Seznam
Technika
Modelování
témat:
Chemie
Bezdrátový pøenos v dùlních podmínkách
Informatika, elektro, èipy, bastlení
Miloš Hernych [email protected] l. 3288
Úkolem práce je prozkoumat možnosti sbìru dat z geofyzikálních a chemických èidel pomocí bezdrátových technologií (ZigBee, Bluetooth
apod.) v podmínkách štoly Josef. Cílem je navrhnout a realizovat mìøicí systém, který by dovoloval pøenášet data z vìtšího množství
snímaèù na vzdálenosti desítek až stovek metrù. Student by mìl mít základní pøehled o principech mìøení fyzikálních a chemických velièin,
bezdrátových technologiích, schopnost samostatnì konstruovat elektronické obvody a programovat jednoèipové procesory (PIC, pøíp.další).
Mìøení pohybu puklin
Fyzika, elektro, èipy, bastlení
Miloš Hernych [email protected] l. 3288
Tématem práce je konstrukce elektronického dilatometru, kterým by bylo možné ve 3D souøadnicích vyhodnocovat vzájemný pohyb
skalních masivù ve štole Josef, pøípadnì v dalších lokalitách. Student by mìl v první fázi zpracovat rešerši stávajících zpùsobù mìøení
a následnì navrhnout a pokusit se zrealizovat takový, který by dovoloval mìøit pohyby elektronicky s pøesností v øádu tisícin milimetru.
Pøedpoklady: schopnost navrhovat elektronické obvody, programovat aplikace pro jednoèipové procesory.
Pøedvedení použití mìøícího èidla a funkce datalogru pro sbìr dat
v podzemní laboratoøi doc. Ing. Milan Hokr, Ph. D. [email protected] l. 3470
Fyzika, HW, mìøení
Pro výzkum jevù v horninovém prostøedí umožòuje souèasná technika kontinuální mìøení se záznamem dat jak pro „bìžné“ velièiny jako
je teplota, tak pro ty specifické pro horninu jako napø. obsah vody v pórech. Úkolem bude vyzkoušet si správnou instalaci èidla, uživatelské
nastavení záznamníku, komunikaci s PC (budou poskytnuta hotová zakoupená zaøízení). Souèástí bude otestování v meziuniverzitní
podzemní laboratoøi – štole Josef (ve správì ÈVUT).
Informatika, HW, mìøení
Navrhnutí mìøícího øetìzce a vytvoøení mìøící aplikace pro sbìr dat
z UEF JOSEF Ing. Petr Hošek [email protected] l. 3032, konzultant: doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
Seznamte se s programovacím prostøedím LabVIEW. Ke snímání tlaku, prùtoku/rychlosti, teploty, pH, Eh, vodivosti, koncentrace látek
a dalších velièin v v podzemní laboratoøi UEF Josef (Mokrsko) se jako první èást mìøícího øetìzce používají odpovídající senzory.
Navrhnìte zapojení nìkterého snímaèe do mìøící ústøedny a naprogramujte aplikaci realizující mìøení této velièiny a její zpracování.
Seznamte se s principem funkce mìøících karet, vzorkováním a vyèítáním dat. Pøedpoklady: znalost anglického jazyka - ètení manuálù
a nápovìdy; obecná znalost mìøících postupù a senzoriky; ochota zapomenout všechny návyky z textových programovacích jazykù.
Vytvoøení low-level komunikaèních procedur/funkcí pro komunikaci
s modulárním mìøícím systémem pro sbìr dat z UEF JOSEF
Mìøení, informatika
Ing. Petr Hošek [email protected] l. 3032, konzultant: doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
Seznamte se s programovacím prostøedím LabVIEW. Ke snímání tlaku, prùtoku/rychlosti, teploty, pH, Eh, vodivosti, koncentrace látek
a dalších velièin v v podzemní laboratoøi UEF Josef (Mokrsko) se používají modulární øešení vlastní koncepce z TUL komunikující
po RS485. Úkolem je zrealizovat sadu funkcí/procedur v LabVIEW ke komunikaci s tìmito mìøícími stanicemi. Pøedpoklady: znalost
anglického jazyka - ètení manuálù a nápovìdy; ochota zapomenout všechny návyky z textových programovacích jazykù.
Mìøení chemických velièin vody
Chemie, mìøení, bastlení
[email protected] l. 3288
Miloš Hernych
Cílem práce je konstrukce univerzálního mìøicího zaøízení, které bude vyhodnocovat dùležité chemické parametry dùlních vod ve štole
Josef. Pøedpokládá se využití standardních èidel pro mìøení pH, ORP, teploty apod., Jejichž vyhodnocení bude realizováno elektronikou
s elektrometrickými zesilovaèi, A/D pøevodníky a komunikaèním rozhraním, øízenými jednoèipovým mikroprocesorem. Pøedpoklady:
základní orientace v principech mìøení, schopnost navrhovat elektronické obvody, programovat aplikace pro jednoèipové procesory.
Monitoring zmìn fyzikálních a chemických parametrù
podzemní vody v UEF Josef Ing. Lenka Lacinová [email protected]
Chemie, informatika
l. 3012
Rešerše na téma složení podzemních vod a pravidelný monitoring vybraných parametrù podzemní vody. Návrh monitorovacího systému.
Vyhodnocení terénního experimentu transportu stopovaèe v horninì
pomocí numerických simulací doc. Ing. Milan Hokr, Ph. D. [email protected]
Modelování, fyzika, software
l. 3470
Porovnání poèítaèového modelu a terénního experimentu má za cíl urèit parametry horninového prostøedí jako vstupní data modelu
a ovìøit, zda experiment probíhá dle našich pøedstav. Zdroj dat bude experimentální zaøízení TUL instalované v podzemním výukovém
støedisku ÈVUT – štole Josef, v rámci spoleèného projektu meziuniverzitní laboratoøe. Mìøen a poèítán bude prùchod stopovací látky
po puklinì mezi dvìma vrty. Varianta roèníkový projekt: testovací 2D úloha, modelová data. Varianta bakaláøská práce: více variant
modelu (2D/3D), pøizpùsobení mìøeným datùm, interpretace. Použit bude dodaný výpoèetní software (komerèní FEFLOW nebo na TUL
vyvíjený FLOW123D). Souèástí bude prohlídka experimentu v terénu.
Simulace zkoušek plynopropustnosti a jejich vyhodnocení
Modelování, fyzika, software
doc. Ing. Otto Severýn, Ph. D. [email protected] l. 3566
Cílem práce je modelovat test provedený na štole Josef pomocí systému Eclipse. Pomocí vytvoøeného modelu provést vyhodnocení
parametrù horninového prostøedí. Dílèí úkoly: Seznámit se s mìøeními plynopropustnosti na štole Josef. Seznámit se s modelováním
vícefázového proudìní v systému Eclipse. Vytvoøit model geometrické konfigurace testu, zavést do nìho parametry, okrajové podmínky
a scénáø testu. Provést ladìní (history matching) modelu. Vyhodnotit dosažené výsledky.
Download

Seznam témat: