OVLÁDÁNÍ SET-TOP-BOXU KAON MEDIA HD
SPRÁVA KANÁLŮ
Seznam kanálů s i zob raz í t e st i skn u t í m t lač ítk a O K .
Seřazení kanálů p r o ve d e te st i skn u t í m Z E L EN É H O t lač ítk a -> p o mo cí s m ěro v ých š ip ek
vyb er et e s eř az en í , kt er é s e d ěl í n a N ORM ÁL NÍ a OB L ÍB EN É.
NOR MÁ LNÍ – v š e ; A - Z; Z -A ; H D
OB LÍ BE NÉ – vy t vo ří te s i vl a stn í se zn a m k an álů
Výb ěr p ro vád ít e p o m oc í s m ěro v ý ch š ip ek a p ot v rzu j et e t la čít ke m O K.
Oblíbené kanály si s eř ad ít e v E D I TA CI SE Z NA M U KAN ÁL Ů, k am s e d o sta n e te s ti skn u tí m
tla čítk a M EN U = > p o m ocí s m ěr o vý ch š ip ek d o p ra va n eb o d ol e va n ajd et e PRO GR AM O VÝ
PR ŮV O DC E = > p o mo cí s m ěro vý ch š ip ek z v olí t e – E DI T AC E S EZN AM U KA N ÁL Ů = > O K = >
zad át e h e sl o 0 0 00 ( v p ří p ad ě, ž e j st e s i h e slo z m ěn i li, zad á t e s vé h es lo ) .
Ve slou p e čku M ÓD sj ed et e š ip kou n a OB L ÍB EN É = > O K = > vyb er et e O b l íb en é 1 (n iko li v
Ob l íb e n é s e sl ožkou = vr áti li b y st e s e zp ět ) = > O K ( v e tř et í m s lou p ci – vp ra v o m u s í b ýt
n áze v sl ou p ce „ T V( Ob líben é 1 )“ ) = > š ip k ou d op ra va s e s rá m eč k e m p ř e su n et e d o
p ro stř ed n íh o s lou p c e s n áz ve m „ TV ( vš e)“ => n yn í si p o mo cí š ip ek n ah oru a d ol ů n aj d e te
kan ál, kt er ý b u d e t e c h tít p ř e su n ou t d o sku p in y Ob l íb en é 1 = > p ře su n u tí p ot v rd ít e
st i skn u t í m O K . A ž b u d et e mí t p ř e su n u t é v š e, co js te ch t ě li, tak s ezn am u lož ít e sti s kn u tí m
tla čítk a B AC K . S T B s e V á s d otáž e, je s tl i ch c et e z m ěn y u lož it = > A NO = O K x NE = E XI T.
Přík lad : h u d eb n í kan ály n a p o zi ci 4 7 – 5 6 p o p ř e su n u tí d o stan ou p ozi ci 1 – 1 0. N y n í, kd yž
si z vo lít e v tří d ě n í k an álů p ře s Z EL EN É tl ač ít ko v Ob lí b en ý ch – Ob l í b en é 1 , tak s voj e
kan ály n ajd et e p od p o zi ce m i, k te r é j st e j i m n a v oli li v ed ita ci .
Pozi c e kan álů m p řiř azu j et e p od l e p oř ad í p ř e so u ván í, t zn ., k d yž ja ko p rvn í p ř e su n et e H! T
Mu si c, b u d e m ít p ozi ci 1 , d ru h ý p ř e su n u tý kan á l b u d e m ít p ozi ci čí s lo 2 a td .
Sa moz ř ej mě si mů ž et e z m ěn i t n á ze v se zn a mu k an álů Ob líb en é 1 za jak ýkoli v j in ý, v m é m
p říp ad ě z a „H U DB A“. Po ku d b u d et e v E D I TA CI K ANÁ LŮ a b u d et e mít vy b ran é „ Obl íbené 1 “
st i skn ět e M OD R É tla čí tko (p ř ej m en u j ob líb e n ý kan ál ) = > zob r azí s e kl á ve sn ic e, k d e
n ejp r ve p o m oc í Z E L EN É H O t la čít ka s ma že t e n á ze v „Ob líb en é 1“ a p ak p om oc í s m ěro vý ch
ši p e k vyb er et e p í s me n a, kt er á b u d et e p ot vr zo vat t la čít k em O K . P ro u l ož en í n áz vu
st i skn et e Č ER V EN É tl a čít ko . N á s le d n ě s e m u s ít e d o stat z E d it ac e kan álu sti s kn u t ím
tla čítk a B AC K, ab y s e V a š e z m ěn a n áz vu s ezn a m u kan á lů u l oži la .
ZMĚNA HESLA
Sti sk n e te tl . M EN U = > p ou žit í m s mě r o vý ch šip e k d op ra v a n eb o d ol e va n ajd et e N AS T A V ENÍ
– vyb er e te možn o s t N A ST A V EN Í SY S T ÉM U => O K – zad át e h es lo 0 00 0 = > z vo lí te možn o st
OV L Á DÁ NÍ ZÁ M K U = > O K = > z vo lí te „ Zm ěna PI N kódu “ (za d át e p ů v od n í PI N, n o vý PIN a
je št ě jed n ou n ov ý PI N ) .
1|S t r á n k a
Digi Czech Republic, s. r. o, Holandská 1/L, 639 00 Brno - Štýřice
T 800 900 868, 533 427 533 F +420 532 199 959
IČO 275 69 390, DIČ CZ27569390, ZAPSANÁ V OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62012
BANK. SPOJENÍ 1000457515/3500
www.cz.digi.tv, [email protected]
TOVÁRNÍ NASTANENÍ
Sti sk n e te tl . M EN U = > p ou žit í m s mě ro vý ch šip e k d op ra v a n eb o d ol e va n ajd et e N AS T A V ENÍ
– vyb er e te možn o s t N A ST A V EN Í SY S T ÉM U => O K – zad át e h es lo 0 00 0 = > z vo lí te možn o st
To vá rn í n a sta v en í = > O K = > p o t vrd ít e zn o vu O K => n yn í j st e i n f or m ov an í, že „ V šec hny
kanál y a nas tav ení bud o u v ym azá ny ! “ a b u d et e mí t n a výb ě r, j e st li t u to op er ac i b u d e t e
ch tí t p r o vé s t => AN O = O K x N E = E X I T.
Poku d p ot vr d ít e AN O, t ak s e b o x cca n a 1 0 vt e řin vyp n e a p o n a čt en í s oft wa ru s e zob r azí
SNA DN Á IN S TA LA CE .
SNADNÁ INSTALACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VÝB Ě R JA ZY K A – vy b e re te ČE S K Y = > O K
ZEM Ě – v y b e r et e s ezn a m k an ál ů p ro Č e sk ou R e p u b lik u => O K
TV – vy b e r et e p o m ěr s tr an 4 :3 T V n eb o 1 6: 9 TV
TY P OB R AZ OV K Y – mů ž e te s i vyb r at z A U TO ; P IL LA RB OX ; P AN an d SC AN
ROZ LI Š EN Í – 10 80 i; 7 20 p ; 57 6p
HL E D ÁN Í – p ro sp u št ě n í vy h led á ván í ka n álu , mu s ít e st i skn o u t t la čí tko O K = >
jak mi le b u d e vy h l ed á v á n í u kon c e, ze p tá s e vá s to , je stl i „ C hc ete změn y ulož it “ = >
UL OŽE N Í = O K x Z R UŠ E N Í = E X I T = > p oku d z v o lít e AN O, zob raz í s e in f or mac e, ž e
u lož en í p ro b ě h lo „Ú SPĚ ŠN Ě “ a tí m je sn ad n á in s tala c e d ok on č en a.
NAHRÁVÁNÍ
Nah rá va t mů ž et e p ou ze p rogr am , kte rý s le d u j e te. Min im áln í v el iko s t US B f la sh d i sku j e
2G B . U SB fl a sh d i sk, kt erý za s tr čít e d o S TB Ka on M ed ia H D mu sít e v n as ta v en í sy st é mu
p ov ol it.
Sti sk n e te tl . M EN U = > p ou žit í m s mě ro vý ch šip e k d op ra v a n eb o d ol e va n ajd et e N AS T A V ENÍ
= > p o m oc í s mě ro vý ch ši p ek z vol ít e – N A S TA V EN Í SY ST É M U = > O K – zad áte h e s lo 0 00 0 = >
NA ST A V EN Í N A HR ÁV NÍ = > OK = > z vol ít e mož n ost „ Po vol it u lož iš tě p r o PV R “ = > O K =>
vyb er et e U SB f la sh d i sk = > OK = > zad á te h es lo 0 00 0 .
Jak m il e b u d e t e mít p o v ol en o u lož i št ě p ro PV R, mů že te n ah rá vat záz n a my b u ď tí m, ž e si
zar ez er vu je te p ořad (n ast a vít e si od – d o) n e b o st i skn u tí m t lač ítk a „ Zázna m “ ( č er v en é
kol eč ko v č ern é m t lač ítk u ).
Tlačítko záznam – st i skn ět e tl . ZÁZ NA M p ro sp u št ěn í z ázn a mu . Poku d b u d et e ch tít zá zn a m
vyp n ou t, s ti skn ět e tl ač ítko Z AS T AV I T (b í lý čt v er e če k) = > sti sk n ě te O K (kan á l, kt erý
n ah rá vá te , se ozn a čí f ajf kou ) = > zn o vu st i skn ět e t lač ítk o Z AS T AV I T = > n ah rá ván í b yl o
u kon č en o. P ozn át e to tí m, ž e b u d et e m ít m ožn o st p ře p n ou t n a j i n ý kan á l, n ež j st e
n ah rá va li .
Rezervace nahrávání - n a kan ál, kd e je k d i sp oz ici sl u žb a E P G, m ů ž et e ve li c e jed n od u š e
n as ta vit n ah rá ván í. St i sk n ět e G UI D E = > p o m ocí sm ě ro vý ch šip ek n al ezn ět e k an ál, n a
kte ré m ch ce te d an ý p o řad n ah rá vat (n ap ř. Č T 2) = > O K = > sti s kn ět e ši p ku d op ra va = >
ozn ač t e r ám e čk e m p o ř ad , kt er ý c h c et e n ah rá t = > sti skn ě te tl . Z ÁZ NAM = > vyb er et e
NA HR Á V AT = > O K.
2|S t r á n k a
Digi Czech Republic, s. r. o, Holandská 1/L, 639 00 Brno - Štýřice
T 800 900 868, 533 427 533 F +420 532 199 959
IČO 275 69 390, DIČ CZ27569390, ZAPSANÁ V OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62012
BANK. SPOJENÍ 1000457515/3500
www.cz.digi.tv, [email protected]
Pozn . N ezap o me ň t e si n ast a vit v N A ST A V EN Í SY ST ÉM U => N A ST A V ENÍ N A HR ÁV Á NÍ - D ob u
n ah rá ván í „ p o“ - k vů li r ekl a má m ko n č í p o řad p o zd ěj i, n ež j e u v ed en o v E PG .
Poku d kan ál n e m á s lu ž b u E PG , tak si ča s n ah rá ván í mu sí te z v oli t m an u áln ě . Sti s kn e te
M EN U => p o u ži tí m s m ěro vý ch šip ek d op ra va n eb o d o le v a n ajd et e PR O GR AM O V Ý
PR ŮV O DC E = > p om oc í sm ě ro vý c h š ip e k zv ol ít e – R EZ ER V AC E N AH RÁ V ÁNÍ = > O K = >
ČE RV E N É tl ač ítko „P řid a t“ = > n a sta v ít e Re ze r va c i n ah rá ván í:
1. Kan á l – vy b er et e k an á l, n a kt er é m ch c et e n ah r á vat
2. Typ – N a h rá va t = S TB s e sá m p ř ep n e a za čn e n ah rá vat / S l ed o vat = p ř ep n e se n a
zv ol en ý k an ál
3. M ód – n a sta v ít e fr ek v en ci n ah rá v án í (j ed n ou , d e n n ě, týd n ě)
4. Da tu m – n a st a vít e d atu m, k d y s e má sp u st it n a h rá ván í
5. Star t – č a s sp u št ěn í n ah rá ván í
6. Kon e c – č a s u kon č en í n a h rá ván í
7. Čer v en ým t lač ítk e m u lo žít e
8. Tl ač ítk e m EX IT se d o sta n et e z p ě t n a ob ra zo vku
Poku d mát e z ar ez er v o van ý kan á l jaký mk ol i v zp ů s ob em , S T B vá s i n fo rm u j e, ž e mát e
zar ez er vo v an ý kan á l p ro n ah r á ván í a je s tli ch c e t e p ř ep n ou t n a t en to k an á l. Po ku d
n eb u d et e r ea go vat , S TB se za 3 0 vt eři n sá m p ř ep n e. O u ko n č en í n ah r ává n í n ej st e n ija k
in f or mo vá n i. Pozn át e t o tak, ž e s e n ezob ra z u je v h orn í m p ra v é m r oh u in for m ac e o
n ah rá ván í a m ů ž et e sl ed ov at ja ký ko li v jin ý kan á l , n ež j st e n a h rá va li .
S TB b u d e n ah rá v at zar ez er v ov an ý kan á l i v p ř íp ad ě, že S T B vy p n et e d o p oh oto vo s tn íh o
rež i mu .
PŘEHRÁVÁNÍ NAHRANÉHO POŘADU
Nah ran ý p oř ad n a l ezn e te s ti skn u tí m tla čí tka M E D IA n a d álk o vé m o v lad a či n eb o mů ž et e
tak é z vo lit d e l ší c es tu st i skn u t í m tl ač ítka M E NU = > p ou žit í m s mě ro v ých šip ek d op r a va
n eb o d ol e va n ajd et e ME DIA => p o mo cí s m ěr o výc h š ip ek z v olí te - Z ÁZN A M Y => O K .
V Z ÁZN AME CH si p o m ocí s mě ro vý ch š ip e k
st i skn et e O K.
n ah oru /d o lů vyb e re te n ah r an ý p ořad a
ŽLU T ÝM tl ač ítk e m mů ž e te p r o vád ět E DI TA CI záz n amu - s maz at, p ř ej m e n ov at, zk op í ro vat,
p ře su n ou t a tak é vy t voř it n o vý ad r e sá ř.
ODEBRÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ
Než vyt áh n et e z e se t - t op -b oxu U SB fl a sh d i sk , n ejp r v e j e v h od n é, a b yst e h o b e zp ečn ě
od eb ral i.
Sti sk n e te tl . M EN U = > p ou žit í m s mě ro vý ch ši p e k d op r av a n eb o d ol e va n ajd et e NA S T AVE N Í
= > p o m oc í s mě ro vý ch ši p ek z vol ít e – N A S TA V EN Í SY ST É M U = > O K – zad áte h e s lo 0 00 0 = >
NA ST A V EN Í NA HR Á VN Í = > O K = > z vo lít e možn o st „ Bez peč ně odeb rat U S B “ = > O K = > zn o vu
O K = > „ Chc ete o deb rat to to za ří zení “ z v olí t e tla čítk o O K. J ak mi l e s e zob r azí „ Ú spě šně “
mů ž et e U SB f la sh d i sk o d eb r at.
3|S t r á n k a
Digi Czech Republic, s. r. o, Holandská 1/L, 639 00 Brno - Štýřice
T 800 900 868, 533 427 533 F +420 532 199 959
IČO 275 69 390, DIČ CZ27569390, ZAPSANÁ V OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62012
BANK. SPOJENÍ 1000457515/3500
www.cz.digi.tv, [email protected]
Download

Ovládání set-top boxu KAON MEDIA HD