platnost od 01.08.2009
Montážní návod pro sadu
2-68 úèastníkù
popis vnitøní èásti DT :
1 - vidlicový pøepínaè
2 - trimr nastavení reproduktoru (SPK)
3 - trimr nastavení mikrofonu (MIC)
4 - mikrospínaè spuštìní elektrického zámku
5 - svorkovnice
1
2 3
5
Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v komplexu domácích komunikaèních
zaøízení, které je z hlediska funkce urèeno pro obytné domy. Domácí telefon je zaøízení
umožòující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlaèítkovým tablem a je
vybavený tlaèítkem pro ovládání elektrického zámku.
4
popis ovládacích prvkù plošného spoje
Postup pøi montáži domácího telefonu :
-pøi montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to
následovnì :
-odšroubujte šroubek è.1, velmi lehce svìste horní kryt
základny
-proveïte zapojení telefonu
- pøístroj zakrytujte opaèným zpùsobem - jako pøi
demontáži
1
4
3
2
5
1 - šroubek
2 - tlaèítko pro ovládání elektrického zámku
3 - tlaèítka neosazená
4 - sluchátko
5 - kroucená šòùra
-
Pøi výskytu zpìtné vazby výrobce
doporuèuje citlivì zeslabit oba trimry, aby
nedošlo k velkému snížení hlasitosti pouze
jedné z komunikaèních cest.
4 3 6 2 Z
mikrospínaè
EZ
Upozornìní!!!
Pøi použití elektrických zámkù staršího data výroby
a s velkým proudovým zatížením mùže dojít pøi zpìtném
rázu k odpálení komunikaèních zesilovaèù ve zvonkovém
table nebo v domácích telefonech. Výrobce doporuèuje
použít na tyto zámky varistor (~14V,=18V). Varistor se
pøipojí pøímo na kontakty elektrického zámku. Na pozdìjší
reklamace nebude brán ze strany výrobce zøetel.
a
Ve
ro
n
ta
ec
hp
ho
-
+
+
Zásady pøi montáži domácího telefonu :
- domácí telefon lze montovat do prostøedí s teplotou +5°C až +40°C
s relativní vlhkostí do 80%
- odpor jednotlivých vodièù od elektrického vrátného mùže být max. 7 (pøi Cu
v vodièù 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)
- odpor vodièù na ovládání elektrického zámku nesmí být vìtší než 4 .
regulace
hlasitosti
mikrofonu
(telefonu)
ne
regulace
hlasitosti
reproduktoru
(telefonu)
W
ek
vyhotovení : nástìnné (KU68)
vyzvánìcí signál : Verona 17A elektronické do sluchátka 73-78dB (1m)
poèet tlaèítek : 1 ovládání elektrického zámku
provozní teplota a vlhkost : +5°C až +40°C,45-80%
provozní prostøedí : bez výparù, kyselin, prachu a vodních pár
barva : bílá
rozmìry : 193x80x53 (v x š x h)
hmotnost : 0,4Kg
4...vyzvánìní
3...mínus pól
6...reproduktor (SPK)
2...mikrofon (MIC)
Z...elektrický zámek
Cz
Návod
Domácí telefon Verona 17A
3
3
3 mínus pól
Z
Z
Z elektrický zámek
2
2
2 mikrofon(MIC)
6
6
6 reproduktor(SPK)
4
4
4 vyzvánìní
výrobce :
ELEKTRO-FA.PAVELEK ,s.r.o.
Zámecká 197
Velké Hoštice 747 31
www.czechphone.cz
[email protected]
tel.553 663 322
strana 1
popis vnitøní èásti DT :
1 - vidlicový pøepínaè
2 - trimr nastavení mikrofonu (MIC)
3 - trimr nastavení reproduktoru (SPK)
4 - mikrospínaè spuštìní elektrického zámku
5 - svorkovnice
4...vyzvánìní
3...mínus pól
6...reproduktor (SPK)
2...mikrofon (MIC)
Z...elektrický zámek
Návod
Domácí telefon Czechphone 17A
1
Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v komplexu domácích komunikaèních
zaøízení, které je z hlediska funkce urèené pro obytné domy. Domácí telefon je
zaøízení umožòující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlaèítkovým
tablem a je vybavený tlaèítkem pro ovládání elektrického zámku.
4
2
3
5
vyhotovení : nástìnné (KU68)
vyzvánìcí signál : Czechphone 17A elektronický 72-77dB (1m)
poèet tlaèítek : 1 ovládání elektrického zámku
provozní teplota a vlhkost : +5°C až +40°C,45-80%
provozní prostøedí : bez výparù, kyselin, prachu a vodních pár
barva : bílá
rozmìry : 200x80x60 (v x š x h)
hmotnost : 0,4Kg
popis ovládacích prvkù plošného spoje
4
2
3
Postup pøi montáži domácího telefonu :
-pøi montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to
následovnì :
odšroubujte šroubek è.1, velmi lehce svìste horní kryt
základny
-proveïte zapojení telefonu
- pøístroj zakrytujte opaèným zpùsobem jako pøi
demontáži
1
5
1 - šroubek
2 - tlaèítko pro ovládání EZ
3 - tlaèítko
4 - sluchátko
5 - kroucená šòùra
popis svorek
4 3 6 2 Z
Upozornìní!!!
Pøi použití elektrických zámkù staršího data výroby
a s velkým proudovým zatížením mùže dojít pøi zpìtném
rázu k odpálení komunikaèních zesilovaèù ve zvonkovém
table nebo v domácích telefonech.Výrobce doporuèuje
použít na tyto zámky varistor (~14V,=18V). Varistor se
pøipojí pøímo na kontakty elektrického zámku. Na pozdìjší
reklamace nebude brán ze strany výrobce zøetel.
on
a
hp
ho
ne
mikrospínaè
EZ
Ve
r
-
-
ec
+
regulace
hlasitosti
reproduktoru
(telefonu)
+
Pøi vyskytnutí se zpìtné vazby výrobce
doporuèuje citlivì zeslabit oba trimry , aby
nedošlo k velkému snížení hlasitosti pouze
jedné z komunikaèních cest.
Cz
Zásady pøi montáži domácího telefonu :
- domácí telefon lze montovat do prostøedí s teplotou +5°C až +40°C
s relativní vlhkostí do 80%
- odpor jednotlivých vodièù od elektrického vrátného mùže být max. 7 (pøi Cu
vodièù 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)
- odpor vodièù na ovládání elektrického zámku nesmí být vìtší jak 4 .
regulace
hlasitosti
mikrofonu
(telefonu)
3
3
mínus
Z
Z
el.zámek
2
2
mikrofon
6
6
reproduktor
4
4
vyzvánìní
výrobce :
ELEKTRO-FA.PAVELEK ,s.r.o.
Zámecká 197
Velké Hoštice 747 31
www.czechphone.cz
[email protected]
tel. 553 663 322
strana 2
Zvonkové tablo - Elektrický vrátný
Elektrický vrátný je zaøízení umožòující hovorové spojení s domácím telefonem. Modul EV a TT je osazený
jmenovkami a tlaèítky pro vyzvánìní na pøíslušný domácí telefon. Pøi stlaèení vyzvánìcího tlaèítka na modulu
EV (TT) , dochází k akustické signalizaci, která upozorní na vyzvánìní pøíslušného DT. Jmenovky jsou
trvale osvìtlené LED diodami. Pod zvonkové tablo doporuèuje výrobce použít montážní krabici RZ.
Povrchová úprava : broušená nerez, leštìná nerez
Provedení
do omítky EV05Z-D-BN 2E (elektrický vrátný s elektronikou - do omítky - broušená nerez - poèet tlaèítek - systém 17)
do omítky EV05Z-D-LN 2E (elektrický vrátný s elektronikou - do omítky - leštìná nerez - poèet tlaèítek - systém 17)
na omítku EV05Z-S-BN 2E (elektrický vrátný s elektronikou - na omítku - broušená nerez - poèet tlaèítek - systém 17)
na omítku EV05Z-S-LN 2E (elektrický vrátný s elektronikou - na omítku - leštìná nerez - poèet tlaèítek- systém 17)
Rozmìry a uložení zvonkových tabel na omítku:
poèet tlaèítek
1,2,4,6,8,10
11,12,14,16,18,20
21,22,24,26,28,30
31,32,34,36,38,40
41,42,44,46,48,50
51,52,54,56,58,60
61,62,64,66,68
rozmìry tablo se støíškou
199x80mm
199x155mm
199x229mm
199x306mm
199x378mm
199x452mm
199x533mm
rámeèek
modul
tablo na omítku-komplet
Zásady pøi montáži :
Elektrický vrátný montujeme ve výšce 1,2-1,5m od podlahy v prostøedí s teplotou od -25°C do 40°C pøi .max.
relativní vlhkosti 80%. Montážní místo musí být chránìné pøed stékající vodou. Odpor jednotlivých vodièù od
zvonového tabla mùže být max. 7 (pøi Cu vodièù 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m).Odpor vodièù na ovládaní
elektrického zámku nesmí být vìtší jak 4 . Pøi zapojení výrobce doporuèuje použít stínìný kabel JYSTY.
tablo do omítky-komplet
rámeèek
modul
RZ hloubka uložení 55mm
propojení vyzvánìní
a podsvícení
jmenovek
Popis plošných spojù
konektor propojení
tlaèítek modulu 1-8
8 7 6 5 4 3 2 1
1
vyzvánìcí tlaèítka
modul 1-8
konektor propojení
G
el.vrátného
výstup
modulu 1-8
pøídavného
vyzvánìcího
generátoru
TR3
OUT
G
+
vstup
pøídavného
vyzvánìcího
generátoru
TR1
TR2
+
-
-
rozmìry rámeèku pod omítku
235 x 115 x 54 mm
235 x 190 x 54 mm
235 x 265 x 54 mm
235 x 340 x 54 mm
235 x 415 x 54 mm
235 x 490 x 54 mm
235 x 565 x 54 mm
montážní krabièka RZ pod rámeèek
RZ1 rozmìr 215x90x55
RZ2 rozmìr 215x165x55
RZ3 rozmìr 215x241x55
RZ4 rozmìr 215x317x55
RZ5 rozmìr 215x392x55
RZ6 rozmìr 215x468x55
RZ7 rozmìr 215x544x55
6... reproduktor telefonu
2... mikrofon telefonu
- ... mínus pól
Z .... zapojení el.zámku z telefonu
Ez1,Ez2 ... zapojení el.zámku
~14V ... vstup z napájeèe
+
poèet tlaèítek
2,4,6,8,10
11,12,14,16,18,20
21,22,24,26,28,30
31,32,34,36,38,40
41,42,44,46,48,50
51,52,54,56,58,60
61,62,64,66,68
frekvence
vyzvánìní
SPK
Rozmìry a uložení zvonkových tabel do omítky :
hlasitost
vyzvánìní
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
vyzvánìcí tlaèítka
modul 10
vyzvánìcí tlaèítka
modul 10
konektor propojení
tlaèítek modulu 10
konektor propojení
tlaèítek modulu 10
1
1
TR4
+
-
MIC
6
2
- Ez1 Z Ez2
IN OUT
G
+
14V~
propojení vyzvánìní
a podsvícení jmenovek
strana 3
S͍OVÝ NAPÁJEÈ NM 051716-S
Urèení :
Síový napájeè NM 051716-S je urèen k napájení setu domácí techniky pro 2-68 úèastníkù .
Je dodáván v termoplastickém krytu DIN 6 pro montáž na din lištu.
rozmìry : DIN 6
(106x90x66mm)
domácí telefon
3 6 2 Z
domácí telefon
3 6 2 Z
domácí telefon
3 6 2 Z
4
4
4
66mm
provozní prostøedí :
+5°C až +40°C
elektrické schéma zapojení setu domácích telefonù
max. 68 domácích telefonù
6M
14V
6M
~ ~
N L
230V
napájecí modul NM 051716-S
106 mm
90 mm
technické parametry :
maximální poèet zapojených telefonù :78
krabièka : DIN lišta 6M
vstupní napìtí (síové) : 230V~ (pojistka FU1 : T125mA)
výstupní napìtí : ~14V,~14V/ 1A (tolerance ±4%)
krytí IP00 : použití pouze do rozvadìèe
zvonkové tablo EV05-D-BN
-
6 2 Z
1 2 3
EZ1EZ2
14V~
Bezpeènostní pokyny :
Napájecí modul musí být vždy jištìn tak, aby ho bylo možné ho odpojit od sítì jistièem.
Napájecí modul nesmí být vystaven kapající a støíkající vodì.
Upozornìní!!!
Pøi použití elektrických zámkù staršího data výroby
a s velkým proudovým zatížením mùže dojít pøi zpìtném
rázu k odpálení komunikaèních zasilovaèù ve zvonkovém
table nebo v domácích telefonech.Výrobce doporuèuje
použít na tyto zámky varistor (~14V,=18V). Varistor se
pøipojí pøímo na kontakty elektrického zámku. Na pozdìjší
reklamace nebude brán ze strany výrobce zøetel.
EL.ZÁMEK EFP511
Výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 4
Elektronický generátor slouží k rozlišení vyzvánìní od bytových a vstupních dveøí. Plní
funkci vyzvánìní s možným nastavením hlasitosti a frekvence. Je dodáván jako plošný
spoj pro pøipojení k hlavní desce elektroniky pøes konektor.
popis ovládacích prvkù vyzvánìcího generátoru
TR1 ... hlasitost vyzvánìní
TR2 ... frekvence vyzvánìní
elektrické schéma zapojení setu domácích telefonù
se zapojením rozlišení vyzvánìní
(max. 68 domácích telefonù)
domácí telefon
3 6 2 Z
domácí telefon
3 6 2 Z
domácí telefon
3 6 2 Z
4
4
4
použití zvonkového tlaèítka
(vyzvánìní pøes domácí
telefon s jiným vyzvánìním)
TR2
-
+
rozvodná skøíò
TR1
14V
6M
~ ~ N L
230V
NM 051716-S
zvonkové tablo - set17
EV05-D-BN
-
6 2 Z
1 2 3
G
EZ1EZ2
14V~
svorku "G" lze použít pouze
v pøípadì použití pøídavného generátoru
EL.ZÁMEK
EFP511
Výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 5
elektrické schéma zapojení setu s pøístupovým
systémem DALLAS(max. 68 domácích telefonù)
3 6 2 Z
3 6 2 Z
4
3 6 2 Z
3 6 2 Z
elektrické schéma zapojení setu s kódovým
zámkem (max. 68 domácích telefonù)
3 6 2 Z
4
3 6 2 Z
4
domácí
telefon
4
4
domácí
telefon
použití zvonkového tlaèítka
(vyzvánìní pøes domácí
telefon s jiným vyzvánìním)
rozvodná skøíò
použití zvonkového tlaèítka
(vyzvánìní pøes domácí
telefon s jiným vyzvánìním)
rozvodná skøíò
14V14V 10V
4M
~ ~
+
-
N L
14V14V 12V
4M
~ ~
230V
NM 051716
+
-
N L
230V
NM 051716
zvonkové tablo - set17
EV05-D-BN
modul
Dallas
-
6 2 Z
1 2 3
G
EZ1EZ2
14V~
+
modul KZ
zvonkové tablo - set17
EV05-D-BN
-
-
PWR PWR NS NO
svorku "G" lze použít pouze
v pøípadì použití pøídavného generátoru
EL.ZÁMEK
EFP511
4
6 2 Z
1 2 3
G
EZ1EZ2
14V~
+ - Z1 Z2
11
2
3
4
5
6
7
8
9
#
0
*
svorku "G" lze použít pouze
v pøípadì použití pøídavného generátoru
EL.ZÁMEK
EFP511
Výrobce doporuèuje použít kabel JYSTY
strana 6
Download

Schéma zapojení Sada 2-68.pdf