ZÁRUÈNÍ
LIST
Spalováním tuhého paliva dochází k uvolnìní znaèné
tepelné energie, která zaène ihned ohøívat vodu v ohøívaèi.
Zplodiny hoøení odcházejí kouøovodem do komína. Bìhem
ohøívání dochází k roztažnosti a zvýšený objem vody
v ohøívaèi bude èásteènì prokapávat ven pøes sprchovou
hadici do prostoru sprchy.
Použití ohøáté vody se provádí otevøením ventilù smìšovací
baterie, pomocí kterých si navolíte požadovanou teplotu
vody.
Pro delší používání teplé vody z ohøívaèe, je tøeba
pravidelnì udržovat oheò v ohništi.
V dùsledku teplotních rozdílù mezi plnou nádrží studené
vody a horkého kouøe v kouøovodu prùbìhu procesu
zahøívání vody, nastává kondenzace, což se mùže
projevovat jemným rosením kouøovodu. Pokud se teplota
vody a teplého vzduchu vyrovnají kondenzace pøestane.
UPOZORNÌNÍ!
Pro bezpeèný a spolehlivý provoz ohøívaèe vody je
nutné pravidelnì kontrolovat a èistit kouøovod a komín
od spalin a nánosù. Kouø a zplodiny z dùvodu
ucpaného kouøovodu a komína jsou nebezpeèné!
TYP:
EURO 65D
VÝROBNÍ ÈÍSLO:
UPOZORNÌNÍ!
Ohøívaè je možné instalovat v místnosti, kde teplota nesmí
klesnout pod 10°C. Pokud i pøechodnì mùže nastat stav
s nižší teplotou, je nutné ohøívaè vody vypustit pøes
vypouštìcí ventil (2), zabráníte tak poškození nádrže
ohøívaèe.
Datum prodeje
Nádrž ohøívaèe na tuhá paliva je vnitønì upravena kvalitním smaltem a ochránìna anodovou ochranou. Životnost
anodové ochrany je pøibližnì 3 roky, v závislosti na kvalitì
vody, její kontrolu a výmìnu zajistí servisní støedisko.
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
Pro podrobnìjší informace o zacházení, likvidaci a recyklaci
tohoto výrobku, kontaktujte obecní úøad, kanceláø pro
likvidaci domovního odpadu nebo obchod / prodejce,
kde jste zakoupili výrobek.
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
Na ohøívaè vody poskytujeme plnou záruku 2 roky na celý
výrobek a pøíslušenství. Pøi dodržen všech pokynù, v tomto
návodu, bude plnit svou funkci k vaší spokojenosti.
V pøípadì poruchy se obrate na servis nebo prodejce.
K uznání záruky je nutné pøedložit platný potvrzený
záruèní list a doklad o koupi.
Razítko a podpis
prodejce
Gestor servisu:
ELÍZ - OHRIEVAÈE VODY
Prievozská 2, Apollo BC
821 09 Bratislava – SK
Tel.: 00421 – 2 – 5363 4207
Fax: 00421 – 2 – 5363 4266
www.eliz.cz
07/2012
Návod k montáži, obsluze a údržbì
ohøívaèe vody na tuhá paliva
EURO 65D
UPOZORNÌNÍ! Pøed instalací a používáním ohøívaèe
si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené v návodu! Požadavky
a doporuèení uvedená v nìm musí být respektovány
a dodrženy! Dodržování pokynù je souèástí opatøení pro
bezpeèné používání ohøívaèe.
UPOZORNÌNÍ! Ohøívaè vody je urèen pro instalaci do
místnosti, kde je možné zakládat oheò, musí mít zajištìn
komínový odvod spalin, dostateènì vìtratelnou místnost
a odpadovou podlahovou výpust.
UPOZORNÌNÍ! Instalaci ohøívaèe a jeho pøipojení
k vodoinstalací a komínu odvodu spalin, musí provést jen
oprávnìná osoba. Povinné pøíslušenství k instalaci (baterie,
sprchová hadice) je dodáváno výrobcem a nesmí se
zamìnit! Plastové pøepravní zátky je nutné, pøed napuštìním
vody do nádrže, protìsnit a vymìnit za kovové!
UPOZORNÌNÍ! Ohøívaè na tuhá paliva musí být instalován
na nehoølavou podlahovou plochu minimálnì 1m
od hoølavých materiálù a komínová trubka minimálnì 0,5 m
od hoølavých materiálù!
UPOZORNÌNÍ! Pøi provozu ohøívaèe hrozí nebezpeèí
popálení se horkou vodou, použijte smìšovací baterii!
UPOZORNÌNÍ! Jelikož ohøívaè nemá izolaci povrchu nádrže
hrozí bìhem provozu nebezpeèí popálení pøi styku
s povrchem nádrže ohøívaèe nebo spodní èásti vnìjších stìn
krbu! Dodržujte dostateènou vzdálenost minimálnì
1m od ohøívaèe v provozu!
UPOZORNÌNÍ! Tento ohøívaè není urèen pro používání
osobami (vèetnì dìtí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí pokud jim osoba zodpovìdná za jejich bezpeènost
neposkytuje dohled nebo je nepouèila o používání ohøívaèe.
Odpovìdná osoba musí zajistit aby bylo zabránìno dìtem
manipulovat s tímto ohøívaèem!
UPOZORNÌNÍ! Je zakázáno zapálit oheò ve spodní èásti
na topení pøed napuštìním nádrže vodou!
TECHNICKÝ POPIS
Ohøívaè vody na tuhá paliva o objemu 65 litrù, je vybaven
speciální smìšovací baterií a ohebnou hadicí se sprchou.
Je urèen pro ohøev vody pro koupání, mytí a praní, jakož
i ohøívaè tepla v koupelnì. Jelikož ohøívaè nemá vlastní
izolaci pøíjemnì vyhøeje danou místnost.
Ohøívaè vody je urèen pro instalaci do místnosti, kde
je možné zakládat oheò, musí mít zajištìn komínový odvod
spalin, dostateènou vìtratelnost místnosti a odpadovou
podlahovou výpust do odpadu.
Beztlaková nádrž ohøívaèe na tuhá paliva je vyrobena
z ocelového plechu, povrchovì chránìná kvalitním smaltem
a vybavená anodovou ochranou nádrže. Ohøívaè je urèen
pouze pro jedno odbìrné místo!
Jelikož jde o Beztlakový NÁDRŽ je zakázáno napojit
ohøívaè vody do tlakového systému! Nutné použít
pøíslušenství, speciální smìšovací baterii a sprchovou
hadici. Konec hadice je zakázáno jakkoliv uzavírat
ventilem nebo jinou baterií, nastane pøetlak a havarijní
stav. Poruchu není možné uznat jako záruèní vadu výrobku!
Bìhem ohøevu vody v nádrži bude docházet k roztažnosti
ohøáté vody a ta bude prokapávat pøes sprchovou hadici
ven, jde o normální jev, jen bìhem ohøevu.
Vrchní èást ohøívaèe: Nádrž na vodu (obr.1)
1.
2.
3.
4.
nádrž na vodu
vývod na vypouštìní vody
zátka 1/2 "
vývody (3/4 ") pro speciální
smìšovací baterii
5. vývod (1/2 ") pro flexibilní
hadici sprchy
6. anodová ochrana nádrže
7. kouøovod
Spodní èást ohøívaèe: Ohnisko (obr.2)
1.
2.
3.
4.
pl᚝ topeništì
dvíøka do topeništì
zásuvka na popel
šamotové ohnivzdorné cihly (5 ks)
BEZPEÈNOSTNÍ POŽADAVKY
Ohøívaè vody na tuhá paliva je urèen pouze pro použití
v místech, kde v žádném pøípadì nemùže dojít
k samovolnému pøístupu lidí, dìtí a zvíøat k ohøívaèi,
bez dozoru pouèené obsluhy ohøívaèe v provozu!
V pøípadì dotyku, hrozí popálení!
Místnost musí mít dobré vìtrání, aby bylo zajištìno
proudìní èerstvého vzduchu pro spalování a odstranìní
všech produktù hoøení.
Ohnisko ohøívaèe (spodní èást) musí být instalována
jen na nehoølavou podlahovou plochu, minimálnì
1m od hoølavin a komínová trubka minimálnì 0,50m
od hoølavin!
UPOZORNÌNÍ! Je zakázáno vkládat do ohniska hoølavé
kapaliny, nebo koks!
Popel ze spalovací komory je možné odstranit až po jeho
úplném vychladnutí!
Používejte pouze tuhé palivo (døevo, ne koks!).
Ohøívaè je možné instalovat v místnosti, kde teplota
nesmí klesnout pod 10°C! Pokud i pøechodnì mùže
nastat stav s nižší teplotou, je nutné ohøívaè vody vypustit
pøes vypouštìcí ventil (2)!
Místo instalace ohøívaèe musí být v souladu s velikostí
místnosti, umístìní komína, pøipojení k vodovodní síti
a dostatkem místa na obsluhu ohniska ohøívaèe a použití
sprchy.
Dbejte o to, aby pøi používání sprchy nedošlo
k potøísnìní ohøívaèe a ohniska bìhem provozu!
Schéma pøipojení ohøívaèe na komín (obr.3)
1. nádoba na vodu
2. ohništì
3. dymovodná trouba ohøívaèe
(výstup spalin z ohništì)
4. vnìjší kouøovod (komín) 110 mm
MONTÁŽ OHØÍVAÈE – postup
Ohnisko (spodní èást ohøívaèe) umístìte na pevném,
rovném místì aby nedošlo k pohybu nebo pádu celého
ohøívaèe. Dbejte na dodržení bezpeèné vzdálenosti
ohøívaèe i kouøovodu od hoølavých materiálù a pohybu
osob, které neobsluhuje ohøívaè! Berte v úvahu
vzdálenost od místa odbìru teplé vody (sprcha) a bezpeèný
pohodlný pøístup k ohništi, kde budete vkládat tuhé palivo.
Ohništì je tøeba z vnitøní strany, po vnitøním obvodu, vyložit
nehoølavými šamotovými cihlami (5ks), které jsou dodávány
jako pøíslušenství.
Pokud máte spodní èást zvládnutou, mùžete pøistoupit
k nasazení druhé èásti ohøívaèe, samotné nádoby. Nádobu
umísujete tak, aby vrchní èást, nádoby kde je vývod
kouøovodu, smìøoval nahoru, kde se pøipojí na komín. Nikdy
ne opaènì! Dvíøka ohništì a potrubí uvnitø nádrže nesmí být
orientovány ve stejném smìru!
Na vývod kouøovodu z ohøívaèe je nutné pøipojit externí
kouøovodné potrubí o/ 110mm pro pøipojení na komín.
Bez napojení na komín je zakázáno ohøívaè zatopit
a používat !!!
MONTÁŽ BATERIE a pøipojení na vodu
Pøipojení baterie a ohøívaèe k vodoinstalací se provádí
až po ukonèení montáže ohøívaèe, jak bylo popsáno výše
(v èásti MONTÁŽ OHØÍVAÈE – postup). Pøipojení by mìl
provést odborník.
Souèástí pøíslušenství ohøívaèe je speciální smìšovací
baterie, kterou napojíme na 1/2'' trubky potrubí ohøívaèe (4)
tak, aby ventil teplé vody byl vlevo a ventil studené vody
vpravo z vašeho pohledu na ohøívaè. Osová vzdálenost
mezi ventily baterie je 150 mm a nevyžaduje použití dalších
pøipojovacích kusù.
Schéma pro montáž baterie a pøipojení na vodu (obr.4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
smìšovací baterie
ventil baterie na studenou vodu
ventil baterie na teplou vodu
sprchová hadice 2 m
sprcha
uzavírací ventil
zpìtná klapka
Ve støedu baterie, je vstup pøívodu studené vody z vodovodní
sítì. Doporuèujeme pøipojit flexibilním pøipojením k uzavíracího
ventilu. Nezapomeòte instalovat zpìtnou klapku na pøívod
studené vody pøed uzavírací ventil aby nedošlo k vyprázdnìní
ohøívaèe zpìtným zpùsobem (pøipojovací flexi potrubí,
uzavírací ventil a zpìtná klapka nejsou pøíslušenstvím
ohøívaèe).
Na vrchní èást nádrže ohøívaèe (5) pøipevnìte sprchovou
hadici (délka 2m) pomocí matice. Držák sprchy umístìte
v èásti urèeném pro sprchování tak, aby nedošlo k støíkající
kapalinì ohøívaèe nebo ohniska.
UPOZORNÌNÍ!
Konec hadice je zakázáno jakkoliv uzavírat ventilem
nebo jinou baterií, nastane pøetlak a havarijní stav.
Poruchu není možné uznat jako záruèní vadu výrobku!
Bìhem ohøevu vody v nádrži bude docházet k roztažnosti
ohøáté vody a ta bude prokapávat pøes sprchovou hadici
ven, jde o normální jev, jen bìhem ohøevu.
SPUŠTÌNÍ DO PROVOZU
Po pøipojení ohøívaèe na vodoinstalaci, je tøeba nádrž ohøívaèe
naplnit vodou.
Je zakázáno zapálit oheò ve spodní èásti na topení pøed
napuštìním nádrže vodou!
Napuštìní provedete tak, že otevøete naplno uzavírací ventil
na pøívodu vody a souèasnì otevøete naplno ventil teplé
vody na baterii ohøívaèe (levý ventil), poèkáte dokud nezaène
vytékat proudem voda pøes sprchovou hlavici (to znamená,
že nádrž ohøívaèe je plná), uzavøete kohoutek na teplou
vodu smìšovací baterie.
Po naplnìní ohøívaèe vodou mùžeme pøistoupit k založení
ohnì v ohništi ve spodní èásti ohøívaèe.
Otevøeme dvíøka topeništì a vložíme tuhé palivo do prostoru
na spalování.
Je zakázáno vkládat do ohniska hoølavé kapaliny!
Používejte pouze tuhé palivo (døevo).
Popel ze spalovací komory je možné odstranit až po jeho
úplném vychladnutí!
Download

ELIZ navod 2012 EURO 65D CZ.qxd