Aktualizace Logger32
Jim Hargrave W5IFP
1. V eobecn
Toto je zjednodu ený návod pro aktualizaci Logger32. Není to pova ováno za all-inclusive, ale bude
poskytovat n které základní postupy, které následují. P edpokládá se, e u ivatel ji stáhl
po adované soubory pot ebné pro aktualizaci nebo plnou instalaci. Pokud ne, jd te na:
www.logger32.net a postupujte podle pokyn pro soubor nebo soubory, které pot ebujete.
Ne se pokusíte aktualizovat nebo nahrát úpln novou instalaci, a to v dy:
1. Ud lejte zálohu v ech va ich u ivatelských nebo deníkových soubor
2. Exportujte va e deníkové soubory do ADIF souboru.
Zde jsou t i základní procedury aktualizace Logger32:
1 Záloha soubor ,
2 Kompletní instalace a
3 Spu
ní automatického update s verzí 3.46..
2.0 Procedura pro aktualizaci Logger32 verze 3.0 a pozd
í
Tento postup pou ijte, pokud aktualizujete z bezprost edn p edcházející verze.
Stáhn te a rozbalte lgr32upgrade (nnn). Zip do do asného adresá e (ne do pracovního
adresá e Logger32). Dodr ujte ve keré zvlá tní pokyny uvedené v souboru "Read.me":
1)
Zálohujte va e deníkové a u ivatelské soubory.
3)
Exportujte vá deník ve formátu ADIF.
2)
Zav ete Logger32
3)
Rozbalte obsah souboru Upgrade.zip do va eho adresá e Logger32.
4)
Jestli chcete aktualizovat databáze Country a IOTA, rozbalte i obsah souboru Databases.zip do
va eho adresá e Logger32.
5)
Spus te Logger32 a ov te si, e vám pracuje správná (nnn) verze.
6)
Jestli e instalujete nové databáze (krok 4),
epo ítejte va e statistiky.
3.0 Procedura aktualizace star ích verzí Logger32 nebo provedení kompletní
instalace
Provedením kompletní instalace si zajistíte, e máte nejnov
í provozní soubory.
1) Otev te va i aktuální verzi Logger32 a ud lejte a Zálohu jak deník , tak u ivatelských soubor .
2)
Exportujte vá deník do souboru ve formátu ADIF. (Povinný krok)
3)
Zav ete Logger32. Jestli aktualizujete Logger32 pokra ujte krokem 4), jinak sko te na krok 5)
4) Sma te va e deníkové soubory v adresá i Logger32. (Povinný krok) (Jsou to: Logbook32.ISF,
Logbook32.ISD, Logbook32.ISL, Logbook32.ISM)
Pozn: Pokud jste si zám rn p ejmenovali deníkové soubory, nebudou se jmenovat Logbbook32.ISF,
Logbook32.ISD, atd. jako v p edchozím p íkladu. Mnozí z vás mají své soubory p ejmenovány tak,
aby odrá ely jejich vlastní zna ky, tak e m ete vid t soubory, jako W5IFP.ISF, W5IFP.ISF, atd.
5)
Stáhn te poslední soubor lgr32full(nnn).zip.
6) Rozbalte soubor do do asného adresá e a v tomto adresá i spus te Setup. Logger32 m ete
instalovatl do default nebo nového adresá e podle vlastní volby a zm nit inicializa ní soubory nebo
ete Logger32 p ímo instalovat do aktuálního adresá e Logger32, kde z stane v ina va ich ini
soubor beze zm ny. Sledujte speciální instrukce v souboru "Read.me".
7 Otev te Logger32 a ujist te se, e pracuje OK. Vlo te va i zna ku a p ijm te podmínky (pokud
applicable). Logger se otev e s prázdným deníkem.
8) Importujte deníkový soubor ve formáte ADIF ulo ený v kroku 2 vý e. To m e zp sobit, e se
vyskytnou n které chyby, které se objeví v souboru "Bad.adi", který se ulo í do výchozího adresá e,
kde jsou ulo eny ostatní soubory Logger32. V ina nahlá ených chyb vznikla nekompatibilitou mezi
ozna ením STATE a COUNTY v deníkovém souboru. Budete muset BAD.ADI opravit, p ejmenovat a
zkusit importovat zbývající záznamy znovu.
Poznámka:
te prosím kapitolu v helpu nazvanou ADIF2 compatibility
4.0 Automatizovaný Update
Od Logger32 verze 3,46 byla za len na Automatické aktualizace. Ta m e být nastavena pro
automatické upozorn ní nebo provedení ru
. Následující screenshoty jsou ukázky aktualizace
Pozn.: Aby tato funkce pracovala, musíte mít k dispozici p ipojení na internet. Je také doporu eno
ukon it v echny programy krom Logger32.
Chcete-li zahájit proces aktualizace, otev ete Nastavení | Aktualizace. To poskytuje dv mo nosti:
1) Povolit automatické aktualizace. Je-li za krtnuta tato polo ka, bude Logger32 aktualizace p i
ka dém spu ní automaticky kontrolovat a upozor ovat, kdy budou aktualizace k dispozici.
2) Podívat se po aktualizaci nyní. Kliknutím na této lince bude vynuceno zji
ní mo ných aplikací.
UPD_1
Pokud nejsou dostupné ádné nové aktualizace, zobrazí se následující poznámka:
UPD_2
Pokud jsou k dispozici nové aktualizace, dostanete zprávu podobnou této (ale esky).
UPD_3
Klepn te na tla ítko Ano a zobrazí se oznámení podobné následujícímu oknu. P
te si íslo verze
oznámené v horním panelu. Toto podokno nabízí mo nost vytvo ení záloh p ed procesem aktualizace
Pozn.: Poznámky k verzi budou ulo eny ve slo ce \Release notes\ v hlavním adresá i Logger32.
Klikn te na: Install now a m ete sledovat proces aktualizace v dolním podokn . Od tohoto okam iku
je proces pln automatizovaný. Uvidíte ukazatel na pravé stran , pak se Logger32 zav e a znovu se
automaticky otev e s nainstalovanou aktualizací.
Pozn.: B hem aktualizace bude "teplom r" následovaný to ícím se "Spinn wheel" odrá et aktivitu.
UPD_4
Download

Automatické aktualizace programu (PDF)