Rozdìlovací armatura DN 32
Datový list
Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.
Okruh použití:
Rozmìry:
Soustavy pro zmìkèování pitné vody PN 10 pro prùmyslové,
komerèní prostory i domácnosti. Teplota vody max. 90 °C.
Popis:
Rozdìlovací armatury jsou automaticky pracující smìšovací
ventily pro zaøízení pro zmìkèování pitné vody. Toto provedení
bylo vyvinuto speciálnì pro soustavy s vìtším odbìrem vody.
Rozdìlovací armatury se instalují do obtokových vìtví.
Rozdìlovací armatura automaticky udržuje jednou nastavenou zbytkovou tvrdost smíšené vody na konstantní hodnotì
nezávisle na odebíraném množství a kolísání tlaku. Zbytková
tvrdost vody se nastaví pouze jednou pøi instalaci. Pokud
se tvrdost neupravené vody výraznì zmìní, napøíklad pokud
ji zmìní vodárna, musí se samozøejmì s novým nastavením
zmìkèovacího zaøízení novì nastavit i rozdìlovací armatura.
Tìleso armatury je vyrobeno z materiálu odolného proti korozi,
bronzu, podle DIN 50930-6. Všechny ostatní èásti jsou zhotoveny z mosazi, plastu a nekorodující oceli, mìkká tìsnìní ze
speciální smìsi perbunanu.
výr. è.:
610 20 10 Rozdìlovací armatura PN 10, velikost 11/4".
.
Prùtok V [m3/h]
Tlaková ztráta v závislosti na prùtoku:
Tlaková ztráta ∆p [mbar]
2012 Oventrop
12.17-1
Rozdìlovací armatura DN 32
Funkce:
Øez:
Rozdìlovací armatura se instaluje do obtokové vìtve zmìkèovacího zaøízení tak, aby jí neupravená voda protékala ve smìru
šipky.
3
2
Tato neupravená voda se pro dosažení požadované tvrdosti
pøimíchává ke zmìkèené vodì, vystupující ze zmìkèovacího
zaøízení. Potøebné množství neupravené vody se nastaví
na rozdìlovací armatuøe, která pak samoèinnì pøimíchává
správné dávkování nezávisle na spotøebì vody.
4
Pøi nízkém odbìru vody se ke zcela zmìkèené vodì obtokovým
ventilem (5) pøipouští urèité množství neupravené vody v závislosti
na nastavení.
Pøi vìtším odbìru vody díky tlakové ztrátì zmìkèovacího
zaøízení vzniká diferenèní tlak, který otevøe kužel ventilu (1),
takže nyní je v závislosti na zvoleném nastavení ke zmìkèené
vodì pøimícháváno menší èi vìtší množství neupravené vody.
Nastavení:
Nastavení požadované zbytkové tvrdosti (zpravidla 8,5° dH)
pøedpokládá provést pøizpùsobení provozním podmínkám,
které se provede takto:
Nejdøíve se uzavøe hlavní ventil (1) tak, že se uvolní kontramatka (2) a vøeteno (3) se zašroubuje do tìlesa až na doraz.
Po uvolnìní kontramatky (4) se obtokový ventil (5) pøestaví tak,
aby pøi 10 - 20% spotøeby vody bylo dosaženo požadované
tvrdosti pitné vody. Nyní se utáhne kontramatka (4).
1
5
Pøíklady instalace:
Následnì se pøi maximálním prùtoku otevøe hlavní ventil (1)
otáèením vøetene (3) doleva tak, až se znovu dosáhne
požadované tvrdosti. Po utažení kontramatice (2) je nastavení
ukonèeno.
Upozornìní:
Pro pøímé pøipojení k prùmyslovým zaøízením na zmìkèování vody je vhodná kompletní rozdìlovací armatura NW 1",
pro kterou je k dispozici samostatný datový list.
Smìšovací
voda
Neupravená
Zmìkèená voda
voda
ZMÌKÈOVACÍ ZAØÍZENÍ
Z vedení v èásti mezi A a B nesmí být odebírána voda
(kromì odbìru vzorkù).
12
Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 12
ti 31-0/10/MW
Vydání 2012
12.17-2
Vytištìno na papíru
nebìleném chlórem.
2012 Oventrop
Download

Rozdělovací armatura DN 32