TWO-WAY SOLENOID VALVES directly
controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv,
vzduchu a neagresivních plynných médií.
For a two - position flow control of heating gas, air and
noagresive gases
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil bez proudu uzavøený a pod proudem otevøen.
Valve is closed when the solenoid is de-energized and
open when energized.
POZNÁMKA:
NOTE:
Ventily vyrábíme i ve variantì s ochozem (pø. EVPE
1080.02/P ochoz). Ventil je vhodný pro pou;ití v
systému, kde nesmí nebo není vhodné aby došlo pøi
otevøení ventilu ke vzniku tlakového rázu.
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit filtry
viz str. 28.
These valves can be also supplied as valves with bypass. The main application is in systems, where you need
to avoid hydraulic shocks when opening a valve.
Let us propose to insert gas filter before gas valves
(page 28).
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
Pracovní pøetlak
Pressure difference (kPa)
min
max
Pøíkon
Power input
(W)
Hmotnost
Weight
(kg)
7,5
EVPE 1050.02/P
50
0
400
0
65
EVPE 1065.02/P
65
0
200
0
65
9,5
EVPE 1080.02/P
80
0
50
90
EVPE 1100.02/P
100
0
50
90
24,5
27
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
NC (E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
heating gases including propane-butane
Pou;itý materiál
tìleso, víko - AlSi/10MgMn - ÈSN 434331.70 ; vnitøní
èásti -dural a ocel, tìsnìní - NBR, HNBR
Used material
body,cover- AlSi/10MgMnÈSN 424331.70,internal
parts -hard aluminium and steel,sealing- NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=
100%
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max. 1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
65 VA, 90 VA
Power input
65 VA, 90 VA
Krytí
IP 52
Protection
IP 52
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Tøída
C
Class
C
Medium temperature max 80°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN
FLOW CHART FOR NATURAL GAS
(15°C, 101,3 kPa)
EV
P E
Elektomagnetický ventil
Solenoid valve
P- Pøímý
P-Straight
E- Ventil bez proudu uzavøen
E- Normally closed
1- plynná paliva, vzduch a obdobná
neagresivní plyny
1- heating gases, air and other gas
mediums
1 0 6 5.02/P
P- pøíruba - ÈSN 131160
(DIN 2501) PN 16
P- flanged type- ÈSN 131160
(DIN 2501) PN 16
2- ventil pøímo ovládaný
2- direct acting valve
Napájecí napìtí:0- 230VAC,
1- 24VAC, 2- 24VDC
Supply voltage: 0- 230VAC,
1- 24VAC, 2- 24VDC
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
A
B
C
L
D1
D2
d
EVPE 1050.02/P
245
77
260
230
165
125
18
EVPE 1065.02/P
255
85
260
270
185
145
18
EVPE 1080.02/P
320
95
345
320
200
160
18
EVPE 1100.02/P
335
105
350
350
220
180
18
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-6-
W W W. P E V E K O . C Z
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
Download

v ý robceelektromagnet ic k ý chvent il ù aregula è n í