1
BV – 7
Instalace BV7.
echny návody se vztahují k BV verze 7.9.1
Ze stránky DF3CB/Download http://www.df3cb.com/bv/download.html si stáhn te instala ní soubor programu
BDE (Borland Database Engine) do n jaké do asné slo ky
Instalace BDE se provede jen jednou.
Verze BDE musí být nejmén 5.0! Po
skon ení downloadu dvojklikem na soubor
bde_setup.exe v do asné slo ce spustíte
instalaci the BDE. Sledujte instrukce
instalátoru. Je doporu eno instalovat
program do C:\Program Files\BDE.
a ze stejné stranky Download si také stáhn te instala ní soubor programu BV7.
Po skon ení downloadu, dvojklikem na soubor bv7_setup.exe v do asné slo ce spustíte instalaci BV7. Sledujte
instrukce instalátoru. Je doporu eno to instalovat do C:\Program Files\BV7. Stejná procedura platí pro budoucí
upgrade programu!
Na záv r se instalátor zeptá, jestli chcete vygenerovat demo-deník. M ete, ale nemusíte. Stejn se
zeptá, kdy sma ete vytisknutý deník a ádný jiný deník nebude k dispozici.
Podle návodu OK1WCF v asopise RADIOAMATÉR si musíte do Windows nahrát font(y) se
krtnutou nulou. Podrobný návod je i na konci tohoto manuálu
Potvrzování QSO v Logger32.
Logger32 pou ívá t i nezávislé zp soby potvrzování spojení – LoTW, EQSL a papírové lístky. Lze
nastavit automatické ozna ování pro libovolný zp sob potvrzování p ímo p i spojení nebo p i ADIF
importu ze závodních program . Spojení ur ená k tisku budou podbarvena r ovou barvou.
V Nastavení/Podsvícení si zvolte podsvícení jen jednoho zp sobu potvrzování, jinak vznikne chaos...
Sna te se QSO k tisku p ipravit kompletn v Loggeru a v BV7 jen vytisknout. V sou asných verzích
jak BV7, tak Logger32 u sice jsou nástroje na „synchronizaci“ vytisknutých QSO, ale jsou to dv
operace navíc...
Klikn te na Soubor/Export soubor /Export
QSL souboru. Otev e se známé naviga ní
okno s výzvou k vlo ení názvu souboru.
Pokud u máte BV7 úsp
nainstalovaný,
sm rujte ulo ení souboru do: C:/Program
Files/BV7/Temp.
i exportu QSL Logger nenabízí ádnou
mo nost áste ného exportu – vyexportuje
echna QSO ozna ená Poslat papírový
lístek .
Po skon ení exportu se Logger zeptá, jestli má vyexportovaná spojení ozna it jako odeslaná na
Bureau. Pokud potvrdíte Ano, Logger u t chto QSO zm ní status QSL_SENT na Y a aktualizuje
datum odeslání QSL_S_DATE. Spojení se podbarví zelen a tak ztratím rychlý p ehled o posledním
exportu. Já kliknu na NE aby spojení z stala podbarvená r ov . Teprve a mám v echny samolepky
bezpe
vytisknuty, ud lám nový export a teprove potom potvrdím ANO.
Tím m
e p íprava QSO k tisku v Loggeru skon it a dal í operace probíhají v BV7...
2
innost v BV7
Po otev ení BV7 se zobrazí dv okna – úpln vlevo je vysoké úzké okno tiskové fronty a na zbytku
plochy se zobrazí okno deníku, které bude asi prázdné. Klikn te na Option a vyberte Configuration
Je
p ed importem QSOs
musíte nastavit formát datumu,
zvolit zobrazení pásma nebo
kmito tu a vybrat zobrazovaná
pásma a módy. Jinak se p íslu ná
QSO v deníku v bec nezobrazí
Varianty zobrazení datumu se
ihned zobrazují.
Definice zobrazení data se
vpisuje do polí ka Date Format
Zvolte zobrazení nuly ve stránce deníku a v tiskové front . Výb r
nuly v deníku není úpln jasný, nejjednodu í je otev ít soubor
BV7.INI v NotePadu a p epsat hodnotu 213 v polo ce
SlashedZero na 48. To sice nezobrazí nulu krtnutou, ale zobrazí ji
aspo jako nulu, ne jako .
Dal í krok je import QSO k tisku.
Otev te zálo ku File a klikn te na New Log
Otev e se následující okno, pomocí n ho
vyhledáte ADIF soubor vyexportovaný z
Loggeru a spustíte konverzi z ADIF do BV7
Po stisknutí Browse najd te adresá
C:/Program Files/BV7/Temp, do kterého
jste z Logger32 ulo ili soubor QSO k tisku.
Do Save log as: napi te název deníku, pod
kterým ho budete v BV7 mít. T eba
BREZEN2011
Do Callsign: napi te zna ku, která se bude
dopl ovat do textu na lístku jako va e
zna ka. Jakmile budou tyto údaje vlo ené,
aktivuje se tla ítko Start Conversion
Po skon ení konverze se QSO objeví v okn deníku se azená abecedn , tozn. e spojení se stejnou
zna kou budou pohromad . Se azení jedné zna ky lze zvolit bu chronologicky nebo po pásmech.
3
Nyní je as na definování ablony. V hlavním menu klikn te na tla ítko Windows a v rolet vyberte
Label designer Window. V okn Label Designeru klikn te na File a Load, otev e se adresá
Layouts, ve kterém budou vzorové ablony. Pro první pokus si vyberte ablonu sample.bvd.
Na tomto obrázku je vid t horní
nástrojová li ta, ve které jsou
ikony Lupa + a Lupa -, kterými
se dá nastavit velikost a
itelnost ablony.
Postupnými kroky podle návodu na konci manuálu si ablonu upravíte k obrazu svému, nap . takto:
U ablony pro tisk samolepek bude na plo e jen jeden motiv. Místo názv polo ek se p i tisku doplní
skute né údaje z deníku. Okno Label designeru k kem v pravém horním rohu zase zav ete.
Vrátí se vám okno deníku, kde budou spojení a úzké vysoké okno vlevo ( íká se mu Okno tiskové
fronty) a to bude prázdné. A te za ne zábava...
Na obrazovce tedy budou dv okna, jedno velké vpravo s deníkem a druhé úzké (vlevo) s nadpisy
CALL # MANAGER. Toto okno bude zatím prázdné. Pozd ji, p i zapl ování fronty, bude pod CALL
zna ka stanice které je lístek ur en, pod # je po et spojení na této samolepce a pod MANAGER je
QSL mana er, pokud stanice jeho slu by pou ívá.
V okn deníku na obrázku vidíte sloupec se záhlavím Qs. Spojení, která budou mít ve sloupci Qs
cokoliv krom N, se pova ují za vytisknutá a poslaná a nedají se ihned za adit do tiskové fronty.
V okn deníku mohou být n která QSO podbarvena erven . Tato spojení byla potvrzena d ív, ne
jste se rozhodli k poslání lístku. V poli Qr budou mít Y.
4
Nevím, co Vám Logger32 do Qs doplnil, jestli Y nebo N. Bude-li tam Y, musíte to opravit - tak, e
my í kliknete na p íslu ný ádek, on zmodrá (viz horní obrázek) a te budete tisknout klávesu F8
tolikrát (asi 4x nebo 5x), a tam bude N. Kdy p ejedete, nic se ned je, tiskn te F8 dál, a se to
zm ní.
Zkontrolujte si takhle celou stránku deníku kterou vidíte na obrazovce a potom m ete za ít p esouvat
spojení do tiskové fronty (úzkého okna vlevo). Máte n kolik mo ností, dv jsou praktické:
Pomocí kurzorových ipek naje te na spojení, které chcete poslat do tiskové fronty. Nad deníkem,
vpravo vedle Va í zna ky (na obrázku je moje zna ka), je est ikon, t etí zleva je list se lutou ipkou
vlevo. Kdy na n j kliknete my í, spojení na kterém je pásový kurzor se p ekopíruje do tiskové fronty.
Druha mo nost je - stisknout a dr et klávesu CTRL a pak tisknout kurzorovou ipku vlevo. Spojení se
esune a modrý pruh sjede o ádek v deníku ní . U ka dého p esunutého spojení se zm ní N ve
sloupci Qs na Y. To je proto, abyste omylem nep esouval jedno spojení víckrát. Sou asn se doplní
datum ve sloupci DateSent, které se m e pova ovat za datum odeslání. Spojení se stejnou zna kou
se idávají k jedné zna ce, a se vy erpá po et spojeni definovaný pro jednu samolepku nebo QSL
lístek. Pak se automaticky otev e dal í samolepka.
Budete-li mít s jednou zna kou 8 spojení a tisková ablona bude mít definovaných 5 spojení, bude v
tiskové front zna ka dvakrát, jednou s íslem 5 a podruhé s íslem 3. Toto si program hlídá a druhou
(a dal í) samolepku vytvo í automaticky sám.
budete mít v tiskové front n kolik zna ek, m ete si zobrazit tiskový Náhled. Op t klikn te na File
a pak na Print Preview of Labels. Uvidíte samolepky tak, jak budou na papí e.
li
etí ikonou zleva na nástrojové
je mo né zobrazení zv it
Takhle p kný náhled vytvá el BV7
verze 7.4 a 7.6. Sou asné verze
vytvá ejí náhled mnohem mén
itelný , ale dosta ující.
Samolepky se nezapl ují po
ádcích, ale po sloupcích a tak se i
zobrazí.
Pokud Vás zajímá tisk na zadní
stranu lístku, klikn te zase na File,
pak na Load Label Design a
vyberte ablonu pro tisk na zadní
stranu, nic jiného se nem ní.
Te se bude v náhledu zobrazovat jen jeden lístek, na který se vejde a 7 QSO.
Kdy si necháte zobrazit náhled, uv domte si, e je na archu jen jeden lístek a ten je dole "pod
oknem". Pomoci ipek si ho vytáhn te nahoru.
Te u budete jen p esouvat spojení do fronty a tisknout. Ze ablony program ví, kolik spojení se
vejde na arch samolepek (po et samolepek krát po et QSO na jedné samolepce) a po napln ní archu
nabídne spu ní tisku. Zárove se zeptá, jestli má tiskovou frontu vymazat. Vyma te ji, a bude
skute
vytisknutá.
Po napln n cca poloviny tiskové fronty klikn te na File a Print Labels a vytiskn te samolepky na
oby ejný papír a porovnejte proti sv tlu s archem samolepek p esnost rozmíst ní. Program si
vybranou ablonu pamatuje a p i dal ím tisku si ji sám nahraje.
5
Label designer
Návrh nové ablony.
Otev te okno Label designeru, v n m klikn te na File
a New… otev e se okno jako vlevo. Zde zatrhn te typ
ablony. Zda se jedná o samolepku nebo QSL lístek.
Pro úsporu místa je obrázek dole o íznut, Je tam
tla ítko Next, klikn te na n j.
Pokud budete chtít pokra ovat na ji vytvo ené
ablon , klikn te v menu Label designeru na Label
setting.
Otev e se dal í strana, ve které se nastaví velikost papíru a
po et samolepek na stránce. V prvním poli se nastavuje
formát archu se samolepkami – zde je to A4.
Ve druhém poli se nastavují nepoti
Shora, zleva, zprava a zespodu.
né okraje (Margin).
Ve t etím poli se hodnoty v prvních dvou ádcích (width a
height - ka a vý ka jedné samolepky) vypo ítávají
automaticky podle po tu nastavených sloupc (Columns)
a ádk (Rows). Nejsou-li nálepky p edsekány bez mezer,
vlo te je mezeru mezi sloupci a adami (myslí se ady a
sloupce nálepek). Nastavené títky se okam it zobrazují
v poli Preview podle nastavení.
Zbývá Paper orientation – zde zvolte zda se má tisknout
rovnob
s del í nebo krat í stranou papíru
Kliknutí na NEXT Vás posune do dal ího okna. Zde se
nastaví po et ádk QSO a po et dopl kových (Footer)
ádk . íslo Number of QSO lines udává, kolik spojení
se stejnou zna kou se bude ukládat v tiskové front pro
jednu nálepku nebo lístek. Mezery mezi ádky QSO a
ádky Footer vliv mají a nastavují se co nejmen í.
V poli Layout description and Notes si ulo te jakoukoliv
vlastní poznámku k tomuto vzoru.
i zatrhávací boxy v levém dolním rohu nepou ívám,
proto e jsem jednou dlouho d lal slo it í návrh, pak
jsem n co zatrhl… a mohl jsem za ít znovu…
Archy samolepek n kterých výrobc mají p íli úzký
horní a spodní zavád cí pruh a na poslední ad títk se
texty u spodní hrany (obvykle pod kování za QSO)
nevytisknou.
Je mo né si pomoci následujícím fíglem – nadefinujte si dv ablony, kdy na jedné si definujte o jednu adu
mén a o vý ku té jedné ady zv ete spodní okraj. Tím z stane dostatek papíru za který tiskárna arch dr í.
Druhou ablonu definujte tak, e bude mít jen jednu adu a délku zbytku archu zapi te jako spodní okraj. Pak
pou ívejte první ablonu a a to bude stát za to, p epn te ablony a dotiskujte jen poslední trojici z druhého
konce. Je to rozhodn lep í ne nucen zmen ovat po et spojení na títku.
6
Nyní klikn te na Fini . Objeví se prázdné okno Label Designeru (nebo tam bude ablona kterou „ob tujete“ na
nový návrh), ale na plo e ji bude m ka podle nadefinovaných samolepek. D le ité jsou ikony na levé hran
návrhové plochy.
Po kliknutí na první ikonu m ete pomocí my i posouvat prvky, které jsou ji na plo e.
Touto ikonou se umístí na plochu jednoduché datové pole (zna ka, datum, as, atd)
Umístí jakýkoliv text, spole ný pro v echny samolepky.
idá jakékoliv datové pole s nápov dným textem
Umístí do návrhu pam ové pole (???)
idá k návrhu geometrický obrazec
Ulo í do návrhu jeden nebo n kolik obrázk .
Jak se s tím pracuje
Po kliknutí na - Add date field
(p idat datové pole) se otev e
toto okno.
Vlastnosti pole.
Po kliknutí na t i te ky se
otev e standardní volba fontu
Windows a lze vybrat
libovolný font nainstalovaný ve
Windows
lutou barvou je ozna en sektor na títku, do kterého údaj pat í. Kdy se jedná o údaj spole ný pro celou
nálepku (Zna ka, QMGR) zatrhn te jej v poli Header Section. Ostatní údaje o spojeních zatrhn te v poli QSO
lines section. Zde také zatrhn te o který ádek QSO se jedná (A – R) a nakonec definujte font, barvu a velikost
písma a zp sob zarovnávání textu (Alignment) pro tento údaj. M ete definovat v dy jen jeden údaj. Pole se
objeví n kde na plo e títku, tak ho my í zatáhn te na správné místo. Chcete-li pole zru it, klikn te na n j
jednou, aby se orámovalo a stiskn te tla ítko Delete na klávesnici. Chcete-li pole editovat, op t na n j jednou
klikn te a pak ho dvojklikem otev ete k editaci. P ímý dvojklik nefunguje.
A te pozor. Kdy na kterýkoliv údaj i text kliknete my í, údaj se orámuje tenkou arou a v rozích se objeví
erné tvere ky. Te m ete: uchopit pole my í n kde uprost ed a p esouvat ho nebo uchopit tvere ek na
obrysové e a m nit velikost prostoru, který údaj zabere. Kdy kliknete na File a Print preview, vidíte, jak
jsou texty a údaje zobrazeny. Kdy ráme kem definujete men í plochu ne údaj zabere, údaj se nevytiskne
celý!!!
7
V první fázi návrhu umíst te na plochu pokud mo no v echna pole. Jak vodorovn , tozn. datum, as, pásmo,
mód a report, tak svisle pro v echna spojení na jedné samolepce, nap DATE_A a DATE_E.
Pe liv si pohrejte jen s rozmíst ním první ady, ostatní QSO ádky mohou být mírn nep esné. Pak klikn te na
Layout a v rolet vyberte Adjust all QSO and Footer lines nebo CTRL_J. echny ostatní ádky a sloupce se
zarovnají podle prvního ádku. Dokonce m ete rozmístit jen první adu polí – DATE_A, TIME_A, BAND_A,
RST_A, MODE_A a dále první sloupec, tedy DATE_A, DATE_B, DATE_C, DATE_D a pak kliknout na Add
missing field automatically nebo CTRL_A. e se správn doplní a zarovná
Option Configuration
Po této volb se otev e hlavní konfigura ní
obrazovka, ve které se mohou otevírat dal í
zálo ky.
V této zálo ce se definuje zobrazení
datumu (je popsáno vý e)
V tomto míst se definuje t íd ní spojení
pokud je s jednou zna kou více ne jedno
spojení. Podle pásem, podle mód nebo
chronologicky.
íd ní uvnit tiskové fronty
- First in, first out – je doporu eno pro
QSL lístky p icházející direct
- Abecední – doporu eno pro odesílání na
QSL bureau
V hlavním okn BV7 m e být otev ených
kolik deník . Pak je mo né p ipojovat ke
spojením v tiskové front i QSO z jiných
deník .
8
Nechcete-li potvrzovat spojení nap íklad
z pásma 2m FM, nemusí se v okn deníku
zobrazovat.
V tom p ípad zru te zatr ení v zálo ce
Bands v boxu 2m a ...
.... v zálo ce Modes v boxu FM
Zobrazení kmito tu nebo pásma
Zde se definuje zobrazení odd lova e
v údaji asu.
Pokud se vyu ívá automatické generování
text PSE a TNX QSL
A text p ed zna kou QSL mana era
Po zatr ení posledního checkboxu budou
nevyu ité ádky na samolepce vypln ny
poml kami
9
Font se krtnutou nulou pro zobrazení
ve stránce deníku nebo tiskové front
V tomto okn se zadává font krtnuté nuly
pouze pro zobrazeni zna ek v okn deníku,
QSL mana er a v tiskové front .
Font nuly pro tisk na samolepku nebo
lístek se zadává v tiskové ablon a m e
být samoz ejm jiný.
Výb r nuly s kódem 48 zde nefunguje a
musí se provést editací souboru BV7.INI
V programu m e být rozpracovaných
kolik deník (z portable, z expedice, ze
závodu nebo pod r znými zna kami).
V p edposledním dialogu se volí, který
deník se automaticky otev e p i spu ní
programu. Nastavení nepot ebuje
nápov du…
Instalace fontu s p
krtnutou nulou pro tisk na
samolepky do WIN XP
Obsah ZIP souboru s fonty si rozbalte do n jakého pomocného adresá e. Nazv te ho t eba FONTY,
ale na názvu nezále í. Po rozbalení v n m budete mít hromadu podadresá a v ka dém podadresá i
bude jeden font. Tento balík font byl ke sta ení na internetu. Zadejte do vyhledáva e Slashed Zero
Fonts a najdete jich spoustu. Jednotlivé fonty mají p íponu ttf a jdou otev ít a vybírat nap v jpg
editoru IrfanView.
10
Pozna te si nebo si zapamatujte název a umíst ní adresá e. Te klikn te vlevo dole na START a
vyberte Ovládací panely, pak Písma. Vlevo naho e klikn te na Soubor a pak na Nainstalovat
nové písmo.
Otev e se okno idat písma, vlevo dole je vyhledávací okno, v n m najd te a otev ete slo ku
VAG_Round, (tento font se m líbil nejvíc...hi) a je pou itý v mých ablonách. M ete ozna it jiný font
nebo i více font . Pro za átek v ak sta í jeden... Dal í m ete kdykoliv p iinstalovat.
Je
lep í je soubory font s p íponou ttf vykopírovat z jednotlivých podaresá do jednoho
spole ného. Vyhledávání a ozna ování zvolených font bude o jedno kliknutí krat í.
Klikn te na název fontu a pak na OK a tento font se naistaluje do font Windows a je k dispozici i pro
jiné programy..
Download

Zpracování QSL v L32 a BV7