C.A.SYSTEM s.r.o.
Výhradní dovozce zaøízení
Metasystem pro ÈR a schválený dodavatel
doplòkù pro vozy Mitsubishi, Hyundai, Nissan a další
duben 2012
Výhradní dovozce do ÈR
C.A.System s.r.o.
Chr᚝any 52
Praha-západ 252 19
Czech Republic
tel. 220560056, 602221236
email: [email protected]
www.casystem.cz
KONTAKTY:
Objednávky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Záruèní a pozáruèní servis:
Alena Podolková, Michal Tovara tel: 220560056, 602221236 e-mail: [email protected]
Prodejní podpora:
Miloš Petøina tel: 602755749 e-mail: [email protected]
Technická podpora pro elektronické systémy:
Vít Štefec tel: 220560056, 606205236 e-mail: [email protected]
Radek Mareš tel: 220560056
HOT-LINE pro zamykání øadící páky
tel: 596123596, 603529302
PŘEHLED DOPLŇKŮ PRO VOZIDLA
HYUNDAI
únor 2012
1 ČÁST (ve druhé části dále: dovírání el. oken, HF sada, GSM pager/satelitní vyhledávání, snímání tlaku pneumatik)
MODEL
VOZIDLA
Accent
2006
Elantra
(MD)
2011
ALARM PRO
VOZIDLO
S ORIGINÁLNÍMI
DÁLKOVÝMI
OVLADAČI
sériový alarm
(rozšíření funkcí)
M138 vždy pouze
1 kus (H05ND45)
F13
(H05ND42)
M1603
(006ND22)
sériový alarm
(rozšíření funkcí)
M138A vždy
pouze 1 kus
(H05ND63)
F13
(H05ND42)
M1603
(006ND22)
ALARM
S VLASTNÍMI
DÁLKOVÝMI
OVLADAČI
HPA4TOP
(005ND40H)
HPA2
(005ND_HPA2)
netestováno
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
CENTRÁLNÍHO
ZAMYKÁNÍ
PARKOVACÍ
SNÍMAČE
VYHŘÍVÁNÍ
PŘEDNÍCH
SEDAČEK
1 STUPŇOVÉ
VYHŘÍVÁNÍ
PŘEDNÍCH
SEDAČEK
3 STUPŇOVÉ
VYHŘÍVÁNÍ
ZADNÍCH
SEDAČEK
1 STUPŇOVÉ
VYHŘÍVÁNÍ
ZADNÍCH
SEDAČEK
3 STUPŇOVÉ
HPA2
(005ND_HPA2)
FBSN-2D
(005ND115)
FBSN-4D
(005ND116)
NOVINKA
CBS-4N
(005ND1166)
FBSN-6D
(005ND101)
FBSN-2FD
(005ND113)
22702R
(006ND22702R)
Větší vyhřívací
plocha
SH936100
(006NDSH936100)
Menší vyhřívací
plocha
NOVINKA
OT102527
2 sedačky
(006NDOT102527)
OT102526
1 sedačka
(006NDOT102526)
-
-
netestováno
FBSN-2D
(005ND115)
FBSN-4D
(005ND116)
NOVINKA
CBS-4N
(005ND1166)
FBSN-6D
(005ND101)
FBSN-8D
(005ND119)
FBSN-2FD
(005ND113)
SH936100
(006NDSH936100)
NOVINKA
OT102527
2 sedačky
(006NDOT102527)
OT102526
1 sedačka
(006NDOT102526)
netestováno
netestováno
C.A.System s.r.o. Chrášťany 52 Praha-západ 25219 Czech Republic tel: 220560056 mobil: 602221236 email: [email protected] web: www.casystem.cz
PŘEHLED DOPLŇKŮ PRO VOZIDLA
HYUNDAI
únor 2012
2 ČÁST
MODEL
VOZIDLA
AUTOMATICKÉ
DOVÍRÁNÍ
ELEKTRICKÝCH OKEN
BLUETOOTH HANDS FREE
SADA
Accent 2006
Pro 4 okna
M8 2 kusy
(006ND21)
METABLUE
(005ND_METABLUE)
Elantra (MD)
2011
netestováno
METABLUE PIN TO PIN
(005ND_METABLUEH)
H1 TQ 2008
Pro 2 okna
M8
(006ND21)
METABLUE PIN TO PIN
(005ND_METABLUEH)
i10 W/O
ETACS/TACS
Pro 4 okna
M8 2 kusy
(006ND21)
METABLUE
(005ND_METABLUE)
GSM PAGER/SATELITNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ
GPA800
(005ND_GPA800)
GPA800GPS
(005NDGPA800GPS)
GPA800HFGPS
(005NDGPA800HFGPS)
GPA800
(005ND_GPA800)
GPA800GPS
(005NDGPA800GPS)
GPA800HFGPS
(005NDGPA800HFGPS)
GPA800
(005ND_GPA800)
GPA800GPS
(005NDGPA800GPS)
GPA800HFGPS
(005NDGPA800HFGPS)
GPA800
(005ND_GPA800)
GPA800GPS
(005NDGPA800GPS)
GPA800HFGPS
(005NDGPA800HFGPS)
MONITOROVÁNÍ
TLAKU V
PNEUMATIKÁCH
TPM24-4
(006ND_TPM244)
TPM24-4
(006ND_TPM244)
TPM24-4
(006ND_TPM244)
TPM24-4
(006ND_TPM244)
C.A.System s.r.o. Chrášťany 52 Praha-západ 25219 Czech Republic tel: 220560056 mobil: 602221236 email: [email protected] web: www.casystem.cz
3-STUPÒOVÉ VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK
NYNÍ I VE VARIANTÌ PRO 24V!
Funkce
- tøi stupnì intenzity vyhøívání 50, 75, 100%
- teplotní rozmezí 26 - 46°C
- elektronické ovládání výkonu
- rychlý ohøev s rovnomìrným rozdìlením
- 3 LED na tlaèítku signalizující stav vyhøívání
Objednací kódy
vyhøívání pro jednu sedaèku (sedák a opìrák)
OT102526
OT101899 pro 24V
vyhøívání pro dvì sedaèky (sedák a opìrák)
OT102527
1-STUPÒOVÉ VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK
Pøíklad umístìní vyhøívání v
sedaèce spolujezdce ve voze
Hyundai i30
V nabídce je (viz. PØEHLED DOPLÒKÙ PRO JEDNOTLIVÉ ZNAÈKY
VOZIDEL) nìkolik rozmìrových variant vyhøívání sedaèek pro dodateènou
montáž. Vyhøívání je urèeno pøedevším pro zpøíjemnìní prvních chvil ve
vozidle.
Vyhøívání se montuje pod èalounìní sedaèky. Ovládání je jednostupòové,
pomocí spínaèe, poloha zapnuto/vypnuto. Teplota vyhøívání je automaticky
udržována pomocí termostatu v každé sedaèce v rozmezí 26-36°C.
V praxi dojde po zapnutí vyhøívání k postupnému dosažení teploty 36°C
kdy termostat vyhøívání odpojí. Pokud teplota sedaèky neklesne opìt pod
26°C, tak se vyhøívání již znovu nezapne.
Pouze v pøípadì, kdy je sedaèka výraznì podchlazená, dochází k
automatickému opakovanému zapnutí vyhøívání pomocí termostatu.
Spínaè ovládání vyhøívání
INOVOVANÉ SADY
PARKOVACÍCH SNÍMAÈÙ FBSN
Nová verze snímaèe FBSN (zadní a pøední)
Plastový kroužek
chránící snímaè
pøed vnìjším tlakem
Zmìny v sadách FBSN
- nové pøední snímaèe (zadní strana snímaèe je hnìdá)
mající lepší stabilitu. Lze jimi v pøípadì potøeby
nahrazovat i zadní snímaèe
- nové provedení zadních snímaèù viz. Nová verze
snímaèe FBSN
Vlastnosti:
- zvýšená odolnost proti vodì a soli
- snadnìjší lakování
- nová verze sw
Gumové pouzdro snímaèe
- možnost nastavení citlivosti zadních a pøedních
snímaèù ve tøech úrovních (nízká, standard, vysoká)
pro odstranìní nežádoucího snímání napø. hrubého
povrchu vozovky
Vlastní snímaè
- potlaèení detekce vyènívajících èástí (pro zadní èidla)
ve 4 úrovních. Potlaèení indikace napø. rezervního kola,
tažného zaøízení, pøeènívající RZ...
Poznámka:
Snímaèe nových sad FBSN a pùvodních sad FBSN
nejsou vzájemnì kompatibilní.
INOVOVANÉ SADY
PARKOVACÍCH SNÍMAÈÙ FBSN
Vzhled snímaèù v nárazníku se liší dle typu použité podložky.
Snímaèe mohou být v nárazníku upevnìny pomocí rovných, nebo v pøípadì
potøeby dorovnání sklonu snímaèù, šikmých podložek.
Øídící jednotka FBSN s displejem
a tlaèítky pro nastavení parametrù
(hlasitost signalizace, dosah
snímaèù, signalizace stop zóny,
citlivost snímaèù, potlaèení
nežádoucí signalizace napø.
rezervního kola, nebo tažného
zaøízení a další)
PØEHLED SAD
PARKOVACÍCH SNÍMAÈÙ
ALARM A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ
Øídící jednotka HPA
H P A
2 dálkové ovladaèe
Umístìní ultrazvukového
snímaèe alarmu
Zaøízení HPA lze instalovat v provedení jako alarm,
nebo dálkové ovládání centrálního zamykání.
Alarm HPA4TOP
Hlavní funkce:
- ochrana dveøí, kapoty, zavazadlového prostoru
- digitální ultrazvukový snímaè
- snímaè klíèe zapalování
- imobilizer
- zálohovaná siréna
- výstup pro ovládání klaksonu
- ovládání centrálního zamykání
- LED s pamìtí poplachu
- možnost pøipojení doplòkových èidel
Dálkové ovládání centrálního zamykání HPA
Hlavní funkce:
- ovládání centrálního zamykání
- výstup pro smìrová svìtla
- možnost zapojení funkcí jednoduchého alarmu (ochrana dveøí, kapoty,
kufru, výstup pro klakson)
ROZŠÍØENÍ FUNKCÍ SÉRIOVÉHO
ALARMU HYUNDAI
Umístìní ultrazvukového snímaèe
Vozidla Hyundai jsou èasto vybavena sériovým alarmem který zajišuje
ochranu dveøí, kapoty a zavazadlového prostoru.
Funkce tohoto alarmu lze rozšíøit pomocí dodateèných modulù:
- Modul ultrazvukových snímaèù F13 (H05ND42)
chránící vnitøní prostor vozidla
- Modul náklonového snímaèe M1603 (006ND22)
chránící vozidlo pøi pokusu o naložení na odtahovou službu.
- V zapojení snímaèù F13 a M1603 je vždy použit 1 kus komunikaèního
modulu M138 (H05ND45) nebo M138A (H05ND63) pro 1 vozidlo
Náklonový snímaè
Komunikaèní modul
Dále lze funkci sériového alarmu Hyundai rozšíøit o GSM pager øady
GPA viz. informace v sekci
GSM PAGER/SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
AUTOMATICKÉ DOVÍRÁNÍ OKEN
Moduly automatického dovírání oken zajistí, že pøi uzamknutí vozidla
nezùstane nedopatøením nìkteré z elektricky ovládaných oken otevøené.
V zapojení se využívají moduly M8 kdy jeden modul dokáže
uzavøít dvì okna.
Dále jsou k dispozici napø.
- sada dovírání oken M141-H
- sada dovírání oken M141-HA
Použití jednotlivých modulù pro konkrétní vozidlo je popsáno v
tabulce PØEHLED DOPLÒKÙ PRO JEDNOTLIVÉ ZNAÈKY VOZIDEL
M8
M141-H, M141-HA
GSM PAGERY/SATELITNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ GPA
Jednotka GPA pageru
GSM anténa
Zaøízení GPA ve spojení s alarmem vozidla dodateènì montovaným,
nebo sériovým, umožòuje informovat majitele vozu o pøípadném pokusu
o krádež. Informace probíhá prostøednictvím zasláním SMS a voláním.
Zaøízení je tøeba vybavit SIM kartou libovolného GSM operátora.
2 3
1
4
5
6
7
8
9
Pøi objednávce GPA využijte následující postup:
- od zákazníka získat SIM kartu libovolného GSM operátora, nejlépe
paušálnì placenou, se službou roaming.
- odeslat SIM kartu s pinem, spolu s objednávkou pøíslušného modelu pageru
(viz. následující strana) do C.A.System. Do objednávky zadat do jakého
modelu vozidla bude pager montován, SPZ pokud je známa a telefonní
èísla na která má pager volat v urèeném poøadí (max.5 èísel)
- v C.A.System bude pager naprogramován a zaslán k dealerovi na instalaci
- po nainstalování do vozidla je tøeba pager aktivovat zasláním SMS viz.
instalaèní návod GPA
GSM PAGERY/SATELITNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ GPA
Pøehled modelù GPA
METABLUE 2 PIN TO PIN
BLUE TOOTH HANDS FREE SADA
A
Objednací kód sady: 005ND METABLUEH
Vhodné pro vozidla s originálním autorádiem:
A3
A1
A2
PIN TO PIN
- iX20
- iX35
- H1 (TQ)
- Elantra (MD)
Sada je vybavena pin to pin kabelovým svazkem
vèetnì zapojení signálu Mute pro rychlou instalaci.
HF sada METABLUE je též dodávána jako univerzální,
s propojovacími ISO konektory.
TPMS SNÍMÁNÍ TLAKU
V PNEUMATIKÁCH
Umístìní snímaèe
tlaku na disku kola
Systém monitorování tlaku v pneumatikách je urèen pro osobní
automobily a lehké dodávkové vozy. Systém prùbìžnì kontroluje tlak
v pneumatikách a jejich teplotu. V pøípadì vzniku nebezpeèné situace
varuje øidièe. Sledování tlaku je plnì funkèní i bìhem parkování vozu.
Po zapnutí zapalování je pak øidiè okamžitì upozornìn na pøípadný
problém s pneumatikami.
Umístìní displeje
TEMPOMATY EL-PAS
E-Cruise II
E-Cruise II tempomat dánského výrobce EL-PAS je plnì digitální systém
vyvinutý a vyrábìný v Evropì.
E-Cruise II je kompatibilní s vozidly s elektronickým plynem i s digiální
technologií CAN-BUS pro snadnìjší a rychlejší instalaci bez negativních
vlivù na elektroinstalaci vozidla
E-Cruise II je vyvíjen v úzké spolupráci s výrobci vozù a je pøipraven pro
originální (OE) ovládací páèky, nebo pro univerzální ovládací páèky EL-PAS
E-Cruise II, vedle standardní funkce tempomatu, navíc umožòuje funkce
Safe & Speed, tzn. omezení maximální rychlosti a uložení 3 vybraných
omezených rychlostí do pamìti, které lze vyvolat stisknutím pøíslušného
tlaèítka. Napø: 50-90-130 km/h.
E-Cruise II splòuje regulativa EU pro provoz v motorových vozidlech a jeho
použití pøispívá ke snížení emisních škodlivin Co2
Výhody tempomatu
Jednoduchý a spolehlivý systém, který uživateli dává bezpeènìjší a
pohodlnìjší jízdu
Jednoduchá instalace využívající CAN-BUS komunikaci, ANALOG
komunikaci, nebo kombinaci obou.
Jednotka E-Cruise je naprogramována speciálnì na každé konkrétní
vozidlo, není potøeba dalšího nastavení po instalaci.
Používání tempomatu Vám pomùže stát na správné stranì zákona, navíc
napomáhá k šetøení životního prostøedí
TEMPOMATY EL-PAS
OVLADAÈE
Ovladaè
- 153 312 4
Univerzální ovladaè
- 153 811 0 bílé podsvícení
- 153 831 0 oranžovo/žluté podsvícení
- 154 841 0 zelené podsvícení
Sada ovladaèù
Safe Speed & Memory + Cruise
- 153 912 0 bílé podsvícení
- 153 932 0 oranžovo/žluté podsvícení
- 153 942 0 zelené podsvícení
Ovladaè
- 153 314 1
Ovladaè pro uložení rychlostí do pamìti
Safe Speed & Memory
- 153 911 0 bílé podsvícení
- 153 931 0 oranžovo/žluté podsvícení
- 153 941 0 zelené podsvícení
Download

Mitsubishi Hyundai Nissan 04 2012