Odpovídání na poslucha ské lístky
Answering SWL cards
le itou vlastností kterou ka dý deníkový program nemá – je odpovídání na SWL QSL lístky. Podmínkou je,
mít v BV7 vlo ený celý deník. Nejprve vlo te ablonu SWL lístku sample_swl.bvd. Pak klikn te na tla ítko
Option | Answer SWL cards v hlavním okn BV7. Klávesová zkratka je CTRL+Shift+A. Výstra ná zpráva
vám p ipomene, e máte mít vlo enou ablonu SWL lístku. Otev e se prázdné okno SWL logu.
Nejprve zadejte zna ku SWL. Nyní m ete zadat údaje QSO ru
nebo mnohem pohodln ji pomocí "drag and
drop": Vyhledejte v hlavním deníku záznam QSO které chce SWL potvrdit. Vyhledávání prove te jako obvykle.
Nyní klikn te na po adované QSO v okn logu s levým tla ítkem my i (sledujte, jak se zm ní kurzor my i – na
symbol dopravní zna ky Zákaz stání) a p etáhn te my í po adované QSO z okna deníku do okna SWL. Pokud
lze QSO vlo it, my í kurzor se zm ní na prázdný tvere ek a "drop" se provede uvoln ním levého tla ítka my i.
Tomu se v jazyce Windows íká "drag and drop".
budete hotovi, klikn te na tla ítko Print Queue v m ce SWL. V echna data jsou odeslána do tiskové
fronty. Klikn te na náhled a uvidíte, jak to bude vypadat na títcích.
Pokud máte otev ený dva nebo více deník s r znými zna kami majitele, p etáhnout data do okna SWL deníku
je mo né pouze pro jednu zna ku. Ta je samoz ejm daná. Majitel volací zna ky je ve sloupci nejvíce vpravo v
ce SWL deníku.Sloupec má jinou barvu. Jakmile jste vlo ili jeden volací znak v m ce SWL deníku,
nem e u být editován.Jediná ance je vymazat v echny záznamy kliknutím na tla ítko Clear.
Moje ablona SWL lístku
v okn Label designeru
Poznámka: Pou ijte vzorek
ablony sample_swl.bvd jako
výchozí pro své vlastní
návrhu
Download

Odpovídání na SWL lístky v BV7 (PDF)