.
FABIA
Hledání závad
Samovolné
È. 1/1
vybíjení akumulátoru
Pøedpoklady pro kontrolu:
.akumulátor
.osvìtlení
je v poøádku
a všechny systémy vozidla jsou vypnuty
Možné pøíèiny závady:
.zkorodované
.prodøený
.zkrat
a zneèištìné
kontakty
izolaèní pláš• vodièù
uvnitø agregátù nebo souèástí
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
..platné
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Mìøení vybijecího proudu akumulátoru
-Odpojit kostøicí kabel od akumulátoru.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení proudu.
-Pøipojit multimetr (nejvìtší mìøicí rozsah) mezi svorku kostøicího kabelu a mínus pól akumulátoru.
-Vypnout všechny spotøebièe ve vozidle (napø. autorádio, vnitøní osvìtlení).
-Pøepínaèem postupnì snižovat mìøící rosah multimetru, až lze odeèíst mìøenou hodnotu.
Proud max. 25 mA.
.
I
"
Kontrola akumulátoru
=;..Elektrická zaøízení.
"
-Postupným
vyjímáním pojistek pøerušovat jednotlivé proudové obvody.
Proud klesl na max. 25 mA.
I
,.
,
programu hledání závad
Vydání 08.99
SOO.5321.00.15
Proud zùstal vìtší než 25 mA.
".
V pøíslušném proudovém ovodu závadu
nalézt a odstranit ji.
.Konec
Proud vìtší než 25 mA.
Nenalezne-Ii se závada v pøíslušných proudových obvodech, odpojit vodièe u
nejištìných agregátù: alternátor, spouštìè...
a vyhledat závadu podle elektrických
schémat.
..
.
.
,
.
.
FABIA
Hledání závad
Spouštìè
È. 2/1
se neotáèí
Pøedpoklady pro kontrolu:
.akumulátor
je v poøádku
.pøípoje
na magnetickém spínaèi a ukostøovacím kabelu mezi akumulátorem
karoserií a pøevodovkou musejí tìsnì doléhat a nesmìjí být zoxidované
a koroserií stejnì jako mezi
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr, napø. V.A.G 1526 A
.pomocná
.platné
.1
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
1 -svorka
30, od akumulátoru
2 -svorka
50, od spínací skøíòky
2
3 -pøípoj budicího vinutí
3
383
.
,
.Pokraèování
na další stranì!
Vydání 08.99
500.5321.00.15
è. 2/2
Hledánízávad
FABIA
Kontrola napájení (svorka 50) na magnetickém spínaèi spouštìèe
~
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na svorku 50 magnetického spínaèe.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 "startování motoru".
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
I
J
Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V.
~r
A
~r
Kontrola napájení na pøípojibudicího vinutí
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na pøípojbudicího vinutí.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 "startování motoru".
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
I
.
Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V.
,r
I
Spouštìè je vadný, opravit.
I
I
Magnetický spínaè je vadný, opravit.
I
A
Kontrola napájení (svorka 50b) na spínací skøíòce
.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na svorku 50b spínací skøíòky.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Klíèek zapalování nastavit do polohy 3 "startování motoru".
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
Napìtí nezjištìno nebo je nižší než 8 V.
Vedení od spínací skøíòkyke spouštìèi je
vadné, opravit.
Spínací skøíòkaje vadná, opravit.
,
Konec programu hledání závad
.
Vydání 08.99
SOO.5321.00.15
-
.
FABIA
Hledání závad
Stíraèe pøedního
è.3/1
skla nefungují
Pøedpoklady pro kontrolu:
.pojistka
SB 15 (5 A) a SB 41 (20 A) v poøádku
.napìtí
akumulátoru
v poYádku
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
napY. V.A.G 1526 A
mìYicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola elektrického
-Nastavit
napájení motoru stíraèù -V-
voliè mìøicího rozsahu multimetru,
napø. V.A.G 1526 A, na 20 V stejnosmìrného
napìtí.
-Zapnout
.-Pøipojit
zapalování.
multimetr pomocnou mìøicí soupravou napø. V.A.G 1594 A èerným mìøicím hrotem na
konektor 4 a èerveným mìøicím hrotem na konektor 2 svorkovnice T4a na motoru stíraèù.
-Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 1 a zmìYit napìtí.
-Pøipojit multimetr èerveným mìøicím hrotem na konektor 1 svorkovnice T4a na motoru stíraèù.
-Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 2 a zmìøit napìtí.
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
1
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
~,
L
Motor stíraèù je vadný, vymìnit.
J
~,
Kontrola elektrického
.
napájení spínaèe stíraèù pro stírání v intervalech -E22-
-Vypnout zapalování.
-Demontovat
obložení sloupku Yízení.
-Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù.
-Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou napY. V.A.G 1594 A èerným mìøicím hrotem na
konektor 2 svorkovnice T8b a èerveným mìøicím hrotem na konektor 8 svorkovnice T8b.
-Zapnout
zapalování.
Napìtí nezjištìno
l
nebo je nižší než 8 V.
1
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
~,
Vedení ke spínaèi stíraèù je vadné, opravit
podle schématu zapojení.
I
,
~,
.
A
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
---
I
è.3/2
Hledání závad
FABIA
A
I
~
1
-
Kontrola spínaèe stíraèù pro stírání v intervalech -E22-.
-Vypnout zapalování.
-Pfipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù.
-Pfepnout
páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 1 .
-Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 1/53 svorkovnice T 8b.
-Zapnout
zapalování.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
Spínaè stíraèù je vadný, vymìnit.
-Pfepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy stíraèe 2.
-Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 6/53b svorkovnice T 8b.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
"
.
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
~,
Spínaè stíraèù je vadný, vymìnit.
.~,
Kontrola dobìhu
motoru stíraèù -V-.
-Vypnout zapalování.
-Nastavit voliè mìficího rozsahu multimetru, napf. V.A.G 1526 A, na zkoušku prùchodnosti.
-Uvést stíraèe krátkým stisknutím spínaèe stíraèù do koncové polohy.
-Pfepnout
páèku spínaèe stíraèù do polohy -vypnuto-.
-Pfipojit èervený mìficí hrot ke konektoru 3/31 b svorkovnice T 4a.
-Pfipojit èerný mìficí hrot ke konektoru 4/31 svorkovnice T 4a.
Ládná prùchodnost.
I
.
Prùchodnost.
~,
+
Motor stíraèù -V- je vadný, vymìnit.
Vedení od motoru stíraèù k centrální fídicí
jednotce vozu je vadné, opravit podle
schématu zapojení.
KONEC
.
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
.
FABIA
Hledání závad
È. 4/1
Ostøikovaèe pøedního skla nefungují
Pøedpoklady pro kontrolu:
.pojistka
SB 15 (5A) v poøádku
.napìtí
akumulátoru
v poøádku
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
.
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola elektrického
napájení èerpadla ostYikovaèe pøedního a zadního skla -V59-
-Vypnout zapalování.
-Odpojit svorkovnici T2a od èerpadla ostøikovaèe pøedního a zadního skla.
-Zapnout zapalování.
-PYipojit mìøicí hroty na svorkovnici.
-Pøitáhnout páèku spínaèe stíraèù smìrem
Napìtí nezjištìno
k volantu.
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
~r
I
Cerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního
skla -V59- je vadné, vymìnit.
"
.
-Vypnout zapalování.
-Pøipojit svorkovnici T 2a k èerpadlu ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V59-.
-Demontovat
obložení sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù.
-Zapnout zapalování.
-PYipojit èervený mìYicí hrot ke konektoru 8 (53a) svorkovnice -T 8b- na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 (31) svorkovnice -T 8b- na kabelovém svazku.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
"
I Vedení
mezi pojistkovým boxem a spínaèem
stíraèù je vadné, opravit.
I
"
,
.
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
A
I
è.4/2
Hledání závad
FABIA
A
~
~
Kontrola funkce ostøikovaèe pøedního skla
-Vypnout zapalování.
-Pøipojit svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù.
-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 (53c) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 (HW) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù.
-Pøitáhnout páèku spínaèe stíraèù smìrem k volantu.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
~r
Spínaè stíraèù je vadný, vymìnit.
"
Kontrola funkce ostøikovaèe zadního skla
-Vypnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 (53c) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 (HW) svorkovnice -T 8b- spínaèe stíraèù.
-Zapnout
-Odtlaèit
.
zapalování.
páèku spínaèe stíraèù od volantu do 2. polohy a držet.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
~r
Spínaè stíraèù je vadný, vymìnit.
Vedení mezi T8b/4 a T8b/5 a èerpadlem
ostøikovaèe pøedního a zadního skla je
vadné, opravit.
.
KONEC
,
.
Vydání 04.00
500.5321.03.15
FABIA
Hledání závad
.Cyklovaè
è.5/1
stíraèù nefunguje
Pøedpoklady pro kontrolu:
.kontrola
elektrického
hledání závad è. 3
.u
napájení motoru stíraèù -V- a spínaèe stíraèù -E22- podle programu
vozidel s varovným zaøízením proti krádeži musí být zavøeno víko motorového
.napìtí
akumulátoru
prostoru
v poøádku
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola spínaèe stíraèù -E22.-Vypnout
zapalování.
-Demontovat
obložení sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T 8b- od spínaèe stíraèù.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru, napø. V.A.G 1526 A, na 20 V stejnosmìrného napìtí.
-Pøipojit multimetr pomocnou mìøicí soupravou, napø. V.A.G 1594 A èerným mìøicím hrotem na
kostru vozidla a èerveným mìøicím hrotem na konektor 7 svorkovnice T8b.
-Zapnout zapalování.
-Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy pro stírání v intervalech.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
Spínaè stíraèù je vadný, vymìnit.
,.
Kontrola ovladaèe cyklovaèe stíraèù -E38-Vypnout
.-Pøipojit
-Odpojit
-Nastavit
-Pøipojit
-Pøipojit
nektor
-Pøipojit
-Pøipojit
zapalování.
svorkovnici -T 8b- ke spínaèi stíraèù.
svorkovnici -T 6a- od spínaèe stíraèù.
voliè mìøicího rozsahu multimetru, napø. V.A.G 1526 A, na zkoušku prùchodnosti.
èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6a.
èerný mìøicí hrot na kostru vozidla (u vozidel do 06.01), pøipojit èerný mìøicí hrot na ko7 svorkovnice T8b (u vozidel od 07.01).
èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T6a.
èerný mìøicí hrot na konektor 18 svorkovnice T18a.
Pokaždé prùchodnost.
,.
Ovladaè cyklovaèe stíraèù -E38- je vadný,
vymìnit.
.KONEC
Vydání 07.01
SOO.5321.08.15
I
Minimálnì
jednou žádná prùchodnost.
\
Vedení mezi motorem stíraèù a centrální
øídicí jednotkou vozu je vadné, opravit podle
schématu zapojení.
I
I
I
I
I
~
--
.
.
'-
i
.
.
FABIA
Hledání závad
Kontrola
zadního
è.6/1
stíraèe
Pøedpoklady pro kontrolu:
.kontrola
elektrického
napájení spínaèe -E22- podle programu hledání závad è. 3
.pojistky
SB 15 (5 A), SB 32 (10 A) a SB 41 (20 A) v porádku
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr
.pomocná
.platné
.
V.A.G 1526
mìricí souprava V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola elektrického
napájení motoru stíraèe zadního skla (V12)
-Demontovat
obložení stìny víka zavazadlového prostoru ~ Karoserie -montážní práce
-Nastavit voliè mìricího rozsahu multimetru, napr. V.A.G 1526 A, na 20 V stejnosmìrného
-Odpojit svorkovnici T4b od motoru stíraèe zadního skla.
-pripojit èervený mìricí hrot na konektor 4 (15) svorkovnice T4b.
-pripojit èerný mìricí hrot na konektor 1 (31) svorkovnice T4b.
-Zapnout
zapalování.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
Kontrola spínaèe stíraèù -E22- (stírání v intervalech)
.
-Vypnout
-Nastavit
-pripojit
-pripojit
-prepnout
zapalování.
voliè mìricího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
èervený mìricí hrot na konektor 2 svorkovnice T4b.
èerný mìricí hrot na konektor 1 svorkovnice T4b.
spínaè stíraèù do polohy -stírání zadního skla v intervalech-.
Ládná prùchodnost.
Prùchodnost.
Spínaè stíraèù je vadný, resp. vadné vedení k
motoru stíraèe zadního skla.
,
A
.
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
napìtí.
I
è. 6/2
Hledánízávad
FABIA
A
~
..I
~
!
Kontrola spínaèe stíraèù -E22- (ostøikování a stírání zadního skla)
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru. napø. V.A.G 1526 A, na 20 V stejnosmìrného
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T4b.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T4b.
napìtí.
-Zapnout zapalování.
-Zatlaèit spínaè stíraèù po polohy -ostøikování a stírání zadního skla- a držet.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
"
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
"
Spínaè stíraèù pro stírání v intervalech (E22)
je vadný, resp. vadné vedení k motoru
stíraèe zadního skla.
Motor stíraèe zadního skla -V12- je vadný.
vymìnit.
KONEC
.
.
,
.
Vydání 04.00
500.5321.03.15
~~-
i
I
.
FABIA
Hledánízávad
È. 7/1
Vyhøívání zadního skla bez funkce
Pøedpoklady pro kontrolu:
.pojistka
SB 39 (20 AJ v poøádku
.napìtí
akumulátoru
.nezapnuty
v poøádku
žádné jiné spotøebièe, napø. vyhøívací èlen pøídavného topení nebo vyhøívání sedadla
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.
.platné
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A. G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola spínaèe vyhøívání zadního skla -E230-Odpojit svorkovnici T6b od spínaèe -E230-.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 spínaèe.
-PFipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 spínaèe.
-Stisknout spínaè a držet stisknutý.
Prùchodnost.
I
Žádná prùchodnost.
,r
I
Spínaè vyhFívání zadního skla -E230- je
vadný, vymìnit.
,r
.
-Pøipojit svorkovnici T6b na spínaè -E230-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot k bílému vodièi vyhøívání zadního skla.
-PFipojit èerný mìøicí hrot k hnìdému vodièi vyhøívání zadního skla.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného
-Nastartovat
motor a nechat bìžet na volnobìh.
-Zapnout vyhøívání zadního skla.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
"
Vyhøívání zadního skla -Z1- je vadné,
vymìnit.
,
KONEC
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
-
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
+
Vedení mezi spínaèem vyhøívání zadního skla
-E230- a centrální øídicí jednotkou vozu nebo
vedení mezi centrální øídicí jednotkou vozu a
vyhøíváním zadního skla -Z1- je vadné, opravit; zkontrolovat vedení od -Z1- na kostru.
Pokud je vše v poøádku, centrální øídicí jednotka vozu je vadná.
.
napìtí.
I
~
.
.
,
.
.I.
~
.
FABIA
Hledání závad
Kontrola
ventilátoru
èerstvého
È. 8/1
vzduchu
Pøedpoklady pro kontrolu:
.pojistka
SB 68 (25 A) v poøádku
.napìtí
akumulátoru
v poøádku
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
.
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola elektrického
napájení ventilátoru èerstvého vzduchu -V2-
-Vypnout zapalování.
-Demontovat
ovládání topení.
-Odpojit svorkovnici T5h od spínaèe ventilátoru èerstvého vzduchu -E9-.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného
napìtí.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T5h na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout
zapalování.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
1
Zobraz) se cca napìtí akumulátoru.
Vedení mezi spínaèem ventilátoru èerstvého
vzduchu -E9- a pojistkou SB 68 je vadné,
opravit.
.
'r
Kontrola spínaèe ventilátoru
èerstvého vzduchu -E9-
-Vypnout zapalování.
-Pøipojit svorkovnici T5h na spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu -E9-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí
chu nastavit na stupeò
-Pøipojit èervený mìøicí
chu nastavit na stupeò
-Pøipojit èervený mìøicí
chu nastavit na stupeò
-pripojit èervený mìøicí
chu nastavit na stupeò
Napìtí minimálnì
hrot na konektor 4 svorkovnice
1. Odeèíst napìtí.
hrot na konektor 3 svorkovnice
2. Odeèíst napìtí.
hrot na konektor 2 svorkovnice
3. Odeèíst napìtí.
hrot na konektor 1 svorkovnice
4. Odeèíst napìtí.
jednou nezjištìno
než8V.
nebo je nižší 1
,I
T5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduT5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduT5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduT5h a spínaè ventilátoru èerstvého vzduZobrazí se vždy cca napìtí akumulátoru.
"
Spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu -E9- je
vadný, vymìnit.
"
.A
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
è. 8/2
Hledánízávad
FABIA
A
~
~
Kontrola motoru ventilátoru èerstvého vzduchu -V2-Odpojit svorkovnici T2u od motoru ventilátoru èerstvého vzduchu -V2-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2u.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2u.
-Pøepnout spínaè ventilátoru èerstvého vzduchu postupnì do všech ètyø poloh. Odeèíst vždy
výsledek mìøení.
Vždy namìøena rozdílná napìtí.
Napìtí minimálnì
Motor ventilátoru èerstvého vzduchu -V2- je
vadný, vymìnit.
jednou nenamìøeno.
Zkontrolovat vedení k pøedøadnému odporu
ventilátoru èerstvého vzduchu -N24-, pøíp. je
vadný pøedøadný odpor ventilátoru èerstvého
vzduchu -N24-, vymìnit.
KONEC
.
.
,
.
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
~
FABIA
Hledání závad
Kontrola
nastavovaèe
klapky èerstvého
È.9/1!
a recirkulovaného
vzduchu
.I
Pøedpoklady
.pojistka
pro
kontrolu:
I
SB 12 (5 AJ v poøádku
.napìtí
akumulátoru
v poøádku
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
.
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola elektrického
napájení nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného
vzduchu -V154-
-Vypnout zapalování.
-Demontovat
ovládání topení.
-Odpojit
svorkovnici T16c od ovládání topení.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného
napìtí.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 14 svorkovnice T16c na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 13 svorkovnice T16c na kabelovém svazku.
-Zapnout
zapalování.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
~r
Zkontrolovat vedení k pojistce SB 12 a na
kostru vozidla podle schématu zapojení.
"
.
Zkontrolovat spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného
èerstvého a recirkulovaného vzduchu -J251-Vypnout
-Pøipojit
-Pø~po!!t
-PøiPOJit
-Zapnout
-Sepnout
zapalování.
svorkovnici T16c na ovládání topení.
èerv~ný n;.ì~icí hrot na konektor 9 svorkov~ice T16c na kabelovém svazku.
èerny mìrlcl hrot na konektor 12 svorkovnlce T16c na kabelovém svazku.
zapalování.
spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -E159-.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
I
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
+
,r
Spínaè klapky èerstvého a recirkl1lovaného
vzduchu -E159- je vadný, pøíp. je vadná øídicí
jednotka klapky èerstvého a recirkulovaného
vzduchu -J251-, vymìnit.
Nastavovaè klapky èersvého a recirkulovaného vzduchu -V154- je vadný, vymìnit.
KONEC
.
Vydání 04.00
SOO.5321.03.15
---~-
vzduchu -E159- s øídicí jednotkou
-
I
I
!
-i
-I
.
.
,
.
.
FABIA
Hledání závad
Kontrola
vyhøívacího
èlenu pøídavného
topení
È. 10/1
(PTC) -Z35-
Pøedpoklady pro kontrolu:
.pojistky
5276, 5277, 5278 (40 A) v poøádku
.napìtí
akumulátoru
.vypnout
v poøádku
všechny ostatní elektrické spotøebièe, napø. vyhøívané zadní sklo, svìtla nebo vyhøívání sedadla
.teplota
chladicí kapaliny pod 70°C
.regulace
teploty na Max
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
.Kontrola
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
elektrického
napájení pro vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení -Z35-
-Vytáhnout relé velkého topného výkonu -J360- z reléového boxu, pozice 9.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1/30 na pozici relé.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
Napìtí nezjištìno
nebo je nižší než 8 V.
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru.
Zkontrolovat spoj k propojení 1V2, svorka 3
podle schématu zapojení.
Kontrola relé velkého topného vykonu -J360-Nasadit relé velkého topného výkonu -J360- do reléového boxu, pozice 9.
-PFipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 4/85 pozice relé 9 a na kostru vozidla.
.Relé
necvaká.
Relé cvaká.
Relé velkého topného vykonu -J360 je
vadné, vymìnit.
,
A
.
Vydání 04.00
500.5321.03.15
è. 10/2
Hledánízávad
FABIA
A
~
~
-
Kontrola relé malého topného výkonu -J359-Pøipojit
mìøicí pomocné vedení na konektor 6/85 pozice relé 8 a na kostru vozidla.
Relé necvaká.
Relé cvaká.
Relé malého topného výkonu -J359- je
vadné. vymìnit.
Kontrola vedení k vyhøívacímu èlenu pøídavného elektrického topení -Z35-Nastavit
-Pøipojit
kovnice
-Pøipojit
kovnice
-Pøipojit
voliè mìøicího
èervený mìøicí
T3n.
èervený mìøicí
T3n.
èervený mìøicí
rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
hrot na konektor 2/87 pozice relé 9 a èerný mìøicí hrot na konektor 3 svor-
.
hrot na konektor 2/87 pozice relé 9 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorhrot na konektor 8/87 pozice relé 8 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svor-
kovniceT3n.
Minimálnì
jednou žádná prùchodnost.
Pokaždé prùchodnost.
Zkontrolovat vedení mezi reléovým boxem a
vyhøívacím èlenem -Z35- podle schématu
zapojení.
Kontrola spínaèe vyhøívacího èlenu (PTC) -F268- (pouze u vozidel bez klimatizace)
-Nastavit regulaci teploty na -Min-.
-Demontovat
ovládání topení a odpojit svorkovnici T16c.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T16c na ovládání topení.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 13 svorkovnice T16c na ovládání topení.
Ládná prùchodnost.
.
Prùchodnost.
Spínaè vyhøívacího èlenu (PTC) -F268- je
vadný. vymìnit.
Vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení -Z35- je vadný. vymìnit.
,
Pokraèování pro vozidla s klimatizací
.
B
Vydání 06.00
500.5321.04.15---
FABIA
Hledání závad
È. 10/3
.B
1
Kontrola
nastavovaèe
-Nastavit
regulaci
-Navolení
vlastní
vyhøívací
-Vyhøívací
teploty,
teploty
PTC.
èlen
PTC
Zobrazení
musí
-G267-
(pouze
u vozidel
s klimatizací)
naètení
bloku
namìøených
na -Max-.
diagnostiky
èlen
potenciometr
pro klimatizaci,
hodnot,
být zapnutý.
na displeji:
vypnuto.
I
Zobrazení
na displeji:
,r
Øídicí
jednotka
klimatizace
,r
-J301-
je vadná,
vymìnit.
Vyhøívací
pení
.toru
-Z35-
èlen
pøídavného
je vadný
nebo
je vadná,
KONEC
.
,
.
Vydání
06.00
500.5321.04.15
zapnuto.
elektrického
øídicí jednotka
vymìnit.
tomo-
..
.
.
,
.
FABIA
Hledání závad
Elektricky
.Pøedpoklady
ovládaná
a vyhøívaná
È. 11/1
zrcátka (bez elektricky
ovládaných
oken)
pro kontrolu:
.napìtí
akumulátoru
.pojistky
SB 11 a SB 38 v poøádku
.demontovat
.ruèní
v poøádku
spínaè ovládání zrcátek
multimetr,
.pomocná
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
Upozornìní:
Není-Ii požadovaných
vymìnit.
Kontrolní
krok
.1
hodnot dosaženo, odstranit pøerušené vedení podle schématu zapojení nebo zrcátka
Kontrola
Podmínky
pro kontrolu
Napájení spínaèe
zapnout zapalování
Požadovaná hodnota
Závada
asi 12 V
pøerušené vedení
-èervený
mìøicí hrot na svorkovnici
-T1 Of, konektor 5
-èerný
mìricí hrot na svorkovnici
-T1 Of, konektor 3
2
Funkce spínaèe
pro levé zrcátko
-spínaè
v poloze vlevo
zapnout zapalování
-nahoru
-èervený
mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 2
-èerný
mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 10
asi 12 V
vadný spínaè
-dolù
-èervený
mìøicí hrot na -T1 Of-,
konektor 10
-èerný
mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 2
asi 12 V
vadný spínaè
-vlevo
-èervený
mìricí hrot na -T10f-,
konektor 1O
mìricí hrot na -T1 Of-,
konektor 7
asi 12 V
vadný spínaè
-vpravo
-èervený
mìøicí hrot na -T1 Of-,
konektor 7
-èerný
mìricí hrot na -T1 Of-,
konektor 10
asi 12 V
vadný spínaè
.-èerný
,
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
--
è. 11/2
Hledání závad
FABIA
1
I
I
!
Kontrolní
krok
3
Kontrola
Podmínky pro kontrolu
Požado- Závada
vaná hodnota
Funkce spínaèe
pro pravé zrcátko
-spínaè v poloze vpravo
zapnout zapalování
-nahoru
-èervený mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 2
-èerný mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 6
asi 12 V
vadný spínaè
-dolù
-èervený mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 6
-èerný mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 2
asi 12 V
vadný spínaè
-vlevo
-èervený mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 9
-èerný mìYicí hrot na -T10f-,
konektor 6
asi 12 V
vadný spínaè
-vpravo
-èervený mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 6
-èerný mìøicí hrot na -T10f-,
konektor 9
asi 12 V
vadný spínaè
4
Napájení vyhYívání -zapnout zapalování
zrcátek
-spínaè ovládání zrcátek v poloze
-Vyhøívání-vymontovat
sklo zrcátka
-oba
konektory rozpojit
-èervenou svorku pYipojitna jeden
pøipojovacíkabel
-èernou svorku pYipojitna druhý
pøipojovacíkabel
asi 12 V
-spínaè ovládání
zrcátek vadný
-pøerušené vedení, vadné
vyhøívánízrcátka
5
Vyhøívánízrcátka
(ve studeném
stavu)
3 -6 Q
vadné vyhøívání
zrcátka, vymìnit
sklo zrcátka
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu
multimetru na mìøení odporu.
-sklo zrcátka demontované
-èervenou svorku pYipojitna jeden
pYipojovacíkabel
-èernou svorku pøipojitna druhý
pøipojovacíkabel na sklu zrcátka
~
-
.
.
,
.
Vydání 06.00
500.5321.04.15
.
FABIA
Hledání závad
Kontrola
elektricky
ovládaného
støešního
È. 12/1
okna
Pøedpoklady pro kontrolu:
.Napìtí
akumulátoru
.Pojistka
v poøádku!
SB 62 v poøádku!
.Elektricky
ovládané støešní okno mechanicky v poøádku!
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Upozornìní:
.
Øídicí jednotka elektricky ovládaného stfešního okna (J245) a motor elektricky ovládaného stfešního okna (V1)
jsou integrovány v jednom modulu a nelze je jednotlivì mìnit.
Kontrola napájecího napìtí (svorka 30) pro øídicí jednotku elektricky ovládaného
støešního okna (J245)
-Demontovat
spínaè støešního okna a vnitøní osvìtlení.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného napìtí.
-Odpojit svorkovnici -T6e- od øídicí jednotky ovládání støešního okna (J245).
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T6e-.
Napìtí není v poøádku.
I
Napìtí v poøádku.
~r
I
Zkontrolovat v~de~í podle: schématu zapojenl, opravit.
I
~r
.Kontrola
napájecího napìtí nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139)
-Pøipojit
-Odpojit
-Pøipojit
svorkovnici -T6e- k øídicí jednotce ovládání støešního okna (J245).
svorkovnici -T6f- od nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139).
èervený mìøicí hrot na konektor 1 a èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.
Požadovaná hodnota: cca 5 V.
Napìtí není v poøádku.
I
Napìtí v poøádku.
I
,r
A
.
Vydání 06.00
500.5321.04.15
+
Øídicí jednotka elektricky ovládaného
støešního okna (J245) je vadná, vymìnit.
I
è. 12/2
Hledánízávad
FABIA
A
1
~
Kontrola nastavovaèe elektricky ovládaného støešního okna (E139)
-Vypnout zapalování.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139).
-Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy
-støešní okno max. otevøeno-.
Požadovaná hodnota asi 200 Q
-Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy
-støešní okno max. zvednuto-.
Požadovaná hodnota: Odpor musí rovnomìrnì stoupat. Pøi dosažení polohy -støešní okno max.
zvednuto-: cca 2600 Q
+
Požadované hodnoty nejsou v poøádku.
I
I
.
Požadované hodnoty v poøádku.
Nastavovaè elektricky ovládaného støešního
okna (E139) je vadný, vymìnit.
~r
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139).
-Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy
-støešní okno max. otevøeno-.
Požadovaná hodnota asi 2600 Q
-Nastavit nastavovaè elektricky ovládaného støešního okna do polohy
-støešní okno max. zvednuto-.
Požadovaná hodnota: Odpor musí rovnomìrnì
klesat. Pøi dosažení polohy -støešní okno max.
zvednuto-: cca 200 Q
Požadované hodnoty nejsou v poøádku.
Požadované hodnoty v poøádku.
Nastavovaè elektricky ovládaného støešního
okna (E139) je vadný. vymìnit.
.
Kontrola propojení v nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139)
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konaktor 6 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 na nastavovaèi elektricky ovládaného støešního okna (E139).
Signální tón nezazní.
Signální tón zazní.
Nastavovaè elektricky ovládaného støešního
okna (E139) je vadný. vymìnit.
Øídicí jednotka elektricky ovládaného
støešního okna (J245) je vadná. vymìnit..
KONEC
Vydání 06.00
500.5321.04.15
.
FABIA
Hledánízávad
.Kontrola
vyhøívaných
è. 13/1
sedaèek
Pøedpoklady pro kontrolu:
.Pojistka
S863 (15 A) v poøádku!
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr napø. V.A.G 1526 A
.pomocná
.platné
.
mìøicí souprava V.A..G 1594 A
schéma zapojení
Upozornìní:
Následující program hledání závad popisuje hledání závad na stranì øidièe. Pøi vadném vyhøívání sedadla spolujezdce se postupuje analogicky.
Vyhøívání
sedadla
vlevo
bez funkce
nebo
s chybnou
funkcí
Kontrola napájecího napìtí øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131)
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného
napìtí.
-Odpojit svorkovnici T81 od øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131) (pod sedaèkou øidièe).
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T81.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout
zapalování.
Napìtí není v poøádku.
I
Napìtí v poøádku.
"
I Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení
I
,.
Kontrola spojení na kostru øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131)
.-Pøipojit
èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81.
Napìtí není v poøádku.
I
Napìtí v poøádku.
+
I Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení
I
,
"
.
A
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
-
è. 13/2
Hledánízávad
FABIA
A
.-.
,r
Kontrola napájecího napìtí spínaèe vyhøívánísedaèky øidièe (E94)
-Vypnout zapalování.
-Pøipojit svorkovnici T81na øídicíjednotku vyhøívánísedaèky øidièe(J131).
-Demontovat spínaè vyhøívánísedaèky => Elektrické zaøízení.
-Odpojit svorkovnici T6h od spínaèe vyhøívánísedaèky øidièe.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T6h.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.
Napìtí není v poøádku.
Napìtí v poøádku.
"
I
Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl, opravit.
I
"
.
Kontrola spojení na kostru spínaèe vyhøívánísedaèky øidièe (E94)
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T6h.
Napìtí není v poøádku.
I
Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl, opravit.
Napìtí v poøádku.
I
,r
Kontrola spínaèe vyhøívánísedaèky øidièe (E94)
-Pøipojit svorkovnici T6h na spínaè vyhøívánísedaèky.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6h.
-Provést kontroly napìtí podle tabulky:
Spínaè vyhøívánísedaèky øidièev poloze:
Výsledky mìøení:
nejmenší topný výkon
Zobrazí se cca napìtí akumulátoru
plný topný výkon
zobrazení cca 9 V
vyhøívánísedaèky vypnuto
nezobrazuje se žádné napìtí
Výsledky mìøení nejsou v poøádku.
Výsledky mìøení v poøádku.
.
,r
I
Spínaè vyhøívánísedaèky øidièe (E94)je
vadný, vymìnit.
,
I
"
B
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
FABIA
.Hledání závad
È. 13/3
B
.Kontrola
vedení k osvìtlení
spínaèe vyhøívání S:daÈkY øidièe (E94)
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice T6h.
-Zapnout svìtla, potenciometr osvìtlení pøístrojù nastavit na -jas-.
Zobrazí se cca. napìtí akumulátoru.
I
Napìtí není v poøádku.
"
"
Pokud byla funkce osvìtlení v ovladaèi
špatná, je spínaè vyhøívání sedaèky øidièe
(E94) vadný, vymìnit.
.
Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení.
.
Kontrola vedení od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe (E94) k øídicí jednotce vyhøívání sedaèky
øidièe
-Vypnout
-Odpojit
-Odpojit
-Nastavit
-Pøipojit
-Pøipojit
zapalování.
svorkovnici T81 od øídicí jednotky vyhøívání sedaèky øidièe (J131).
svorkovnici T6h od spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe.
voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice T6h.
èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice T81.
Signální tón nezazní.
I
Signální tón zazní.
"
I Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení.
I
"
Kontrola vyhøívání sedá ku øidièe (Z6)
-Odpojit svorkovnici T2e, pod sedaèkou øidièe.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice T81.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2e.
-Požadovaná hodnota asi 1,2 Ohm.
Požadovaná hodnota není dosažena.
."
I
Vyhøívání sedáku øidi~e (Z6) je vadné,
vymìnit.
\
I
Požadovaná hodnota dosažena.
I
"
C
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
--
I
è. 13/4
Hledánízávad
FABIA
C
!
~
-
"
Kontrola vyhøíváníopìry øidièe (Zl)
I
-PFipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice T2e.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2e.
-Požadovaná hodnota asi 1,2 Ohm.
Požadovaná hodnota není dosažena.
I
Požadovanáhodnota dosažena.
+
I Vyhøíváníopìry øidièe (Zl) je vadné, vymìnit. I
,r
Kontrola vedení vyhøívacíchèlánkù na kostru vozidla
.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìFicí hrot na konektor 1 svorkovnice T2e.
-Pøipojit èerný ~ì~icí,hrot na kos~ruvozidla.
'"
Slgnalnl tón nezazni.
I
Slgnálnl tón zazni.
+
I Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení. I
"
Kontrola snímaèe teploty (G59)vyhøívanésedaèky øidièe
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na mìøení odporu.
-Pøipojit èervený mìFicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81.
-Pøipojit èerný mìFicí hrot na konektor 2 svorkovnice T6g.
-Požadovaná hodnota asi 10 k Ohm pøiteplotì 20 °c.
Požadovaná hodnota není dosažena.
I
Požadovanáhodnota dosažena.
+
Snímaè teploty (G59)vyhøívanésedaèky
øidièeje vadný, vymìnit spoleènì s
vyhøívacímèlánkem sedaèky øidièe(Z6).
.
"
Kontrola vedení od snímaèe teploty (G59)vyhøívanésedaèky øidièena kostru vozidla
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice T81.
-PFipojit èerný mìøicí hrot na kostru "ozidla.
Signální tón nezazní.
I
Signální tón zazní.
+
,.
I Øídicíjednotka pro vyhøívánísedaèky øidièe
Zkontrolovat vedení podle schéma zapojení.
.je
KONEC
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
I
vadná, vymìnit.
I
.
.
FABIA
Hledání závad
Kontrola
ostøikovaèù
È. 14/1
svìtlometù
Pøedpoklady pro kontrolu:
.Napìtí
akumulátoru
v poøádku!
.Pojistka
SB 64 v poøádku!
.Funkce
tlumeného svìtla v poøádku!
.Funkce
stìraèù a ostøikovaèù v poøádku!
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
.
multimetr, napø. V.A.G 1526 A
.pomocná
.platné
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
Kontrola napájecího napìtí (svorka 30) pro relé ostøikovaèù svìtlometù
(J39)
-Vytáhnout
relé ostøikovaèù svìtlometù (J39) z reléového boxu.
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného
napìtí.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2/30 a èerný mìøicí hrot na konektor 4/86 pozice
relé pro (J39).
Napìtí není v poøádku.
Napìtí v poøádku.
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
.
Kontrola napájecího napìtí relé ostøikovaèù svìtlometù
-Zapnout
(J39) se zapnutým tlumeným
svìtlem
tlumené svìtlo.
-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6/85 a èerný mìøicí hrot na konektor 4/86 pozice
relé pro (J39).
-Pøepnout a držet spínaè stíraèù do polohy pro ostøi kování pøedního skla.
Napìtí v poøádku.
Napìtí není v poøádku.
,
Kontrola vedení podle schéma zapojení,
opravit nebo je vadná centrální Yídicí jednotka vozu (J519), vymìnit.
"f'
A
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
è. 14/2
Hledánízávad
FABIA
A
1
~
Kontrola napájecího napìtí pro èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù
(V11)
-Odpojit svorkovnici T29 od èerpadla ostøikovaèù svìtlometù (V11).
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 a èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T29-.
-Pøepnout a držet spínaè stíraèù do polohy pro ostøi kování pøedního skla. Pøitom odeèíst výsledek
mìøení na multimetru.
Požadované hodnoty nejsou v poøádku.
I
Požadované hodnoty v poøádku.
~
,r
Kontrola spojení na kostru èerpadla
ostYikovaèù svìtlometù (V11) podle schéma
zapojení. Pokud není zjistìna žádná závada,
vymìnit relé ostøikovaèù svìtlometù (J39).
Vymìnit
èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù
(V11).
KONEC
.
.
~
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15--
.
FABIA
Hledání závad
Kontrola
È. 15/1
prasklých vláken žárovek
Pøedpoklady pro kontrolu:
.Napìtí
akumulátoru
v poøádku!
.Pojistky
podle schéma zapojení v poøádku!
.Lárovky
pro tlumená, zadní obrysová a brzdová svìtla v poøádku!
Pro hledání závad je potøeba:
.ruèní
multimetr,
.pomocná
.platné
napø. V.A.G 1526 A
mìøicí souprava, napø. V.A.G 1594 A
schéma zapojení
.Kontrola
napájecího napìtí pro øídicí jednotku kontroly prasklých vláken žárovek (J571)
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na 20 V stejnosmìrného
napìtí.
-Vytáhnout øídicí jednotku kontroly prasklých vláken žárovek (J571) z pozice relé 13/14.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1/15 a èerný mìøicí hrot na konektor 2/31 pozice
relé pro (J571).
-Zapnout
zapalování.
Napìtí není v poøádku.
I
Napìtí v poøádku.
"
I
Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl, opravit.
I
,.
Kontrola výstupu pro zadní obrysové svìtlo vlevo a vpravo
.
-Zapnout obrysová svìtla.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 10/58R a konektor 12/58R pozice relé 13/14.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 18/58L a konektor 17/58L pozice relé 13/14.
Koncové svìtlo nesvítí.
I
Koncové svìtlo svítí.
"
I
Zkontrolovat v~de~í podl~ schématu zapojenl, opravit.
,
I
,r
A
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
---
è. 15/2
Hledánízávad
FABIA
..
A
Kontrola výstupu pro tlumené svìtlo vlevo a vpravo
-Zapnout zapalování.
-Zapnout tlumená svìtla.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 14/56bR a konektor 15/56bR pozice relé 13/14.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 11/56bL a konektor 13/56bL pozice relé 13/14.
Tlumené svìtlo nesvítí.
Tlumené svìtlo svítí.
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
Kontrola výstupu pro brzdové svìtlo vlevo a vpravo
.
-Vypnout zapalování.
-Sešlápnout brzdový pedál.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 5/54 a na konektor 8/54L a 4/54R pozice relé 13/14.
Brzdové svìtlo nesvítí.
Brzdové svìtlo svítí.
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
Kontrola výstupu pro tøetí brzdové svìtlo
-Sešlápnout brzdový pedál.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 7/54 a konektor 16/54H pozice relé 13/14.
Tøetíbrzdové svìtlo nesvítí.
Tøetíbrzdové svìtlo svítí.
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
.
B
~
.
•
Vydání
06.00
SOO.5321.04.15
.
FABIA
Hledání závad
È. 15/3
B
"
Kontrola vedení mezi øídicí jednotkou kontroly prasklých vláken žárovek (J571)
a panelem pøístrojù (K)
-Nastavit voliè mìøicího rozsahu multimetru na zkoušku prùchodnosti.
-Odpojit svorkovnici T32a od panelu pøístrojù (K).
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9/KS a èerný mìøicí hrot na konektor 29 svorkovnice
T32a.
Signální tón nezazní.
I
Signální tón zazní.
"
.
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
h
P vo
-rlpOJI
..
t
v
'vv.
'
cerveny merlCI
k
k
3/KB
v
,
V
ø"
h
k
' k'
3
k
.
a cerny me ICI rot na one tor 1 svor ovnlce
rot na one tor
T32a.
Signální tón nezazní.
I
Signální tón zazní.
"
Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení, opravit.
"
Kontrola kontrolky prasklých vláken žárovek
-Pøipojit
svorkovnici T32a na panel pøístrojù (K).
-Zapnout zapalování.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 9/KS a konektor 2/31 pozice relé 13/14.
-Pøipojit mìøicí pomocné vedení na konektor 3/KB a konektor 2/31 pozice relé 13/14.
.Kontrolka
prasklých vláken žárovek svítí.
I
Kontrolka prasklých vláken žárovek nesvítí.
~,
Panel pøístrojù (K) vadný, vymìnit.
Øídicí jednotka kontroly prasklých vláken
žárovek je vadná, vymìnit.
\
KONEC
.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
1
~
-I
.
.
~
.
i
Download

vad.pdf