NÁVOD K OBSLUZE
PROMA CZ s.r.o.
MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA
CZECH REPUBLIC
UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA
S DIGITÁLNÍM ODMÌØOVÁNÍM
FHV-50PD
F 001-02 05/2004
1
stra
na
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
OBSAH
1) Obsah balení
2) Úvod
3) Technická data
4) Úèel použití
5) Hodnoty hluku zaøízení
6) Bezpeènostní štítky
7) Konstrukce stroje
1
8) Popis stroje
9) Doprava a montáž
10) Manipulace a instalace stroje
11) Mazání stroje
12) Elektroinstalace
13) Systém digitálního odmìøování DRO
14) Údržba univerzální frézky
15) Rozkreslení stroje
16) Seznam souèástí
17) Pøíslušenství a doplòky
18) Rozebrání a likvidace
19) Všeobec. bezpeènostní pøedpisy
20) Záruèní podmínky
21) Záruèní list
Obsah balení
Univerzální frézka je dodávána samostatnì ve døevìném obalu, zpevnìném ocelovými páskami, s tímto
pøíslušenstvím.
1) 1ks - kleštinový upínaè s trnem Mk IV
2) po 1ks - kleštiny 4,5,6,8,10,12,14,16
3) 1ks - klíè pro kleštinový upínaè
4) redukèní pouzdra - 1ks Mk IV, 1ks Mk III
5) 1ks trn pro vrtací sklíèidlo MkIII/B18
6) 1ks vrtací sklíèidlo 1-16/B18
7) 1ks vyvrtávací trn 20 (pro radeko 10
s trnem bez unašeèe Mk IV)
8) 1 ks upínací šroub nástrojù pro vertikální
vøeteno L=425 mm, M14
2
9) 1ks upínací šroub nástrojù pro horizontální
vøeteno L=295 mm, M14
10) 1ks frézovací trn L=460 mm Mk IV/22
11) 1ks frézovací trn L=460 mm Mk IV/27
12) 1ks plochý klíè
13) 1ks imbus klíè
14) 1ks vyrážecí klín
Úvod
Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení univerzální frézky FHV-50PD od firmy PROMA CZ
s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném
technologickém využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto je tøeba, aby
obsluhující døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl tento návod a porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak
pøi instalaci stroje, tak i pøi vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než jste si
pøeèetli všechny instrukce a dokud jste neporozumìli každé funkci a postupu.
Technická data
0,85/1,5 kW / 400 V
1,5 kW / 400V
350 W
170 W
40 W
50 mm
100 mm
25 mm
100 kg
Mk IV
60-1350 ot./min. (9 st.)
115-1750 ot./min. (8st.)
200-700 mm
100-480 mm
1240 mm
30-210 mm
100 mm
18-300 mm/min. (6st.)
400 mm
250 mm
800 x 240 mm
700 kg
2
a
Pøíkon dvourychlostního horizont. motoru
Pøíkon vertikálního motoru
Pøíkon motoru podélného posuvu
Pøíkon motoru pøíèného posuvu
Pøíkon motoru èerpadla
Max. prùmìr vrtání
Max. prùmìr horizont. frézování
Max. prùmìr vertikál. frézování
Max. hmotnost obrobku
Kužel vøetene
Otáèky horizont. vøetene
Otáèky vertikál. vøetene
Vzdálenost vertikál. vøetene od sloupu
Vzdálenost vertikál. vøetene od stolu
Vzdálenost vertikál. vøetene od podlahy
Vzdálenost horizont. vøetene od sloupu
Prùmìr vøetene
Posuv strojní podélný (rozsah rychlosti posuvu)
Podélný posuv stolu
Pøíèný posuv stolu
Rozmìr stolu
Hmotnost stroje
stra
n
3
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
4
Úèel použití
Univerzální frézka se používá pro obrábìní kovových i nekovových dílcù. Stroj je urèen pro všechny
dùležité funkce vrtání a frézování: vertikální, horizontální, ale i úhlové. Posuv je øízený ruènì nebo strojnì.
Frézku lze využít v nástrojáøských dílnách, údržbách, malých a støedních výrobních provozech.
5
Hodnoty hluku zaøízení
Hladina akustického výkonu A (L WA)
Hladina hluku (A) v místì obsluhy ( L pA eq )
L WA=78,6 dB(A) - Hodnota namìøená s technologií.
L pA eq = 75,0 dB (A) - Hodnota namìøená s technologií.
L WA=73,8 dB(A) - Hodnota namìøená bez technologie.
L pA eq = 72,2 dB (A) - Hodnota namìøená bez technologie
6 Uvedené
Bezpeènostní
štítky
výsledky vyhovují hodnotám
stanoveným podle hygienických pøedpisù
MZ ÈR sv. 37/1977, oddíl II.
Tento stroj je opatøen bezpeènostním zaøízením, které chrání obsluhu i stroj. Bezpeènostní zaøízení je tvoøeno
jedním koncovým vypínaèem maximálního výsunu vøetena a jedním koncovým spínaèem krytu sklíèidla frézky.
Na stroji jsou umístìny informaèní štítky a štítky upozoròující na rùzná nebezpeèí.
1
2
8
3
5
4
9
6
10
7
11
1 - Pøed zapoèetím práce na frézce ètìte návod k použití!
štítek je umístìn na pravé stranì pøevodové skøínì
2 - Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky zraku!
štítek je umístìn na pravé stranì pøevodové skøínì
3 - Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky sluchu!
štítek je umístìn na pravé stranì pøevodové skøínì
4 - VAROVÁNÍ! Pøi sejmutém krytu - nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!
štítek je umístìn na krytu ovládacího panelu
5 - Nepracujte na stroji v rukavicích!
štítek je umístìn na pravé stranì pøevodové skøínì
3
stra
na
6 - POZOR! Nebezpeèí úrazu horních konèetin!
štítek je umístìn na ochranném krytu nástroje s koncovým vypínaèem
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
7 - Upozornìní! Dbejte, aby návod k obsluze byl peèlivì uschován pro další
pøípadné objednání náhradních dílù!
štítek je umístìn na pravé stranì pøevodové skøínì
8 - VAROVÁNÍ ! Pøi sejmutém krytu - nebezpeèí úrazu elektrickým proudem !
štítek je umístìn na krytu svorkovnice motoru
9 - POZOR!
10 - ÈTÌTE NÁVOD K POUŽITÍ!
11 - NEMÌÒTE OTÁÈKY DOKUD SE VØETENO NEDOTOÈÍ !
štítek je umístìn na èele pøevodové skøínì
štítky ovládání
1
3
2
5
4
0
6
7
8
9
1) Osvìtlení - štítek je umístìn u vypínaèe osvìtlení frézky (0 -1)
2) Motor - štítek je umístìn na ovládacím panelu vertikálního vøetena u pøepínaèe dvourychlostního motoru (1 - 0 - 2)
3) Hák - štítek oznaèuje vázací místa na podstavci frézky
4) Chlazení - štítek je umístìn na hlavním ovládacím panelu u vypínaèe èerpadla chlazení (0 - 1)
5) Kapka - štítek oznaèuje nalévací místa pro chladící kapalinu na pravé stranì podstavce
6) Hlavní vypínaè - štítek je umístìn u hlavního vypínaèe (0 - 1), na zadní stranì frézky
7) Místo pro mazání vøetena - štítek je umístìn po pravé stranì vertikálního vøetena
stra
n
4
a
8) Koncový vypínaè dojezdu - štítek je umístìn na koncových vypínaèích pøíèného a
podélného strojního posuvu
9) Smìrové šipky otáèení vøeten - štítek je umístìn na ovladaèích horizontálního i
vertikálního vøetena u pøepínaèe otáèek
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
7
Konstrukce stroje
Univerzální frézku tvoøí pøevážnì skupina litinových odlitkù. Pohon frézky zajišuje asynchronní motor, který je pøes
pøírubu pøipojen k pøevodové skøíni. Tato pøevodová skøíò je namontována otoènì na prizmatickém sloupu frézky a
zajišuje obrábìní pod úhlem. Sloup frézky je pøimontován k základnì obsahující posuvnì uložený køížový stùl. Podélný
i pøíèný posuv pracovního stolu je ovládán manuálnì nebo strojnì.
Obslužná místa
Na univerzální frézce je pouze jedno obslužné místo, ze kterého lze plnì ovládat stroj. Je to z èela stroje, odkud lze
bez problému dosáhnout na všechny obslužné prvky. Jejich popis naleznete v tomto návodu k obsluze.
8
Popis stroje
8
1) Ovládání vertikálního vøetene
9
2) Páka aretace vøetene
3) Osvìtlení
1
4) Stùl univerzální frézky
5) Ruèní kolo pøíèného posuvu
6) Ruèní páka nastavení výšky stolu
10
11
12
2
3
13
4
14
5
15
16
7) Strojní pøíèný posuv
8) Motor
9) Øadící páky otáèek vøetene
10) Ruèní kolo mikroposuvu vøetene
11) Ruèní páka posuvu vøetene
12) Horizontální vøeteník
13) Systém digitálního odmìøování
6
14) Sloup frézky s prizmatickým
vedením
15) Ruèní kolo podélného posuvu
17
7
16) Strojní podélný posuv
17) Ovládání horizontálního vøetene
Univerzální frézky FHV-50 PD jsou støední typovou øadou nástrojaøských frézek. Stojan s podstavcem
slouží jako vedení konzoly. Na zadní stranì stojanu je hnací mechanismus horizontálnho vøetene. Pøíèný a
podélný stùl je umístìn na svisle se pohybující konzoli. Úhlovì nastavitelný vøeteník s valivì uloženým
vøetenem je pøipevnìn k ramenu, které je v prizmatickém vedení na sloupu stroje.
Rychlostní skøíò
stra
n
5
a
Rychlostní skøíò vertikálního vøetene je umístìna v horní èásti vøeteníku. Pohon zajišuje samostatný
dvourychlostní elektromotor pøes soustavu ozubených kol, která tvoøí osm výstupních rychlostí.
Rychlostní stupnì se volí dle tabulky (str. 6), kombinací dvou pák, které jsou umístìny na pravé stranì
pøevodové skøínì.
Rychlostní skøíò na horizontální vøeteno je umístìna na zadní stranì sloupu. Také tuto skøíò pohání
samostatný elektromotor pøes dvojitý klínový pøevod. Kombinací tøí øemenic a klínových øemenù lze øadit až
devìt rychlostních stupòù (tabulka na str.6).
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Tabulky pøevodù
Otáèky horizontálního vøetene
Otáèky vertikálního vøetene
60
140
175
200
270
460
690
1090
1350
Vøeteník
Vertikální vøeteník s rychlostní
skøíní, motorem a valivì uloženým vøetenem
je chápán jako celek. Tento vøeteník lze
èelnì naklápìt na obì strany. Naklápí se po
uvolnìní tøech zajišovacích šroubù ( obr.
pozice è. 5 ), pøes šnekový pøevod ( obr.
pozice è. 6) se plynule zajistí požadovaný
úhel od 0-90°dle pøiložené stupnice. Na
tomto vøeteníku je možné zajistit vysunutí
vøetena Mk IV ruènì pøes tøi páky ( obr.
pozice è. 3 ), nebo po utažení boèního
šroubu na jejich støedu ( obr. pozice è. 1 ) lze
zajistit mikroposuv pøes ruèní koleèko
( obr. pozice è. 2 ), které je vybaveno
noniusem. !POZOR! tento nonius je pouze
informativní a pracuje s pøesností ± 0,2 mm.
Po dosažení dostateèného vysunutí vøetene
zajistíme vøeteno utažením aretaèní pákou
(obr. pozice è. 4 ). Vøeteník i s vrchním
ramenem lze po povolení 4 šroubù (obr.
pozice è. 9 ) otáèet o 360°.
6
5
8
7
9
4
1
3
2
11
10
6
stra
na
Horizontální vøeteno je valivì zabudováno v horní èásti sloupu frézky. Pro práci s tímto vøetenem povolte šrouby (obr. pozice è. 9) a
otoète celé vrchní rameno s vertikálním vøeteníkem o 180°. Dále povolte šrouby ( obr. pozice è. 7 ) a pøes ozubený èep ( obr. pozice è. 8)
posuòte v loži rameno do požadované polohy tak, aby trn s nástrojem na horizontální frézování byl v ose vøetena.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Konzole
V prizmatickém vedení na pøední stranì stojanu je posuvnì uložena konzole. Na konzoli je vodorovnì posuvný
køížový stùl, kterým lze pohybovat pomocí ruèního nebo strojního posuvu. Pokud chcete upravit vzdálenost stolu od vøetena,
povolte dva zjišovací šrouby ( str. 6, è. 10 ) na pravé stranì konzoly a otáèením klikou ( str. 6, è. 11 ) nastavte požadovanou
výšku pracovního stolu a opìt dostateènì dotáhnìte. Tato klika se také používá pro pøesné zvolení zábìru do frézovaného
materiálu!
Podélný posuv
Podélný posuv je rychlostní skøíò
1
v oleji, kterou pohání jednofázový motor.
Rychlost posuvu se udává kombinací
tøech pák è. 2. Smìr, kterým se bude stùl
pohybovat urèuje páèka na koncovém
spínaèi è. 1. Páka è. 3 slouží k sepnutí
2
posuvu nebo rychloposuvu. Manuální
3
posuv lze použít pouze tehdy, kdy je páka
posuvu è. 3 na pozici 0.
Pøíèný posuv
Pøíèný elektrický posuv je pohánìn komutátorovým
motorem. Rychlost posuvu lze plynule regulovat (è. 3), nebo je
možné také použít tlaèítko è. 4 (rychloposuv),které slouží pro
rychlejší pøesunutí z místa na místo. Smìr posuvu pøíèného
stolu urèuje páka è. 2. Pro tento posuv se používá hlavní
vypínaè è. 1. Elektrický posuv je jištìn proti pøetížení pojistkou
2,5A (è. 5). Manuálnì lze stolem pohybovat, pokud je páka
èíslo 2 v poloze 0.
4
2
3
1
5
Køížový stùl
Rozmìry "T" drážky
pracovního stolu
1
22
2
3
8
15
14
4
9
Seøízení pravítkem
1 - Nastavitelný doraz
podélného posuvu stolu
2 - Aretace pøíèného stolu
3 - Vymezovací šroub pravítka
4 - Pravítko stolu
1
2
3
1 - Aretace podélného stolu
2 - Vymezovací šroub pravítka
3 - Pravítko stolu
Doprava a montáž
7
stra
na
Univerzální frézka je pøepravována na døevìné paletì, ke které je pøipevnìna šrouby. Okolo stroje je døevìná
konstrukce,obložená pøekližkou. Stroj je uvnitø zabalen do igelitového pytle. Všechny náchylné kovové plochy jsou zakryty
konzervaèní látkou, kterou je zapotøebí pøed prací na stroji odstranit. Na odstranìní této konzervaèní látky se nejèastìji používá
technický benzín nebo jiná odmašovadla. Nesmí se používat NITRO øedidlo, které pùsobí na okolní barvu negativnì. Po oèistìní
používejte bìžný konzervaèní olej a naneste jej na všechny broušené plochy, jako napøíklad køížový stùl, sloup nebo vøeteno.
Montáží se rozumí pouze dokompletování drobných souèástek jako napøíklad nasazení podélného posuvu na køížový
stùl nebo upevnìní rukojetí na ovládací páèku podélného a pøíèného stolu.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
montáž posuvu
3
Pøi montáži posuvu
postupujte podle nákresu.
Nejprve nasaïte pero (1) na
posuvový šroub a náboj posuvu
(2). Zajistìte šroubem (3). Pøi
nasazování náboje pøichyte
pomocí šroubù posuv ke stolu a
slícujte tyto dva kusy kuželovými
kolíky do pøedem pøipravených
otvorù. Po opìtovném
doklepnutí kuželových kolíkù a
pøitažení šroubù dotáhnìte
zajišovací šroub (3) a zajistìte
jej proti pootoèení.
10
1
2
Obr. 3
Manipulace a instalace stroje
zavìšení stroje
Ke snadnìjší manipulaci se strojem
slouží otvory v podstavci. Tyto otvory jsou
oznaèeny symbolem háku. Po prostrèení
kovových tyèí (vidle vysokozdvižného
vozíku) vzniknou ètyøi
nosné body pro
manipulaci nebo pro lana s nosností 400 kg.
Pøi instalaci stroje dbejte na to, aby obsluha
stroje mìla dostatek místa a mohla snadno
pracovat se všemi ovládacími prvky.
Upozornìní: Zajistìte bezpeèné
ustavení stroje a jeho pøipevnìní k základu
(na pevnou plochu, která odpovídá zatížení
strojem a materiálem). Nedodržení této
podmínky mùže zpùsobit nepøedvídaný
pohyb stroje (èásti stroje) a jeho poškození.
instalace stroje
stra
n
8
a
Frézku dopravte na místo (viz. zavìšení stroje). Stroj postavte pøímo na pevnou podlahu nebo na pøipravený
základ a odmastìte (napø. technickým benzínem) nakonzervované èásti. Dále stroj podklínujte nebo vyrovnejte
podložkami a strojní rámovou vodováhou v obou smìrech s pøesností 0,03 / 1000 mm. Po vyrovnání stroj mùžete
zalít cementovou maltou. Pokud chcete stroj pevnì pøipevnit k podlaze, je nutné vložit základové šrouby M16 do
otvorù v základu pøed ustavením stroje (viz. obr. str. 9.), nebo mùžete stroj pøipevnit do slepých otvorù (pøedem
vyvrtaných) pomocí hmoždin a šroubù.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
220
760
466
80
400 500
250
220
190
80
150
845
1285
Šrouby dotahujte až po ztuhnutí základu za souèasné kontroly vodováhy.
11
Mazání stroje
Mazací body stroje jsou oznaèeny na mazacím plánu . Používejte odpovídající druhy mazadel, na šrouby stolù plastické
mazivo. Do pøevodovky, maznic a na ostatní plochy používejte olej.
Doporuèené plastické mazivo na urèená místa je MOGUL LA2 . Toto plastické mazivo doplòujte po 30-40 hodinách chodu
stroje. Vhodný typ oleje má oznaèení MOGUL LK 22. Tento typ ložiskového oleje se používá do vøeteníkové skøínì, pøevodové
skøínì, suportové skøínì soustruhu i do oznaèených tlakových maznic stroje (oznaèené èerveným bodem). Všechna ložiska stroje
jsou oboustrannì zakrytá, proto nevyžadují dodateèné promazání, jsou bezúdržbová. Výmìnu stávajícího oleje ve vøeteníku a
posuvu doporuèujeme provést po cca 30-40 hodinách provozu. Další výmìnu provádìjte po 200 - 250 hodinách provozu stroje.
Následné pravidelné výmìny náplnì vøeteníku a posuvu jedenkrát za rok.
místa mazání
O
O
O
P
O
O
O
P
P
O
O
P
9
stra
na
O - olej
P - plastické mazivo
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
12
Elektroinstalace
Hlavní èást elektrického vybavení je umístìna v rozvodové skøíni na spodní èásti sloupu frézky. Její souèástí je hlavní
vypínaè. Ostatní ovládací prvky jsou umístìny v horní a støední èásti stroje.
El. ovládání vøeteníkù
1
2
vypínaè
chlazení
3
4
5
1) pøepínání smìru otáèek
7
vertikál.vøetene (vpravo)
2) vypínaè motoru
vertikál. vøetene
3) pøepínání smìru otáèek
vertikál.vøetene (vlevo)
4) vypínaè èerpadla chlazení
STOP "0"
8
5) vypínaè èerpadla chlazení
START "1"
6) pøepínaè dvourychlostního
motoru vertikál. vøetene
7) pøepínání smìru otáèek
horizont.vøetene
8) tlaèítko nouzového zastavení
horizont. vøetene
6
Schéma zapojení
stra
n
10
a
Silové obvody
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Ovládací panel
11
stra
na
Strojní posuv
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Systém digitálního odmìøování
1
Ovládací panel
3
2
4
5
22
6
21
OFFSET Z +- Z
1
0
X
20
Z
0
Z10
Z
Y
INC
ABS
SRK
RTN
19 18 17 16 15 14 13
Cos Tan
2
x
8
9
M+
4
5
6
2
Min
1
2
CLR
MR
0
3
+
-
1
12 11 10 9
Cos -1
Sin
7
Z
BASE
x
7
Tan -1
Sin -1
2ndF
1
TOOL
INCH
MM
CAL
0
Y0
Z0
D
X
Z
00
A
+
=
ENT
8
23
0
1
stra
na
1 - klávesa nastavení korekce nástroje
2 - klávesa souètové funkce (Y +Z)
3 - klávesa pøepínání (rádius / prùmìr) (radius/diameter)
(funkèní pouze pro osu X)
4 - klávesa s funkcí rozmístìní otvorù na rozteèné kružnici
5 - stavový displej
6 - výbìrové šipky
7 - kalkulaèka
8 - opravná klávesa (nuluje zadávanou hodnotu)
9 - klávesa støedìní (1/2 hodnoty pøíslušné osy)
10 - klávesy pro volbu osy
11 - klávesy pro nulování osy
12 - displej s èíslem nástroje
13 - klávesy pro výbìr nástroje
14 - klávesa rychlého pøepínání mezi dvìma nástroji 00 / XX
15 - klávesa návratu (zpìtné vyvolání hodnoty)
16 - u tohoto modelu dig. odmìøování nemá klávesa žádnou funkci
(je urèena pro CNC systémy)
17 - klávesa pøepínání mezi absolutní a pøírustkovou (inklementární) hodnotou
18 - klávesa pro vyhledání absolutní nuly
19 - klávesa pøepínání jednotek (palce/mm) (INCH/MM)
20 - displej osy Z
21 - displej osy Y
22 - displej osy X
12
23 - hlavní vypínaè (ze zadní strany displeje)
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Zadávání údajù
Klávesy pro výbìr osy, nastavení hodnot.
X
Y
Z
Stiskem klávesy dojde k aktivaci pøíslušné osy
(displeje). Ostatní osy zùstávají neaktivní.
1
0
X
Pøíklad:
Zaktivujte osu X klávesou "X". Na displeji se objeví
nápis " NEW BASE ". Pomocí numerické klávesnice
zadejte požadovanou hodnotu (10). Potvrïte
tlaèítkem "ENT". Pro vymazání napøíklad chybnì
zadané hodnoty slouží tlaèítko CLR.
A
OFFSET Z +- Z
Z00
Z10
X
0
Z
1
CAL
0
Y
Y0
Z
1
Z
Z0
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
x
Tan -1
Sin -1
Cos -1
Sin
Cos Tan
2
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
Min
1
22
CLR
MR
0
3
1
TOOL
INCH
MM
D
3
+
-
+
=
ENT
Poznámka: Aktivní je vždy jen jedna z os (X,Y,Z) (lze do ní zadávat údaje).
Klávesa pro vymazání údajù, nulování hodnot v režimu zadávání.
CLR
a) Pøi chybném zadání hodnoty do nìkteré z os (X, Y, Z) se klávesa "CLR" používá k její nulování..
b) Klávesa "CLR" mùže také sloužit k nepøímému vynulování os. Vezmìte jako pøíklad osu X
(ostatní osy fungují stejnì). Stisknìte "X" , "CLR", "ENT" a údaje o ose X budou smazány.
Klávesy pro vynulování os.
X0
Y0
Z0
OFFSET Z +- Z
Stiskem klávesy vynulujete údaj na pøíslušném
displeji (X, Y, Z)
X
1
Z
CAL
0
Y
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
D
X
Y0
Z10
Pøíklad:
Pro vymazání údaje z displeje osy X použijte tlaèítko
X0. Po jeho stlaèení se objeví na X displeji 0.
0
Z
Z00
A
1
0
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Klávesa pro pøepínání mezi palci a milimetry (zmìna jednotek).
INCH
MM
Klávesa funguje jako pøepínaè "INCH/MM" (palcemilimetry).
OFFSET Z +- Z
1
0
"INCH" - pokud svítí kontrolka nad tlaèítkem, jsou údaje
displeje os udávány v palcích.
X
Z00
Z10
"MM" - pokud nesvítí kontrolka nad tlaèítkem, jsou
údaje displeje os udávány v milimetrech.
TOOL
stra
13
na
INCH
MM
INC
ABS
SRK
1
RTN
BASE
0
D
X
Z
Z
CAL
0
Y0
Z0
A
Y
1
Z
1
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
4
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Klávesa pro pøepínání mezi režimem absolutním (ABS) a pøírùstkovým (INC)
INC
ABS
Absolutní zobrazení
OFFSET Z +- Z
INC
ABS
X
Z00
Z10
10
40
50
A
1
0
X
0
Z
Z
CAL
0
Y0
Y
1
Z0
Z
1
TOOL
INCH
MM
60
INC
ABS
SRK
1
RTN
D
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Tlaèítko INC/ABS slouží pro pøepínání mezi absolutním a pøírustkovým režimem.Pokud na displeji svítí nápis
ABS, displej zobrazuje absolutní údaje. Po stisknutí tlaèítka "ABS/INC" se rozsvítí kontrolka INC, která znaèí, že
displej zobrazuje pøírùstkové údaje, na displeji se zároveò objeví nápis "INC".Bìhem operací lze libovolnì
mìnit hodnoty absolutní a pøírùstkové. Není tøeba, aby obsluha hodnoty poèítala, tím se lze vyvarovat chyb a docílit
vyšší efektivity.
Pøírustkové zobrazení (inklementární)
INC
ABS
OFFSET Z +- Z
10
30
10
X
10
Z00
Z10
A
1
0
X
0
Z
Z
CAL
0
Y0
Y
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
1
RTN
D
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Klávesa " Mechanická nula
Umožòuje najít determinaèní bod, pokud
dojde k pøerušení práce.
OFFSET Z +- Z
Pøíklad:
Pro nalezení determinaèního bodu osy X postupnì
zmaèknìte tlaèítka
, X0 a X. Následnì vyhledejte
determinaèní bod ruèním posuvem v ose X.
Nalezení determinaèního bodu osy je následnì
oznámeno akustickým signálem a nápisem "STOP".
Po stisku klávesy "ENT" se na displeji osy X objeví
vzdálenost k determinaènímu bodu.
X
0
3
Z
CAL
0
Y
Y0
Z10
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
1
SRK
RTN
D
X
Z
Z00
A
1
0
2
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
4
ENT
Klávesa pro zpìtné vyvolání údajù
Tato klávesa slouží k vyvolání údajù, které se
pøi operacích opakují.
Pøíklad:
Vezmìte napø. osu X ( ostatní osy fungují obdobnì )
Zadejte do displeje osy X požadovanou hodnotu
(pro pøíklad 20 mm). Smažte údaje na obrazovce.
Stisknìte "X0",nebo posuòte stùl na libovolné místo.
Stisknìte klávesu "X", aby se osa X stala aktivní
(nápis NEW BASE). Stisknìte klávesu "RTN", na
displeji X se objeví døíve zadaná data (v tomto pøípadì
20mm)
Zadaná data mohou být dle tohoto postupu libovolnì
opakována.
OFFSET Z +- Z
X
Z00
Z10
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
2BASE
0
X
Z
Z
D
1
CAL
0
Y0
Z0
A
1
0
Y
1
Z
1
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
14
stra
na
RTN
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Klávesa pro pøepínání nástroj / základna
TOOL
Tato klávesa slouží pro pøímé pøepnutí z
nulové korektury nástroje 00 na požadovaný
nástroj XX.
BASE
OFFSET Z +- Z
Pøíklad: Stisknìte tlaèítko TOOL / BASE.
Na displeji se objeví nápis "IN TOOL". Na
numerické klávesnici zadejte èíslo nástroje,
na který chcete pøepnout (napø. èíslo17).
Zadání potvrïte klávesou "ENT".
Nyní bude aktivní nástroj 17. Klávesou
TOOL / BASE pøepnete zpìt na nulovou
korekturu nástroje 00.
X
Z00
Z10
0
A
1
0
X
Z
Z
CAL
0
Y
Y0
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
1
SRK
RTN
D
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
38
9
M+
4
5
6
22
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
4
Klávesa pro volbu nástroje
Tato klávesa slouží pro volbu nástroje
(00-99). Šipka nahoru slouží pro volbu
nástroje s vyšším poøadovým èíslem a šipka
dolù naopak. Èíslo zvoleného nástroje se
zobrazuje na dvoumístném displeji po pravé
stranì tìchto šipek.
OFFSET Z +- Z
X
Z00
Z10
0
A
1
0
X
Z
Z
CAL
0
Y
Y0
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
D
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Klávesa pro nastavení korekce nástroje
OFFSET
Tato klávesa slouží pro nastavení
korekce nástroje a jeho poøadového èísla
(00-99). Zadaná korekce nástroje bude dále
pøièítána k hodnotì osy X.
Pøíklad: Jak nastavíme korekci 20 mm
nástroji èíslo 13?
Stisknìte klávesu "OFFSET" tím se na
displeji objeví nápis "TOOL FUN", rosvítí
se kontrolka nad klávesou a aktivuje režim
nastavení korekce. Stisknìte tlaèítko "X"
(na displeji se objeví "IN TOOL"), na
numerické kávesnici zadejte požadované
poøadové èíslo nástroje (13) a údaj
potvrïte "ENT". Dále stisknìte "Y"(na
displeji se objeví "IN OFFST"), èíselnou
klávesnicí zadejte pøíslušnou hodnotu
korekce (20) a znovu potvrïte "ENT".
Režim zadávání opuste klávesou
"OFFSET". Nyní je k nástroji s poøadovým
èíslem 13 pøiøazena korekce 20mm.
OFFSET 1Z +- Z
X
Z00
Z10
INC
ABS
SRK
RTN
1
Z
Z0
BASE
OFFSET 10
Z +- Z
X
Z00
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
0
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
32
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
4=
ENT
5
D
X
Z
0
Y0
Z
Z0
A
1
0
TOOL
na
CAL
Y
Y0
Z
2
0
TOOL
INCH
MM
INCH
MM
stra
X
Z
D
1
Z10
15
0
A
1
0
Y
CAL
6
1
Z
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
9
-
2ndF
7
8
M+
4
5
6
73
=
+
-
ENT
2
Min
1
2
CLR
MR
0
8
1
Tan -1
Sin -1
2
+
9
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Klávesa zobrazení souètu souøadnic Y a Z.
Z +- Z
0
1
Po stisku této klávesy dojde k aktivaci
funkce souètu souøadnic Y a Z. Tato funkce
najde využití pøi instalaci odmìøovacího
systému na soustruh (souèet posuvu
suportu a posuvu nožové hlavy).
OFFSET Z +- Z 1A
X
Po stisknutí klávesy Z0+Z1 je údaj na
displeji "Z" souètem hodnot osy "Y" a " Z".
Aktivace funkce je indikována kontrolkou
nad pøíslušnou klávesou.
Pøíklad: Hodnota osy X je 10mm, hodnota
osy Y 18mm a hodnota osy Z 22 mm. Po
stisku Klávesy Z0+Z1 se na displeji osy Z
objeví souèet os Y,Z tj. hodnota 40 mm.
1
0
Z00
Z10
X
0
Z
Z
CAL
0
Y
Y0
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
D
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Klávesa pøepínání zobrazení rárius / prùmìr
A
D
Klávesa slouží pro pøepínání režimu
zobrazení radius / prùmìr. V režimu diametr
(prùmìr) je hodnota osy X násobena 2.
Aktivace funkce je indikována kontrolkou
nad pøíslušnou klávesou a nápisem
"DIAMETER" na displeji.
OFFSET Z +- Z
X
Z00
Pøíklad: Výchozí hodnota osy X je 10mm. Po
aktivaci funkce diametr se hodnota osy X
zdvojnásobí (20).
Z10
A
1
0
X
0
Z
Z
CAL
0
Y
Y0
1
Z0
Z
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
D 1
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Klávesa výpoètu souøadnic dìr na rozteèné kružnici
Klávesa slouží pro výpoèet souøadnic
dìr umístìných rovnomìrnì na rozteèné
kružnici nebo výseèi.
Aktivace funkce je indikována kontrolkou
nad pøíslušnou klávesou.
1
0
1
D
11
X
Z00
Z10
0
X
Z
0
Y0
Z
2
Y 7
CAL
Z
2ndF
7
M+
4
1
Z0
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
OFFSET Z +- Z
1
0
A
4
Tan -1
Sin -1
Cos -1
Sin
Cos Tan
2
x
-
8
9
8
5
6
+
3
+
-
2
Min
1
2
CLR
MR
0
5,9
1
TOOL
INCH
MM
x
=
6,10
ENT
3
D
16
X
Z00
Z10
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
0
X
Z
Z
Z0
CAL
0
Y0
Y
1
Z
1
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
+
2ndF
7
8
9
12
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
13,14
=
15
ENT
16
stra
na
Pøíklad: Vrtání 8 dìr
r o v n o m ì r n ì
rozmístìných na
rozteèné kružnici o
- prùmìru 500 mm. První
20° + díra je umístìna 20° od
nulové osy ve smìru
hodinových ruèièek. Pøi
zadávání úhlù je
hodnota úhlu kladná ve smìru hodinových
ruèièek. Souøadnice støedu rozteèné
kružnice je od aktuální pozice ( X= -40mm,
Y=50mmm.
A
OFFSET Z +- Z
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Na numerické klávesnici zadejte poèet dìr 8 a
potvrïte "ENT". Další krok je zadání startovacího úhlu,
který se provede stiskem klávesy se symbolem šipky
smìøující dolù. Na displeji se objeví nápis ST. ANG. Na
numerické klávesnici nastavte hodnotu 20 a potvrïte
klávesou "ENT". Znovu stisknìte klávesu se
symbolem šipky smìøující dolù a na displeji se objeví
nápis "END ANG" (koneèný úhel). Zadejte hodnotu
335 a potvrïte "ENT". Po dalším stisku klávesy se
symbolem šipky smìøující dolù se na displeji postupnì
objeví nápisy HOLE1 až HOLE 8. U každé položky
jsou zároveò zobrazovány souøadnice støedù
pøíslušných dìr (1-8). Pro ukonèení režimu stisknìte
klávesu
.
OFFSET Z +- Z
1
0
A
OFFSET Z +- Z
A
D
1
0
19
X
Z00
Z10
X
0
Z
Z
CAL
0
Y
Y0
1
Z
Z0
1
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
A
OFFSET Z +- Z
D
1
0
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
17
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
CLR
TOOL
INCH
MM
x
+
=
18
ENT
D
23
X
Z00
Z10
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
0
X
Z
Z
CAL
0
Y0
Z0
23
Y
1
Z
1
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
20
3
2
Min
1
CLR
MR
0
+
-
X
Tan -1
Sin -1
2
Z00
-
Z10
+
0
X
Z
Z
CAL
0
Y
Y0
1
Z
Z0
21
=
1
TOOL
22
ENT
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
24
3
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
-
+
25
=
ENT
Klávesa støedìní
Tato klávesa vydìlí hodnotu zvolené osy
1
2 (najde støed).
2
Pøíklad: Pùvodní hodnota na displeji osy X je
40 mm. Po stlaèení kláves "1/2" a "X" se na
displeji X objeví hodnota 20 mm.
OFFSET Z +- Z
X
Z00
Z10
0
X
Z
2
CAL
Y
1
Z
Z0
1
TOOL
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
D
0
Y0
Z
A
1
0
BASE
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
1Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
Klávesa kalkulaèka
CAL
Stisknutím klávesy "CAL" se displej
pøepne do režimu kalkulaèka.
OFFSET Z +- Z
1
0
X
0
A
D
X
1
Z00
Z10
TOOL
17
stra
na
INCH
MM
INC
ABS
SRK
RTN
BASE
Z
Z
Z0
CAL
0
Y0
Y
1
Z
1
x
Cos -1
Sin
Cos Tan
x
2ndF
7
8
9
M+
4
5
6
2
3
+
-
2
Min
1
CLR
MR
0
Tan -1
Sin -1
2
+
=
ENT
22
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Instalace
Systém digitálního odmìøování neinstalujte:
- Do prašného prostøedí, kde se nachází olej, voda nebo pára.
- Do prostøedí, kde je teplota nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C
- Jestliže se poblíž nachází zaøízení s vysokým napìtím.
- Jestliže by se signální kabel nacházel blízko pøívodu el.napìtí.
Pokud se nelze vyvarovat výše uvedených skuteèností, použijte krytu k minimalizaci rizik.
Upozornìní: Neinstalujte systém na silnì se chvìjící èásti stoje. Nainstalujte ho na místo, kde nemùže být
poškozen obrobkem ani elektrickým proudem a kde bude snadno dostupný.
K frézce FHV-50PD jsou k systému DRO dodávány snímaèe os X,Y. Snímaè osy Z není
souèástí stroje ale lze ho dokoupit.
Závady a jejich odstranìní
Odstranìní
Systém po spuštìní nereaguje
Provìøte elektrický zdroj. Zkontrolujte pojistku. Pokud není pojistka
funkèní, mùže to být dùsledkem závažné závady.
Pokud použijete vyšší napìtí než 260 V, znièí se kondenzátor.
stra
18
na
Závada
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
14
Údržba univerzální frézky
1) Pøed uvedením univerzální frézky do provozu zkontrolujte hladinu oleje ve vøeteníku, promažte všechny kluzné a
rotující plochy a díly ( mazací plán ) .
2) Po skonèení práce vyèistìte všechny díly stroje a naolejujte všechny kluzné plochy, vodící šrouby a vøeteno.
3) Periodicky vymývejte pøevodovku a vymìòujte olej.
4) Nepøepínejte žádnou øadící páku, dokud se vøeteno nezastaví-mùže tím dojít k poškození pøevodù. Pokud
pøepnutí není možné, mùžeme pomocí pootoèení vøetene rukou docílit snadnìjšího øazení.
5) Pokud zjistíte poškození stroje, okamžitì stroj zastavte a poraïte se s odborným servisem, jak vzniklý problém
odstranit.
15
Rozkreslení stroje
19
stra
na
1
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
2
stra
n
20
a
3
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
4
21
stra
na
5
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
stra
n
22
a
6
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
7
16
Seznam souèástí
Seznam souèástí naleznete v této dokumentaci, ve které je stroj rozkreslen na jednotlivé èásti a souèásti, jež lze
objednat .
Pøi reklamaci nebo objednávce vždy uvádìjte v zájmu rychlého a pøesného vyøízení objednávky tyto údaje:
A) typovou znaèku pøístroje FHV-50PD
B) zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje
C) rok výroby a datum odeslání stroje
D) èíslo dílce a stránky na které se konkrétní èást nachází.
17
Pøíslušenství a doplòky
Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány pøímo na stroji nebo se strojem
(je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení).
Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit na pøíslušný stroj: podstavec, podélný
posuv, frekvenèní mìniè a další položky, které jsou uvedeny v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog
dostanete zdarma. Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je také možná s naším servisním
technikem.
18
Rozebrání a likvidace
23
stra
na
Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti:
- odpojit stroj z elektrické sítì
- vypustit olej z pøevodové skøínì
- demontovat všechny dílce stroje
- všechny dílce roztøídit dle tøíd. odpadu (ocel, litina, barevné kovy, pryž, kabely, elektrické prvky) a odevzdat k
odborné likvidaci.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Všeobecné bezpeènostní pøedpisy
1.1 Všeobecnì
A. Tento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním zaøízením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje.
Pøesto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto obsluhující, døíve než zaène na stroji pracovat, musí
tuto kapitolu pøeèíst a porozumìt jí. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí, která se vztahují
na okolní podmínky a materiál.
B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù.
Nebezpeèí - Varování - Výstraha
Jejich význam je následný.
NEBEZPEÈÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit ztrátu života.
VAROVÁNÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné poškození stroje.
VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti)
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná poranìní.
C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji. Tyto štítky neodstraòujte ani
nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti štítku kontaktujte výrobní firmu.
D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepøeèetli všechny návody dodané se strojem
(návod k obsluze, údržbì, seøizování, programování, atd.) a neporozumìli každé funkci a postupu.
1. 2. Základní bezpeènostní položky
1) NEBEZPEÈÍ
Hrozí na zaøízení vysokého napìtí, elektrickém ovládacím panelu, transformátorech, motorech
a svorkovnicích, která jsou opatøena štítkem. Za žádných okolností se jich nedotýkejte.
- Pøesvìdète se pøed pøipojením stroje do elektrické sítì, zda jsou všechny ochranné kryty namontovány. V
pøípadì nutnosti odstranit ochranný kryt, vypnìte hlavní vypínaè a uzamknìte jej.
- Nepøipojujte stroj na sí, jsou-li ochranné kryty odstranìny.
2) VAROVÁNÍ
- Zapamatujte si polohu (místo) nouzového vypínaèe, abyste jej mohli vždy použít.
24
a
- Abyste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním vypínaèù.
- Dejte pozor, abyste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli nìkterých vypínaèù.
- Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo jiným pøedmìtem rotujícího dílce nebo nástroje.
- Dejte pozor, aby sklíèidlo nezachytilo vaše prsty.
- Kdykoliv pracujete na stroji, buïte opatrný na tøísky a na možnost uklouznutí na chladicí tekutinì, oleji.
- Nezasahujte do konstrukce a zaøízení stroje, pokud to není uvedeno v návodu k obsluze.
- V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj tlaèítkem ovládacího panelu a odpojte pøívod energie do
stroje.
- Pøed èištìním stroje nebo jeho periferního zaøízení vypnìte a uzamknìte hlavní vypínaè.
- Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž byste dalšímu pracovníku oznámili, jak budete
postupovat.
- Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost.
- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka.
stra
n
19
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Nezanedbejte provádìní pravidelných inspekcí v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele.
- Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvírejte pøístupové dveøe ani ochranné kryty.
- Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací.
- Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì hlavní vypínaè.
- Nemìòte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické seøizovací hodnoty, aniž byste k tomu mìli dobrý
dùvod. V pøípadì nutnosti zmìnit hodnotu nejprve pøekontrolujte, zda je to bezpeèné a potom zaznamenejte
pùvodní hodnotu pro pøípad nutnosti ji opìtovnì nastavit.
- Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte bezpeènostní štítky. V pøípadì jejich
neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší spoleènosti èíslo vadného štítku (èíslo uvedené ve spodním pravém rohu štítku),
která Vám zašle nový štítek, jenž umístíte na pùvodní místo.
1.3. Odìv a osobní bezpeènost
1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Svažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány hnacím mechanizmem.
- Noste bezpeènostní vybavení (helmy, brýle, bezpeènostní obuv, apod.)
- V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu.
- Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, ze kterého se uvolòuje prach.
- Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou.
- Nenoste nikdy volný pracovní odìv.
- Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, abyste pøedešli nebezpeèí namotání volných
èástí odìvu do hnacího mechanismu.
- V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby se nenamotaly do hnacího
mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím mechanismem).
- Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z pracovního prostoru používejte
rukavice, abyste si ochránili ruce od poranìní ostrými hranami a žhavými obrobenými komponenty.
- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.
- Trpíte-li závratìmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte.
1.4. Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu
Neuvádìjte stroj do provozu, dokud jste se neseznámili s obsahem návodu k obsluze.
1) VAROVÁNÍ
25
stra
na
- Uzavøete všechny kryty ovládacích panelù a svorkovnic, abyste pøedešli poškozením zpùsobeným tøískami a olejem.
- Pøekontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického proudu nedošlo k úrazùm (elektrický
šok).
- Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda nejsou poškozeny. Poškozené kryty
okamžitì opravte nebo nahraïte jinými.
- Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte.
- Nedotýkejte se chladící kapaliny holýma rukama - mùže zpùsobit podráždìní. Pro obsluhu trpící alergií platí speciální
opatøení.
- Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje.
- Pøi odstraòování tøísek z plátku nástroje používejte rukavice a kartáè - nikdy neprovádìjte obnaženýma rukama.
- Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje.
- Pøi upínání polotovarù do strojù nebo pøi vyjímání obrobených dílcù ze strojù, které nemají automatickou výmìnu
obrobkù, dbejte, aby nástroj byl co možná nejdále z pracovního prostoru a aby se neotáèel.
- Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, dokud se nástroj otáèí. K tomuto úèelu zastavte
stroj a použijte kartáè.
- Za úèelem prodloužení pojezdu osy neodstraòujte nebo jinak nezasahujte do bezpeènostních zaøízení jako jsou
dorazy koncových spínaèù nebo neprovádìjte jejich vzájemné zablokování.
- Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci.
- Nepoužívejte zvedacího vozíku nebo jeøábu a neprovádìjte práci vazaèe, pokud k tomu nemáte schválené oprávnìní.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
- Pøi používání zvedacího vozíku nebo jeøábu se pøedem pøesvìdète, že v blízkosti tìchto strojù se nevyskytují žádné
pøekážky.
- Vždy používejte standardní ocelová lana a vázací prostøedky, které odpovídají zatížení, které mají pøenášet.
- Kontrolujte vázací prostøedky, øetìzy, zvedací zaøízení a ostatní zvedací prostøedky pøed použitím. Vadné èásti ihned
opravte nebo nahraïte novými.
- Zajistìte preventivní opatøení proti ohni kdykoliv pracujete s hoølavým materiálem nebo øezným olejem.
- Za prudké bouøe na stroji nepracujte.
2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou øemeny správnì napnuty.
- Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, abyste zjistili, zda jejich upínací šrouby nejsou uvolnìny.
- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, mohlo by dojít k nesprávné volbì nebo k jinému omylu.
- Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvné mechanismy.
- Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk.
- Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní. Tøísky jsou velmi žhavé a mohou zapøíèinit požár.
- Když je série operací skonèena - vypnìte vypínaè øídicího systému, vypnìte hlavní vypínaè a pak vypnìte i vypínaè
hlavního pøívodu proudu.
1.5. Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù
1) VAROVÁNÍ
- Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci, který odpovídá specifikacím stroje.
- Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, jelikož jsou èasto pøíèinou úrazù nebo poškození.
- Døíve než uvedete do pohybu vøeteno, zkontrolujte, zda jsou všechny èásti øádnì zajištìny (upnuty).
- Pøi namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky.
- Jestliže použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným výrobcem, ovìøte u výrobce bezpeènou použitelnou
(doporuèenou) rychlost.
- Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklíèidle èi v opìrkách.
- Pro zvedání tìžkých sklíèidel, opìrek a obrobkù používejte pøíslušné zvedací zaøízení.
2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Pøesvìdète se, že délka nástroje je taková, aby nástroj nezasahoval do upínacího pøípravku jako je sklíèidlo nebo do jiných
pøedmìtù.
- Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup.
- Pro obrobení mìkkých èelistí pøekontrolujte, zda dokonale obrobek upínají a že tlak sklíèidla je správný.
stra
n
26
a
- I když držák nástroje mùže být namontován zleva nebo zprava, pøesto pøekontrolujte jeho správnou polohu.
- Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve, než se pøesvìdèíte, že nièemu
nepøekáží.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
20
Záruèní podmínky
1. Na náøadí a stroje PROMA CZ je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje (prokázat
øádnì vyplnìným záruèním listem, úètenkou).
2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím
nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby,
pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu.
3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy,
je-li opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a
podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku.
4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v
nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo,
pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány ihned pøi
prodeji.
5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi
opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního
technika vlastník stroje nebo náøadí.
Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici,
kterou doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat.
Záruka zaniká v tìchto pøípadech:
- výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem
- údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje
- výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla neodborným zásahem do výrobku
- výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...)
- jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku
- jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...)
SERVIS - PROMA CZ s.r.o
centrální servis - Mìlèany 38, 518 01 DOBRUŠKA
21
494 629 015
Záruèní list
Výrobek: UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA
Typ: FHV-50PD
Datum:
Výr. èíslo:
(série)
Op. è.:
Datum:
Op. è.:
Datum:
Razítko a podpis
Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!
Download

FHV-50PD nové odměřování.cdr