SLOVNÍK NĚKTERÝCH POJMŮ Z POLYGRAFIE
FOTOGRAFOVÁNÍ ›
PÍSMENO ›
PÍSMO ›
PROVEDENÍ KNIHY ›
SAZBA KNIHY ›
STRUKTURA KNIHY ›
TYPY KNIH ›
VÝROBA KNIHY ›
FOTOGRAFOVÁNÍ
DSLR DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Je digitální jednooká zrcadlovka.
FOTOALBUM
Soubor fotografií, který může mít tištěnou, elektronickou nebo materiální podobu.
FOTOAPARÁT
Fotoaparát je přístroj, jenž slouží pro pořizování a zaznamenávání fotografií. Všechny fotoaparáty
jsou v principu světlotěsně uzavřené komory s malým otvorem (nebo složitější optickou soustavou
tzv. objektiv), jímž dovnitř vstupuje světlo, a nějakým druhem citlivé záznamové vrstvy na světlo
na druhé straně, kde dopadající světlo kreslí obraz.
FOTOGRAFIE
Slovo „fotografie“ pochází z řeckých slov φως fós („světlo“) a γραφις grafis („štětec“, „psací hrot“)
nebo γραφη grafê, což dohromady znamená v přesném překladu „kreslení světlem“ nebo
„zprostředkování pomocí obrysů“ anebo zkrátka „kreslení“.
Fotografie je výsledkem fotografování, při kterém dochází k získávání a uchovávání obrazu pomocí
určitých reakcí na světlo. Zahrnuje záznam světla, jak jej odráží daný objekt, na médium citlivé na
světlo pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečňován mechanickými, chemickými či
digitálními přístroji (fotoaparát).
KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Je digitální fotoaparát s malým vestavěným objektivem.
WEBOVÉ FOTOALBUM
Fotoalbum, které je v elektronické podobě na webových stránkách, volně přístupné nebo pro
vybranou skupinu uživatelů.
PÍSMENO
EXPONENT
Zmenšená číslice sázená k horní dotažnici. V DTP programech často nazýván „horní index“.
INICIÁLA
Velké ozdobné počáteční písmeno odstavce.
KALIGRAFIE
Ozdobné písmeno psané perem, štětcem apod.
KAPITÁLKY
Verzálky na střední výšku písma používané pro slavnostnější úpravu textu.
KERNING (PÁROVÁNÍ ZNAKŮ)
Úprava vzdálenosti mezi dvěma samostatnými písmeny.
MINUSKY (MINUSKULE)
Malá písmena abecedy.
PÍSMENO
Písmový znak malé nebo velké abecedy.
PÍSMOVÝ ZNAK
Symbol pro hlásku, slabiku, číslovku, interpunkční znaménko apod.
SERIF
Zakončení hlavního tahu písmena příčně na hlavní tah. Příčné zakončení může být svislé nebo
vodorovné.
TAH PÍSMA
Čára, z které je písmeno vytvořeno.
VERZÁLKY (MAJUSKULE)
Velká písmena abecedy.
PÍSMO
ANTIKVA
Souhrnné označení pro stojatá latinková písma (pro zápis latinských textů).
BEZSERIFOVÉ PÍSMO (BEZPATKOVÉ PÍSMO)
Písmo bez serifů.
BLOKOVÉ PÍSMO
Tučné bezserifové písmo.
DRUH PÍSMA
Rozdělení písma podle charakteristických znaků písmen a tvarového stylu např. kaligrafické,
patkové, bezpatkové.
FONT
Elektronický popis určitého písma, např. Arial, Helvetica, Impact.
GOTICKÉ PÍSMO (GOTHIC)
Je lomené písmo s lomenými oblouky
GROTESK
Bezserifové písmo bez výrazného stínování.
ITALIKA
Šikmé písmo, které není odvozeno od stojatého písma.
KALIGRAFICKÉ PÍSMO
Písmo vycházející z ručně psaných tvarů.
KURZÍVA (ITALIC)
Vyznačovací řez písma s kresbou skloněnou doprava odvozené od základního tvaru písma.
LOMENÉ PÍSMO
Písmo s lomenými oblouky písmen, někdy nazývané gotické.
OBRYSOVÉ PÍSMO (OUTLINE)
Vyznačovací řez písma kreslené slabou linkou na okrajích tahu písmene. Písmeno je uvnitř
prázdné.
PATKOVÉ, SERIFOVÉ PÍSMO
Písmo s příčným zakončením svislých tahů písmen (se serifem).
PÍSMO
Soustava (sada) písmen.
POLOTUČNÉ PÍSMO (SEMIBOLD)
Vyznačovací řez písma s hustším tahem a tvary odvozenými od základního písma.
PSANÉ PÍSMO
Jeho znaky jsou kresleny jako psané ruční písmo; vychází např. z moderního rukopisu.
RODINA PÍSMA
Skupina řezů písem odvozených z jednoho tvaru. Zpravidla obsahuje základní písmo a jeho
kresebné a vyznačovací řezy.
ROZŠÍŘENÉ PÍSMO (EXTENDED)
Označení pro široký typ základního nebo vyznačovacího písma.
ŘEZ PÍSMA
Charakter písma daný tvarovými prvky kresby.
SKRIPT
Psané písmo.
STOJATÉ PÍSMO (REGULAR)
Základní písmo.
TUČNÉ PÍSMO (BOLD)
Vyznačovací řez písma s výrazně tlustým tahem a tvary odvozenými od základního písma.
VYZNAČOVACÍ PÍSMO
Písmo pro odlišení části textu (kurzíva, polotučné, podtržené apod.)
VYZNAČOVACÍ ŘEZ
Tvar písma odvozený od základního písma.
ZÁKLADNÍ PÍSMO
Prvotní tvar písma.
ZHUŠTĚNÉ PÍSMO (CONDENSED)
Označení pro úzký typ písma, které může být samostatným nebo vyznačovacím písmem.
ZNAKOVÁ SADA
Znaky obsažené ve fontu.
PROVEDENÍ KNIHY
LUX
Kniha s tvrdými knižními deskami potaženými moderními ozdobnými materiály.
HARDCOVER - TVRDÉ KNIŽNÍ DESKY (HARDBACK, HARDBOUND)
Kniha s tvrdými knižními deskami. Vyrábí se z tvrdé silnější lepenky, která je potažená potahem.
HŘBET
Část knihy, v níž dochází ke spojení jednotlivých listů.
KAPITÁLEK
Kapitálek je proužek textilie, který má pouze dekorativní charakter. Je nalepen na
hranu hřbetu knižního bloku, aby zakrýval lepidlo, kterým je slepen knižní blok.
KNIŽNÍ BLOK
Knižní blok je tvořen svázanými, slepenými a oříznutými vnitřními listy knihy.
KNIŽNÍ DESKY
Knižní desky jsou obalem knižního bloku.
KNIŽNÍ OBÁLKA
Potisknuté knižní desky
POTAH KNIŽNÍCH DESEK
Potah je vrchní vrstva knižních desek. Potah se vyrábí z papíru potisknutého vašimi texty a
fotografiemi nebo z ozdobných materiálů, speciálních strukturovaných papírů či z kůže. Na povrchu
papírového potahu je nalepená slabá průhledná fólie (lamino), která knihu chrání před poškozením.
PŘEBAL
Ochranný ozdobný papír navlékaný na knihu.
PŘEBALOVÁ ZÁLOŽKA
Část přebalu zahnutá kolem knižních desek do knihy.
PŘEDSÁDKA
Předsádka je dvojlist pevnějšího papíru, který spojuje knižní blok s deskami knihy. V knize je
předsádka vpředu před knižním blokem a vzadu za knižním blokem.
SOFTCOVER - MĚKKÉ KNIŽNÍ DESKY (PAPERBACK, SOFTBACK)
Kniha s měkkými knižními deskami. Obálka je stejně jako knižní desky obalem knihy. Vyrábí se
pouze z potisknutého papíru bez tvrdé lepenky. Na povrchu je nalepena slabá fólie (lamino), která
chrání knihu před poškozením.
VAZBA
Vazba je způsob spojení knižního bloku a knižní obálky.
VLEPENÍ KNIŽNÍHO OBLOKU
Knižní blok knihy Softcover je na konci výroby vlepen do měkkých knižních desek.
ZAVĚŠENÍ KNIŽNÍHO BLOKU
Knižní blok knihy Hardcover je na konci výroby přilepen ("zavěšen") do desek pomocí předsádky.
SAZBA KNIHY
ILUSTRACE
Výtvarný prvek, který doprovází text, např. obrázek nebo fotografie.
LAYOUT
Výtvarné uspořádání stránky s použitím písma, ozdobných nebo ilustračních prvků.
OBRÁZEK NA SPAD
Obrázek umístěný přes okraj strany s přesahem 2 až 3 mm. Tento způsob umístění obrázku
zabraňuje vzniku nepříjemných bílých okrajů na hranách stránek způsobených nepřesným ořezem
knižního bloku.
ODSAZENÍ
Mezera mezi okrajem a prvním písmenem na řádku.
ODSTAVEC
Několik vět napsaných za sebou bez oddělení, zpravidla se stejným řádkováním. Každý odstavec
začíná na novém řádku.
OKRAJ STRÁNKY
Nepotisknutá část na krajích stránky.
PAGINACE
Je číslování stránek.
PARCHANT
Je vdova nebo sirotek.
ŘÁDKOVÁNÍ
Mezera mezi řádky.
SIROTEK
Sirotek je nežádoucí první a jediný řádek na stránce.
VAKÁT
Je prázdná stránka kdekoliv v knize, často bývá do knihy umístěn záměrně.
VDOVA
Je první odsazený nebo neodsazený řádek odstavce umístěný na posledním řádku stránky.
ZAROVNÁNÍ (SNAPPING)
Automatické zarovnání objektů do jedné linie.
ZAROVNÁNÍ DO BLOKU (JUSTIFY)
Odstavec má levé i pravé okraje řádků přesně pod sebou.
ZAROVNÁNÍ NA PRAPOREK
Odstavec má zarovnaný přesně pod sebou jen jeden okraj. Levý nebo pravý.
ZAROVNÁNÍ NA STŘED
Odstavec nemá zarovnané okraje. Text je umístěn ke středu stránky, má levé i pravé okraje
každého řádku stejně velké.
ZÁHLAVÍ (HLAVA)
Označení pro horní část stránky.
ZÁPATÍ (PATA)
Označení pro dolní část stránky.
ZÁSTUPNÝ TEXT
Je demonstrativní výplňový text složený z neexistujících slov připomínajících latinu.. Např. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua.
ZRCADLO
Vnitřek stránky uvnitř okrajů, v kterém jsou umístěné texty nebo ilustrace.
STRUKTURA KNIHY
ANOTACE
Stručný obsah knihy s informací o okruhu čtenářů, jimž je kniha určena. Bývá na přebalové
záložce, na zadní straně obálky nebo na rubu titulního listu.
COPYRIGHT ©
Právní ochranná značka na text, ilustrace, fotografie, překlad a design (grafickou úpravu),
vycházející z ustanovení Všeobecné úmluvy o autorském právu.
EAN (EUROPEAN ARTICLE NUMBERING)
Evropský systém označování výrobků kódem.
EPILOG, DOSLOV
Závěr knihy napsaný autorem.
FRONTISPIS, PROTITITUL
Frontispis je označení pro sudou stránku naproti titulnímu listu. Často na něm bývá ilustrace.
ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBERING)
Systém mezinárodního standardizovaného číslování knižních publikací.
KAPITOLA
Kapitola je dílčí část knihy, která se skládá z odstavců. Kapitola začíná úvodní stranou kapitoly.
MOTTO
Citát předznamenávající obsah knihy. Bývá na začátku knihy nebo na začátku kapitoly.
PATITUL
Patitul je list, který bývá v knize umístěn před hlavním titulem. Obsahuje jméno autora a název
knihy. Oproti hlavnímu titulu bývá vysázen menším písmem.
PODTITUL
Text doplňující titul knihy.
SIGNET
Signet je stránka, na které je značka nakladatele. Bývá umístěna za patitulem.
TIRÁŽ
Tiráž bývá umístěna na posledním listu knihy. Obsahuje technické a nakladatelské údaje o knize.
TITUL KNIHY
Název knihy.
TITULNÍ LIST
Hlavní titul obsahuje titul a podtitul knihy a jméno autora. Může také obsahovat rok vydání a název
nakladatele. Bývá umístěn na pravé stránce knihy.
ÚVODNÍ STRANA KAPITOLY
Úvodní strana kapitoly obvykle začíná na pravé stránce knihy. Je od ostatních stránek graficky
odlišná např. číslem kapitoly, iniciálou nebo barevným pozadím.
VĚNOVÁNÍ, DEDIKACE
Věnování zpravidla umístěné za titulem.
TYPY KNIH
E-BOOK
Je kniha v elektronické podobě obsahující obsah a ochranu proti kopírování.
ENCYKLOPEDIE
Je strukturované, zpravidla objemné dílo, které se zevrubně představuje pojmy týkající se jednoho,
více oborů.
FOTOKNIHA
Je vytisknutá a sešitá kniha, která obsahuje fotografie a obrázky, které jsou doplněny
doprovodnými texty. Zpravidla fotokniha pojednává o určitém tématu, např. o rodině, ze svatby, o
dovolené nebo pojednává o určitých zálibách, koníčcích (automobily, motocykly, zvířata, letadla
apod.).
KATALOG
Je vhodně uspořádaná graficky zpracovaná publikace obsahující seznam objektů stejného typu,
významu, povahy apod.
KNIHA
Kniha je šitý nebo lepený svazek listů či skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného
dalšího materiálu, buď popsaný, potištěný anebo prázdný opatřený vazbou a obalem.
MONOGRAFIE
Kniha o jednom rozsáhle zpracovaném tématu, např. hudebník, skladatel, sportovec, malíř nebo
jiný umělec.
OBRAZOVÁ PUBLIKACE
Je profesionálně zpracované kniha plná fotografií a doprovodných textů.
PORFOLIO
Je kniha, které obsahuje fotografie a výstřižky konkrétní osoby např. modelky, fotografa,
architekta, grafika nebo ilustrátora.
PREZENTACE
PRŮVODCE
Je obvykle tištěná publikace, která popisuje oblast a zajímavá místa, doporučuje trasy, často je
spojen s mapou nebo se společně s ní používáEncyklopedie
Je publikace, které připravil fotograf, architekt, designer apod.
PUBLIKACE
Je kniha většího významu.
SBORNÍK
Je publikace obsahující soubor samostatných, tematicky rámcově příbuzných textů, např. článků
jednoho nebo více autorů.
VÝROBA KNIHY
ADOBE RGB
Je definice barevného prostoru RGB od společnosti Adobe.
BAREVNÝ PROSTOR
Přesně definovaná množina barev.
BAREVNÝ PROSTOR ZAŘÍZENÍ
Rozsah barev, které umí reprodukovat dané zařízení. Např. barvy, které umí zobrazit monitor,
nebo barvy, které umí vytisknout tiskárna.
BEZEZTRÁTOVÁ KOMPRESE
Komprese, při které nedochází ke změně kvality obrázků.
CMS
Zkratka z anglického názvu Color Management System.
COLOR MANAGEMENT SYSTEM
Ucelený komplet hardware a software pro simulování barevnosti budoucí tiskoviny na monitorech.
CMYK
Je označení sady čtyř základních tiskových barev C = cyan/azurová, M = magenta/purpurová, Y =
yellow/žlutá, K = black/černá.
DPI (DOTS PER INCH = TISKOVÉ BODY NA PALEC)
Jednotka uvádějící počet tiskových bodů na jeden palec.
DTP (DESK TOP PUBLISHING)
Hardware a software podílející se na vytváření tiskovin.
FOGRA 39L
Norma definující kvalitu barevnosti tisku na ofsetových a digitálních tiskových strojích.
FORMÁT
Označení pro velikost tiskoviny nebo sazby (nejčastěji se udává v milimetrech), přičemž se vždy
určuje napřed šířkou a pak výškou.
FORMÁT SNÍMKU
Rozměr obrázku např. v centimetrech.
GIF (GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT)
Je grafický formát určený pro ukládání počítačové grafiky do souboru. Používá bezeztrátovou
kompresi.
HP INDIGO
Je špičkový produkční digitální tiskový stroj, který tiskne podobně jako standardní ofsetové tiskové
stroje. K tisku používá elektrostatický inkoust, který se vsakuje do povrchu potiskovaného papíru a
nezanechává na povrhu nepěkné lesklé vrstvy xerografického toneru. Takto potisknuté listy se
neslepí ani na slunci. Barevná stálost tiskovin se odhaduje na desítky let.
ICC PROFIL
Datový soubor obsahující definici barevného prostoru vstupního nebo výstupního zařízení (monitor,
tiskový stroj apod.).
JPEG (JPG)
Standardní formát pro ukládání obrázků do souboru. Při ukládání do souboru zpravidla dochází ke
ztrátové kompresi.
KOMPRESE DAT
Speciální postup při ukládání obrázků, který redukuje objem dat resp. velikost souboru.
LPI (LINES PER INCH = LINKY NA PALEC)
Jednotka pro počet tiskových linek tiskového rastru. Kvalitní tiskovina bývá vytisknutá rastrem
nejméně 175 lpi.
OBRAZOVÝ BOD
Je část obrázku, která má stejnou přesně definovanou barvu.
OPENTYPE
Standard pro popis počítačových vektorových písem (fontů).
PANTONE
Označení široké škály tiskových barev, jejichž odstín nelze vytvořit soutiskem CMYK barev.
PIXEL
Je obrazový bod fotografie.
PNG (PORTABLE NETWORK GRAPHICS)
Jeden ze standardních formátů pro ukládání obrázků do souboru.
PNG S ALFA KANÁLEM
PNG obsahující definici průsvitnosti některých částí obrázku.
POKRYTÍ BARVOU
Veličina, která udává, kolik procent plochy papíru je pokryto, pokud se jednotlivé barvy
nepřekrývají.
PPI (PIXELS PER INCH = OBRAZOVÉ BODY NA PALEC)
Jednotka uvádějící počet obrazových bodů digitální fotografie na jeden palec (2,64 cm).
PUR LEPIDLO
Nejpevnější způsob slepování listů knihy do knižního bloku. Po nanesení na hranu listů knižního
bloku se lepidlo vsákne do papíru. Lepidlo je i po uschnutí perfektně pružné a perfektně drží listy
v knižním bloku.
RGB
Je označení sady tří barev, R = red/červená, G = green/zelená, B = blue/modrá.
ROZLIŠENÍ SNÍMKU
Je veličina, která udává množství obrazových bodů snímku v PPI nebo DPI.
SKLÁDÁNÍ BAREV RGB
Vytváření barev skládáním RGB. Používá se na monitorech nebo v televizi.
SOUTISK BAREV CMYK
Vytváření barev skládáním CMYK. Používá se při tisku tiskovin. Při soutisku dochází k překrytí
jednotlivých tiskových bodů, které by nemělo přesáhnout 330 %.
SPRÁVA BAREV
Český překlad anglického Color Management System.
SRGB
Je definice podmnožiny barevného prostoru RGB používaná při tisku skládáním barev CMYK.
TIFF (TAG IMAGE FILE FORMAT)
Je jeden ze souborových formátů pro ukládání počítačové grafiky do souboru.
VELIKOST SNÍMKU
Veličina, která udává množství obrazových bodů na výšku a na šířku.
VAZBA KNIHY
V1
Technické označení pro provedení sešitu s měkkou obálkou oříznutou na stejný rozměr jako vnitřní
listy, šité drátěnými skobkami.
V2
Technické označení pro provedení knihy s měkkou, nebo polotuhou obálkou oříznutou na stejný
rozměr jako vnitřní listy, lepené PUR lepidly.
V8
Technické označení pro provedení knihy s tvrdými knižními deskami s potahem, do kterých
je zavěšen šitý knižní blok.
V8S
Technické označení pro provedení knihy s tvrdými knižními deskami a potahem, do kterých
je zavěšen slepený knižní blok.
ZTRÁTOVÁ KOMPRESE
Komprese, při dochází ke snížení kvality obrázků.
Převzato z veřejně dostupných zdrojů (Internet, Slovníky, Wikipedie...)
Download

Slovník některých pojmů z polygrafie