Kniha je sešitý nebo slepený svazek list nebo skládaný arch papíru,
kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištný nebo
prázdný s vazbou a opatený pebalem.
Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce.
Kniha publikovaná v elektronické form se nazývá elektronická kniha
nebo e-book.
Náležitosti knihy
Kniha má ti ásti:
– úvodní ást
– vlastní textová ást
– závrená ást
Úvodní ást
signet – znaka nakladatelství nebo edice umístná
v knize na první liché stránce.
patitul – je list, který pedchází hlavní titul a na kterém je uveden autor knihy a titul knihy. Oproti hlavnímu
titulu je vysázen menším písmem. Dvod tohoto zdvojování titulního listu je v minulosti, kdy byly knihy ješt tžké a pi astém používání se vytrhávaly z desek.
S deskami knihy se tak asto ztratil i titulní list a pozdji nebylo možné zjistit název knihy. Signet a patitul
mohou být uvedeny na jedné stránce. Patitul není povinnou souástí knihy. Ta mže zaínat rovnou titulní
stranou, a to není typogracky hezké.
souborný titul – umístní na levé sudé stránce.
frontispis (též protititul) – oznaení pro sudou stránku naproti titulnímu listu, asto je na nm ilustrace.
hlavní titul – je vždy umístn na liché stránce knihy.
Musí obsahovat titul a podtitul, jméno autora. Mže
také obsahovat rok vydání a název nakladatelství.
Úprava by svým charakterem mla odpovídat obsahu
knihy.
anotace a impresum – vtšinou u odborných knížek, odstaveek který strun vyjaduje obsah knihy
(na záložce pebalu), (též autorská tiráž, copyrightová
stránka, nakladatelský záznam) je na druhé stran titulního listu a musí obsahovat copyright textu (ilustrací) a ISBN, mže se zde umístit laudatio (podkování)
sponzorm knihy.
vnování – autor knihu nkomu vnuje, umístno
v knize na pravé liché stran.
pedmluva a úvod – na pravé liché stran (pedmluvu
píše nkdo jiný než autor).
obsah – je seznam všech kapitol a podkapitol, který usnaduje práci s knihou. Obzvlášt dležitý je
u odborných knih. Umísuje se na konci knihy, avšak
u odborných publikací mže být umístn i na zaátku
za impresem.
seznam vyobrazení – úprava jako obsah.
Vlastní textová ást
kapitola – je oddíl textu v knize, který má samostatné
postavení. Každá kapitola musí zaínat na liché stránce knihy, je oznaena názvem nebo alespo íslicí,
úprava v celé knize jednotná.
stránkové íslice – jednotné v celém díle, oddlujeme nejmén 1 prázdnou ádkou od hlavního textu,
nejastnji u paty stránky. Nesázíme u vstupních a závrených stran, u vakát.
titulky a podtitulky – úpravu pizpsobujeme typu
knižní publikace, úprava v celé knize jednotná.
paginace – íslování stránek.
poznámky (vysvtlivky) – sázejí se z menšího stupn
písma, nejmén o 2 stupn, umístní pímo za dané
slovo (nap. pojem) k pat strany (mžeme oznaovat
horní indexovou íslicí, hvzdikou).
citace – doslovné opakování výroku
vyznauje se napíklad:
– jiným ezem písma (kurzíva)
– obsáhlejší citace: písmo o stupe menší
– s podražením základního písma
záhlaví – živé
– neživé
Úelem je umožnit orientaci v knize, sází se obvykle
o 1 nebo 2 stupn menším písmem, je možné ho oddlit linkou na celou šíi formátu, nkdy jen prázdnou
ádkou, nebo njakým grackým prvkem. Umístní
u hlavy nebo paty stránky.
marginálie – okrajové poznámky, od kraje textu se
oddlí nejmén 6 body, sází se polotun o 2 stupn
menším písmem než je základní text
úel – zcela jednoznan shrnout obsah.
vakát – je prázdná stránka (zámrná nebo nezamýšlená) kdekoliv v knize. Vazuje se jako sudá stránka
v pípadech, kdy následující text musí zaínat na pravé, tj. liché stránce. Vakát se neísluje. První vakát se
v knize mže objevit jako strana 2, není-li tato strana
využita jako protititul.
tabulky – pevážn v technické nebo odborné literatue, dodržujeme pravidla sazby tabulek.
popisky k obrázkm – nejmén o 1 stupe menším
písmem než je základní text, sázejí se hned pod obrázek.
obrázky – nesmí narušovat rejstík, oblamujeme je,
mezi obrázkem a textem by ml být oblom ve velikosti
základního textu.
legendy – popisky k detailm v obrázku, úprava obdobná jako u popisk.
iniciála – je první písmeno slova, které je výrazn odlišeno od ostatního textu velikostí, barvou nebo tvarem,
obvykle bývá na zaátku stránky, kapitoly nebo odstavce.
Závrená ást knihy:
doslov – dává se vždy na novou stranu, dovtek autora.
ediní poznámky
– výše nákladu
– ISBN (musí být však povinn uvádno v impresu)
bibliograe – vtšinou u odborných knížek, seznam
použité literatury.
obsah
tiráž – vcn uspoádané povinné údaje nakladatele,
vydavatele a tiskárny, obvykle pedepsané píslušnou
právní normou, uvedené na konci knihy, v hlavice
nebo na poslední stránce novin (v asopisech bývá
umístna rzn).
Zákonem povinné údaje:
– autor, titul, pekladatel (jde-li o peklad)
– název nakladatelství a adresa
– jméno a adresa tiskárny
– rok vydání
– originální název díla a pvodního nakladatele (jde-li
o peklad)
Nepovinné údaje:
– autor typogracké úpravy
– odpovdný redaktor, výtvarný redaktor, technický redaktor
– editor
– autoi pedmluvy, doslovu apod.
– poet stran
– edice, svazek v edici
– vydání
– DPC – doporuená prodejní cena
resumé – struný obsah lánk, velmi asto v asopisech.
knižní rejstík – mže být místní, vcný nebo personální. Mže být také nerozlišený. Vci nebo osoby, které
autor považuje za dležité, mohou být uvedeny v rejstíku. Tam je u nich zárove uvedena každá strana jejich
výskytu v textu. Slouží pro lepší vyhledávání v textu knihy. Rejstík patí do odborné nebo populárn nauné
knihy.
knižní doplky – pebal, chrání knižní desky, má
za úkol upoutat – tvoí podnt ke koupi knihy.
pílohy – tištné pímo bhem tisku, jsou souástí vazby, nebo voln vložené
Download

Náležitosti knihy.indd