Prˇíslušenství
234
www.ielektrotechnika.cz
Prˇíslušen
Werbeseiten 2010 ok_CZ_MAICO KATALOG 02.06.10 13:24 Seite 19
Prˇíslušenství
Werbeseiten 2010 ok_CZ_MAICO KATALOG 02.06.10 13:25 Seite 20
Prˇíslušenství
10
Od mřížek a klapek až
po časové spínače
Uzavírací klapky / Servopohony
Vnitřní mřížky / Vnitřní uzávěry
Prodlužovací trubky, atd.
Strana 236
Flexibilní trubky
Talířové ventily / Spojovací rámy
Vzduchové filtry
Strana 246
Regulace otáček / Reverzace / Frekv. měniče
5-stupňové transformátory
Zpožďovací a intervalové časové spínače
Doběhové relé
Strana 250
Spínací hodiny / Automatické spínače
Termostaty / Regulátory teploty
Kanálová a prostorová čidla
Strana 254
Hygrostaty / Regulace kvality vzduchu
Stupňové, reverzační a pólové přepínače
Otočné přepínače / Hlídač průtoku vzduchu
Strana 260
Servisní vypínače / FM spínače
Ochrany motoru / Hlídač rozdílu tlaku
Dveřní kontakty / Stykače
Bezpečnostní transformátory
Strana 263
www.ielektrotechnika.cz
K a p i t o l a
235
Pøíslušenství
Uzavírací klapka
Uzavírací klapka
AP
resp. WH 120.
■ AP 100 B: Hnìdá uzavírací klapka pro instalaci na
fasády Klinker.
■ S krytými otvory pro šrouby.
■ Tesa-moll souèástí dodávky.
!
Spoleèné znaky
Tlaková ztráta
10 Pa
Materiál
Umìlá hmota, odolná
poèasí a UV
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání
Rozmìry [mm]
Typ
AP 100
Typ
Typ.è.
Jmenovitá
svìtlost
A
B
C
D
150
98
29
21
AP 100 B
150
98
29
21
AP 120
172
113
30
23
Barva
mm
bílá, jako
RAL 9016
AP 100
0059.1058
100
AP 100 B
0059.0957
100
hnìdá
125
bílá, jako
RAL 9016
AP 120
0059.0950
■ Uzavírací klapka pro odvìtrání.
■ Pro napojení na venkovní stìnì k pouzdru
Uzavírací klapka
Uzavírací klapka
AP 150
WH 150.
■ Tesa-moll souèástí dodávky.
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
AP 150
0059.0952
!
Jmenovitá svìtlost
150 mm
Tlaková ztráta
10 Pa
Materiál
Umìlá hmota, odolná
poèasí a UV
Barva
bílá, jako RAL 9016
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání
■ Servopohon pro otvírání a zavírání uzavíracích
Servopohon
Servopohon
MS 2
!
klapek RS.
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
MS 2
0093.0403
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
65
Max. zatížení
4A
Kroutící moment
2 Nm
Materiál pouzdra
Umìlá hmota,
odolná poèasí a UV
Barva
slonová kost,
jako RAL 1013
Max. teplota okolí
40 °C
Šíøka / výška /
hloubka
100 mm x 161 mm
x 112 mm
Uzavírací klapka
236
Spoleèné znaky
www.ielektrotechnika.cz
■ Uzavírací klapky pro odvìtrání.
■ Pro napojení na venkovní stìnì k pouzdru WH 100
Uzavírací klapka
Pøíslušenství
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Uzavírací klapka
Uzavírací klapka
AS
!
Spoleèné znaky
Materiál
Umìlá hmota,
odolná poèasí a UV
Barva
bílá, jako RAL 9016
Barva lamel
šedostøíbrná
zvýšení stability klapky.
Rozmìry [mm]
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání
Druh klapky
autom. otevøení / zavøení
Tlakové ztráty
Typ
Typ.è.
AS 20
0151.0330
200
AS 25
0151.0331
255
AS 30
0151.0332
300
Jmenovitá svìtlost
AS 35
0151.0333
355
AS 40
0151.0334
400
AS 45
0151.0335
450
AS 50
0151.0336
500
AS 60
0151.0337
600
mm
A
B
C
D
E
AS 20
Typ
200
39
260
197
182
AS 25
255
40
314
250
234
AS 30
307
40
366
300
286
AS 35
360
40
420
355
338
AS 40
412
40
472
405
390
AS 45
465
41
526
460
442
AS 50
517
41
578
510
494
AS 60
622
42
684
615
598
1
5
AS 20
AS 40
■ Uzavírací klapky pro odvod i pøívod vzduchu.
■ Lamely lze ovládat ruènì nebo pomocí pøídavného
Uzavírací klapka, ruèní
Uzavírací klapka, ruèní
RS
servopohonu.
■ Od velikosti DN 35 se støedovým nosníkem ke
zvýšení stability klapky.
■ S tahovou šòùrou, vodítkem a svorkou pro šòùru.
■ S pozinkovanou ochrannou møížkou.
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
RS 20
0151.0338
200
RS 25
0151.0339
255
RS 30
0151.0340
300
RS 35
0151.0341
355
!
2 AS 25
6 AS 45
3 AS 30
7 AS 50
Spoleèné znaky
Umìlá hmota,
odolná poèasí a UV
Barva
bílá, jako RAL 9016
Barva lamel
šedostøíbrná
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Pøívod vzduchu / Odvìtrání
Druh klapky
elektrický / ruèní
mm
RS 40
0151.0342
400
0151.0343
450
RS 50
0151.0344
500
RS 60
0151.0345
600
Tlakové ztráty
1
Ruèní nastavení
Typ
2 Vedení pro šòùru
A
B
C
D
E
RS 20
200
39
260
197
182
RS 25
255
40
314
250
234
RS 30
307
40
366
300
286
338
RS 35
360
40
420
355
RS 40
412
41
472
405
390
RS 45
465
41
526
460
442
RS 50
517
42
578
510
494
RS 60
622
42
684
615
598
4 AS 35
8 AS 60
Materiál
Jmenovitá svìtlost
RS 45
www.ielektrotechnika.cz
■ Uzavírací klapky pro odvìtrání.
■ S pozinkovanou ochrannou møížkou.
■ Od velikosti DN 35 se støedovým nosníkem ke
Uzavírací klapka
1
5
RS 20
RS 40
2 RS 25
6 RS 45
3 RS 30
7 RS 50
4 RS 35
8 RS 60
Uzavírací klapka
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
237
Pøíslušenství
Uzavírací klapka
Uzavírací klapka
ARP
!
zesílených pouzdrech.
■ S pozinkovanou ochrannou møížkou na vtokové
stranì.
■ ARP 71 -dvì sekce.
■ ARP 80 a ARP 100 -tøi sekce.
Rozmìry [mm]
Spoleèné znaky
Materiál
Umìlá hmota, odolná
poèasí a UV
Barva
šedostøíbrná
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání
Druh klapky
autom. otevøení / zavøení
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
ARP 71
0151.0082
710
Typ
ARP 80
0151.0081
800
ARP 71
ARP 100
0151.0080
1.000
ARP 80
ARP 100
mm
■ Elektrická uzavírací klapka jako protidešt´ová
Venkovní klapka, elektr.
Venkovní klapka, elektr.
MK
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
MK 20
0093.0906
MK 25
MK 31
BK 20
Jmenovitá
svìtlost
Pohon
mm
200
Pohon
0093.0907
250
Pohon
0093.0908
315
Pohon
0093.0900
200
Bimetal
ochrana a zábrana proti vniku studeného vzduchu.
MK se servopohonem: Pøíkon 3 W, jmenovitý
proud 0,015 A.
BK s bimetalovým pohonem: Pøíkon 25 W,
jmenovitý proud 0,01 A, nábìhový proud
1,8 A - 1s. Regulace otáèek pouze pomocí
regulátorù STU 2,5 / ST 2,5.
Provedení v tøídì ochrany II (bez ochranného
vodièe).
Otvírá a zavírá pøi zapnutí a vypnutí ventilátoru.
Na zakázku lze dodat provedení s koncovým
spínaèem. Koncový spínaè zareaguje pøi plnì
otevøené uzavírací klapce.
!
B
C
D
E
F
818
–
–
–
–
940
868
554,7
241,3
313,3
626,7
1.140
1.068
688
308
380
760
Spoleèné znaky
230 V
Druh krytí (IP)
55
Tlaková ztráta
11 Pa
Materiál
Umìlá hmota
Barva
bílá, jako RAL 9016
Barva lamel
šedostøíbrná
Max. teplota okolí
40 °C
Druh klapky
elektrický
Rozmìry [mm]
0093.0901
250
Bimetal
Typ
BK 31
0093.0902
315
Bimetal
MK 20
1
238
A
890
UJmen
BK 25
Vstup kabelu
www.ielektrotechnika.cz
■ Uzavírací klapky pro odvìtrání.
■ Se samostatnì pohyblivými lamelami, uloženými v
Uzavírací klapka
A
B
C
D
325
218
275
83
MK 25
370
262
320
105,5
MK 31
430
320
380
135,5
BK 20
325
218
275
83
BK 25
370
262
320
105,5
BK 31
430
320
380
135,5
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Automatická zpìtná klapka
Automatická zpìtná klapka
AVM
pøi svislé instalaci zdola nahoru.
■ Se 2 protibìžnými poloklapkami z hliníku.
■ S kruhovým tìsnìním.
■ Zpìtné klapky jsou otvírány proudem vzduchu,
uzavírají pomocí pera.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Druh klapky
autom. otevøení / zavøení
Tlakové ztráty
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
AVM 10
0093.0002
100
AVM 12
0093.0003
125
AVM 15
0093.0004
150
AVM 16
0093.0008
160
AVM 18
0093.0005
180
Jmenovitá svìtlost
AVM 20
0093.0006
200
AVM 10
AVM 25
0093.0007
250
AVM 12
AVM 28
0093.0011
280
AVM 15
AVM 31
0093.0009
315
AVM 35
0093.0012
355
AVM 40
0093.0013
400
mm
Typ
A
B
Typ
A
B
88
98
88
124
AVM 25
128
248
AVM 28
128
88
149
278
AVM 31
128
313
AVM 16
88
158
AVM 35
198
353
AVM 18
88
179
AVM 40
198
398
AVM 20
88
198
■ Venkovní møížky pro pøívod i odvod vzduchu.
■ Pro napojení na venkovní stìnì k pouzdru
Venkovní møížky
Venkovní møížky
SG
WH 100 resp. WH 120.
■ SG 100 B: Hnìdá venkovní møížka pro instalaci na
fasády Klinker.
■ S krytými otvory pro šrouby.
■ Tesa-moll souèástí dodávky.
1
2
3
4
5
6
7
AVM 10
AVM 12
AVM 15
AVM 16
AVM 18
AVM 20
AVM 25, AVM 28, AVM 31, AVM 35, AVM 40
!
Spoleèné znaky
Materiál
Umìlá hmota, odolná
poèasí a UV
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvod a pøívod vzduchu
Rozmìry [mm]
Typ
Typ
Typ.è.
Jmenovitá
svìtlost
A
B
C
D
SG 100
150
98
29
22,5
SG 100 B
150
98
29
22,5
SG 120
172
118
30
23
Barva
mm
bílá, jako
RAL 9016
SG 100
0059.1054
100
SG 100 B
0059.0958
100
hnìdá
125
bílá, jako
RAL 9016
SG 120
0059.0951
Protihmyzová møížka
FG
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
mm
FG 100
0093.0922
100
FG 120
0093.0924
120
■ Protihmyzová sít‘ pro AP... nebo SG... .
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
www.ielektrotechnika.cz
■ Lze instalovat vodorovnì i svisle. Smìr proudìní
Automatická zpìtná klapka
!
Materiál
Spoleèné znaky
Kov
239
Pøíslušenství
Venkovní møížka
Venkovní møížka
SG 15
WH 150.
■ S pozinkovanou ochrannou møížkou.
■ Tesa-moll souèástí dodávky.
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
SG 15
0059.0904
■
■
■
■
■
Venkovní møížka
Venkovní møížka
MLA, MLZ
Venkovní møížky pro pøívod i odvod vzduchu.
S pevnými protidešt´ovými lamelami.
S ochrannou møížkou a rámem na zadní stranì.
MLA: Hliník.
MLZ: Ocelový plech, pozinkovaný
!
Spoleèné znaky
Jmenovitá svìtlost
150 mm
Materiál
Umìlá hmota, odolná
poèasí a UV
Barva
bílá, jako RAL 9016
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvod a pøívod vzduchu
!
Spoleèné znaky
Rychlost proudìní
4 m/s
Rozmìry [mm]
Typ
Typ
Typ.è.
Jmenovitá
svìtlost
Volný prùøez
cm2
MLA 20
0151.0111
200
275
MLA 25
0151.0112
250
414
MLA 30
0151.0113
300
580
MLA 35
0151.0114
350
775
MLA 40
0151.0115
400
997
MLA 50
0151.0116
500
1526
MLZ 20
0151.0101
200
275
MLZ 25
0151.0102
250
414
580
MLZ 30
0151.0103
300
MLZ 35
0151.0104
350
775
MLZ 40
0151.0105
400
997
MLZ 50
0151.0106
500
1526
A
B
C
MLA 20
230
252
50
MLA 25
280
302
50
MLA 30
330
352
50
MLA 35
380
402
45
MLA 40
430
452
45
45
MLA 50
530
552
MLZ 20
230
252
45
MLZ 25
280
302
45
MLZ 30
330
352
45
MLZ 35
380
402
45
MLZ 40
430
452
45
MLZ 50
530
552
45
Tlakové ztráty
1
3
5
Vnitøní møížka
240
MLA 20, MLZ 20
MLA 30, MLZ 30
MLA 40, MLZ 40
2
4
6
MLA 25, MLZ 25
MLA 35, MLZ 35
MLA 50, MLZ 50
www.ielektrotechnika.cz
■ Venkovní møížky pro pøívod i odvod vzduchu.
■ Pro napojení na venkovní stìnì k pouzdru
Venkovní møížka
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Vnitøní møížka
Vnitøní møížka
ESG
Vnitøní møížka pro odvod i pøívod vzduchu.
Se vzduchovým filtrem.
S krytými otvory pro šrouby.
Pro èištìní lze odejmout kryt bez nástroje.
Tesa-moll souèástí dodávky.
Pøíslušenství: náhradní filtr ZRF.
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
ESG 10/2
0059.0947
■
■
■
■
■
Vnitøní møížka, stavitelná
Vnitøní møížka, stavitelná
AZE
■
■
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
AZE 100
0059.0959
G2
AZE 100 P
0059.0962
PPI 20
Hygienická møížka pro odvod i pøívod vzduchu.
Alternativa k talíøovému ventilu.
Minimální tlaková ztráta.
Skrytý filtr udržuje potrubí v èistotì.
Plynulá regulace prùtoku pomocí vnitøního
ventilového talíøe.
Lehce, jednoduše a preciznì nastavitelné.
Nastavení lze fixovat.
Design pro nároèné, pro obytné prostory.
Pro èištìní lze odejmout kryt bez nástroje.
Tesa-moll souèástí dodávky.
Pøíslušenství AZE 100: náhradní filtr ZRF.
Pøíslušenství AZE 100 P: náhradní filtr AZP.
!
Spoleèné znaky
Jmenovitá svìtlost
100 mm
Tøída filtru
G2
Materiál
Umìlá hmota
Barva
bílá, jako RAL 9016
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvod a pøívod vzduchu
!
Spoleèné znaky
Jmenovitá svìtlost
100 mm
Materiál
Umìlá hmota
Barva
bílá, jako RAL 9016
Max. teplota okolí
60 °C
Smìr proudìní vzduchu Pøívod
vzduchu/Odvìtrání
Tøída filtru
AZE 100 - tlaková ztráta odvìtrání
AZE 100 P - tlaková ztráta odvìtrání
1
2
3
4
1
2
3
4
Rozmìry [mm]
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
www.ielektrotechnika.cz
■
■
■
■
■
■
Vnitøní møížka
otevøení 90°
otevøení 135°
otevøení 180°
otevøení 270°
otevøení 90°
otevøení 135°
otevøení 180°
otevøení 270°
241
Pøíslušenství
Náhradní filtr
Náhradní filtr
AZP
Typ
Typ.è.
AZP
0093.0929
!
■ MGE: venkovní møížky pro krytí pravoúhlých
Venkovní møížky
Venkovní møížky
MGR, MGE
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
0078.0033
Hliník
MGR 80/125 V2A
0078.0034
Nerez
MGR 80/125 cu
0078.0035
Mìï
MGR 80/125 bílá
0078.0070
Kov
MGE 80/125 alu
0078.0030
Hliník
MGE 80/125 V2A
0078.0031
Nerez
0078.0032
Mìï
MGE 80/125 bílá
0078.0069
Kov
Venkovní møížka
MGE 160, MGR 160
■
■
■
■
■
vzduchu
MGE 160 alu: Pro krytí pravoúhlých vìtracích
otvorù.
MGR 160 alu: Pro krytí kulatých vìtracích otvorù.
Z úhlových lamel a ochranné møížky proti ptactvu.
S hrdlem DN 160 pro pøímé napojení na ventilaèní
trubku.
Hrdlo s obvodovým tìsnìním.
Rozmìry [mm]
Materiál
Hmotnost
kg
MGE 160 alu
0078.0037
Hliník
ca. 0,39
MGR 160 alu
0078.0036
Litý hliník
ca. 1
242
Spoleèné znaky
Odvìtrání
Rozmìry [mm]
■ Jakostní ochranná møížka pro odvod a pøívod
Venkovní møížka
Typ.è.
5 kusù
Materiál
MGE 80/125 cu
Typ
PPI 20
Balení
Smìr proudìní vzduchu
Rozmìry [mm]
MGR 80/125 alu
Tøída filtru
!
vìtracích otvorù.
MGR: venkovní møížky pro krytí kulatých vìtracích
otvorù.
Nástrèné.
S protihmyzovou sítí a pruž. držákem.
Pro prùmìry od 80 mm do 125 mm.
Spoleèné znaky
!
Spoleèné znaky
Jmenovitá svìtlost
160 mm
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
Rozmìry [mm]
www.ielektrotechnika.cz
■ Náhradní filtr pro AZE 100 P
Náhradní filtr
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Nerezová vzduchová hlavice
Nerezová vzduchová hlavice
LH-V2A
digestoøe, sušièky prádla atd.
■ S pøipojovacím hrdlem a svorným perem pro
jednoduchou montáž.
■ S mrížkou proti ptactvu.
■ Bez tìsnìní na hrdle a bez hrany pro odvod
!
Spoleèné znaky
Materiál
Nerez
Barva
Nerez, kartáèovaná
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
kondenzátu.
■ Pøi použití hlavice pro odpadní vzduch musí být
rozmìry na obou stranách shodné, aby
nedocházelo k pøípadnému zneèištìní fasády
kondenzovanou vodou.
Typ
Typ.è.
Rozmìry [mm]
Jmenovitá
svìtlost
Volný prùøez
A
B
mm
cm²
LH-V2A 10
100
45
Typ
LH-V2A 10
0151.0377
100
63
LH-V2A 12
125
45
LH-V2A 12
0151.0378
125
98
LH-V2A 15
150
52
LH-V2A 15
0151.0379
150
146
LH-V2A 16
160
62
LH-V2A 16
0151.0380
160
172
■ Vnitøní uzavírací klapky pro pøívod i odvod
nnenverschluss, elektr.
Vnitøní uzávìr, elektrický
AE
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
AE 10
0151.0300
100
AE 16
0151.0302
150
vzduchu.
Regulace prùtoku stavitelným úhlem otevøení a
zavøení.
Úspory tepelné energie díky otevøení podle
potøeby.
Ovládání bìžnými vypínaèi, èasovými spínaèi a
dobìhovými relé.
S kontrolním svìtlem.
!
Spoleèné znaky
A
B
AE 10
146
98
AE 16
202
148
190
212
212
230 V
fJmen
50 Hz
Druh krytí (IP)
20
Materiál
Umìlá hmota
Barva
bílá, jako RAL 9016
Max. teplota okolí
40 °C
Smìr proudìní
vzduchu
Odvod a pøívod vzduchu
Druh klapky
elektrický
mm
Typ
C
150
UJmen
Jmenovitá svìtlost
Rozmìry [mm]
www.ielektrotechnika.cz
■ Hlavice pro odvod i pøívod vzduchu.
■ Pro pøipojení na odsávací vedení, kuchyòské
Nerezová vzduchová hlavice
Charakteristika AE 10
Charakteristika AE 16
1 Úhel otevøení lamel
1 Úhel otevøení lamel
Vnitøní møížka
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
243
Pøíslušenství
Vnitøní møížka
Vnitøní møížka
LGA, LGZ
pøední stranì.
■ Regulace prùtoku pomocí stavitelného šoupátka.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech,
vypalovací lak
Barva
svìtle šedá
Rozmìry [mm]
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
www.ielektrotechnika.cz
■ Vnitøní møížka s rámeèkem.
■ S otoènì uloženými vzduchovými lamelami na
Vnitøní møížka
LGA 42/12 425 125 328 140 410 110 61 450 160
LGA 62/12 625 125 528 140 610 110 61 650 160
LGA 62/22 625 225 528 240 610 210 61 650 260
LGZ 42/12 425 125 328 140 410 110 61 450 160
Smìr proudìní
vzduchu
LGZ 62/12 625 125 528 140 610 110 61 650 160
0151.0260
Odvìtrání
LGZ 62/22 625 225 528 240 610 210 61 650 260
0151.0261
Odvìtrání
Typ
Typ.è.
LGA 42/12
LGA 62/12
LGA 62/22
0151.0262
Odvìtrání
LGZ 42/12
0151.0263
Pøívod vzduchu
LGZ 62/12
0151.0264
Pøívod vzduchu
LGZ 62/22
0151.0265
Pøívod vzduchu
1
2
Pro šrouby s èoèkovou nebo zapuštìnou hlavou
U LGA 42/12 a LGZ 42/12 není k dispozici
■ Vnitøní møížka s rámeèkem.
■ Pro instalaci do stáèené trubky.
■ S otoènì uloženými vzduchovými lamelami na
Vnitøní møížka
LGR
pøední stranì.
■ Regulace prùtoku pomocí stavitelného šoupátka.
■ V ideálním pøípadì (DN 250 pro výšku 65 mm,
DN 500 pro výšku 115 mm) leží vnitøní møížka
pøesnì na trubce.
■ S viditelnými otvory pro šrouby.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech,
pozinkovaný
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
LGR 32/6
0151.0354
140 mm - 400 mm
(ideal 250 mm)
LGR 42/6
0151.0355
140 mm - 400 mm
(ideal 250 mm)
LGR 52/6
0151.0356
140 mm - 400 mm
(ideal 250 mm)
LGR 62/6
0151.0357
140 mm - 400 mm
(ideal 250 mm)
LGR 82/6
0151.0358
140 mm - 400 mm
(ideal 250 mm)
LGR 32/12
0151.0359
300 mm - 800 mm
(ideal 500 mm)
LGR 42/12
0151.0360
300 mm - 800 mm
(ideal 500 mm)
LGR 52/12
0151.0361
300 mm - 800 mm
(ideal 500 mm)
LGR 62/12
0151.0362
300 mm - 800 mm
(ideal 500 mm)
LGR 82/12
0151.0363
300 mm - 800 mm
(ideal 500 mm)
244
Typ
Vhodné pro jm. svìtlost
1
Pouze u LGR 82/6 a LGR 82/12
A
B
C
D
E
F
LGR 32/6
315
312
358
65
60
58
LGR 42/6
415
415
458
65
60
58
LGR 52/6
515
512
558
65
60
58
LGR 62/6
615
612
658
65
60
58
LGR 82/6
815
812
858
65
60
58
LGR 32/12
315
312
358
115
110
108
LGR 42/12
415
415
458
115
110
108
LGR 52/12
515
512
558
115
110
108
LGR 62/12
615
612
658
115
110
108
LGR 82/12
815
812
858
115
110
108
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Instalaèní box
Instalaèní box
EK
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech,
pozinkovaný
Rozmìry [mm]
Typ
Typ
0149.0084
EK 62/12
0149.0085
EK 62/22
0149.0086
■ Vnitøní møížka pro odvod i pøívod vzduchu.
Vnitøní møížka
IG
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
IG 20
0059.0171
200
IG 25
0059.0172
IG 30
0059.0173
IG 35
IG 40
IG 45/50
0059.0176
450/500
Jmenovitá svìtlost [mm]
C
D
E
F
G
157 244 619 650 118 149 600 86 309 91,5
246 333 619 650 218 247 600 184 309 140
!
Spoleèné znaky
Tlaková ztráta
8 Pa
Materiál
Umìlá hmota
Barva
slonová kost,
jako RAL 1013
Max. teplota okolí
65 °C
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
A
IG 25
320
300
IG 30
365
0059.0174
350
IG 35
428
0059.0175
400
IG 40
470
IG 45/50
580
Typ.è.
0055.0088
Jmenovitá svìtlost
Délka
mm
mm
75
3.000
AFR 80
0055.0092
80
3.000
AFR 100
0055.0090
100
10.000
AFR 125
0055.0091
125
10.000
AFR 150
0055.0093
150
10.000
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
K
EK
62/22
250
použitelná jako pøipojovací vedení k centrálnímu
potrubí.
■ Nehoølavá podle DIN 4102 tøída A1.
■ Maximální provozní tlak: 2500 Pa.
I
EK
62/12
Typ
■ Ohebná jednovrstvá drážkovaná hliníková trubka
H
157 244 418 448 118 149 400 86 209 91,5
258
Ohebná hliníková trubka
AFR
AFR 75
B
IG 20
Ohebná hliníková trubka
Typ
A
EK
42/12
Typ.è.
EK 42/12
www.ielektrotechnika.cz
■ Instalaèní box pro montáž do podvìšených stropù.
■ Pro kombinaci s vnitøními møížkami LGA a LGZ.
Instalaèní box
!
B
212
274
319
382
424
534
Spoleèné znaky
Materiál
Hliník
Max. teplota okolí
100 °C
245
Pøíslušenství
Talíøový ventil, umìlohmotný
Talíøový ventil, umìlohmotný
TK
ventilového talíøe.
■ Jednoduchá montáž pomocí montážního kroužku
a rozpínacích per.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Umìlá hmota, antistatická
Barva
èistì bílá, jako RAL 9010
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání/Pøívod vzduchu
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
TK 10
0151.0192
100
TK 12
0151.0198
125
TK 15
0151.0193
150
mm
■ Talíøové ventily pro odvod vzduchu.
■ Plynulá regulace prùtoku pomocí otoèného
Talíøový ventil, kovový
TM
ventilového talíøe.
■ Montáž s vestavným rámem.
■ Vestavný rám a pouzdro ventilu se spojí pomocí
bajonetového uzávìru.
Typ
A
B
C
D
E
F
G
TK 10
99
80
150
20
31
119
4
TK 12
124
100
170
20
31
145
4
TK 15
149
120
190
20
33
166
4
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech, vypalovací lak
Barva
èistì bílá, jako RAL 9010
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
mm
Typ
A
B
C
TM 10
0151.0194
100
TM 10
134
87
83
TM 12
0151.0196
125
TM 12
162
108
98
TM 15
0151.0195
150
TM 15
183
130
97
TM 16
0151.0197
160
TM 16
194
135
93
■ Nerezové talíøové ventily pro pøívod a odvod
Nerezový talíøový ventil
TM-V2A
vzduchu.
■ S volným montážním kroužkem a perem pro
jednoduchou montáž.
■ Plynulá regulace prùtoku pomocí otoèného
ventilového talíøe.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Nerez
Barva
Nerez, kartáèovaná
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
Jmenovitá
Volný prùøez
svìtlost
mm
cm2
32
Typ
TM-V2A 10
TM-V2A 10
0151.0374
100
TM-V2A 12
0151.0375
125
57
TM-V2A 12
TM-V2A 16
0151.0376
160
90
TM-V2A 16
246
A
B
C
100
52
140
125
52
170
160
62
225
www.ielektrotechnika.cz
■ Talíøové ventily pro pøívod i odvod vzduchu.
■ Tìsnìní pomocí pìnového kroužku.
■ Plynulá regulace prùtoku pomocí otoèného
Talíøový ventil, umìlohmotný
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Talíøový ventil, protipožární
Talíøový ventil, protipožární
TB, WBV
bajonetového uzávìru.
■ Plynulá regulace prùtoku pomocí otoèného
ventilového talíøe.
Montáž s vestavným rámem.
Protipožární provedení K90 - DIN18017.
Montáž do nebo mimo stìnu protipožární šachty.
Typová øada WBV: S bezúdržbovým požárním
uzavíracím zaøízením a hermeticky zapouzdøeným
vybavovacím zaøízením.
■ Typová øada TB: Aretace uzavírací klapky pomocí
bezkadmiové tavné pojistky. Vybavení tavné
pojistky pøi 72 °C nebo ruènì.
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
[mm]
Schválení
TB 10
0151.0270
100
Z-41.3-606
TB 12
0151.0271
125
Z-41.3-606
Typ
TB 15
0151.0272
150
Z-41.3-606
TB 10 134 85
A
B
C
D
83 17
WBV 10
0151.0275
100
Z-41.3-561
TB 12 162 107 88 17
WBV 12
0151.0276
125
Z-41.3-561
TB 15 183 130 97 18
Typ
A
WBV 10 134
B
C
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech, práškový
nástøik
Barva
èistì bílá, jako RAL 9010
Smìr proudìní
vzduchu
Odvìtrání
Rozmìry [mm]
D
85 83 17
WBV 12 162 107 88 17
■ Talíøové ventily pro odvod vzduchu.
■ Líbivé ploché provedení.
■ Plynulá regulace prùtoku pomocí otoèného
Talíøový ventil, kovový
TFA
!
ventilového talíøe.
■ S bajonetovým uzávìrem v inst. rámu.
■ Nutné pøíslušenství: instalaèní rám s tìsnìním
EBR-D.
1
WBV: hermeticky uzavøené vybavovací zaøízení
TB: tavná pojistka, vybavení pøi 72°C
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech,
pozinkovaný
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Smìr proudìní vzduchu
Odvìtrání
Rozmìry [mm]
Jmenovitá svìtlost [mm]
Typ
Typ.è.
TFA 10
0151.0369
100
TFA 12
0151.0370
125
TFA 12
125
TFA 15
0151.0371
150
TFA 15
150
TFA 16
0151.0372
160
TFA 16
160
TFA 20
0151.0373
200
TFA 20
200
Typ
TFA 10
■ Talíøový ventil pro pøívod vzduchu.
■ Líbivé ploché provedení.
■ Plynulá regulace prùtoku pomocí otoèného
Talíøový ventil, kovový
TFZ
ventilového talíøe.
■ S bajonetovým uzávìrem v inst. rámu.
■ Nutné pøíslušenství: instalaèní rám s tìsnìním
EBR-D.
!
A
100
Spoleèné znaky
Typ
Typ.è.
0151.0364
Jmenovitá svìtlost [mm]
100
160
188
190
245
Ocelový plech,
pozinkovaný
Barva
èistì bílá, jako RAL
9010
Smìr proudìní vzduchu
Pøívod vzduchu
Typ
TFZ 10
A
100
TFZ 12
0151.0365
125
TFZ 12
125
TFZ 15
0151.0366
150
TFZ 15
150
TFZ 16
0151.0367
160
TFZ 16
160
TFZ 20
0151.0368
200
TFZ 20
200
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
B
130
Materiál
Rozmìry [mm]
TFZ 10
www.ielektrotechnika.cz
■ Talíøové ventily pro odvod vzduchu.
■ Vestavný rám a pouzdro ventilu se spojí pomocí
Talíøový ventil, protipožární
B
130
160
190
190
245
247
Pøíslušenství
Instalaèní rám
Instalaèní rám
EBR-D
uzávìrem.
■ Se závitem a vloženým tìsnìním.
■ Pro pøipojení k potrubnímu vedení.
■ Nutné pøíslušenství ke kovovým talíøovým ventilùm
TFA nebo TFZ.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech,
pozinkovaný
Barva
pozink
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
Rozmìry [mm]
Typ
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
EBR-D 10
0092.0493
100
EBR-D 12
0092.0494
125
EBR-D 15
0092.0495
150
EBR-D 16
0092.0496
160
EBR-D 20
0092.0497
200
mm
■ Vzduchový filtr pro zapuštìné a støešní ventilátory
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
ZFF
pro ochranu ventilátoru, venkovní fasády a
ovzduší.
■ S ochrannou møížkou.
■ Jednoduchá výmìna filtru.
■ Pøíslušenství: náhradní filtr FF.. .
A
B
TFZ 10
100
130
160
EBR-D 12
125
EBR-D 15
150
190
EBR-D 16
160
190
EBR-D 20
200
245
!
Spoleèné znaky
Tøída filtru
G2
Materiál
Umìlá hmota
Barva
slonová kost, jako RAL 1013
Rozmìry [mm]
Typ
Typ
Typ.è.
ZFF 20
0149.0001
200
ZFF 30
0149.0003
250/300
ZFF 40
0149.0005
350/400
A
B
ZFF 20
258
82
ZFF 30
365
92
ZFF 40
470
112
Jmenovitá svìtlost
mm
■ Náhradní filtry pro ZFF.
Náhradní filtr
Náhradní filtr
FF
Typ
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
mm
FF 20
0093.0230
200
FF 30
0093.0652
250/300
FF 40
0093.0651
350/400
■ Náhradní filtry pro FLG 100, POL 100.
Náhradní filtr
Náhradní filtr
FF, PF
Typ
Typ.è.
FF 10
0093.0377
G2
FF 100
0093.0652
G2
PF 100
0093.0651
F7
248
Tøída filtru
!
Spoleèné znaky
Tøída filtru
G2
Balení
3 kusy
!
Spoleèné znaky
Max. teplota okolí
40 °C
Balení
5 kusù
www.ielektrotechnika.cz
■ Instalaèní rámy pro talíøové ventily s bajonetovým
Instalaèní rám
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Spojovací rám
Spojovací rám
ZVR
AS a RS na kruhovou základnu stìnových
ventilátorù, typové øady EZS a DZS.
■ Pro instalaci do tenkých stìn.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Ocelový plech,
práškový nástøik
Barva
slonová kost,
jako RAL 1013
Rozmìry [mm]
Typ
Typ.è.
A
B
mm
ZVR 20
Typ
260
210
Jmenovitá svìtlost
ZVR 20
0093.0191
200
ZVR 25
314
260
ZVR 25
0093.0192
250
ZVR 30
366
310
ZVR 30
0093.0193
300
ZVR 35
420
360
ZVR 35
0093.0194
350
ZVR 40
472
410
526
456
ZVR 40
0093.0195
400
ZVR 45
ZVR 45
0093.0196
450
ZVR 50
578
510
ZVR 50
0093.0197
500
ZVR 56
684
568
ZVR 56
0093.0198
560
ZVR 60
684
610
ZVR 60
0093.0199
600
■ Prodlužovací trubka pro nástìnnou a stropní
Prodlužovací trubka
Prodlužovací trubka
VH
montáž.
!
Spoleèné znaky
Materiál
Typ.è.
Jmenovitá svìtlost
mm
Typ
VH 20
C
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Ocelový plech,
pozinkovaný
Rozmìry [mm]
Typ
www.ielektrotechnika.cz
■ Spojovací rám pro pøipevnìní uzavíracích klapek
Spojovací rám
A
B
226
219
Typ
VH 35
A
B
376
369
419
VH 20
0055.0030
200
VH 25
276
269
VH 40
426
VH 25
0055.0031
250
VH 30
326
319
VH 45
471
467
VH 31
342
335
VH 50
526
522
VH 30
0055.0032
300
VH 31
0055.0037
315
VH 35
0055.0033
350
VH 40
0055.0034
400
VH 45
0055.0036
450
VH 50
0055.0035
500
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
249
Pøíslušenství
Frekvenèní mìniè
Frekvenèní mìniè
MFU
■
■
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
IJmen
Doporuè. výkon
motoru
A
W
MFU
0157.1214
1,4
550
MFU 2
0157.1215
2,6
750
MFU 4
0157.1216
4,3
1.500
MFU 6
0157.1217
6
2.200
MFU 10
0157.1218
9,6
3.700
MFU 14
0157.1219
14
5.500
MFU 19
0157.1220
19
7.500
■
■
■
■
■
■ Regulátory otáèek pro plynulou regulaci
Regulátor otáèek
Regulátor otáèek
ST
■
■
■
■
■
■
■
■
Max.
zatížení
Min.
zatížení
A
A
1
0,1
X4
ST 2,5 0157.0811
2,5
0,1
X4
ST 5
4,3
0,2
54
Typ
ST 1
250
Typ.è.
0157.0810
0157.0812
otáèek ventilátorù.
Se sít´ovým filtrem a svorkovnicovou lištou.
S elektronickým relé ochrany motoru a
vybavovaèem z termoèlánku.
Øídící vstupy: galvanicky oddìlené, SPS
kompatibilní, programovatelné.
Senzorové vstupy: 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0(4)- 20 mA s
funkcí kalibrace offsetu pro napìtí a proud.
Senzorový výstup: 1 analogový výstup 0 - 10 V.
Digitální vstupy: 6 kusù, èásteènì
programovatelné.
Signální výstupy: 2 kusy, èásteènì
programovatelné.
Digitální výstupy: 2 bezpotenciálové výstupy pro
provozní a poruchové hlášení.
Pøipojení pomocí metrických šroubení 2 x PG 12,
2 x 16.
Pøednastaveno z výroby - 15 programovatelných
pevných otáèek.
Životnost cca. 80.000 hodin pøi 80 až 85 %
jmenovité zátìže.
Vhodné pro produktové skupiny DSK, DAS, DSQ a
všechny DZ... s izolací fází (speciální provedení).
Druh krytí
(IP)
■
ventilátorù.
Lze nastavit minimální otáèky.
Princip funkce: fázová regulace.
Doporuèený odstup od rádia nebo TV: 3 m.
Sepnutí ventilátorù na maximální otáèky otoèením
knoflíku pøes spínací polohu. Dalším otáèením
jsou snižovány otáèky.
Ochrana proti støíkající vodì.
S kontrolním svìtlem.
Testováno u VDE.
S dùvodu principu fázového oøezu mùže pøi
nízkých otáèkách vznikat fyzikálnì podmínìný
brum. V prostorech s nároky na bezhluèný provoz
ventilátorù lze k regulaci otáèek použít 5-stupòové
transformátory.
Lze instalovat na stìny, na stropy zakázáno z
teplotních dùvodù.
!
Spoleèné znaky
www.ielektrotechnika.cz
■ Frekvenèní mìniè pro plynulou regulaci poètu
Frekvenèní mìniè
UJmen
3 x 380 V až 480 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
55
Materiál pouzdra
Ocelový plech, pozinkovaný
Barva
svìtle šedá, jako RAL 7035
Max. teplota okolí
50 °C
Min. teplota okolí
-10 °C
Typ
Šíøka
Výška
Hloubka
mm
mm
mm
MFU 1
200
350
157
MFU 2
200
350
157
MFU 4
200
350
157
MFU 6
200
350
172
MFU 10
200
350
172
MFU 14
260
710
300
MFU 19
260
710
300
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Zpùsob instalace
Na omítku
Typ
Šíøka
Výška
Hloubka
mm
mm
mm
ST 1
81
81
63
ST 2,5
81
81
63
ST 5
85
170
63
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Regulátor otáèek
Regulátor otáèek
STU
■
■
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
Max.
zatížení
Min.
zatížení
A
A
Druh krytí
(IP)
STU 1
0157.0814
1
0,1
X4
STU 2,5
0157.0815
2,5
0,1
X4
STU 5
0157.0816
4,3
0,2
54
■
ventilátorù.
Lze nastavit minimální otáèky.
Princip funkce: fázová regulace.
Doporuèený odstup od rádia nebo TV: 3 m.
Sepnutí ventilátorù na maximální otáèky otoèením
knoflíku pøes spínací polohu. Dalším otáèením
jsou snižovány otáèky.
S kontrolním svìtlem.
Testováno u VDE.
S dùvodu principu fázového oøezu mùže pøi
nízkých otáèkách vznikat fyzikálnì podmínìný
brum. V prostorech s nároky na bezhluèný provoz
ventilátorù lze k regulaci otáèek použít 5-stupòové
transformátory.
Lze instalovat na stìny, na stropy zakázáno z
teplotních dùvodù.
■ Reverzaèní pøepínaè pro pøívod i odvod vzduchu.
■ S rámeèkem pro kombinaci s STU 1 nebo
Reverzaèní pøepínaè
Reverzaèní pøepínaè
UWK 1
STU 2,5.
Typ
Typ.è.
UWK 1
0157.0817
Regulátor otáèek, rozvod. panel
Regulátor otáèek, rozvod. panel
STS 2,5
■ Regulátory otáèek pro plynulou regulaci
ventilátorù.
■ Testováno u VDE.
■ Pro jeden smìr otáèek.
■ Instalace do vestavného programu 68 mm nebo
na 35 mm profilovou lištu.
!
UJmen
230 V
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Zpùsob instalace
Pod omítku
Typ
Šíøka
Výška
STU 1
81
81
STU 2,5
81
81
STU 5
81
152
!
Typ
Typ.è.
0157.0255
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Barva
èistì bílá
Hloubka
56
56
64
Zpùsob instalace
Pod omítku
Šíøka / výška / hloubka
80 mm x 150 mm x
10 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Max. zatížení
2,5 A
Min. zatížení
0,1 A
Barva
svìtle šedá
Zpùsob instalace
Panel rozvadìèe/
Rozvadìè
Šíøka / výška / hloubka
52 mm x 71 mm x
57,5 mm
Regulátor otáèek, reverz. pøepínaè
STS 2,5
Spoleèné znaky
www.ielektrotechnika.cz
■ Regulátory otáèek pro plynulou regulaci
Regulátor otáèek
251
Pøíslušenství
Regulátor otáèek, reverz. pøepínaè
Regulátor otáèek, reverz. pøepínaè
STW
Typ
Typ.è.
STW 1
0157.0813
1
STW 2,5
0016.0142
2,5
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
X0
Min. zatížení
0,1 A
Barva
slonová kost,
jako RAL 1013
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
128 mm x 74 mm x
54 mm
Max. zatížení
A
■ 5-stupòový transformátor pro nastavení otáèek.
■ Pro øízení jednofázových ventilátorù.
■ S kontrolním svìtlem.
5-stupòový transformátor
5-stupòový transformátor
TRE
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Sekundární napìtí
230 V/180 V/150 V/
115 V/85 V
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Typ
Typ.è.
Max. zatížení
Šíøka
Výška
TRE 0,4-1
0157.0346
0,4
TRE 0,4-1
121
192
87
TRE 0,6-1
0157.0347
0,6
TRE 0,6-1
121
192
87
TRE 1,6-1
0157.0348
1,6
TRE 1,6-1
121
192
87
TRE 3,3-1
0157.0841
3,3
TRE 3,3-1
194
241
144
TRE 6,5-1
0157.0842
6,5
TRE 6,5-1
194
241
144
A
■ 5-stupòový transformátor pro nastavení otáèek.
■ Pro øízení tøífázových ventilátorù.
■ S kontrolním svìtlem.
5-stupòový transformátor
5-stupòový transformátor
TR
Typ
Typ.è.
Max.
zatížení
TR 0,4-1 0157.0370
0,4
Umìlá hmota
TR 0,8-1 0157.0371
0,8
Umìlá hmota
TR 2,5-1 0157.0372
2,5
Umìlá hmota
TR 6,6
6,6
Ocelový plech,
lakovaný
252
!
Hloubka
Spoleèné znaky
UJmen
400 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Sekundární napìtí
400 V/250 V/190 V/
150 V/105 V
Barva
svìtle šedá
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Materiál pouzdra
A
0157.0384
Typ
Šíøka
Výška
TR 0,4-1
Typ
194
241
144
TR 0,8-1
194
241
144
TR 2,5-1
241
291
185
TR 6,6
320
320
195
5-stupòový transformátor
Hloubka
www.ielektrotechnika.cz
■ Pro pøívod i odvod (reverzní).
■ S kontrolním svìtlem.
■ Testováno u VDE.
Regulátor otáèek, reverz. pøepínaè
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
5-stupòový transformátor
5-stupòový transformátor
TRV
Typ
Typ.è.
Max.
zatížení
5-stupòový transformátor pro nastavení otáèek.
Pro øízení tøífázových ventilátorù.
S ochranou motoru.
S hlavním stykaèem a jištìním.
S kontrolním svìtlem.
!
Spoleèné znaky
UJmen
400 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Sekundární napìtí
400 V/250 V/190 V/
150 V/105 V
Barva
svìtle šedá
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Materiál pouzdra
Šíøka
Výška
TRV 1,0-1 0157.0532
1
Umìlá hmota
Typ
TRV 1,0-1
194
241
TRV 1,7-1 0157.0533
1,7
Umìlá hmota
TRV 1,7-1
241
291
TRV 2,5-1
2,5
Umìlá hmota
A
0157.0534
TRV 2,5-1
241
291
318
318
400
400
TRV 5,0
0157.0718
5
Ocelový plech, lakovaný
TRV 5,0
TRV 11,0
0157.0719
11
Ocelový plech, lakovaný
TRV 11,0
■
■
■
■
5-stupòový transformátor, do rozvadìèe
5-stupòový transformátor, do rozvadìèe
TRE S
Typ
Typ.è.
5-stupòový transformátor pro nastavení otáèek.
Pro øízení jednofázových ventilátorù.
S úhelníkem a svorkovnící.
Pøíslušenství: 5-stupòový spínaè ESS 20.
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
A
mm
mm
mm
1,6
84
92
66
TRE 3,3 S
0157.0745
3,3
105
107
80
TRE 6,5 S
0157.0746
6,5
120
122
100
■
■
■
■
5-stupòový transformátor, do rozvadìèe
5-stupòový transformátor, do rozvadìèe
TR S
5-stupòový transformátor pro nastavení otáèek.
Pro øízení tøífázových ventilátorù.
S úhelníkem a svorkovnící.
Pøíslušenství: 5-stupòový spínaè DSS 20
Max.
Šíøka Výška Hloubka
zatížení
Typ.è.
A
mm
mm
TR 0,8 S
0157.0741
0,8
84
92
80
TR 2,5 S
0157.0742
2,5
120
120
100
TR 6,6 S
0157.0743
6,6
150
142
124
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
mm
144
185
185
195
235
00
Sekundární napìtí
230 V/180 V/
150 V/115 V/85 V
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Rozvadìè
!
Spoleèné znaky
UJmen
400 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
00
Sekundární napìtí
400 V/250 V/
190 V/150 V/105 V
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Rozvadìè
5-polohový spínaè pro 5-stupòová trafa
Typ
Hloubka
Druh krytí (IP)
Max.
Šíøka Výška Hloubka
zatížení
TRE 1,6 S 0157.0744
www.ielektrotechnika.cz
■
■
■
■
■
5-stupòový transformátor
253
Pøíslušenství
5-polohový spínaè
5-polohový spínaè pro 5-stupòová trafa
ESS, DSS
transformátory TRE...S a TR...S.
■ Pro èelní instalaci do rozvádìèe.
■ ESS: Pøíslušenství pro jednofázové ventilátory.
■ DSS: Pøíslušenství pro tøífázové ventilátory.
UJmen
Šíøka
V
mm
mm
0157.0749
230
72
72
81
DSS 20 0157.0750
400
72
72
133
Typ
ESS 20
Typ.è.
FM-spínaè
XS 1
■
■
■
■
■
Typ.è.
XS 1
0157.0344
■
■
ventilátorù nebo jiných spotøebièù jako osvìtlení,
èerpadla atd.
Pro rekonstrukce a dodateèné instalace - žádné
tapetování nebo malování.
Nemusí být bourány a vymìòovány napø. kachlové
obklady.
Instalace všude tam, kde není k dispozici
elektrické vedení pro ovládání.
FM-ovládaè lze použít mobilnì.
FM-ovládaè mùže být pøišroubován nebo v
pøípadì hladkých povrchù pøilepen.
Jednoduché poloautom. pøiøazení ovládaèe spoøí
práci programování.
Baterie jsou souèástí balení.
FM-systém se skládá z FM-ovládaèe XS 1 a
FM-pøijímaèe XE 1.
■ FM-pøijímaè pro bezdrátové spojení mezi místem
FM-pøijímaè
FM-pøijímaè
XE 1
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
00
Max. zatížení
20 A
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Rozvadìè
mm
■
Typ
Spoleèné znaky
Výška Hloubka
■ FM-systém pro dálkové spínání jednofázových
FM-spínaè
!
spínání a ventilátorem.
■ Instalace do elektroinstalaèní krabice.
■ FM-systém se skládá z FM-ovládaèe XS 1 a
FM-pøijímaèe XE 1.
!
Spoleèné znaky
UJmen
2x3V
FM-frekvence
433 MHz
Dosah v budovì
30 m
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Zpùsob instalace
Na omítku
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
20
Max. zatížení (induktivní
zátìž)
2A
Max. zatížení (odporová
zátìž)
4A
FM-frekvence
433 MHz
Barva
modrá
Max. teplota okolí
55 °C
Typ
Typ.è.
Zpùsob instalace
Pod omítku
XE 1
0157.0343
Šíøka / výška / hloubka
52 mm x 52 mm x
21 mm
254
www.ielektrotechnika.cz
■ 5-stupòové pøepínaèe pro 5-stupòové
5-polohový spínaè
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Èasové spínaèe
Èasové spínaèe
VZ
■
■
■
■
Zpoždìní pøed
sepnutím
Èas dobìhu
s
min
Typ
Typ.è.
VZ 6
0157.0820
50
6
VZ 12
0157.0821
50
12
0 - 150
1,5-24
VZ 24 C 0157.0822
sepnutí a dobìhu ventilátorù.
Lze ovládat bìžným domovním vypínaèem.
VZ 24 C: lze ovládat bìžným domovním vypínaèem
nebo tlaèítkem.
Odrušeno podle EN 61000-4-5 (pøi 1000 V až
4000 V). Pro zlepšení odrušení lze použít další
èleny (L-, C- nebo RC-èleny, ochr. diody,
varistory).
Zkoušky: VDE.
!
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
40
Max. zatížení
1,25 A
Max. teplota okolí
50 °C
Šíøka / výška / hloubka
20 mm x 13 mm x
35 mm
■ Periodický èasový spínaè pro pravidelné vìtrání
Periodický spínaè
Periodický spínaè
VZI 10
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
VZI 10
0157.0823
málo užívaných prostorù.
Je umožnìno ruèní zapnutí ventilátoru kdykoli v
prùbìhu periody.
Lze ovládat bìžným domovním vypínaèem.
Doba periody: 1 h až 15 h.
Lze instalovat do elinst. krabice.
Zkoušky: VDE.
!
Dobìhové relé
NRS 10
ventilátoru po vypnutí.
■ Ovládání bìžným vypínaèem, tlaèítkem nebo
dveøním kontaktem.
■ Dobìh lze plynule nastavit: 0,5 min až 12 min.
■ Z dùvodu chlazení je nutno po stranách ponechat
mezeru.
Typ
Typ.è.
NRS 10
0157.0805
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
55
Max. zatížení
1,25 A
Max. teplota okolí
65 °C
Zpoždìní pøed sepnutím
50 s
Èas dobìhu
10 min
Šíøka / výška / hloubka
20 mm x 13 mm x
35 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
20
Max. zatížení (induktivní
zátìž)
2,5 A
Max. zatížení (odporová
zátìž)
10 A
Èas dobìhu
0,5 min - 20 min
Zpùsob instalace
Rozvadìè
Šíøka / výška / hloubka
17,5 mm x 90 mm x
73 mm
Èasový spínaè
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
Spoleèné znaky
UJmen
■ Dobìhové relé pro nastavení doby dobìhu
Dobìhové relé
Spoleèné znaky
www.ielektrotechnika.cz
■ Zpožïovací èasové spínaèe pro øízení zpoždìní
Èasové spínaèe
255
Pøíslušenství
Èasový spínaè
Èasový spínaè
ZA 4
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
ZA 4
0157.0426
■ Spínací hodiny pro automatické èasovì závislé
Spínací hodiny
Spínací hodiny
ZS 3
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
ZS 3
0157.0790
spínání ventilátorù.
Digitální spínací hodiny - denní programování
spínání.
Lze naprogramovat 20 sepnutí a vypnutí.
S automatickým pøepnutím mezi letním a zimním
èasem.
Nejkratší nastavitelný èas 1 minuta.
■ Dvoukanálové èasové spínací hodiny do
Spínací hodiny
Spínací hodiny
ZS 4
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
ZS 4
0157.0088
256
ventilátorù.
Pro øízení ventilátorù, svìtel, elektropøístrojù atd.
Lze navolit èasový nebo trvalý provoz pomocí
kroužku.
Dobìh lze plynule nastavit: 1 min až 15 min.
Pneumatický systém.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
rozvádìèe.
Lze programovat i bez pøipojení k síti (rezerva
chodu 6 let).
Textovì orientované menu s názornými
piktogramy a symboly.
Velký a pøehledný displej se dvìma textovými
znaky s vysokým rozlišením (bodová matice).
Jednoduché zacházení. Rychlé a intuitivní
programování.
46 pamìt´ových míst.
Denní a týdenní program.
Prázdninový a impulzní program.
Trvalé sepnutí podle datumu.
Trvalé sepnutí manuální.
Pøednost vyøízení - manuální.
Automatické øazení spínacích èasù pøi zadávání.
Automatické nastavení letního èasu.
Ukazatel provozních hodin pøístroje podle kanálu.
Bezpeènost díky PIN-kódování.
2 pøepínaèe.
Nejkratší odstup spínacích èasù 1min.
Spínací výkon 16 A / 250 V.
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
30
Max. zatížení
4A
Èas dobìhu
1 min - 15 min
Zpùsob instalace
Pod omítku
Šíøka / výška / hloubka
80 mm x 80 mm x
55 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
40
Max. zatížení
2A
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
20
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Max. teplota okolí
55 °C
Min. teplota okolí
-10 °C
Zpùsob instalace
Panel rozvadìèe
Šíøka / výška / hloubka
36 mm x 90 mm x
58 mm
www.ielektrotechnika.cz
■ Èasový spínaè pro ruènì ovládaný provoz
Èasový spínaè
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Termostat
Termostat
THR 10
teplotì vzduchu.
■ S pøepínaèem pro zimní/letní provoz.
■ Ve spojení s tøífázovým ventilátorem nutno
instalovat stykaè.
Typ
Typ.è.
THR 10
0157.0774
■ Termostat pro ovládání ventilátorù v závislosti na
Termostat
Termostat
TH 10
■
■
■
■
teplotì vzduchu.
Volitelný zpùsob spínání ventilátorù - pøi poklesu
nebo nárùstu teploty.
S ukazatelem stavu spínaèe na vnitøní stranì.
Odrušeno podle VDE 0875, stupeò N.
S èidlem teploty a kabelem 2 m.
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
30
Max. zatížení
(induktivní zátìž)
2A
Max. zatížení
(odporová zátìž)
10 A
Barva
slonová kost,
jako RAL 1013
Rozsah nastavení teploty
10 °C - 30 °C
Hystereze
cca 1 K
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
73 mm x 73 mm x
28 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
54
Max. zatížení (induktivní
zátìž)
4A
Max. zatížení (odporová
zátìž)
10 A
Max. teplota okolí
50 °C
Rozsah nastavení teploty
-10 °C - 30 °C
Hystereze
cca. 0,2 K až 5 K
Na omítku
125 mm x 110 mm x
69 mm
Typ
Typ.è.
Zpùsob instalace
TH 10
0157.0764
Šíøka / výška / hloubka
■ Termostat pro ovládání ventilátorù v závislosti na
Termostat
Termostat
TH 16
■
■
■
■
teplotì vzduchu.
Volitelný zpùsob spínání ventilátorù - pøi poklesu
nebo nárùstu teploty.
Ve spojení s tøífázovým ventilátorem nutno
instalovat stykaè.
Odzkoušeno u VDE, SEV, Semko a Nemko.
Pøíslušenství: Otoèný pøepínaè DS 10.
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
54
Max. zatížení (induktivní
zátìž)
4A
Max. zatížení (odporová
zátìž)
16 A
Max. teplota okolí
50 °C
Rozsah nastavení teploty
0 °C - 50 °C
Hystereze
cca 1,5 K
Na omítku
115 mm x 150 mm x
68 mm
Typ
Typ.è.
Zpùsob instalace
TH 16
0157.0748
Šíøka / výška / hloubka
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
www.ielektrotechnika.cz
■ Termostat pro ovládání ventilátorù v závislosti na
Termostat
257
Pøíslušenství
Termostat
Termostat
THD 10
teplotì vzduchu.
■ Se 2 èidly teploty.
■ Diferenciální termostat spíná v závislosti na rozdílu
teploty èidla u podlahy a teploty èidla u stropu.
Typ
Typ.è.
THD 10
0157.0775
Elektronický systém regulace teploty pro
øízení ventilátorù
■ Lze regulovat tøí- nebo jednofázové ventilátory.
■ S oddìleným èidlem teploty v provedení na
omítku.
■ S pøepìt´ovou ochranou proti blesku.
T
Nutno zajistit vedení:
■ Mezi regulátorem a èidlem - dvojžilový kabel.
■ Mezi regulátorem a ventilátorem tøížilový kabel.
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
54
Max. zatížení
10 A
Max. teplota okolí
40 °C
Rozsah nastavení teploty
5 °C - 35 °C
Hystereze
cca 2 K
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
125 mm x 195 mm x
110 mm
■ Vhodnou kombinaci ventilátoru, regulátoru a
výkonového dílu pro daný zpùsob použití lze nalézt
následujícím zpùsobem:
■ Vyhledejte ve dvou levých sloupcích velièiny
odpovídající druhu napájecího napìtí a
maximálnímu výkonu ventilátoru.
■ V pravých dvou sloupcích pak naleznete možnou
kombinaci regulátoru a výkonového dílu.
Ventilátor: Druh napájení
Ventilátor: Max. zatížení [A]
Regulace
Jednofázový proud
6
EAT 6 G/1
-
–
6
EAT 6 TG
-
Výkonový díl
EALT 6
–
6
ATS
–
12
EAT 6 G/1
EALT 6
–
12
EAT 6 TG
EALT 6
Tøífázový proud
2,5
ATS
ATL 2,5
–
6
ATS
ATL 6
Systém regulace teploty
EAT 6 G/1
Typ
Typ.è.
EAT 6 G/1
0157.0808
258
Volitelné parametry:
1. Požadovaná teplota: + 5 °C až + 35 °C.
2. Citlivost: 0,25 K až 1,25 K
3. Perioda: 5 s až 120 s
4. Minimální a maximální otáèky ventilátoru
5. Pøi poklesu pod požadovanou teplotu lze
nastavit vypnutí ventilátoru
Systém regulace teploty se skládá z:
1. Regulátor ATS (tøífázový),
EAT (jednofázový)
Výkonový díl ATL (tøífázový) nebo
EALT (jednofázový)
!
www.ielektrotechnika.cz
■ Termostat pro ovládání ventilátorù v závislosti na
Termostat
■ Pásmo proporcionality: 2 K až 10 K.
■ S výstupem 0 V až 10 V pro další systémové
!
komponenty, napø. výkonový díl EALT 6.
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Max. zatížení
6A
Spoleèné znaky
Min. zatížení
0,2 A
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Max. teplota okolí
40 °C
Rozsah nastavení teploty
5 °C - 35 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
194 mm x 160 mm x
105 mm
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Systém regulace teploty
Systém regulace teploty
EAT 6 TG
■ S výstupem 0 V až 10 V pro další systémové
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
EAT 6 TG
0157.0755
Systém regulace teploty, výkonový díl
EALT 6
■
■
■ Elektronický výkonový díl pro zvýšení maximálního
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
EALT 6
0157.0756
komponenty, napø. výkonový díl EALT 6.
S digitálním ukazatelem skuteèné a požadované
teploty.
S analogovým ukazatelem výstupního napìtí.
S termostatem pro øízení ohøívaèe vzduchu.
S výstupem pro poplašný signál pøi pøekroèení
nebo nedosažení teploty a pøi výpadku napìtí.
Beznapìt´ový pøepínací kontakt.
S plným rozbìhem motoru: Rozbìh na maximální
otáèky. Po dosažení rozbìhu jsou otáèky
redukovány na požadovanou úroveò.
Pásmo proporcionality: 2 K až 10 K.
Výstupní napìtí EAT 6 G, EAT 6 TG a EALT 6 jsou
identická.
zatížení regulátorù teploty EAT 6 G a EAT 6 TG.
Pøi pøipojení více výkonových dílù lze zabezpeèit
napájení shodným elektrickým vodièem.
Lze rozboèit všechny vnìjší vodièe tøífázové sítì.
Odrušeno podle VDE 0875/6.77, stupeò N.
Se vstupem 0 V až 10 V pro øídící napìtí.
!
Spoleèné znaky
Systém regulace teploty, výkonový díl
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Max. zatížení
6A
Min. zatížení
0,2 A
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Max. teplota okolí
40 °C
Rozsah nastavení teploty
5 °C - 35 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
240 mm x 185 mm x
116 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Max. zatížení
6A
Min. zatížení
0,2 A
Šíøka / výška / hloubka
194 mm x 160 mm x
105 mm
Systém regulace teploty
T
Systém regulace teploty
ATS
■ Elektronický dvoupolohový regulátor teploty pro
■
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
ATS
0157.0759
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
■
øízení ventilátorù.
S digitálním ukazatelem skuteèné a požadované
teploty.
S ukazateli LED pro poruchu a kontrolu.
Výstupy regulátoru:
5-stupòový beznapìt´ový výstup pro pøipojení
výkonového dílu ATL nebo stykaèového ovládání.
Výstup 0 V až 10 V pro pøipojení systémových
komponentù (napø. výkonového dílu EALT 6 pro
jednofázové ventilátory).
Beznapìt´ový výstup termostatu pro øízení
ohøívaèe vzduchu.
Beznapìt´ový výstup pro signalizaci poruchy èidla
nebo zkratu na èidle.
www.ielektrotechnika.cz
Systém regulace teploty
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Max. zatížení
10 A
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Max. teplota okolí
40 °C
Rozsah nastavení teploty
0 °C - 40 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
240 mm x 185 mm x
115 mm
259
Pøíslušenství
Systém regulace teploty
Systém regulace teploty
ATL
Typ
Typ.è.
ATS pro øízení tøífázových ventilátorù.
■ 5-stupòový transformátor, ovládaný volitelnì
ruènì nebo automaticky regulátorem teploty.
Max. zatížení
Hmotnost
A
kg
ATL 2,5
0157.0757
2,5
19
ATL 6
0157.0758
6
28,5
T
Systém regulace teploty
ETL, DTL
■ Elektronický regulátor teploty pro øízení
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
0157.0824
DTL 16 P
0157.0825
Kanálové èidlo
FL 30 P
vzduchových kanálech.
■ Lze kombinovat s ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.
Typ
Typ.è.
FL 30 P
0157.0780
260
■
elektrických ohøívaèù vzduchu ERH, DRH.
S vestavìným èidlem pro mìøení prostorové
teploty.
Volitelnì lze regulovat teplotu pøívodního vzduchu
nebo prostoru.
Triakový regulátor s pulsním øízením.
Perioda: 60 s.
Noèní snížení teploty lze nastavit v rozsahu 0 K až
10 K.
DTL 16 P: se vstupem pro omezení minimální
nebo maximální teploty pøívodního vzduchu.
K tomu je zapotøebí kanálové èidlo FL 30 P.
Pøíslušenství: kanálové èidlo FL 30 P pro mìøení
teploty vzduchu ve ventilaèním kanálu, prostorové
èidlo FR 30 P pro mìøení teploty uvnitø místnosti.
■ Èidlo teploty pro mìøení teploty vzduchu ve
K
Spoleèné znaky
UJmen
400 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Sekundární napìtí
400 V/250 V/190 V/
150 V/110 V
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Barva
svìtle šedá
Max. teplota okolí
40 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
300 mm x 400 mm x
160 mm
Systém regulace teploty
■
ETL 16 P
!
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V/400 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
20
Max. zatížení
16 A
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
94 mm x 150 mm x
43 mm
!
Spoleèné znaky
Druh krytí (IP)
20
Materiál
Umìlá hmota
Rozsah nastavení teploty
0 °C - 30 °C
www.ielektrotechnika.cz
■ Výkonové díly pro dvoupolohový regulátor teploty
Systém regulace teploty
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Prostorové èidlo
Prostorové èidlo
FR 30 P
místnosti.
■ Lze kombinovat s ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.
Typ
Typ.è.
FR 30 P
0157.0781
!
Druh krytí (IP)
20
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Barva
èistì bílá, jako RAL
9010
Rozsah nastavení teploty
0 °C - 30 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
86 mm x 86 mm x
30 mm
■ Hygrostat pro øízení ventilátorù v závislosti na
Hygrostat
HY 5
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
Ovládací prvek
HY 5
0157.0123
viditelný
HY 5 I
0157.0125
skrytý
relativní vlhkosti vzduchu.
Max. proud pro induktivní zátìž: 5,0 A pro
odvlhèování, 2,2 A pøi zvlhèování.
Aplikace: bazény, umývárny, prádelny a jiné vlhké
prostory.
Rozsah plynulého nastavení: 20 % až 80 %
relativní vlhkosti.
Hystereze spínání: cca 8 % relativní vlhkosti.
Spínání ventilátorù buï pøi poklesu vlhkosti nebo
pøi zvýšení vlhkosti (pøepínací kontakt).
Spoleèné znaky
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
30
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Max. teplota okolí
50 °C
Min. teplota okolí
10 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
132 mm x 82 mm x
48 mm
Hygrostat
■ Hygrostat pro øízení ventilátorù v závislosti na
Hygrostat
HY 10
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
HY 10 UP
0157.0357
Zpùsob instalace
Pod omítku
HY 10 AP
0157.0358
Na omítku
Typ
Šíøka
Výška
Hloubka
mm
mm
mm
HY 10 UP
81
81
17
HY 10 AP
81
81
36
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
■
relativní vlhkosti vzduchu.
Maximální proud (pøi cos fí=1) 8 A resp. (pøi cos
fí=0,6) 4 A.
Rozsah plynulého nastavení: 20 % až 95 %
relativní vlhkosti.
Jemná regulace v komfortním rozsahu 45 % až
65 % relativní vlhkosti vzduchu.
Hystereze spínání: cca 2 % relativní vlhkosti.
Aby pøipojený ventilátor navìtral nepøetržitì,
pøepíná hygrostat po cca. 1 hodinì do standbyprovozu. Ventilátor je pak cca 4 hodiny odpojen od
sítì. Pokud není ani po 4 hodinách dosaženo
požadované hodnoty, je ventilátor opìt sepnut.
U pronajatých nebo veøejných budov - aby nebylo
nekontrolovatelnì zasahováno do nastavených
hodnot, lze na spodní stranì pøístroje nastavit
pevnou hodnotu požadované vlhkosti vzduchu:
požadovaná hodnota vhkosti vzduchu - 60 % nezávisle na poloze regulaèního otoèného knoflíku
na èelní stranì pøístroje.
www.ielektrotechnika.cz
■ Èidlo teploty pro mìøení teploty vzduchu v
Prostorové èidlo
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz
Druh krytí (IP)
20
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Max. teplota okolí
50 °C
Min. teplota okolí
0 °C
261
Pøíslušenství
Regulátor kvality vzduchu
Regulátor kvality vzduchu
EAQ 10/1
■ Regulátor pro øízení ventilátorù v závislosti na
■
■
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
EAQ 10/1
0157.0777
■ CO2 -senzor pro regulaci ventilátorù v závislosti na
CO2 -senzor
SKD
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
SKD
0157.0345
Hlídaè proudìní vzduchu
Hlídaè proudìní vzduchu
LW 9
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
LW 9
0157.0779
CO2 -koncentraci.
Optický senzor prostøednictvím IR absorpce.
S 5 LED diodami pro indikaci CO2 -koncentrace.
S výstupem 0 V - 10 V pro pøedání CO2 koncentrace.
S výstupem 0 V - 10 V pro pøedání teploty.
Nevhodné pro havarijní mìøení obsahu plynù.
■ Hlídaè minimálního proudìní vzduchu pro
■
■
■
262
kvalitì ovzduší.
Integrované univerzální èidlo mìøí koncentraci
rozlièných plynù a par (napø. oxid uhelnatý,
metan, vodní pára, alkohol, tabákový kouø,
benzínové páry atd.).
Plynulá regulace citlivosti pomocí potenciometru.
Pøednastaveno z výroby.
Se 2 LED pro indikaci provozního stavu a kvality
vzduchu.
Pøipravenost k provozu po 5 minutách.
Èas odezvy: < 1 minuta.
Regeneraèní èas: 1 až 3 minuty (podle stupnì
zneèištìní).
vzduchotechnická zaøízení.
Délka kabelu k sondì: 2,5 m.
Pokud je vedení k sondì položeno v kabelovém
kanálu musí být odstínìno.
Sonda zjistí rychlost proudìní vzduchu a hodnotu
porovná s hodnotou nastavenou na øídící
jednotce.
Øídící jednotka: instalace na profilovanou lištu
35 mm.
Reléový výstup pro externí indikaci poruchy.
Indikace stavu relé a napájení prostøednictvím
LED.
Pøepínaè volby funkce - pracovní -/ klidové
proudìní.
Beznapìt‘ový výstup pøepínacím kontaktem.
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
30
Max. zatížení
10 A
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
126 mm x 74 mm x
24 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
15 V
Druh krytí (IP)
20
Materiál pouzdra
Umìlá hmota
Barva
èistì bílá,
jako RAL 9010
Max. teplota okolí
40 °C
Min. teplota okolí
10 °C
Zpùsob instalace
Na omítku
CO2 -rozsah mìøení
500 - 2.000
Šíøka / výška / hloubka
79 mm x 120 mm x
30 mm
!
Spoleèné znaky
Druh krytí (IP)
10
Max. zatížení (induktivní zátìž)
2A
Max. zatížení (odporová zátìž)
5A
Max. teplota okolí
60 °C
Rozmìry [mm]
www.ielektrotechnika.cz
Regulátor kvality vzduchu
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Stupòový a reverzaèní pøepínaè
Stupòový a reverzaèní pøepínaè
FS
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
FS 4
0016.0104
ventilátory.
S kontrolním svìtlem.
FS 4: Pøepínaè snížených a plných otáèek.
FS 6: Reverzaèní pøepínaè pro odvod a pøívod
vzduchu, snížené nebo plné otáèky.
FS 7: Reverzaèní pøepínaè pro pøívod i odvod
vzduchu.
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
20
Barva
slonová kost,
jako RAL 1013
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
128 mm x 74 mm x
46 mm
Smìr proudìní
vzduchu
Max. zatížení
indukèní
A
0,35
–
FS 6
0016.0106
0,35
Odvod a pøívod
vzduchu
FS 7
0016.0107
6
Odvod a pøívod
vzduchu
■ Reverzaèní pøepínaèe pro ventilátory.
■ WU 1: S krabicí pro montáž do omítky.
Reverzaèní pøepínaè
W, WU
Druh krytí
(IP)
Zpùsob
instalace
0157.0101
65
Na omítku
0157.0102
00
Pod omítku
Typ
Typ.è.
W1
WU 1
Reverzaèní a pólový pøepínaè
WP
ventilátorù.
■ Pøepínaè smìru proudìní vzduchu.
Typ
Typ.è.
WP 1
0157.0105
Dahlanderovo zapojení
Motor
WP 2
0157.0108
Oddìlená vinutí
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Max. zatížení
16 A
Barva
svìtle šedá
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
Typ
■ Pólový pøepínaè pro ovládání dvojotáèkových
Reverz. a pólový pøepínaè
www.ielektrotechnika.cz
■ Stupòové nebo reverzaèní pøepínaèe pro
Stupòový a reverzaèní pøepínaè
Šíøka
výška
mm
mm
W1
82
82
WU 1
81
81
!
Spoleèné znaky
hloubka
mm
127
100
UJmen
500 V
Druh krytí (IP)
65
Max. zatížení
16 A
Zpùsob instalace
Na omítku
Smìr proudìní vzduchu
Odvod a pøívod
vzduchu
Šíøka / výška / hloubka
82 mm x 82 mm x
127 mm
263
Pøíslušenství
Pøepínaè pólù (2 otáèky)
Pøepínaè pólù (2 otáèky)
P
Otoèný spínaè
DS 10
Hlavní vypínaè
Hlavní vypínaè
HS
Ochrana motoru
Ochrana motoru
MV, MVE
■ Pólový pøepínaè pro ovládání dvojotáèkových
Typ
Typ.è.
P1
0157.0103
Dahlanderovo zapojení
P2
0157.0106
Oddìlená vinutí
Typ
Typ.è.
DS 10
0157.0410
■
■
■
■
■
Hlavní vypínaè.
Zapouzdøen podle ISO.
Vypínaè lze v poloze VYP uzamknout.
Se 2 pomocnými kontakty (1 vypínací, 1 spínací).
HS 3: 3-pólový vaèkový vypínaè pro
jednootáèkové ventilátory nebo pro ventilátory s
regulací otáèek.
■ HS 6: 6-pólový vaèkový vypínaè pro ventilátory s
pøepínatelnými póly (dvoje otáèky).
Typ
Typ.è.
HS 3
0157.0736
HS 6
0157.0737
■ Ochrana motoru pro ventilátory s vyvedenými
termokontakty.
■ S hlavním stykaèem a jištìním.
UJmen
Max.
zatížení
Min.
zatížení
V
A
A
MVE 10 0157.0711
230
10
0,4
MV 25
400
25
–
0157.0712
UJmen
500 V
Druh krytí (IP)
65
Max. zatížení
16 A
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
82 mm x 82 mm x
127 mm
!
na termostatu.
■ Pøíslušenství pro termostaty TH10, TH16.
■ Polohy pøepínaèe: trvalý provoz, vypnuto, provoz
s regulací.
Typ.è.
Spoleèné znaky
Motor
■ Otoèný pøepínaè pro zapnutí ventilátoru nezávisle
Typ
264
!
ventilátorù.
■ Pøepínaè snížených a plných otáèek.
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
65
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
82 mm x 82 mm x
101 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
65
Max. zatížení
16 A
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
82 mm x 82 mm x
127 mm
!
Spoleèné znaky
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
54
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
75 mm x 140 mm x
95 mm
www.ielektrotechnika.cz
Pøepínaè pólù (2 otáèky)
www.cz.maico-fans.com - 100 % informací online
Pøíslušenství
Hlídaè rozdílu tlaku
Hlídaè rozdílu tlaku
DW 1000
■
■
■
■
■
Typ
Typ.è.
DW 1000
0157.0752
Dveøní kontakt
Dveøní kontakt
TS 8
ventilátorù a systémového tlaku ve vzt. zaøízeních.
Pøepínací kontakt pro proud max. 5 A, 250 V AC a
0,8 A pro indukèní zátìž nebo 2 A, 30 V DC.
Rozsah nastavení: 100 Pa až 1000 Pa.
Medium: vzduch nebo neagresivní plyny.
Elektropøípojka s vývodkou a šroubovými
svorkami.
Obsah dodávky: tlakový spínaè s hrdly, stavitelná
stupnice v mbar, montážní úhelník, 2 m
pøipojovací sada hadic.
■ Dveøní kontakt pro automatické spínání ventilátorù
zavøením dveøí.
■ Montáž na zárubeò nebo dveøe.
Pokyny pro montáž
■ Zajistit potøebné zahloubení pro montáž na dveøe
a zárubeò.
■ Ve vlhkých prostorech provozovat dveøní kontakt
na bezpeèné napìtí (24 V).
Stykaè
Stykaè
US 16 T
Typ
Typ.è.
TS 8
0157.0120
■ Univerzální stykaè pro øízení ohøívaèù vzduchu
■
■
■
■
Bezpeènostní transformátor
TRE 50
Typ
Typ.è.
US 16 T
0157.0769
■ Bezpeènostní transformátor pro pøipojení 2
■
■
■
■
MAICO - výrobky a servis z jedné ruky
ERH, DRH ve spojení s hlídaèem prùtoku vzduchu
LW 9.
Øídící napìtí: 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz.
3 hlavní kontakty, 1 pomocný kontakt (spínací).
Ochrana proti vodì a prachu.
S vloženou profilovanou lištou 35 mm.
ventilátorù ECA 100 24 V.
Tøída izolace T 40 E.
Provedení podle VDE 0551.
S vymìnitelnou trubièkovou pojistkou pro ochranu
proti zkratu.
Zpùsob instalace: rozvadìè.
Typ
Typ.è.
TRE 50
0157.0385
!
Spoleèné znaky
Druh krytí (IP)
54
Min. teplota okolí
85 °C
Rozmìry [mm]
!
Spoleèné znaky
www.ielektrotechnika.cz
■ Hlídaè rozdílu tlaku pro monitorování stavu filtrù,
Hlídaè rozdílu tlaku
Differenzdruckwächter
UJmen
230 V
Druh krytí (IP)
50
Max. zatížení
8A
Šíøka / výška / hloubka
13 mm x 57 mm x
42 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
600 V
Druh krytí (IP)
55
Max. zatížení
(induktivní zátìž)
3.000 W
Max. zatížení
(odporová zátìž)
20 A
Zpùsob instalace
Na omítku
Šíøka / výška / hloubka
100 mm x 160 mm x
145 mm
!
Spoleèné znaky
UJmen
230 V
fJmen
50 Hz/60 Hz
Druh krytí (IP)
20
Max. zatížení
(odporová zátìž)
2,1 A
Sekundární napìtí
24 V
Šíøka / výška / hloubka
75 mm x 73 mm x
121 mm
265
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
ECA 100 ipro
ECA 100 ipro K
ECA 100 ipro
ECA 100 ipro K
ECA 100 ipro H
ECA 100 ipro KH
ECA 100 ipro VZC
ECA 100 ipro KVZC
S1 Spínaè: Zap / Vyp
S2 Spínaè: = Zap Jmen. otáèky
S2 Spínaè: = Vyp Nízké otáèky
Zapojení s dvojitým spínaèem
S1 Spínaè: Zap / Vyp
S1 Spínaè: Zap / Vyp
ECA 100 ipro B
ECA 100 ipro KB
ECA 100 ipro F
ECA 100 ipro KF
ECA 100/120, ECA piano
ECA 11 E, ECA 15/2 E, 15/4 E
ECA piano H
L
N
N L
M
1
~
S1 Spínaè: Zap / Vyp
ECA 100/120 K
ECA 100/120 VZ, VZC, I
ECA 150 KVZ
L
N
L
N
L
N
L
N
ECA 150
S N L
S N L
N L
N L
t1
M
1
~
M
VZ..
1
M
1
266
t1
t2
~
~
t2
VZ..
M
1
~
www.ielektrotechnika.cz
Schéma zapojení
www.cz.maico-fans.com
- 100
informací online
www.maico.de - 100
%%
Information
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
ER 60/100 VZ, VZC, I
ER 60/100 F
L
N
L
N
ER 60/100 G
L
N
L
N
S2
S1
4 3 N 1
3 N 1
t1
H
S1
S1
3 N 1
t2
3 N 1
t1 t2
VZ..
VZ-F
~
M
~
M
1
~
M
1
1
Ventilátor bìží neustále na snížené otáèky.
S1 = Zap (po cca. 50 s)
Pøi vlhkosti vyšší než je nastavená hodnota se
ventilátor automaticky pøepne na plný výkon.
ER 60/100 H
Varianta zapojení 1
L
N
ER 60/100 H
Varianta zapojení 2
L
N
~
S1 = Zap (po cca. 50 s)
S1 = Snížené otáèky
S2 = Plný výkon
ER 60/100 H
Varianta zapojení 3
ER 100 D
L
N
S1
S1
S1
4 3 N 1
4 3 N 1
4 3 N 1
H
H
H
1
~
M
1
~
M
1
Ventilátor bìží neustále na snížené otáèky.
Pøi vlhkosti vyšší než je nastavená hodnota se
ventilátor automaticky pøepne na plný výkon.
Dodateènì lze pomocí spínaèe S1 pøepnout
na plný výkon.
Spínaèem S1 lze ventilátor zapnout na
snížené otáèky. Pøi vlhkosti vyšší než je
nastavená hodnota se automaticky pøepne
ventilátor na plný výkon.
ER/ER-AP/ER-APB 60/100
ZEG 2000 / 2000 P
Ventilátor lze spínaèem S1 ruènì zapínat a
S1 = tøístupòový spínaè DS 3N bez
nulové polohy
vypínat. Ventilátor pak bìží tak dlouho, dokud
vlhkost prostoru neklesne pod vypínací hodnotu.
1 = nízký výkon
2 = støední výkon
3 = vysoký výkon
V rozvadìè (nutno zajistit)
1
S1
~
M
ZEG 2000 / ZEG 2000 P + RLS 3
L
N
PE
L
N
2 3
3 N 1
N 1 2 3
GNYE
BU
BN
BK
BK/WH
V
ZEG 2000
~
M
1
MAICO - výrobky
Produkteaund
servis
Service
z jedné
ausruky
einer Hand
1
M
www.ielektrotechnika.cz
ER 60/100
ER 60/100 H
N 1 2 3 4 5 6
M
1
~
S1 Spínaè: Zap / Vyp
S2 nízký, støední, vysoký výkon
267
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
E1
E2
E3
E4
E5
E6
T1
T2
T3
T4
- Tlakomìr / filtr
- CO2 hlásiè / relé zajistit (bezpotenciálový kontakt)
- Regulátor kvality ovzduší EAQ 10/1 / (volný kontakt)
- Senzor vlhkosti, hygrostat HY 5 (volit.)
- Stávající pøíhøev, propojka (volitelnì)
(pøí ext. pøíhøevu, mùstek E5 prodrátovat)
- Volba exter. teplomìru T2, propojka (volit.)
(pøi ext. teplomìru T2, propojku E6 prodrátovat)
- Teplomìr venk.vzduchu
- Teplomìr externí (volit.)
- Teplomìr odpad. vzduchu
- Prostorové èidlo odvodu
268
K5
S1
ZH
M1
M2
M3
ST
LT
FH
BE
G
E
O
- Spínací kontakt pro ext. pøíhøev
- Bezpeènostní spínaè / ovládání zepøedu
- Externí pøíhøev (volit.)
- Ventilátor pøívodu
- Ventilátor odvodu
- Motor klapky obchvatu
- Napájecí zdroj
- Výkonový díl
- Topení ochrany proti zámrzu
- Ovládací jednotka
- Pouzdro
- Výsuvná èást
- Volba
www.ielektrotechnika.cz
WS 250
www.cz.maico-fans.com
- 100
informací online
www.maico.de - 100
%%
Information
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
ENR 20, 25, 31
EVN 15, 22
EVH 31
L
N
PE
L
N
PE
1 N 3
N L
1
EC 90 B, EC 140 B
MAICO - výrobky
Produkteaund
servis
Service
z jedné
ausruky
einer Hand
~
M
M
1
EVH 31
~
www.ielektrotechnika.cz
EN 20, 25, 31
269
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
EZQ/EZS/EZF...B
L
N
PE
EZQ/EZS/...E
L
N
PE
1U 1V 1W
EZQ..B
EZS..B
L
N
PE
EZQ..B
EZS..B
EZQ..E
EZS..E
1U 1V 1W
M
1
DZQ/DZS/DZF...B,
1
1 2 3
~
P 1/2
PU1/2
WP1/2
M
1
M
~
L1
L2
L3
PE
~
7 8
9 10
1 2 3 4 5 6
DZQ..B
DZS..B
1U 1V 1W 2U 2V 2W
3
DZQ/DZS/DZR/DZF/DZD...D
11 12
EZR...B, EZR...D
~
M
ERD
L
N
PE
L1
L2
L3
PE
ERD..
L1 N
1 2 3
DZQ..D
DZS..D
1 2 3
U N1
M
3
~
1U 1V 1W
M
1
DRD...
DRD...
L1
L2
L3
PE
EZD...D/B
EZD...D/B
L
N
PE
L
N
PE
L1
L2
L3
PE
~
-F1
MV25
L1 L2 L3
P2
PU2
WP2
7 9 11
8 10 12
1 2 3 4 5 6
EZD..D
EZD..A
EZD..D
EZD..B
EZD..D
EZD..A
1 2 3
1 2 3
1 2 3
EZD..D
EZD..B
1 2 3
1
2 3
1 2 3
U1 V1 W1 TK TK
~
M
DRD..
DRD..
L1 L2 L3 L4 L5 L6
L1 L2 L3 TK1 TK3
1
~
M
1
T1 T2 T3 T4 T5 T6
T1 T2 T3 TK2 TK4
1U 1V 1W 2U 2V 2W
1U 1V 1W TK TK
M
M
3
270
~
3
~
Pravé otáèky:
EZD ... D, EZD…B saje pèes motor
Levé otáèky:
EZD ... D, EZD…B vyfukuje pèes motor
www.ielektrotechnika.cz
EZQ/EZS/EZF...B
www.cz.maico-fans.com
- 100
informací online
www.maico.de - 100
%%
Information
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
DZD...
ERM 15, 18, 22, 25, 28
EPK 22/4, 22/6, 28/4
EPK 25/4, 25/6, 28/6, 31/6 B
DPK
L
N
PE
EZD..E
1 2 3
~
M
1
ERR...
L1
L2
L3
PE
L
N
PE
L
N
PE
ERR..
L N
EPK 22/4B
EPK 22/6B
EPK 28/4B
S
1U 1V 1WTK TK
~
M
1
M
1
~
DPK
DPK..B
1U 1V 1W TK TK
3
ESR 12-2, ESR 16-2, ESR 20-2, ESR 25-2,
MAICO - výrobky
Produkteaund
servis
Service
z jedné
ausruky
einer Hand
~
M
www.ielektrotechnika.cz
EZD 25/4 E
271
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
UWK
L
N
PE
STW
L
N
PE
L
N
PE
ST..
STU..
STS..
N
4 1 2 3
STU 1
STU 2,5
N
4 1 2 3
N
5 4 3 2 1
STW1
UWK1
ST...
STU...
STS...
Svorka 1
1U 1V 1W
M
1
M1
~
M1
Regulátory otáèek
Regulátory otáèek
Regulátory otáèek
Spínaè pro další pøístroj
(bez regulace)
Ventilátor
1U 1V 1W
1U 1V 1W
M1
M
M
1
M1
~
1
M1
Regulátory otáèek
Spínaè pro další pøístroj
(bez regulace)
Ventilátor (pravé/levé otáèky)
STW
Svorka 1
Ventilátor
M1
TRE 0,4-1 / 0,6-1 / 1,6-1 / 3,3-1 / 6,5-1
TR 0,4 -1/ 0,8-1 / 2,5-1 / 6,6
L
N
PE
L1
L2
L3
N
PE
1U
1V
1W
L N
M
1
~
M1
M
M1
3
~
~
1W
1V
1U
1 2 3
3 2 1
N U V W
S1
0
5
4
3
2
1
0
0
5
4
3
2
1
0
S1
0
1 2
3
4
5
0
85V
115V
150V
5
4
3
2
1
400V
250V
190V
150V
105V
1
2
3
4
5
105V
150V
190V
250V
400V
180V
TRE
TRE
TRE
TRE
TRE
0,4
0,6
1,6
3,3
6,5
230V
0
1 2
3
4
5
TR
TR
TR
TR
0
0,4
0,8
2,5
6,6
S1 Spínaè: Zap / Vyp
M1 Ventilátor
S1 Spínaè: Zap / Vyp
M1 Ventilátor
TRV 1,0-1 / 1,7-1 / 2,5-1 / 11
TRE 1,6 / 3,3 / 6,5 S
TR 0,8 / 2,5 / 6,6 S
L
N
PE
L1
L2
L3
PE
L1
L2
L3
N
PE
M1
M
3
~
TK
TK
1W
1V
1U
1 2 3 TK TK
N U V W
S1
0
TRV
TRV
TRV
TRV
TRV
1,0
1,7
2,5
5,0
11,0
5
4
3
2
1
400V
250V
190V
150V
105V
1
2
3
4
5
105V
150V
190V
250V
400V
S1 Spínaè: Zap / Vyp
M1 Ventilátor
272
5
4
3
2
1 0
TRE 1,6S
TRE 3,3S
TRE 6,5S
N
1
2
3
4
5
N
85V
115V
150V
180V
230V
TR 0,8S
TR 2,5S
TR 6,6S
5
4
3
2
1 0
105V
150V
190V
250V
400V
L1
L2
TR 0,8S
TR 2,5S
TR 6,6S
0
0
1
2
3
4
5
www.ielektrotechnika.cz
ST/STU/STS
0
1
2
3
4
5
105V
150V
190V
250V
400V
L3
www.cz.maico-fans.com
- 100
informací online
www.maico.de - 100
%%
Information
MAICO Ventilatoren
Schéma zapojení
ZS 3, ZS 4
L
THR 10
TH 10
L
N
PE
L
N
PE
1
L
N
PE
M
~
1
~
M
1
BU WH
a b
M
~
1
M
~
1 2 3
BK BN
N 5 4
1
TH10
1 N 3 4 5
6 7
ZS 3
VZ
VZ
VZ
VZI
K
H
SB
6
12
24C
10
+
C
THR10
THR 10 Prostorový termostat s
kontrolním svìtlem a
pøepínaèem léto-zima
M1
Ventilátor
TH 16
THD 10
L
N
PE
L
N
PE
R1
M1 Ventilátor
HY 5, HY 5 I
L
N
PE
THD10
PE N L
11 12 11 12
P1
1
P2
M
~
HY5
1 2 3
N L
1 2
4
1 2 3
L N
H
M
1
M
1
DS10
DS 10
TH16
M1
M1
~
THD10
R1
R2
P1
Otoèný pøepínaè
2 = Trvalý provoz
4 = Provoz s regulací
Termostat
Ventilátor
TH 16
M1
EAQ 10/1
P2
M1
FS 4
L
N
PE
L
N
PE
EAQ10
U N N L
M1
5
M1
1
FS 7
L
N
PE
M1
N
R2
FS 6
~
3
R1
Svorka 1 = odvlhèení
Diferenciální termostat
Svorka 3 = provlhèení
Èidlo teploty prostoru
Èidlo teploty podstropního prostoru
Nastavení: teplota-požadovaná
hodnota
Nastavení: rozdíl teplot
Ventilátor
L
N
PE
M
4
~
1
M
~
1W
1V
1U
M1
5
1
4
3
N
1
1
M
~
1W
1V
1U
5
4
3
S3
1U 1V 1W
S2
S1
S1
~
M
1
www.ielektrotechnika.cz
VZ 6, VZ 12, VZ 24 C, VZI 10
FS6
FS4
FS 4
S1
S2
M1
Stupòový spínaè
Spínaè: Zap / Vyp
Spínaè: rychle/pomalu
Motor ventilátoru
FS6
S1
S2
S3
M1
MAICO - výrobky
Produkteaund
servis
Service
z jedné
ausruky
einer Hand
Stupòový spínaè
Spínaè: Zap / Vyp
Spínaè: rychle/pomalu
Spínaè: smìr otáèení
(odvod/pøívod)
Ventilátor (kondenz. motor)
1
S1
S2
S2
N
FS7
FS7
S1
S2
M1
Stupòový spínaè
Spínaè: Zap / Vyp
Spínaè: smìr otáèení
(odvod/pøívod)
Ventilátor (kondenz. motor)
273
Download

Uzavírací klapka - iElektrotechnika.cz