového èerpadla je u otopných
zaøízení v závislosti na obìhovém tlaku možná nízká cirkulace
samospádem i pøes uzavírací ventil.
Uzavírací ventily nejsou hermeticky uzavřené zamezovače
průtoku.
Upozornìní:
Pøi dodání jsou komponenty jen volnì
sešroubované, vstup vpravo.
Vstup a výstup je však možné na místì individuálnì zamìnit
(viz „Návod k instalaci“).
Popis: „Regumat M3-180“ DN 25
Sestava armatur pro pøipojení kotle k potrubním rozvodùm.
Skládá se z: uzavírací sady ze 2 kulových kohoutù
pro uzavírání otopného okruhu a 2 teplomìry pro zobrazení
teploty na vstupu a výstupu. S kulovým kohoutem osazeným
před čerpadlem. S tøícestným smìšovaèem a osazeným
servomotorem pro regulaci teploty ve vstupu. Přírubová trubka
s uzavíracím ventilem ve výstupu. Izolace.
Kulové kohouty:
Tìleso a vøeteno z mosazi s tìsnìním
dvojitým O-kroužkem. Koule z pochromované mosazi, tìsnìní z PTFE, pøevleèné matice z mosazi.
Tøícestný smìšovaè: Tìleso, kryt a regulaèní vložka z mosazi,
høídel smìšovaèe s tìsnìním dvojitým
O-kroužkem, se servomotorem s kabelem
v délce 2,2 m.
Pøipojení:
Na stranì kotle a otopného okruhu vnìjší
závit (11/2") bez pøevleèné matice pro připojovací sady koncovek.
Svìtlost:
DN 25
Max. provozní teplota:
110 °C
Max. provozní tlak:
10 bar
Rozsah mìøení teplot:
20 °C až 100 °C
Otevírací tlak zpìtného ventilu: 20 mbar
kv = 4,3
Pøipojení èerpadla: Pro èerpadla s vnìjším závitem (11/2"),
vestavná délka 180 mm.
Servomotor:
Napìtí 230 V, délka chodu 140 sekund pøi
úhlu otoèení 90°, délka kabelu 2,2 metry.
Rozteè mezi vstupem a výstupem 125 mm
Upozornìní:
Pøi dodání jsou komponenty jen volnì
sešroubovány, vstup vpravo. Vstup a výstup
lze ovšem pøi montáži individuálnì zamìnit
(pøestavba smìšovaèe není nutná, viz
„Návod k instalaci“).
„Regumat S-180“
Funkce:
„Regumat M3-180“ odpovídá instalací a funkcí „Regumat
S-180“ s pøídavným tøícestným smìšovaèem a servomotorem. Tøícestný smìšovaè slouží k regulaci teploty na vstupu
a navíc je vybaven ruènì nastavitelným obtokem. Pomocí
obtoku lze ruènì nastavit podíl smìšování z výstupu
do vstupu, napøíklad pro snížení teploty plošného vytápìní.
„Regumat M3-180“
6.2-2
2012 Oventrop
Stanice „Regumat-180“ DN 25
s kulovým kohoutem před čerpadlem
Popis: „Regumat M4-180“ DN 25
Sestava armatur pro pøipojení kotle k potrubním rozvodùm.
Skládá se z: uzavírací sady ze 2 kulových kohoutù
pro uzavření otopného okruhu a 2 teplomìry pro zobrazení
teploty na vstupu a výstupu. Kulový kohout osazený před
čerpadlem. Se ètyøcestným smìšovaèem a osazeným
servomotorem pro regulaci teploty na vstupu. Přirubová
trubka s uzavíracím ventilem ve výstupu. Izolace.
Kulové kohouty:
Tìleso a vøeteno z mosazi s tìsnìním
dvojitým O-kroužkem. Koule z pochromované mosazi z tìsnìním z PTFE, pøevleèné matice z mosazi.
Ètyøcestný smìšovaè:
Tìleso z bronzu, víko a regulaèní vložka
z mosazi, høídel smìšovaèe s tìsnìním
dvojitým O-kroužkem.
Pøipojení:
Na stranì kotle a otopného okruhu vnìjší
závit (11/2") bez pøevleèné matice pro pøipojovací sady koncovek.
Svìtlost:
DN 25
Max. provozní teplota:
110 °C
Max. provozní tlak:
10 bar
Rozsah mìøení teplot:
20 °C až 100 °C
Otevírací tlak zpìtného ventilu:
20 mbar
kv = 4,2
Pøipojení èerpadla: Pro èerpadla s vnìjším závitem (11/2"),
vestavná délka 180 mm.
Servomotor:
Napìtí 230 V, délka chodu 140 sekund pøi
úhlu otoèení 90°, délka kabelu 2,2 metry.
Rozteè mezi vstupem a výstupem 125 mm
Upozornìní:
Pøi dodání jsou komponenty jen volnì
sešroubovány, vstup vpravo.
Vstup a výstup lze ovšem pøi montáži individuálnì zamìnit
(pøestavba smìšovaèe není nutná, viz „Návod k instalaci“).
Funkce:
„Regumat M4-180“ odpovídá z hlediska instalace a funkce
„Regumat S-180“ s pøídavným ètyøcestným smìšovaèem
z bronzu a servomotorem. Ètyøcestný smìšovaè slouží
k regulaci teploty na vstupu. Souèasnì se zvyšuje teplota
na výstupu kotle. Obtok integrovaný ve smìšovaèi slouží
k regulaci teploty v systémech s vysokou teplotou v kotli
a nízkou teplotou na vstupu (napø. podlahové vytápění).
Tento obtok ke vstupu trvale pøidává vratnou vodu.
„Regumat M4-180“
248
G 11/2"
G 11/2"
G 11/2"
512
460
180
G 11/2"
125
„Regumat S-180“ DN 25 s kulovým
kohoutem umístìným pøed èerpadlem.
2012 Oventrop
6.2-3
Stanice „Regumat-180“ DN 25
s kulovým kohoutem před čerpadlem
Tlaková ztráta ∆p [pascal]
Reg
u
Reg mat M
4
um
at M -180
3-1
Reg
80
um
at S
-18
0
Tlaková ztráta ∆p [mbar]
Prùtokový graf „Regumat-180“:
U provedení se smìšovaèem (M3-180 a M4-180) je smìšovaè nastaven do pozice „otevøeno“.
6
Hmotnostní tok qm [kg/h]
Diferenèní tlak ∆p [mbar]
Prùtokový graf rozdìlovaèe:
Hmotnostní tok qm [m3/h]
Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 6
ti 65-0/10/MW
Vydání 2012
6.2-4
2012 Oventrop
Download

Stanice „Regumat-180“ DN 25 s kulovým kohoutem před