1
Instalace Logger32 krok za krokem
Kliknutím na download na pravé ásti stránky Logger32 http://www.logger32.net/program.html
stáhn te
instala ní soubor lgr32ful(nnn).zip, rozzipujte ho v pomocném
adresá i a spus te Setup.exe. (nnn) je íslo verze.
Po et soubor s p íponou CAB m e být jiný,
proto e jak stoupá íslo verze, program se zv uje.
Rozb hne se instalátor a nabídne adresá , do
kterého se bude program instalovat (kv li WIN7 se
nabízí ko enový adresá na disku C:).
Pro WIN XP je jedno jestli do C: nebo Program
Files, jen si pamatujte kam.
Instalátor ob as upozorní, e n který instalovaný
soubor u na disku je (jako sou ást jiného
programu) a e je nov í ne ten, který se práv
instaluje. Oby ejn nabídne mo nost ponechat
nov í soubor, který u na disku je.
Instalace kon í otev ením základního okna
s kaskádou malých pracovních oken.
Naposled se otev e okno, které vy aduje zadání
zna ky a slib regulérního pou ívání.
Základní okno Logger32 t sn po skon ení instalace. Napi svou zna ku a klikni na I will strictly ….
2
Chce -li si sv j Logger konfigurovat od za átku podle svého, klikni v pravém horním rohu na tvere ek,
aby se základní okno roztáhlo na celou obrazovku. Pak rozmis uj pracovní okna (nap okno deníku,
vstupní okno, okno p edchozích QSO) a dal í po obrazovce a sou asn nastavuj velikost oken. Okna,
která v první fázi ur it nebude pot ebovat (Grayline, Cluster, DXSpots, Notes ) k kem v pravém
horním rohu zav i. M
je otev ít kdykoliv pozd ji.
Po nainstalování budou otev ena jen tato okna. Pro p ehlednost jsem je srovnal. Pro první kroky nech
otev ené jen Logbook Page (okno deníku), okno Worked/Confirmed (ud lané/potvrzené), Previous
QSO (p edchozí spojení) a okno Operator (vstupní okno deníku).
Ostatní okna v této fázi nebude pot ebovat.
Potom m
do adresá e Logger32 (bude v adresá i Program Files nebo v ko enovém na C:/) nahrát
eskou knihovnu – soubor 1029.DLL. eská knihovna se nijak neinstaluje, jen se prost p ihraje do
adresá e. Musí to být eská knihovna k instalované verzi Logger32!! Kdy nebude, nic se nestane,
program oznámí, e nesouhlasi verze programu a eské knihovny a Logger32 se spustí anglicky.
Pro po íta e s nainstalovanou sloven tinou soubor 1029.DLL p ejmenuj na 1051.DLL nebo si ze
stránky Loggeru stáhni slovenskou knihovnu.
3
Pokud odpovídá verze programu a verze jazykové knihovny, tak menu a chybová hlá ení budou esky.
Zde je také zobrazeno mo né po áte ní rozlo ení oken. Pokud má sv j d ív í deník ve formátu ADIF
z jiného programu, tak v horním menu Soubor–Import deník –Import ADIF spus import QSO. V
dialogovém okn Import ADIF Log je n kolik zatrhávacích tvere .
Nic na nich nem .
- u t chto po ítadel se zobrazuje práv
importovaná zna ka, po et ulo ených
a po et odmítnutých QSO
- ozna í QSO bez platného DXCC jako
Neplatná pro DXCC
- ignoruj pole PFX a pou ij default
- import deníku ze závodu
- kde to jde, p idá ke QSO íslo IOTA
Poslední tvere ky ur ují, do jakého
zp sobu QSL se importovaná QSO
za adí
Kdy import QSO skon í, objeví se hlá ka,
jak import dopadl. Kolik spojení se na etlo a kolik jich Logger32 z n jakého d vodu odmítl. D vody mohou
být r zné – od duplicitních spojení, p es nejr zn í chyby ve formátu lokátor , US state a county.
4
echna odmítnutá QSO jsou ulo ena v souboru BAD.ADI spolu s d vodem odmítnutí. Tato spojení
lze po oprav znovu importovat.
Po skon ení importu se zobrazí kolik QSO se na etlo a pro jakou zna ku jsou v deníku ulo ena. Aby se
aktualizovaly tabulky DXCC, WAZ a dal í, ud lej z menu Nástroje - P epo ítání statistik.
Dal ím krokem by mohlo být nastavení m ky v okn deníku. K tomu slou í nastavovací dialogové
okno (viz obrázek ní e) dostupné p es: kliknout pravým kdekoliv v okn deníku. V rolet naje úpln
dol na Nastavení a dále na Rozvr ení m ky. Pokud bys nechápal, jak se provádí nastavovací
procedura, stáhni si z mé stránky instruktá ní „video“.
5
V tomto okam iku doporu uji nav tívit stránku http://ok2lc.nagano.cz, kde je pod zálo kou Logger32 ke
sta ení eský p eklad kapitol helpu. Není to online help!!! Je ve ty ech souborech *.zip a po rozbalení
do n jakého spole ného adresá e lze spustit logerhelp.exe a z n j otevírat libovolné kapitoly. Stejný help
je na mé stránce http://ok2pad.webz.cz v sekci Logger32. Podmínkou funkce je nainstalováni Adobe
Acrobat reader.
Na stránce OK2LC je link na domovskou stránku Logger32, odkud se dají stáhnout instala ní soubory.
Místo nastavovacího martyria m po li svoje rozli ení obrazovky (t eba 1024 x 768) a já Ti po lu soubor
logger32.ini se základním nastavením – p vodní soubor si n kam zálohuj.
Konfigurace ka dého okna je pom rn rozsáhlá a je popsaná v t ch helpech. Kdyby se p ece jen n co
chovalo jinak, ne o ekává , napi m mail s individuálním problémem.
Velice dobré je mít TRX spojený s po íta em – odpadají starosti se záznamem kmito tu a módu. Logger
umí definovat libovolný po et konfigurací obrazovky, ale i port . Ka dá konfigurace m e být pod
samostatnou ikonou na plo e. Je jen jediná instalace Logger32.exe a jediný deník– jen konfigurací
obrazovky m e být víc. P íklady n kolika z nich jsou v souboru LOGGER32.PPS a k p íklad m mnoha
dal ích na ASAHI.NET je odkaz na mé stránce.
i problémech napi na: [email protected]
Download

První instalace programu LOGGER32 (PDF)