SCHÉMA
Hot
elPer
mon
Aquapar
kVal
aš
s
kéMezi
ř
í
čí
ÚSPZbůch
LDKyj
ev
,
Fr
ant
i
š
kovyLázně
Byt
ovýar
eálNaHř
ebenkách
Baz
énBohuňovi
c
e
Baz
énov
ékl
i
mat
i
z
ač
ní
j
ednot
kyř
adyHHL
oc
el
k
ov
ém vý
k
onu45.
000m³
/
h
Baz
énovákl
i
mat
i
z
ač
ní
j
ednot
kař
adyHHL
o vý
k
onu3.
000m³
/
h
Baz
énovákl
i
mat
i
z
ač
ní
j
ednot
kař
adyHHL
ový
k
onu5.
600m³
/
h
C.
I
.
C.
JanHř
ebecs
.
r
.
o.
Baz
énov
ékl
i
mat
i
z
ač
ní
j
ednot
kyř
adyHHL
oc
el
k
ov
ém vý
k
onu53.
500m³
/
h
Baz
énov
ékl
i
mat
i
z
ač
ní
j
ednot
kyř
adyHHL
oc
el
k
ov
ém vý
k
onu7.
700m³
/
h
Baz
énovákl
i
mat
i
z
ač
ní
j
ednot
kař
adyHHL
oc
el
k
ov
ém vý
k
onu9.
000m³
/
h
HBLOCK
KLI
MATI
ZAČNÍJEDNOTKA
NaZl
at
és
t
ez
c
e1075|26301Dobř
í
š|Čes
kár
epubl
i
ka|t
el
.
:
+420326531311|emai
l
:
i
nf
[email protected]
i
c
.
c
z
www.
ci
c.
cz
C.I.C. Jan Høebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš
H-Block
TP 12107
KoMPaKTNí KLiMaTiZačNí JEDNoTKa S REKUPERaCí TEPLa
3/2013
UŽITÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY »
KONSTRUKCE »
Klimatizační jednotky řady H-Block jsou určeny pro použití do
prostorù normálních podle ÈSN 33 2000-3. Jednotky jsou urèeny pro
dopravu a úpravu vzduchu v normálním prostøedí s teplotou okolí
–30 °C až 40 °C.
Jednotku H-Block tvoøí originální bezrámová konstrukce
registrovaná na Úøadu prùmyslového vlastnictví. Konstrukci komory
jednotky tvoří 50 mm silné samonosné sendvičové panely. Plášť
je vyroben z pozinkovaného, lakovaného nebo nerezového plechu
tloušťky 0,8 mm. Panely jsou plněny minerální vlnou, měrná
hmotnost izolace je 50 kg/m3.
VElIKOSTI JEDNOTKY A ROzSAH PRůTOKU VzDUCHU:
jednotka
typ
jmenovitý objemový
průtok vzduchu V [m3/h]
H-Block 2
Q 020
2 000
H-Block 4
Q 040
4 000
H-Block 6
Q 060
6 300
H-Block 8
Q 080
8 000
FUNKCE JEDNOTKY H-BlOCK »
• doprava vzduchu
» volná oběžná kola s frekvenčními měniči
• ohøev
» teplovodní protiproudý výměník
» elektrický
Podrobné podmínky instalace, provozu a bezpeènosti jednotek jsou
uvedeny v TP 12107_4 Montážní a provozní předpisy pro klimatizační
jednotky øady H-Block.
• chlazení
» vodní chlazení
» přímý výparník
Podrobné technické parametry naleznete v návrhovém programu
AHUSelect.
• zpìtné získávání tepla (ZZT)
» deskový rekuperační výměník s by-passem
» rotační rekuperační (regenerační) výměník
• smìšování
• filtrace
» kapsové filtry třídy G3 až F9
POPIS PROVEDENÍ »
Klimatizaèní jednotky jsou vyrábìny v jednom celku. Jednotky jsou
určeny pro montáž na podlahu, dodávají se spolu se základovým
rámem. Sací a výtlačné otvory jednotky jsou umístěny na horní
straně komory a jsou vybaveny pružnými nástavci, které jsou
ukončeny lištovými přírubami pro připojení na potrubní rozvod.
Vývody výměníků, dveře, kontrolní otvory a armatury jsou umístěny
na obslužné straně jednotky.
Pøístup k ventilátorùm, filtrùm a frekvenèním mìnièùm je zajištìn
dveømi, které jsou opatøeny uzávìry.
SYSTÉM MĚŘENÍ A REGUlACE
H-CONTROl »
Jednotky mohou být vybaveny autonomním systémem řízení chodu
a tepelného výkonu H-Control. Tento systém lze jednoduše ovládat
pomocí PC a webového prohlížeče, pokojového ovladače s LCD
displejem nebo nadřazeným systémem.
Řídicí a akční prvky jsou při výrobě kompletně osazeny, zapojeny
a odzkoušeny. Systém tak umožňuje:
• plynulé øízení chodu ventilátorù pomocí frekvenèních mìnièù
• øízení a ochranu teplovodního ohøívaèe pomocí regulaèního uzlu
MERUK
• øízení a ochranu elektrického ohøívaèe
• øízení a ochranu vodního chladièe pomocí regulaèního uzlu
MERUK
• regulaci a ochranu přímého výparníku, řízení kondenzačních
jednotek různých výrobců, včetně invertorových režimů
• regulaci a ochranu výměníků ZZT
• øízení pøívodní/odvodní klapky, by-passové klapky a smìšovací
klapky
• signalizaci zanesení vzduchových filtrů
Více informací o systému řízení H-Control naleznete v TP 12109.
www.
ci
c.
cz
ROzMĚRY »
typ
Av
As
B
l
l1
l2
S
G
Umístění rozvaděče
Q 020 D
1310
900
1410
1575
300
150
650
DN32
R2, R3, L2, L3, EXT
Q 020 R
1310
900
1410
1785
250
230
650
DN32
R2, R3, L2, L3, EXT
Q 040 D
1470
1100
1570
1920
300
300
850
DN32
SS, R2, R3, L2, L3, EXT
Q 040 R
1470
1100
1570
2155
350
300
850
DN32
R2, R3, L2, L3, EXT
Q 060 D
1730
1200
1830
2320
400
400
950
DN32
SS, R2, R3, L2, L3, EXT
Q 060 R
1730
1200
1830
2405
450
400
950
DN32
R2, R3, L2, L3, EXT
Q 080 D
1780
1300
1880
2560
400
400
1050
DN32
SS, R2, R3, L2, L3, EXT
Q 080 R
1780
1300
1880
2785
450
400
1050
DN32
R2, R3, L2, L3, EXT
D – rekuperace s deskovým výměníkem, R – rekuperace s rotačním výměníkem, EXT- mimo jednotku, propojen (lze volit délku kabeláže),
rozměr rozvaděče 460 x 448 x 160 (V x Š x H)
SMĚRY PROUDů VzDUCHU »
ODA – venkovní vzduch, SUP – přiváděný vzduch, ETA – odváděný vzduch, EHA – odpadní vzduch
EHA
ODA
ETA
SUP
H-Block s deskovou rekuperací
ETA
EHA
ODA
SUP
H-Block s rotační rekuperací
Jednotka se vyrábí v pravém nebo levém provedení.
www.
ci
c.
cz
Download

03_TP12107_CZ H BLOCK Produktový list.pdf